SORU - CEVAPÇEVRE İZİN, LİSANS VE ÇEVRE DANIŞMANLIK


Bitkisel Atık Yağ Üreticilerinin Yükümlülükleri

Kullanılmış kızartmalık yağ üreten tesisler, bu yağların toplanması için lisanslı geri kazanım tesisleriyle veya toplayıcılarla yıllık sözleşme     yapmakla yükümlüdürler. Bu yağların ücretsiz olarak geri kazanımcıya veya toplayıcılara teslim edilmesi esastır.

Çevre Görevlisi Nedir

Yaptıkları faaliyetler sonucu çevre kirliliğine sebep olan tesislerin ÇEVRE KANUNU’NA dayanılarak çıkarılan mevzuatlara uyumunu sağlayan ve alınan tedbirlerin uygunluğunu değerlendiren yıl içinde iç denetim ve eğitim faaliyetleri düzenleyen kişidir. Çevre Görevlisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ilgili yönetmelikler çerçevesinde yetkilendirilmiş personellerdir.

E-ÇEVRE İZİNLERİ KAPSAMI (Çevre İzni-Çevre İzin ve Lisansları)

Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik

Yönetmelik 30 Mayıs 2009 tarih ve 27243 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup 01/01/2010 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Yönetmeliğin Amacı:

Ek-1 ve Ek-2 listesinde yer alan faaliyet ve tesisler tarafından 2872 sayılı Çevre Kanununa göre alınması gereken izin ve lisanslara ilişkin tüm iş ve işlemler ile bu iş ve işlemlere ilişkin yetkili mercilerin, çevre yönetim birimlerinin ve çevre görevlilerinin görev ve sorumlulukları ile Bakanlıkça yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarının, işletmelerin ve işletmecilerin yükümlülükleri belirlemektir.

Çevre iznine veya Çevre İzin ve Lisansına Tabi İşletmeler:

Bu yönetmelik ile çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi işletmeler, çevresel etkilerine göre;

a)Çevreye kirletici etkisi yüksek düzeyde olan işletmeler (Ek-1 Listesi)

b)Çevreye kirletici etkisi olan işletmeler (Ek-2 Listesi) biçimde sınıflandırılmıştır.

Çevre iznini veya Çevre İzin ve Lisansını Vermeye Yetkili Merciler:

İşletmelere verilecek geçici faaliyet belgesi veya çevre izin veya çevre izin ve lisansı;

a)Ek-1 listesinde belirtilen işletmeler için Çevre Orman ve Şehircilik Bakanlığı

b)Ek-2 listesinde belirtilen işletmeler için İl Çevre Orman ve Şehircilik Müdürlükleri, tarafından verilir.

Bakanlık, Ek-1 listesinde yer alan işletmeler için geçici faaliyet belgesi, çevre izni ve çevre izin ve lisansı verme yetkisini İl Çevre Orman ve Şehircilik Müdürlükleri'ne devredebilir.

Çevre izin veya çevre izin ve lisansına e-başvuru dosyasının hazırlanması ve sunulması:

Çevre izin veya çevre izin ve lisansı başvurusu, çevre yönetim birimi, istihdam edilen çevre görevlisi ya da Bakanlıkça yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmaları tarafından yapılır. Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmeler için çevre izni veya çevre izin ve lisans başvurusu elektronik imza ile elektronik ortamda yetkili merciye yapılır. Bu Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 de belirtilen faaliyet ve tesislerin başvuru dosyalarında Ek-3te belirtilen bilgi, belge ve raporların sunulması zorunludur. İzin ve lisansa esas teşkil edecek tüm ölçüm ve analizlerin Bakanlığa veya Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlara yaptırılması gereklidir.

Geçici faaliyet belgesi verilmesi (GFB):

Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmeler, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesi kapsamında geçici faaliyet belgesi için yetkili merciye, e-başvuru yapar. Yapılan bu başvuru içinde 17/7/2008 tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu Kararı veya Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir kararı verilen işletmeler, izne esas taahhütlerini yerine getirdiklerini belgelemek zorundadırlar.

Çevre izin veya çevre izin ve lisans başvurusunun değerlendirilmesi ve belgenin düzenlenmesi:

Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmelerin geçici faaliyet belgesinin geçerlilik süresinin sona ermesinden üç ay öncesine kadar, çevre izin veya çevre izin ve lisansının e-başvuru sürecinin tamamlanması zorunludur. E-başvuru dosyası yetkili merci tarafından iki ay içerisinde incelenir. Söz konusu e-başvuru dosyasında herhangi bir bilgi, belge ve raporun eksik olmaması ve başvurunun uygun bulunması halinde yetkili merci tarafından, çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi düzenlenerek işletmeciye verilir.

Söz konusu e-başvuru dosyasında herhangi bir bilgi, belge ve raporun eksik olması halinde, yetkili merci eksiklikleri işletmeciye ve hizmet satın alımı yoluyla işlemlerin gerçekleştirilmesi durumunda yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmasına bildirir.

Bildirim tarihinden itibaren eksikliklerin on beş gün içinde tamamlanarak yetkili merciye gönderilmesi zorunludur. Eksikliklerin giderilmesi durumunda yetkili merci tarafından çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi düzenlenerek işletmeciye verilir.

Bu süre sonunda bilgi, belge ve raporların tamamlanamaması durumunda yetkili merci tarafından 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili maddeleri uyarınca işletmeye idari yaptırım uygulanır ve altı aya kadar ek süre verilebilir. Çevre ve insan sağlığı yönünden tehlike yaratan faaliyetler süre verilmeksizin durdurulur.

Ek süre verilmemesi veya ek süre sonunda istenilen bilgi, belge ve raporların tamamlanmaması halinde verilmiş olan geçici faaliyet belgesi iptal edilir ve işletmenin faaliyeti durdurulur. Bu durumda, işletme Ek-1 listesinde yer alıyor ise Bakanlık geçici faaliyet belgesinin iptal edildiğini işletmenin bulunduğu yerdeki İl Çevre Orman ve Şehircilik Müdürlüğü'ne, işletme Ek-2 listesinde yer alıyor ise İl Çevre Orman ve Şehircilik Müdürlüğü geçici faaliyet belgesinin iptal edildiğini Bakanlığa bildirir.

Çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi ve ekleri:

İşletmelere Ek-5 de yer alan çevre izin veya Ek-6 da yer alan çevre izin ve lisans belgelerinden biri ve ekleri düzenlenir. Çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesinin bir nüshası işletmeye verilir. Belgede işletmeye verilen çevre izin veya çevre izin ve lisansının kapsamı ile eklerinin listesi yer alır. Belge eklerinde işletmenin tabi olduğu çevre mevzuatının adı ve bu kapsamda uyulması gereken standartlar, işletmenin ilgili mevzuatta öngörülen çalışma şartları ve diğer hususlar yer alır. Ekler, yetkili merci tarafından paraflanır. Belge kapsamında değişiklik olması halinde önceki belge iptal edilerek yeni belge düzenlenir.

Çevre izin ve/veya lisans belgesinin geçerliliği ve yenilenmesi:

İşletmelere verilen çevre izni veya çevre izin ve lisansı, on yıl süre ile geçerlidir. İşletmede çevre izin veya çevre izin ve lisans şartlarında değişiklik olmaması durumunda on yıllık süre dolmadan üç ay önce yetkili merciye durum raporu ile belgenin yenilenmesi için başvuruda bulunur. Yetkili merci, başvuruyu uygun bulması halinde yeni çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi düzenler. Çevre izin veya çevre izin ve lisans şartları değişikliğe uğrayan işletmeler, değişen şartlarla ilgili bilgi, belge ve raporlarla birlikte yetkili merciye müracaat ederler. Yetkili merci çevre izin ve/veya lisans alma sürecini yeniden başlatır.

İşletmenin en az üç yıl süre ile çalışmaması durumunda çevre izin veya çevre izin ve lisansı almak üzere yeniden başvuru yapılır.

İşletmenin sahibinin veya adının değişmesi halinde, yapılan değişiklik işletmeci tarafından değişikliğin gerçekleştiği tarihten itibaren üç ay içinde yetkili merciye bildirilir. İşletmede bu maddenin üçüncü fıkrasındaki değişiklikler yoksa işletmenin çevre izin veya çevre izin ve lisansı, önceki geçerlilik süresi değişmemek kaydıyla yeniden düzenlenir. Faaliyet sahibinin değişmesi durumunda yeni faaliyet sahibinden ayrıca devralınan işletmenin izin veya çevre izin ve lisans koşullarına uyacağına dair taahhütname istenir.

İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısının Alınması

Çevre İzin veya Çevre İzin ve Lisans belgesinin alınması aşamalarında yer alan rapor, bilgi ve belgeleri hazırlayarak ilgili yönetmelikler doğrultusunda hizmet vermek üzere Bakanlık tarafından ‘’ÇEVRE DANIŞMANLIK YETERLİLİK BELGESİ’’ ile yetkili kılınmıştır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından 10.09.2014 Tarih ve 29115 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ‘’Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği’’ gereğince, bu yönetmelik kapsamında yer alan firmalar Çevre İzni veya Çevre İzin ve Lisans belgesini almakla yükümlüdür.

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinin Ek-1 veya Ek-2 Listelerinde yer almayan faaliyetler bağlı bulundukları Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinden ‘’Çevre İzni Kapsam Dışı’’ görüş yazısını almakla yükümlüdürler.

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinin Ek-1 veya Ek-2 Listelerinde yer alan faaliyetler için, ilk olarak Geçici Faaliyet Belgesinin alınması gerekmektedir. Geçici Faaliyet Belgesi başvurusu Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinin Ek-3Ave Ek-3B’sinde belirtilen bilgi, belge ve raporlarla birlikte yapılmakta olup, İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı’da  istenilen evraklardan bir tanesidir.

İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısının Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından verilebilmesi için işletmenin evrak ve yönetmelikte belirtilen fiziksel şartlara  uygun durumda bulunması gerekmektedir. 

Tehlikeli ve Tehlikesiz Atık Geri Kazanım Lisans İşlemleri

Çevre sorunlarının çözümlenebilmesi için, kaynakların korunması ve doğanın dengesinin sağlanmasında atıkların tekrardan ekonomiye kazandırılması önemli bir yer almıştır. Çağdaş dünya da atıkların yönetilmesi konusunda belirli bir öncelik sıralaması izlenmektedir. Bahsi Geçen önceliklerden en önemlisi atık miktarını kaynağında azaltmak ve geri kazanılabilir atıkların yeniden kazanılmasını sağlamaktır.  

17.06.2011 Tarih ve 27967 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği’nin, Tehlikesiz Atık Geri Kazanım Tesisi İşletenin Yükümlülükleri başlığı altında yer alan  Madde-9’da yükümlülükler belirtilmiştir. Buna göre Geri Kazanım Tesisi işleten gerçek veya tüzel kişiler;

 • Tesislerini bu Tebliğde belirlenen standartlara uygun hale getirmekle, bu maksatla çevre lisansı almakla,
 • (Değişik:RG-11/3/2015-29292) Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında kütle denge bildirimini yapmakla,
 • (Değişik:RG-11/3/2015-29292) Acil durumlarla ilgili eğitimli personel bulundurmakla, acil durum söz konusu olduğu zaman il müdürlüklerine bilgi vermekle ve gerekli tedbirleri almakla,
 • Tesisin risk taşıyan bölümlerinde çalışan personelin her türlü güvenliğini sağlamakla,
 • Tesisin kapatılması durumunda gerekli tedbirleri almakla,

yükümlüdür ifadeleri yer almaktadır.

Tehlikeli Atık Geri Kazanım Lisansları

Avrupa Birliği Uyum Yasası ülkemizde doğal kaynakların azaldığı ve üretim maliyetlerinin arttığı son yıllarda çevrenin korunması özelikle Avrupa Birliği Uyum Yasası çerçevesinde önem kazandığı göz önünde bulundurulduğunda insan sağlığı ve çevreye verilen zararların azaltılmasının önem kazanmasıyla Geri Dönüşüm ve bu amaçla Geri Dönüşüm tesislerinin kurulması vazgeçilmez olmuştur.

Atıkların ekonomiye katkı sağlaması ve nihai bertarafsa gidecek atıkların miktarının azaltılması amacıyla geri kazanım esastır.

Bu Çercevede

 • Tehlikeli Atık Geri Kazanım Tesisleri Lisanslarının Alınması

 • Tehlikeli Atık Geciçi Depolama Lisansların Alınması İşlemleriniz tarafımızdan yürütülmektedir.

Tehlikeli Atık Ara Depolama Geri Kazanım Bertaraf "ÖN LİSANS" BAŞVURU BELGELERİ" aşağıda belirtilmiştir.

A)  BAŞVURU DİLEKÇESİ

B)TESİS HAKKINDA GENEL BİLGİLER

1) Tesisin Adı                                                                                     

2) Adresi (Mah., Cad, Sok, Numara, İlçe, İl)                               

3) Telefonu                                                                                       

4) Faksı                                                                                                

5) Elektronik posta adresi                                                                

6)İşyeri Vergi Kimlik No                                                                    

7) Tesis sahibinin / ortaklarının

a) Adı, Soyadı                                                                     

b) Adresi (Mah, Cad, Sok, Numara, İlçe, İl)                

c) Telefonu                                                                          

d) Faksı                                                                               

e) Elektronik posta adresi                                                

 8) Tesis işletmecisinin

a) Adı, Soyadı                                                                     

b) Adresi (Mah, Cad, Sok, Numara, İlçe, İl)                

c) Telefonu                                                                          

d) Faksı                                                                               

e) Elektronik posta adresi                                                

 

9) Başvuru raporunu hazırlayan kişi/kuruluşun

a) Adı, Soyadı (veya unvanı)                                            

b) Adresi (Mah, Cad, Sok, Numara, İlçe, İl)                

c) Telefonu                                                              

d) Faksı                                                                   

e) Elektronik posta adresi                                                 

 

10) Diğer Bilgiler

 a) Tesisin işletmeye açılma muhtemel tarihi               

 b) Tesiste çalışacak personelin sayısı ve görevleri      

 c) Tesisin çalışma saatleri (günlük, aylık, yıllık)          

 d) Araç ve Makine Parkı Listesi                                          

 e) Sosyal tesisler (yemekhane, yatakhane, soyunma odası, tuvalet, lavabo, banyo-duş,   revir vb.)

 

UATF DÖNGÜSÜ NASIL OLMALIDIR

(Ek 9-A) ve (Ek 9-B) de yer alan atık taşıma formlarından (A) formu mavi, (B) formu pembe, (C) formu beyaz, (D) formu yeşil, (E) formu sarı renktedir. Atık üreticisi ve taşıyıcı tarafından ülke içi taşımada (Ek 9-A) da yer alan (A), (B), (C), (D) formları, uluslararası taşımada ise (Ek 9-B) de yer alan (A), (B), (C), (D), (E) formları doldurulur ve valiliğe başvurulur. (A), (C) ve (E) formları iki nüsha olmalıdır.

Bu formlardan;

a) (D) formu taşıma başlamadan önce, atık üreticisinde kalır, üretici tarafından valiliğe gönderilir,

b) (A), (B), (C), (E) formları taşıma esnasında bulundurulmak kaydı ile taşıyıcıya verilir,

c) (E) formu uluslararası taşımada, taşıyıcı tarafından gümrük çıkışında Bakanlığa bir nüshası gönderilmek üzere gümrük memuruna teslim edilir,

d) (A) , (B) ve (C) formu taşıyıcı tarafından atık bertaraf tesisi sorumlusuna imzalatılarak, (A) ve (B) formları atıkla birlikte teslim edilir. (C) formu ise taşıyıcıda kalır, bir nüshası üreticiye teslim edilir,

e) (A) ve (B) formu atık bertarafından sorumlu kişi veya kuruluş tarafından imzalanarak alınır. (A) formunun bir nüshası bertarafçı tarafından net miktarlar, bertaraf yeri ve tarihi form üzerine doldurulduktan sonra Bakanlığa gönderilir,

f) (B) formu net miktarlar, bertaraf yeri ve tarihi form üzerine doldurulduktan sonra bertaraf eden tarafından üreticiye gönderilir.

ÇEVRE İZNİ - ÇEVRE İZİN VE LİSANS BELGESİ BAŞVURUSU

Çevre İzin veya Lisansı almak isteyen faaliyetler, Çevre izin ve Lisans belgesi başvuruları için yönetmelikte tespit edilen ortak belgeler ile başvuru türü ile ilgili özel belgeleri Geçici Faaliyet Belgesi başvurusu aşamasında yetkili merciiye elektronik ortamda iletmekle yükümlüdürler.

Geçici Faaliyet Belgesi 1 yıl geçerli olup başvurudan sonra 30 gün içerisinde değerlendirilmesinin yapılması gerekmektedir.

 

Gerek ortak belgeler gerekse de faaliyete özgü özel belgeler bir defaya mahsus olmak üzere ibraz edilecektir.

 

Geçici Faaliyet Belgesi alındıktan sonra 1 yıl içinde Çevre İzni alınabilmesi için yine faaliyete özgü olan ve yönetmeliğin Ek-3C' de yer alan konularda (Çevre İzni ve Çevre İzin ve Lisansları ile ilgili belgeler) ölçüm, raporlama ve teknik bilgilerin (emisyon raporu, akustik rapor, teknik uygunluk raporu, deneme yakma planı, izleme raporu vs.) yine elektronik ortamda ilgili birime iletilmesi gerekmektedir.

