SORU - CEVAPÇEVRE İZİN, LİSANS VE ÇEVRE DANIŞMANLIK


Çevre Görevlisi Çalıştırma ve Çevre Yönetim Birimi Kurma Kriterleri:

Tesis veya faaliyetlerden; "Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin" Ek-1 listesinde yer alan faaliyet veya tesisler, çevre yönetim birimlerini kurmak ya da yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarından Çevre Yönetimi Hizmeti almak, Aynı yönetmeliğin Ek-2 listesinde yer alan tesisler, en az bir Çevre Görevlisi istihdam etmek ya da yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak veya "çevre yönetim birimi" kurmak, zorundadır.

Organize sanayi bölgeleri yönetimleri bünyesinde, en az bir çevre görevlisinin istihdam edilmesi veya çevre yönetim biriminin kurulması ya da çevre danışmanlık firmalarından çevresel faaliyetlerin yürütülmesi hususunda çevre yönetimi hizmetinin alınması zorunludur. Belediyeler, il özel idareleri ve mahalli idare birlikleri veya bunların iştirakleri, Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan tesis veya faaliyetleri çevresel açıdan yönetmek üzere en az bir çevre görevlisi çalıştırmakla veya çevre yönetim birimi kurmak ya da yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarından çevresel faaliyetlerin yürütülmesi hususunda çevre yönetimi hizmeti almakla yükümlüdür.

Sağlık kuruluşları ve hastanelerden, yatak kapasitesi 20 ve üzerinde olanlar en az bir çevre görevlisi çalıştırmak veya çevre yönetim birimi kurmak ya da yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarından hizmet almakla yükümlüdürler.

Çevre Görevlilerinin Yükümlülükleri:

Çevre yönetim birimi ya da tesis veya faaliyette çalışan çevre görevlisi;

a)Tesis veya faaliyet bünyesinde;

Çevre yönetimi faaliyetlerini mevzuata uygun bir şekilde yürütmek ve koordine etmekle,

Yürütülen çalışmaları düzenli aralıklarla izleyerek ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğini tespit etmekle,

Yılda bir defadan az olmamak üzere ilgili mevzuat hükümlerine göre iç tetkik gerçekleştirmek ve iç tetkik sonucunda bir rapor hazırlamakla, bu raporu tesis veya faaliyet sahibine/sorumlusuna sunmak ve tesis veya faaliyet bünyesinde muhafaza edilmesini sağlamakla,

Uygunsuzluk tespit edildiğinde tesis veya faaliyetin sahibine/sorumlusuna uygunsuzluğun giderilmesi için önerilerde bulunmak ve uygunsuzluğun giderilip giderilmediğinin takibini yapmakla,

Çalışanlara çevresel konularda bilgilendirici eğitim çalışmaları yapmak ve özendirici faaliyetler düzenlemekle,

b)Tesis veya faaliyetin çevresel konularda alması gerekli izin, lisans ve belgeleri alma, güncelleme ve/veya yenileme çalışmalarını yürütmekle,

c)İstenecek bilgi ve belgeleri belirtilen formatta; zamanında ve eksiksiz olarak iletmekle,

ç)Bakanlık veya İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünce yapılacak denetimler sırasında;

Tesis veya faaliyette hazır bulunmakla,

İstenen bilgi ve belgeleri sağlamakla,

d)Öğrendikleri ticari sır mahiyetindeki bilgileri saklı tutmakla, yükümlüdür.

Çevre İzin Başvurusunda İzlenecek Yol

Çevre İzni Başvurusu İçin Adımlar ve Gerekli Belgeler

ÇEVRE İZİN BELGESİ adı altında yapılacak başvurularda birinci adım izin konusu ile ilgili Özel Belgenin temini olmalıdır. (örneğin; emisyon için İl müdürlüğü uygunluk yazısı) İkinci adımda ise Ortak Belgeler ve izin konusu ile ilgili özel belge/belgeler beraberinde Geçici Faaliyet Belgesi başvurudur. Üçüncü ve son adımda ise İzin sürecini tamamlamak üzere Başvuru kapsamınıza uygun bilgi ve belgelerin (örneğin; emisyon için Emisyon Ölçüm Raporu)teslimidir.

ÇEVRE İZİN KONULARI

Çevre İzinleri beş ana başlık halinde ÇEVRE İZİN BELGESİ adı altında bir araya toplanmıştır.

 • Emisyon
 • Gürültü
 • Deşarj
 • Tehlikeli Madde Deşarjı
 • Derin Deniz Deşarjı

Emisyon Konulu Çevre İzni

 • Birinci adım      : İl Müdürlüğü uygunluk yazısı örneği
 • İkinci adım       : Geçici faaliyet belgesi (Başvuru İçin Gerekli Belgeler)
 • Üçüncü adım   : Emisyon ölçüm raporu

Gürültü Konulu Çevre İzni

Atıksu Konulu Çevre İzni

 • Birinci adım      : Atıksu arıtma tesisi proje onayı 
  (27.4.2004 tarihinden sonra inşaatı başlamış atıksu arıtma tesisleri için) veya muaf olduğuna dair belge (27.04.2004 tarihten önce kurulan veya inşaatına başlanılan atıksu arıtma tesisleri için)
 • İkinci adım      : Geçici faaliyet belgesi  (Başvuru İçin Gerekli Belgeler)
 • Üçüncü adım  : Atıksu deşarjı teknik bilgiler listesi tıkla

Tehlikeli Madde Atıksu Konulu Çevre İzni

 • Birinci adım     : Tehlikeli madde arıtma tesisi proje onayı 
  (27.4.2004 tarihinden sonra inşaatı başlamış atıksu arıtma tesisleri için) veya muaf olduğuna dair belge (27.04.2004 tarihten önce kurulan veya inşaatına başlanılan atıksu arıtma tesisleri için)
 • İkinci adım      : Geçici faaliyet belgesi (Başvuru İçin Gerekli Belgeler)
 • Üçüncü adım  : Tehlikeli madde atıksu desarjı teknik bilgiler  tıkla

Derin Deniz Desarjı Konulu Çevre İzni

 • Birinci adım     : Derin deniz desarjı proje onayı
 • İkinci adım      : Geçici faaliyet belgesi (Başvuru İçin Gerekli Belgeler)
 • Üçüncü adım  : Derin deniz desarjı teknik bilgiler tıkla

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Geçici Faaliyet Belgesi / Taahhütname Örneği İçin Tıkla


Yetkilendirme ve çevre danışmanlık firmalarının nitelikleri:

Çevre izin veya çevre izin ve lisans e-başvuru dosyasını ve başvuru için gerekli bilgi, belge ve raporları hazırlayacak çevre danışmanlık firmaları Bakanlıktan yeterlik belgesi almak zorundadır. Yeterlik Belgesinin verilmesi, çevre danışmanlık firmalarında aranacak şartlar, yeterlik şartlarına uygunluk kontrolü ve belgenin iptal edilmesi ile ilgili usul ve esaslar Bakanlıkça hazırlanacak bir tebliğ ile düzenlenir.

Çevre görevlisinde aranılacak nitelikler

Tesis veya faaliyet ile bunların çevre yönetim birimlerinde veya yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarında çalışacak çevre görevlilerinde aranılacak nitelikler şunlardır:
- En az dört yıllık üniversitelerin çevre mühendisliği bölümünden mezun olmak.
- En az dört yıllık üniversitelerin balıkçılık teknolojisi mühendisliği, endüstri mühendisliği, fizik mühendisliği, gıda mühendisliği, hidrojeoloji mühendisliği, inşaat mühendisliği, jeoloji mühendisliği, jeofizik mühendisliği, kimya mühendisliği, makine mühendisliği, metalurji ve malzeme mühendisliği, maden mühendisliği, orman mühendisliği, orman endüstri mühendisliği, su ürünleri mühendisliği, tekstil mühendisliği ve ziraat mühendisliği, fizik, kimya veya biyoloji bölümlerinden mezun olmak ve Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak sınavda başarılı olmak.
- Bakanlık merkez ve taşra teşkilatının çevre yönetimi ve çevresel etki değerlendirmesi birimlerinde, yönetmelikte belirtilen görev ve sürelerde çalışmış olmak.

ÇEVRE DANIŞMANLIK, ÇEVRE YÖNETİMİ, ÇEVRE GÖREVLİSİ HİZMETLERİ

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği gereği;

 EK-I ( Çevreye Kirletici Etkisi Yüksek Olan Faaliyet veya Tesisler ) kapsamındaki faaliyetler en az 2 çevre görevlisini, 

EK-II (Çevreye Kirletici Etkisi Olan Faaliyet veya Tesisler) kapsamındaki faaliyetler ise en az 1 çevre görevlisini kendi bünyelerinde istihdam etmek veya danışmanlık hizmeti almak zorundadırlar.

Çevre görevlisi çalıştırma, çevre yönetim birimi

Tesis ve faaliyetlerden; Çevre Kanununca Alınılması Gerekli İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelikte Ek-1 listesinde bulunan alan faaliyet ve çevre yönetim birimleri kurmak, yetkilendirilmiş çevre danışmanlık, çevre yönetim hizmeti almak Çevre Kanunun-ca Alınması Gerekli İzin ve Lisanslar Hakkın, da Yönetmeliğin Ek-2 listesinde bulunan tesis en az bir çevre görevlisi bulundurma veya yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmasından çevre yönetimi hizmeti almak ve çevre yönetim birimi oluşturmak mecburiyetindedir. Yönetimleri bünyesinde, org sanayi bölgeleri bir çevre görevlisi istihdam edilmesi ve çevre yönetim birimi kurulması veya çevre danışmanlık firmasından çevresel faaliyetlerin yürütülmesi açısında çevre yönetimi hizmetini almak ile yükümlüdür. Belediye il özel idareleri veya mahalli idare birliklerinin ve bunların dahilinde, Çevre Kanununca Alınması Gerekli İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 listelerinde bulunan tesis ve faaliyetleri çevresel açılardan yönetmek üzere bir çevre görevlisi personeli çalıştırmakla ve çevre yönetim birimi yada yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmasından çevresel faaliyetlerin sürdürülmesi hususunda çevre yönetim hizmeti almakla yükümlüdür Hastaneler ve sağlık kuruluşları yatak kapasitesi yirmi ve üzerinde olan bir çevre görevlisi çalıştırmak ve çevre yönetim (birimi) kurmak veya yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmasından hizmet almak ile yükümlüdür.

Çevre İzinleri İş Akışı Nasıldır, Geçici Faaliyet Belgesi İzin Lisans Süreci Nedir Nasıl Alınır

Geçici Faaliyet Belgesi

Tesisin çevre izin veya çevre izin ve lisans başvurusu yaptığında (Elektronik başvuru dosyasında EK-3A ve EK-3B’de belirtilen bilgi, belge ve raporların bulunması zorunludur. Geçici faaliyet belgesi e-başvuru dosyası yetkili merci tarafından otuz gün içerisinde incelenir) faaliyeti esnasında ilgili mevzuata uygun olarak çalıştığını belgelemesi için yapılan başvurunun yetkili merci tarafından uygun bulunması durumunda işletmeye, gerekli bilgi, belge ve raporların tamamlanması için 1 (bir) yıl süreli süreler için tesise verilen belgeyi tanımlamaktadır.

Geçici Faaliyet Belgesi Başvuru Formu EK3A için tıklayınız

Geçici Faaliyet Belgesi Başvuru Formu Ekleri EK3B için tıklayınız

Firma olarak hangi izin konusuna başvuru yapılırsa yapılsın ilk defa alınacak ise öncelikle Geçici Faaliyet Belgesi alınması gerekmektedir. Geçici Faaliyet Belgesi başvuruda istenen bilgi ve belgeler yukarıdaki linkler den EK 3A ve EK 3B formlarından ulaşabilirsiniz. 
Geçici faaliyet Belgesi anlamı hangi konuda izin alınacak ise o konuda Bakanlık firmanızı 1 yıl süre ile faaliyet göstermenize  izin vermiş anlamına gelir. Fakat  Geçici Faaliyet Belgesi onaylandıktan yani alındıKtan sonraki ilk 6 ay içerisinde hangi izin konusunda geçici faaliyet belgesi alındı ise o konu için başvuru yapılması gerekir. ilk 6 ay içinde başvuru yapılmaz ise Geçici Faaliyet Belgeniz 1 yıl kullanabilirsiniz fakat o konu ile ilgili izin süreciniz ile ilgili tekrar Geçici Faaliyet Belgesi başvuru yapılması gerekecektir. 

Kimler Çevre Görevlisi istihdam etme, Çevre Yönetim Birimi kurmak ve Çevre Danışmanlık Hizmeti almak zorundadır

Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmeliği'ne göre; mülga Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliği;

 * Ek-1 listesinde yer alan işletmeler; çevre yönetim birimlerini kurmak veya çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak zorundadır.

 * Ek-2 listesinde yer alan işletmeler; bir çevre görevlisini sürekli istihdam etmek veya çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak veya çevre yönetim birimi kurmak zorundadır.

 * Resmi Gazete'de 10.09.2014 tarih ve 29115 sayı ile yayımlanan Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Madde 20'de "29/4/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. Diğer mevzuatta söz konusu Yönetmeliğe yapılan atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır." denilmektedir.

 2872 Sayılı Çevre Kanunu Madde 20) m) ek 2 nci maddesinde öngörülen çevre yönetim birimini kurmayanlara 12.267 Türk Lirası, çevre görevlisi bulundurmayanlara ya da Bakanlıkça yetkilendirilmiş firmalardan hizmet almayanlara 8.178 Türk Lirası idarî para cezası verilir.

Çevre İzinleri nelerdir

Hava Emisyonu 

* Çevresel Gürültü 

* Atıksu Deşarjı 

* Derin Deniz Deşarjı

ÇEVRE DANIŞMANLIK HİZMET KAPSAMI

29.04.2009 tarihli 27214 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-1 veya Ek-2 kapsamında yer alan işletmelerin Çevre Görevlisi çalıştırması veya Çevre Danışmanlık Yeterlilik Belgesi almış firmalardan Çevre Danışmanlık Hizmeti alması zorunlu hale getirilmiştir.

Çevre izin veya çevre izin ve lisansı başvurusu çevre yönetim birimi, istihdam edilen çevre görevlisi ya da Bakanlıkça yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmaları tarafından yapılır.

Bu Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2’sinde belirtilen faaliyet ve tesislerin başvuru dosyalarında Ek-3’te belirtilen bilgi, belge ve raporların sunulması zorunludur. Yapılan başvurunun yetkili merci tarafından uygun bulunması durumunda işletmeye, gerekli bilgi, belge ve raporların tamamlanması için bir yıl süreli GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ verilir.

 

İzin ve lisansa esas teşkil edecek tüm ölçüm ve analizlerin Bakanlığa veya Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlara yaptırılması gereklidir.

 

EK-1 ve EK-2 listelerinde yer alan işletmelerin, geçici faaliyet belgesinin alınmasından itibaren en geç altı ay içerisinde çevre izin veya çevre izin ve lisansının e-başvuru sürecini tamamlamaları zorunludur. Başvuru sürecinin tamamlanması aşamasında, EK-3C’de belirtilen bilgi, belge ve raporlar sunulur. Bu süre içinde başvuru tamamlanmaz ise geçici faaliyet belgesi iptal edilir.

 

E-başvuru sürecinin tamamlanmasından sonra, başvuru yetkili merci tarafından seksen gün içerisinde incelenir. Söz konusu e-başvuru dosyasında herhangi bir bilgi, belge ve raporun eksik olmaması ve başvurunun uygun bulunması halinde yetkili merci tarafından, çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi düzenlenerek işletmeciye verilir.

 

Söz konusu e-başvuru dosyasında herhangi bir bilgi, belge ve raporun eksik olması halinde, yetkili merci eksiklikleri işletmeciye ve hizmet satın alımı yoluyla işlemlerin gerçekleştirilmesi durumunda yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmasına bildirir. Bildirim tarihinden itibaren eksikliklerin seksen gün içinde tamamlanarak yetkili mercie gönderilmesi zorunludur. Eksikliklerin giderilmesi durumunda yetkili merci tarafından çevre izin veyaÇEVRE İZİN VE LİSANS BELGESİ düzenlenerek işletmeciye verilir.

 

İşletmelere verilen çevre izin veya çevre izin ve lisansı, beş yıl süre ile geçerlidir.

 

Aşağıdaki durumlarda çevre izin ve/veya lisans alma süreci yeniden başlatılır:

a) İşletmenin faaliyet yerinin değişmesi,

b) İşletmenin faaliyet konusunun değişmesi,

c) İşletmenin yakıtının ve/veya yakma sisteminin değişmesi,

ç) İşletmenin toplam üretim kapasitesinin en az 1/3 oranında artması,

d) İşletmenin yakma/anma ısıl gücünün en az 1/3 oranında artması.

 

İşletmenin en az üç yıl süre ile çalışmaması durumunda çevre izin ve/veya lisans alma süreci yeniden başlatılır.

 

Aynı adreste bulunan ancak işletmecisi/tüzel kişiliği farklı olan işletmeler ayrı ayrı çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi almakla yükümlüdürler.

 

* Geçici faaliyet belgesi veya çevre izin veya çevre izin ve lisansı belgesi olmaksızın faaliyette bulunan işletmeler hakkında 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili maddeleri uyarınca idari yaptırımlar uygulanır.

Geçici Faaliyet Belgesi İptal Edilirse

Geçici faaliyet belgesi iptal edilen veya geçici faaliyet belgesinin süresi içerisinde çevre izni veya çevre izin ve lisansını alamayan işletmeler; bir defaya mahsus olmak üzere, başvuruda bulunulan her bir çevre izin ve/veya lisans konusu için 16 ncı madde uyarınca belirlenen belge bedeli kadar ödeme yaparak tekrar müracaatta bulunur. Bu işletmeler için izin süreci yeniden başlatılır ve işletme kendi adına yeni geçici faaliyet belgesi düzenlenene kadar faaliyette bulunamaz. Bu süre sonunda da çevre izni veya çevre izin ve lisansını alamayan işletmeler üç ay süresince tekrar müracaatta bulunamaz. Geçici faaliyet belgesi veya çevre izin veya çevre izin ve lisansı belgesi olmaksızın faaliyette bulunan işletmeler hakkında 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili maddeleri uyarınca idari yaptırımlar uygulanır.

Çevre Danışmanlık Firması Nasıl Kurulur

Çevre mevzuatına tabi olan şirketlerin, bünyelerinde mevzuatla ilgili faaliyetleri yürütecek bir çalışana ihtiyaç duyması, 2010 yılında çevre görevlisi başlığı altında zorunlu hale getirildi. 2010 yılında yayımlanan, Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik ile çevre danışmanlık firmaları sektörde varlık göstermeye başladı. Şu anda mevcut, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yetki almış danışmanlık firması 678 adettir. Bu sayı gün geçtikçe artmaktadır, sektör gün geçtikçe rekabet açısından daha zor bir hal almaktadır.

Yetkili çevre danışmanlık hizmeti verebilmek için Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 21.11.2013 tarihinde yayımlamış olduğu Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik şartlarını yerine getirmek gerekir.

Çevre Lisansları

Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmeler, faaliyetlerini sürdürdükleri süre boyunca, bir çevre görevlisi kontrolünde çalışmak zorundadırlar. Bu hizmet, ya istihdam edilen çevre görevlisi/görevlileri tarafından ya da çevre danışmanlık firmaları tarafından verilir.

Çevre Danışmanlık kapsamında, gerekli çevre izin / çevre lisanslarına başvurmak bizzat çevre görevlisi / görevlileri yetkisindedir.

