SORU - CEVAPÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME (ÇED) / PROJE TANITIM DOSYASI


Çed Muhafiyet

Ek-1 ve Ek-2 listesinde bulunmayan yatırımlar Çed den Muhaftır. Fakat Çed den muhaf olmak herhangi bir yazı almama anlamına gelmemektedir. Çed Muhafiyet yazısı alınması gerekmektedir. 

Çed Raporu Almak İçin Gerekli Evraklar Nelerdir.

ÇED raporu  için gerekli evraklar..

1. Vekâletname (noter onaylı olacak), 

2. Taahhütname 

3. Tapu veya Kira sözleşmesi, 

4. Yapı kullanım izin belgesi, 

5. Tüm üniteleri, yerleşimleri gösteren vaziyet planı, makine yerleşim planı 

6. Đş Akış Şemaları(Atık çıkış noktalarının-baca,atıksu vb gösterildiği) 

7. Kapasite Raporu(yoksa tesise girecek hammaddelerin, çıkacak ürünlerin miktarları, Kullanılacak makine teçhizat listeleri, çalışacak personel sayısı hk. Bilgi) 

8. Projeyi tanıtan yazılı bilgi ve belgeler,(Detaylı) 

9. Proje bedeli, çalışacak personel sayısı, 

10. Varsa alınmış yazılı izinler, Đçme suyu kullanma izni, kanalizasyon bağlantı 

izni, ÇED Gerekli Değildir Belgesi, Đş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı, v.b. 

11. Şirkete ait Ticari Sicil Gazetesi örneği, 

12. Faaliyette olan ve kapasite artırımı planlanan bir tesis ise; daha önce 

yaptırılmış emisyon, gürültü ve titreşim ölçüm raporları ve atıksu analiz raporu örneği, ÇED raporu alınması için gerekli oluyor.

Maden Ruhsatı İçin Koordinat Noktalarını Belirlerken Nelere Dikkat Etmem Gerekir ?

Noktalar saat ibresi dönüş istikametinde sırayla belirlenmeli, doğrular birbirlerini kesmemelidir. Müracaat edilecek alan tek poligon şeklinde belirlenmelidir. Belirlenen nokta hangi paftaya ait ise o
paftanın adı yazılmalıdır.

Maden Ruhsat Müracaat Sonucu Hak Kazandıktan Sonra Vermem Gereken Belgeler Nelerdir ?

Müracaat gününden itibaren altmış günlük süre içerisinde aşağıdaki bilgi ve belgelerin Genel Müdürlüğümüze verilmesi gerekmektedir.

1. Eğer müracaatı şahıs olarak yaptıysanız ; T.C. kimlik numarasını içeren onaylı nüfus cüzdanı örneğini,Şirket/tüzel kişilik olarak yaptıysanız ; Şirketin kuruluş statüsünü ve son yönetimini gösterir Ticaret Sicil Gazetesini, ( şirketin amaç ve konusunda madencilik yapabilir ibaresinin bulunması gerekmektedir.)

2. b) Eğer müracaatı şahıs olarak yaptıysanız ; Bağlı olduğunuz vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir belgeyi, Şirket/tüzel kişilik olarak yaptıysanız ; Şirketin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir belgeyi,

c) Eğer müracaatı şahıs olarak yaptıysanız ; Onaylı imza sirkülerinizi, Şirket/tüzel kişilik olarak yaptıysanız ; Yönetimin onaylı imza sirkülerini,

d) Her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenen (2011yılı için 586,10 TL) yıllık arama ruhsat/sertifika harcının yatırıldığına dair makbuzu 

e-Ruhsat teminatını yatırdığınıza dair banka dekontunu,(müracaatınızın sonucu ile birlikte miktarı bildirilecektir)

f)-Ön inceleme raporu, 

g)-Maden arama projesi, 

h)-Mali yeterlilik belgeleri 

Teminatın ilgili hesaba başka bankalardan EFT ile yatırılması durumunda, yatırılan teminatın ilgili hesaba geçtiğinin Mali İşler Şube Müdürlüğüne teyit ettirilip onaylanması gerekmektedir.
Ruhsat teminatının Banka Teminat Mektubu, Devlet Tahvili veya Devlet Bonosu olması durumunda, ilgili belge Mali İşler Şube Müdürlüğünde onaylattırılacak ve Şubece onaylanan sureti verilecektir.

Çed Kapsamdışı Dosyası Nedir.

Çed yönetmeliğinde yatırımcılar için yayımlanmış Ek-1 ve Ek-2 listesinde yer almayan yatırımlar için alınası gereken Çed Kapsamdışı Yazısı (Çed Muhafiyet Belgesi) amacıyla hazırlanan dosyaya Çed Kapsamdışı Dosyası denir.

JEOTERMAL KAYNAĞIN ÇIKARTILMASI VE KULLANILMASI ÇED RAPORU

jeotermal Enerji Santrali Projelerinin ısıl gücü 5 MWe ve üzerinde olması durumunda Çed Ek-2 listesi madde 43 kapsamında değerlendirilmektedir. Yatırımcı 5 MWe ve üzerinde yatırım yapacaksa Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yeterlilik almış Çed Firmalarına proje tanıtım dosyası hazırlatarak çed gerekli değildir belgesi alması gerekmektedir. 

jeotermal Enerji Santrali Projelerinin ısıl gücü 20 MWe ve üzerinde olması durumunda Çed Ek-1 listesi madde 44 kapsamında değerlendirilmektedir. Yatırımcı 20 MWe ve üzerinde yatırım yapacaksa Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yeterlilik almış Çed Firmalarına Çed Raporu  hazırlatarak çed olumlu belgesi alması gerekmektedir. 

