SORU - CEVAPÇEVRE İZİN, LİSANS VE ÇEVRE DANIŞMANLIK


GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ (GFB):

İşletmecinin çevre izin veya çevre izin ve lisans başvurusu yaptığında, faaliyeti esnasında ilgili mevzuata uygun olarak çalıştığını belgelemesi için Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre belirlenecek süreler için tesise verilen belge.

Tehlikeli Atık Beyan Formu doldurulması zorunlu mudur?

EVET

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (TAKY) Madde 9 – (g) bendi uyarınca Atık Üreticisi “(Ek

8) de yer alan atık beyan formunu her yıl ocak ayında bir önceki yıla ait bilgileri doldurmak, iki ay

içinde Valiliğe göndermek ve (EK 7) de yer alan atık tanımlama kodunu kullanmakla ve bir yıl

boyunca bir nüshasını saklamakla” yükümlüdür.

TAKY Ek -7’de bulunan Atık Listesi Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliği EK-4’ü

olarak değiştirilmiştir.

Tehlikeli atık bildirimleri TAKY Ek-8 doldurularak mı yoksa Tehlikeli Atık Beyan Sistemi (TABS) kullanılarak mı yapılacak?

Atık üreticisi 2009 yılı tehlikeli atık beyanlarını internet üzerinden Tehlikeli Atık Beyan Sistemi

(TABS) kullanılarak yapacak olup, tehlikeli atıklara ilişkin başka bir form doldurulmayacaktır.

Tehlikeli Atık Beyanları için TABS ne zaman kullanıma açılacak?

Tehlikeli atık bildirimleri için sistem heryılın Ocak ayında kullanıma açılacak

olup, Mart ayının sonuna kadar (3 ay süre ile) açık tutulacaktır.

Doldurulan formlar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne posta ile gönderilecek mi?

HAYIR.

Sistem girişleri Bakanlığımız ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerince anında görüntülenebildiği için

posta yolu ile herhangi bir belge gönderilmesi gerekmemektedir. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri sisteme giriş yapan veya 3 aylık süre sonunda hala giriş yapmayan firmaları sistem üzerinden takip edebilmektedirler. Ancak, atık üreticisi beyan işlemini bitirdikten sonra “beyan bilgilerini” yazdırmak ve bu belgeyi bir yıl süre ile saklamak zorundadır. Bakanlığımızca yapılacak denetimlerde bu nüsha ibraz edilmek zorundadır.

Çevre Danışmanlık Hizmeti Alması Gereken veya Çevre Görevlisi Çalıştırması gereken İşletmeler Tesisler Kimlerdir ?

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği  Ek-1 ve Ek-2 listesinde yer alan tesisler firmalar yaptıkları faaliyetlere göre denetime tabi firmalar olup  çevre görevlisi çalıştırmak veya Çevre Danışmanlık Hizmeti almak zorundadırlar.

Cevre_izin_lisans_yonetmeligi_EK1

Cevre_izin_lisans_yonetmeligi_EK2

 Denetime Tabi Tesislerin İşeltmelerin Yükümlülükleri Sorumlulukları Nelerdir ?

Denetime tabi tesis veya faaliyetler; 
a) Tesis veya faaliyetler, en az iki çevre görevlisinden oluşan çevre yönetim birimi kurmak ve/veya çevre görevlisi çalıştırmak veya Bakanlıkça yetkilendirilmiş firmalardan bu amaçla çevre yönetim hizmeti satın almakla, 

b) İlgili mevzuat kapsamında gerekli ölçüm ve analizleri, Bakanlığa ya da Bakanlıkça yetkilendirilmiş özel veya kamu kurum ve kuruluşların laboratuvarlarına yaptırmakla, 

c) Denetim sırasında çevre denetim görevlisinin tesis veya faaliyetlerin alanlarına girmesini, güvenliğini ve denetim için gerekli görülen personel ve her türlü ekipmanı sağlamakla, 

ç) Çevre denetim görevlisinin gerekli gördüğü hallerde ve/veya itiraz durumunda ölçüm ve analizlerin giderlerini karşılamakla, 

d) Denetim sırasında çevre mevzuatı kapsamında istenilen bilgi ve belgeleri öngörülen sürede ve eksiksiz olarak sağlamakla, 

e) Yıllık iç tetkik programları düzenlemekle ve kendi faaliyet alanına uygun niteliklere sahip bir çevre görevlisi veya çevre yönetim birimi aracılığı ile tesis içi tetkikin faaliyet veya tesisin çalışma ömrü süresince en az yılda bir defa yapılmasını sağlamak, iç tetkik ve analizlerin sonuçlarını dosyalamak ve beş yıl süre ile muhafaza etmekle, 

f) Çevre yönetimhizmeti konusunda yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarından çevre danışmanlığı hizmet satın alımı sözleşmesi yapılması durumunda en geç bir ay içerisinde ilgili valiliğe bildirmekle, 

g) Çevre yönetimhizmeti konusunda yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarıyla yapılmış olan çevre danışmanlığı hizmet satın alım sözleşmelerinin iptal edilmesi durumunda en geç bir ay içerisinde ilgili valiliğe bildirmekle, 

ğ) Çevre yönetimhizmeti konusunda yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarıyla yapılmış olan çevre danışmanlığı hizmet alım sözleşmelerinin iptal edildiği tarihten itibaren en geç iki ay içerisinde diğer bir yetkilendirilmiş firma ile yeni bir anlaşma yapmakla veya çevre yönetim birimi kurmak ya daçevre görevlisi istihdam etmekle, yükümlüdür. 

Tesis veya faaliyetlerin kendini izlemesi ve iç tetkik 
(1) Tesis veya faaliyetlerin kendini izlemesi ve iç tetkikin gerçekleştirilmesi çevre yönetim birimi veya çevre görevlisi tarafından yapılır. Çevre yönetimbirimi kurmayan ya da çevre görevlisi istihdam etmeyen tesis veya faaliyetler bu amaçla Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş firmalardan hizmet satın alır.

Çevre İzni veya Çevre Lisansı başvurusunun değerlendirme süreci nasıldır

Geçici Faaliyet Belgesi başvurusu değerlendirme süreci

 Geçici faaliyet belgesi başvurusu, EK-3A ve EK-3B’de belirtilen bilgi, belge ve raporlar ile birlikte yapılır. Başvuru yetkili merci tarafından otuz takvim günü içerisinde değerlendirilir.

