Çev-Med olarak,

Çevre Danışmanlığını sadece aylık verilen bir hizmet olarak görmüyoruz.

Bilinenin aksine Çevre Danışmanlık Hizmeti ciddiyetle ele alınması gereken bir süreç olarak görüyoruz.

Bu bilinçle danışmanlığını aldığımız bütün tesisleri çevresel mevzuatlara uygun hale getirmek için bütün müşterilerimizin ihtiyaç ve eksikliklerini belirleyecek olan kadromuz bu alanda gerekli tüm donanıma sahip tecrübeli mühendislerden oluşmaktadır.

ATIK YÖNETİM PLANI

Atık Yönetim Planı Hazırlanması

14.03.2005 tarihli ve 25755 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği" gereğince atık oluşturan tesisler Atık Yönetimini sağlamak ve Endüstriyel Atık Yönetim Planını hazırlamak ile yükümlüdürler. Endüstriyel Atık Yönetim Planı, tehlikeli ve tehlikesiz atıkların oluşumundan bertarafına kadar sürdürülebilir çevre politikası için büyük bir öneme sahiptir. Tesisin faaliyet türüne göre oluşan atıkların, oluşum yerlerinin, miktarlarının ve türlerinin tespitinin yapılması gerekmektedir. Bu noktada 2872 sayılı Çevre Kanunu'na bağlı bir çok yönetmelik devreye girmektedir. Atıkların Yönetimi'nin ve Endüstriyel Atık Yönetim Planı'nın sağlıklı hazırlanması için yönetmeliklerin iyi analiz edilmiş olması gerekmektedir.

Atık Yönetim Planı Nasıl hazırlanır ve neleri kapsar ?

İlk olarak Atık Yönetim Planı formata uygun şekilde aşağıdaki tariflere uygun olarak doldurulur.

1. Bölüme Atık Üreticisinin (Sanayicinin) İletişim Bilgileri (tesis adı, adresi, telefon, faks numarası, vergi numarası ve tesis yetkilisi)

2. Bölüme Firmada atık yönetiminden sorumlu kişiye ait bilgiler (İletişim Bilgileri) yazılır.

3. Bölüme Atık Yönetim Planının ekleri yazılır. Bu ekler şunlardır.
. Bir önceki Yıla ait Atık Beyan Formu
. Ulusal Atık Taşıma Formları. (Daha önce bertaraf edilen atıklara ait formlar)
. Fabrika Yerleşim Planı
. Kapasite Raporu
. Atıksu Deşarj ve Emisyon İzni ( Tarih ve Numaraları)

4. Bölüme Atık kaynakları hakkında ve burada oluşan kaynaklar hakkında detaylı bilgi yazılır. Örneğin: Atık kaynağı olarak İdari bina/ofisler, burada oluşan atıklar olarakta, kullanılmış piller, flouresan ve civalı ampuller, toner/kartuşlar yazılabilir. Proses atığına örnek olarakta: atık kaynağına mekanik bakım atölyesi, burada oluşan atıklara da, atık yağlar, boş yağ varilleri/tenekeleri, yağ bulaşmış bez eldiven üstübü gibi atıklar ve yağlı metal talaşları yazılabilir.

5. Bölümde ise tesiste oluşan atıkların EWC Kodları (Yönetmelik Ek-4), atık isimleri, oluşum miktarları ve bu atıkların bertaraf yada geri kazanım açıklaması tablo halinde yazılır. Mevcut kodlar (Yönetmelik Ek-4) tablosunda tehlikeli atıklar, atık yağlar, pil-akü, tıbbi atıklar dışındaki atıklar için kod numarası bulunmaz. Mesela ömrünü tamamlamış lastikler, bitkisel atık yağlar gibi. Kodu bulunmayan atıkların kod numarası kısmı boş bırakılır. "Geri Kazanım ve bertaraf Yöntemleri için Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik EK-2ye bakınız. Atık Miktarı ise atık türüne göre lt/ay, Kg/ay, Lt/yıl, Kg/yıl, Adet/ay, Adet/ yıl gibi yazılır "

6. Bölüme ise bir önceki yıla ait atık miktarları, ile gelecek 3 yıl içint ahmini yıllık atık üretim miktarları yazılır. Tesiste atık azaltımına yönelik yapılacak işlemler, önlemler ve planlar var ise yazılır. Mesela tesiste fazla miktarda kullanılan ve plastik bidonlar da alınan bir tehlikeli kimyasalın boş kaplarının tehlikeli atık olması nedeniyle bu atıkların miktarının bertaraf maliyetinin azaltılması için bu kimyasalın dökme olarak alınması gibi bir atık azaltma planı varsa bu kısma yazılır. En son olarak atıkların bertaraf edildiği yada geri kazanıldığı tesislere ait bilgiler yazılır. Mesela atık yağların gönderildiği tesis ile ilgili bilgileri yazarken önce atık yağ kodu ve tanımı yazılır. Daha sonra bu atığın gönderildiği tesise ait bilgiler yazılır.

Atık Yönetim Planının Onaylanması

Yukarıda açıklandığı şeklide hazırlanan Atık Yönetim planı ve ekleri elektronik ortamda İlgili Valiliğe (İl Çevre Müdürlüğüne) sunulur. Eğer plan yada eklerinde bir eksiklik yok ise onaylanır ve tesise bu durum bildirilir. Planın bitiş süresi 3. yılın sonudur. Bu süre sonunda plan yenilenir ve tekrar aynı şekilde ilgili makama sunulur. Proseste, atık oluşumunda, bertaraf yada geri kazanım durumlarında oluşacak değişiklikler plana işlenir ve ilgili makama bilgi verilir.

Plan onayından sonra artık tesisin yapması gereken işlem ocak-şubat aylarında atık beyan formlarını ve atık yağ beyan formlarını düzenli olarak Valiliğe göndermektir.

Firmamız Atık Yönetim Planlarını aşağıda akış planına uygun hazırlamaktadır. Lisanslı Geri Kazanım/Bertaraf tesisleri ile irtibatımız bulunmaktadır.

1. Öncelikle Atık kategorileri / Türü belirlenir.
2. Atığa uygun depolama koşulları belirlenir.
3. Her türlü tehlikeli atığın gideceği Lisanslı Geri Kazanım/Bertaraf tesisleri firmamız tarafından belirlenir ve tüm işlemler firmamız yönetiminde prosedürlere uygun bir şekilde gerçekleştirilir.
4. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na gerekli dokümantasyon (formlar) ve yazışmalar iletilir.