Çed belgesi alınmadan yatırıma başlanması durumunda inşaat durdurulur yatırım bedelinin %2 si oranında ceza kesilir çed kararı aldıktan sonra yatırıma devam edilmesi sağlanır.

Çev-Med Çevre Çed Yeterlilik Belgesine sahip bir firmadır.

ÇED Kapsamında Değerlendirme İçin İstenilen Bilgi ve Belgeler

 1. Başvuru DİLEKÇESİ, 
 2. Proje Özeti 
 3. İş Akım Şeması 
 4. İmar Durumu Yazısı veya Aplikasyon Krokisi,
 5. Mülkiyete İlişkin Belge (Tapu veya Kira Kontratı),
 6. Çevre Düzeni Planı ve Plan Notları,
 7. Vaziyet Planı (Kurulu Tesisler İçin),
 8. 1/25.000 Ölçekli Topografik Harita (Faaliyet Yeri İşlenmiş ve 6 Derecelik Koordinat Listesi Bulunan),
 9. Güncel Google Earth Üzerinde Alanın Gösterildiği Harita, 
 10. Kapasite Raporu (Kurulu Tesisler İçin/Varsa), 
 11. Faaliyet Sahibinin veya Vekilinin Noter Tasdikli İmza Sirküleri (Vekili Varsa Vekalatnamesi), 
 12. Taahhütname 
 13. Tesisin Kayıtlı Olduğu Vergi Dairesi ve Vergi Numarası, 

Not: Tesisiniz için 07.02.1993 tarihinden önce alınmış belge (izin, ruhsat, onay, kamulaştırma kararı, mevzi imar planı, üretim ve/veya işletmeye başladığını gösterir) var ise dilekçe ekinde sadece bu belgenin sunulması yeterlidir.

Maden Arama Ruhsatı Almak Amacıyla Hangi Grup İçin Müracaat Edeceğim ?

Bu konuda temel belirleyici unsur aranması düşünülen maden türünün hangi grup içinde yer aldığıdır. Bu hususta jeoloji mühendislerinden yardım alınmalı veya analiz yaptırılmalıdır. I a, I b, II a., II b., III., IV., V., ve VI. Grup olmak üzere altı grup ruhsat vardır.

Çevresel Etki Değerlendirmesi (Çed) Neden Gereklidir

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğine tabi projeler için “ÇED Olumlu” , “ÇED Gerekli Değildir”  ya da “ÇED Kapsamı Dışındadır” kararı alınmadıkça faaliyete başlanamaz. Bu projelere hiç bir teşvik, onay, izin, yapı ve kullanım ruhsatı verilemez. Söz konusu kararlardan herhangi biri alınmadan başlanan projeler için, proje bedelinin % 2 kadar ceza uygulanır. Ayrıca olumlu karar alınıncaya kadar faaliyet süresiz olarak durdurulur.

Doğaya Yeniden Kazandırma Planı Formatı (EK-I)

(1) Faaliyet Öncesi Mevcut Durum:

a)Arazinin yeri.

b)Sahanın durumu.

c)Faaliyet sahası sınırlarını ve çevresini gösteren 1:5000 ölçekli topoğrafik harita

(çevre arazi kullanımlarını da içerecektir). 

ç)Faaliyet sahasını ve doğaya yeniden kazandırılacak alanların, faaliyet sonrası kullanım senaryolarını gösteren 1:1000 ölçekli topoğrafik harita.

d)1:1000 ölçekli işletme haritası.

e)Jeolojik durum.

f)Hidrolojik ve hidrojeolojik özellikler.

g)Örtü tabakası durumu.

ğ)Üst ve alt toprak durumu.

h)Flora, fauna ve lokal endemik türlerin belirlenmesi.

ı)Meteorolojik özellikler.

i)Arazi kullanımı ve altyapı durumu.

j)Kültürel, tarihi ve arkeolojik varlıkların durumu.

h)Sosyo-ekonomik durum.

l)Sahadaki ses ve gürültü seviyeleri.

m)Çevresel risk değerlendirmesi.

n)Olası asit maden drenajının belirlenmesi.

(2) Sağlık ve Güvenlik:

a) İşletme sahasına girişin çit ve engellerle sınırlandırılması.

b) Atık barajları ile ilgili alınacak güvenlik önlemleri.

c) Atıkların barajda depolanmasında alınacak güvenlik önlemleri.

ç) Şevler ve yüksek duvarlarla ilgili alınacak güvenlik önlemleri.

d) Hendek, ocak çukurları, yeraltı ocağı girişleri, tasman çukurları, döküm harmanları, pasalar, atık

sahaları, depolama alanları ve benzeri gibi yerlerle ilgili alınacak güvenlik önlemleri.

e) Binalarla ilgili alınacak güvenlik önlemleri.

(3) Faaliyet Sahasının Yeniden Düzenlenmesi:

Madencilik işletmeciliği, arazide yapılan diğer kazılar, dökümler ve doğaya bırakılan atıklar sonucunda bozulan doğal yapının doğaya yeniden kazandırılması sırasında Madencilik Faaliyetleri ile Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliğinin 9. maddesinde belirtilen aşamalar izlenir.

a) Korunması gereken üst toprak hakkında nitelik ve nicelik bilgileri, verimli üst toprağın kaybını en aza indirecek sıyırma teknikleri ve seçilen sıyırma tekniği, malzemenin taşınması, geçici olarak depolanması ve saklanması.

b) Oluşturulan boşlukların ve kazı alanlarının yeniden doldurulması ve tesviyesi.

c) Örtü ve atık yığınları, döküm harmanları, pasalar, atık sahaları ve depolama alanlarının tesviyesi.