 Başvuruda herhangi bir bilgi, belge ve raporun eksik olması halinde, yetkili merci eksiklikleri başvuru sahibine bildirir. Bildirim tarihinden itibaren eksikliklerin altmış takvim günü içinde tamamlanarak yetkili merciye sunulması zorunludur. Eksiklikleri tamamlanan başvuru yetkili merci tarafından yirmi takvim günü içinde değerlendirilir.

 * Başvurunun uygun bulunmaması veya belirtilen süre içerisinde eksikliklerin tamamlanarak yetkili merciye sunulmaması durumunda geçici faaliyet belgesi başvurusu reddedilir.

 * Başvurunun, yetkili merci tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, herhangi bir eksikliğin bulunmadığının belirlenmesi halinde, işletmeye bir yıl süreli geçici faaliyet belgesi verilir.

Çevre İzin ve Lisans Belgesi

ÇEVRE İZİN VE LİSANSI

Çevre İzni ve Lisansı Nedir ?

Çevre izni, Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken; emisyon, deşarj, gürültü kontrol, derin deniz deşarjı ve tehlikeli madde deşarjı konularından en az birini içeren izindir. Çevre Lisansı , Atıkların toplanması, geri kazanılması, geri dönüşümü ve bertaraf edilebilmesine ilişkin teknik yeterliliktir.

Çevre izin veya çevre izin ve lisansı başvurusu çevre yönetim birimi, istihdam edilen çevre görevlisi ya da Bakanlıkça yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmaları tarafından yapılacaktır. Başvuru dosyasının yetkili mercilere sunulmasından başvurunun sonuçlanmasına kadar olan tüm süreçler ile bilgi, belge ve raporların doğruluğu, mevzuata uygunluğu ve doğacak hukuki sonuçlar konusunda işletmeci ve hizmet satın alımı yoluyla işlemlerin gerçekleştirilmesi durumunda yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firması sorumludur.

Firmamız Çevre izin veya çevre izin ve lisans e-başvuru dosyasını ve başvuru için gerekli bilgi, belge ve raporları hazırlayarak bu yönetmelikler doğrultusunda hizmet vermek üzere Bakanlık tarafından 318 Numaralı "ÇEVRE DANIŞMANLIK YETERLİLİK BELGESİ" ile yetkili kılınmıştır

Çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi işletmeler,

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi işletmeler, çevresel etkilerine göre Ek-1 ve Ek-2 listelerinde sınıflandırılmıştır. Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmeler, faaliyette bulunabilmeleri için, öncelikle geçici faaliyet belgesi almak zorundadır. Geçici faaliyet belgesi alan işletmeler belge tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi almak zorundadır.

Çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi olmayan işletmeler,

Yönetmeliğin EK-1 ve EK-2 listelerinde yer aldığı halde alıcı ortama herhangi bir hava emisyonu ve atıksu deşarjı olmayan işletmeler yetkili mercie müracaat etmek zorundadır. Çevre izin muafiyetine ilişkin değerlendirme yetkili merci tarafından yapılır. Kuruldukları yerde bir yıldan az faaliyet gösterecek geçici işletmeler, bulundukları İlin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne çalışma süreleri ile ilgili bildirimde bulunmaları halinde, çevre izni kapsamı dışında değerlendirilir. EK-1 ve EK-2 listelerinde yer almayan işletmeler ile kuruldukları yerde bir yıldan az faaliyet gösterecek işletmeler ilgili mevzuatta belirlenen esas, hüküm ve sınır değerlere uymak zorundadır.


ÇEVRE DANIŞMANI NE YAPAR

Çevre Bilgi Sistemine (ÇBS) Kayıt Yaptırılması

Çevre Danışmanı ÇBS ye kaydınızı yapar ve akabinde ÇBS kod şifrenizi alır. Bu şifre ile ÇBS ye giriş yaparak yıllık olarak tesisten çıkan tehlikeli atığın, atıksuyun, bitkisel atık yağın vs. verilerin beyanını yapar. Sonuçların çıktısını alarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne sunar.

Piyasaya Süren Ambalaj Bildirimi

Çevre Danışmanı tesiste ambalaj atıkları ile ilgili çalışma yapar. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne dilekçe vererek “Ambalaj Atığı Piyasaya Süren” kod şifre talebinde bulunur. Alınan bu kod şifre ile tesise yıllık olarak alınan ve tesisten çıkan ambalaj atıklarının bildirimi yapılır.

Çevre Eğitimlerin Verilmesi

Çevre Danışmanı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının formatlarına uygun olarak yılda bir kez tesis çalışanlarına Çevre Eğitimi vermek zorundadır. Eğitim verildikten sonra tutanaklar imzalatılıp 5 yıl süre ile saklanır. Her yıl bu eğitimler verilir.

Aylık Değerlendirme Raporu

Çevre Danışmanı ayda en az bir gün hizmet verir ve tesisin durumunu, öneri ve yapılması gerekenleri “Aylık Değerlendirme Raporu” na kaydeder. 

İç Tetkik Raporunun Oluşturulması

Çevre Danışmanı tesisinizde ilk işe başladığında ve akabinde yılda bir kez olmak üzere İç Tetkik Raporu oluşturur ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne sunar.

Atık Yönetim Planının Oluşturulması

Çevre Danışmanı 3 yıllık tehlikeli ve tehlikesiz olmak üzere atık yönetim planınızı oluşturur ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne sunar. Bu yönetim planı içeriğinde “Ambalaj Atığı Ara Depolama Sahası” ve “Tehlikeli Atık Ara Depolama Sahası” kriterlerini belirleyerek bu sahaların yapımı için işletmeye bilgi verir. Atık sahalarına alınacak atık kodlarını belirler ve tesisten bir kişiyi “Saha Sorumlusu” olarak görevlendirir.

Geçici Faaliyet Belgesinin (GFB) Alınması

GFB nin alınabilmesi için Çevre İzin/Lisans portalına yüklenmesi gereken belgeler;

ÇED : Çevresel etki Değerlendirmesi Yönetmeliğine göre tesis Ek-1 listesinde yer alıyor ise “ÇED Belgesi” , Ek-2 listesinde yer alıyor ise “ÇED Gerekli Değildir Belgesi” veya herhangi bir şekilde Ek listelerinde yer almıyor ise “ÇED Kapsamdışı Yazısı” alması gerekiyor.