Çevre İzin / Çevre İzin ve Lisansı Aşamaları

1) Geçici Faaliyet Belgesi (GFB)
Geçici faaliyet belgesi, işletmenin izin ve lisans başvurusu yaptığında, faaliyeti esnasında ilgili mevzuata uygun olarak çalıştığını belgelemesi için, yetkili mercie e-başvuru yapılır.

e–başvuru dosyası 30 gün içerisinde ilgili merci tarafından değerlendirilir ve başvuru olumlu bulunduğunda 1 yıl geçerli olan geçici faaliyet belgesi işletmeye verilir.

2) Çevre İzni / Çevre İzin ve Lisans Belgesi
GFB alındıktan sonra, işletme 6 ay içerisinde GFB’ni çevre izni/ çevre izni ve lisansına çevirmek zorundadır, bu süre içinde başvuru yapmayan işletmelerin belgesi iptal edilecek ve 6 ay boyunca müracaatta bulunamayacaklardır.


GFB’ni çevre izni/çevre izin ve lisansına çevirmek için gerekli olan bilgi, belge, ölçüm raporları ile yetkili mercie çevre görevlisi, şahsi e- imzasıyla elektronik ortamda başvuru yapar. Başvurunun uygun bulunması halinde 5 yıl geçerli olan çevre izni/çevre izin ve lisansı alınmış olur.

Lisans aşamasında izlenecek adımlar şu şekildedir:

1. adım Lisans konusu ile ilgili olarak özel belgelerin hazırlanması
2. adım ortak belgelerin hazırlanması
3. adım ise lisans aşamasının tamamlanması için gerekli bilgi ve belgelerin sunulması

ÇEVRE İZİN-LİSANS, GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ BAŞVURULARI

 • Tesisinizin GFB ve İzin-Lisans İşlemleri kapsamında;
 • Tabi olunan izin lisans konularının belirlenmesi,
 • Tesisin fiziki ve teknik alt yapısının oluşturulması amacıyla teknik danışmanlık hizmeti verilmesi,
 • Tesisin başvuru yapılacak Çevre İzin-Lisans Belgesine uygun hale getirilmesi, tesisin yasal denetim sürecine hazırlanılması,   
 • Teknik uygunluk raporların, iş akım şemalarının ve gerekli diğer dokümanların hazırlanarak yetkili makama elektronik ortamda sunulması,
 • Geçici Faaliyet Belgesi alınması,
 • Tesisin Geçici Faaliyet Belgesi ile faaliyetine başlaması ve Çevre İzin-Lisans başvuru işlemleri aşamasına geçilmesi  İzin-Lisans işlemleri için gerekli ölçüm, analiz, rapor bilgi ve belgelerin belirlenmesi,
 • Tesisin teknik uygunluk raporlarının hazırlanması, izin- lisans için gerekli diğer bilgi ve belgelerin düzenlenmesi,
 •  Çevre İzin- Lisans Belgesine başvuru için gerekli evrakların internet ortamında yetkili makam sunulması
 • Çevre İzin-Lisans belgesinin alınması,


Çevre yönetim birimi

Çevre yönetim birimleri bir tanesi çevre mühendisi ve çevre mühendisliği alanlarında yüksek lisans ve üzeri eğitimini tamamlamış çevre görevlisi olmak ile iki çevre görevlisi daimi olarak istihdam edilmesi mecburidir. Benzer vergi numarasına sahip tesis ve faaliyetler tek çevre yönetimi birimi çevre yönetim faaliyetlerini sürdürebilir. Çevre yönetimi birimi kurmayı düşünen tesis ve faaliyetler Bakanlık onayı alırlar. Bir ve üzeri tesis yada faaliyetten sorumlu olan çevre yönetimi birimi sorumluluk alanları Bakanlığa bildirme zorunluluğundadır. Bakanlık çevre görevlisi çevre mühendisleri benzer hakka sahip olarak çevre yönetim birimlerinde çalışma yapar.

Çevre Danışmanlık Firması Ne iş Yapar Hangi Ne Tür Hizmetler verir

Çevre Görevlimiz Çevre Danışmanlık Faaliyeti kapsamında aşağıdaki danışmanlık hizmetlerini gerçekleştirir. 

 • online.cevre.gov.tr adresinden firmanın kayıt edilmesi ve tesislerin sisteme girilmesini gerçekleştirir.
 • Çed Gereklidir yazısının alınması
 • Çed Muafiyet yazısının alınması
 • Çed Kapsam Dışı Yazılarının Alınması
 • Gürültü Muafiyet Yazılarının Alınması
 • Emisyondan Muaftır Yazısının Alınması
 • Teknik Uygunluk Yazılarının Alınması
 • Emisyon Ölçümlerinin Koordine Edilmesi
 • Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onayı Muafiyet Yazısının alınması
 • Emisyon Baca Yüksekliklerinin Uygunluğunun Kontrol Edilmesi
 • Proses Özeti İş Akış Şeması Hazırlanması
 • Tehlikeli ve Tehlikesiz Atıklar için İl Müdürlüğü Uygunluk Yazılarının Alınması
 • Ticari Evrakların Kontrol Edilmesi ve Düzenlenmesi(Ticaret Sicil Gazetesi, Kapasite Raporu, Vergi Levhası vb)
 • Tehlikeli Atıkların online.cevre.gov.tr adresinden bildirim yapılması
 • Ambalaj Atıklarının Bildirim yapılması
 • Atık Yağların Bildiriminin Yapılması
 • Tıbbi Atıkların Bildiriminin Yapılması
 • Atık Sahasının Dizayn edilmesi ve koordinasyonun sağlanması
 • Atıkların lisanslı kuruluşlara verilmesi için koordine edilmesi
 • Çalışanların bilinçlendirme çalışmalarının yapılması
 • Çevre tatbikatlarının yapılmasını sağlaması
 • Yıllık Tüm çevre mevzuatlarına göre iç denetimin yapılması
 • İl Çevre ve Bakanlık Denetimlerinde firmada bulunması
 • Atıksu Deşarj ölçümlerinin yapılması için koordinasyon sağlaması
 • Bakanlık  ve Çevre ve Şehircilik il Müdürlüklerinin isteyeceği bilgi ve belgeleri koordine etmesi
 • Fabrika gürültü seviyesinin en aza indirilmesi için gerekli izolasyon faaliyetleri için koordinasyon sağlaması

Üretici olarak atık yönetimi için üzerime düşen yükümlülükler nelerdir

Atıkların üretilmesinden biriktirilmesine, geçici olarak depolanmasından nakliyesine, nakliyesinden bertaraf tesisine ulaşmasına kadar bütün süreçlerden sorumludur.

Tehlikeli atıkların kontrolü yönetmeliği Madde 9 ‘da belirtildiği üzere Atık üreticisi;

— Atık üretimini en az düzeye indirecek şekilde gerekli tedbirleri almakla,

— Atıkların insan sağlığı ve çevreye yönelik zararlı etkisini, bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak en aza düşürecek şekilde atık yönetimini sağlamakla, üç yıllık atık yönetim planını bu Yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihinden itibaren altı ay içinde hazırlayarak valilikten onay almakla,

—Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak, atıklarını tesislerinde geçici olarak depolaması durumunda  valilikten izin almakla,

—Ürettiği atıklarla ilgili kayıt tutmakla, atığını göndereceği çevre lisansı almış olan  geri kazanım ya da bertaraf tesisinin istemiş olduğu uluslararası kabul görmüş standartlara uygun ambalajlama ve etiketleme yapmakla,

—Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-IV’te (M) işareti ile bulunup EK-III B’de belirtilen özellikleri içermediği öne sürülen atıklar için bu atıkların tehlikeli olmadığını Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum/kuruluşlara ait laboratuvarlar ve/veya uluslararası kabul görmüş kuruluşlarca yapılan analizlerle Bakanlığa belgelemekle,

—Atığın niteliğinin belirlenmesi için yapılan harcamaları karşılamakla,

—Atık beyan formunu her yıl takip eden yılın en geç Mart ayı sonuna kadar bir önceki yıla ait bilgileri içerecek şekilde Bakanlıkça hazırlanan web tabanlı programı kullanarak doldurmak, onaylamak ve çıktısını almak  ve beş yıl boyunca bir nüshasını saklamakla,

— Atık depolanması veya bertarafının tesis dışında yapılması durumunda taşıma formunu doldurmak ve öngörülen prosedüre uymakla,

—Atık taşımacılığında mevcut uluslararası standartlara uymakla,

—Atığı bertaraf tesisinin kabul etmemesi durumunda taşıyıcıyı başka bir tesise göndermekle veya taşıyıcının atığı geri getirmesini ve bertarafını sağlamakla,

—Atıklarını bu Yönetmelikteki esaslara uygun olarak kendi imkânları ile veya çevre lisansı almış atık bertaraf tesisinde gerekli harcamaları karşılayarak veya belediyelerle ya da gerçek ve tüzel kişilerle kurulacak ortak atık  bertaraf tesislerinde bertaraf etmek veya ettirmekle,

— Atıkların fabrika sınırları içinde tesis ve binalardan uzakta beton saha üzerine yerleştirilmiş sağlam, sızdırmaz, emniyetli ve uluslararası kabul görmüş standartlara uygun konteynırlar içerisinde geçici olarak muhafaza etmekle, konteynırların üzerinde tehlikeli atık ibaresine yer vermekle, depolanan maddenin miktarını ve depolama tarihini konteynırlar üzerinde belirtmekle, konteynırların hasar görmesi durumunda atıkları, aynı özellikleri taşıyan başka bir konteynıra aktarmakla, konteynırların devamlı kapalı kalmasını sağlamakla, atıklarını kimyasal reaksiyona girmeyecek şekilde geçici depolamakla,

—Ayda bin kilograma kadar atık üreten üretici biriktirilen atık miktarı altı bin kilogramı geçmemek kaydı ile valilikten izin almaksızın atıklarını arazisinde en fazla yüz seksen gün geçici depolayabilir. Bu durumda herhangi bir tehlike halinde arazide önlem alabilmek için en az bir kişiyi görevlendirmekle ve bu kişinin iletişim bilgilerini valiliğe bildirmekle,

—Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak geri kazanım ve bertaraf tesislerine gönderilmeden önce kendi atıklarını gerekli önlemleri alarak fiziksel, kimyasal veya biyolojik işlemlerle zararsız hale getirmek, bakiye atık oluşuyor ise uygun şekilde çevre lisansı almış bertaraf ve geri kazanım tesisine götürmekle veya gönderilmesini sağlamakla,

— Tesis içinde atıkların toplanması taşınması ve geçici depolanması gibi işlemlerden sorumlu olan çalışanların sağlığı ve emniyeti ile ilgili her türlü tedbiri almakla,

— Kaza sonucu veya kasti olarak atıkların dökülmesi ve bunun gibi olaylar sunucu meydana gelen kirliliğin önlenmesi amacıyla, atığın türüne bağlı olarak olayın vuku bulduğu andan itibaren en geç bir ay içinde olay yerinin eski haline getirilmesi ve tüm harcamaların karşılanmasıyla,

— Kaza sonucu veya kasti olarak atıkların dökülmesi ve bunun gibi olaylar  vuku bulduğunda valiliği bilgilendirmek ve kaza tarihi, kaza yeri, atığın tipi ve miktarı, kaza sebebi, atık bertaraf  işlemi ve kaza yerinin rehabilitasyonuna ilişkin bilgileri içeren raporu valiliğe sunmakla,

—Faaliyetlerine yönelik inşaat ve işletme ruhsatı alınması aşamasında, tehlikeli atıklarının bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda bertarafının sağlanacağını belgelemekle,

yükümlüdür.

Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yayımlanan Yönetmelikler

12.11.2010 | 27757 | Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik
21.11.2013 | 28828 | Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik
06.05.2014 | 28992 | Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tanımlar

Yönetmelikte yer alan, bilinmesi gereken bazı tanımlara bakmakta fayda var.

Çevre Görevlisi: Faaliyetleri sonucu çevre kirliliğine neden olan ve/veya neden olabilecek ve Çevre Kanunu ve Kanununa dayanılarak yürürlüğe konulandüzenlemeler uyarınca denetime tabi tesislerin faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu, alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığını değerlendiren, tesis içi yıllık denetim programları düzenliyen görevli,

Genel Müdürlük: Çevresel Etki Değerlendirme, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü,

Koordinatör Çevre Görevlisi: Çevre danışmanlık firmasının ve firmada çalışan çevre görevlilerinin Yönetmelikte tanımlanan yükümlülükler kapsamında sağlıklı ve etkin bir şekilde çalışması için gerekli organizasyonu yapan, Bakanlığa ve işletmelere karşı sorumlu olan çevre görevlisi,

Çevre İzin ve Lisans Hizmetleri Çevre İzin Belgesi,

Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken;
 

Hava emisyonu, Çevresel gürültü, Atık su deşarjı, Derin deniz deşarjı, Tehlikeli madde deşarjı..

 

 
Konularında işletme ve tesislerinin zorunlu olarak alması gereken izinlerdir. Denetime tabi işletmelerin faaliyetlerinde, mevzuata uygun, gerekli tedbirleri etkili olarak uygulaması gerekmektedir. Bu şartları taşıyan işletmelere çevre izin belgesi verilir.

Hastane Çevre Danışmanlık Firması Ankara İstanbul Firmaları Şirketi Şirketleri

Hastaneler için Çevre Danışmanlık Hizmetinde hastanenin yatak kapasitesine bakılır. Çevre danışmanlık hizmeti almak için en az 20 yatak kapasiteli olmalıdır. Tabi 20 yatak kapasitesi altında olanlar alamaz anlamına gelmemelidir. Sözleşme imzalanması akabinde 30 gün içinde iç tetkik ve eğitim verilmelidir. Hastanenin tıbbi atıklar için oluşturması gereken depolama alanına bakmak yoksa temin edilmesinin sağlanması gerekmektedir. Tıbbi atıkların lisanslı kuruluşlara verilmesinin sağlanması gerekmektedir. Oluşan atık kodlarını belirleyip kodlara göre atıkların kaynağında ayrı toplanmasını sağlamak gerekmektedir. Varsa izin ve lisans işlemlerini başlatmak gerekmektedir.

Hastane Çevre Danışmanlık Hizmetinde aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilir.

 Çevre birimi oluşturma ve Çevre Görevlisi bulundurma zorunluluğu olan Hastanelere Çevre Danışmanlık Hizmeti verilmektedir. Verilen çevre danışmanlık hizmetleri aşağıdakileri kapsamaktadır.

1     Çevre Danışmanlık  Firması hastanenizde çalıştıracağı Çevre görevlisi (Çevre görevlileri Çevre Mühendisliği Alanından Mezundur) ismini sözleşmeye müteakip 15 gün içerisinde tüm belgeleri ile birlikte(Diploma,sertifika,iş akdi,iyi hal belgesi vb.)idaremize bildirecektir.

2. Çevre Danışmanlık Firması en az ayda bir tam gün bir çevre görevlisini hastanenizde çalıştıracaktır.

3. Firma herhangi bir nedenle çevre görevlisinin ayrılması veya firma tarafından değiştirilmesi durumunda hemen hastanenize durum bildirilecek ve en geç 15 gün içerisinde yeni bir Çevre görevlisi vazifelendirilecektir.

4. Çevre ve Orman bakanlığı tarafından ya da bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlardan “Çevre Görevlisi’’olduğuna dair sertifikaya sahiptirler.

5. Çevre Görevlisinin hastanede Çevre ile ilgili Görevleri

5.1.Hastanede yılda en az bir kez iç tetkik gerçekleştirerek ilgili mevzuat hükümlerine aykırı bir durumun olup olmadığını araştırır ve tetkik neticesinde iç tetkik raporu hazırlayarak başhekimliğe sunacaktır.
5.2.Eğer tetkik neticesinde uygunsuzluk tespit edilmiş ise,uygunsuzluğun giderilmesi için başhekimliğe ayrıntılı öneriler sunar ve uygunsuzluk giderilmesi için gerekli faaliyetleri yürütür ve sonucun başhekimliğe yazılı olarak bildirecektir.
5.3.Bakanlıkça yapılacak denetimler sırasında hastanede hazır bulunur ve Bakanlıkça istenen bilgi ve belgeleri sağlayacaktır.
5.4.İhtiyaç duyulan bilgi ve belgeleri öngörülen formatta ve zamanında Bakanlığa bildirecektir.
5.5.Hastanenin her türlü çevre yönetim faaliyetlerini koordine edecektir.
5.6.Hastanenin faaliyeti sebebiyle çevresel konularda alması gereken izin ve lisans belgelerinin alınması için gerekli bilgileri temin ederek,istenen belgeleri tanzim edecektir.
5.7.Elde edilen bilgi ve belgelerle beraber izin ve lisans başvuru işlemlerini yürütür ve belgenin alınmasını sağlayacaktır.
5.8.Kanun gereği her beş yılda bir belge yenileme çalışmalarını yürütecektir.
5.9.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından istenecek bilgi ve belgeleri zamanında ve eksiksiz olarak iletecektir.
5.10.Hastane adına Çevre Şehircilik İl  Müdürlüğü ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile gerektiğinde çevresel konular hakkında hastane idaresi bilgisi dahilinde yazışmalar ve görüşmeler yapacaktır.
5.11.Hastane çalışanlarına çevresel konularda bilgilendirici eğitim çalışmaları yapacak ve özendirici faaliyetler düzenleyecektir.
5.12.Çevre görevlisi hastane ve hastalar hakkında öğrendiği mahrem ve sır mahiyetindeki bilgileri hiçbir yerde açıklamacaktır.
5.14.Bu amaçla gerçekleştirilen iç tetkiklere iştirak ederek,tetkik ekibinde görev alıcaktır.
5.15.Çevre ile ilgili mevcut olan ve daha sonra uygulamaya konulacak olan tüm mevzuat çerçevesinde gerekli olan işlemleri yürütecektir.
5.16 Atık Yönetimi eğitimleri verilecektir.

Çevre İzin/Lisansı Belgesi Alma

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 10.09.2014 tarih ve 29115 sayılı Resmi Gazete ‘de "Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği" yayınlanmıştır.

Bu Yönetmelik kapsamında çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi işletmeler, çevresel etkilerine göre;

a) Ek -1 Çevreye kirletici etkisi yüksek düzeyde olan işletmeler ( Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilir)

b) Ek -2 Çevreye kirletici etkisi olan işletmeler ( İl Çevre ve Şehircilik Müdürlükleri tarafından verilir ) olarak ayrılmıştır.

Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmelerin, çevre izni veya çevre izin ve lisansı alması zorunludur. İşletmelere verilen çevre izin veya çevre izin ve lisansı, on yıl süre ile geçerlidir.

Çevre izin veya çevre izin ve lisansı başvurusu çevre yönetim birimi, istihdam edilen çevre görevlisi ya da Bakanlıkça yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmaları tarafından yapılacaktır. Başvuru dosyasının yetkili mercilere sunulmasından başvurunun sonuçlanmasına kadar olan tüm süreçler ile bilgi, belge ve raporların doğruluğu, mevzuata uygunluğu ve doğacak hukuki sonuçlar konusunda işletmeci ve hizmet satın alımı yoluyla işlemlerin gerçekleştirilmesi durumunda yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firması müteselsilen sorumludur.

Geçici Faaliyet Belgesi İşlemleri

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından 10.09.2014 Tarih ve 29115 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ‘’Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği’’ gereğince, bu yönetmelik kapsamında yer alan firmalar Çevre İzni veya Çevre İzin ve Lisans belgesini almakla yükümlüdür.