ç) Bozulan topografyanın morfolojik özelliklerinin dikkate alınarak duraylılığının sağlanması.

d) Yeniden düzenlenen alanlara üst toprağın geri serilmesi.

e) Kazı boşluklarının suyla doldurulması halinde su kirliliğinin önlenmesi ve su kalitesinin korunması.

f) Dolgu yapılan alanlarda oluşan suyun denetimi.

g) Sahanın, habitat oluşumuna uygun olarak hazırlanması, asit maden drenajının ölçümleri ve önlemlerinin alınması.

(4) Arazinin Duraylılığının Sağlanması:

a) Fiziksel Duraylılık:

1) Şev duraylılığı (döküm harmanlarının ve pasa yığınlarının eğimleri ile taşocağı ve madencilik yapılmış alanlardaki şev açılarının belirlenmesi, şevlerin ve yüksek duvarların duraylılığının sağlanması).

2) Erozyon ve sedimantasyon kontrolü.

3) Tasman kontrolü.

b) Kimyasal Duraylılık: 

1) Asitli su drenajı olasılığının belirlenmesi, oluşumunun önlenmesi ve kontrolü için yapılan çalışmalar.

2) Tehlikeli ve zararlı maddelerden arıtma ve nötralizasyon çalışmaları.

c) Biyolojik Duraylılık:

1) Minimal biyolojik iyileştirme.

2) Kapsamlı biyolojik iyileştirme.

(5) Toprak, Su ve Hava Yönetimi:

Faaliyet alanlarında;

a) Atıksuyun arıtılması, yüzey sularının kontrolü ve yeraltı sularının drenajı.

b) Atık barajlarının yönetimi (yüklü çözelti, ara çözelti ve aşırı yağış taşkın havuzlarının doğaya

kazandırılması).

c) Dere yatak ve kıyılar ile doğal su akıntılarının düzenlenmesi.

ç) Yüzey ve yeraltı sularının kirliliğe karşı korunması.

d) Katı, sıvı ve gaz atıkların bertarafının tasarımı.

(6) Peyzaj Çalışmaları:

a) Estetik görünümün, halkın yerleşim bölgelerine ve doğal alanlara etkisinin belirlenmesi.

(7) Faaliyet Sahalarının İyileştirilmesi:

Bozulan tüm alanların (endemik türlerin çoğalmasını ve doğal seçimi teşvik etme amacıyla) geleceğe dönük kullanım planlaması çerçevesinde yeniden bitkilendirilmesi:

a) Arazinin bitkilendirme için hazırlanması.

b) Öncü bitkilerin tanımı ve türlerin seçimi metotları ve bunların etkilerinin incelenmesi.

c) Fidelerin yetiştirilmesi.

ç) Malçlama.

d) Gübreleme.

e) Bitkilerin nakli.

f) Tohum ekme ve fidan dikme.

g) Ağaçlandırma.

ğ) Zararlı ot kontrolü için gereken önlemlerin alınması.

(8) Faaliyet Alanlarının Kapatılması ve Terk Edilmesi: 

a) Kirlenmiş alanların temizlenmesi.

b) Binaların yıkımı ve temel betonlarının sökümü veya farklı kullanımlara sunumu.

c) Ekipmanların sökümü ve kaldırılması.

ç) Altyapı söküm ve temizliği (yollar, enerji ve boru hatları, demiryolları, servis ve depolama alanlarının

kaldırılması).

d) Atıkların ve artıkların bertarafı.

e) Proje sınırını çizen engellerin kaldırılması.

(9) İzleme ve Denetim:

a) Faaliyet alanları ve çevresindeki toprak, yüzey suları, yeraltı suları, hava veya diğer ortamlarda meydana gelebilecek kirliliklerin ölçümü için uygulama programının hazırlanması.

b) Doğaya Yeniden Kazanım Planı kapsamında, hangi parametrelerin hangi aletlerle ve nasıl ölçüleceğinin belirlenmesi.

c) Ölçümlerin hangi kuruluş tarafından hangi sıklıkta yapılacağının belirlenmesi.

ç) Ölçüm sonuçlarıyla ilgili veritabanı oluşturulması.

d) Ölçümlerin değerlendirilerek ve sınır değerleri ile karşılaştırılarak raporlanması.

e) İzleme faaliyetlerinin denetiminin yapılması.

(10) Diğer Hususlar:

a) Doğaya yeniden kazandırılmış arazilerin kullanıcıları için öneriler.

b) Doğaya yeniden kazandırılmış arazilerin gelecekteki kullanımları amacıyla satışı, dağıtılması usullerinin araştırılması.

(11) Doğaya Yeniden Kazandırma Planı Uygulama Takvimi:

a) Doğaya Yeniden Kazandırma Planı çerçevesinde yapılacak çalışmalar için uygulama takvimi hazırlanması.

Çed Başvuru Dosyası Nedir.

Çevresel etki değerlendirmesi başvuru dosyası, Çevresel etki değerlendirmesi yönetmeliği kapsamında EK-3’te yer alan Genel Formatı esas alınarak hazırlanan dosyaya deniyor. Çevresel etki değerlendirmesi başvuru dosyası, çevresel etki değerlendirmesi raporu veya proje tanıtım dosyası hazırlama yükümlülüğü ile ilgili hükümler, yönetmelikte 6. maddede yer alır

Çevresel etki değerlendirmesi başvuru dosyası, çevresel etki değerlendirmesi raporu veya proje tanıtım dosyası hazırlama yükümlülüğü

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki bir projeyi gerçekleştirmeyi planlayan gerçek veya tüzel kişiler; Çevresel Etki Değerlendirmesine tabi projeleri için; ÇED Başvuru Dosyasını, ÇED Raporunu, Seçme Eleme Kriterleri uygulanacak projeler için ise Proje Tanıtım Dosyasını Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlara hazırlatmak, ilgili makama sunulmasını sağlamak ve proje kapsamında verdikleri taahhütlere uymakla yükümlüdürler.