İl Uygunluk Yazısı :  Çevre Danışmanı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvuru yapar. Dilekçemize cevaben tesisi incelemeye ilgili kişiler gelir. İnceleme sonunda eksiklik yoksa il uygunluk yazısı hazırlanır. İl Uygunluk Yazısı tesisin “Çevre Kriterleri” açısından uygun olduğu anlamına gelir fakat herhangi bir şekilde izin yada lisans yerine geçmez. İl Uygunluk Yazısının alınabilmesi için; üretim veya ortam havalandırma bacalarının çatının en yüksek kısmından 1,5 m daha uzun olması, tehlikeli ve tehlikesiz atık sahalarımızın olması, atıklarımızı lisanslı firmalara verdiğimize dair evraklarımızın olması vs gibi hususların giderilmesi gerekir.

Ticari Sicil Gazetesi : Bunun için Ticaret veya Sanayi Odalarına kayıt yaptırmak gerekir. Kayıt ile “Faaliyet Belgesi” ve “Ticari Sicil Gazetesi” alınır.

Kapasite Raporu : Ticaret veya Sanayi Odalarından temin edilebilir.

İş Akım Şeması : Tesisin hammadde girişinden hizmetin sonlandırılıp sevkiyat aşamasına gelinceye kadar olan kısmın detaylı bir şekilde yazı ve şekil ile açıklanmasıdır. Çevre Danışmanınız tarafından oluşturulur.

Vaziyet Planı : tesisin genel olarak şematik vaziyet planıdır. Bacalarda bu planda yer alacaktır. Çevre Danışmanı tarafından oluşturulur.

Sanayi Sicil Belgesi : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın İl Müdürlüklerinden alınır.

Yapı Kullanım İzin Belgesi : İlgili Mahalli idareden alınan izin belgesini.

2004 Taahhütname : 2004 yılından sonra herhangi bir yapı yapılmadığına dair yazı örneğinin kaşe ve imzalanması.

Yukarıda ki evrakların hazır olması durumunda portalda GFB başvurusu yapılır. İl çevredeki mühendis 30 gün içerisinde dosyamızı inceleyerek geri bildirim yapar. Eğer tesiste eksiklik var ise eksiklik bildirimi olur. Eksiklikler tamamlanır sisteme yüklenir. Tekrar cevap beklenir. Kabul edildiğinde sistemde kabul edildi olarak ibare çıkar.

Ankara Çevre İzni Alan Firmalar

ÇEVRE İZİN VE LİSANSI

Çevre İzni ve Lisansı Nedir ?

Çevre izni, Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken; emisyon, deşarj, gürültü kontrol, derin deniz deşarjı ve tehlikeli madde deşarjı konularından en az birini içeren izindir. Çevre Lisansı , Atıkların toplanması, geri kazanılması, geri dönüşümü ve bertaraf edilebilmesine ilişkin teknik yeterliliktir.

Çevre izin veya çevre izin ve lisansı başvurusu çevre yönetim birimi, istihdam edilen çevre görevlisi ya da Bakanlıkça yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmaları tarafından yapılacaktır. Başvuru dosyasının yetkili mercilere sunulmasından başvurunun sonuçlanmasına kadar olan tüm süreçler ile bilgi, belge ve raporların doğruluğu, mevzuata uygunluğu ve doğacak hukuki sonuçlar konusunda işletmeci ve hizmet satın alımı yoluyla işlemlerin gerçekleştirilmesi durumunda yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firması sorumludur.

Firmamız Çevre izin veya çevre izin ve lisans e-başvuru dosyasını ve başvuru için gerekli bilgi, belge ve raporları hazırlayarak bu yönetmelikler doğrultusunda hizmet vermek üzere Bakanlık tarafından 318 Numaralı "ÇEVRE DANIŞMANLIK YETERLİLİK BELGESİ" ile yetkili kılınmıştır

Çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi işletmeler,

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi işletmeler, çevresel etkilerine göre Ek-1 ve Ek-2 listelerinde sınıflandırılmıştır. Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmeler, faaliyette bulunabilmeleri için, öncelikle geçici faaliyet belgesi almak zorundadır. Geçici faaliyet belgesi alan işletmeler belge tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi almak zorundadır.

Çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi olmayan işletmeler,

Yönetmeliğin EK-1 ve EK-2 listelerinde yer aldığı halde alıcı ortama herhangi bir hava emisyonu ve atıksu deşarjı olmayan işletmeler yetkili mercie müracaat etmek zorundadır. Çevre izin muafiyetine ilişkin değerlendirme yetkili merci tarafından yapılır. Kuruldukları yerde bir yıldan az faaliyet gösterecek geçici işletmeler, bulundukları İlin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne çalışma süreleri ile ilgili bildirimde bulunmaları halinde, çevre izni kapsamı dışında değerlendirilir. EK-1 ve EK-2 listelerinde yer almayan işletmeler ile kuruldukları yerde bir yıldan az faaliyet gösterecek işletmeler ilgili mevzuatta belirlenen esas, hüküm ve sınır değerlere uymak zorundadır.


Çevre İzni Nedir

ÇEVRE İZİN VE LİSANSI

Çevre İzni ve Lisansı Nedir ?

Çevre izni, Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken; emisyon, deşarj, gürültü kontrol, derin deniz deşarjı ve tehlikeli madde deşarjı konularından en az birini içeren izindir. Çevre Lisansı , Atıkların toplanması, geri kazanılması, geri dönüşümü ve bertaraf edilebilmesine ilişkin teknik yeterliliktir.

Çevre izin veya çevre izin ve lisansı başvurusu çevre yönetim birimi, istihdam edilen çevre görevlisi ya da Bakanlıkça yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmaları tarafından yapılacaktır. Başvuru dosyasının yetkili mercilere sunulmasından başvurunun sonuçlanmasına kadar olan tüm süreçler ile bilgi, belge ve raporların doğruluğu, mevzuata uygunluğu ve doğacak hukuki sonuçlar konusunda işletmeci ve hizmet satın alımı yoluyla işlemlerin gerçekleştirilmesi durumunda yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firması sorumludur.

Firmamız Çevre izin veya çevre izin ve lisans e-başvuru dosyasını ve başvuru için gerekli bilgi, belge ve raporları hazırlayarak bu yönetmelikler doğrultusunda hizmet vermek üzere Bakanlık tarafından 318 Numaralı "ÇEVRE DANIŞMANLIK YETERLİLİK BELGESİ" ile yetkili kılınmıştır

Çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi işletmeler,

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi işletmeler, çevresel etkilerine göre Ek-1 ve Ek-2 listelerinde sınıflandırılmıştır. Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmeler, faaliyette bulunabilmeleri için, öncelikle geçici faaliyet belgesi almak zorundadır. Geçici faaliyet belgesi alan işletmeler belge tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi almak zorundadır.

Çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi olmayan işletmeler,

Yönetmeliğin EK-1 ve EK-2 listelerinde yer aldığı halde alıcı ortama herhangi bir hava emisyonu ve atıksu deşarjı olmayan işletmeler yetkili mercie müracaat etmek zorundadır. Çevre izin muafiyetine ilişkin değerlendirme yetkili merci tarafından yapılır. Kuruldukları yerde bir yıldan az faaliyet gösterecek geçici işletmeler, bulundukları İlin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne çalışma süreleri ile ilgili bildirimde bulunmaları halinde, çevre izni kapsamı dışında değerlendirilir. EK-1 ve EK-2 listelerinde yer almayan işletmeler ile kuruldukları yerde bir yıldan az faaliyet gösterecek işletmeler ilgili mevzuatta belirlenen esas, hüküm ve sınır değerlere uymak zorundadır.


Geçici Faaliyet Belgesi

GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ

Geçici faaliyet belgesi alınması ve Çevre izin Lisans Başvurusu, Geçici faaliyet belgesi başvurusu, EK-3A ve EK-3B'de belirtilen bilgi, belge ve raporlar ile birlikte yapılır. Başvuru yetkili merci tarafından otuz takvim günü içerisinde değerlendirilir.

Geçici Faaliyet Belgesi başvurusunda bilgi, belge ve raporun herhangi birinde eksik olması durumunda, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü eksiklikleri başvuru sahibine bildirir. Bildirim tarihinden itibaren eksikliklerin altmış takvim günü içinde tamamlanarak tekrar sunulması zorunludur. Eksiklikleri tamamlanan başvuru yetkili İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından yirmi takvim günü içinde değerlendirilir. Başvurunun uygun bulunmaması veya belirtilen süre içerisinde eksikliklerin tamamlanarak sunulmaması durumunda geçici faaliyet belgesi başvurusu reddedilir.

Birinci fıkraya göre yapılan başvurunun, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, herhangi bir eksikliğin bulunmaması durumunda, işletmeye bir yıl süreli geçici faaliyet belgesi verilir.

İşletmelerin, geçici faaliyet belgesi alınmasından itibaren yüz seksen takvim günü içerisinde EK-3C'de belirtilen bilgi, belge ve raporlar ile birlikte çevre izni veya çevre izin ve lisansına başvuru yapması zorunludur. Başvuru, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından altmış takvim günü içerisinde değerlendirilir. Yapılan değerlendirme sonucunda, başvuruda herhangi bir bilgi, belge, ölçüm, analiz sonuçları veya raporlarda eksiklik bulunması halinde, bu eksiklikler başvuru sahibine bildirilir. Bildirim tarihinden itibaren eksikliklerin doksan takvim günü içinde tamamlanarak sunulması zorunludur.

Başvuru İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirme sonucunda bilgi ve belgelerle birlikte ölçüm, analiz sonuçları ve raporların uygun bulunması durumunda çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesi düzenlenir.

GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ İÇİN İSTENİLEN ORTAK BELGELER

Geçici Faaliyet Belgesi elektronik başvuru dosyasında Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği'nin EK-3A: Geçici Faaliyet Belgesi Başvuru Formu ve EK-3B: Geçici Faaliyet Belgesi Başvuru Formu Ekleri'nde aşağıda belirtilen belirtilen bilgi, belge ve raporların bulunması zorunludur. Bu belgeler;
. ÇED Kararı, Kapasite raporu, Sicil Gazetesi, İş Akım Şeması ve Proses Özeti

EMİSYON İZNİ VE EMİSYON ÖNİZNİ

Sanayi Tesislerinden Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği, 03 Temmuz 2009 tarih ve ve 27277 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Sanayi ve enerji üretim tesislerinin faaliyeti sonucu atmosfere yayılan is, duman, toz, gaz, buhar ve aerosol halindeki emisyonları kontrol altına almak; insanı ve çevresini hava alıcı ortamındaki kirlenmelerden doğacak tehlikelerden korumak; hava kirlenmeleri sebebiyle çevrede ortaya çıkan umuma ve komşuluk münasebetlerine önemli zararlar veren olumsuz etkileri gidermek ve bu etkilerin ortaya çıkmamasını sağlamaktır.

Bu Yönetmelik; Tesislerin kurulması ve işletilmesi için gerekli olan ön izin, izin, şartlı ve kısmi izin başvuruları, tesisten çıkan emisyonun ve tesisin etki alanı içerisinde hava kirliliğinin önlenmesinin tetkik ve tespiti ile, tesislerin, yakıtların, ham maddelerin ve ürünlerin üretilmesi, kullanılması, depolanması ve taşınmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Hava kirliliği ülkelerin sınırlarını aşan bir sorun olması nedeniyle çözüm çalışmalarının da uluslararası düzeyde ve işbirliği içinde olması gerekmektedir.

29/4/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliği" gereği "Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" 30.03.2010 tarih ve 27537 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Hava emisyonu olan ve Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında yer alan işletmelerin kurulması ve işletilmesi için çevre izni alınması zorunludur. Bu işletmelerden kaynaklanan hava emisyonlarının değerlendirilmesinde bu Yönetmelik hüküm esas ve sınır değerlerine göre iş ve işlemler yapılır.

Hava emisyonu kapsamında değerlendirilen işletmelerin kurulması ve işletilmesinde;

a) İşletmenin çevreye zararlı etkilerinin mevcut en iyi üretim ve/veya arıtım teknikleri uygulanarak azaltılmak suretiyle kirlilik oluşturmaması,

b) Bu Yönetmelikte belirtilen şartlara uyulması,

c) Bu Yönetmelikte belirtilen emisyon sınırlarının aşılmaması,

ç) Tesis etki alanında Ek-2’de verilen hava kalitesi sınır değerlerinin aşılmaması,

d) İşletmede bulunan mevcut tesislerin baca gazı emisyonlarının bu Yönetmelikte belirtilen usullere uygun olarak işletmeci tarafından ölçtürülmesi, baca dışından emisyon yayan tesisler için hesaplama yöntemi kullanılarak saatlik kütlesel debilerin tespit edilmesi, (kg/saat)

e) İşletmede bulunan tesislerin bütünü için; Ek-2 Tablo-2.1’deki kütlesel debilerin aşılması halinde işletmeci tarafından, tesislerin etki alanında, Ek-2’de belirtilen esaslar çerçevesinde hava kirliliği seviyesinin ölçülmesi ve işletmenin kirleticiliğinin değerlendirilmesi amacıyla uluslar arası kabul görmüş bir dağılım modeli kullanılarak, hava kirlenmesine katkı değerinin hesaplanması,

f) Yeni kurulacak işletmelerde bulunan tesislerin baca gazı emisyonlarının kütlesel debi ve konsantrasyon olarak ve baca dışından emisyon yayan tesislerin atmosfere verdiği emisyonların saatlik kütlesel debilerinin tespit edilmesi,

g) Yeni kurulacak işletmede bulunan tesislerin bütünü için; Ek-2 Tablo-2.1’deki kütlesel debilerin aşılması halinde işletmeci tarafından; tesislerin etki alanında, işletmenin kirleticiliğinin değerlendirilmesi amacıyla bir dağılım modeli kullanılarak hava kirlenmesine katkı değerinin hesaplanması, işletmenin kurulacağı alanda hava kirliliğinin önemli boyutlara ulaştığı kuşkusu varsa, hava kalitesinin bu Yönetmelikte belirtilen usullere uygun olarak ölçülmesi,