Bu yönetmelik kapsamında Çevre İznine veya Çevre İzin ve Lisansına tabi işletmeler, çevresel etkilerine göre ilgili yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 Listelerinde sınıflandırılmıştır. Ek-1 ve Ek-2 Listelerinde yer alan işletmeler, faaliyette bulunabilmeleri için, öncelikle Geçici Faaliyet Belgesi almak zorundadır. Geçici Faaliyet Belgesi alan işletmeler belge tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde Çevre İzin veya Çevre İzin Lisans belgesi almak zorundadır.

Geçici Faaliyet Belgesi başvurusu, ilgili yönetmeliğin Ek-3A ve Ek-3B’sinde belirtilen bilgi, belge ve raporlar ile birlikte yapılmaktadır. Geçici Faaliyet Belgesi başvurusu yetkili mercii tarafından 30 iş günü içerisinde değerlendirilmektedir. Söz konusu başvuruda herhangi bir bilgi, belge ve raporun eksik olması halinde, yetkili merci eksiklikleri başvuru sahibine bildirmektedir. Bildirim tarihinden itibaren eksikliklerin 60 takvim günü içerisinde tamamlanarak yetkili merciye sunulması zorunludur. Eksiklikleri tamamlanan başvuru yetkili merci tarafından yirmi takvim günü içinde değerlendirilir. Başvurunun uygun bulunmaması veya belirtilen süre içerisinde eksikliklerin tamamlanarak yetkili merciye sunulmaması durumunda geçici faaliyet belgesi başvurusu reddedilir. Birinci fıkraya göre yapılan başvurunun, yetkili merci tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, herhangi bir eksikliğin bulunmadığının belirlenmesi halinde, işletmeye 1 yıl süreli Geçici Faaliyet Belgesi verilir.

Atığım var tehlikeli mi değil mi bilmiyorum, ne yapmalıyım

a) Atık listesindeki kodlar ve (A) ve (M) işaretleri ne anlama gelir?

Atık yönetimi genel esaslarına ilişkin yönetmeliğinin Ek-IV de (A) işareti ile gösterilen atıklar konsantrasyonuna bakılmaksızın tehlikeli atık sınıfına girerken aynı listede (M) işareti ile gösterilmiş atıklar EK-III B deki eşik konsantrasyonları üzerinde bir değere sahipse tehlikeli atıktır. Bu ayırımın yapılabilmesi için atığı temsil eden numuneleri lisanslı bir akredite çevre laboratuarında analiz ettirmek gerekir

Ayrıca doğal karakterleri ya da oluşmalarına neden olan aktiviteye bağlı olarak “Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”nin EK-3A (PCB, PCT, solvent kalıntısı, mürekkepler v.s) veya EK-3B (bitkisel yağlar, piller, su arıtma tesisi çamurları, solvent olarak kullanılmayan halojenli olmayan organik maddeler v.s) ‘ de bulunup EK–4 verilen maddeleri (asbest, kadmiyum, arsenik, cıva, halojenli çözücüler v.s )içeren atıkların “Atıkların Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliği”nin ekinde yer alan Ek-III A’ daki özelliklerden bir veya bir kaçına sahip olmaları ve Ek-III B de verilen tehlikeli özellikleri göstermeleri durumunda tehlikeli atık olarak sınıflandırılır.

c) Hangi atıklar tehlikelidir?

MSDS raporuna göre H1 den H14 özellikleri gösteren atıklar tehlikeli olarak sınıflandırılır.

Tehlikeli olduğu bilinen bazı atıklar: boya, vernik, yapıştırıcı, kozmetik atıkları, laboratuar kimyasalları, kullanım süresi geçmiş ilaçlar, boya fosfat çamurları, arıtma çamuru, flüoresan, kondansatör, x-ray tüpleri, basınçlı kaplar, kartuş toner atıkları

 

Hangi Tesisler firmalar Çevre Danışmanlık Firmasından Hizmet almalıdır ve çevre görevlisi çalıştırmalıdır

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği  Ek-1 ve Ek-2 listesinde yer alan tesisler firmalar yaptıkları faaliyetlere göre denetime tabi firmalar olup  çevre görevlisi çalıştırmak veya Çevre Danışmanlık Hizmeti almak zorundadırlar.

Cevre_izin_lisans_yonetmeligi_EK1

Cevre_izin_lisans_yonetmeligi_EK2

 Denetime Tabi Tesislerin İşeltmelerin Yükümlülükleri Sorumlulukları Nelerdir ?

Denetime tabi tesis veya faaliyetler; 
a) Tesis veya faaliyetler, en az iki çevre görevlisinden oluşan çevre yönetim birimi kurmak ve/veya çevre görevlisi çalıştırmak veya Bakanlıkça yetkilendirilmiş firmalardan bu amaçla çevre yönetim hizmeti satın almakla, 

b) İlgili mevzuat kapsamında gerekli ölçüm ve analizleri, Bakanlığa ya da Bakanlıkça yetkilendirilmiş özel veya kamu kurum ve kuruluşların laboratuvarlarına yaptırmakla, 

c) Denetim sırasında çevre denetim görevlisinin tesis veya faaliyetlerin alanlarına girmesini, güvenliğini ve denetim için gerekli görülen personel ve her türlü ekipmanı sağlamakla, 

ç) Çevre denetim görevlisinin gerekli gördüğü hallerde ve/veya itiraz durumunda ölçüm ve analizlerin giderlerini karşılamakla, 

d) Denetim sırasında çevre mevzuatı kapsamında istenilen bilgi ve belgeleri öngörülen sürede ve eksiksiz olarak sağlamakla, 

e) Yıllık iç tetkik programları düzenlemekle ve kendi faaliyet alanına uygun niteliklere sahip bir çevre görevlisi veya çevre yönetim birimi aracılığı ile tesis içi tetkikin faaliyet veya tesisin çalışma ömrü süresince en az yılda bir defa yapılmasını sağlamak, iç tetkik ve analizlerin sonuçlarını dosyalamak ve beş yıl süre ile muhafaza etmekle, 

f) Çevre yönetimhizmeti konusunda yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarından çevre danışmanlığı hizmet satın alımı sözleşmesi yapılması durumunda en geç bir ay içerisinde ilgili valiliğe bildirmekle, 

g) Çevre yönetimhizmeti konusunda yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarıyla yapılmış olan çevre danışmanlığı hizmet satın alım sözleşmelerinin iptal edilmesi durumunda en geç bir ay içerisinde ilgili valiliğe bildirmekle, 

ğ) Çevre yönetimhizmeti konusunda yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarıyla yapılmış olan çevre danışmanlığı hizmet alım sözleşmelerinin iptal edildiği tarihten itibaren en geç iki ay içerisinde diğer bir yetkilendirilmiş firma ile yeni bir anlaşma yapmakla veya çevre yönetim birimi kurmak ya daçevre görevlisi istihdam etmekle, yükümlüdür. 

Tesis veya faaliyetlerin kendini izlemesi ve iç tetkik 
(1) Tesis veya faaliyetlerin kendini izlemesi ve iç tetkikin gerçekleştirilmesi çevre yönetim birimi veya çevre görevlisi tarafından yapılır. Çevre yönetimbirimi kurmayan ya da çevre görevlisi istihdam etmeyen tesis veya faaliyetler bu amaçla Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş firmalardan hizmet satın alır.

Stabilize Arıtma Çamuru Kullanım İzin Belgesi

Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği hükümleri gereği evsel ve kentsel atıksuların arıtılması sonucu elde edilen arıtma çamurlarının toprakta kullanılması izne bağlıdır. Stabilize arıtma çamuru üreticileri toprakta kullanacakları arıtma çamuru için Stabilize Arıtma Çamuru Kullanım İzin Belgesi talebiyle aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte Valiliğe başvuruda bulunurlar.

Başvuru Dosyasında Olması Gereken Bilgi ve Belgeler

1. Stabilize arıtma çamurunun kullanılacağı bölgenin il, ilçe ve köy olarak yeri, parsel numarası ve kaç dekar olduğu, 

2. Bu topraklarda yetiştirilecek ürünün cinsi, 

3. Yıllık üretilen arıtma çamuru miktarı ve kuru madde yüzdesi, 

4. Kullanılacak stabilize arıtma çamurunun analiz belgesi, 

5. Uygulanacak toprağın analiz belgesi. 


Stabilize arıtma çamurunun toprakta kullanımına yönelik yapılan başvurularda müracaat dosyası İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenir.

 

İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu

1. İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’nün başkanlığında; 

2. İl Tarım ve Köyişleri Müdürlüğü, 

3. İl Sağlık Müdürlüğü, 

4. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı 

5. Kullanım alanına göre dahil edilecek başka kurumlardan oluşur. 


İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu, stabilize arıtma çamurunun toprağın fiziksel özelliklerinin düzenlenmesine etkisi ile toprağa getireceği ağır metal yük miktarı, toprağın ve yer üstü/yer altı sularının kalitesini bozucu etkisini dikkate alarak incelemeyi yapar.

Değerlendirmeler sonrasında uygun koşullar sağlanmış ise Stabilize Arıtma Çamuru Kullanım İzin Belgesi EK III Mahalli Çevre Kurulu’nun alacağı karar doğrultusunda mahallin en büyük mülki amiri tarafından üç yıllığına verilir.

Çevre görevlisi

Faaliyetleri sonucunda çevre kirliliğine sebep olan veya neden olabileceği düşünülen ve Çevre Kanununa göre yürürlükte belirtilmiş olan düzenlemeler uyarınca denetime tabi kurum, kuruluş ve işletmelerin faaliyetleri mevzuata uygunluğu alınan önlem, tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanamadığını analiz eden tesis içerisinde yıllık iç tetkik programlarını düzenleyen tesis dâhilinde yâda çevre yönetim hizmetini veren çevre danışmanlık firmalarında çalışan görevlidir

Çevre İzinleri ve Lisansları

Avrupa Birliği uyum sürecinde, "Çevre" başlıklı konular oldukça önem kazanmıştır. Bu uyum sürecinde, ülkemizde çevre konusunda yetkili resmi kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'dır. Bakanlık, yasal anlamda Türk Çevre Mevzuatı'nın AB Mevzuatı'na uyumuna, mevzuatın uygulanmasına ve kurumsal anlamda idari yapı ile bilgi paylaşım altyapısının güçlendirilmesine yönelik hedefler geliştirerek faaliyetlerini yürütmektedir. 

Çevre konusunda yapılan değişikliklerin buz dağının görünen kısmı olarak adlandırıldığı ve bu konuda daha birçok iyileştirmeye gidileceği açıktır. 

Daha önce ayrı ayrı alınan emisyon, gürültü, atıksu deşarj gibi izin konuları ile geri kazanım, bertaraf, ara depolama, işleme, arındırma gibi lisans konularının bütüncül bir yaklaşım çerçevesinde ''Çevre İzni /Çevre İzni ve Lisansı'' başlığı altında toplanması kararlaştırılmıştır. 

Çevre İzni, Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken; emisyon, deşarj, gürültü kontrol, derin deniz deşarjı konularından en az birini içeren izni, Çevre Lisansı ise atıkların toplanması, geri kazanılması, geri dönüşümü ve bertaraf edilebilmesine ilişkin teknik yeterliliği ifade etmektedir. 

10.09.2014 Tarih, ve 29115 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 01.11.2014 tarihinde yürürlüğe giren "Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği" uyarınca, söz konusu yönetmeliğin Ek-1 Ve Ek-2 Listelerinde yer alan işletmelerin, “Çevre İzni”  veya  “Çevre İzin ve Lisansı” alması zorunlu hale gelmiştir. 

Bu yönetmelik kapsamında çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi işletmeler, çevresel etkilerine göre; 
a) Ek-1 Çevreye kirletici etkisi yüksek düzeyde olan işletmeler 
b) Ek-2 Çevreye kirletici etkisi olan işletmeler olarak ayrılmıştır. 
Yine aynı yönetmelikte belirtildiği üzere, “çevre izni” ve “Çevre izin ve lisansı” başvuruları, çevre yönetim birimi, istihdam edilen çevre görevlisi ya da bakanlıkça yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmaları tarafından, elektronik ortamda yapılmak zorundadır. 

7.2.1993 tarihinden sonra faaliyete geçen tüm işletmelerin ÇED Olumlu, ÇED Gerekli Değildir veya ÇED Kapsam Dışı belgesi alması zorunludur. Bu işlem ÇED konusunda bakanlıktan lisans almış danışmanlık kuruluşları tarafından yapılmaktadır. Yeni faaliyete geçecek bir kuruluş daha proje aşamasında bu belgelerden her hangi birini temin etmeden işletmeyi kuramaz. Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecine başlamadan veya bu süreci tamamlamadan inşaata başlayan ya da faaliyete geçenlere yapılan proje bedelinin %2’si oranında idarî para cezası verilmektedir. 

İşletmeler faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan atıkları yönetmeliklerin ön gördüğü şekilde bakanlık tarafından lisans verilmiş kuruluşlara vermekle, verdikleri atıklara ait doldurulan atık taşıma formlarını bulundukları ilin İl Çevre Müdürlüğü’ne bildirmekle ve her yılın sonunda firma şifreleri ile bu formları Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sitesine kaydetmekle yükümlüdürler. 

İşletmeler faaliyetleri sırasında havaya, suya veya toprağa saldıkları gaz, atık su, buhar ve yaydıkları gürültü için izin belgesi almak zorundadırlar. İzne tabi olduğu halde izin belgesi almayanlar ve bu izinler için gerekli olan analizleri Akredite Laboratuarlarda yaptırmayan işletmelere idari para cezası verilmektedir.

Yürürlük tarihinden önce yapılan müracaatlar

GEÇİCİ MADDE 3 – (Ek:R.G-24/2/2010-27503)

(1) Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce izin ve lisans müracaatında bulunan, ancak müracaatları sonuçlanmamış olan işletmelerin işlemleri, başvuruda bulundukları tarihte yürürlükte olan mevzuat çerçevesinde yürütülür.

(2) Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce 3/7/2009 tarihli ve 27277 sayılı Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği hükümleri kapsamında emisyon iznine ilişkin muafiyetler; bu Yönetmelik kapsamında yapılacak çevre izin veya çevre izin ve lisans başvurularında muafiyet ile ilgili belgelerin sunulması kaydıyla geçerlidir.

Atık yağım var ne yapmalıyım

Prosedürlere yapılabilecek 3 tane yöntem vardır.

Bertaraf: Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek–2 sinde yer alan işlemlerden herhangi birisi yapabilir.( D1-D15 arası işlemler: derine enjeksiyon, yüzey doldurma, düzenli depolama, yakma)

Enerji Geri Kazanımı: Atık yağların mevcut yakıta ilave edilerek lisanslı tesislerde enerji amaçlı kullanımını yapılabilir.

Geçici depolama: Atık yağların üreticileri tarafından faaliyet sahası içinde geçici olarak muhafaza edilme işlemini veya yağ üreticisi tarafından atık yağ üreticisi ile birlikte atık yağların toplanması amacıyla perakende satış ve/veya yağ değiştirme yerlerinde geçici muhafaza etme işlemini yapabilir.

a) Atık yağ üreticisinin yapması gerekenler nelerdir?

—Atık yağ üretimini en az düzeye indirecek şekilde gerekli tedbirleri almakla,

—Atık yağ analizlerini 15 inci maddeye uygun olarak yapmak veya yaptırmakla, atık yağları kategorilerine göre ayrı ayrı 18 nci maddede belirtilen şekilde geçici depolamakla,

— Tesisten kaynaklanan farklı kategorideki atık yağları birbirleriyle, PCB ve diğer tehlikeli atıklarla karıştırmamakla, tehlikeli atıkla kirlenmiş yağların bertarafı için Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine uymakla,

— Atık yağların lisans almış taşıyıcılar vasıtasıyla lisanslı işleme ve bertaraf tesislerine gönderilmesini sağlamakla,

— Atık yağların tesis dışına taşınması durumunda Ulusal Atık Taşıma Formunu doldurmakla,

— Yönetmeliğin 26 ncı maddesine göre kayıt tutmakla ve EK-2’de yer alan Atık Yağ Beyan Formunu doldurarak takip eden bir sonraki yılın Şubat ayı sonuna kadar il çevre ve orman müdürlüğüne göndermekle,

— Atık yağların taşınmasında üretici ile işleme veya bertaraf tesisi işletmecisi arasında “uyuşmazlık çıkması halinde”, bu uyuşmazlık giderilemezse on beş gün içinde uyuşmazlığı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne ve Bakanlığa bildirmekle, bu süre içinde uyuşmazlığa konu olan atık yağları kendi depolarında muhafaza altına almakla

b) Atık yağ kategorileri nelerdir?

Atık yağların kontrolü yönetmeliği Ek–1 e göre atık yağ kategorileri ve müsaade edilen kirletici parametre sınır değerleri

I. Kategori Atık Yağ: Bu kategoride yer alan atık yağlardaki PCB, toplam halojen ve ağır metal gibi kirleticiler sınır değerlerin altındadır. Bu kategorideki atık yağların öncelikle “rejenerasyon ve rafinasyon yolu” ile geri kazanımlarının sağlanması gerekmektedir. Bu kategorideki yağlar 21 nci maddede belirtilen koşullar nedeniyle enerji geri kazanımı” amacıyla kullanılabilir.

II. Kategori Atık Yağ: Bu kategorideki atık yağlar Bakanlıktan lisans almış tesislerde enerji geri kazanımı amacıyla kullanıma uygun atık yağlardırAncak klorür, toplam halojen ve PCB parametreleri aşılmayan endüstriyel atık yağların rejenerasyon ve rafinasyon yoluyla geri kazanımı mümkündür.

 

III. Kategori Atık Yağ: Bu kategoride yer alan atık yağlardaki ağır metaller aşağıdaki tabloda verilen sınır değerlerin üzerindedir. Klorür ile toplam halojenler 2000 ppm’in, PCB ise 50 ppm’in üzerindedir. Rejenerasyon ve rafinasyona uygun olmayan, yakıt olarak kullanılması insan ve çevre sağlığı açısından risk yaratan ve lisanslı tehlikeli atık yakma tesislerinde yakılarak zararsız hale getirilmesi gereken atık yağlardır.

ÇED’ in Bir Diğer Tanımı

Gerçekleştirilmesinin istendiği projelerin çevreye verebileceği olumlu ve olumsuz etkilerini analiz edilmesi, olumsuz etkilerin önlemlerinin alınması ya da en az seviye indirilmesinin sağlanması açısından, seçilmiş olan yer ile teknolojik alternatifler bulunarak değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenimi ve kontrolünde yapılacak ve yapılan çalışmalar bütünüdür. ÇED’ in işleyişinin son noktası bakanlık tarafından onay alması ile netleşir.ÇED değerlendirmeleri elektronik ortamdan yürütülür ve denetlenir. Sizlerde ÇED değerlendirmelerinizin takibini yaptırmak ve güvenli sonuçlar elde etmek için mutlaka hizmetimizden destek almalı ve değerlendirmelisiniz.

Çevre izin ve/veya lisans belgesinin geçerliliği ve yenilenmesi

(1) İşletmelere verilen çevre izin veya çevre izin ve lisansı, beş yıl süre ile geçerlidir.

(2) İşletmede çevre izin veya çevre izin ve lisans şartlarında değişiklik olmaması durumunda, beş yıllık süre dolmadan üç ay önce yetkili mercie 6 ncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen kurum kuruluşlar tarafından hazırlanan durum raporu ile belgenin yenilenmesi için başvuruda bulunulur. Yetkili merci, başvuruyu uygun bulması halinde yeni çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi düzenler.