(2) Kamu kurum ve kuruluşları, bu Yönetmelik hükümlerinin yerine getirilmesi sürecinde proje sahiplerinin veya Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşların isteyeceği konuya ilişkin her türlü bilgi, doküman ve görüşü vermekle yükümlüdürler.


(3) Bu Yönetmeliğe tabi projeler için "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" kararı veya "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararı alınmadıkça bu projelere hiç bir teşvik, onay, izin, yapı ve kullanım ruhsatı verilemez, proje için yatırıma başlanamaz ve ihale edilemez.


(4) Bu Yönetmelik hükümlerine göre karar tesis edilmeden önce, projenin gerçekleştirilmesinin mevzuat bakımından uygun olmadığının tespiti halinde, aşamasına bakılmaksızın süreç sonlandırılarak dosya iade edilir.

Çed Raporu Alma Süresi

Ek-2 Listesindeki Projeler İçin 1,5 - 2 ay , Ek-1 Listesindeki projeler için 6-7 ay 

KALKER OCAĞI ÇED RAPORU NASIL ALINIR

Planlanan Kalker Ocağı 25 hektar altında ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Çed Yeterlik Belgesi vermiş olduğu firmalara Proje Tanıtım Dosyası Hazırlatmanız Çed Gerekli Değildir Belgesi almanız gerekmektedir.


Planlanan Kalker Ocağı 25 hektar üzerinde ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Çed Yeterlik Belgesi vermiş olduğu firmalara Çed raporu (çed başvuru dosyası) Hazırlatmanız Çed Olumlu Belgesi almanız gerekmektedir.

TOPLU KONUT İÇİN ÇED RAPORU ALMAM GEREKİYORMU

Toplu Konut Projeleri Çed Ek-2 listesi madde 33 Toplu konut projeleri (500 konut ve üzeri) projeler kapsamında değerlendirilmektedir. Yatırımcı 500 konut ve üzerinde yatırım yapacaksa Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yeterlilik almış Çed Firmalarına proje tanıtım dosyası hazırlatarak çed gerekli değildir belgesi alması gerekmektedir. 

Çed gerekli değildir belgesi alınmadan inşaata başlanması durumunda inşaat durdurulur yatırım bedelinin %2 si oranında ceza kesilir çed kararı aldıktan sonra yatırıma devam edilmesi sağlanır.

Çev-Med Çevre Çed Yeterlilik Belgesine sahip bir firmadır.

Maden Ruhsat Müracaatnı Vekil Aracılığı İle Yapabilir Miyim ?

racaatların vekil vasıtası kanalıyla yapılması durumunda vekaletname ve vekilin imza sirküsünün aslının verilmesi gereklidir.

Sulak Alan Faaliyeti Taahhütname

TAAHHÜTNAME

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ….BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ …… ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ'NE


…….. İli, ............... İlçesi, .................. Köyü ...............mevkiinde bulunan sahada ……….. faaliyeti (faaliyetin türü ve üretim miktarları) yapmak üzere, (ruhsat varsa ruhsat bilgileri yazılacak) tarafımıza verilecek izin belgesine istinaden; • Orman Bölge Müdürlüğü ve Maden İşleri Genel Müdürlüğü'nden gerekli izinler alınmadan üretim faaliyetlerinde bulunmayacağımızı, • ÇED Yönetmeliği gereğini yapacağıma, • Proje kapsamında sosyal tesisten kaynaklanacak evsel nitelikli katı atıkların 14.03.1991 tarihli ve 20814 sayılı "Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği" hükümleri gereği uygun çöp alanlarına dökülmesi sureti ile bertaraf edeceğimizi, • Proje kapsamında soysal tesisten kaynaklanacak sıvı atıkların bertarafının ise, söz konusu atık suları atık sulan depolamak için "Su Kirliliği Kontrolü Hakkında Yönetmelik"'e uygun inşa edilecek sızdırmaz fosseptik çukura depolanıp vidanjörle en yakın arıtma tesisine deşarj edilmesi yolu ile bertaraf edilmesi yolu ile bertaraf edileceği, • Kullanılacak iş makinelerinden kaynaklanacak makine yağı vb. atıkların alıcı ortamlara verilmeyeceğini, sızdırmaz kaplarda depolanarak atık yağ işleme tesislerine pazarlaması yolu ile bertaraf edileceğini, • Kullanılacak iş makinelerinden kaynaklanacak gürültü seviyesinin azaltılması için 4857 Sayılı İş Sağlığı Kanunu ve Gürültü Kontrol Yönetmeliği'nde belirtilen önlemlerin alınacağını, • Proje sahasındaki üretim faaliyetleri sırasında sürekli olarak meydana gelen tozların "Hava Kalite Koruma Yönetmeliği" 6. maddesinde belirtilen UVS ve KVS değerlerinin altında kalması için gerekli spreyleme çalışmalarının düzenli olarak yapılacağını ve söz konusu değerlerin aşılmayacağını ve Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliğinin Önlenmesi Yönetmeliliği hükümlerini uyulacağını, • Proje kapsamında gerçekleştirilecek üretim faaliyetleri sonucu oluşacak paşaların düzenli olarak ruhsat alanında proje sahası dahilinde toplanacağını, ruhsat ve proje kullanılabilir molozların depolanmadan işletmelere nakledileceğini; fazla biriken kullanılamayacak molozların depolama alanına nakledileceğini, • Sulak Alanlar Yönetmeliği hükümlerine uyacağıma ve bu yönetmelik gereği gereği sulak alanlara ve sulak alanları besleyen tüm sulara veya sisteme bağlantılı kuru derelere hiçbir surette arıtılmamış evsel ve endüstriyel atık su verilmeyeceğimizi, • Üretim faaliyetleri sonucunda sahada üretim çalışmalarının durdurularak sahanın terk edilmesinin planlanması halinde sahanın teknik imkanlar ölçüsünde rehabilite edileceği, • Müracaat edilen alan dışında faaliyet planlanması halinde ÇED yönetmeliği gereği müracaatta bulunacağımızı, • 2872 sayılı Çevre Kanunu'na ve bağlı yönetmeliklere uyacağımızı kabul ve taahhüt ederiz.