 

Geçici Faaliyet Belgesinin alınmasından itibaren en geç 6 ay içerisinde bilgi, belge ve raporunu (başvuru konusu gürültü ise akustik rapor gibi) İzin veya Lisansının başvuru sürecini tamamlamak üzere sunulur. Başvuru tarihinden 80 gün içerisinde yetkili mercii tarafından incelenir. Başvuru dosyasında bilgi, belge ve rapor eksikliği olmaması sonucu başvurunun uygun bulunması durumunda Çevre İzin veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi kuruluşa verilir.

 

Çevre İzin veya Lisansı için başvuruda bulunulmaz yada eksikliler giderilmezse Geçici Faaliyet Belgesi iptal edilir. 6 ay süre ile tekrar başvuru yapılamaz ve idari yaptırımla cezalandırılır.

 

Geçici Faaliyet Belgesini (GFB) yazılı ortamda alan işletmelerin ivedilikle Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından elektronik ortamda Çevre İzni-Çevre İzin ve Lisansları uygulaması için hazırlanan sisteme bilgilerini aktarmaları gerekmektedir. Aksi halde Çevre İzni - Çevre İzin ve Lisansları için 2. Grup Belgelerini yükleyemeyeceklerdir. Başvurunun 6 aylık süre içinde yapılmaması halinde Geçici Faaliyet Belgesinin (GFB) iptali söz konusudur.

Tehlikesiz Atık Toplama Ayırma Belgesi İşlemleri

17.06.2011 Tarih ve 27967 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanım Tebliği’nin Tehlikesiz Atık Toplama-Ayırma Tesislerinde Aranan Şartlar başlığı altında Madde-12’de Tehlikesiz Atık Toplama Ayırma Faaliyeti yapan tesislerin, uyması gereken şartlar belirtilmiştir. Bu şartlara göre Tehlikesiz Atık Toplama Ayırma Faaliyet yapan tesisler;

 • Stok sahasının zemin geçirimsizliği beton veya benzeri malzeme ile sağlanır, yağmur ve yüzey sularının drenajı için tedbirler alınır.
 • Tesis genelinde oluşacak yağmur suları, yıkama ve benzeri atık sulardan ayrı toplanır.
 • Gürültü, toz gibi kirleticilere karşı ilgili yönetmeliklerde tanımlanan sınır değerlere uyulur.
 • Tesis çevresi dışarıdan görülmeyecek şekilde çevrilir ve bu alana personel harici kişilerin izinsiz girmesi önlenir.
 • Metal hurda toplama-ayırma faaliyeti yapan tesislerde taşınabilir radyasyon ölçüm cihazı ve yeterlilik sahibi personel bulundurulur. OSB, küçük sanayi siteleri vb. şekilde toplu halde bulunan ve giriş çıkışları kontrol altına alınmış sanayi sitelerinin girişlerinde radyasyon kontrol sistemi ve yeterlilik sahibi personel varsa bu şart aranmaz.
 • Yağ ile veya başka malzemelerle kirlenmiş parçalar, akü, pil, metal dışı yabancı malzemeler için ayrı ayrı konteynır kullanılır.
 • Yağ ile kontamine olmuş yüzeyi temizlemek amacıyla absorban malzemeler ile yağ çözücüler bulundurulur.

Hükümlerini yerine getirmekle yükümlüdürler.

UATF FORMLARINI SAKLAMAM GEREKİYOR MU

Gönderilen ve alınan tüm taşıma formları üç yıl süre ile saklanmak ve denetimlerde yetkili idarelerce istendiğinde hazır bulundurulmak zorundadır.

Çevre danışmanlık hizmeti

12 Kasım 2010 tarih 27757 sayılı Resmi Gazete’de “Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik ” yayımlanmıştır. Çevre Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile yürürlükten kaldırılan maddeler yukarıdaki yönetmelik ile yeniden değerlendirilmiştir. Bu Yönetmeliğin amacı, Çevre Görevlilerinin Nitelikleri, sorumlulukları ve belgelendirilmeleri ile çevre danışmanlık firmalarına yeterlik belgesi verilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Çevre mevzuatı kapsamında denetime tabi kurum, kuruluş ve işletmeler, faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu, alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığını değerlendirmek, tesis içi yıllık iç tetkik programları düzenlemek üzere çevre görevlisi/görevlileri istihdam etmek veya çevre danışmanlık firmalarından çevre danışmanlık hizmeti almak zorundadırlar.

Çevre İzin ve Lisansları (e-Çevre İzinleri) işlemleri, ÇED raporu hazırlanması, atık yönetimi, emisyon ölçümleri, atıksu deşarjı ve arıtma tesisileri, gürültü ölçümleri ve akustik rapor hazırlanması çevre danışmanlık hizmetleri kapsamında yer almaktadır.

Çevre Görevlisinde Aranılacak Nitelikler:
Tesis veya faaliyet ile bunların çevre yönetim birimlerinde veya yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarında çalışacak çevre görevlilerinde aranılacak nitelikler şunlardır:

a) En az dört yıllık üniversitelerin çevre mühendisliği bölümünden mezun olmak.
b) En az dört yıllık üniversitelerin balıkçılık teknolojisi mühendisliği, endüstri mühendisliği, fizik mühendisliği, gıda mühendisliği, hidrojeoloji mühendisliği, inşaat mühendisliği, jeoloji mühendisliği, jeofizik mühendisliği, kimya mühendisliği, makine mühendisliği, metalurji ve malzeme mühendisliği, maden mühendisliği, orman mühendisliği, orman endüstri mühendisliği, su ürünleri mühendisliği, tekstil mühendisliği ve ziraat mühendisliği, fizik, kimya veya biyoloji bölümlerinden mezun olmak ve Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak sınavda başarılı olmak.
c) Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-2 listesi 7 nci başlığı altında 7.2, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 7.18, 7.23, 7.25, 7.26, 7.29, 7.30, 7.31, 7.32, 7.33 bentlerinde sayılan faaliyet veya tesisler için, (a) ve (b) bentlerinde sayılan bölümlere ek olarak veteriner fakültesinden mezun olmak, bu tesislerde sürekli istihdam ediliyor ve Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak sınavda başarılı olmak.
ç) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatının çevre yönetimi ve çevresel etki değerlendirmesi birimlerinde, 6 ncı maddede belirtilen görev ve sürelerde çalışmış olmak.

Çevre Yönetim Biriminin Nitelikleri:
1) Çevre yönetim birimlerinde en az bir tanesi çevre mühendisi veya çevre mühendisliği alanında yüksek lisans ve üzeri eğitim almış çevre görevlisi olmak üzere en az iki çevre görevlisinin sürekli olarak istihdam edilmesi zorunludur.
2) Aynı vergi numarasına sahip tesis veya faaliyetler, tek çevre yönetim birimi ile de çevre yönetim faaliyetlerini yürütebilir.
3) Çevre yönetim birimi kuran tesis veya faaliyetler Bakanlıktan onay alırlar.
4) Birden fazla tesis veya faaliyetten sorumlu olan çevre yönetim birimi sorumluluk alanlarını Bakanlığa bildirmek zorundadır.
5) 6 ncı maddenin üçüncü fıkrası gereğince çevre görevlisi belgesine sahip olan kişiler, çevre mühendisleri ile aynı hakka sahip olarak çevre yönetim birimlerinde çalışabilirler.

Çevre Danışmanlık Firmalarının Nitelikleri:
1) Çevre danışmanlık firmaları bünyelerinde en az üç çevre görevlisi çalıştırmak zorundadır. 2) Çevre danışmanlık firmaları bünyesinde çalışan çevre görevlilerinin en az 2/3’ünün çevre mühendisi veya çevre mühendisliği alanında yüksek lisans ve üzeri eğitim almış olmaları zorunludur.
3) Çevre danışmanlık firmaları bünyesinde çevre görevlisi olarak çalışacak çevre mühendisliği dışındaki diğer meslek gruplarının, kamu veya özel sektörde çevre alanında en az iki yıl çalışmış olması gereklidir.
4) 6 ncı maddenin üçüncü fıkrası gereğince çevre görevlisi belgesine sahip olan kişiler, çevre mühendisleri ile aynı hakka sahip olarak çevre danışmanlık firmalarında çalışabilirler.

Çevre Danışmanlık Firmalarının Yükümlülükleri:
Çevre danışmanlık firmaları; 10 uncu maddede belirtilen yükümlülüklere ek olarak;
1) İlgili çevre görevlisinin, hizmet verdiği tesis ve faaliyetlerden;
a) Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-1 listesinde yer alanlar için ayda en az iki,
b) Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-2 listesinde yer alanlar için ayda en az bir, tam gün çalışmasını sağlamakla,
2) Hizmet alımı sözleşmesi yapılması veya feshedilmesi durumunda, hizmet verdiği tesis veya faaliyeti en geç yirmi iş günü içerisinde yetkili makama bildirmekle, yükümlüdür.

Çevre danışmanlık firmaları:
a) İstihdam edilen personelin T.C. kimlik numaralarını ve sosyal güvenlik numaralarını on iş günü içerisinde Bakanlığa bildirmekle,
b) Çevre görevlisi belgesine sahip personelin firmadan ayrılması veya işe başlaması durumunda Bakanlığa on iş günü içerisinde haber vermekle,
c) 9 uncu maddedeki şartların sağlanamaması hâlinde on iş günü içerisinde Bakanlığa bildirmekle ve söz konusu hükümlere on iş günü içerisinde uymakla, ç) Firmanın unvanı, adresi ve sahibinin değişmesi hâlinde bu durumu on iş günü içerisinde Bakanlığa bildirmekle,
d) Kendilerine ait ticari sicil numaralarını Bakanlığa bildirmekle,
e) Yeterlik belgesi alma aşamasında sundukları belgelerde meydana gelecek değişiklikleri, değişiklik tarihinden itibaren on iş günü içinde Bakanlığa bildirmekle, yükümlüdür.

Bakanlıkça firmalara gönderilecek yazılarda, başvuruda beyan ettikleri adres dikkate alınır. Adres değişikliğini on iş günü içinde beyan etmeyen firmanın belge alırken beyan ettiği adresle yapılan yazışmalar firmaya tebliğ edilmiş sayılır.

Çevre Görevlisi ve Danışmanlık Firmalarının Kullanacağı Formatlar

Çevre Görevlilerinin Tesislerdeki Dosyalarda Bulundurması Gereken Belge ve Bilgiler
1. Tesise/faaliyete yönelik hazırlanan İç Tetkik Raporları,
2. Tesiste/faaliyette aylık olarak yapılan kontrollerde tutulan tutanaklar,
3. Tesis/faaliyet çalışanlarına ve yetkililerine yönelik verilen eğitimlere ait ders notları ve tutanakları,
4. Tesisle/faaliyetle yapılan hizmet alım sözleşmesi.

Çevre Danışmanlık Firmaları Yeterlik Müracaatında Gerekli Belgeler:
Yeterlik belgesi almak isteyen firmalar Bakanlığa başvururlar. Başvuruda aşağıdaki belgeler istenir:

a) Firmaların çevre ile ilgili; mühendislik, müşavirlik, araştırma-geliştirme, etüt, fizibilite, proje, rapor, eğitim ve benzeri konularda çalıştığını gösteren Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan şirket kuruluş senedi veya ana sözleşmesi veya tüzüğü,
b) Adres ve iletişim bilgileri,
c) Çevre görevlisi olarak istihdam edilen personelin sosyal güvenlik numarası ile Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası,
ç) Bakanlıkça belirlenen yeterlik belge ücretinin, Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına yatırıldığına dair dekont ile Ek-1’de örneği verilen fatura bilgi formu,
d) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine bağlı odalardan alınmış büro tescil belgesi.

Yeterlik belgesi almak isteyen firmalar yukarıda belirtilen bilgi ve belgelerle elektronik ortamda Bakanlığa müracaat eder.

Yeterlilik Belgesi Başvurularının Değerlendirilmesi:
1) Yeterlik belgesi başvurusunda eksiklik tespit edilmeyen çevre yönetim hizmeti, çevre izin ve lisans başvuru hizmeti verecek firmalara Ek-4’te yer alan çevre danışmanlık yeterlik belgesi verilir.
2) Yeterlik belgesi süresi beş yıldır. Firmalar, süre bitiminden en az otuz iş günü önce Yeterlik belgesini vize ettirmek için Bakanlığa başvurur. Vize başvuru dilekçesine vize başvuru ücreti ödeme dekontu eklenir.
3) Belge ve bilgilerde eksiklik olmadığı takdirde onbeş iş gününde başvuru sonuçlandırılır. Eksik belgeler on iş gününde tamamlanır. Eksik belgelerin on iş gününde tamamlanmaması hâlinde başvuru reddedilmiş sayılır. Belgenin Askıya Alınması ve İptali

Belgenin Askıya Alınması ve İptali:
Yapılacak denetimler veya 11 inci madde gereğince yapılması gereken bildirimler sonucunda, yeterlik koşullarını taşımadıkları veya verilen taahhütlere uyulmadığı ve yükümlülüklerinin yerine getirilmediğinin tespit edilmesi hâlinde üç ay süre ile, Yapılan denetim esnasında yetkili bulundurmayan, istenilen bilgi ve belgeleri vermekten kaçınan firmaların yeterlik belgesinin geçerliliği Bakanlık tarafından üç ay süre ile, askıya alınır.

Yeterlik belgeleri;
a) Yeterlik belgesi başvurusunda yanlış veya yanıltıcı bilgi verildiğinin veya belge düzenlediğinin tespit edilmesi hâlinde,
b) Danışmanlık hizmeti verdiği sürece yetkili makama yanlış ve yanıltıcı belge ve bilgi verdiği tespit edilmesi hâlinde,
c) Çevrenin kirlenmesine yol açacak, işletmenin çevre yatırımı yapmamasına veya eksik yapmasına neden olacak rapor düzenledikleri tespit edilmesi hâlinde,
ç) Denetim sonunda bir vize dönemi içinde iki defa 100 ceza puanına ulaşılması hâlinde, iptal edilir.

Yeterlik belgesi iptal edilen firmaların;
a) Bu durumları İl Çevre Orman ve Şehircilik Müdürlüklerine ve belgesi iptal edilen firmaya bildirilir ve Bakanlığın internet sitesinde yayımlanır.
b) Çevre danışmanlık hizmetleri kabul edilmez. Ancak, yeterlilik belgesi iptal edildiği tarihten önce başvuru dosyası hazırlayarak Bakanlığa veya İl Çevre Orman ve Şehircilik Müdürlüklerine sunulmuş tesislerin izin ve/veya lisans işlemlerinin tamamlanmasına izin verilir.

Yeterlik belgesi iptal edilen firmaların sahibine/sahiplerine altı ay süre ile aynı konuda yeterlik verilmez.

Çevre Görevlisi Belgelerinin İptali ve Askıya Alınması:
a) Çevre görevlisi belgesi başvurusunda yanlış veya yanıltıcı bilgi verildiğinin veya belge düzenlediğinin tespit edilmesi hâlinde,
b) Danışmanlık hizmeti verdiği sürece yetkili makama yanlış ve yanıltıcı belge ve bilgi verdiği tespit edilmesi hâlinde,
c) Çevrenin kirlenmesine yol açacak, işletmenin çevre yatırımı yapmamasına veya eksik yapmasına neden olacak rapor düzenledikleri tespit edilmesi hâlinde, iptal edilir.

Çevre görevlisinin hizmet verdiği faaliyet/işletmenin denetimi sonunda Ek-2’de yer alan Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Değerlendirme Formu Bakanlık veya İl Çevre Orman ve Şehircilik Müdürlüğü çevre denetim görevlileri tarafından doldurulur. Toplam ceza puanı 100 olan ilgili çevre görevlisinin çevre görevlisi belgesi Bakanlık tarafından üç ay süre ile askıya alınır.
Bir vize dönemi içinde iki defa 100 ceza puanı dolduran ilgili çevre görevlisinin belgesi, Bakanlık tarafından iptal edilir. Puanlamalar beş yıllık dönemlerde değerlendirilir. Yeni vize dönemine girildiğinde puan sıfırlanıp puanlama tekrar başlatılır.

Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesi Alan Firmalar

ÇEVRE DANIŞMANLIK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 10.09.2014 tarih ve 29115 sayılı Resmi Gazete 'de "Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği" yayınlanmıştır.

Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-2 listesinde yer alan tesisler, en az bir çevre görevlisi istihdam etmek ya da yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak , Ek-1 listesinde yer alan tesisler, çevre yönetim birimi kurmak ya da yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak zorundadır.

Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmelerin, çevre izni veya çevre izin ve lisansı alması zorunludur. İşletmelere verilen çevre izin veya çevre izin ve lisansı, on yıl süre ile geçerlidir.

Çevre izin veya çevre izin ve lisansı başvurusu çevre yönetim birimi, istihdam edilen çevre görevlisi ya da bakanlıkça yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmaları tarafından yapılacaktır.

Firmamız Çevre izin veya çevre izin ve lisans e-başvuru dosyasını ve başvuru için gerekli bilgi, belge ve raporları hazırlayarak bu yönetmelikler doğrultusunda hizmet vermek üzere Bakanlık tarafından 318 Numaralı "ÇEVRE DANIŞMANLIK YETERLİLİK BELGESİ" ile yetkili kılınm ıştır.