(3) Çevre izin veya çevre izin ve lisans şartları değişikliğe uğrayan işletmeler, değişen şartlarla ilgili bilgi, belge ve raporlarla birlikte yetkili mercie bildirimde bulunurlar.

(4) Aşağıdaki durumlarda çevre izin ve/veya lisans alma süreci yeniden başlatılır:

a) İşletmenin faaliyet yerinin değişmesi,

b) İşletmenin faaliyet konusunun değişmesi,

c) İşletmenin yakıtının ve/veya yakma sisteminin değişmesi,

ç) İşletmenin toplam üretim kapasitesinin en az 1/3 oranında artması,

d) İşletmenin yakma/anma ısıl gücünün en az 1/3 oranında artması.

(5) İşletmenin toplam üretim kapasite ve/veya yakma/anma ısıl gücü artışının 1/3 oranından az olması halleri de dâhil, işletmede yapılan ve dördüncü fıkra kapsamı dışında kalan diğer değişikliklerde ise çevre izin ve/veya lisans alma sürecinin yeniden başlatılıp başlatılmayacağı, izni veren yetkili merci tarafından ayrıca değerlendirilerek karara bağlanır.

(6) İşletmenin en az üç yıl süre ile çalışmaması durumunda çevre izin ve/veya lisans alma süreci yeniden başlatılır.

(7) Üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları kapsamında çevre izin ve/veya lisans alma süreci yeniden başlatılan ve yapılan değerlendirilme sonucunda durumu uygun bulunan işletmelere yeni çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi verilir.

(8) İşletmenin sahibinin veya adının değişmesi halinde, yapılan değişiklik işletmeci tarafından değişikliğin gerçekleştiği tarihten itibaren üç ay içinde yetkili mercie bildirilir. İşletmede çevre izin veya çevre izin ve lisans şartlarında değişiklik yoksa işletmenin çevre izin veya çevre izin ve lisansı, önceki geçerlilik süresi değişmemek kaydıyla yeniden düzenlenir.

(9) Faaliyet sahibinin değişmesi durumunda yeni faaliyet sahibinden ayrıca devralınan işletmenin izin veya çevre izin ve lisans koşullarına uyacağına dair taahhütname istenir.

(10) Aynı adreste bulunan ancak işletmecisi/tüzel kişiliği farklı olan işletmeler ayrı ayrı çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi almakla yükümlüdürler.


Atık Yönetim Planının Oluşturulması

Çevre Danışmanı 3 yıllık tehlikeli ve tehlikesiz olmak üzere atık yönetim planınızı oluşturur ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne sunar. Bu yönetim planı içeriğinde “Ambalaj Atığı Ara Depolama Sahası” ve “Tehlikeli Atık Ara Depolama Sahası” kriterlerini belirleyerek bu sahaların yapımı için işletmeye bilgi verir. Atık sahalarına alınacak atık kodlarını belirler ve tesisten bir kişiyi “Saha Sorumlusu” olarak görevlendirir.

Nasıl Bir Çevre Danışmanlık Şirketi Kurulmalı?

Çevre danışmanlığı için bir firma/şirket kurmak gereklidir; fakat şahıs şirketleri yönetmelik kapsamı dışında kalmıştır. Bu yüzden en az limited şirket kurulmalıdır. Şirket ana sözleşmesinde ise olmazsa olmaz bir madde yer almalıdır, o da Yönetmeliğin 11. maddesinin c-4 bendinde şu şekilde yer alır: Firmanın, çevre ile ilgili mühendislik, müşavirlik, araştırma-geliştirme, etüt, fizibilite, proje, eğitim ve benzeri konularda çalıştığını gösteren Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi.

Şirketin Konumu ve Fiziksel Şartlar

Yönetmelikte şirket konumu ile herhangi bir ibare yer almaz; fakat iş potansiyeli organize sanayi bölgeleri çevresinde olduğu için bu konumlara yakın olmak, giderler ve rekabet gücü açısından faydalı olacaktır. Kurulan şirket ofisi için Yönetmelikte genel bir madde yer almaktadır, Madde 9-2’de şöyle ifade edilir: Çevre danışmanlık firmasındaverilen hizmetin niteliğine, personel sayısına ve çalışma şartlarına uygun olacak şekilde çalışma mekanları, toplantı salonu, arşiv odası ve hizmet aracı bulunmak zorundadır. Hizmet aracının üzerinde dışarıdan görünecek şekilde firma ismi ve logosu, Bakanlık logosu ile birlikte yer alır. Tabii işletme içinde ofis gereçleri ve saha çalışması ağırlıklı olacağı için diz üstü bilgisayar da Yönetmelikte yer almamasına rağmen, fiziksel ihtiyaçlar arasında olacaktır. Araç şirkete ait olmak zorunda değildir, kiralanabilir.

Çalışan Sayısı ve Oranları

Çevre danışmanlık firmasında ilk aşamada en az 3 çevre görevlisi sürekli olarak istihdam edilmelidir. Bunların hepsinin çevre görevlisi olması şartı ile 2/3 oranındaki çalışanın aşağıdaki kriterleri sağlaması gerekir.
-Çevre mühendisi
-Çevre mühendisliği konularında yüksek lisans veya üzeri eğitim alan kişi
-En az 4 (dört) yıllık üniversite mezunu olup, Bakanlık veya mülga Çevre Bakanlığı veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarının;
+Çevre yönetimi, çevresel etki değerlendirmesi, çevre izni, çevre lisansı ve çevre denetimi ile ilgili teknik birimlerde çevre mevzuatı kapsamında kapsamında en az 4 (dört) yıl çalışmış olanlar
+Çevre yönetimi, çevresel etki değerlendirmesi, çevre izni, çevre lisansı ve çevre denetimi ile ilgili teknik birimlerde şube müdürü, il müdür yardımcısı, il müdürü, daire başkanı ve üstü görevlerde en az 3 (üç) yıllık çalışmış olanlar
Diğer 1/3 oranındaki çalışanın sadece çevre görevlisi belgesi olması yeterlidir. Burada çevre mühendisliği haricindeki bilim dallarından mezun olan ve Yönetmeliğin izin verdiği çerçevede, çevre görevlisi belgesi almaya hak kazanan kişiler için bu denli ayrım yapılmıştır. Çalışan çevre görevlisi sayısı arttıkça bu oran korunlalıdır.

Çevre görevlisi belgesi haricinde deneyim de ilk kuruluş sırasında aranan niteliklerdendir. Çevre koordinatörü, çevre sektöründe en az 3 yıl mesleki deneyimli ve bahsedilen 2/3 oranında yer alacak kişi kriterlerini sağlamalıdır. Bir çevre görevlisinin de yine aynı şekilde 2 yıl çevre sektörü deneyimi olması gerekmektedir. Son kişi için herhangi bir deneyim zorunluğu yoktur.

Başvuru ve Gerekli Usul, Esaslar

Firmanın yetki alabilmesi için başvuru sırasında istenilenler aşağıda yer almaktadır.
-İş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı (İlçe veya büyükşehir belediyesinden alınır.)
-Vergi ve SGK iş yeri sicil numaraları
-İletişim bilgileri (adres, telefon, faks, e-posta)
-Firmaya ait Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi (Yukarıda belirttiğim Yönetmelik ibaresi yer almalı.)
-Çevre görevlisi olarak çalışacak personele ait Türkiye Cumhuriyeti kimlik ve sosyal güvenik numaları
-Üç ve iki yıl deneyimli çevre görevlilerine ait çalışma ve SGK hizmet belgeleri
-Belge başvuru bedelinin ödendiğini gösteren dekont
Yukarıdaki şartlar sağlandıktan sonra başvuru internet üzerinden (e-başvuru) gerçekleştirilir. Elektronik imza her çevre görevlisi için muhakkak olmalıdır. İlerleyen zamanlarda da bu imzalar kullanılacaktır. 20 gün içerisinde, incelen evrak ve bilgilerde eksiklik olmaması kaydı ile yeterlilik belgesi imzaya gider. Eksik bilgi veya belge olması durumunda ilave 15 verilir ve eksiklerin tekrar yüklenmesi beklenir. Doğruluğundan şüphe duyulan evrakların asılları Bakanlık tarafından istenilebilir. Verilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetki belgesi 4 yıl geçerlidir.

Çevre İzni Alan Firmalar

ÇEVRE İZİN VE LİSANSI

Çevre İzni ve Lisansı Nedir ?

Çevre izni, Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken; emisyon, deşarj, gürültü kontrol, derin deniz deşarjı ve tehlikeli madde deşarjı konularından en az birini içeren izindir. Çevre Lisansı , Atıkların toplanması, geri kazanılması, geri dönüşümü ve bertaraf edilebilmesine ilişkin teknik yeterliliktir.

Çevre izin veya çevre izin ve lisansı başvurusu çevre yönetim birimi, istihdam edilen çevre görevlisi ya da Bakanlıkça yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmaları tarafından yapılacaktır. Başvuru dosyasının yetkili mercilere sunulmasından başvurunun sonuçlanmasına kadar olan tüm süreçler ile bilgi, belge ve raporların doğruluğu, mevzuata uygunluğu ve doğacak hukuki sonuçlar konusunda işletmeci ve hizmet satın alımı yoluyla işlemlerin gerçekleştirilmesi durumunda yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firması sorumludur.

Firmamız Çevre izin veya çevre izin ve lisans e-başvuru dosyasını ve başvuru için gerekli bilgi, belge ve raporları hazırlayarak bu yönetmelikler doğrultusunda hizmet vermek üzere Bakanlık tarafından 318 Numaralı "ÇEVRE DANIŞMANLIK YETERLİLİK BELGESİ" ile yetkili kılınmıştır

Çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi işletmeler,

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi işletmeler, çevresel etkilerine göre Ek-1 ve Ek-2 listelerinde sınıflandırılmıştır. Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmeler, faaliyette bulunabilmeleri için, öncelikle geçici faaliyet belgesi almak zorundadır. Geçici faaliyet belgesi alan işletmeler belge tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi almak zorundadır.

Çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi olmayan işletmeler,

Yönetmeliğin EK-1 ve EK-2 listelerinde yer aldığı halde alıcı ortama herhangi bir hava emisyonu ve atıksu deşarjı olmayan işletmeler yetkili mercie müracaat etmek zorundadır. Çevre izin muafiyetine ilişkin değerlendirme yetkili merci tarafından yapılır. Kuruldukları yerde bir yıldan az faaliyet gösterecek geçici işletmeler, bulundukları İlin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne çalışma süreleri ile ilgili bildirimde bulunmaları halinde, çevre izni kapsamı dışında değerlendirilir. EK-1 ve EK-2 listelerinde yer almayan işletmeler ile kuruldukları yerde bir yıldan az faaliyet gösterecek işletmeler ilgili mevzuatta belirlenen esas, hüküm ve sınır değerlere uymak zorundadır.


Çevre İzin Lisans Alan Firmalar

ÇEVRE İZİN VE LİSANSI

Çevre İzni ve Lisansı Nedir ?

Çevre izni, Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken; emisyon, deşarj, gürültü kontrol, derin deniz deşarjı ve tehlikeli madde deşarjı konularından en az birini içeren izindir. Çevre Lisansı , Atıkların toplanması, geri kazanılması, geri dönüşümü ve bertaraf edilebilmesine ilişkin teknik yeterliliktir.

Çevre izin veya çevre izin ve lisansı başvurusu çevre yönetim birimi, istihdam edilen çevre görevlisi ya da Bakanlıkça yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmaları tarafından yapılacaktır. Başvuru dosyasının yetkili mercilere sunulmasından başvurunun sonuçlanmasına kadar olan tüm süreçler ile bilgi, belge ve raporların doğruluğu, mevzuata uygunluğu ve doğacak hukuki sonuçlar konusunda işletmeci ve hizmet satın alımı yoluyla işlemlerin gerçekleştirilmesi durumunda yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firması sorumludur.

Firmamız Çevre izin veya çevre izin ve lisans e-başvuru dosyasını ve başvuru için gerekli bilgi, belge ve raporları hazırlayarak bu yönetmelikler doğrultusunda hizmet vermek üzere Bakanlık tarafından 318 Numaralı "ÇEVRE DANIŞMANLIK YETERLİLİK BELGESİ" ile yetkili kılınmıştır

Çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi işletmeler,

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi işletmeler, çevresel etkilerine göre Ek-1 ve Ek-2 listelerinde sınıflandırılmıştır. Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmeler, faaliyette bulunabilmeleri için, öncelikle geçici faaliyet belgesi almak zorundadır. Geçici faaliyet belgesi alan işletmeler belge tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi almak zorundadır.

Çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi olmayan işletmeler,

Yönetmeliğin EK-1 ve EK-2 listelerinde yer aldığı halde alıcı ortama herhangi bir hava emisyonu ve atıksu deşarjı olmayan işletmeler yetkili mercie müracaat etmek zorundadır. Çevre izin muafiyetine ilişkin değerlendirme yetkili merci tarafından yapılır. Kuruldukları yerde bir yıldan az faaliyet gösterecek geçici işletmeler, bulundukları İlin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne çalışma süreleri ile ilgili bildirimde bulunmaları halinde, çevre izni kapsamı dışında değerlendirilir. EK-1 ve EK-2 listelerinde yer almayan işletmeler ile kuruldukları yerde bir yıldan az faaliyet gösterecek işletmeler ilgili mevzuatta belirlenen esas, hüküm ve sınır değerlere uymak zorundadır.


Çevre İzin Lisans Alan Şirketler

ÇEVRE İZİN VE LİSANSI

Çevre İzni ve Lisansı Nedir ?

Çevre izni, Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken; emisyon, deşarj, gürültü kontrol, derin deniz deşarjı ve tehlikeli madde deşarjı konularından en az birini içeren izindir. Çevre Lisansı , Atıkların toplanması, geri kazanılması, geri dönüşümü ve bertaraf edilebilmesine ilişkin teknik yeterliliktir.

Çevre izin veya çevre izin ve lisansı başvurusu çevre yönetim birimi, istihdam edilen çevre görevlisi ya da Bakanlıkça yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmaları tarafından yapılacaktır. Başvuru dosyasının yetkili mercilere sunulmasından başvurunun sonuçlanmasına kadar olan tüm süreçler ile bilgi, belge ve raporların doğruluğu, mevzuata uygunluğu ve doğacak hukuki sonuçlar konusunda işletmeci ve hizmet satın alımı yoluyla işlemlerin gerçekleştirilmesi durumunda yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firması sorumludur.

Firmamız Çevre izin veya çevre izin ve lisans e-başvuru dosyasını ve başvuru için gerekli bilgi, belge ve raporları hazırlayarak bu yönetmelikler doğrultusunda hizmet vermek üzere Bakanlık tarafından 318 Numaralı "ÇEVRE DANIŞMANLIK YETERLİLİK BELGESİ" ile yetkili kılınmıştır

Çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi işletmeler,

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi işletmeler, çevresel etkilerine göre Ek-1 ve Ek-2 listelerinde sınıflandırılmıştır. Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmeler, faaliyette bulunabilmeleri için, öncelikle geçici faaliyet belgesi almak zorundadır. Geçici faaliyet belgesi alan işletmeler belge tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi almak zorundadır.

Çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi olmayan işletmeler,

Yönetmeliğin EK-1 ve EK-2 listelerinde yer aldığı halde alıcı ortama herhangi bir hava emisyonu ve atıksu deşarjı olmayan işletmeler yetkili mercie müracaat etmek zorundadır. Çevre izin muafiyetine ilişkin değerlendirme yetkili merci tarafından yapılır. Kuruldukları yerde bir yıldan az faaliyet gösterecek geçici işletmeler, bulundukları İlin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne çalışma süreleri ile ilgili bildirimde bulunmaları halinde, çevre izni kapsamı dışında değerlendirilir. EK-1 ve EK-2 listelerinde yer almayan işletmeler ile kuruldukları yerde bir yıldan az faaliyet gösterecek işletmeler ilgili mevzuatta belirlenen esas, hüküm ve sınır değerlere uymak zorundadır.


Harfiyat Toprağı ve İnşaat Yıkıntı Atıkları

Genel Esaslar

 


Hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıklarının, üretici ve taşıyanları tarafından belediyelerin veya mahallin en büyük mülki amirinin gösterdiği ve izin verdiği geri kazanım ve depolama tesisleri dışında denizlere, göllere, akarsulara veya herhangi bir yere dökülmesi ve dolgu yapılması yasaktır.

Faaliyetleri sonucu hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıklarının üretimine neden olacak özel veya resmi kişi, kurum ve kuruluşlar; bu atıkların üretilmesinden önce ilgili belediyeye/mahallin en büyük mülki amirine başvurarak gerekli izinleri almak, atıklarını bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara göre bu mercilerin göstereceği geri kazanım/depolama sahasına taşınmasını sağlamakla yükümlüdürler.

Bununla ilgili işlemler 23 üncü maddede belirtilen esaslara göre yapılır. Yapılan denetimlerde hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıklarını Yönetmelikte belirtilen esaslara aykırı olarak çevre kirliliğine neden olacak şekilde alıcı ortama verdiği tespit edilen üretici, taşıyıcı ve depolayanlar hakkında 46 ncı maddede belirtilen cezai işlemler uygulanır. Ayrıca tespit edilen eksiklik veya kirlilik, tebliğ edilen süreler içinde giderilmezse bu atıkların toplanması, taşınması ve bertarafı maliyeti ilgililerden peşin olarak tahsil edilir.

 

Hafriyat Sırasında Alınacak Önlemler

Hafriyat yapanlar, hafriyat toprağının çıkartılması sırasında gürültü ve görüntü kirliliği ile toz emisyonlarını azaltacak tedbirleri almak ve faaliyet alanının çevresini kapatmakla yükümlüdür. Hafriyat işlemleri sırasında kazıdan çıkacak toprak miktarı ile dolgu hacimleri eşitlenecek şekilde planlama yapılır ve hafriyat toprağının öncelikle faaliyet alanı içerisinde değerlendirilmesi sağlanır. İnşaat yeri haricinde en az 2000 (iki bin) metrekare alanı bulunan faaliyet sahipleri, çıkarılan hafriyat toprağını yeniden değerlendirilmek üzere bu alanda geçici olarak biriktirebilirler. Hafriyat toprağının çıkartılması sırasında doğal drenaj sistemleri korunur ve olabilecek erozyona karşı önlem alınır. Hafriyat yapan kişi/kuruluş hafriyat toprağının çıkarılması esnasında hafriyat alanının yanındaki binaları, doğal drenaj, enerji ve telekomünikasyon tesislerini/sistemlerini, kaldırım ve yol kaplamasını korumak, olabilecek hasar ve erozyona karşı önlem almakla yükümlüdür.

Hafriyat sırasında bitkisel toprak alt topraktan ayrı olarak toplanır. Derinliğine ve yapısına bağlı olarak kazılarak yeniden kullanılmak üzere yığılır. Bitkisel toprağın depolanacağı yerin % 5’den fazla eğimli olmaması gerekir. Bitkisel toprağın saklanma sürecinde olabilecek kayıplar önlenir ve toprağın kalitesi korunur. Bitkisel toprak uzun süre açıkta bırakılacak ise yüzeyinin çabuk gelişen bitkiler ile örtülmesi temin edilir. Ayrı toplanan bitkisel toprak park, bahçe, yeşil alan, tarım ve benzeri çalışmalarda tekrar kullanılır.