RUHSAT SAHİBİ Adres :

çed raporu harç bedeli

 

 

Proje Bedeli 0 TL - 1 Milyon TL arası

        11,300.00   

Proje Bedeli 1 Milyon TL - 10 Milyon TL arası

      22,550.00   

Proje Bedeli 10 Milyon TL - 100 Milyon TL arası

      33,100.00   

Proje Bedeli 100 Milyon TL - 1 Milyar TL arası

      45,250.00   

Proje Bedeli 1 Milyar TL - 10 Milyar TL arası

      72,150.00   

Proje Bedeli 10 Milyar TL ve üzeri

    254,800.00   

 

 

çed raporu ek-1 süreci

ÇED Süreci, ÇED Yönetmeliği Ek-III’te verilen formata uygun olarak hazırlanacak bir ÇED Başvuru Dosyasının e çed üzerinden (ÇSB) Bakanlığa sunulması ile başlayacaktır. Bu maksatla aşağıda ana hatları verilen çalışmaları gerçekleştirecektir:

·      ÇED Yönetmeliği Ek-III’te verilen formata uygun olarak, konu proje için ÇED Başvuru Dosyası hazırlanacak ve İdare’nin onayı ile birlikte E-Çed üzerinden Bakanlığa sunulacaktır.

·      ÇED Başvuru Dosyası’nın Bakanlık tarafından onaylanmasını takiben, Bakanlık ve ilgili İl Çevre ve Şehircilik (İÇŞ) Müdürlük yetkilileri ile görüşmek suretiyle Bakanlık ve ilgili İl Çevre ve Şehircilik (İÇŞ) Müdürlüğünün görüşüne istinaden belirlenecek yer ve tarihte “Halkın Katılımı Toplantısı” (HKT) düzenlenecektir.

·      Bakanlık ve ilgili İl Çevre ve Şehircilik (İÇŞ) Müdürlüğünün görüşüne istinaden Toplantının yer ve tarihleri belirlendikten sonra, HKT ile ilgili gazete ilanları hazırlanacak ve bu ilanlar, İl Müdürlüğü’nün de onayını müteakip her ilde bir yerel ve bir de ulusal düzeyde yayınlanan iki farklı gazetede yayınlatılacaktır. 

·      Mevzuat gereği olan HKT’leri takiben, bu toplantılarda kurumlar ve yöre sakinleri tarafından gündeme getirilmiş olan görüş ve önerilerin de dikkate alınacağı “Kapsam ve Özel Format Belirleme” (KÖFB) Ankara’da, ÇŞB Bakanlığı tarafından firmamıza e-çed üzerinde verilecektir.

 

 

 

·      Bakanlık tarafından verilecek “Özel Format” uyarınca hazırlanacak ÇED Raporu’nun sunulmasını müteakip, Bakanlık tarafından bir “İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu” (İDK) oluşturulacak ve İDK toplantıları yapılacaktır. Hazırlanan ÇED Raporu bu komisyon önünde savunulacaktır.

·      Proje’ye ilişkin nihai kararın alınmasının ardından ÇED Raporu, halkın görüş ve önerilerini almak üzere Bakanlık ve ilgili İÇŞ Müdürlüğünde 10 (on) işgünü süre ile görüşe açılacaktır. Bakanlık tarafından, Proje ile ilgili karar alma sürecinde bu görüşler de dikkate alınarak, Nihai ÇED Raporu’nun 3 (üç) işgünü içinde istenir.

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporu Faaliyetler

·      Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporunda: Faaliyetlerle ilgili yer, teknoloji kaynak seçiminin, çevreye olumlu/olumsuz etkilerinin, inşaat ve işletme sonu olumsuz etkilere karşı alınacak önlemlerin alınması yada en aza indirilmesi, flora ve fauna, fayda-maliyet analizlerinin, yatırım ve yapılacak işlerin programının, akış şemalarının ve izleme esaslarının açıklandığı, yazılı metin, harita, imar ve vaziyet planı, grafik gibi belgelerle birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, gerekli gördüğü takdirde ilgili kurum ve kuruluşlardan alınan; planlanan faaliyetin yeri hakkında ilgili mevzuat gereğince bir engel bulunmadığını belirten belgelerin bulunması şarttır. Projeye ait bugüne kadar yapılan çalışmalar, teknik bilgi ve belgeler İdare tarafından ÇED raporu hazırlayacak olan yükleniciye verilecektir. Bu bilgi ve belgelerin dışında istenen ve istenecek plan, yazılı metin, grafik vb. belgeler yüklenici firma tarafından temin edilecektir.