Çevre danışmanlık kapsamında firmamız aşağıdaki yükümlülükleri yerine getirmektedir:

 • Tesis için, konusunda uzman ve çevre mevzuatına hâkim bir mühendis koordinatör olarak görevlendirilecektir.
 • Tesis için görevlendirilen Koordinatör, sorumlusu olduğu tesiste sözleşme süresi boyunca her ay çevre denetimi gerçekleştirilecektir.
 • Yapılan denetimler sonunda; en geç bir hafta içerisinde uygunsuzlukları da içerir denetim raporları işverene teslim edilecektir.
 • Denetim raporları; tesiste denetim esnasında, Çevre Mevzuatı kapsamında görülen uygunsuzlukları ve bu uygunsuzlukların giderilmesi için detaylı çözüm önerilerini içerecektir.
 • Koordinatör sorumlusu olduğu tesisin çevre yönetim faaliyetlerini koordine edecektir.
 • Koordinatör sorumlusu olduğu tesisin Çevre İzinleri kapsamında alması gereken belgeleri almak ile ilgili çalışmaları yürütecektir.
 • Bakanlıkça ve/veya İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nce istenecek olan bilgi ve belgeler zamanında ve eksiksiz olarak ilgili kuruma sunulacaktır.
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve/veya İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nün yapacağı denetimlerde tesise görevlendirilmiş koordinatör tesiste hazır bulunacak ve çevresel konularla ilgili gerekli soruları cevaplandıracaktır.
 • Çevre denetim çalışmaları ile ilgili olarak her yıl yapılan çalışmalar hakkında detaylı bir rapor sunulacaktır.
 • İşverenin çevre konusunda olabilecek soru ve görüşleri ivedilikle cevaplandırılacak, gerek olması durumunda ilgili Üniversite ve Meslek Odaları ile koordinasyon sağlanacaktır.
 • Çevre Denetimi ve Danışmanlık çalışmaları esnasında ticari sır niteliğinde olan veya olmayan hiçbir bilgi ve/veya belge üçüncü şahıslar ile paylaşılmayacaktır.

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK EK-1

Çevreye Kirletici Etkisi Yüksek Olan Faaliyet veya Tesislerin Listesi.

Atık yağlar için toplama lisansı verilmesi

Atık yağları ürün elde etmek amacıyla kullanan geri kazanım tesisleri için Bakanlıktan atık yağ toplama lisansının alınması zorunludur.

Lisans süresi 3 yıldır. Geri kazanım tesisi bulunmayan gerçek veya tüzel kişilere toplama lisansı verilmez.

Söz konusu tesislerin proseslerinin yeterliliği;

1- Biyodizel üretimi yapacak geri kazanım tesisleri için, Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü ve TÜBİTAK’tan,

2- Sabun, yemlik yağ ve diğer ürünlerin üretimini yapacak geri kazanım tesisleri için, TÜBİTAK ve bir üniversiteden alınacak teknik  raporlarla belgelenir.

Çevre izin veya çevre izin ve lisans başvurusunun değerlendirilmesi ve belgenin düzenlenmesi

(1) EK-1 ve EK-2 listelerinde yer alan işletmelerin, geçici faaliyet belgesinin alınmasından itibaren en geç altı ay içerisinde çevre izin veya çevre izin ve lisansının e-başvuru sürecini tamamlamaları zorunludur. Başvuru sürecinin tamamlanması aşamasında, EK-3C’de belirtilen bilgi, belge ve raporlar sunulur. Bu süre içinde başvuru tamamlanmaz ise geçici faaliyet belgesi iptal edilir.

(2) e-başvuru sürecinin tamamlanmasından sonra, başvuru yetkili merci tarafından seksen gün içerisinde incelenir. Söz konusu e-başvuru dosyasında herhangi bir bilgi, belge ve raporun eksik olmaması ve başvurunun uygun bulunması halinde yetkili merci tarafından, çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi düzenlenerek işletmeciye verilir.

(3) Söz konusu e-başvuru dosyasında herhangi bir bilgi, belge ve raporun eksik olması halinde, yetkili merci eksiklikleri işletmeciye ve hizmet satın alımı yoluyla işlemlerin gerçekleştirilmesi durumunda yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmasına bildirir. Bildirim tarihinden itibaren eksikliklerin seksen gün içinde tamamlanarak yetkili mercie gönderilmesi zorunludur. Eksikliklerin giderilmesi durumunda yetkili merci tarafından çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi düzenlenerek işletmeciye verilir.

(4) Geçici faaliyet belgesi iptal edilen veya geçici faaliyet belgesinin süresi içerisinde Çevre izni veya Çevre İzin ve Lisansını alamayan işletmeler 6 ay süresince tekrar müracaatta bulunamaz. Geçici faaliyet belgesi veya Çevre izin veya Çevre İzin ve Lisansı belgesi olmaksızın faaliyette bulunan işletmeler hakkında Çevre Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

(5) Geçici faaliyet belgesinin süresi dolan, geçici faaliyet belgesi iptal edilen ve/veya faaliyeti durdurulan işletmeler; EK-1 listesinde yer alıyor ise Bakanlık tarafından işletmenin bulunduğu yerdeki İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne, EK-2 listesinde yer alıyor ise İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından Bakanlığa bildirilir.

(6) Geçici faaliyet belgesi verilmesi, çevre izin ve/veya çevre izin ve lisans başvurusunun değerlendirilmesi ve belge düzenlenmesi aşamalarında yetkili merci tarafından işletmenin kurumsal elektronik posta adresine yapılan bildirimlerişletmeye tebliğ edilmiş kabul edilir. Bildirimler işletmenin çevre yönetim birimi, istihdam edilen çevre görevlisi ya da hizmet satın alınması durumunda Bakanlıkça yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarına da gönderilir.

Tehlikeli Atık Geri Kazanımı

Birçok tehlikeli atık ya da tehlikeli kimyasal, risklerini azaltmak kaydı ile yeniden kullanılabilmektedir. Bu maddeler atıl duruma geçtikten sonra kullanıcılar tarafından kontrol edilmemektedirler. Bu atıkların hepsi olmasa bile bir kısmının gerekli kontrollerden geçirildikten sonra, doğru temizleme ve doğru proseslerden geçirildikten sonra geri kazanımı mümkün olmaktadır.

02.04.2015 Tarih ve 29314 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Atık Yönetimi Yönetmeliği’nin Atık İşleme Tesisinin Yükümlülükleri başlığı altında yer alan Madde-10’da Tehlikeli Atık Geri Kazanımı konusunda faaliyet gösteren tesislerin sağlaması gereken şartlar belirtilmiştir. Bu Şartlarda belirtildiği üzere;

 • Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında geçici faaliyet belgesi/çevre izin ve lisansı belgesi almakla, belirlenen şartlara uymakla,
 • Acil durumlarda alınacak önlemlerle ilgili personelin eğitimini sağlamakla, acil durum söz konusu olduğu zaman Bakanlığa ve il müdürlüğüne bilgi vermekle,
 • Tesisin risk taşıyan bölümlerinde çalışan personelin işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamak, bu bölümlere izinsiz olarak ve yetkili kişilerin dışında girişleri önlemekle,
 • Tesisin işletilmesi ile ilgili her bir bölümün çalışma planını hazırlayarak uygulamakla,
 • Tesisin faaliyetleri sonucu oluşan atıklar ile bakiye atıklarının bu Yönetmelikte belirtilen hükümlere uygun olarak yönetimini sağlamakla,
 • UATF kullanılması zorunlu olan atıklar için, tesisine kabul edeceği atığın UATF’de belirtilen atık tanımına uygunluğunu tesise girişte tespit etmekle, kabul ettiği atığın taşıma formunu imzalamak ve on beş gün içinde atık üreticisine göndermekle, UATF ile ilgili olarak atık üreticisi ile arasında uyuşmazlık çıkması halinde, bu uyuşmazlık giderilemezse on beş gün içinde, uyuşmazlığı Bakanlığa bildirmekle, taşıma formu olmaksızın atık kabul etmesi halinde Bakanlığa ve il müdürlüğüne bilgi vermekle,
 • Çevrimiçi programlara kayıt olmak ve tesisine kabul ettiği, işlediği, bakiye olarak oluşturduğu atıklar ile atık işleme faaliyeti neticesinde oluşturduğu/ürettiği ürünlerin bilgisini içeren kütle-denge bilgisini hazırlamak ve çevrimiçi programı kullanarak bildirim yapmakla,
 • Bakiye atıkları ile ilgili olarak Yönetmelikte atık üreticilerine verilen yükümlülükleri yerine getirmekle,
 • Kapatılmadan önce, kapatma sonrası gereken çevre koruma işlemlerini gerçekleştireceğine ve tesisteki tüm atıkların ne şekilde değerlendirileceğine ilişkin bilgi ve taahhütname vermekle,
 • Tesisin kapatılması için kapatma planı hazırlayarak yüz seksen gün önceden Bakanlığa başvurmak ve onay almakla,
 • Yangına karşı güvenlik önlemlerine yönelik bağlı olduğu belediyeden itfaiye raporu almakla,

ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Kurallar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, atıkların yakılmasının çevre üzerine olabilecek olumsuz etkilerini, özellikle hava, toprak, yüzey suları ve yeraltı sularında emisyonlar sonucu oluşan kirliliği ve insan sağlığı için ortaya çıkabilecek riskleri uygulanabilir yöntemlerle önlemek ve sınırlandırmaktır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, atık yakma ve beraber yakma tesisleri için gerekli asgari şartları kapsar. Ancak, aşağıda belirtilen atıkları bertaraf eden yakma ve beraber yakma tesisleri bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır;

a) Tarım ve ormancılık kaynaklı bitkisel atıklar,

b) Isı geri kazanımı maksadıyla tesisin kendi bünyesinde yakılan gıda sanayi kaynaklı bitkisel atıklar,

c) Ham kâğıt hamuru ve kâğıt üretiminden kaynaklanan ısı geri kazanımının yapıldığı lifli bitkisel veya organik atıklar,

ç) Özellikle inşaat ve yıkım atıklarından çıkan halojenli organik bileşiklerin kullanıldığı tahta atıklar,

d) Cam şişeler vb. yerlerde kullanılan mantar tıpalar,

e) Radyoaktif atıklar,

f) Hayvan kadavraları ve hayvan atıkları,

g) Petrol ve gaz kaynaklarının aranmasından, işletilmesinden kaynaklanan ve tesis içinde yakılan atıklar.

(2) Ayrıca, yakma işlemini iyileştirmek amacı ile araştırma, geliştirme, test amaçlı kullanılan ve yılda 50 tondan az atık bertaraf eden pilot tesisler, bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 8 inci, 11 inci ve 12 nci maddeleri ile 1/5/2003 tarihli ve 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Atık: 5/7/2008 tarihli ve 26927 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde atık olarak tanımlanan, herhangi bir faaliyet sonucunda oluşan, çevreye atılan veya bırakılan, aynı Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan sınıflardaki herhangi bir maddeyi ve 15 inci maddesinde yer alan atıklar ile ilgili yapılacak bütün çalışmalarda, atığın tanımına karşılık gelen altı haneli atık kodunun tam olarak kullanılmasını,

b) Bakanlık: Çevre ve Orman Bakanlığını,

c) Beraber yakma tesisi: Ana gayesi enerji üretimi veya ürün imal etmek olan, atıkları alternatif veya ek yakıt olarak kullanan veya atığı termal olarak bertaraf eden,  atık kabul ünitesi, geçici depolama birimi, ön işlem ünitesi, atık besleme ve hava ikmal sistemleri, kazan,  baca gazı arıtım üniteleri, yakma sonucu oluşan kalıntıların geçici depolama ve atıksuların arıtılması için tesis içinde yer alan üniteler, baca, yakma işlemlerini kontrol etmek, yakma şartlarını kaydetmek, izlemek için kullanılan ölçüm cihazları ve sistemler de dahil olmak üzere, beraber yakma tesisinde yer alan bütün üniteleri kapsayan her türlü tesisi  (ancak beraber yakma işlemi ürün veya enerji üretimi değil de atıkların termal olarak bertarafını hedefliyorsa  yakma tesisi olarak kabul edilir),

ç) Dioksinler ve furanlar: Ek-1’de listelenmiş olan bütün poliklorlu dibenzo-p-dioksinler ve dibenzofuranlardan oluşan gazları,

d) Emisyon: Maddelerin, titreşimlerin, ısının veya gürültünün bireysel veya yayılı kaynaklardan hava, su ve toprağa doğrudan veya dolaylı olarak yayılmasını,

e) Emisyon sınır değerleri: Belirli zaman aralıklarında aşılmaması gereken ve belirli parametreler ile ifade edilen kütle, konsantrasyon ve/veya bir emisyonun seviyesini,

f) İşletici: Tesisi işleten veya kontrol eden gerçek veya tüzel kişi ile teknik faaliyetlerin yürütülmesi için ekonomik yetkinin verildiği kişiyi,

g) Kalıntı: Yakma veya beraber yakma işlemi, baca gazı veya atıksu arıtımı ile yakma veya beraber yakma tesisi içindeki diğer işlemler sonucu ortaya çıkan ve Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde atık olarak tanımlanan; yakma fırınlarından kaynaklanan taban külü, cüruf, uçucu kül ve kazan tozu, gaz arıtımından kaynaklanan katı reaksiyon ürünleri, atık suların arıtılmasından çıkan arıtma çamuru, kullanılmış katalizörler veya kullanılmış aktif karbon dâhil olmak üzere her türlü sıvı veya katı maddeyi,

ğ) Karışık evsel atık: Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek-4’ünde yer alan atık listesinde 20 01 ve 20 02 kodu altında bulunan atıklar hariç olmak üzere, evlerden kaynaklanan atıkların yanı sıra, yapısı ve bileşimi açısından evsel atıklara benzer ticari, endüstriyel ve kurumsal atıkları,

h) Lisans: Bakanlık tarafından bu Yönetmelikteki şartlara uygun olarak faaliyette bulunmasına izin verilen, işletilmesi belirli şartlara bağlanan veya işletici tarafından aynı mevkide çalıştırılan bir veya daha çok tesisi veya bir tesisin belirli bölümlerini kapsayan yazılı bir veya benzer birkaç kararı,

ı) Mevcut yakma veya beraber yakma tesisi: Bu Yönetmeliğin  yürürlüğe girdiği tarihte faaliyette bulunan ve lisans almış tesisler veya lisans başvuru dosyasını eksiksiz olarak sunmuş  olan bir yakma veya beraber yakma tesisini,

i) Nominal kapasite: Yakma tesisini meydana getiren fırınların saat başına yakılan atığın kalorifik değerine göre hesaplanan yakma kapasitelerinin toplamını,

j) Tehlikeli atık: 14/3/2005 tarihli ve 25755 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde tanımlanan,

1) Poliklorlu aromatik hidrokarbon (poliklorlu bifeniller (PCB) veya pentaklorlu fenoller (PCP) gibi) içeriği  ağırlıkça % 0.005 den az olan,

2) Aynı Yönetmeliğin Ek-4’ ünde listelenen bileşenleri içeren, ancak Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek-3/B’sinde verilen eşik konsantrasyonların altında kalan,

3) Net kalorifik değeri, kilogram başına en az 50 MJ’a eşit veya bu değer üzerinde olan,

4) Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde tanımlanan atık yağlar dâhil olmak üzere,  yanıcı sıvı atıkların doğrudan yanması sebebiyle ortaya çıkan baca gazı emisyonunun, gaz yağından çıkan emisyonlardan başka emisyonlara neden olmayacak veya gaz yağının yanmasından kaynaklanan emisyonlardan daha yüksek emisyon konsantrasyonuna neden olamayacak olan her türlü yanıcı sıvı atıklar

dışındaki atıkları,

k) Yakma tesisi: Atık kabul birimi, geçici depolama birimi, ön işlem birimi, atık besleme ve hava besleme sistemleri, kazan,  baca gazı arıtım sistemleri, yakma sonucu oluşan kalıntıların düzenli depolanması ve atıksuların arıtılması için tesis içinde yer alan birimler, baca, yakma işlemlerini kontrol etmek ve yakma şartlarını izlemek ve kaydetmek için kullanılan ölçüm cihazları ve sistemler de dahil olmak üzere tesiste yer alan bütün birimleri  kapsayan, ortaya çıkan yanma ısısını geri kazanabilen veya kazanamayan, atıkların oksitlenme yoluyla yakılması, piroliz, gazlaştırma veya plazma işlemleri gibi diğer termal bertaraf işlemleri de dahil olmak üzere termal yolla bertarafına yönelik her türlü sistemi,

ifade eder.

Genel kurallar

MADDE 5 – (1) Yakma veya beraber yakma işlemine tabi tutulmadan önce atığın tehlikeli atık olup olmadığı, atık içeriğinde radyoaktif madde bulunup bulunmadığı belirlenir. Tehlikeli ve tehlikesiz  atıkların yakılmasına veya beraber yakılmasına ilişkin aynı emisyon limit değerleri uygulanır.

(2) Yakma ve beraber yakma işlemi sırasında üretilen ısının, elektrik enerjisine dönüştürme, üretim sürecinde kullanma ya da bölgesel ısıtmada kullanma gibi yöntemlerle en elverişli biçimde geri kazanılması esastır.

(3) Yakma ve beraber yakma tesisleri, 7 nci maddede de verilen işletme koşullarını sağlamak amacıyla atık kabul ünitesi, laboratuar, geçici depolama alanları ve atık besleme sistemine sahip olmak zorundadır. Bu birimlerde yapılan tüm işlemler kayıt altına alınır. Ayrıca, atıkların yakıldığı tesisler, tam yanmanın sağlanabileceği şekilde kurulur ve işletilir.