 

Küçük Çaplı İnşaat/Yıkıntı Atıklarının Toplanması ve Taşınması


2 (iki) tona kadar atık oluşumuna neden olacak küçük çaplı tamirat ve tadilat yapan kişi ve kuruluşlar ile inşaat firmaları, mücavir alan sınırları içinde ilgili belediyeye, büyükşehirlerde ise ilgili ilçe belediyesine, mücavir alan sınırları dışında ise mahallin en büyük mülki amirine veya bu mercilerden atıkları toplamak ve taşımak amacıyla izin almış/yetkilendirilmiş firmalara başvurarak oluşan inşaat/yıkıntı atıklarının uygun kaplarla toplanmasını, taşınması ve belediyenin veya mülki amirin gösterdiği yere götürülmesini sağlamakla yükümlüdürler. Oluşan atıkların toplanması, taşınması ve bertarafı ile ilgili harcamalar atık üreticileri tarafından karşılanır.

 

 

Büyük Çaplı İnşaat/Yıkıntı Atıklarının Toplanması ve Taşınması2 tondan fazla atık oluşumuna neden olacak büyük çaplı tamirat ve tadilat işlemleri ile inşaat ve yıkım işlemlerinde faaliyet sahibi mücavir alan sınırları içinde ilgili belediyeye, büyükşehirlerde ise ilgili ilçe belediyesine, mücavir alan sınırları dışında ise mahallin en büyük mülki amirine başvurarak izin almak zorundadır. Bununla ilgili işlemler 23 üncü maddede belirtilen esaslara göre yapılır. Bu izin belgesinde, yapılacak tadilat/tamirat/inşaat/yıkımın türü ile oluşacak tahmini atık miktarı belirtilir.

Faaliyet sahibi veya tadilat/tamirat/inşaat/yıkımı yapacak firma, ilgili belediyeye/mülki amire veya bu mercilerden atıkları toplamak ve taşımak amacıyla izin almış/yetkilendirilmiş firmalara başvurarak faaliyetin yapılacağı yere geçici biriktirme konteynerinin yerleştirilmesini temin eder. Bu konteyner yerleştirilmeden tadilat/tamirat/inşaat/yıkım işlemlerine başlanılmaz.

Geçici biriktirme konteyneri veya kapları sarı renkli olacak, üzerlerine atılacak ve atılmayacak atık türleri yazılacaktır.

Evsel, zararlı ve tehlikeli atıkların bu konteynerlere atılması yasaktır. İnşaat/yıkıntı atıkları içine tehlikeli atık atılması durumunda bu atıklar tehlikeli atık olarak kabul edilir ve bertarafları ilgili mevzuata göre yapılır. Dolan konteynerler, belediyeler/mahallin mülki amirliği veya bu mercilerden atıkları toplamak ve taşımak amacıyla izin almış/yetkilendirilmiş firmalar tarafından geri kazanım veya depolama tesislerine taşınır. Oluşan atıkların toplanması, taşınması ve bertarafı ile ilgili harcamalar, 17 nci maddede belirtilen esaslar doğrultusunda atık üreticileri tarafından karşılanır.

Büyük çaplı yol ve bina tadilat, tamirat ve yıkım işlerini yapan firmalar inşaat/yıkıntı atıklarının kaynakta azaltılmasından, tekrar kullanılmasından, geri kazanılmasından ve bertaraf tesislerine taşınmasından sorumludurlar. Cadde, sokak, yol ve tretuvarlarda yapılacak hafriyat, bakım, onarım ve inşaat işlerinde ortaya çıkacak ve tekrar kullanılacak hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıkları taşınabilir konteynerlerde biriktirilecek, cadde ve sokak kirliliği ile görüntü ve toz kirliliğine neden olmayacaktır.


Hafriyat Atıklarını Taşıyacak Araçlarda Bulunması Gereken Özellikler

 


Hafriyat toprağı üretenler ile faaliyetleri sonucu 2 tondan fazla atık oluşumuna neden olacak inşaat/yıkıntı atığı üreticileri, mücavir alan sınırları içinde belediyeye, büyükşehir belediyesi olan yerlerde ilgili ilçe belediyesine, mücavir alan sınırları dışında ise mahallin en büyük mülki amirine müracaat ederek "Atık Taşıma ve Kabul Belgesi" almak zorundadır.

Atık Taşıma ve Kabul Belgesi üç bölümden oluşur ve eksiksiz olarak doldurulur. Birinci bölümde; hafriyatı toprağı veya inşaat/yıkıntı atıklarını üretenler, ikinci bölümde üretilecek atığı taşıyacak şahıs veya firmalar, üçüncü bölümde ise atığın geri kazanılacağı/depolanacağı saha ile ilgili bilgiler bulunur.

Atık Taşıma ve Kabul Belgesi 4 nüsha olarak düzenlenir. Bir nüshası düzenleyen kurumda kalır. Kalan üç nüshadan biri atık üreticisine, biri taşıyıcı kişi veya firmaya, biri de atığın geri kazanılacağı/depolanacağı tesis yetkilisine verilir. İnceleme ve denetim sırasında bu belgenin ilgili tüm taraflarca denetim elemanlarına gösterilmesi zorunludur. Hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıklarını taşımak isteyen kişi veya kuruluşlar mücavir alan sınırları içinde ilgili belediyeye, dışında ise mahallin en büyük mülki amirine başvurarak "Hafriyat Toprağı, İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma İzin Belgesi" almakla yükümlüdürler.

Bitkisel atık yağların kullanım alanları

· Ürün geri kazanımı (Biyodizel, Sabun, Yemlik Yağ vb.)

(Bakanlıktan toplama lisansı almış geri kazanım tesislerinde)

· Enerji geri kazanımı

(Bakanlıktan lisanslı tesislerde yakma)

Çevre İzinleri Kapsamında Ek-1 Listesi Dahilinde Olan Kuruluşlar

Çevre İzin Ek 1 Listesi

EK-1

Çevreye kirletici etkisi yüksek düzeyde olan işletmeler

1.Enerji Endüstrisi

1.1 Termik ve ısı santralleri.                  

1.1.1 Katı  ve  sıvı yakıtlı tesislerden toplam yakma sistemi ısıl gücü 100 MW veya daha fazla olan tesisler.

1.1.2 Gaz yakıtlı tesislerden toplam yakma sistemi ısıl gücü 100 MW veya daha fazla olan tesisler.

1.2 Aşağıdaki yakıtları yakan tesisler. 1

1.2.1 Katı (Kömür, kok, kömür briketi, turba, odun, plastik veya kimyasal maddelerle kaplanmamış ve muameleye tabi tutulmamış odun artıkları, petrol koku) ve sıvı (fuel-oil, nafta, motorin, biyodizel ve benzeri) yakıtlı tesislerden toplam yakma sistemi ısıl gücü 100 MW veya daha fazla olan tesisler.

1.2.2  Gaz yakıt (doğalgaz, sıvılaştırılmış petrol gazı, kokgazı, yüksek fırın gazı, fuel gaz) yakan ve toplam yakma sistemi ısıl gücü 100 MW veya daha fazla olan tesisler.

1.2.3  Biyokütlenin (Pirina, ayçiçeği, pamuk çiğiti ve benzeri) yakıt olarak kullanıldığı toplam yakma ısıl gücü 100 MW veya daha fazla olan tesisler.

1.2.4  Yukarıda belirtilen yakıtlar dışındaki, yakıt tanımına girmeyen katı ve sıvı yanıcı maddelerle çalışan, toplam yakma ısıl gücü 50 MW veya üzerinde olan yakma tesisleri.

1.3 Yakma ısıl gücü 100 MW veya üzeri kombine çevrim, birleşik ısı güç santralleri, içten yanmalı motorlar ve gaz türbinleri (Mobil santrallerde kullanılan içten yanmalı motorlar ve gaz türbinleri dahil).

1.4 Yakma ısıl gücü 100 MW veya üzerinde olan jeneratör ve iş makineleri tahrikinde kullanılan gaz türbinleri (Kapalı çevrim gaz türbinleri, sondaj tesisleri ve acil durumlarda kullanılan jeneratörler hariç).

1.5 Nükleer güç santralleri

1.6 Katran, katran ürünleri, katran suyu veya gazı damıtma ve işlenmesiyle ilgili tesisler.1

1.7 Parçalama yoluyla hidrokarbonlardan gaz yakıt elde edilen tesisler.1

1.8 Rafineriler:

1.8.1 Ham petrol rafinerileri

1.8.2 500 ton/gün üzeri taşkömürü ve bitümlü maddelerin gazlaştırılması ve sıvılaştırılma tesisleri.

1.8.3 Doğalgaz sıvılaştırma ve gazlaştırma tesisleri.

1.9 Kok fırınları.

1.10 500 ton/gün ve üzeri ham petrol veya 500.000 m3 /gün ve üzeri doğalgazın çıkarılması.

2. Madencilik ve Yapı Malzemeleri Endüstrisi

2.1 Çimento klinkeri ve/veya entegre çimento üretim tesisleri.

2.2 Yakıt olarak petrol koku kullanan ve   sönmemiş ürün kapasitesi 250 ton/gün ve üzeri olan dolomit,  kireçtaşı veya magnezit  pişirme tesisleri.

2.3 Asbest ve asbest içeren ürünleri çıkarma, üretme, işleme, dönüşüm tesisleri.1

2.4 300 ton/gün ve üzerinde eritme kapasitesine sahip, cam elyaf dahil cam üretim tesisleri (Haberleşme ve medikal alanında kullanılan ürünleri hazır cam çubuk, bilye ve kütükten üreten tesisler, hazır cam çubuk, bilye ve kütükten elyaf çekme yoluyla cam elyaf üreten tesisler hariçtir).

2.5 300 ton/gün ve üzeri seramik veya porselen üretiminin yapıldığı tesisler.

3. Metal Endüstrisi

3.1 Sülfür cevheri dahil metal cevherleri kavuran (oksit haline getirmek için hava altında ısıtılması), ergiten ve sinterleyen  (ince taneli maddelerin ısıtma yoluyla bir araya bağlanması) tesisler.

3.2 Cevherden demir ve çelik üreten tesisler.

3.3 Kapasitesi 100 ton/ gün ve üzerindeki, cevherden, konsantreden ya da ikincil hammaddelerden metalürjik, kimyasal veya elektrolitik prosesler ile demir içermeyen ham metal üretim tesisleri.

3.4 Kapasitesi 500 ton/ gün ve üzerindeki ham demir üretim tesisi(Kupol Ocakları dahil) .

3.5 Kapasitesi 2.000 ton/ gün ve üzerindeki hurda demir çelikten çelik üreten tesisler

3.6 Kapasitesi 50 ton/gün ve üzerindeki demir dışı metallerin ergitildiği ve/veya döküldüğü  tesisler (Vakumlu ergitme tesisleri ve basınçlı döküm veya kokilli döküm makinalarının bir parçası olan ergitme tesisleri hariç).

3.7 Sıcak Haddeleme Tesisleri .

3.7.1 Kapasitesi 5.000 ton/gün ve üzerindeki demir veya çeliğin haddelendiği tesisler.

3.7.2 Kapasitesi 250 ton/gün ve üzerindeki demir dışı metallerin haddelendiği tesisler.

3.8 Üretim kapasitesi 700 ton/gün ve daha büyük olan demir, temper veya çelik dökümhaneleri.

3.9 5.000 adet/gün ve üzerindeki kurşunlu akümülatör ile endüstriyel akümülatör hücreleri üreten tesisler.1

4. Kimya ve Petrokimya Endüstrisi

4.1 Entegre kimya tesisleri.

4.1.1 Üretim kapasitesi toplam 200 ton/gün ve daha fazla olan asitler, bazlar veya tuzlar gibi inorganik kimyasal maddelerin üretildiği tesisler.1

4.1.2 Amonyak, klor ya da hidrojen klorür, flor ya da hidrojen florür, karbon oksitler, kükürt ve bileşikleri, azot oksitler, hidrojen, kükürt dioksit, karbonil klorür gibi inorganik gazların üretildiği tesisler.1

4.1.3 Hammadde aşamasından başlamak suretiyle 50 ton/gün ve daha fazla fosfor, azot ya da potasyum bazlı gübre üretimi (basit bileşik gübreler).

4.1.4 Kapasitesi 100 ton/gün  ve daha büyük olan basit hidrokarbon (lineer veya döngüsel, doymuş veya doymamış, alifatik veya aromatik) üreten tesisler.

4.1.5 Üretim kapasitesi 100 ton/gün ve daha fazla olan organik kimyasal çözücü maddelerin (alkoller, aldehitler, aromatikler, ketonlar, asitler, esterler, asetatlar eterler ve benzeri) üretildiği tesisler.

4.2 Toplam 100 ton/gün veya daha fazla organik kimyasal çözücü maddelerin (alkoller, aldehitler, aromatikler, ketonlar, asitler, esterler, asetatlar eterler ve benzeri) hammadde olarak kullanıldığı tesisler.

4.3 Petrol ve petrol ürünlerinin destilasyon ve rafinasyon işlemlerinin gerçekleştirildiği  tesisler.

4.4 Terbiye işlemlerinden kasar (haşıl, sökme, ağartma, merserizasyon, kostikleme ve benzeri) ve boyama birimlerini birlikte içeren, üretim kapasitesi 3.000 ton/yıl ve üzeri olan iplik, kumaş veya halı fabrikaları.1

5.Yüzey Kaplama Endüstrisi

5.1 Maddelerin, profil ve tabaka biçimindeki malzemelerin cilalandığı, kurutulduğu tesisler (cilaların organik çözücü madde ihtiva ettiği ve cila kullanım kapasitesinin 250 kg/saat ve üzerinde olduğu tesisler).1

5.2 Profil ve tabaka biçimindeki malzemelerin döner baskı makinaları ile basıldığı ve kurutulduğu tesisler.1

5.2.1 Boya ve Cila maddeleri: Organik çözücü olarak yalnız etanol ihtiva eden ve bundan 500 kg/saat ve üzerinde kullanan tesisler.

5.2.2 Boya ve Cila maddeleri: Diğer organik çözücüleri 250 kg/saat ve üzerinde kullanan tesisler.

5.3 10.000 adet/yıl  ve üzerinde motorlu taşıtların üretimi, (kara taşıtları ( otomobil, kamyon vb), tarım makinaları (traktör, biçerdöver vb.), iş makinaları (dozer, ekskavatör vb.), savunma sanayi taşıtları (tank, zırhlı araç vb.) boyandığı ve verniklendiği tesisler. 1

5.4 Demiryolu taşıtlarının üretiminin yapıldığı tesisler  (Tüm parçaların sadece montajının yapıldığı tesisler hariç) (1.000 adet/yıl ve üzeri).1

5.5 Motorlu hava taşıtlarının üretimi 1

5.6. Ahşap veya metal yüzeylerin 250 kg/saat ve  üzerinde organik çözücü kullanılarak boyandığı tesisler.1

6. Orman Ürünleri ve Selülöz Tesisleri

6.1 Selülöz üretim tesisleri

6.2 Kereste veya benzeri lifli maddelerden kağıt hamuru üretim tesisleri

6.3 Hazır selülozdan ve /veya atık kağıttan her çeşit karton, kağıt veya mukavva üretimi yapan tesisler (300 ton/gün ve üzeri kapasiteli )

7. Gıda Endüstrisi, Tarım ve Hayvancılık

7.1 Şeker Fabrikaları.1

7.2 Üretim kapasitesi 30 ton/gün ve üzeri olan zeytin işleme tesisleri.1,2

7.3 Bitkisel ürünlerden ham yağ üretimi veya rafinasyon işleminin yapıldığı tesisler. (200 ton/gün yağ ve üzeri (kekik, papatya vb. Esansiyel yağlar hariç)) 1,2

7.4 Kapasitesi 25.000 ton/yıl ve üzeri olan maya üretim tesisleri. 1,2

7.5 Suma ve malttan 50.000 m3/yıl ve daha fazla alkollü içecek üreten yerler. 1,2

7.6 Kapasitesi 2.000 ton/yıl ve üzeri olan ham deri işleme tesisleri (konfeksiyon ürünleri hariç) 1,2

7.7 Hayvan Yetiştirme Tesisleri 1,2

7.7.1  5000 baş ve üzeri büyükbaş yetiştirme tesisleri. 1,2

7.7.2  25000 baş ve üzeri küçükbaş yetiştirme tesisleri 1,2

7.7.3 Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların birlikte yetiştirilmesi. (5.000 büyükbaş ve üzeri, 1 büyükbaş = 5 küçükbaş eşdeğeri esas alınmalıdır.)

7.7.4   1000 baş ve üzeri domuz besi tesisleri. 1,2

7.7.5   Kanatlı yetiştirme tesisleri. [bir üretim periyodunda 60 000 adet ve üzeri tavuk (civciv, damızlık, piliç vb) veya eşdeğer diğer kanatlılar] (1 adet hindi = 7 adet tavuk eşdeğeri esas alınmalıdır.) 1,2

7.8 Hayvan Kesim Tesisleri 1,2

7.8.1   Büyükbaş ve/veya küçükbaş hayvan kesiminin yapıldığı tesisler. (100 kesim ünitesi/gün ve üzeri), (her bir kesim ünitesi eşdeğerleri; 1 baş sığır, 2 baş devekuşu, 4 baş domuz, 8 baş koyun, 10 baş keçi, 130 baş tavşan) 1,2

7.8.2   Kanatlı hayvanların kesiminin yapıldığı tesisler. (50 000 adet/gün ve üzeri tavuk ve eşdeğeri diğer kanatlılar.) (1 adet hindi = 7 adet tavuk eşdeğeri esas alınmalıdır.) 1,2

7.9 Süt işleme tesisleri. (çiğ süt işleme kapasitesi 100.000 litre/gün ve üzeri) 1,2

8. Atık Yönetimi

8.1 Atık ara depolama, geri kazanım ve bertaraf tesisleri (Hava emisyon konulu çevre izni konusunda getirilen muafiyet tüm geri kazanım tesisleri ile atık yakma ve birlikte yakma tesisleri için geçerli değildir. Çevresel Gürültü konulu çevre izni konusunda getirilen muafiyet ise atık pil ve akümülatör ile ömrünü tamamlamış lastik geri kazanım tesisleri için geçerli değildir). 1,2

8.2 Hurda parçalama tesisleri dahil hurdaların veya ömrünü tamamlamış araçların depolama alanları ve/veya işleme tesisleri, atık elektrikli ve elektronik eşya işleme tesisleri ile tanker temizleme tesisleri 1,2

8.3 Gemi geri dönüşüm tesisleri 1,2,3

8.4 İleri Termal İşlem Tesisleri(Piroliz, Gazlaştırma) 1,4

8.5 Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) Hazırlama Tesisi1,2

8.6 Tıbbi atık sterilizasyon tesisleri 1,2

9. Maddelerin Depolanması, Doldurma ve Boşaltılması

9.1 Yanıcı, parlayıcı veya patlayıcı gazlar için depolama ve dolum tesisleri.1

9.1.1 Sıvılaştırılmış petrol gazları için toplam depolama tank kapasitesi 10.000 m3 veya daha fazla olan tesisler (Isınma amaçlı kullanılan depolama tankları hariçtir).

9.1.2 Doğalgaz/LNG (sıvılaştırılmış doğalgaz) ve benzeri  gazlar için toplam depolama tank    kapasitesi 20.000 m3 ve daha fazla olan tesisler. (Isınma amaçlı kullanılan depolama tankları hariç).