Çevresel etki değerlendirmesi gereklidir veya çevresel etki değerlendirmesi gerekli değildir kararı

PROJE TANITIM DOSYASI (ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR BELGESİ)
ÇED Yönetmeliği Ek II Listesi kapsamındaki yatırımlar (projeler) için Proje Tanıtım Dosyası (ÇED Yeterlik Belgesi sahibi bir firma tarafından) hazırlanarak İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne e-çed üzerinden müracaat edilmesi ÇED Gerekli Değildir belgesi alınması gerekmektedir.

çed raporu ne demek

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmalar bütünüdür.

Çed Kapsamdışı Görüş Talebi

Çevre Kanununca alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik Ek-1 ve Ek-2 listesinde yer almayan faaliyetler için kapsam dışı görüş yazısı taleplerinde İl Müdürlüğünce istenilen belgeler;

 1. Dilekçe
 2. Kapasite Raporu
 3. İş Akım Şeması
 4. ÇED görüşü
 5. Makine yerleşim planı(Vaziyet Planı)
 6. İmza sirküsü
 7. Ticari sicil gazetesi
 8. Atıksu bağlantı izni veya Deşarj kalite kontrol ruhsatı

KIRMA ELEME TESİSİ ÇED RAPORU NASIL ALINIR

Planlanan Kırma Eleme Tesisi kapasiteniz 400.000 ton/yıl altında ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Çed Yeterlik Belgesi vermiş olduğu firmalara Proje Tanıtım Dosyası Hazırlatmanız Çed Gerekli Değildir Belgesi almanız gerekmektedir.


Planlanan Kırma Eleme Tesisi kapasiteniz 400.000 ton/yıl üzerinde ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Çed Yeterlik Belgesi vermiş olduğu firmalara Çed raporu (çed başvuru dosyası) Hazırlatmanız Çed Olumlu Belgesi almanız gerekmektedir.

Çed yönetmeliği ne zaman değişmiştir

Günümüze kadar 23/06/1997, 06/06/2002, 16/12/2003,  17/07/2008 ve 03/10/2013 tarihlerinde revize edilen ÇED Yönetmeliği ile ilgili son değişiklik 25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanılarak yürürlüğe giren Yönetmelik ile yapılmıştır.

Proje Tanıtım Dosyaları

Proje Tanıtım Dosyası Çevresel Etki değerlendirmesi yönetmeliğinde yatırım konusu ve kapasitesi Ek-2 listesine tabii projelerde Çed Yeterlik belgesine sahip firma tarafından hazırlanan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Çed gerekli değildir belgesi almak için sunulan bir projedir.


Proje tanıtım dosyasını Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yetki verdiği ÇED yeterlik belgesine sahip firmalar hazırlayabilmektedir. 

ÇEVMED Çevre yetkili bir çed firmasıdır.

Proje Tanıtım Dosyası Hazırlanması

Proje Tanıtım Dosyası hazırlanması için öncelikle yatırımcını ÇED Yeterlik Belgesi sahibi firma ile anlaşıp projeyi hazırlatması gerekmektedir.

Proje Tanıtım Dosyası hazırlanarak İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne sunulur ve ÇED Belgesi alınır.

Firmamız ÇED yeterlik belgesine sahip bir mühendislik firmasıdır.

Doğaya Yeniden Kazandırma Raporu

Yatırımlarınız kapsamında kurumların talep etmiş oldukları Doğaya Yeniden Kazandırma Raporu nu deneyimli mühendislik kadromuz ile hazırlayarak ilgili kurumlara sunuyoruz.


Çed Raporu ve Proje Tanıtım Dosyası Kimler Tarafından Hazırlanır

ÇED Çalışmaları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından, 25.11.2014 tarih ve 19186 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği” kapsamında ve 18.12.2009 tarih ve 27436 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yeterlik Belgesi Tebliği” kapsamında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yetkilendirdiği firmalar tarafından yürütülür.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen Firmamız,  konusunda uzman ve deneyimli personelleri ile ÇED Yönetmeliği kapsamında doğru, hızlı ve pratik çözümler sunar.

Çed raporu hangi işlerde gereklidir

Çed raporu yatırım konunuza göre yatırıma başlamadan almanız gereken bir belgedir. Yatırıma başlamadan önce inşaata başlamadan Çed belgesi almanız gerekmektedir. Almamanız durumunda yatırıma başlarsanız yatırım bedelinin %2 si oranında cezai müeyyide ile karşılaşabilir aynı zamanda tesisiniz ÇED belgesi alana kadar kapatılabilir. Yatırım teşvik ten faydalanamazsınız.


Çed Belgesi almak için öncelikle Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yeterlik belgesi verdiği Çed firmalarından yardım almanız gerekmektedir.Çünkü söz konusu projeleri sizin sunma hakkınız yoktur. 


ÇEVMED ÇEVRE Çevre ve Şehircilik Bakanlığından ÇED yeterlik belgesi almış bir mühendislik firmasıdır.Bizi arayarak Türkiyede nerede yatırım yaparsanız yapınn çözüm ortağınız olabiliriz.


ÇED raporu gerek yoktur nasıl alınır

ÇED raporu süreci için gerekli evraklar;

1. Vekâletname (noter onaylı olacak),

2. Taahhütname

3. Tapu veya Kira sözleşmesi,

4. Yapı kullanım izin belgesi,

5. Tüm üniteleri, yerleşimleri gösteren vaziyet planı, makine yerleşim planı

6. İş Akış Şemaları (Atık çıkış noktalarının-baca,atıksu vb gösterildiği)

7. Kapasite Raporu (yoksa tesise girecek hammaddelerin, çıkacak ürünlerin miktarları, Kullanılacak makine teçhizat listeleri, çalışacak personel sayısı hk. Bilgi)

8. Projeyi tanıtan yazılı bilgi ve belgeler, (Detaylı)

9. Proje bedeli, çalışacak personel sayısı,

10. Varsa alınmış yazılı izinler, İçme suyu kullanma izni, kanalizasyon bağlantı

izni, ÇED Gerekli Değildir Belgesi, İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı, v.b.