(4) Atık kullanımından kaynaklanabilecek kazalara karşı acil durum ve müdahale planları hazırlanır, bu konuda yeterli sayı ve nitelikte eğitilmiş personel ve ekipman bulundurulur.

(5) Atıkların taşınması; Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 10 uncu maddesi gereği bu iş için lisans almış kişi ve kuruluşlarca atığın özelliğine uygun araçlarla yapılır. Taşıma esnasında Ulusal Atık Taşıma Formlarının kullanılması zorunludur.

(6) Tesislerden kaynaklanan cüruf ve baca gazı partiküllerinin ayrı ayrı toplanması ve çevreye duyarlı bertarafının Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 9 uncu madde gereği lisans almış tesislerde sağlanması zorunludur.

(7) Bir yakma veya beraber yakma tesisi için Bakanlığa yapılan lisans başvurusunun değerlendirilmesinde aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınır:

a) Tesis, bertaraf edilecek atıkların türüne ve kategorisine göre tasarlanır, donatılır ve işletilir.

b) Yakma ve beraber yakma işlemi sırasında üretilen ısının, elektrik enerjisine dönüştürme, üretim sürecinde kullanma veya bölgesel ısıtmada kullanma gibi yöntemlerle en elverişli biçimde geri kazanılmasına öncelik verilir.

c) Kalıntıların miktarı, bunların çevreye verecekleri zararlar asgariye indirilir ve uygun olan hallerde geri dönüşümü yapılır.

ç) Yakma ve beraber yakma tesisinde oluşumu engellenemeyen, azaltılamayan veya geri dönüşümü mümkün olmayan kalıntılar Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin  Ek 2-A’sına göre bertaraf edilir.

(8) Baca gazı emisyonları için başvuruda önerilen ölçüm teknikleri Ek-3’e,  su kirleticileri için önerilen ölçüm teknikleri Ek-3’ün birinci ve ikinci paragrafına uygun olmalıdır.

(9) Bir yakma veya beraber yakma tesisine lisans alınabilmesi için, 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği, 26/11/2005 tarihli ve 26005 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği (76/464/AB), 8/6/2010 tarihli ve 27605 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik ve 3/7/2009 tarihli ve 27277 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde belirtilen hükümler ile ayrıca aşağıda belirtilen hükümlere uyulması zorunludur.

a) Tesis yetkilisince yakma işlemi ile bertaraf edilecek atıkların kategorileri ve yakıldıklarında ortama verilecek emisyon parametreleri açık bir biçimde listelenir. Bu liste ayrıca, Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek II-A’sı ile düzenlenen atık kataloğunda yer alan atık kategorileri ve kodları ile atığın miktarına ilişkin bilgileri de içerir.

b) Tesisin toplam atık yakma veya beraber yakma kapasitesi belirtilir. Ayrıca evsel atık yakma tesislerinde tehlikeli atık kesinlikle yakılmaz.

c) Hava ve su kirletici parametrelerin her biri için periyodik ölçüm yükümlülüğünü yerine getirmek için kullanılan örnekleme ve ölçüm teknikleri belirtilir. Ayrıca her bir parametre için teorik hesaplamalar yapılır.

ç) Atıkların yakılması veya beraber yakılması durumunda asgari ve azami kütle akışı, en düşük ve en yüksek kalorifik değerleriyle, bu atıklardaki PCB, PCP, klor, flor, kükürt, ağır metaller gibi kirleticilerin, azami içeriği belirtilir.

İKİNCİ BÖLÜM

Yakma ve Beraber Yakma Tesislerine İzin Verilmesi

Yakma tesisleri için yer seçimi izni verilmesi

MADDE 6 – (1) Yakma tesisi kurmak isteyen özel ve tüzel kişiler; yakma tesisi kurmak üzere seçtikleri yer için meri mevzuat çerçevesinde, Mahalli Çevre Kurulu kararı ve Bakanlığın uygun görüşü ile mahallin en büyük mülki idare amirinden izin almak ve imar planına işletmek zorundadır.

(2) Yapılan denetimlerde, tesisin lisansa uygun olarak çalıştırılmadığı, 29/4/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin 15 inci madde hükümlerinin yerine getirilmediği, ilgili ölçümlerin düzenli olarak yapılmadığı veya kaydedilmediğinin tespit edilmesi halinde işletmeciye yasal işlem uygulanır.

Lisans almaya ilişkin hükümler

MADDE 7 – (1) Yakma veya beraber yakma tesisleri Bakanlıktan lisans almakla yükümlüdür. Yakma veya beraber yakma tesisi kurmak veya işletmek isteyen gerçek ve tüzel kişiler, Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre müracaat eder ve lisans alır. Ayrıca, bu Yönetmeliğin Ek-9’unda yer alan bilgi ve belgelerin dosyada yer alması zorunludur. Çevre Kanunca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik gereğince düzenlenen Geçici Faaliyet Belgesi  kapsamında deneme yakması sonuç raporunun olumlu çıkması halinde tesis atık kabulüne ve faaliyetlerine devam eder.

Deneme yakması

MADDE 8 – (1) Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik tarafından düzenlenen geçici faaliyet belgesi süresi dâhilinde deneme yakması yapılır. Bir atık yakma tesisinin işleticisi lisans almadan önce, tesiste yakılacak atığı analiz etmek, atık besleme hızına bağlı olarak ortaya çıkacak emisyon ve atık sularla ilgili standartları sağladığını ispat etmek amacıyla sürekli ölçüm cihazı ile üç ay süreyle deneme yakması yapmakla yükümlüdür.

(2) Bir atık yakma tesisinde Bakanlıkça onaylanan deneme yakması planı doğrultusunda, bu Yönetmelikte yer alan standartlar ve esasların sağlandığının ispatı amacıyla Bakanlık veya İl Çevre ve Orman Müdürlüğü temsilcilerinin gözetiminde üç ay süre ile deneme yakması gerçekleştirilir. Yapılan deneme yakması sonunda bir rapor hazırlanarak onaylanmak üzere Bakanlığa gönderilir. Farklı özelliklerdeki atıkların bertarafının yapılacağı yakma tesisleri için deneme yakmasında, en yüksek klor içeriği ve kül bileşeni, en düşük yanma ısısı gibi en olumsuz koşullar esas alınarak ölçümlerin yapılması zorunludur.

(3) Bir beraber yakma tesisinde yakılması planlanan atık için deneme yakması yapılması zorunludur. Tesis işleticisi, Ek-7’ye göre deneme yakması planını hazırlayarak Bakanlığın onayına sunar. Ek-7’de yer alan deneme atık yakması planında atık mönüsü açık olarak belirtilir. Ölçüm sonuçları kütlesel debilerinde yer aldığı her bir parametreyi temsil edecek şekilde, uluslararası standart metotlara uygun olarak en yüksek klor içeriği bileşeni, en düşük yanma ısısı gibi en olumsuz koşullar esas alınarak ölçümlerin yapılması zorunludur. Atık beslenmesi yapılmadan önce baca gazı emisyon ölçümü, atık beslemeye başlandıktan sonra baca gazı emisyon ölçümü ile atık beslemesi başladıktan iki tam gün sonra baca gazı emisyon ölçümü yapılması zorunludur. Onaylanan plan doğrultusunda Bakanlık yetkililerinin gözetiminde yapılan deneme yakması sonucunda deneme yakması raporu hazırlanarak Bakanlığın değerlendirmesine sunulur ve Bakanlıkça raporun uygun bulunması durumunda lisans süreci devam eder.

(4) Tesis işleticisi deneme yakmasına başlamadan önce, deneme yakması planını hazırlar ve Bakanlık onayına sunar. Deneme yakması planı Bakanlıkça onaylanmadan deneme yakması başlatılamaz.

(5) Lisans almış yakma veya beraber yakma tesislerinde kapasite artırılması veya izin alınan atıkların dışında atık yakılmak istenmesi durumunda yeni bir deneme yakma planı hazırlanarak üçüncü ve dördüncü fıkrada belirtilen koşulların tekrarlanması zorunludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yakma ve Beraber Yakma Tesislerinin İşletilmesi

Atıkların teslim edilmesi ve kabulü

MADDE 9 – (1) Yakma veya beraber yakma tesisinin işleticisi, özellikle havanın, toprağın, yüzey ve yeraltı sularının kirlenmesi ile koku ve gürültü gibi çevre üzerindeki olası olumsuz etkileri ve insan sağlığı açısından doğrudan risk oluşturan kirlilik kaynaklarını önlemek veya azaltmak zorundadır. Bu amaçla, atığın tesise girişi ile birlikte alınmasında gerekli tedbirleri alır. Bu tedbirler, aşağıda belirtilen şartları sağlar:

a) İşletici, atığı yakma veya beraber yakma tesisine kabul etmeden önce, Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek-II B’si ile düzenlenen atık listesine göre her bir atık kategorisinin kütlesi belirlenir.

b) İşletici, tehlikeli atığı yakma veya beraber yakma tesisine kabul etmeden önce bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen izin şartlarına uygun olduğunu teyit eder ve atık hakkında mevcut duruma ilişkin bilgi edinir. Bu bilgiler;

1) Üretim süreci konusunda 7 nci maddede belirtilen belgeleri ve  bütün idari bilgileri,

2) Atığın planlanan yakma işlemine uygunluğunu değerlendirebilmek için gerekli olan fiziksel hali ve kimyasal yapısına ilişkin bilgileri,

3) Atığın tehlikeli özellikleri ve atık menüsünün hazırlanması sırasında alınması gereken önlemleri,

4) Türkiye Atom Enerjisi Kurumuna veya söz konusu kurum tarafından uygunluk belgesi verilen firmalara yaptırılan radyoaktivite ölçüm sonuçlarını,

kapsar.

(2) Tehlikeli atığı yakma veya beraber yakma tesisine kabul etmeden evvel, işletici tarafından aşağıdaki işlemlerin yürütülmesi gereklidir:

a) Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümleri gereğince istenen, taşıma yöntemi ve taşıma formları, atık beyan formu ve diğer belgelerin kontrol edilmesi,

b) Tıbbi atıklar gibi numune alımına uygun olmayan atıklar hariç olmak üzere Bakanlığın yakma işlemi ile bertaraf edilen atıkların niteliğini kontrol edebilmesi için, atık kabulünden önce atığı temsil eden örneklerin alınması, bu örnekleri, yakma işleminden sonra en az altı ay saklamaları.

(3) Kendi tesisinde oluşan atıkları, tesis içinde beraber yakan endüstriyel tesisler ve işletmeler, bu Yönetmelikte yer alan işletmeye ilişkin hükümlerin yerine getirildiğini Bakanlığa belgelediği takdirde, birinci fıkrada belirtilen atık kabulüne ilişkin hükümlerden muaf tutulur.

(4) Beraber yakma tesislerinde yakma işlemi ile bertaraf edilen atıkların niteliği ve muhteviyatına ilişkin hususlar Bakanlıkça çıkarılacak Tebliğ ile düzenlenir.

İşletme koşulları

MADDE 10 – (1) Yakma tesisleri, cüruf ve taban küllerinin toplam organik karbon (TOK) içeriğinin %3’ten veya tutuşma sırasındaki kaybın materyalin kuru ağırlığının %5’inden az olacağı bir yakma seviyesine ulaşacak şekilde işletilir. Gerektiği takdirde, atıkların ön işlemi için uygun teknikler kullanılır.

(2) Yakma tesisleri işlemden kaynaklanan gazın,  ikinci yanma odasında 850 °C sıcaklıkta en az iki saniye kalması zorunludur. Buna göre, yedek brülör ile donatılan ikinci yanma odası, brülörlerinin otomatik olarak devreye girmesi sağlanır.

(3) Yakma tesisinin her bir hattı en az bir yedek brülör ile donatılır. Yanma havasının en son enjeksiyonundan sonra yanma gazlarının sıcaklığı 850 °C veya duruma göre 1100 °C’nin altına düşerse, bu brülör otomatik olarak devreye girer. Başlama ve kapatma faaliyetleri sırasında ve yanmamış atığın yanma odasında bulunduğu süre boyunca sıcaklığı 850 °C veya halojenli bileşikler için 1100 °C’de muhafaza edilmesini temin etmek amacıyla, bu brülör, tesisin başlama ve kapatma faaliyetlerinde de kullanılır.

(4) Başlangıç veya kapatma sırasında veya yanma gazının sıcaklığı 850 °C veya duruma göre 1100 °C’nin altına düştüğü zaman, yedek brülörün, doğal gazın yanmasından kaynaklanan emisyondan daha yüksek emisyona neden olacak yakıtlar ile beslenmesi yasaktır.

(5) Beraber yakma tesisleri, atığın beraber yakılmasından kaynaklanan gazın en elverişsiz koşullarda bile kontrollü ve homojen bir şekilde en az iki saniye için 850 °C sıcaklığa yükselmesine müsaade edecek şekilde tasarlanır, donatılır, inşa edilir ve işletilir. İçeriğinde %1’den fazla halojenli organik maddeler bulunan tehlikeli atıklar beraber yakılırsa, sıcaklığın 1100 °C’ye yükseltilmesi zorunludur.

(6) Yakma ve beraber yakma tesisleri, atık beslemesini aşağıdaki durumlarda engelleyecek bir otomatik sisteme sahip olur ve bu sistemi:

a) Başlangıçta, durum itibariyle minimum 850 °C veya 1100 °C sıcaklığa ulaşılana kadar,

b) Durum itibariyle minimum 850 °C ve 1100°C sıcaklığın muhafaza edilemediği zaman,

c) Bu Yönetmelik gereğince yapılması gereken sürekli ölçümlerde, arıtma cihazlarının arıza yapması veya bozulması gibi nedenlerle herhangi bir kirletici parametrenin emisyon limit değerinin aşıldığının belirlenmesi durumunda,

kullanır.

(7) İşletme koşullarındaki değişim, daha fazla kalıntıya veya birinci fıkrada belirtilen koşullarda beklenen kalıntılardan daha yüksek miktarda organik kirletici madde ihtiva eden kalıntılara neden olmayacak biçimde tasarlanır.

(8) Bakanlık, kâğıt endüstrisi gibi kendi atığını, atığın üretildiği yerde mevcut ağaç kabuğu kazanlarında beraber yakması durumunda bu Yönetmeliğin şartlarına uyulması koşulu ile, ikinci ve üçüncü fıkralarda yer alan hususlarda bu tesise muafiyet tanır. Ancak tesis, Ek-5’te TOK ve karbon monoksit (CO) için belirlenen emisyon limit değerlere ilişkin hükümleri sağlamak zorundadır.

(9) Yakma ve beraber yakma tesisleri, havaya yapılan emisyonlar zemin seviyesinde Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğine göre hava kirliliğine mahal vermeyecek şekilde tasarlanır, donatılır, inşa edilir ve işletilir. Ayrıca, baca gazı emisyonları kontrollü bir şekilde ve tesis anma ısıl güç değeri dikkate alınarak Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğine uygun olarak belirlenecek baca gazı yüksekliğine sahip olur.

(10) Tıbbi atıklar öncelikle ve diğer atık kategorileri ile karıştırılmaksızın otomatik besleme ile doğrudan fırına beslenir.

(11) Yakma veya beraber yakma tesisinin yönetimi, tesisi yönetmeye ehil yetkili bir gerçek kişinin elinde olur.

Baca gazı emisyon limit değerleri

MADDE 11 – (1) Yakma tesisleri, baca gazı emisyonlarına ait olarak Ek-4’te belirlenen hava emisyonu limit değerleri aşılmayacak şekilde tasarlanır, donatılır, inşa edilir ve işletilir.

(2) Beraber yakma tesisleri, baca gazı emisyonları, Ek-2’de belirlenen emisyon limit değerlerini aşmayacak şekilde tasarlanır, donatılır, inşa edilir ve işletilir. Bir beraber yakma tesisi ortaya çıkan yakıt anma ısıl güç değerinin %40 veya daha azını atıktan sağlıyorsa, Ek-2’de belirlenen emisyon limit değerleri uygulanır. Yakıt anma ısıl güç değerinin %40’dan fazlasını atıktan karşılıyor ise, bu tesis yakma tesisi olarak değerlendirilir. Ancak biyokütleyi katı yakıt olarak kullanan tesisler için bu sınırlama uygulanmaz.

(3) Tesisin emisyon limit değerlerine uygunluk gösterdiğinin belgelenmesi için yapılan ölçüm sonuçları 15 inci maddede belirtilen koşullara göre standart hale getirilir.

(4) İşlenmemiş ve karışık belediye atıklarının beraber yakılması durumunda, limit değerler Ek-5’e göre belirlenir.

(5) Yakılan atıkların tür ve miktarlarına (tesisin kapasitesine) bağlı olmaksızın,  baca gazından çıkan dioksin ve furanların konsantrasyonları 0,1 ng/Nm3 TE (toksisite eşdeğeri) sınır değerini aşamaz.

(6) Tehlikeli ve tıbbi atıkların yakılmasından oluşacak ağır metallere ilişkin olarak 10mg/Nm3 toz emisyonu, tehlikeli atıkların yakılmasında 0,05 mg/Nm3 ve belediye atıklarının yakılmasında 0,08 mg/m3 cıva emisyonu sınır değerini aşamaz.