9.1.3 Dolum kapasitesi 200 ton/gün ve daha büyük olan sıvılaştırılmış petrol gazlarından tüp dolum işlemlerinin gerçeklestirildiği tesisler.

9.2 Ham petrol, petrol ürünleri ve petrokimyasal ve kimyasal ürünler için depolama tesisleri.1

9.2.1 Ham petrol için toplam depolama tank kapasitesi 100.000 ton ve daha fazla olan tesisler.

Çevre İzinleri Kapsamında Ek-2 Listesi Dahilinde Olan Kuruluşlar

Çevre İzin Ek 2 Listesi

EK-2

 

1.Enerji Endüstrisi

1.1 Termik ve ısı santralleri.

1.1.1 Katı  ve  sıvı yakıtlı tesislerden toplam yakma sistemi ısıl gücü 1 MW ve daha büyük 100 MW’tan küçük  olan tesisler.

1.1.2 Gaz yakıtlı tesislerden toplam yakma sistemi ısıl gücü 2 MW ve daha büyük 100 MW’tan küçük  olan tesisler.

1.2 Aşağıdaki yakıtları yakan tesisler.1 (Isınma amaçlı kullanımlar ile sıhhi sıcak su amaçlı kullanımlar hariç)

1.2.1 Katı (Kömür, kok, kömür briketi, turba, odun, plastik veya kimyasal maddelerle kaplanmamış ve muameleye tabi tutulmamış odun artıkları, petrol koku) ve sıvı (fuel-oil, nafta, motorin, biyodizel ve benzeri) yakıtlı tesislerden toplam yakma sistemi ısıl gücü 1 MW ve daha büyük 100 MW’tan küçük  olan tesisler.

1.2.2  Gaz yakıt (doğalgaz, sıvılaştırılmış petrol gazı, kokgazı, yüksek fırın gazı, fuel gaz) yakan ve toplam  yakma sistemi ısıl gücü 2 MW ve daha büyük 100 MW’tan küçük  olan tesisler.

1.2.3  Biyokütlenin (Pirina, ayçiçeği, pamuk çiğiti vb) yakıt olarak kullanıldığı toplam yakma ısıl gücü 500 kW ve daha büyük 100 MW’tan küçük  olan tesisler.

1.2.4  Yukarıda belirtilen yakıtlar dışındaki, yakıt tanımına girmeyen katı ve sıvı yanıcı maddelerle çalışan, toplam yakma ısıl gücü 1 MW ve daha büyük 50 MW’tan küçük  olan tesisler.

1.3 Yakma ısıl gücü 1 MW ve daha büyük 100 MW’tan küçük  kombine çevrim, birleşik ısı güç santralleri, içten yanmalı motorlar ve gaz türbinleri. (Mobil santrallerde kullanılan içten yanmalı motorlar ve gaz türbinleri dahil).

1.4 Yakma ısıl gücü 1 MW ve daha büyük 100 MW’tan küçük  olan jeneratör ve iş makinaları tahrikinde kullanılan gaz türbinleri. Kapalı çevrim gaz türbinleri, sondaj tesisleri ve acil durumlarda kullanılan jeneratörler hariç.

1.5 50 ton/gün ve üzeri, 500 ton/günden küçük  taşkömürü ve bitümlü maddelerin gazlaştırılması ve sıvılaştırılma tesisleri.

1.6 500 ton/gün ve ham petrol veya 500.000 m3 /gün altında doğalgazın çıkarılması.

2. Madencilik ve Yapı Malzemeleri Endüstrisi

2.1 Klinkerden çimento üreten ve /veya paketleyen tesisler.

2.2 Yakıt olarak petrol koku kullanan  ve sönmemiş ürün  kapasitesi 250 ton/gün’dan az olan  dolomit, kireçtaşı veya magnezit pişirme tesisleri .

2.3 Petrol koku dışındaki yakıtların kullanıldığı boksit, dolomit, alçı, kireçtaşı, kiselgur, magnezit, kuvars veya şamot pişirme tesisleri.

2.4 Kireç öğütme, söndürme veya paketleme tesisleri.

2.5 Alçı,  kiselgur, magnezit, mineral boya, midye kabuğu, talk, kil, tras veya kromit öğütme tesisleri.

2.6 Perlit, şist veya kil genleştirme tesisleri.

2.7 300 ton/gün’ün altında eritme kapasitesine sahip, cam elyaf dahil cam üretim tesisleri. (Haberleşme ve medikal alanda kullanılan ürünleri hazır cam çubuk, bilye ve kütükten üreten tesisler, hazır cam çubuk, bilye ve kütükten elyaf çekme yoluyla cam elyaf üreten tesisler hariçtir).

2.8 Cam ve cam ürünlerini asitlerle parlatan veya matlaştıran tesisler.1

2.9 300 ton/gün altında seramik veya porselen üretiminin yapıldığı tesisler.

2.10 Üretim kapasitesi 75 ton/gün ve üzerinde olan ateş tuğlası, çatı kiremitleri, tuğla, yassı kiremit ürünlerin imalatının yapıldığı tesisler.

2.11 Ergitme kapasitesi 20 ton/gün ve üzeri olan mineral elyaf dahil mineral madde ergitme tesisleri.

2.12 Gazlı beton blokları ve buhar basıncı altında kum-kireç briketi veya elyaflı çimento levhaların üretildiği tesisler.

2.13 Üretim kapasitesi 10 m3/saat veya üzerinde olan, çimento kullanarak beton, harç veya yol malzemesi üreten tesisler; malzemelerin sadece kuru oldukları zaman karıştırıldıkları yerler dahil.

2.14 Üretim kapasitesi 5 ton/saat ve üzerinde olan, çimento veya diğer bağlayıcı maddeler kullanarak, sıkıştırma darbe, sarsma ve titreşim yoluyla şekillendirilmiş malzeme üreten tesisler.

2.15 Yol malzemesi hazırlayan asfalt plent tesisleriyle (katran eritme ve püskürtme tesisleri dahil) mineral malzemeli bitüm veya katran karışımlarını eriten ve üreten tesisler.1

2.16 Patlayıcı kullanılan maden ocakları.

2.17 Üretim kapasitesi 200 ton/gün ve üzeri olan ve 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununun I.Grup a ve b, II.Grup (kireçtaşı dahil), IV.Grup, V.Grup’larında yer alan madenlerin çıkartıldığı ocaklar.

2.18 Üretim kapasitesi 200 ton/gün ve üzeri olan ve Maden Kanununun I.Grup a ve b, II.Grup (kireçtaşı dahil), IV.Grup, V.Grup’larında yer alan madenlerin ve cüruf ve molozların kırılması, öğütülmesi, elenmesi için kurulan tesisler.

2.19 Kapasitesi 20.000 m3/yıl ve üzerinde olan mermer işleme tesisleri.

2.20 Kömür ve/veya cevher hazırlama ve/veya zenginleştirme tesisleri.

2.21 Akarsudan ve denizden mineral çıkarılması.1,2

2.22 Tuz işletmeleri.1

3. Metal Endüstrisi

3.1 Kapasitesi 15 ton/ gün ve daha büyük, 100 ton/ gün altında, cevherden, konsantreden ya da ikincil hammaddelerden metalürjik, kimyasal veya elektrolitik prosesler ile demir içermeyen ham metal üretim tesisleri.

3.2 Kapasitesi 50 ton/gün ve daha büyük, 500 ton/ gün altında ham demir üretim tesisi(Kupol Ocakları dahil).

3.3 Kapasitesi 2.000 ton/ gün altında hurda demir çelikten çelik üreten tesisler

3.4 Kapasitesi 100 kg/gün ve daha büyük, 50 ton/gün altında demir dışı metallerin ergitildiği ve/veya döküldüğü  tesisler (Vakumlu ergitme tesisleri ve basınçlı döküm veya kokilli döküm makinalarının bir parçası olan ergitme tesisleri hariç).

3.5 Sıcak Haddeleme Tesisleri.

3.5.1 Kapasitesi, 5 ton/gün ve daha büyük, 5000 ton/gün’den küçük olan  demir veya çeliğin haddelendiği tesisler.

3.5.2 Kapasitesi, 5 ton/gün ve daha büyük, 250 ton/gün’den küçük olan  demir dışı metallerin haddelendiği tesisler.

3.5.3 Haddeleme işlemi yapılmayan ve anma ısıl gücü 1 MW ve daha büyük olan metallerin ısıl işleme tabi tutulduğu fırınlar (tav fırınları ve benzeri).

3.6 Soğuk Haddeleme Tesisleri .

3.6.1 Kapasitesi 10 ton/gün ve daha büyük olan demir veya çeliğin haddelendiği tesisler.

3.6.2 Kapasitesi 5 ton/gün ve daha büyük olan demir dışı metallerin haddelendiği tesisler.

3.7 Üretim kapasitesi 700 ton/gün’ün altında olan demir, temper veya çelik dökümhaneleri.

3.8 5.000 adet/gün’den  az kurşunlu akümülatör ile endüstriyel akümülatör hücreleri üreten tesisler.1

3.9 İşleme tanklarının toplam hacminin 30 m³ ve üzeri elektrolitik veya kimyasal bir proses kullanılarak metal ve plastik maddelerin yüzey işlemesinin yapıldığı tesisler.1

3.10 Batarya ve pil vb üreten tesisler.1

3.11 Kaplama kapasitesi 1 ton/saat ve üzerinde olan ergitme banyolu veya alev püskürtme ile metal yüzeylerinin kurşun, kalay veya çinko gibi koruyucu tabakaları ile kaplandığı tesisler.(Sendzimir metodu ile çalışan sürekli çinko kaplama tesisleri hariçtir).1

3.12 Her tokmağı 50 kJ veya  üzerinde enerji ile çalışan ve  ısıl gücü 2 MW ve daha fazla olan tokmaklı (şahmerdanlı)  tesislerde sıcak metallerin şekillendirildiği tesisler. (Metal levhaların soğuk olarak preslendiği tesisler hariç).

3.13 10 ton/gün ve daha fazla bulon, çivi, perçin, somun ve benzeri makine parçalarıyla, bilye, iğne ve benzeri standart metal parçaların birlikte otomatlarda basınçla biçimlendirildiği tesisler.

3.14 Her seferinde 10 kg veya üzerinde patlayıcı madde kullanılarak detonasyonla biçimlendirme veya metal kaplama işlemlerinin yapıldığı tesisler.

3.15 Aşağıdaki makinelerin üretildiği veya tamirinin yapıldığı tesisler.1

3.15.1 Günde en az bir adet ve toplam hacmi 30 m3 ve üzerinde olan metal saçtan yapılmış  depo, tank ve benzeri  üreten tesisler.

3.15.2  Günde en az bir adet ve taban alanı 7 m2 veya üzerinde olan konteyner üreten tesisler.

3.16 Soğuk ve/veya sıcak biçimlendirme metoduyla üretilen çelik dikişsiz veya kaynaklı boru üreten tesisler.1

3.17 Püskürtmeli maddelerle demir-çelik yapı konstrüksiyonları, çelik konstrüksiyonlar ve sac parçaları yüzeylerinin muamele edildiği ve taşlama veya zımparalama tesisleri (Kapalı devre çalışan püskürtme maddesinin devrede kaldığı tesisler hariçtir).1

3.18 Metal tozları veya pastaları üreten tesisler. 1

3.19 Motorlu taşıtların motorlarının üretimi. 1

3.20 Gemi, yat inşa ve bakım onarım tersaneleri. 1

3.21 Uçak bakım tesisleri. 1

3.22 Demiryolu ekipmanı üretimi. 1

3.23 Patlayıcılar ile baskı yapılması. 1

3.24 Metallerin sırlama, emaye ve/veya mineleme işleminin yapıldığı tesisler. 1

3.25 Demir dışı metal oksit (alüminyum oksit ve çinko oksit gibi) üretim tesisleri. 1

4. Kimya ve Petrokimya Endüstrisi

4.1 Entegre kimya tesisleri, 1

4.1.1 Üretim kapasitesi 200 ton/gün’den az olan asitler, bazlar veya tuzlar gibi inorganik kimyasal maddelerin üretildiği tesisler.

4.1.2 Islak metot veya elektrik enerjisi kullanılarak metaller veya metal dışı maddelerin üretildiği tesisler.

4.1.3 Korindon, ametaller, metal oksitler ya da kalsiyum karpit, bor ve bileşikleri, zırnık, dispeng oksit, silisyum, silisyum karpit gibi diğer inorganik maddelerin  üretildiği tesisler.

4.1.4 Halojenler veya halojen ürünleri üreten tesisler (organik halojenli bileşikleri üreten tesisler hariç).

4.1.5 Basınç altında çözülen asetilenin üretildiği tesisler.

4.1.6 Üretim kapasitesi toplam 2 ton/gün ve daha fazla 100 ton/gün’den az olan organik kimyasal çözücü maddelerin (alkoller, aldehitler, aromatikler, ketonlar, asitler, esterler, asetatlar eterler ve benzeri) üretildiği tesisler.

4.1.7 2 ton/gün ve daha fazla 100 ton/gün’den az basit hidrokarbon (lineer veya döngüsel, doymuş veya doymamış, alifatik veya aromatik) üreten tesisler.

4.1.8 Organometalik bileşiklerin üretildiği tesisler.

4.1.9 Temel plastik maddelerin (polimerler, sentetik elyaflar ve seluloz bazlı elyaflar) üretildiği tesisler.

4.1.10 Sentetik kauçuk üreten tesisler.

4.1.11 Yüzey aktif maddelerin üretildiği tesisler.

4.1.12 Selüloz nitrat üretim tesisleri.

4.1.13 Sentetik reçine üreten tesisler.

4.1.14 Kauçuk, kükürt veya karbon kullanılarak  vulkanize lastik üreten tesisler.( Saatte 50 kg’dan az kauçuk işlenen tesisler veya yalnız vulkanize kauçuk kullanılan tesisler hariçtir).

4.1.15 Hammadde olarak 3 ton/gün ve üzeri lastik kullanan veya lastik  rejenere eden tesisler.

4.1.16 Katran boyaları veya katran boyası ara ürünlerinin üretildiği tesisler.

4.1.17 Hammadde üretim ünitesini içeren sabun ve/veya deterjan üretimi yapan tesisler

4.1.18 Kapasitesi 2 ton/gün  ve daha büyük olan sabun üreten tesisler.

4.1.19 Hammadde aşamasından başlamak suretiyle 50 ton/gün altı fosfor, azot ya da potasyum bazlı gübre üretimi (basit bileşik gübreler).

4.2 Toplam 2 ton/gün ve daha fazla 100 ton/gün’den az organik kimyasal çözücü maddelerin (alkoller, aldehitler, aromatikler, ketonlar, asitler, esterler, asetatlar eterler ve benzeri)  hammadde olarak kullanıldığı tesisler. 1

Çevre Danışmanlık

Çevre Danışmanlık Firmamız; TC. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetki verilen ve bu kapsamda Çevre Yönetim Hizmeti sunan bir kuruluştur.

Çevre Danışmanlık (Yönetim) Hizmetlerimiz | Bakanlık Onaylı, TS 13078 Standardına Uygun

 • Kapsam Dışı Görüş Yazılarının Alınması
 • Çevre Mevzuatları Kapsamında Uygunsuzlukların Tespiti ve Raporlanması
 • İl Müdürlüğü Uygunluk Yazılarının alınması
 • Geçici Faaliyet Belgesinin alınması
 • Çevre İzinleri
 • Emisyon İzni
 • Gürültü Kontrolü İzni
 • Atık Su Deşarjı İzni
 • Tehlikeli Madde Atık Su Deşarjı İzni
 • Derin Deniz Deşarjı İzni
 • Çevre Lisansları
 • Geri Kazanım Lisansı
 • Bertaraf Lisansı
 • Ara Tepolama Lisansı
 • İşletme Lisansı
 • Arındırma Lisansı
 • Yıllık İç Tetkiklerin Yapılması ve Raporlanması  (İç Tetkik Soru Listesi Örneği)
 • Tesislerin Çalışmasının Çevre Kanunu ve Bu Kanuna Dayanılarak Yürürlüğe Giren Yönetmeliklere Uygunluğunun Kontrolü
 • Atık Yönetimi (Ambalaj Kod ve Şifre, Atık Yağ Beyan Formu, Tehlikeli Atık Kod ve Şifre, Tehlikeli Atık Yönetim Planı, Ambalaj Atıkları Eylem Planı)
 • Yürütülen çalışmaları düzenli aralıklarla izlemek, mevzuatlarda belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğini tespit etmek ve raporlamak
 • Çevre Mevzuatları Kapsamında Tesis Çalışanlarına Bilgilendirici Eğitimlerin Verilmesi
 • Çevre Mevzuatları Kapsamında Tesis Çalışanlarına Özendirici Faaliyetlerin Düzenlenmesi
 • Teknik Uygunluk Raporları Hazırlamak ( Atık Yağ, Bitkisel Atık Yağ, Ömrünü Tamamlamış Lastik, ÖTA Geçici Depolama, ÖTA İşleme, PCB Arındırma… )
 • Endüstriyel (Tehlikeli ve Tehlikesiz) Atık Yönetim Planı
 • Çevre Görevlisi ve Danışmanlık Firmalarının Kullanacağı Formartlar ; Tutanak,  Eğitim Konuları,  İç Tetkik Raporu
 • Şemalarla Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Mevzuatı

Çevre Mevzuatları Kapsamında İl Müdürlükleri ve Sanayiciler Tarafından Sağlanması Gereken Veri ve Bilgi Akışı çevre danışmanlığı alanında hizmet üretmektedir. Hizmetlerimiz güncel çevre mevzuatı kapsamında tehlikeli atıklar, katı atıklar, atıksular, deşarj izni çalışmaları, emisyon izin dosyası hazırlanması, tehlikeli atıklar, çevre izinleri, mevcut çevre durum çalışmaları ve raporlanması vb çalışmalar olarak özetlenebilir

Çevre İzinleri

Daha önce ayrı ayrı alınan emisyongürültüatıksu deşarjı gibi izin konuları ile geri kazanım bertaraf ara depolama, işleme arındırma gibi lisans konularını bütüncül bir yaklaşım çerçevesi içerisinde "Çevre İzniÇevre İzni ve Lisansı" başlığı altında toplanmış ve Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Yönetmeliği yayınlanmıştır.

Avrupa Birliği müktesebatının iç hukuka aktarılması sürecinde, "Çevre" başlıklı konular oldukça önem kazanmıştır. Bu uyum sürecinde, ülkemizde çevre konusunda yetkili resmi kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'dır. Bakanlık, yasal anlamda Türk Çevre Mevzuatı'nın AB Mevzuatı'na uyumuna, mevzuatın uygulanmasına ve kurumsal anlamda idari yapı ile bilgi paylaşım altyapısının güçlendirilmesine yönelik hedefler geliştirmiştir.

Çevre konusunda yapılan değişikliklerin buz dağının görünen kısmı olarak adlandırıldığı ve bu konuda daha birçok iyileştirmeye gidileceği aşikârdır.

Daha önce ayrı ayrı alınan emisyongürültüatıksu deşarj gibi izin konuları ile geri kazanım, bertaraf, ara depolama, işleme, arındırma gibi lisans konularını bütüncül bir yaklaşım çerçevesinde 'Çevre İzni /Çevre İzni ve Lisansı' başlığı altında toplanması kararlaştırılmıştır.