11. Şirkete ait Ticari Sicil Gazetesi örneği,

12. Faaliyette olan ve kapasite artırımı planlanan bir tesis ise; daha önce

çed olumlu belgesi

Çed olumlu belgesi çevresel etki değerlendirmesi yönetmeliğinde yatırım kapsamı Ek-1 kapsamında olan yatırımlar için hazırlanan ÇED Raporu olumlu sonuçlanırsa Çed olumlu belgesi alınabilir. Çed olumlu belgesi için hazırlanan çed raporu yeterlilik belgesine sahip çed firmaları tarafından hazırlanabilir. Çevmed Mühendislik firması Çed Raporu hazırlamaya yetkili bir firmadır. Çed belgesi almak istediğinizde firmamızı arayabilirsiniz.

Kayseri Çed Raporu Hazırlayan Firmalar

ÇEVMED Çevre Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş ÇED Firmasıdır.

Kayseri İli sınırlarında yatırımını planladığınız Ek-2 kapsamındaki yatırımlarınız için Kayseri Proje Tanıtım Dosyası Hazırlama yada Ek-1 kapsamındaki yatırımlarınızda kayseri ÇED Raporu hazırlama konularında çözüm ortağı olmaktadır.


Kayseri İlinde hazırlamış olduğumuz Çed raporları veya Proje Tanıtım Dosyaları ile yatırımcılarımıza ÇED gerekli değildir Belgesi yada ÇED Olumlu Belgesi alıp yatırımcılarımıza sunmuş bulunmaktayız.Tavuk Çiftlikleri Çed Belgesi Almak Zorundamıdır.

Tavuk Çiftliği yatırımı planlayan yatırımcılar Çed Belgesi almak zorundadır. Çed belgesi almadan inşaata başlamaları durumunda ceza kesilir ve yatırım çed kararı alıncaya kadar durdurulur.

Bakanlık Tavuk Çiftliklerinin kapasitesine göre liste yayınlamıştır Ek:2 listesi kapsamına giren Tavuk Yetiştiriciliği madde 30 ç bendi kapsamında Bir üretim periyodunda 20.000 adet ve üzeri Tavuk Yetiştiriciliği yapacaksa Çed yeterlilik belgesi olan bir firmadan (Firmamız Çevmed Yeterlilik Belgesine sahiptir) Proje hazırlatıp Tavuk Çiftliği Proje Tanıtım Dosyasını anlaştığı firma aracılığı ile İl Çevre ye sunmak zorundadır.Sunulan Proje İl Çevre tarafından incelenir uygun bulunması ile Çed Belgesi verilir


Çed Ek-2 listesi madde:

30- Hayvan yetiştirme tesisleri:

a) 500 baş ve üzeri büyükbaş yetiştirme tesisleri,

b) 2.500 baş ve üzeri küçükbaş yetiştirme tesisleri,

c) Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların birlikte yetiştirilmesi, (500 büyükbaş ve üzeri, 1 büyükbaş=5 küçükbaş eşdeğeri esas alınmalıdır)

ç) Kanatlı yetiştirme tesisleri [(Bir üretim periyodunda 20.000 adet ve üzeri tavuk (civciv, piliç, ve benzeri) veya eşdeğer diğer kanatlılar) (1 adet hindi = 7 adet tavuk)],

1 B , 2 A , Grup Ruhsat Müracaatı Nereye Yapılır ?

I b ve II a Grubu müracaatlarda talep edilen alanın müsait olan kısmı müracaat tarihinde müracaat edene bildirilir. İki ay içerisinde işletme harç ve teminatın yatırılmaması ve bu belgelerin tamamlanarak Genel Müdürlüğümüze verilmemesi halinde bu alanlar başka bir işleme gerek kalmaksızın müracaatlara açık hale gelir. Söz konusu belgeleri zamanı içerisinde tamamlayan müracaatların ruhsatlandırılmasına ilişkin işlemler İşletme Ruhsatları Şube Müdürlüğünce yapılır. Müracaatın bir kısmının özel izin alanı ile kesişmesi durumunda ve bu alan için ruhsat talebinde bulunulması halinde bu alan içinde ayrıca harç teminat yatırılıp 1 yıl süre içersinde gerekli izinin alması gerekir, izinleri 1 yıl içinde alınamayan müracaatlar tekrar aramaya açık hale gelir.

ÇED Raporu başvurusu değerlendirildikten sonra, Bakanlık tarafından hangi kararlar verilir

Sunulan Nihai ÇED Raporu, Bakanlık tarafından değerlendirildikten sonra uygun görülürse "ÇED Olumlu", uygun görülmez ise "ÇED Olumsuz" kararı verilir.

ÇED raporu nedir

Çevresel Etki Değerlendirmesi raporu çevre İzin işlemlerine başlamak için ilk adım sayılıyor.Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu,bir faliyetin kurum aşamasında çevre kirliliği açısından değerlendirilerek gerekli şartları sağlayıp sağlamadığını belirten Çevre ve Orman bakanlığı veya bölge müdürlükleri tarafından verilen belgeye deniyor. Firmaların kurulum aşamasında gerekli bir belge olarak ifade ediliyor

NEDEN PROJE TANITIM DOSYASI HAZIRLANIR

PROJE TANITIM DOSYASI (ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR BELGESİ)
ÇED Yönetmeliği Ek II Listesi kapsamındaki yatırımlar (projeler) için Proje Tanıtım Dosyası (ÇED Yeterlik Belgesi sahibi bir firma tarafından) hazırlanarak İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne e-çed üzerinden müracaat edilmesi ÇED Gerekli Değildir belgesi alınması gerekmektedir.