(7) Beraber yakma tesislerinde SO2 ve TOK emisyon konsantrasyonlarının belirlenen sınır değerleri aşmasının, atık yakmadan değil de kullanılan yakıttan kaynaklandığı emisyon ölçümleri ile belgelenir ise Bakanlıkça tesis bazında muafiyet getirilir. Bu durumda, emisyonların karşılaştırılması maksadıyla yakıt ve yakıt+atık besleme durumları için ayrı ayrı emisyon ölçümü yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Atık Sular

Baca gazlarının temizlenmesinden gelen atık suların deşarjı

MADDE 12 – (1) Baca gazlarının temizlenmesinden kaynaklanan atık suların alıcı ortama deşarj kriterleri Ek-4’te verilen sınır değerleri aşamaz. Baca gazlarının temizlenmesinden kaynaklanan atıksular, tesisin mevkii kaynaklı diğer atık sularla beraber arıtıldığında, işletici 16 ncı maddede düzenlenen ölçümleri yapar. Baca gazlarının temizlenmesinden kaynaklanan atık suların, yakma veya beraber yakma tesisinden deşarjı, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği gereğince deşarj iznine tabidir.

(2) İşletici tarafından, yakma veya beraber yakma tesisinden çıkan atıksuyun depolanması için depo oluşturulur, baca gazlarının temizlenmesinden kaynaklanan atıksular, tesiste bulunan diğer atık su hattı veya hatlarına, arıtma işlemi tamamlandıktan sonra verilir ve bu sular atıksu arıtma tesisine deşarj öncesi de test edilir, ayrıca; nihai deşarjının yapıldığı noktada Ek-4’te belirlenen limit değerlere uyulup uyulmadığı kontrol edilir ve kayıt altına alınır.

(3) Ek-4’te belirtilen kirletici maddeleri ihtiva eden baca gazlarının temizlenmesinden kaynaklanan atıksular, yakma veya beraber yakma tesisinin dışında, sadece bu tip atık suların arıtılması amacına hizmet eden bir arıtma tesisinde arıtılacaksa;

a) Ek-4’ teki limit değerler, atık suların arıtma tesisini terk ettiği noktada uygulanır.

b) Bu arıtma tesisi, sadece yakmadan kaynaklanan atık suların arıtılması için veya tesisten kaynaklanan tüm atıksuların arıtımı için tasarlanmış ise,  baca gazı temizleme işleminden gelen atıksu, Ek-4’te belirlenen limit değerleri sağlar ve atık suyun nihai deşarjı ile baca gazlarının temizlenmesi sonucunda oluşan atık suya geçebilecek kirlilik seviyeleri 15 inci maddeye göre saptanır.

c) Bu amaçla, baca gazlarının temizlenme işlemlerinden kaynaklanan atıksularda; tesiste bulunan diğer atık su hattı veya hatlarında; kirletici konsantrasyonları arıtmadan sonra olmak üzere uygun kütle dengesi uygulanarak kayıt altına alınır.

(4) Ek-4’te belirlenmiş olan emisyon limit değerlerine uymak amacıyla atıksuların hangi koşul ve şart altında olursa olsun seyreltilmesi yasaktır. Deşarj izni; Ek-4’te değinilen kirletici değerler için emisyon limit değerlerini sağlar; atıksu için pH, sıcaklık ve debi için işletme kontrol parametrelerini belirler ve 13 üncü maddenin birinci fıkrası dikkate alınır.

(5) Atıklar için ara depolama alanları dahil olmak üzere yakma ve beraber yakma tesislerinin tasarımı, kirletici maddelerin toprağa, yüzey ve yeraltı sularına izinsiz veya kazaen yayılmasını engelleyecek şekilde inşa edilir. Yakma veya beraber yakma tesisinde oluşan kirlenmiş yağmur suları veya yangın söndürme faaliyetlerinden kaynaklanan kirlenmiş sular için depolama kapasitesi oluşturulur ve bu tür suların deşarj öncesinde test edilerek arıtılmalarının sağlanması için gerekli boyutlandırmaya sahip olur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kalıntılar

Kalıntılar

MADDE 13 – (1) Yakma veya beraber yakma tesisinin faaliyetinden kaynaklanan kalıntıların, miktarları ve zararları asgariye indirilir. Uygun olan hallerde kalıntıların doğrudan tesisin içinde veya dışında geri dönüşümleri yapılır.

(2) Halojen içeren atığın yakılması, tehlikeli özellikte baca gazı kalıntıları ortaya çıkaracağı için bu kalıntıların miktarları ve zararları asgariye indirilecek şekilde proses tasarlanır.

Diyaliz cihaz atıkları kontamine atık olarak işleme tabi tutulmalımıdır

Dezenfeksiyon ve Nötralizasyon işlemlerinin etkinliği önemlidir. Atığın deşarj kriterlerine uygun olup olmadığının belirlenmesi için öncelikle analizinin yaptırılması ve sonrasında uygunsa deşarjının sağlanması gerekmektedir. Aksi taktirde biriktirilerek lisanslı kurumlara verilmesi doğru olacaktır.

 • Diyaliz cihaz atıkları vücuttaki sıvı ve üre atımı dışında neler ihtiva ediyor ne ile kontamine oluyor öncelikle bunun açıklamasını yapmak ve sonrasında tıbbi veya kimyasal atık kapsamına girip girmediği belirlenerek bertarafını sağlamak gerekmektedir.
 • Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğe göre; 18 01 08*(tehlikeli atık) Sitotoksik ve Sitostatik ilaçlar dışındaki ilaçlar 18 01 09 (tehlikesiz atık) atık kodu ile ifade edilmektedir. Flakonların Geri dönüşüme dahil edilebileceğine dair bir yargı var ancak içerisinde ilaç bulundurduğu düşünüldüğünde tıbbi atık olarak değerlendirilmesi daha uygun olur.
 • Ambalajında tehlikelilik amblemi varsa tehlikeli olarak değerlendirilmesi doğru olacaktır.

konsantrasyona bağlı olarak tehlikeli olmayan ancak ambalağında tehlike ambalajı taşıyan ambalajlar, tehlikeli olarak değerlendirilir mi?

 Dezenfeksiyon ve Nötralizasyon işlemlerinin etkinliği önemlidir. Atığın deşarj kriterlerine uygun olup olmadığının belirlenmesi için öncelikle analizinin yaptırılması ve sonrasında uygunsa deşarjının sağlanması gerekmektedir. Aksi taktirde biriktirilerek lisanslı kurumlara verilmesi doğru olacaktır.

 • Diyaliz cihaz atıkları vücuttaki sıvı ve üre atımı dışında neler ihtiva ediyor ne ile kontamine oluyor öncelikle bunun açıklamasını yapmak ve sonrasında tıbbi veya kimyasal atık kapsamına girip girmediği belirlenerek bertarafını sağlamak gerekmektedir.
 • Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğe göre; 18 01 08*(tehlikeli atık) Sitotoksik ve Sitostatik ilaçlar dışındaki ilaçlar 18 01 09 (tehlikesiz atık) atık kodu ile ifade edilmektedir. Flakonların Geri dönüşüme dahil edilebileceğine dair bir yargı var ancak içerisinde ilaç bulundurduğu düşünüldüğünde tıbbi atık olarak değerlendirilmesi daha uygun olur.
 • Ambalajında tehlikelilik amblemi varsa tehlikeli olarak değerlendirilmesi doğru olacaktır.

Hurda araç bertaraf sistemiyle ilgili nasıl lisans alabiliriz şartlar nelerdir

30.12.2009 tarih ve 27448 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren “Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik” ve 06 Temmuz 2011 tarih ve 27986 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren “Ömrünü Tamamlamış Araçların Depolanması, Arındırılması, Sökümü ve İşlenmesine İlişkin Teknik Usuller Tebliği” baz almanız gerekmektedir. İlgili yönetmelik ve tebliğe internet sayfamızdan mevzuatlar linkinden ulaşabilirsiniz. Kuracağınız tesisin sağlaması gereken fiziki şartlar, arındırma ve söküm işlemlerinin kriter ve yöntemleri ilgili Tebliğde ayrıntılı olarak verilmiştir. Tebliğe uygun olarak tesisinizi kurduktan sonra, Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Çevre İzin ve Lisansı konusunda çalışmalarınızı yapıp Bakanlık’ tan gerekli izin/ lisansı alabilirsiniz.

Tekstil atıkları için tehlikesiz atık toplama ve ayırma belgesi alınan bir tesiste çevre görevlisi bulundurma şartı varmıdır

Tehlikesiz atık toplama- ayırma lisansı Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Ek 1 ve Ek 2 listelerinde yer almamaktadır. Çevre görevlisi zorunluluğu aranmamalıdır. İlgili Tebliğ' deki fiziksel şartları sağlayıp, uygun bir dosya ile İl Çevre Müdürlüğü' ne elden başvuru yapmanız halinde denetim erki tarafından yerinde tespite gelinmekte ve fiziki şartlarınız üzerinden bir denetim yapılmaktadır.

Neden Bir Çevre Danışmanı İle Çalışmalısınız

Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin Ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin kapsadığı işletmeler iki kısma ayrılmıştır. Bunlar EK–1 (Çevre kirletici etkisi yüksek olan) ve EK–2 (çevre kirletici etkisi olan) listesidir. EK–1 listesinde yer alan işletmeler çevre birimi kurma zorunluluğu veya bakanlık tarafından yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmasından çevre danışmanlık hizmeti alma zorunluluğu getirmiştir. EK–2 listesinde yer alan tesisler çevre görevlisi çalıştırma zorunluluğu veya bakanlık tarafından yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmasından çevre danışmanlık hizmeti alma zorunluluğu getirmiştir. Bu uygulama 01.01.2011 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Maliyetler bazında değerlendirildiği zaman bakanlık tarafından yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmasından çevre danışmanlık hizmeti almak, istihdam edilecek çevre görevlisine ödenecek aylık ücret, sigorta primi ve yemek gibi maliyetler göz önüne alındığı zaman çok daha ekonomik durumdadır. Yani yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firması ile anlaştığınız takdirde maliyetlerinizi minimize etmiş olursunuz.

Çevre danışmanlığı hizmeti aldığınız takdirde İşletmenizin resmi kurumlar ile olan yazışmaları konusunda uzman kadro ile doğru bir şekilde ve zamanında yapılır. Ve böylelikle işletmenizin faaliyetlerinde aksaklıklar ve zaman kayıpları önlemiş olursunuz.

Ve aynı zamanda işletmelerin kendi bünyesinde çalıştırdıkları elamanların yapmayı unuttuğu, atladığı veya bilmediği hususlardan doğacak problemler karşısında işletme sorumludur. Ancak bir firmadan danışmanlık hizmeti aldığı takdir de unutulan atlanan veya bilinmeyen hususlar hakkında işletme yazılı olarak uyarılmadığı için çevre danışmanlığı firması sorumludur.

İlgili yönetmeliğe göre Çevre izin veya çevre izin ve lisansı başvurusu çevre yönetim birimi, istihdam edilen çevre görevlisi ya da Bakanlıkça yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmaları tarafından yapılır. Çevre izin veya çevre izin ve lisansı olmayan firmalara ilgili birimler (İl Çevre Müdürlüğü veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı) tarafından yapılan denetimler sırasında yasal işlem yapılmaktadır. Bu denetimler sırasında gerekli belgeleri olamayan firmalara ciddi bir miktarda para cezası verilmektedir. Verilen süre içerisinde gerekli başvurular yapılmadığı takdirde işletmenin çalışma ruhsatının iptali söz konusudur.

Çevre Danışmanlık Firması ile Nasıl Başlangıç Yapılır ve Sonrası Nasıl ilerler

Çevre danışmanlık firması ile işletme arasında anlaşma yapılır. Anlaşma çerçevesinde Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik de tarif edilen sorumlulukları yerine getirir. Bakanlığın e-izin ile ilgili sitesinde firma girişi yapılmasına müteakip çevre danışman atanır. Bundan sonraki süreçte Çevre danışmanlık firması ve atanan çevre görevlisi işletmeyi temsilen bakanlığa sorumludur.

Çevre Danışmanlığı Hizmeti Hangi Mevzuatlara Dayanır

Çevre Danışmanlığı Hizmeti çevre kanunu, çevre denetimi yönetmeliği, çevre kanunuca alınması gereken izin ve lisanslar hakkında yönetmelik, çevre görevlisi ve çevre danışmanlık firmaları hakkında yönetmelik başta olmak üzere konu ilgili mevzuata dayanır.

EK–1 ve EK–2 nedir?

Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin Ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin kapsadığı işletmeler iki kısma ayrılmıştır. Bunlar EK–1 Çevre kirletici etkisi yüksek olan işletmelerin bulunduğu liste ve EK–2çevre kirletici etkisi olan işletmelerin bulundu listesidir. EK–1 listesinde yer alan işletmeler çevre birimi kurma zorunluluğu veya bakanlık tarafından yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmasından çevredanışmanlık hizmeti alma zorunluluğu getirmiştir. EK–2 listesinde yer alan tesisler çevre görevlisi çalıştırma zorunluluğu veya bakanlık tarafından yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmasından çevre danışmanlık hizmeti alma zorunluluğu getirmiştir. İşletmenizin hangi listede yer aldığını öğrenmek için firmamızı aramanız yeterli olacaktır. Sizden işletmeniz hakkında bazı bilgileri alındıktan sonra işletmenizin hangi listede yer aldığı bilgisi size verilecektir.

ÇEVRE İZİN VE LİSANSI İŞLEMLERİNİ YAPMAYA KİMLER YETKİLİDİR

Kanuna göre işletmenizin izin konusu ile alakalı tüm işlemlerini artık siz değil, sizin adınıza bakanlık tarafından yetkilendirilmiş çevre danışmanlık yeterlilik belgesine sahip firmalar veya bünyenizde daimi istihdam edeceğiniz bakanlık tarafından sertifika verilmiş çevre görevlileri yapacak ve takip edecek. Artık izin ve lisans konuları ile alakalı bakanlık yetkili firması veya bakanlık sertifikalı çevre görevlisi dışında bakanlığa veya taşra teşkilatlarına kimse başvuru yapamayacak.

Çevre Denetim Yönetmeliğinin EK:1 ve EK:2 listesinde yer alan işletmelere Çevre İzin ve lisansları alanında hizmet sunmak için Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından firmamız yetkilendirilmiştir. Siz değerli müşterilerimize bu alanda uzman kadromuzla hizmet sunmaktayız. 

ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI AŞAMALARI

Çevre izni ve Çevre izin ve Lisans işlemleri 3 etapta gerçekleştirilir, birinci etap da hangi izin alanına başvurulacak ise o alan ile ilgili bakanlık veya taşra teşkilatından uygunluk yazısı alınır. İkinci etap da ortak belgeler ve izin konusu ile ilgili belgeler ile geçici faaliyet raporu için başvurulur. Üçüncü ve son etap da ise izin konusu ile ilgili ölçüm raporları teslim edilir.

1. Etap) Uygunluk Yazısı

Öncelikle ilgili merciye başvuru yapılarak izin konusu ila alakalı uygunluk yazısı alınır.

2. Etap) Geçici Faaliyet Belgesi (GFB)

Geçici faaliyet belgesinin alınması için yetkili merci tarafından istenen belge, bilgi, doküman ve raporlar hazırlanır, daha sonra işletmenin izin ve lisans başvurusuna göre geçici faaliyet belgesini almak için e-başvuru yapılır.

Firmamız tarafından yapılacak olan e-başvuru dosyası 30 gün içerisinde ilgili merci tarafından değerlendirilir ve başvuru olumlu bulunduğunda 1 yıl geçerli olan geçici faaliyet belgesi işletmeye verilir.

EK-4 Başvuru Formu

EK-3. Başvuruda Gerekli Olan Belgeler

Geçici Faaliyet Belgesi Taahhütname Örneği

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü'ne verilecek Taahhütname örneği

3.Etap) Çevre İzni / Çevre İzin ve Lisans Belgesi

İşletmenize ilgili mercii tarafından Geçici Faaliyet Belgesi verildikten sonra, 6 ay içerisinde Geçici Faaliyet Belgesini çevre izni/ çevre izni ve lisansına çevirme zorunluluğu bulunmaktadır. Verilen 6 aylık süre içerisinde başvuru yapmayan işletmelerin belgesi iptal edilecek ve 6 ay boyunca müracaatta bulunamayacaklardır. Çevre izni belgesi veya çevre izni ve lisans belgesi 5 yıl geçerlidir.


Çevre Danışmanlık ve Çevre Görevlisi / Çevre görevlisi atama

Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik’te;

Çevre yönetim hizmeti alma şartları

MADDE 5 – (1) Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-1 listesinde yer alan işletmeler; çevre yönetim birimlerini kurmak veya çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak zorundadır.

(2) Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-2 listesinde yer alan işletmeler; bir çevre görevlisini sürekli istihdam etmek veya çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak veya çevre yönetim birimi kurmak zorundadır.

Yukarıda yazılı Mevzuat gereğince gerekli olan Çevre Görevlisi atama işlemleri ile Çevre İzni alınması işlemleri Firmamız tarafından gerçekleştirilmektedir.

2011 den bu yana Çevre Danışmanlık Hizmeti veren firmamız; tarafımızca tesislere atanan Çevre Görevlileri ile Çevre Mevzuatına uygun faaliyet gösterilmesini sağlamaktadır.