ğ) İşletmenin kurulu bulunduğu bölgede hava kirleticilerin Ek-2’de belirlenen hava kalitesi sınır değerlerini aşması durumunda işletmeci tarafından, Valilikçe hazırlanan eylem planlarına uyulması gerekmektedir.


Ankara Geçici Faaliyet Belgesi Nereden Alınır

GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ

Geçici faaliyet belgesi alınması ve Çevre izin Lisans Başvurusu, Geçici faaliyet belgesi başvurusu, EK-3A ve EK-3B'de belirtilen bilgi, belge ve raporlar ile birlikte yapılır. Başvuru yetkili merci tarafından otuz takvim günü içerisinde değerlendirilir.

Geçici Faaliyet Belgesi başvurusunda bilgi, belge ve raporun herhangi birinde eksik olması durumunda, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü eksiklikleri başvuru sahibine bildirir. Bildirim tarihinden itibaren eksikliklerin altmış takvim günü içinde tamamlanarak tekrar sunulması zorunludur. Eksiklikleri tamamlanan başvuru yetkili İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından yirmi takvim günü içinde değerlendirilir. Başvurunun uygun bulunmaması veya belirtilen süre içerisinde eksikliklerin tamamlanarak sunulmaması durumunda geçici faaliyet belgesi başvurusu reddedilir.

Birinci fıkraya göre yapılan başvurunun, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, herhangi bir eksikliğin bulunmaması durumunda, işletmeye bir yıl süreli geçici faaliyet belgesi verilir.

İşletmelerin, geçici faaliyet belgesi alınmasından itibaren yüz seksen takvim günü içerisinde EK-3C'de belirtilen bilgi, belge ve raporlar ile birlikte çevre izni veya çevre izin ve lisansına başvuru yapması zorunludur. Başvuru, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından altmış takvim günü içerisinde değerlendirilir. Yapılan değerlendirme sonucunda, başvuruda herhangi bir bilgi, belge, ölçüm, analiz sonuçları veya raporlarda eksiklik bulunması halinde, bu eksiklikler başvuru sahibine bildirilir. Bildirim tarihinden itibaren eksikliklerin doksan takvim günü içinde tamamlanarak sunulması zorunludur.

Başvuru İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirme sonucunda bilgi ve belgelerle birlikte ölçüm, analiz sonuçları ve raporların uygun bulunması durumunda çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesi düzenlenir.

GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ İÇİN İSTENİLEN ORTAK BELGELER

Geçici Faaliyet Belgesi elektronik başvuru dosyasında Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği'nin EK-3A: Geçici Faaliyet Belgesi Başvuru Formu ve EK-3B: Geçici Faaliyet Belgesi Başvuru Formu Ekleri'nde aşağıda belirtilen belirtilen bilgi, belge ve raporların bulunması zorunludur. Bu belgeler;
. ÇED Kararı, Kapasite raporu, Sicil Gazetesi, İş Akım Şeması ve Proses Özeti

Ankara Geçici Faaliyet Belgesi veren Firmalar Şirketler

GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ

Geçici faaliyet belgesi alınması ve Çevre izin Lisans Başvurusu, Geçici faaliyet belgesi başvurusu, EK-3A ve EK-3B'de belirtilen bilgi, belge ve raporlar ile birlikte yapılır. Başvuru yetkili merci tarafından otuz takvim günü içerisinde değerlendirilir.

Geçici Faaliyet Belgesi başvurusunda bilgi, belge ve raporun herhangi birinde eksik olması durumunda, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü eksiklikleri başvuru sahibine bildirir. Bildirim tarihinden itibaren eksikliklerin altmış takvim günü içinde tamamlanarak tekrar sunulması zorunludur. Eksiklikleri tamamlanan başvuru yetkili İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından yirmi takvim günü içinde değerlendirilir. Başvurunun uygun bulunmaması veya belirtilen süre içerisinde eksikliklerin tamamlanarak sunulmaması durumunda geçici faaliyet belgesi başvurusu reddedilir.

Birinci fıkraya göre yapılan başvurunun, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, herhangi bir eksikliğin bulunmaması durumunda, işletmeye bir yıl süreli geçici faaliyet belgesi verilir.

İşletmelerin, geçici faaliyet belgesi alınmasından itibaren yüz seksen takvim günü içerisinde EK-3C'de belirtilen bilgi, belge ve raporlar ile birlikte çevre izni veya çevre izin ve lisansına başvuru yapması zorunludur. Başvuru, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından altmış takvim günü içerisinde değerlendirilir. Yapılan değerlendirme sonucunda, başvuruda herhangi bir bilgi, belge, ölçüm, analiz sonuçları veya raporlarda eksiklik bulunması halinde, bu eksiklikler başvuru sahibine bildirilir. Bildirim tarihinden itibaren eksikliklerin doksan takvim günü içinde tamamlanarak sunulması zorunludur.

Başvuru İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirme sonucunda bilgi ve belgelerle birlikte ölçüm, analiz sonuçları ve raporların uygun bulunması durumunda çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesi düzenlenir.

GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ İÇİN İSTENİLEN ORTAK BELGELER

Geçici Faaliyet Belgesi elektronik başvuru dosyasında Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği'nin EK-3A: Geçici Faaliyet Belgesi Başvuru Formu ve EK-3B: Geçici Faaliyet Belgesi Başvuru Formu Ekleri'nde aşağıda belirtilen belirtilen bilgi, belge ve raporların bulunması zorunludur. Bu belgeler;
. ÇED Kararı, Kapasite raporu, Sicil Gazetesi, İş Akım Şeması ve Proses Özeti

GFB Alan Firmalar

GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ

Geçici faaliyet belgesi alınması ve Çevre izin Lisans Başvurusu, Geçici faaliyet belgesi başvurusu, EK-3A ve EK-3B'de belirtilen bilgi, belge ve raporlar ile birlikte yapılır. Başvuru yetkili merci tarafından otuz takvim günü içerisinde değerlendirilir.