ÇED muafiyet nedir?

ÇED Muafiyeti : T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yayımladığı yönetmelikte yer alan Ek-I ve Ek- II listelerinde yer almayan projelere T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafında verilen ve projenin ÇED yönünden herhangi bir sıkıntı teşkil etmediğine, ÇED kapsamında işlem olmadığına dair verilen bir yazıdır.

E ÇED muafiyet başvurusu nasıl yapılır?

Başvuru sahibi tarafından, http://eced.csb.gov.tr adresinde (e-ÇEDMuafiyet Başvuru Takip modülünden "Erişim Kod Numarası ” ile “Geçici Referans Numarası” girilerek başvuruda sunulan tüm evraklar sisteme taranarak, proje alanına ait konum bilgisi girilerek ve Veri Formu doldurularak başvuru gerçekleştirilir.

Ankara da Proje İlerleme Raporu Hazırlayan Firmalar

Proje İlerleme raporu - ÇED İZLEME
ÇED Yönetmeliğince Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu kararı verilmiş projelerin inşaat ve işletme döneminde çevresel izleme yapılması yasal bir zorunluluktur. Bu çevresel izlemenin amacı, ÇED Raporu'nda taahhüt edilen hususların yerine getirilip getirilmediği kontrol etmektir. Faaliyetin inşaat aşamasındaki çevresel izleme çalışmaları ÇED sürecinde Bak anlık tarafından belirlenen periyotlarda raporlanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunulmaktadır. Çevresel izleme çalışmaları, gerek yüksek miktarlarda çevre cezaları içeren Yasal Mevzuatlara uyulup uyulmadığının kontrolü ve gerekse gürültü, toz vb çevresel konularda olabilecek şikayetlere cevap niteliği taşıması açısından yatırımcı için önemli bir savunma mekanizmasıdır. Şirketimiz bünyesinde yapılan izleme çalışmaları, özellikle Maden, Enerji, Liman, Ağır sanayi vb alanlardaki yatırımlarda kapsamlı bir şekilde yapılmakta, ölçüm ve analizlerle desteklenmekte ve yöre halkıyla yapılan görüşmelerle zenginleştirilmektedir. Bu yatırımcı için bir anlamda çevre danışmanlığı hizmeti verilmektedir.

PROJE İLERLEME RAPORLARI -  ÇED İZLEME RAPORLARI


25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı (Değişik RG: 09.02.2016-29619, 26.05.2017-30077, 08.07.2019-30825) Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) Yönetmeliğine esas Madde-4’ün (5).bendi ile ÇED Olumlu Kararı verilen projelerin proje sahiplerine komisyonca belirlenen periyotlarda yatırımda kaydedilen gelişmeleri içeren “Proje İlerleme Raporu” sunma yükümlülüğü getirilmiştir.

 

Yönetmelikte yer alan “ÇED Olumlu Kararı verilen projelerin proje sahibi; komisyonca belirlenen periyotlarda yatırımda kaydedilen gelişmeleri içeren Proje İlerleme Raporu’nu, Bakanlıkça yeterlik verilen ve söz konusu projenin ÇED Raporu’nun hazırlanmasında görev almayan kurum/kuruluşlara hazırlatarak elektronik sisteme yüklemek ve Bakanlık denetimlerinde sunmakla yükümlüdür. Yükümlülüğün yerine getirilmesine yönelik yöntem Bakanlıkça belirlenir.” amir hükmü doğrultusunda “Proje İlerleme Raporu” sunma yükümlülüğü Yatırımcıya ve/veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Yetkilendirilmiş Kurum/kuruluşlara verilmiştir.

 

08.07.2019 tarih ve 30825 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “ÇED Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile:

 

 • 08.07.2019 tarihinden sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından “ÇED Olumlu Kararı” verilen projelerin proje sahipleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının belirlediği format doğrultusunda “Proje İlerleme Raporu”nu (ilk sunulacak rapor ekinde yeterlik belgesine sahip kurum/kuruluş ile yapılan sözleşme ile birlikte) ÇED Sürecinde belirlenen periyotlarda (1 ay, 3 ay, 6 ay, 1 yıl vb.) Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunmakla


 

 • 08.07.2019 tarihinden sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından “ÇED Olumlu Kararı” verilen ancak ÇED sürecinde “Proje İlerleme Raporu” periyodu belirlenmeyen projelerin proje sahiplerinin, duyuru tarihinden itibaren 1 (bir) ay içerisinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığına başvuru yapması, başvuru sonrası Bakanlıkça belirlenen “Proje İlerleme Raporu” periyodu sonrasında “Proje İlerleme Raporlarını” hazırlatmak ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunmakla,


 

 • 08.07.2019 tarihinden önce İnceleme-Değerlendirme Komisyon Toplantısı (İDK) yapılarak komisyon çalışmaları tamamlanan ancak, “Proje İlerleme Raporu” periyodu belirlenmeyen ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından da henüz “ÇED Olumlu Kararı” verilmeyen projelerde, Karar üst yazısına eklenecek olan “Proje İlerleme Raporu” periyodu doğrultusunda “Proje İlerleme Raporları”nı Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunmakla mükelleftirler.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen firmalar arasında 233 sıra numarası ile firmamız; Proje İlerleme Raporlarını hazırlama iş ve işlemlerini gerçekleştirmektedir.