ÇEVRE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

ÇEVRE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

 

 • A- ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
 • B- ÇEVRE GÖREVLİSİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BAŞTA YUKARIDA BAHSEDİLEN YÖNETMELİKLER OLMAK ÜZERE TÜM ÇEVRE MEVZUATI KAPSAMINDA VERİLECEK HİZMETLER;

 

T.C.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 12.11.2010 tarih ve 27757 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmeliğe göre, 29.04.2009 tarih ve 27214 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik  Ek-1 listesindeki (çevreye kirletici etkisi yüksek olan) işletmeler; çevre yönetim birimi kurmak ya da çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetim hizmeti almak zorundadırlar. Çevre Yönetim Birimi; en az iki çevre görevlisinden oluşur ve en az bir çevre görevlisinin çevre mühendisi olması zorunluluğu vardır. Ek-2 listesindeki (çevreye kirletici etkisi olan) işletmeler ise, en az bir çevre görevlisi istihdam etmek ya da çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetim hizmeti almak zorundadırlar.

 

Faaliyetleri sonucu çevre kirliliğine neden olan ve/veya neden olabilecek ve Çevre Kanunu’na göre yürürlüğe konulan düzenlemeler uyarınca denetime tabi kurum, kuruluş ve işletmeler, Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik Ek-1 ve Ek-2 listelerinde tanımlanmıştır.

 

İlgili yönetmelikler kapsamında firmanız tarafımızdan ön değerlendirmeden geçirilerek; Ek-1 ya da Ek-2 listesinde olup olmadığınızı değerlendirmekte; kapsam belirlemeden sonra; firmanızın Ek-1 ya da Ek-2 de olması durumuna göre yönetmeliklerde belirlenen süreler çerçevesinde, çevre görevlisi ataması yapılarak hizmet alımı sağlanmaktadır.

 

Çevre Mühendisi olan Çevre görevlilerimizin tesis-faaliyet te yapacakları iş ve işlemler;

 • Yönetmelikte belirtilen süreler içerisinde her ay tesisi denetleyerek tutanak düzenlemek ve eksiklikler ve yapılması gereken önlemlerin belirlenmesi işlemleri,
 • Çevre yönetimi faaliyetlerini mevzuata uygun bir şekilde yürütmek ve koordine etmekle,
 • Yürütülen çalışmaları düzenli aralıklarla izleyerek ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğini tespit etmekle,
 • Yılda bir defadan az olmamak üzere ilgili mevzuat hükümlerine göre iç tetkik gerçekleştirmek ve iç tetkik sonucunda bir rapor hazırlamakla, bu raporu tesis veya faaliyet sahibine/sorumlusuna sunmak ve tesis veya faaliyet bünyesinde muhafaza edilmesini sağlamakla,
 • Uygunsuzluk tespit edildiğinde tesis veya faaliyetin sahibine/sorumlusuna uygunsuzluğun giderilmesi için önerilerde bulunmak ve uygunsuzluğun giderilip giderilmediğinin takibini yapmakla,
 • Çalışanlara çevresel konularda bilgilendirici eğitim çalışmaları yapmak ve özendirici faaliyetler düzenlemekle,
 • Tesis veya faaliyetin çevresel konularda alması gerekli izin, lisans ve belgeleri alma, güncelleme ve/veya yenileme çalışmalarını yürütmekle,
 • Atık yönetim planlarının hazırlanması ve il müdürlüklerine sunularak onaylattırılması işlemleri,
 • Yıl içerisinde bakanlık tarafından belirlenen sürelere uyularak gerekli beyan, bildirim, talep ve formların hazırlanarak sisteme yüklenmesi ve kayıt altına alınması işlemleri,
 • İstenecek bilgi ve belgeleri belirtilen formatta; zamanında ve eksiksiz olarak iletmekle,
 • Bakanlık veya İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüklerince yapılacak denetimler sırasında;

  Tesis veya faaliyette hazır bulunmakla,
  İstenen bilgi ve belgeleri sağlamakla,
  Öğrendiği ticari sır mahiyetindeki bilgileri saklı tutmakla yükümlüdür.

ÇEVRE İZİN VE LİSANSLARI DANIŞMANLIK HİZMETİ

9.04.2009 tarih ve 27214 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işletmeleriniz için alınması zorunlu olan izin ve lisanslarla ilgili olarak Çevre Danışmanlığı kapsamında aşağıda ki hizmetler verilmektedir.

 

 • Tesislere ait Çevre İzin  Konuları Muafiyet Yazılarının Alınması
 • Tesislere ait Uygunluk Yazılarının Alınması
 • İş Akım Şeması ve Proses Özetinin Hazırlanması
 • Tesislere ait Geçici Faaliyet Belgesinin Alınması
 • Tesislere ait Çevre İzin ve Lisanslarının Alınması
 • Emisyon İzin Belgesinin Alınması
 • Atıksu Desarj Ön izin/ İzin Belgesinin Alınması
 • Atıksu Bağlantı İzin Belgesi/Bağlantı Kalite Kontrol İzin Belgesinin Alınması
 • Tehlikeli Madde Deşarj İzin Belgesi/Bağlantı Kalite Kontrol İzin Belgesinin Alınması
 • Derin Deniz Deşarjı İzin Belgesinin Alınması
 • Gürültü Kontrol İzin Belgesinin Alınması
 • Tehlikeli Atıklar ile ilgili Lisansların Alınması
 • Tehlikesiz Atıklar ile ilgili Lisansların Alınması
 • Madeni ve Sanayi Kaynaklı Atık Yağlar ile ilgili Lisansların Alınması
 • Bitkisel Atık Yağlar ile ilgili Lisansların Alınması
 • Atık Pil ve Akümülatörler ile ilgili Lisansların Alınması
 • Ömrünü Tamamlamış Lastikler ve Araçlar ile ilgili Lisansların Alınması
 • Ambalaj Atıkları ile ilgili Lisansların Alınması
 • Atık Yakma ve Birlikte Yakma Lisansların Alınması
 • Düzenli Depolama Lisansların Alınması
 • Tıbbi Atık Sterilizasyonu ile ilgili Lisansların Alınması
 • Ömrünü Tamamlamış Araçlarla İlgili Lisansların Alınması
 • Tanker Temizleme ile ilgili Lisansların Alınması
 • Hurda Metal ile ilgili Lisansların Alınması
 • PCB Arındırma ile ilgili Lisansların Alınması

ATIK YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

5491 sayılı Çevre Kanunu Ve Çevre Mevzuatında Bulunan Yönetmelikler kapsamında;   

 

Atıkların izin verilen tesisler dışında geri kazanılması, bertaraf edilmesi ve/veya ettirilmesi; toprağa, denizlere, göllere, akarsulara ve benzeri alıcı ortamlara dökülmesi, dolgu yapılması ve depolanması suretiyle çevrenin kirletilmesi yasaktır. Firmamız atıkların oluşumlarından bertaraflarına kadar çevre ve insan sağlığına zarar vermeden yönetimlerinin sağlanmasına yönelik danışmanlık hizmeti vermektedir.


 • Tesisten çıkan atıkların envanterinin çıkarılması (ATIK KODLARININ BELİRLENMESİ)
 • Tesislerden çıkan atıkların kaynağında azaltılması
 • Uygun depolama/etiketleme çalışmalarının yapılması
 • Atık Yönetim Planlarının Hazırlanması
 • Geri kazanımı/geri dönüşümü mümkün olan atıkların ekonomiye tekrar kazandırılması
 • Geri kazanımı/geri dönüşümü mümkün olmayan atıkların nihai bertarafının sağlanması
 • Çevre Takviminde belirtilen zaman dilimlerinde ilgili atıklarla ilgili beyanların yapılması

 

İş ve işlemlerinin yapılması sağlanmaktadır.

SEVESO VE KİMYASAL VERİ BİLDİRİM HİZMETLERİ

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 26.12.2008 tarih ve 27092 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik kapsamında tesislerinde yılda bir ton ve üzeri yönetmelikte belirtilen kimyasalları üretenler veya kendi halinde veya müstahzar içinde ithal eden işletmelerin firmamız tarafından kimyasal envanterleri çıkartılmakta ve ilgili bildirimleri Bakanlığa elektronik ortam üzerinden gerçekleştirilmektedir.

 

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 18.08.2010 tarih ve 27676 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik, tehlikeli maddeler bulunduran kuruluşlarda büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve muhtemel kazaların insanlara ve çevreye olan zararlarının en aza indirilmesi amacıyla, yüksek seviyede, etkili ve sürekli korumayı sağlamak için alınması gerekli önlemler ile ilgili usul ve esasları belirler.

 

Bu Yönetmelik kapsamında işletmelerin, “Tehlikeli Maddelerle İlgili Büyük Kaza Risklerinin Kontrolüne” esas belirli miktarlarda depoladıkları ilgili tehlikeli maddeleri elektronik ortamda (SEVESO ) Bakanlığa bildirme zorunluluğu vardır.

atık yönetim planı için bir süre varmıdır. Ne zaman il müdürlüğüne göndermemiz gerekmektedir.

Tehlikeli Atık Yönetim Planı için ilgili yönetmelikte; yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren 6 ay içinde Valiliğe sunularak onay alınmalıdır denilmektedir. Tehlikesiz Atık Yönetim Planı için ise ilgili Tebliğ’ de tarih verilmemiş olup, geciktirilmemesi koşuluyla il çevre müdürlüğü’ ne istediğiniz zaman onay için sunabilirsiniz.

ehlikeli atık çıkmayan bir firmanın atık yönetim planı oluşturmasına ve il müdürlüğüne onaylatmasına gerek varmı

Tesisinizdeki atıkları doğru olarak tanımladığınız ve tehlikeli atık çıkışı olmadığına kesin kanaat getirmiş olduğunuz durumda plan hazırlamanıza gerek yoktur. Ancak tanımlamalarda floresan lamba, bazı piller, aküler gibi atıkların tehlikeli atık kapsamına girebileceğini hatırlatmak isteriz.

Belediyelerle çalışan çöp toplama firmalarının çevre danışmanlığına ihtiyacı varmıdır

Atık Yönetimi Genel Esasların İlişkin Yönetmeliğe göre; Mevzuatta lisans alma zorunluluğu getirilen atık türleri dışında belediyelerce veya belediyelerin denetiminde taşınan atıklar ile evsel atıklar hariç olmak üzere atık taşıma ve/veya toplama işlerini yapan kişi, kurum veya kuruluşlar valiliklerden taşıma lisansı almakla yükümlüdür. Evsel atıkların taşıma ve toplama işlerini yapan kişi, kurum ve kuruluşlar ise Bakanlık tarafından kayıt altına alınır. Evsel atıkları toplama konusunda Belediyelerle yaptığınız anlaşma yeterlidir. Bu kapsamda herhangi bir izin/ lisans almanıza gerek bulunmamaktadır.

Ancak Düzenli Depolama yapılan alanlar için Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak 2. Sınıf Düzenli Depolama Tesisi lisansı alınması gerekmektedir.

bitkisel ,kızartmalık atık yağ toplama işlemi yapabilmek için gerekli şartlar ve izinler için, danışmanlık çerçevesinde yardımcı olabileceğiniz alanlar hakkında bilgi almak istiyorum

Bitkisel yağların toplanmasına ilişkin bilgiler Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği’ nde verilmektedir. Buna göre;

Kullanılmış kızartmalık yağ toplayıcılarının yükümlülükleri

Madde 12 — Kullanılmış kızartmalık yağ toplayıcıları;

 • a) Geçici depolama alanlarını 17 nci madde ve Ek-1’de ki teknik özelliklere göre kurmakla,
 • b) Kurulacak geçici depolama alanları için 23 üncü madde gereğince valilikten izin almakla,
 • c) Geri kazanım tesisleriyle sözleşme yapmak, geçici depolama izni müracaatlarında bu sözleşmeyi valiliğe ibraz etmekle,
 • d) Sözleşme yaptıkları lokanta, yemek fabrikaları, otel, motel, yemekhaneler, turistik tesisler ve tatil köyleri gibi toplama noktalarına biriktirme bidon ve konteynerlerini temin etmekle,
 • e) Boşaltılan taşıma araçlarını, bidon ve konteynerleri her defasında temizlemek, temizlenmeyen biriktirme kaplarını toplama noktalarına dağıtmamak, temizleme işleminden kaynaklanan yıkama sularını doğrudan kanalizasyona vermemekle,
 • f) Toplanan ve geri kazanım tesisine sevk edilen kullanılmış kızartmalık yağ miktarlarını aylık olarak ilgili valiliğe bildirmekle,
 • g) Geri kazanım firmasıyla ortaya çıkacak anlaşmazlıklar ve sözleşme iptalleri hakkında valiliğe bilgi vermekle, yükümlüdürler.

Geçici Depolama Alanlarının Teknik Özellikleri

eçici Depolama Alanlarının Teknik Özellikleri

 • 1) Geçici depolama alanları kapalı sistem olacaktır.
 • 2) Tesiste kantar ve atık kabul alanı bulunacaktır.
 • 3) Bu alanlarda en az 30 ton kapasiteli kullanılmış kızartmalık yağı biriktirme tankı bulunacaktır. Bu tanklar güvenlik havuzları içinde bulunacaktır.
 • 4)Tanklar beyaz renkte olacak ve üstünde Kullanılmış Kızartmalık Yağ ibaresi bulunacaktır.
 • 5)Tanklar kolay temizlenebilecek özellikte ve seviye göstergeli olacaktır.
 • 6) Geçici depolama tesisinin zemini betonarme olacaktır.
 • 7) Toplayıcıların lisanslı toplama araçları bulunacaktır.
 • 8) Toplama bidonları yıkama kolaylığı için çember kapaklı olacak ve yeterli sayıda bulunacaktır.
 • 9) Boşaltılan taşıma araçlarının, bidon ve konteynerlerin temizleneceği bir yıkama ünitesi bulunacaktır.
 • 10) Yıkama ünitesinden çıkan yağlı sular doğrudan kanalizasyona verilemez. Bu amaçla yağlı suların biriktirileceği yıkama suyu biriktirme tankı veya tankları bulunacaktır.
 • 11) Yağlı yıkama sularının arıtımı bir başka tesiste yapılamıyorsa, bu alanda yıkama sularının arıtımının yapılacağı bir sistem bulunacaktır.
 • 12) Dökülen yağların toplanması için yeterli miktarda emici madde bulunacaktır.
 • 13) Yangına karşı gerekli önlemler alınacaktır.
 • 14) Yağmur suyunun yıkama suyu ile karıştırılmaması için gerekli önlemler alınacaktır.
 • 15) Kokuya karşı önlem alınmış olacaktır.
 • 16) Tesisten sorumlu en az bir teknisyen sürekli olarak tesiste bulundurulacaktır.

mobilya imalatı yapan yerler ÇKAGİLHY kapsamında değerlendirilip çevre danışmanlık hizmeti alması gerekirmi

Mobilya Üretim tesisleri, ÇKAGİLHY Ek 2- 6.4 kapsamına kapasitenize bağlı olarak girmektedir. Aylık üretim kapasiteniz 300 m3/ay ve üzerinde ise kapsama dahilsiniz ve çevre danışmanlık hizmeti almak zorundasınız. Üretim kapasiteniz 300 m3/ay altında ise kapsam dışısınız ve danışmanlık hizmeti almak zorunluluğunuz bulunmamaktadır. Ancak boyama veya kimyasal kullanımınız var ise ilgili yönetmelikteki diğer seçenekleri de irdelemek gerekecektir.

pet kavanoz ve plastik bidon üretimi yapan yerler ÇKAGİL yönetmeliğine dahilmidir, çevre danışmanlık hizmeti almalımıdır

Ambalaj üreticileri ÇKAGİLHY kapsamında Ek 1 ve Ek 2 listelerinde yer almamaktadır. Ancak bağlı bulunduğunuz İl Çevre Müdürlüğüne başvuru yaparak görüş talep etmelisiniz. ( Yapmış olduğunuz işin muhtevası itibariyle Ek2 listenin 4.19 maddesine girme ihtimaliniz olabilir) Kapsama dahil olmayan firmaların Çevre Danışmanlık Hizmeti alma zorunluluğu olmamakla beraber ilgili mevzuatlar kapsamında sorumluluklarınızı mutlaka yerine getirmelisiniz. ( atık yönetimi, ambalaj bildirimleri...)

mermer fabrikasında nasıl bir çevre danışmanlık hizmeti uygulanabilir ve ne tür atıklar çıkabilir

Mermer üretim fabrikaları;

ÇKAGİLHY Ek 2 2.20 veya faaliyet konunuza göre Ek 2- 2.18 ile Ek 2- 2.19 Kapsamına giriyor olabilirsiniz. Bu kapsamlardan hangilerine girdiğinizi tespit ederek çevre danışmanlık sözleşmesi yapabilirsiniz. Sonrasında il uygunluk, Geçici Faaliyet Belgesi ve çevre izni başvurularınızı yapabilir ve mevzuatlar kapsamında rutin çevre görevlisi hizmetlerini uygulayabilirsiniz.

sitotoksik ilaçlar tehlikeli olarak değerlendirilmiyor, genotoksik ilaçlar tehlikeli olarak değerlendiriliyor...

Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelikteki atık listelerine baktığınızda Sitotoksik ilaçların 18 01 08* atık kodu ile tanımlandığını ve (A) harfi ile işaretlenerek direkt tehlikeli atıklar kapsamına alındığını görebilirsiniz. Sitotoksik ilaçlar tehlikeli olarak değerlendirilmektedir. ( kullanılan ifade yönetmelik ifadesidir yanlış algı oluşmuş daha net hale getirilmiştir.)