Geçici Faaliyet Belgesi başvurusunda bilgi, belge ve raporun herhangi birinde eksik olması durumunda, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü eksiklikleri başvuru sahibine bildirir. Bildirim tarihinden itibaren eksikliklerin altmış takvim günü içinde tamamlanarak tekrar sunulması zorunludur. Eksiklikleri tamamlanan başvuru yetkili İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından yirmi takvim günü içinde değerlendirilir. Başvurunun uygun bulunmaması veya belirtilen süre içerisinde eksikliklerin tamamlanarak sunulmaması durumunda geçici faaliyet belgesi başvurusu reddedilir.

Birinci fıkraya göre yapılan başvurunun, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, herhangi bir eksikliğin bulunmaması durumunda, işletmeye bir yıl süreli geçici faaliyet belgesi verilir.

İşletmelerin, geçici faaliyet belgesi alınmasından itibaren yüz seksen takvim günü içerisinde EK-3C'de belirtilen bilgi, belge ve raporlar ile birlikte çevre izni veya çevre izin ve lisansına başvuru yapması zorunludur. Başvuru, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından altmış takvim günü içerisinde değerlendirilir. Yapılan değerlendirme sonucunda, başvuruda herhangi bir bilgi, belge, ölçüm, analiz sonuçları veya raporlarda eksiklik bulunması halinde, bu eksiklikler başvuru sahibine bildirilir. Bildirim tarihinden itibaren eksikliklerin doksan takvim günü içinde tamamlanarak sunulması zorunludur.

Başvuru İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirme sonucunda bilgi ve belgelerle birlikte ölçüm, analiz sonuçları ve raporların uygun bulunması durumunda çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesi düzenlenir.

GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ İÇİN İSTENİLEN ORTAK BELGELER

Geçici Faaliyet Belgesi elektronik başvuru dosyasında Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği'nin EK-3A: Geçici Faaliyet Belgesi Başvuru Formu ve EK-3B: Geçici Faaliyet Belgesi Başvuru Formu Ekleri'nde aşağıda belirtilen belirtilen bilgi, belge ve raporların bulunması zorunludur. Bu belgeler;
. ÇED Kararı, Kapasite raporu, Sicil Gazetesi, İş Akım Şeması ve Proses Özeti

ATIKLARLA İLGİLİ İZİNLER

Atık Yönetim Planı Hazırlanması

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine göre tehlikeli atık (atık, yağ, pil-akü dahil) üreten tesislerin 3 yıllık Atık Yönetim Planı hazırlayarak ilgili Valilikten (İl Çevre ve Orman Müdürlü) onay alması gerekmektedir. Atık Yönetim Planı Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin bir gereği olup planın sadece tehlikeli atıkları içermesi yeterlidir.

Peki nasıl hazırlanır bu Atık Yönetim Planı ve neleri kapsar.


İlk olarak Atık Yönetim Planı Formata uygun şekilde aşağıdaki tariflere uygun olarak  doldurulur.

1. Bölüme Atık Üreticisinin (Sanayicinin) İletişim Bilgileri (tesis adı, adresi, telefon, faks numarası, vergi numarası ve tesis yetkilisi)

2. Bölüme Firmada atık yönetiminden sorumlu kişiye ait bilgiler (İletişim Bilgileri) yazılır.

3. Bölüme Atık Yönetim Planının ekleri yazılır. Bu ekler şunlardır. 

·               Bir önceki Yıla ait Atık Beyan Formu

·               Ulusal Atık Taşıma Formları. (Daha önce bertaraf edilen atıklara ait formlar)

·               Fabrika Yerleşim Planı

·               Kapasite Raporu

·               Atıksu Deşarj ve Emisyon İzni ( Tarih ve Numaraları)

4. Bölüme Atık kaynakları hakkında ve burada oluşan kaynaklar hakkında detaylı bilgi  yazılır. Örneğin: Atık kaynağı olarak İdari bina/ofisler, burada oluşan atıklar olarak ta, kullanılmış piller, flouresan ve civalı ampuller, toner/kartuşlar yazılabilir. Proses atığına örnek olarak ta: atık kaynağına mekanik bakım atölyesi, burada oluşan atıklara da, atık yağlar, boş yağ varilleri/tenekeleri, yağ bulaşmış bez eldiven üstübü gibi atıklar ve yağlı metal talaşları yazılabilir.

5. Bölümde ise tesiste oluşan atıkların EWC Kodları (Yönetmelik Ek-4), atık isimleri, oluşum miktarları ve bu atıkların bertaraf/yada geri kazanım açıklaması tablo halinde yazılır. Mevcut kodlar (Yönetmelik Ek-4) tablosunda tehlikeli atıklar, atık yağlar, pil-akü, tıbbi atıklar dışındaki atıklar için kod numarası bulunmaz. Mesela Ömrünü tamamlamış lastikler, bitkisel atık yağlar gibi. Kodu bulunmayan atıkların kod numarası kısmı boş bırakılır. Geri Kazanım ve bertaraf Yöntemleri için Atık Beyan Formu’nun 3. sayfasına bakınız. Atık Miktarı ise atık türüne göre lt/ay, Kg/ay, Lt/yıl, Kg/yıl, Adet/ay, Adet/ yıl gibi yazılır.

6. Bölüme ise Bir önceki yıla ait atık miktarları, ile  gelecek 3 yıl için tahmini yıllık atık üretim miktarları yazılır.


Tesiste atık azaltımına yönelik yapılacak  işlemler, önlemler ve planlar var ise yazılır. Mesela tesiste fazla miktarda kullanılan ve plastik bidonlarda alınan bir tehlikeli kimyasalın boş kaplarının tehlikeli atık olması nedeniyle bu atıkların miktarının bertaraf maliyetinin  azaltılması için bu kimyasalın dökme olarak alınması gibi bir atık azaltma planı varsa bu kısma yazılır.

En son olarak atıkların bertaraf edildiği yada geri kazanıldığı tesislere ait bilgiler yazılır. Mesela atık yağların gönderildiği tesis ile ilgili   bilgileri yazarken önce atık yağ kodu ve tanımı yazılır. Daha sonra bu atığın gönderildiği tesise ait bilgiler yazılır.

Not: Planın tüm sayfaları ve ekleri tesis yetkilisi tarafından imzalanır.