Bu uygulamadan önce, örneğin, bir firmanın emisyon konusunda izni varken atıksu deşarjı konusunda izni olmadığından faaliyetten men edilebiliyordu. Bakanlık bu gibi problemlerin önüne geçmek ve faaliyetin başlangıcından sona erdirilmesine kadar olan süreçte firmanın çevre mevzuatı hükümlerine göre faaliyet göstermesini sağlamak için Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik yayınlanmıştır.

Ülkemizde, planlanan ve bir kısmı uygulamaya geçen e-devlet projelerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndaki ayağı olan e-çevre izinleri, bu yönetmelik ile izin/lisans başvurularını elektronik ortama taşımış ve başvuruların çevrimiçi izin portalı üzerinden yapılmasını sağlamıştır. Bu yönetmelik kapsamında çevre izni/ çevre izni ve lisansına tabi işletmeler, çevresel etkilerini göre iki, kategoriye ayrılmıştır. Bunlardan ilki, ‘çevreye kirletici etkisi yüksek düzeyde olan işletmeler (Ek-1 listesinde yer alanlar), diğeri ise ‘çevreye kirletici etkisi olan işletmelerdir (Ek-2 listesinde yer alanlar). Ek-1 ve Ek-2 listesinde yer alan işletmelerin çevre izni/çevre izin ve lisansı alması zorunludur.

01.01.2011 itibariyle, izin/lisans başvuru işlemlerini işletmeler adına çevre görevlisinin yapması zorunlu hale gelmiştir.

Çevre İzin aşamasında izlenecek adımlar şu şekildedir:  

1. adım izin konusu ile ilgili olarak özel belgelerin hazırlanması
2. adım ortak belgelerin hazırlanması
3. adım ise izin aşamasının tamamlanması için gerekli bilgi ve belgelerin sunulması

 • Emisyon İzni
 • Gürültü İzni
 • Atıksu Deşarj İzni
 • Tehlikeli Madde Atıksu Deşarj İzni
 • Derin Deniz Deşarj İzni

Çevre İzin Lisansı Belgesi Alma

10 Eylül 2014 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği” tarafından çevre izin ve lisansına tabi tutulan işletmeler çevresel etkilerine göre gruplandırılmıştır.

 • Ek -1 Çevreye etkisi fazlaca olan işletmeler grubu (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tahsis edilir.)
 • Ek -2 çevreye kirletici etkisi olan işletmeler grubu ( İl Çevre Ve Şehircilik müdürlükleri tarafından tahsis edilir.)

Bu yürürlükçe ayrılan bu iki gruplar da ayrı mevkilerden çevre izini ve çevre izin lisansı almak hükmündedirler. Bu lisansların geçerlilik süreleri on yıldır. Çevre izni ve çevre izin lisansı başvurusu istihdam edilen çevre görevlisi veyahut bakanlıkça yetki almayı başarmış kurumlarca yapılacaktır. Başvuru dosyasının bilgilerinin toplanması ve raporlanarak dosya halinde sunulmasından sonucuna dek hizmet satın alımı yolu ile danışmanlık hizmeti veren kurum ve işletmeci doğacak tüm hukuki sonuçlar ve mevzuata uygunluktan tamamen sorumludur. Bu belgenin işletmesel zorunluluğu bulunmaktadır bu zorunluluk atık oluşturulumun da Ek -1 ve Ek -2 grubuna girmesi dahilin de oluşur. Çalışma faaliyetlerinden dolayı atık oluşturan her işletme çevre ini ve çevre izin lisansına sahip olma hükmündedir.

Çevre Danışmanlık Firması ile Yapılan Sözleşmesi Süresi Ne Kadardır Nelere Dikkat edilir

Çevre danışmanlık sözleşmesi süresinde yasal bir zorunluluk yoktur. Fakat tesis yaptığı faaliyet kapsamında çevre danışmanlık firması ile çalışması gerekiyorsa en az bir yıllık bir sözleşme imzalamasında fayda vardır. Piyasa Şartları da göz önüne alındığında şuan ki mevcut durumda firmaların %99 oranında 1 yıllık sözleşme yapmaktadırlar.

Çevre danışmanlık firmasının görevleri nelerdir

Çevre yönetimi hizmeti vermesi için Bakanlık tarafından belgelendirilen tüzel kişi olarak tanımlanıyor. Çevre danışmanlık firmasında en az 5 çevre görevlisinin sürekli istihdam edilmesi ve bunlardan; birinin, kamu veya özel sektörde çevre ile ilgili olarak en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip veya 7 nci maddenin ikinci fıkrası kapsamında belge almış koordinatör çevre görevlisi olması gerekiyor.

Ayrıca, en az birinin kamu veya özel sektörde çevre ile ilgili olarak en az 3 yıllık mesleki tecrübeye sahip çevre mühendisi veya çevre mühendisliği, çevre bilimleri veya çevre teknolojileri konularında yüksek lisans veya üzeri eğitim almış veya 7 nci maddenin ikinci fıkrası kapsamında belge almış çevre görevlisi olması gerekiyor.


En az birinin ise kamu veya özel sektörde çevre ile ilgili olarak en az 2 yıllık mesleki tecrübeye sahip çevre görevlisi olması zorunlu oluyor. 

Çevre izni başvurusu için adımlar ve gerekli belgeler

ÇEVRE İZİN BELGESİ adı altında yapılacak başvurularda birinci adım izin konusu ile ilgili Özel Belgenin temini olmalıdır. (örneğin; emisyon için İl müdürlüğü uygunluk yazısı) İkinci adımda ise Ortak Belgeler ve izin konusu ile ilgili özel belge/belgeler beraberinde Geçici Faaliyet Belgesi başvurudur. Üçüncü ve son adımda ise İzin sürecini tamamlamak üzere Başvuru kapsamınıza uygun bilgi ve belgelerin (örneğin; emisyon için Emisyon Ölçüm Raporu)teslimidir.

ÇEVRE İZİN KONULARI

Çevre İzinleri beş ana başlık halinde ÇEVRE İZİN BELGESİ adı altında bir araya toplanmıştır.

 • Emisyon
 • Gürültü
 • Deşarj
 • Tehlikeli Madde Deşarjı
 • Derin Deniz Deşarjı

Emisyon konulu çevre izni

Gürültü konulu çevre izni

Atıksu konulu çevre izni

 • Birinci adım : Atıksu arıtma tesisi proje onayı 
  (27.4.2004 tarihinden sonra inşaatı başlamış atıksu arıtma tesisleri için) veya muaf olduğuna dair belge (27.04.2004 tarihten önce kurulan veya inşaatına başlanılan atıksu arıtma tesisleri için)
  [*]İkinci adım : Geçici faaliyet belgesi (başvuru için gerekli belgeler)
  [*]Üçüncü adım : Atıksu deşarjı teknik bilgiler listesi


Tehlikeli madde atıksu konulu çevre izni

[*]Birinci adım : Tehlikeli madde arıtma tesisi proje onayı 
(27.4.2004 tarihinden sonra inşaatı başlamış atıksu arıtma tesisleri için) veya muaf olduğuna dair belge (27.04.2004 tarihten önce kurulan veya inşaatına başlanılan atıksu arıtma tesisleri için)
[*]İkinci adım : Geçici faaliyet belgesi (başvuru için gerekli belgeler) 
[*]Üçüncü adım : Tehlikeli madde atıksu desarjı teknik bilgiler listesi 

Derin deniz desarjı konulu çevre izni

[*]Birinci adım : Derin deniz desarjı proje onayı
[*]İkinci adım : Geçici faaliyet belgesi (başvuru için gerekli belgeler) 
[*]Üçüncü adım : Derin deniz desarjı teknik bilgiler listesi

Çevre izin belgesi zorunlu mu

evre izin ve lisans yönetmeliğindeki Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmeler, faaliyette bulunabilmeleri için, öncelikle çevre izin belgesi alması gerekli oluyor. Çevre izni belgesi Emisyon, deşarj, gürültü kontrol, derin deniz deşarjı ve tehlikeli madde deşarjı konularından en az birini içeren bir belge olarak karşımıza çıkıyor. 

Aynı adreste bulunan ancak işletmecisi veya tüzel kişiliği farklı olan işletmeler ayrı ayrı çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesi almakla yükümlü oluyor. Çevre izni belgesi yetkili Bakanlık, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinden alınabiliyor. Çevre izni belgesi beş yıl süre il geçerli sayılıyor. Peki, Çevre izin belgesi zorunlu mu?

İşletmenin çevre izin veya çevre izin ve lisans koşullarına aykırı iş ve işlemlerinin tespit edilmesi durumunda yetkili merci tarafından Çevre Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca idari yaptırım uygulanıyor. İşte, çevre izni olmadan çalışmanın cezası!

ÇEVRE İZİN LİSANS HİZMETLERİ

Çevre İzni - Çevre İzin ve Lisansları (e-Çevre İzinleri), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ’nın görev ve sorumluluğunda bulunan tüm izin ve lisanslar için başvuruların yapılması ve değerlendirilmesi aşamalarını içeren web tabanlı bir uygulamadır.

Çevre İzin ve Lisans başvuruları sanayi tesisleri adına çevre görevlisi veya çevre danışmanlık firması olarak yeterlik almış kuruluşlar ve kişiler tarafından yapılmaktadır. Başvurular elektronik ortamda başvuruyu inceleyecek mercilere iletilmektedir. Bu merciler; çevreyi kirletici etkisi yüksek olan tesisler için Bakanlık Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, çevreyi kirletici etkisi olan diğer tesisler için ise İl Çevre ve Şehircilik Müdürlükleridir.

Çevre İzni - Çevre İzin ve Lisansları kısaca e-Çevre İzinleri uygulaması ile bugüne kadar basılı evrak üzerinden yapılan başvurular yerine bilgi teknolojileri imkânları kullanarak elektronik başvuruya imkân sağlanmaktadır. Bu amaçla geliştirilen web tabanlı yazılım sayesinde başvuruların yapılması, bu başvuruların yetkili mercilere iletilmesi, değerlendirilmesi ve onaylanma süreci online olarak tamamlanabilmektedir.

ÇEVRE İZİN VE LİSANS BELGESİ

Bu Yönetmelik kapsamında verilecek çevre izin ve çevre lisanslarını kapsayan tek bir belge.


Atık Lastiğim Var Ne Yapmalıyım

— ÖTL (ömrünü tamamlamış lastik)’lerin geri kazanımı esastır.

— Lastik üreticileri lastik ömrünü uzatacak tedbirleri tasarım aşamasında alırlar.

— ÖTL’lerin ithalatı yasaktır.

— ÖTL’lerin hangi sebeple olursa olsun vadi veya çukurlarda dolgu malzemesi olarak kullanılması, katı atık depolama tesislerine kabulü ve depolanması, ısınmada kullanılması, gösteri ve benzeri fiilleri kapsayacak şekilde her ne amaçla olursa olsun yakılması yasaktır. Aksine hallerde bu Yönetmeliğin 25 inci maddesi hükümleri uygulanır. (Bu Yönetmeliğe aykırılık halinde 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 15 inci maddesi ile 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (g), (r) ve (s) bentleri ve aynı Kanunun 23 üncü maddesi doğrultusunda idari ve cezai yaptırımlar uygulanır.)

a) Atık lastikler geçici depolanabilir mi, belli bir süresi var mıdır?

e) Lastik tamirhaneleri, kaplamacılar, perakende satış noktaları, oto sanayi ve benzeri yerlerde ömrünü tamamlamış lastikler açık alanda biriktirilemez. Biriktirme yerlerinde yangına ve sivrisinek, fare gibi zararlıların üremesine karşı önlem alınır. ÖTL’ler yetkili taşıyıcılara teslim edilinceye kadar en fazla altmış (60) gün bu yerlerde muhafaza edilebilir.

f) ÖTL üreticisi, aracının lastiklerini değiştirdiğinde eski lastiklerini, lastik dağıtımını ve satışını yapan işletmelere veya yetkili taşıyıcılara teslim eder.

g) ÖTL’ler yetkili taşıyıcılara bedelsiz olarak teslim edilir. Yetkisiz kuruluş ve kişilerin taşıma yapması yasaktır.

h) Yarış pistleri, çocuk oyun alanları, karting pistleri ve benzeri alanlarda çarpma bariyeri olarak kullanılan ÖTL’lerin bertarafı, bu yerleri işletenler tarafından sağlanır.

ı) ÖTL’lerin yarattığı çevresel kirlenme ve bozulmadan doğan zararlardan dolayı, lastik üreticileri, ÖTL üreticileri, taşıyıcılar, geçici depolama alanı işletmecileri, geri kazanım ve bertarafçılar kusur şartı aranmaksızın müteselsilen sorumludurlar.

i) Ömrünü tamamlamış taşıt söküm tesislerini işletenler, ortaya çıkan ÖTL’lerin bu Yönetmelik kapsamında geri kazanımını veya bertarafını sağlarlar veya sağlatırlar.

j) ÖTL’lerden kaynaklanan her türlü çevresel zararın giderilmesi için yapılan harcamalar, kirleten öder prensibine göre karşılanır. Ortaya çıkan ÖTL’lerin bertarafından sorumlu gerçek ve tüzel kişilerin çevresel zararı durdurmak, gidermek ve azaltmak için gerekli önlemleri almaması veya bu önlemlerin yetkili makamlarca doğrudan alınması nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan gerekli harcamalar 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ÖTL’lerin yönetiminden sorumlu olanlardan tahsil edilir. Ancak, kirletenlerin ödeme yükümlülüğünden kurtulabilmesi için, kirlenmenin önlenmesi ve sınırlanması konusunda her türlü tedbiri aldıklarını ispat etmeleri gerekir.

b) Lastik üreticisinin yükümlülükleri nelerdir?

Ömrü tamamlanmış lastiklerin kontrolü yönetmeliği MADDE 9 a göre Lastik üreticileri;

- Üretimde çevre kirlenmesini ve enerji tüketimini azaltıcı önlemler almakla,

- Bu Yönetmeliğin 18 inci maddesine göre EK-2’de yer alan kota müracaat formunu doldurarak, her yıl mart ayı sonuna kadar Bakanlığa kota müracaatında bulunmakla,

- Lastik kullanımı ve ÖTL’lerin düzenli toplanması konusunda tüketicinin bilgilendirilmesi için gerekli çalışmaları yapmakla, toplama faaliyetlerine kamuoyunun katılımının arttırılması için lastik tüketicilerinin yükümlülüklerini de içeren dokümanları ve uyarı işaretlerini lastik satış ve değiştirme noktalarında bulundurmakla,

- Geri kazanılması mümkün olmayan ÖTL’leri bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesi doğrultusunda bertaraf ettirmekle,

 

yükümlüdür.

Numune Nasıl Alacağım

Sıvı numuneler için pipet, katı numuneler için kürek kullanılır. Alınan numuneler cam kavanozlara saklanır. Alınan numunelerin atığı temsil edebilmesi için atığın boyutuna göre atığın farklı lokasyonlarından birden fazla örnek alınır.


Ambalajlamayı nasıl yapacağım

Atığın cinsine, nem muhtevasına, pH değerine ve özel diğer durumlarına gore farklı paketleme ambalajlama yapmak gerekir.

Kontamine Atıklar: Bu tip atıklar dökme olarak sızdırmaz damperli araçlarla gönderilmelidir. Ancak, sevk edilecek atığın miktarına bağlı olarak, palet üzerinde olmak koşuluyla naylon torbalarda, 200 lt’lik standart varillerde üzerleri kapatılmak suretiyle gönderilebilir.

Farmasotik (ilaç) Atıklar: Bu tip atıklar, kendi orijinal ambalajlarında koliler içerisinde dökme olarak damperli kamyon ile gönderilebileceği gibi, koliler palet üzerine istiflenerek yatay ve dikey bantlarla sabitlenmek suretiyle kasalı kamyon ile de gönderilebilir.

Gres Yağı: Dolu ağırlığı maksimum 30 kg. olacak şekilde sağlam ve sızdırmaz plastik torbalar içerisinde olmak üzere, metal varil veya katı atık konteynerlerine koyularak gönderilmelidir. Sevk edilen toplam atık miktarı 3 ton ve üzerinde ise, torbalar damperli kamyona yüklenerek gönderilmelidir.

Boya / Fosfat Çamuru: Maksimum 25 kg. olacak şekilde naylon torba veya çuvallara doldurularak palet üzerine yerleştirilmek kaydıyla varil, big bag torba veya katı atık konteyneri içerisinde sevk edilmelidir. Konteyner; hacimce minimum 1 m3, ağırlıkça maksimum 1,5 ton kapasiteli olmalı ve forklift ile taşıma ve boşaltma işlemlerinin yapılmasına elverişli olmalıdır.

Faks- Printer Kartuşu: Palet üzerinde olmak koşuluyla naylon torbalarda veya 200 lt’lik varillerde gönderilmelidir.

Yanabilir Sıvı, Sulu Sıvı, Özel Sıvı: Bu tip sıvı atıklar maksimum %90 dolulukta olmak üzere 200 lt’lik tıkaç kapaklı saç varillerde (kapakları kapalı) paletlenerek veya hacimce minimum 1 m3, ağırlıkça maksimum 1,5 tonluk konteynerler ile gönderilmelidir. (Örnek: 1 tonluk IBC tanklar) Ayrıca söz konusu konteynerler forklift ile boşaltma ve taşımaya uygun olmalıdır.

Floresan: Floresan lambalar (uzun tip) orijinal ambalajları ile kırılmayacak şekilde ambalajlanmış olarak sandık veya plastik fıçılarda strafor, köpük malzeme vs. ile desteklenerek gönderilmelidir. Fıçılar palet üzerinde olmalı ve streç bantlarla sabitlenmelidir. Yuvarlak tip veya ampul türü olanlar ise plastik varillerde gönderilmelidir.

Pil: Sağlam ve sızdırmaz plastik fıçılarda gönderilmelidir. Fıçılar palet üzerine sabitlenmelidir.

Kontamine Varil: Variller, palet üzerine devrilmeyecek şekilde tek sıra halinde sabitlenerek gönderilmelidir. İki sıra yüklenmesi durumunda iki varil arasına palet yerleştirilmelidir. Varil içerisindeki atıklar tamamen boşaltılmalıdır.

Laboratuar Kimyasalları ve Fıçı Atıklar: Dolu ağırlığı maksimum 30 kg. olacak şekilde kapaklı ve kesin sızdırmaz plastik veya atığın özelliğine göre kraft fıçılarda, palet üzerinde streç bantlarla sabitlenerek gönderilmelidir. Fıçıların ağızları kapalı ve maksimum atık doldurma kapasitesi, toplam hacminin %90’ı olmalıdır. Aynı fıçı içerisine birbirleriyle reaksiyona girecek atıklar konulmamalıdır.

Variller araca palet üzerinde tek sıra olacak şekilde yüklenmeli, iki sıra yüklenmesi durumunda ise iki varil arasına palet yerleştirilmelidir. Her bir fıçı ayrıca etiketlenmelidir.

Asbestli İzolasyon Malz. vb. Tozlu Atıklar (Depolama): Bu atıklar, ağzı sıkıca kapalı sağlam ve sızdırmaz çuvallarda toplanıp lisanslı damperli kamyon ile gönderilmelidir.

Tehlikeli Arıtma Çamuru (Depolama): Atıklar konteynerlerde (min. 1m3) veya içerisine naylon torba geçirilmiş klapeli kapaklı metal fıçılarda gönderilmelidir. Konteynır, ağırlıkça max. 1,5 ton kapasiteli olamalı ve forklift ile indirme /boşaltma yapılabilmelidir.