Genotoksik atık : Genotoksik atık yüksek derecede tehlikelidir ve mutajenik, teratojenik veya karsinojenik özelliklere sahip olabilir. Hem hastane içerisinde hem de bertaraftan sonra ciddi güvenlik problemleri meydana getirir ve özel dikkat gösterilmelidir. Genotoksik atıklar, bazı sitostatik ilaçları, sitostatik ilaçlarla tedavi edilen hastaların kusmuk, idrar veya dışkıları, kimyasallar ve radyoaktif maddeleri içerebilir. Bu kategorideki temel maddeler olan sitotoksik (veya antineoplastik) ilaçlar, bazı canlı hücrelerin büyümesini durdurma veya öldürme yeteneğine sahiptirler ve kanser kemoterapisinde kullanılırlar.

Farmasötik atık: Farmasötik atıklar Kullanma süresi dolmuş veya artık kullanılmayan, ambalajı bozulmuş, dökülmüş ve kontamine olmuş ilaçlar, aşılar, serumlar ve diğer farmasötik ürünler ve bunların artıklarını ihtiva eden kullanılmış eldivenler, hortumlar, şişeler ve kutuları ifade etmektedir. Bu atıklar tehlikeli atık kapsamında ele alınmaktadır.

Labratuvar cihaz atıklarını, dezenfeksiyon ve nötralizasyon işlemine tabi tuttuktan sonra kanalizasyona deşarj etmek uygun mudur

Dezenfeksiyon ve Nötralizasyon işlemlerinin etkinliği önemlidir. Atığın deşarj kriterlerine uygun olup olmadığının belirlenmesi için öncelikle analizinin yaptırılması ve sonrasında uygunsa deşarjının sağlanması gerekmektedir. Aksi taktirde biriktirilerek lisanslı kurumlara verilmesi doğru olacaktır.

 • Diyaliz cihaz atıkları vücuttaki sıvı ve üre atımı dışında neler ihtiva ediyor ne ile kontamine oluyor öncelikle bunun açıklamasını yapmak ve sonrasında tıbbi veya kimyasal atık kapsamına girip girmediği belirlenerek bertarafını sağlamak gerekmektedir.
 • Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğe göre; 18 01 08*(tehlikeli atık) Sitotoksik ve Sitostatik ilaçlar dışındaki ilaçlar 18 01 09 (tehlikesiz atık) atık kodu ile ifade edilmektedir. Flakonların Geri dönüşüme dahil edilebileceğine dair bir yargı var ancak içerisinde ilaç bulundurduğu düşünüldüğünde tıbbi atık olarak değerlendirilmesi daha uygun olur.
 • Ambalajında tehlikelilik amblemi varsa tehlikeli olarak değerlendirilmesi doğru olacaktır.

Bazı tehlikesiz atıkların geri kazanımı tebliğine göre toplama- ayırma belgesi düzenlenir diyor tebliğ... ÇKAİLHY 'ye göre belge düzenlenir diye atıfta bulunuyor fakat Ek' 2 ye göre değerlendirilebiliyor mu

Tehlikesiz atık toplama- ayırma lisansı Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Ek 1 ve Ek 2 listelerinde yer almamaktadır. Çevre görevlisi zorunluluğu aranmamalıdır. İlgili Tebliğ' deki fiziksel şartları sağlayıp, uygun bir dosya ile İl Çevre Müdürlüğü' ne elden başvuru yapmanız halinde denetim erki tarafından yerinde tespite gelinmekte ve fiziki şartlarınız üzerinden bir denetim yapılmaktadır.

Atık taşıyıcılarının lisans alma zorunluluğu;

Madde 13 - Atık taşımak isteyen gerçek ve tüzel kişiler tehlikeli atık taşıma lisansı almak üzere (EK 18) de yer alan bilgi ve belgelerle, valiliğe başvurmak zorundadır.Lisans, başvuran firmaya ve araca verilir. Lisans alan firma 11/7/1993 tarihli ve 21634 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliğinin (Ek 4) de yer alan tehlikeli atık işaretlerini araçlarında kullanmak zorundadır. Bu hükümler sadece kara taşıtları için geçerlidir. Taşımanın karayolu ile yapılması halinde, 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununda tehlikeli maddelerin karayoluyla taşınmasına ilişkin hususlar doğrultusunda, ilgili valilikten alınacak taşıma lisansının yanı sıra, şehirler arası taşıma faaliyetlerinde bulunacak gerçek ve tüzel kişilerin Karayolu Taşıma Kanunu uyarınca Ulaştırma Bakanlığından yetki belgesi almak zorundadır.Lisans üç yıl için geçerlidir ve bu süre sonunda yenilenmesi gerekir. Lisans alan ancak taşımacılıkta öngörülen standartlara uymayan firmaların lisansları valilikçe iptal edilir.

Lisans alacak araçlarda aranacak şartlar

MADDE 8-(1) Lisans alacak araçlar için aşağıdaki şartlar aranır;
 
 • Atık taşıma işlemi taşınan atığın özelliğine uygun araçlarla yapılır. Aynı araçta aynı kap/bölme içinde taşınacak atıkların kod numaraları aynı olmak zorundadır. Farklı atıklar Varil/IBC gibi ambalajlar ile taşınmak koşuluyla aynı araçta taşınabilir ancak bu atıkların tehlikelilik özellikleri risk yaratmayacak ve birbirleri ile reaksiyona girmeyecek şekilde gerekli tedbirler alınacaktır.
 • Taşınacak atığın fiziksel ve kimyasal özelliğini içeren Türkçe malzeme bilgi formlarının o atık için var olması halinde ve acil durumda kullanılacak gerekli malzemenin her bir taşıma işleminde araçta bulundurulması zorunludur.
 • Atık taşımacılığı yapacak sürücülerin bu iş için yetkili kurum/kuruluşlardan alınmış sürücü eğitim sertifikalarına sahip olması zorunludur. Atık taşımacılığı yapacak her bir araç için eğitim sertifikası almış bir sürücü bulundurulur. Araç lisansı verilmesi aşamasında sürücülerin eğitim sertifikaları ve bu sürücülerin aracın bağlı bulunduğu firmada çalıştığını gösterir sigorta kayıtlarının ilgili il çevre ve orman müdürlüğüne ibraz edilmesi zorunludur.
 • Atık taşıyacak araçlar on yaş sınırını aşamaz. Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliğinde yer alan M sınıfı araçlar ile O sınıfı hariç motorsuz araçlara lisans belgesi düzenlenmez.
 • O sınıfı römorklu araçlar kullanılarak yapılacak taşıma işlemleri için römorka lisans belgesi düzenlenir. Ancak bu römorkun hangi çekici ile kullanılacağı MoTAT sisteminde kayıt altına alınır. Römorklar kayıtlı çekiciler dışında başka çekicilerle kullanılamaz.
 • Sıvı atıkların tanker ile taşınması durumunda; araçlarda; basınca dayanıklı emme hortumu, santrifüj pompa, pompa girişinde kaba partikülleri süzecek bir filtre, emiş yapılan atık miktarını tespit edecek sayaç bulunması zorunludur. Sayaçların kalibrasyonları aracın bağlı olduğu lisanslı firma tarafından düzenli olarak yaptırılır. Taşıma araçlarının kasa veya tankları; sızdırmaz, koku önleyen ve kolaylıkla temizlenebilir bir sisteme sahip olması zorunludur.
 • Taşımanın variller içinde yapılması durumunda variller palet üzerinde sabitlendikten sonra araçlara yüklenir. Aracın zemininin taşınan atığın hacmine göre sızıntıyı toplayabilecek mazgal yapısı ile donatılması zorunludur.
 • Taşımanın Panel Van tipi araçlarla yapılması halinde sürücü ile atık taşıyan bölüm atıktan kaynaklanan risklere karşı izole edilmelidir. Bu araçlarda atığın taşındığı yük kısmının üzerinde bir havalandırma bulunmak zorundadır.
 • Atığın dökme olarak taşınması durumunda sızdırmaz, konteyner türü kasa ile taşınması zorunludur. Dökme olarak atığın taşınması esnasında başka bir atık taşınamaz.
 • Konteyner ile yapılacak taşımalarda konteyner lisanslı bir taşıma aracı ile kullanılırlar ve konteynerlerin zemini sızıntılara karşı yüksekliği en az 10 cm olan ızgara sistemi ile donatılır. Konteynerlere lisans düzenlenmemekle birlikte kayıt altına alınması amacıyla konteyner üzerine il çevre ve orman müdürlüklerince belirlenen sıra numarası dikey yüksekliği en az 30 cm olacak şekilde firmalarca yazdırılır. Konteynerlere verilecek sıra numaraları taşıma firma lisans no- konteyner sıra no şeklinde düzenlenir.
 • Araçlarda gerekli koruyucu malzeme olarak eldiven, önlük, emniyet gözlüğü, emniyet ayakkabısı, kuru kimyevi tozlu yangın söndürme cihazı, saçılma ve dökülmelere karşı sıvı atık temizleme kiti bulundurulur. Bu kitler dökülen atığın yayılmasını engelleyici ve sıvı atığı emen aparatlar içerir.
 • Araçlarda acil durum talimatının bulundurulması zorunludur. Bu talimat sürücülerin kolaylıkla görebileceği bir yere asılır.
 • Tıbbi atık taşıma aracı hariç olmak üzere taşıma aracı kasasının veya tankerin yanlarında ve arka kısmında olmak üzere dikey yüksekliği en az 30 cm olan Atık Taşıma Aracı ibaresi bulunacaktır. Bu ibarenin altında taşınan atığın türünü belirten portatif yazı bulunacaktır.
 • Dökme olarak atık taşınan konteynerlerde farklı bir atığın taşınması halinde konteynerin Tanker Temizleme Tesisleri Tebliğine göre temizlenmesi zorunludur.
 • Kaza ve arızalardan sonra uygulanmak üzere alınacak tedbirlere ilişkin talimatnamenin araçlarda bulunması ve sürücülerinin bu konuda eğitimli olması zorunludur.
 • Lisans başvurusu yapan araçlarda, Bakanlık tarafından onaylanmış bir ATSS tarafından sağlanmış olan mobil cihazın bulunması ve yetkili bir ATHS tarafından gerekli eğitimlerin alınmış olması şartı aranır.
 • Lisans başvurusu ile birlikte araçlara monte edilmiş cihazlara ilişkin satış sözleşmesi ve eğitim sertifikaları ibraz edilecektir.

Alüminyum ergitilmesi sırasında ortaya çıkan cürufların nerede nasıl bertaraf edildiğini ve bertaraf edilmesi için gereken şartların nelerdir

Ergitme sonrası çıkan ocak cürufları “Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik” kapsamında 10 10 03 atık kodu ile tanımlanmaktadır. Bu atık kodu tehlikesiz atık olup, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ ndan yetkili lisanslı firmalara verilebilmektedir. Bu konuya ilişkin geri kazanım/bertaraf yapabilen yetkili bir firma var mıdır? Bakanlığın internet sitesinden Geri dönüşüm / bertaraf yöntemleri hakkında bu lisanslı firmalar ile ayrıntılı bilgi için görüşülebilir.

Çevre Danışmanlık KOSGEB Desteği Nedir Nasıl Alınır

Çevre Denetim Yönetmeliği kapsamında Çevre Danışmanlık Hizmeti alacak firmalar KOSGEB veri tabanına kayıtlı ise hizmet aldıkları çevre danışmanlık bedelinin ile ilgili olarak 4000 TL ye kadar olan bedeli KOSGEB karşılamaktadır. Verilen destek ücreti geri ödemesizdir.

KOSGEB bu desteği verirken tek şart olarak TSE 13573 belgesine sahip çevre danışmanlık firmalarından alınmasını şart koşmaktadır.

KOSGEB veri tabanına kayıtlı firmalar direk uzamanları ile iletişime geçerek desteği alabilirken KOSGEB veri tabanına kayıtlı olamayan firmalar ise KOSGEBin internet sitesine girerek ücretsiz veri tabanına kayıt olabilmektedirler. Kayıt işlemi kısa bir işlem olup KOBİ BEYANNAMESİ doldurulmaktadır. KOBİ BEYANNAMESİ doldurulduktan sonra KOSGEB uzman atamakta ve destek almaya hemen başlanmaktadır.

ÇEVRE GÖREVLİSİ DANIŞMANLIĞI

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Hakkında  listeleri;

a)Çevreye kirletici etkisi yüksek düzeyde olan işletmeler (Ek-1Listesi)
b)
Çevreye kirletici etkisi olan işletmeler (Ek2Listesi)

Yukarıda belirtilen bu listelerdeki tesis veya faaliyetlerin yükümlülükleri;

 • Ek-1 listesinde yer alan faaliyet veya tesisler; Çevre Yönetim Birimini kurar ve/veya yetkili Çevre Danışmanlık firmalarından hizmet alırlar,
 • Ek-2listesinde yer alan faaliyet veya tesisler; en az bir Çevre Görevlisi istihdam eder ve/veya Çevre Danışmanlık firmalarından hizmet alırlar,
 • Organize Sanayi Bölgeleri;yönetimleri bünyesinde en az bir Çevre Görevlisi istihdam eder veya Çevre Danışmanlık firmalarından hizmet alır veya Çevre Yönetim Birimini kurarlar,
 • Belediyeler, İl Özel İdareleri ve Mahalli İdare Birlikleri veya bunların iştirakleri;  Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan tesis veya faaliyetleri çevresel açıdan yönetmek üzere en az bir çevre görevlisi çalıştırmakla veya çevre yönetim birimi kurmak ya da yetkilendirilmiş  çevre danışmanlık firmalarından çevresel faaliyetlerin yürütülmesi hususunda çevre yönetimi hizmeti alırlar,
 • Sağlıkkuruluşları ve hastanelerden, yatak kapasitesi 20 ve üzerinde olanlar en az bir çevre görevlisi çalıştırmak veya çevre yönetim birimi kurmak ya da yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarından hizmet alırlar,

Çevre Danışmanlık Firmaları neler yapar

Çevre Danışmanlık Firmaları neler yapar?

 • Mevcut durum tespiti,
 • Yasal ve fiziksel eksikliklerin belirlenmesi,
 • Eksiklerin giderilmesi için eylem planlarının hazırlanması,
 • Uygulamanın koordinasyonu ve takibi,
 • Yasal değişikliklerin takibi ve kurumun bilgilendirilmesi,
 • Aylık ve yıllık iç tetkiklerin yapılması ve raporlanması,
 • Bakanlık uzmanlarının tesis ziyaretlerine eşlik edilmesi.
 • Çevre İzni ve Lisansı yönetmeliği bir tesisin izin ve lisans süreci belirlemekle birlikte herhangi bir konuda (emisyon, gürültü, atıksu vb.) teknik bir sınırlama tanımlamamaktadır. Bu tip sınırlamalar konu ile ilgili yönetmeliklerde yayınlanmıştır. Bakanlık uzmanları tesise izin ve lisans verirken mutlaka konu ile ilgili yönetmeliklerde belirtilen şartları aramaktadır. Çevre danışmanlık hizmetleri veren firmamız size bu konularda öncülük edecek ve doğru yönlendirme ve proses ile sonuca ulaşmanızı sağlayacaklardır. Çevre İzni ve Lisans Sürecine Hangi Yatırımlar Dahildir? Çevre İzni ve Lisans Yönetmeliğin kapsamı yönetmelikte madde 2'de "Bu yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 listesinde yer alan faaliyet ve tesisler ile ilgili olarak, 2872 sayılı Çevre Kanununca alınması gereken izin ve lisanslara ilişkin tüm iş ve işlemleri kapsar." olarak tanımlanmıştır. Ek-1 ve Ek-2 liste konu bütünlüğünün bozulmaması için ekte sunulmuştur. Bu listede yer alan tüm faaliyetler Çevre İzni veya Çevre İzni ve Lisansına tabidir. Ek-1 veya Ek-2 de tanımlanmış tesis aşağıdaki konulardan en az birinde Çevre İzni veya Çevre İzni ve Lisansı almak zorundadır. Çevre İzni: Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken;
 • Hava emisyonu,
 • Çevresel gürültü,
 • Atık su deşarjı,
 • Derin deniz deşarjı konularından en az birini içeren veya birden fazlasını içeren izindir.

Çevre İzin / Çevre İzin ve Lisansı Aşamaları

Çevre İzin / Çevre İzin ve Lisansı Aşamaları

    1) Geçici Faaliyet Belgesi (GFB)

    Geçici faaliyet belgesi, işletmenin izin ve lisans başvurusu yaptığında, faaliyeti esnasında ilgili mevzuata uygun olarak çalıştığını belgelemesi için, yetkili mercie e-başvuru yapılır. E–başvuru dosyası 30 gün içerisinde ilgili merci tarafından değerlendirilir ve başvuru olumlu bulunduğunda 1 yıl geçerli olan geçici faaliyet belgesi işletmeye verilir.

    2) Çevre İzni / Çevre İzin ve Lisans Belgesi

    GFB alındıktan sonra, işletme 6 ay içerisinde GFB’ni çevre izni/ çevre izni ve lisansına çevirmek zorundadır, bu süre içinde başvuru yapmayan işletmelerin belgesi iptal edilecek ve 6 ay boyunca müracaatta bulunamayacaklardır.

    GFB’ni çevre izni/çevre izin ve lisansına çevirmek için gerekli olan bilgi, belge, ölçüm raporları ile yetkili mercie çevre görevlisi, şahsi e- imzasıyla elektronik ortamda başvuru yapar. Başvurunun uygun bulunması halinde 5 yıl geçerli olan çevre izni/çevre izin ve lisansı alınmış olur.

    Çevre izin ve Lisans belgesi başvuruları için belirlenen ortak belgeler haricinde başvuru konusu ile ilgili özel belgeler Geçici Faaliyet Belgesi başvurusu aşamasında (kapsamında) verilecektir.