Ankara GFB Alan Firmalar Şirketler

GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ

Geçici faaliyet belgesi alınması ve Çevre izin Lisans Başvurusu, Geçici faaliyet belgesi başvurusu, EK-3A ve EK-3B'de belirtilen bilgi, belge ve raporlar ile birlikte yapılır. Başvuru yetkili merci tarafından otuz takvim günü içerisinde değerlendirilir.

Geçici Faaliyet Belgesi başvurusunda bilgi, belge ve raporun herhangi birinde eksik olması durumunda, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü eksiklikleri başvuru sahibine bildirir. Bildirim tarihinden itibaren eksikliklerin altmış takvim günü içinde tamamlanarak tekrar sunulması zorunludur. Eksiklikleri tamamlanan başvuru yetkili İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından yirmi takvim günü içinde değerlendirilir. Başvurunun uygun bulunmaması veya belirtilen süre içerisinde eksikliklerin tamamlanarak sunulmaması durumunda geçici faaliyet belgesi başvurusu reddedilir.

Birinci fıkraya göre yapılan başvurunun, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, herhangi bir eksikliğin bulunmaması durumunda, işletmeye bir yıl süreli geçici faaliyet belgesi verilir.

İşletmelerin, geçici faaliyet belgesi alınmasından itibaren yüz seksen takvim günü içerisinde EK-3C'de belirtilen bilgi, belge ve raporlar ile birlikte çevre izni veya çevre izin ve lisansına başvuru yapması zorunludur. Başvuru, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından altmış takvim günü içerisinde değerlendirilir. Yapılan değerlendirme sonucunda, başvuruda herhangi bir bilgi, belge, ölçüm, analiz sonuçları veya raporlarda eksiklik bulunması halinde, bu eksiklikler başvuru sahibine bildirilir. Bildirim tarihinden itibaren eksikliklerin doksan takvim günü içinde tamamlanarak sunulması zorunludur.

Başvuru İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirme sonucunda bilgi ve belgelerle birlikte ölçüm, analiz sonuçları ve raporların uygun bulunması durumunda çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesi düzenlenir.

GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ İÇİN İSTENİLEN ORTAK BELGELER

Geçici Faaliyet Belgesi elektronik başvuru dosyasında Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği'nin EK-3A: Geçici Faaliyet Belgesi Başvuru Formu ve EK-3B: Geçici Faaliyet Belgesi Başvuru Formu Ekleri'nde aşağıda belirtilen belirtilen bilgi, belge ve raporların bulunması zorunludur. Bu belgeler;
. ÇED Kararı, Kapasite raporu, Sicil Gazetesi, İş Akım Şeması ve Proses Özeti

Atık Pil ve Akümülatör için bu sistem kullanılacak mı

EVET ( Akü satış noktaları ve atık akü geçici depolama alanları hariç)

Tehlikeli atığım yok diyenler firmalar da sisteme giriş yapacaklar mı?

Tehlikeli atığım yok diyen firmalar giriş yapacak, sadece firma bilgileri kısmı doldurulacaktır.

İşyeri kapatılmış veya geçici süre ile faaliyeti durdurulmuş olan firmaların da sisteme giriş yapılması gerekiyor mu?

Yıl içerisinde bir süre çalışmış, kapatılmış veya faaliyeti bir süreliğine durdurulmuş olan firmalar, Çalışmış olduğu yıla ait tehlikeli atıkları var ise beyan etmek zorundadır.

Atık Yağ Geri Kazanım Tesisi Lisansı

Atık yağların üreticisinden kategorilerine göre sınıflandırılarak alınıp lisanslı işleme ve bertaraf noktasına kadar lisanslı atık taşıyıcılar vasıtasıyla Ulusal Atık Taşıma Formu ile birlikte taşınması amacıyla yapılan tüm işlemlerine toplama, Atık yağların tekrar kullanılmasını sağlayan rejenerasyon, rafinasyon ve enerji geri kazanımı işlemlerine geri kazanım denir. 

Atık yağ rafinasyon ve rejenerasyon tesisi kurmak ve/veya işletmek isteyen gerçek ve tüzel kişiler Bakanlıktan lisans almak zorundadırlar. Birbirini tamamlayan ve benzer teknoloji kullanan kompleks tesis üniteleri, lisans alma açısından tek ünite sayılır.


Yemeklik Bitkisel Yağ Üreticilerinin Yükümlülükleri

· Piyasaya sürülen kızartmalık yağ miktarlarını yıllık olarak Bakanlığa bildirmek,

· Kızartmalık yağ ambalajlarının etiketlerinde çevre bilgisine yer vermek,

 

 

Çevre Bilgisi

 

 

1-Kullanılmış kızartmalık yağları diğer atıklardan ayrı olarak temiz ve ağzı kapaklı bir kapta biriktiriniz.

2-Kullanılmış kızartmalık yağları, çevrenin korunması amacıyla kanalizasyona, toprağa, denize ve benzeri alıcı ortamlara dökmeyiniz.

3-Bu yağları kullanılmış kızartmalık yağ toplayıcılarına vermeye özen gösteriniz.

Geçici Depolama Alanlarının Teknik Özellikleri

Geçici Depolama Alanlarının Teknik Özellikleri

 

 

1) Geçici depolama alanları kapalı sistem olmalı,

2) Tesiste kantar ve atık kabul alanı bulunmalı,

3) Bu alanlarda en az 30 ton kapasiteli kullanılmış kızartmalık yağı biriktirme tankı bulunmalı ve bu tanklar güvenlik havuzları içinde olmalı,

4)Tanklar beyaz renkli olmalı ve üstünde “Kullanılmış Kızartmalık Yağ” ibaresi bulunmalı,

5)Tanklar kolay temizlenebilecek özellikte ve seviye göstergeli olmalı,

6) Geçici depolama tesisinin zemini betonarme olmalı,

7) Toplayıcıların lisanslı toplama araçları bulunmalı,

8) Toplama bidonları yıkama kolaylığı için çember kapaklı olmalı ve yeterli sayıda bulunmalı,

9) Boşaltılan taşıma araçlarının, bidon ve konteynerlerin temizleneceği bir yıkama ünitesi bulunmalı,

10) Yıkama ünitesinden çıkan yağlı suların biriktirileceği yıkama suyu biriktirme tankı veya tankları bulunmalı,

11) Yağlı yıkama sularının arıtımı bir başka tesiste yapılamıyorsa, bu alanda yıkama sularının arıtımının yapılacağı bir sistem bulunmalı,

12) Dökülen yağların toplanması için yeterli miktarda emici madde bulunmalı,

13) Yangına karşı gerekli önlemler alınmalı,

14) Yağmur suyunun yıkama suyu ile karıştırılmaması için gerekli önlemler alınmalı,

15) Kokuya karşı önlem alınmalı,

16) Tesisten sorumlu en az bir teknisyen sürekli olarak tesiste bulundurulmalıdır.