Dökme gönderilecek arıtma çamurları ise damperli kamyon ile gönderilmelidir. Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine göre düzenli depolama sahalarında bertaraf edilecek atıkların nem oranı %65’in altında olmalıdır.

Geçici Faaliyet Belgesi Almayan İşletmeler ile İlgili Duyuru

Bakanlığımız tarafından, Çevre İzni olmadan faaliyet gösteren mevcut işletmelere izin işlemlerini tamamlamak üzere 31.12.2013 tarihine kadar süre verilmiştir. Bu tarihe kadar başvuruda bulunan işletmelere idari yaptırım kararı uygulanmayacak olup, bu tarihten sonra izni olmadan çalıştığı tespit edilen işletmelere para cezası ve faaliyet durdurmaları içeren idari yaptırım kararları uygulanacağı tüm Valiliklere bildirilmiştir. 

Çevre Kanuna istinaden 29.04.2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, 01/04/2010 tarihinde yürürlüğe giren Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmelerin çevre izin ve lisansı almaları zorunludur. Çevre İzin ve Lisansı olmadan faaliyet gösteren işletmelere Çevre Kanununun 20. Maddesi gereği idari para cezaları uygulanmaktadır.

Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzni bulunmayan işletmelerin çevre mevzuatına uygun tedbirleri alarak faaliyetlerine devam etmelerinin sağlanması amacıyla 31.12.2013 tarihine kadar Geçici Faaliyet Belgesi başvurusunda bulunan ve çevre mevzuatında yer alan diğer hususlara uygun çalışan işletmelere, idari para cezası uygulanmayacaktır. Ancak bu tarihten sonra izni olmadan çalıştığı tespit edilen işletmelere Çevre Kanunun 20. Maddesi gereği 1.693.300 TL'ye varan idari para cezaları ve faaliyet durdurmaları da kapsayan idari yaptırım kararları uygulanacaktır.

Çevre izin ve lisans belgesi başvuruları; Yönetmeliğin Ek-1listesinde belirlenen işletmeler için Bakanlık; Ek- 2 listesinde belirlenen işletmeler için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından değerlendirilmektedir. İzin Lisans işlemleri ve süreci ile ilgili gerekli olan bilgi, belge içeriklerine ilişkin güncel formatlar (http://www.csb.gov.tr/gm/ced/) web adresinde "İzin Lisans İşlemleri" başlığı altında yayınlanmaktadır.

Çevre danışmanlık firmalarının yükümlülükleri

Çevre yönetimi hizmetlerini mevzuata uygun bir şekilde yürütmek, koordine etmek, çevre yönetimi hizmeti çalışmalarını düzenli aralıklarla izleyerek, ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğini tespit etmek,


- İşletmeye hizmet vermeye başladığı tarihten itibaren her ay aylık faaliyet raporunu hazırlamak, bu raporları en geç takip eden ayın on beşine kadar işletme sahibine veya sorumlusuna sunmak ve sisteme yüklemek,


- İşletmeye hizmet vermeye başladığı tarihten itibaren otuz gün içinde, takip eden her yılda ise bir defadan az olmamak üzere işletmenin genel durumunu kapsayacak şekilde iç tetkik raporunu hazırlamak, bu raporları işletme sahibine veya yetkilisine sunmak ve sisteme yüklemek,


- İşletmeye hizmet vermeye başladığı tarihten itibaren otuz gün içerisinde ve takip eden her yılda, işletme yetkililerine ve çalışanlarına yönelik olarak mevzuat ve çevresel konularda en az bir kere bilgilendirici eğitim çalışması yapmak ve özendirici faaliyetler düzenlemekle, düzenlediği eğitimlere ilişkin hazırladığı raporları sisteme yüklemek,


- İç tetkik raporlarını, aylık faaliyet raporlarını ve eğitimle ilgili belgeleri Bakanlıkça belirlenerek ilan edilen formatlara uygun olarak hazırlamak,


- İşletmede uygunsuzluk tespit edildiğinde, tespit tarihinden itibaren en geç otuz gün içerisinde uygunsuzluğa ilişkin raporu sisteme yüklemekle ve işletme sahibine/yetkilisine uygunsuzluğun giderilmesi için önerilerde bulunarak uygunsuzluğun giderilip giderilmediğinin takibini yapmakla, uygunsuzluğun giderildiği tarihten itibaren otuz gün içerisinde yapılan işlem ve uygunsuzluğun giderilmesine ilişkin raporu sisteme yüklemek,


- İşletmenin çevre mevzuatı kapsamında alması gerekli çevre izni, çevre izin ve lisans belgelerini almak, güncellemek ve/veya yenileme çalışmalarını yürütmek,


- İşletmenin çevre mevzuatı kapsamındaki beyan ve bildirimlerini belirtilen formatta, zamanında ve eksiksiz olarak yapmak,


- Yetkili makam tarafından istenilecek bilgi ve belgeleri belirtilen formatta, zamanında ve eksiksiz olarak sunmak,


- İşletmede yürüttüğü tüm çalışmaları imzalı belgeler halinde 5 (beş) yıl süre ile muhafaza etmek,


- SGK hizmet belgesi ve dökümlerini 5 (beş) yıl süre ile muhafaza etmek,


- Yetkili makam tarafından yapılacak planlı veya haberli denetimler sırasında işletmede hazır bulunmak, istenen bilgi ve belgeleri sağlamak,


- Vize dönemi içinde en az bir kere Bakanlık tarafından yapılacak/yaptırılacak eğitime katılmak,


- İşletme ile ilgili öğrendikleri ticari sır mahiyetindeki bilgileri saklı tutmak,


- Çevre yönetim hizmeti verilen ve Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-1 listesinde yer alan işletmeler için ilgili çevre görevlisinin ayda en az iki gün, Ek-2 listesinde yer alan işletmeler (mevsimlik veya dönemsel çalışan işletmeler için sadece çalıştığı dönemi kapsayacak şekilde) için ilgili çevre görevlisinin ayda en az bir gün çalışmasını sağlamak,


- İç tetkik raporunu, çevre yönetimi hizmeti verilen ve Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-1 listesinde yer alan işletmeler için üç yıl tecrübeli çevre görevlisi; Ek-2 listesinde yer alan işletmeler için ise iki yıl tecrübeli çevre görevlisi ile birlikte hazırlanmasını sağlamak,


- İşletmeler ile hizmet alımı sözleşmesi yapılması veya feshedilmesi durumunda en geç 30 (otuz) gün içerisinde sistem üzerinden bildirmek,


- Bünyelerinde çalışan çevre görevlilerinin hizmet vereceği işletmelere ilişkin aylık çalışma planını oluşturmak ve sistem üzerinden bildirmek,


- Çevre yönetimi hizmeti verdiği işletmelerde hazırlamak zorunda olduğu bilgi, belge ve raporları sisteme yüklemekle ve bir nüshasını işletmede, diğer nüshasını firmada 5 yıl muhafaza etmek,


- Çevre görevlisi belgesine sahip personelin firmada işe başlaması veya ayrılması durumunda 30 (otuz) gün içerisinde gerekli değişikliği sistem üzerinden yapmak,


- 9 uncu maddedeki niteliklerin sağlanamaması hâlinde 30 (otuz) gün içerisinde söz konusu şartları sağlamak,


- Yeterlik belgesine müracaat aşamasındaki belgelerde beyan edilen adres ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yapılan değişiklikleri, değişiklik tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde sistem üzerinden bildirmek,


- Unvan ve adres değişikliği halinde, değişikliğin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içerisinde yeniden belge başvurusu yapmak,


- Firmaların devredilmesi ve ortaklarının değişmesi durumunda, değişikliğin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içinde ilgili belgeleri sisteme yüklemek,


- Elektronik posta kullanıcı adlarında yapılan değişiklikleri ve çevre yönetimi hizmeti verdiği işletmelerin elektronik postalarını 30 (otuz) gün içerisinde sisteme yüklemek,


- Bünyelerinde görev yapan çevre görevlilerinin Bakanlık tarafından yapılacak/yaptırılacak eğitimlere katılmalarını sağlamak.

Çevre izin veya çevre izin ve lisansına e-başvuru dosyasının hazırlanması ve sunulması

(1) Çevre izin veya çevre izin ve lisansı başvurusu çevre yönetim birimi, istihdam edilen çevre görevlisi ya daBakanlıkça yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmaları tarafından yapılır.

(2) Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmeler için çevre izni veya çevre izin ve lisans başvurusu elektronik imza ile elektronik ortamda yetkili merciye yapılır.

(3) Bu Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2’sinde belirtilen faaliyet ve tesislerin başvuru dosyalarında Ek-3’te belirtilen bilgi, belge ve raporların sunulması zorunludur.

(4) İzin ve lisansa esas teşkil edecek tüm ölçüm ve analizlerin Bakanlığa veya Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlara yaptırılması gereklidir.

(5) Başvuru dosyasının yetkili mercilere sunulmasından başvurunun sonuçlanmasına kadar olan tüm süreçler ile bilgi, belge ve raporların doğruluğu, mevzuata uygunluğu ve doğacak hukuki sonuçlar konusunda işletmeci ve hizmet satın alımı yoluyla işlemlerin gerçekleştirilmesi durumunda yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firması müteselsilensorumludur.

Geçici Faaliyet Belgesi - GFB Aşamaları

29.04.2009 tarih ve 27214 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkındaki Yönetmeliğe göre mevcut çevre izinleri için son geçerlilik tarihi 01.04.2012 olarak belirlenmiş olup tüm işletmelerin öncelikle Geçici Faaliyet Belgesi başvurularını yapmaları gerekmektedir.

Yönetmeliğin EK-1 ve EK-2 listelerinde yer alan işletmeler için geçici faaliyet belgesi için yetkili merciye e-izin başvurusu yapılır. Elektronik başvuru dosyasında EK-3A ve EK-3B’de belirtilen bilgi, belge ve raporların bulunması zorunludur. Geçici faaliyet belgesi e-başvuru dosyası yetkili merci tarafından 30 (otuz gün) içerisinde incelenir.

Yapılan başvurunun yetkili merci tarafından uygun bulunması durumunda işletmeye, gerekli bilgi, belge ve raporların tamamlanması için bir yıl süreli geçici faaliyet belgesi verilir.

Geçici faaliyet belgesinin alınmasından itibaren en geç 6 (altı ay) içerisinde çevre izin veya lisansının e-başvuru sürecinin tamamlanması zorunludur. 

GFB Başvurularında Altın Kurallar

  1. Başvuruların, Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkındaki Yönetmeliğin EK-3Asında yer alan bilgiler ile EK-3Bsinde yer alan belgeleri içeren başvuru dosyası hazırlanarak elektronik ortamda (e-başvuru) yapılması gerekmektedir.
  2. Başvuruların işletmenin tabi olduğu tüm izin/lisans konularını içermesi gerekmektedir.
  3. Tüm çevre lisansı konularında yapılacak geçici faaliyet belgesi başvurularının emisyon ve atıksu deşarjı konulu çevre izin başlıklarını içermesi gerekmektedir.
  4. Tüm ömrünü tamamlamış lastik ve atık pil ve akümülatör geri kazanım çevre lisansı konularında yapılacak başvuruların emisyon ve atıksu deşarjı konulu çevre izin başlıklarının yanı sıra gürültü konusunu da içermesi gerekmektedir.
  5. Başvurular 01/01/2011 tarihi itibariyle yetkilendirilmiş çevre görevlisi, çevre yönetim birimi ve çevre danışmanlık firmaları tarafından yapılabilmektedir.
  6. Başvurularının EK-1 listesinde yer alan işletmeler için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına, EK-2 listesinde yer alan işletmeler için ise İl Çevre Müdürlüklerine yapılması gerekmektedir. İşletme adına aynı adreste yer alan EK-1 ve EK-2 listesine tabi entegre faaliyet veya tesislerin birlikte bulunması halinde başvuruların bir bütün olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yapılması gerekmektedir.
  7. Geçici faaliyet belgesi başvurusunun incelenmesi aşamasında işletmelere eksikliklerin tamamlanması için herhangi bir bildiriminde bulunulmayacak ve başvuru dosyası iade edilecektir. Başvuru dosyasına sonradan herhangi bir bilgi ve belge ilave edilemeyecektir. Bu kapsamda, başvuruların Yönetmelikte yer alan ve yukarıda da sıralanan hususlar çerçevesinde eksiksiz yapılması gerekmektedir.
  8. EK3-B (Özel Belgeler) kapsamında talep edilen belgeler arasında “İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı” yer almakta olup dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda açıklanmaktadır.
    1. İşletme tarafından uygunluk yazısı talebiyle bir Uygunluk Yazısı Başvuru Dilekçe'si ile İl Çevre Müdürlüğü'ne başvurulur.

    2. İl müdürlüğü uygunluk yazıları aşağıda belirtilen çevre izin/lisans konuları için işletmelerin yerinde incelenmesi esasına göre düzenlenir. Her bir izin / lisans konusu için bu uygunluk yazısının düzenlenmesinde işletmelerde aranacak kriterlere aşağıdaki tablonun sağ sütunda bulunan linkler kullanılarak ulaşılabilmektedir.

    3. Çevre lisansı için işletmeye uygunluk yazısı verilebilmesi için işletmenin ilgili bütün fiziksel şartları sağlaması gerekmektedir. Yerinde yapılan incelemede gerekli fiziksel şartları (aşağıdaki tablonun sağ sütununda bulunan linklerde belirtilen)  sağladığı tespit edilen işletmelere uygunluk yazısı verilir. Fiziksel şartların dışında teknik yeterlilik, proses, standartlar, ölçüm/analiz sonuçları vb. konularda herhangi bir inceleme yapılmamaktadır.

    4. Emisyon konulu çevre izni için uygunluk yazısı verilebilmesi için, emisyon konulu çevre izni verilmesinde aranacak kriterlerin (aşağıdaki tablonun sağ sütununda bulunan linklerde belirtilen) tamamının işletmede yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu kriterler dışında işletmede ölçüm/analiz sonuçları kapsamında herhangi bir inceleme yapılmamaktadır.

    5. Belirtilen şartı/şartların tamamını sağlamayan işletmelere eksiklik/uygunsuzluk giderilmediği sürece uygunluk yazısı verilmemektedir.  

Çevre izin başvurusu için adımlar ve gerekli belgeler

ÇEVRE İZİN BELGESİ adı altında yapılacak başvurularda birinci adım izin konusu ile ilgili Özel Belgenin temini olmalıdır. (örneğin; emisyon için İl müdürlüğü uygunluk yazısı) İkinci adımda ise Ortak Belgeler ve izin konusu ile ilgili özel belge/belgeler beraberinde Geçici Faaliyet Belgesi başvurudur. Üçüncü ve son adımda ise İzin sürecini tamamlamak üzere Başvuru kapsamınıza uygun bilgi ve belgelerin (örneğin; emisyon için Emisyon Ölçüm Raporu) teslimidir.

Çevre İznine veya Çevre Lisansına nasıl başvururum

Çevre izni veya çevre izin ve lisans başvurusu, Ek-1 listesinde yer alan işletmeler için çevre danışmanlık firmaları ya da çevre yönetim birimi tarafından, Ek-2 listesinde yer alan işletmeler için çevre danışmanlık firmaları, çevre yönetim birimi veya tesiste istihdam edilen çevre görevlisi tarafından yapılır.

 Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmeler için geçici faaliyet belgesi, çevre izni veya çevre izin ve lisansı başvurusu elektronik veya mobil imza ile elektronik ortamda, Ek-3A, Ek-3B ve Ek-3C'de belirtilen bilgi, belge ve raporların yetkili merciye sunulması ile gerçekleştirilir.

Çevre faaliyet belgesi almak zorunlu mu

Çevre ile ilgili tüm sorumluluklarını yerine getirmiş olmasına rağmen, yıl sonuna kadar çevre faaliyet belgesi almayan firmalara Çevre Kanunu uyarınca 40 bin lira ile 1.7 milyon lira arasında değişen miktarda para cezası uygulanacak.

Çevre ile ilgili tüm sorumluluklarını yerine getirmiş olmasına rağmen, yıl sonuna kadar çevre faaliyet belgesi almayan firmalara Çevre Kanunu uyarınca 40 bin lira ile 1.7 milyon lira arasında değişen miktarda para cezası uygulanacak.


Önceki gün yapılan değişiklikle kabine dışı kalan Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın, ağustos ayında yaptığı uyarı çerçevesinde 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca, firmalara çevre suçu işlemese de 1.7 milyon liraya varan ceza geliyor.


Çevre Kanunu uyarınca ayrı ayrı alınması gereken belgeleri, 29 Nisan 2009 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan ‘Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik’ ile birlikte tek izin belgesinde toplandı. Yönetmeliğe göre, işletmeler hava, su ve toprak gibi alıcı ortamları korumak amacıyla ilgili mevzuat uyarınca çevre lisansı almaları gerekiyor. Yönetmeliğe tabi işletmelerin ayrıca atıkların toplanması, geri kazanılması, geri dönüşümü ve bertaraf edilebilirliğine ilişkin teknik yeterliliklerini gösteren çevre lisansı almaları gerekiyor. Bu iki belgenin yanı sıra, aynı yönetmelik uyarınca çevre izin ve lisans belgesi alınması şartı bulunuyor.


DÜNYA’ya bilgi veren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri, yönetmeliğin 2010’da yürürlüğe girdiğini, ancak bugüne kadar firmalara belgelendirme yönünden herhangi bir cezai işlem yapılmadığını söylediler. Çevre ile ilgili tüm yükümlülükleri yerine getirmiş olsa bile yönetmelikte öngörülen izin belgelerini almayan firmalara artık 1 Ocak 2014’ten itibaren ceza kesileceğini dile getiren yetkililer şu örneği verdiler: “Bu izin belgesi tıpkı ehliyete benziyor. Nasıl araba kullanmayı çok iyi bilen, tüm kurallara harfiyen uyan bir kişi ehliyeti yoksa ceza alıyorsa, hiçbir eksikliği olmasa da belgesi olmayan şirketler aynı şekilde ceza alacaklar.”


160 bin firmadan 8 bin 500 başvuru


Dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar imzasıyla ağustos ayında yapılan açıklamada, yönetmelikte öngörülen belgeleri almamış firmalara yılbaşına kadar süre verildiği belirtilerek, aksi takdirde bunların 40 bin lira ile 1.7 milyon lira arasında değişen tutarda para cezasıyla karşı karşıya kalabilecekleri uyarısında bulunulmuştu. Aynı açıklamada, yönetmelik kapsamına giren firmaların  sayısının 160-170 bin civarında olduğu ve açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla sadece 8 bin 500 başvuru geldiğine dikkat çekilmişti. Bakanlık yetkilileri, bu açıklama ve aynı tarihte il müdürlüklerine uyarı yazılarının gönderilmesiyle birlikte, müdürlüklere firmalardan çok yoğun başvuru geldiği bilgisini verdiler.


Yönetmelik kapsamına giren sektörler şunlar:


“Enerji, madencilik-yapı endüstrisi, metal endüstrisi, kimya ve petrokimya, yüzey kaplama endüstrisi, ağaç ve kağıt endüstrisi, gıda endüstrisi-tarım-hayvancılık, atık yönetimi, maddelerin depolanması-doldurulması-boşaltılması.” • Çayhane Sokak 27/10 Gaziosmanpaşa
  Çankaya / ANKARA
 • Tel  : 0 312 448 25 22 / 0 312 448 25 18
 • Fax : 0 312 448 25 23
 • Web : www.cevmed.com.tr
 • E-posta : info@cevmed.com.tr

Çev-Med, Yetkili Danışman Firmadır.