    Faaliyet göstermiş olduğunuz alanla ilgili İzin/ Lisans konu/ konuları içerisinden gerek bir tanesi gerekse daha fazlası için Çevre İzin ve Lisans Belgesi gerekliliği duyulduğu durumda mutlaka ortak belgeler diye adlandırılan belgeler bir defaya mahsus olmak üzere verilecek.

    Çevre İzin ve Lisans Konuları içerisinden hangileri faaliyet alanınızın kapsamında ise onlar için ayrıca ÇEVRE İZİN veya ÇEVRE İZİN ve LİSANS BELGESİ sürecinin tamamlanması aşamasında gerekli bilgi/belgeler (emisyon raporu, akustik rapor, teknik uygunluk raporu, deneme yakma planı, izleme raporu…) verilecektir.

    81 ilde faaliyet gösteren tüm sanayi kuruluşları öncelikli olarak yapacakları Geçici Faaliyet Belgesi başvuruları için verecekleri ortak belgelere istinaden 30 (otuz) günlük inceleme süreci sonrasında 1 (bir) yıl geçerliliği olan Geçici Faaliyet Belgesini alır.

     Faaliyet belgesini alım tarihi itibariyle en geç 6 (altı) ay içerisinde bilgi, belge ve raporunu (başvuru konusu emisyon ise emisyon ölçüm raporu gibi) Çevre İzin veya Çevre İzin ve Lisansının e-başvuru sürecini tamamlamak üzere sunar. Başvuru yetkili merci tarafından 80 (seksen) gün içerisinde incelenir. Dosyada herhangi bir bilgi, belge ve raporun eksik olmaması ve başvurunun uygun bulunması durumunda Çevre İzin veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi verilir.

    Aksi durumda Geçici Faaliyet Belgesi iptal edilir. Bu işletmeler için izin süreci yeniden başlatılır. Başlatılan süreç sonunda geçici faaliyet belgesi veya çevre izni/çevre izin ve lisans belgesini alamayan işletmeler altmış takvim günü süresince faaliyette bulunamaz ve geçici faaliyet belgesi başvurusu yapamaz. Bahsedilen altmış takvim günü sonunda gerçekleştirilecek geçici faaliyet belgesi veya çevre izin/çevre izin ve lisans belgesi başvurularında belge bedeli olarak 19 uncu madde uyarınca belirlenen bedellerin iki katı uygulanır. Bu başvuru süreci sonunda da geçici faaliyet belgesi veya çevre izni/çevre izin ve lisans belgesini alamayan işletmeler doksan takvim günü süresince faaliyette bulunamaz ve geçici faaliyet belgesi başvurusu yapamaz.

 Çevre İzin

 • Emisyon İzni
 • Gürültü Kontrolü İzni
 • Atık Su Deşarjı İzni
 • Tehlikeli Madde Atık Su Deşarjı İzni
 • Derin Deniz Deşarjı İzni

 Çevre Lisans 

 • Geri Kazanım Lisansı
 • Bertaraf Lisansı
 • Ara Depolama Lisansı
 • İşletme Lisansı
 • Arındırma Lisansı

ATIK YÖNETİMİ

Atık yönetimi: Atığın oluşumunun önlenmesi, kaynağında azaltılması, yeniden kullanılması, özelliğine ve türüne göre ayrılması, biriktirilmesi, toplanması, geçici depolanması, taşınması, ara depolanması, geri dönüşümü, enerji geri kazanımı dâhil geri kazanılması, bertarafı, bertaraf işlemleri sonrası izlenmesi, kontrolü ve denetimi faaliyetlerini,

Atık Üreticisinin Sorumlulukları

 •  Atık üretimini en az düzeye indirecek tedbirleri almak,
 • Üretilen atık tür ve miktarına ilişkin atık beyan formunu her yıl doldurarak Bakanlığa göndermek,
 • Atıklarını tesis içerisinde uygun şekilde depolamak. (Bunun için beton zeminli (ya da eşdeğeri), sızdırmazlığı sağlanmış, üzeri kapalı bir geçici depolama alanı oluşturmak, atıklarını niteliğine uygun konteynırlarda depolamak).
 • Atıkların tesis içinde yönetmelikte öngörülen kriterlere uygun geçici depolarda bekletilmesi için valilikten izin almak,(Ayda 1000kg’dan fazla atık üretenler)
 • Üç yıllık atık yönetim planını hazırlayarak valilikten onay almak,
 • Atıklarını bu yönetmelikteki esaslara uygun olarak kendi imkanları ile veya kurulmuş lisanslı atık bertaraf tesislerinde gerekli harcamaları karşılayarak bertaraf etmek ve bertaraf işleminin tamamlandığını yetkililere bildirmek,
 • Atık taşımacılığında mevcut uluslararası standartlara uymak,
 • Ürettiği atıklara uygun ambalajlama ve etiketleme yapmak

Atık Yönetim Plani Nedir

 Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği gereğince “Tehlikeli Atık “ sınıfında atıkları üreten tesislerin 3 yıllık "Tehlikeli Atık Yönetim Planı" hazırlaması ve ilgili Valilikten (İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü) onay almak üzere bir dilekçe ekinde başvuruda bulunması gerekmektedir.

 Nüfus artışı, yaşam standardının yükselmesi, şehirleşme, tüketim maddelerinin çeşitlenmesi gibi nedenlerle atık maddeler giderek artmaktadır. Belli bir orandaki atıkları ekosistem birkaç yıl veya daha uzun sürede temizleyebilmektedir. Ancak atık sayısı ekosistemlerin temizlenme gücünün üzerine çıkmıştır.

 Atıklar, sıvı katı ve gaz olmak üzere üç başlık altında incelenebilir.

 1. Katı Atıklar

Evrensel Atıklar: Yiyecek atıkları, bahçe atıkları, cam, seramik, metal parçaları, konserve ve meşrubat kutuları, ambalaj maddeleri, plastikler, gazete, dergi ve mecmua, baca külleri, elbise ve kumaş parçaları vs.

 Şehir Atıkları: İnşaat malzemeleri atıkları, sokak temizleme atıkları, hurda araçlar, arıtma çamurları vs.

Endüstri Atıkları: Sanayi faaliyetleri sonucu ortaya çıkan atıklardır.

 

Tarım Atıkları: Tarımsal faaliyetler sonucu ortaya çıkan atıklar.

Bu atıkların miktarı ve özellikleri bölgenin veya şehrin sosyoekonomik seviyesi, beslenme alışkanlıkları gibi faktörlere bağlı olarak değişir. Günümüzde katı atıkların toplanması, taşınması, depolanması ve zararsız hale getirilmesi büyük önem kazanmıştır.

Uygun şekilde depolanmış çöpler, yeraltı ve yüzeysel su kirliliğine, haşerelerin üremesine, kötü kokuların yayılmasına, görüntü kirliliğine ve mikropların yayılmasına sebep olmaktadır. Atıklar içerisindeki cam ve plastik malzemelerin ayrışması uzun yıllar alacağından kalıcı olarak toprağın kirlenmesine neden olmaktadır. Bazı ülkeler atıklarını üstüne para vererek az gelişmiş ülkelere satmaktadır.

 Ülkemizdeki ilk çöp faciası 28 Nisan 1993 yılında İstanbul’un Ümraniye ilçesinde meydana gelmiştir. Yaklaşık 20 yıldır çöp dökümü yapılan sahada patlama olmuş, 39 kişi hayatını kaybetmiştir.

 Çevreye bırakılan katı atıklardan; plastik şişe 1000 yılda, alüminyum kutu 10-100 yılda, plastik kaplı süt kutuları 5 yılda, portakal kabuğu 6 ayda, sakız 5 yılda, pil 100 yılda, plastik torba 10-20 yılda, kağıt 2-5 ayda, cam şişe 4 bin yılda ayrışabilmektedir.

 2. Sıvı Atıklar

Kanalizasyon atıklarına atık su denmektedir ve su kirliliğindeki en önemli kirleticidir. Sıvı atıkların sularda oluşturduğu kirlilik ve etkileri:

Fiziksel Etkiler: Suyun sıcaklık, tat, koku gibi özellikleri değişir. Yüksek sıcaklıktaki fabrika suları nehirlere bırakıldığında nehirlerin sıcaklığını yükseltir. Sıcaklığı artan suyun oksijen miktarı azalır ve ekolojik denge bozulur.

Kimyasal Etkiler: Kurşun, civa gibi metaller suda birikir. Organik ve inorganik maddeler sularda birikir.

Biyolojik Etkiler: Organik atıkların etkisiyle su kaynaklarında üreyen algler, bakteriler ve küfler oluşur. Bunlar da sulardaki oksijeni azaltırlar.

 3. Gaz Atıklar

 Nükleer santraller, taşıtlar, sanayi tesisleri çöp depolama alanları, fosil yakıt kullanımı ve yangınlar gaz atıkların kaynaklarını oluşturur.

 Atıkların çevresel etkileri;

 • Yangınlar ve patlamalar
 • Küresel ısınma
 • Hava kirliliği
 • Bitki örtüsünün zarar görmesi
 • Yeraltı suyu kirliliği
 • İstenmeyen kokulardır.

TEHLİKELİ ATIK

Ülkemizde oluşan başlıca tehlikeli atıklara örnek olarak; 

 • Tehlikeli madde ile kontamine olmuş ambalajlar (boya kutuları, kimyasal kapları, yağ teneke ve varilleri v.b. kısacası, üzerinde tehlikelilik işareti (yanıcı, parlayıcı, toksik çevreye zararlı gibi) bulunan ambalajlar)
 • Atık Yağlar (Motor, makine ve türbin yağları, sentetik ve mineral yağlar, emülsiyon ve solüsyonlar)
 • Metallerin mekanik olarak işlenmesi esnasında oluşan ve yağ bulaşmış atıklar (yağlı metal talaşları, metalik çamurlar v.b.)
 • Yağlı araç parçaları,
 • Tehlikeli madde ile pislenmiş bez, eldiven, üstübü gibi atıklar
 • Boya ve vernik kalıntıları,
 • Eski piller ve aküler,
 • Organik solventler,
 • Flouresan lambalar, kartuş ve tonerler,
 • Pestisitler,
 • Asbest içeren maddeler,
 • Filtre tozları
 • Siyanür içeren sertleştirme tuzları
 • Metal içeren boya ve fosfat çamuru
 • Yağ içeren kablo atıkları
 • Fotoğrafçılık endüstrisinden kaynaklanan film banyo suları

gibi atıklar verilebilir.

Geri Kazanım ve Bertaraf Tesislerine Çevre Lisansı Alınması

Çevre lisansı alınması aşamasında Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Söz konusu Yönetmeliğin Ek-3 C bölümünde yer alan Teknik Uygunluk Raporunda bu Yönetmeliğin Ek-19’unda verilen bilgi ve belgelerin bulunması zorunludur.

TEHLİKESİZ ATIK

Tehlikesiz ve inert atıkların sahipleri ve taşıyanları tarafından denizlere, göllere, akarsulara, ormanlara veya herhangi bir yere dökülmesi ve Bakanlığın lisans verdiği tesisler dışında geri kazanımı yasaktır.

Tehlikesiz ve inert atık geri kazanım tesisi kurmak ve işletmek isteyen gerçek ve tüzel kişiler Bakanlıktan lisans almak zorundadır. Tehlikesiz ve inert atık geri kazanım tesislerine lisans verilmesi aşamasında (Ek 3) de verilen bilgi ve belgeler talep edilir. Birbirini tamamlayan ve benzer teknoloji kullanan kompleks tesis üniteleri, lisans alma açısından tek ünite sayılır.

Tehlikesiz ve inert atık geri kazanım tesisinin, projesi ve şartnamesine uygun olarak yapıldığının oluşturulacak komisyonca yerinde tespit edilmesi ve tesisin işletme koşullarını sağlayabildiğine karar verilmesi halinde, Bakanlıkça tesise lisans verilir. Bu lisans beş yıl süre ile geçerlidir. Lisans devredilecek ise, Bakanlığa başvurulur ve idari izinler yenilenir. Atık üreticileri atıklarını geri kazanmayı planlıyorlarsa tehlikesiz ve inert atıklarını bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre geri kazanımını yapmakla yükümlüdürler.

ATIK YAĞ

Kullanılmış benzinli motor, dizel motor, şanzıman ve diferansiyel, transmisyon, gres ve diğer özel taşıt yağları ile hidrolik sistem, türbin ve kompresör, kızak, açık-kapalı dişli, sirkülasyon, metal kesme ve işleme, metal çekme, tekstil, ısıl işlem, ısı transfer, izolasyon ve koruyucu, izolasyon, trafo, kalıp, buhar silindir, pnömatik sistem koruyucu, gıda ve ilaç endüstrisi, kağıt makinesi, yatak ve diğer özel endüstriyel yağlar ve endüstriyel gresler, kullanılmış kalınlaştırıcı, koruyucu, temizleyici ve benzeri özel müstahzarlar ve kullanıma uygun olmayan yağ ürünlerini ifade eder.

BİTKİSEL ATIK YAĞ

Bitkisel kökenli ve kullanım amacına uygun olarak piyasaya arz edilen gıda yağlarını ifade etmektedir.

Atık yağların, Bakanlıktan çevre lisansı almış geri kazanım tesisleri tarafından toplanarak endüstride kullanılacak yarı mamul (külçe sabun, stearin, kimya sanayinde kullanılacak hammadde ve benzeri) ve ürün (sabun, biyodizel ve benzeri) elde edilmesi işlemleri bitkisel atık yağların geri kazanımıdır.

II. kategori atık yağlar ile I. kategori atık yağların geri kazanım işlemleri sonucunda ürün kalitesi tutturulamayan atık yağlar, enerji geri kazanımı amacıyla mevcut yakıta ilave edilerek kullanılabilir. Bu amaçla Bakanlıktan çevre lisansı alınması zorunludur.

ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLER

Yeniden kullanılabilecek durumda olmayan, evsel atıklardan ayrı olarak toplanması, taşınması, bertaraf edilmesi gereken kullanılmış pil ve akümülatörleri ifade eder. Atık pil ve akümülatörlerin geri  kazanılması esastır. Geri Kazanım Tesisleri İşletmecileri çevre lisansı almakla, atık yönetimi ile ilgili kayıtları tutmak ve beyanları yapmak ile yükümlüdür.

ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİKLER

Ömrünü tamamladığı belirlenerek araçtan sökülen orijinal veya kaplanmış, bir daha araç üzerinde lastik olarak kullanılamayacak durumda olan ve üretim esnasında ortaya çıkan ıskarta lastikler ifade edilmektedir.

Geri kazanım ve bertaraf işlemlerinin, hava, su, toprak, bitki ve hayvanlar üzerinde tehlike yaratmadan, ses ve koku yoluyla çevreye herhangi bir olumsuz etkide bulunmadan ve doğal çevre ile koruma alanlarına zarar vermeden yapılması zorunludur. ÖTL’lerin geri kazanımı esastır.

Mekanik kırmayla granül kauçuk, çelik ve tekstilin ayrıştırıldığı tesisler, proliz ve diğer yöntemlerle karbon siyahı ve aromatik yağlar elde eden tesisler, rejenere kauçuk tesisleri ile benzeri tesislerin çevre lisansı alması zorunludur. Çevre lisansı alınması işlemlerinde Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Söz konusu Yönetmeliğin Ek-3 C sinde yer alan Teknik Uygunluk Raporunun içeriği, bu Yönetmelik kapsamında Bakanlıkça yapılacak çalışmalarla belirlenir.

AMBALAJ ATIĞI

Hammaddeden işlenmiş ürüne kadar, bir ürünün üreticiden kullanıcıya veya tüketiciye ulaştırılması aşamasında, taşınması, korunması, saklanması ve satışa sunulması için kullanılan herhangi bir malzemeden yapılmış Ek-1’ de yer alan Ambalaj Tanımına İlişkin Açıklayıcı Örneklerde belirtilenler ile geri dönüşsüz olanlar da dâhil tüm ürünleri ifade eder.

Geri dönüşüm tesisi: Fabrika, satış noktası ve benzeri üniteler içerisinde yapılan geri dönüşüm hariç, ambalaj atıklarının geri dönüşümünü sağlamak amacıyla kurulan tesisi ifade eder.

Ambalaj atıklarının toplanması-ayrılması, geri dönüştürülmesi ve/veya geri kazanılması amacıyla faaliyet göstermek isteyen gerçek ve tüzel kişiler, tesisleri için çevre lisansı almak zorundadır. Çevre lisansı alınması işlemlerinde Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği hükümleri uygulanır.


Geri dönüşüm/geri kazanım tesislerinin sağlaması gereken kriterler;

 • Faaliyet gösterilen alanının zeminin beton olması,
 • Tamamen kapalı olmaması durumunda, etrafı dışarıdan görülmeyecek şekilde en az iki metre yüksekliğinde çevrili, temiz, bakımlı ve/veya boyalı olması,
 • Yıkama işlemi sonrası oluşan atık sular için toplama kanalları ve ızgara sistemine sahip olması,
 • Gelen, geri dönüştürülen ve satılan ambalaj atıklarına ait bilgilerin kaydedildiği veri kayıt sisteminin bulunması,
 • Çalışan personelinin sayısına ve çalışma şartlarına uygun olarak düzenlenmiş tuvalet, lavabo, soyunma odası, yemekhane ve sosyal ünitelerinin bulunması, zorunludur.