 

 

Atık yağlardan biyodizel üretimi

 

 

Biodizel, soya yağı, kanola yağı gibi bitkisel yağlar ile kullanılmış bitkisel ve hayvansal yağlardan elde edilen diesel motorlarda kullanılan yenilenebilir ve domestik bir yakıttır. Özellikle son zamanlarda geri kazanılan bitkisel ve hayvansal atık yağlar biomotorin (biodizel) üretiminde kullanılması ile;

· Karbon dioksit gibi sera gazı etkisi,

· Kanser yapıcı klorlu organik maddelerin egzozdan atmosfere atılması,

· Yanmamış hidrokarbon emisyonu,

· Ozon oluşturucu kirleticilerin emisyonu,

· Egzozdan motorine göre %75 daha fazla kirletici atılması,

· Su kaynaklarının daha fazla kirlenmesi,

· Egzozdan motorinin aksine kükürt dioksit atılması,

önlenmektedir.

 

Her bir ton biodizel kullanılması halinde üç ton karbon dioksit emisyonu azalır.

Elde edilen biodizel yakıtı motorun içine % 5-20 oranında karıştırarak motorinli araçlarda yakıt olarak kullanılmaktadır.

Uygunluk Yazısı

……………..VALİLİĞİNE

(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)

 

 

 

 

……………………………olarak .…………………………………………adresinde ……………….faaliyeti yapmaktayız. İşletmemiz tarafından Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek…..4listesi ….maddesinde/maddelerinde yer alan faaliyetimiz için ………………….6 izin/lisans konularında Geçici Faaliyet Belgesi  başvurusunda bulunulacaktır.

Bu kapsamda Geçici Faaliyet Belgesi başvurusunu yapabilmemiz için Yönetmeliğin EK-3B’sinde tanımlı “İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı”nın tarafımıza verilmesi hususunda,

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

 

 

 

Çevre Görevlisi, Danışmanlık Firması

veya İşletmeci

İmza

Tarih

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

1İşletmenin Ticari Unvanı

2İşletmenin Açık Adresi

Faaliyetin Konusu

4 Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 Listeleri

5 Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 Listeleri İlgili Maddesi/Maddeleri

6 Yönetmelik Kapsamında Alınması Gereken İzin ve Lisans Konuları


DEŞARJ İZNİNE TABİ OLAN İŞLETMELER

2872 sayılı Çevre Kanununa istinaden çıkarılan ve 31.12.2004 tarih ve 25682 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinin 26. maddesinin (e) bendi gereğince; Gerçek veya tüzel kişiler, faaliyet türlerine göre, alıcı su ortamlarına verdikleri atıksular için, Tablo 5 ten Tablo 21 e kadar konulan deşarj standartlarını sağlamakla yükümlüdürler. 


Bu kapsamda;

1- Üretimi sırasında atıksu oluşumuna neden olan ve bu atıksularını herhangi bir alıcı ortama ( göl, deniz, akarsu, dere yatağı vb.) veya sistemli bir şekilde yeraltına boşaltan işletmelerin, 

2- Üretimi sırasında atıksu oluşmamasına rağmen, işletmede çalışan personel sayısı 84 kişinin üzerinde olan ve çalışan personelden kaynaklanan evsel nitelikli atıksularını herhangi bir alıcı ortama ( göl, deniz, akarsu, dere yatağı vb.) veya sistemli bir şekilde yeraltına boşaltan işletmelerin, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’nde Tablo 5'ten Tablo 21'e kadar konulan deşarj standartlarını sağlayacak uygun arıtma tesisi kurması ve İl Çevre Müdürlüğü’nden Deşarj İzin Belgesi alması gerekmektedir.

ATIKSU BAĞLANTI İZNİNE TABİ OLAN İŞLETMELER

Kanalizasyon sistemi bulunan bölgelerde ise katılımcıların atık sularını atık su altyapı tesislerine bağlayabilmeleri, atık su altyapı tesisleri yönetimince verilecek atık su bağlantı iznine tabidir. Atık su bağlantı izni, evsel atıkların yazılı bir belge karşılığında, endüstriyel ve karışık atık suların ise düzenlenecek bağlantı


kalite kontrol izin belgesindeki koşulları sağlaması kaydı ile atık su altyapı tesisleri yönetimi tarafından verilir. Bağlantı kalite kontrol izni, endüstriyel atık suların kanalizasyon sistemine bağlantı şartlarını belirleyen bağlantı kalite kontrol izin belgesi ile verilir. Bu izin ve belgeler Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği’nin 45-46-47-48.maddelerinde belirtilen hususlara uyulması şartı ile verilir. Atıksu Bağlantı İzin Belgesi olan işletmeler için ayrıca Deşarj İzin Belgesi alınması şartı aranmaz.

 

 

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği esaslarına uymak şartı ile, alıcı su ortamlarına her türlü evsel ve/veya endüstriyel nitelikli atıksuların doğrudan deşarjı için idareden izin alınması mecburidir. Her atıksu deşarjı için Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde idarenin istediği çıkış suyu kalitesinin ve diğer şartların sağlanması gereklidir.

 

29/4/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik uyarınca, alıcı ortama yapılacak deşarj ile derin deniz deşarjı konulu çevre izinlerinde; Ek-1 listesinde belirtilen işletmeler için Bakanlığı,  Ek-2 listesinde belirtilen işletmeler için İl Çevre Müdürlüğü yetkilidir.

 

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde sektörler için bir sınıflama yapılmış ve bu sektörlerin herbiri için deşarj standartları getirilmiştir. Söz konusu Yönetmelikte belirlenen deşarj standartlarının sağlanabilmesi için işletmelerin, atıksularının debi ve kirlilik yüküne göre tespit edilecek uygun bir arıtma tesisi kurması gerekmektedir.

 

Atıksu deşarjı için İdare tarafından verilen izin beş yıl süre ile geçerlidir. Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde sektörler için bir sınıflama yapılmış ve bu sektörlerlerin herbiri için deşarj standartları getirilmiştir.

Söz konusu Yönetmelikte belirlenen deşarj standartlarının sağlanabilmesi için işletmelerin, atıksularının debi ve kirlilik yüküne göre tespit edilecek uygun bir arıtma tesisi kurması gerekmektedir.

 

Örneğin yıkama- yağlama ünitesi olan bir benzin istasyonu işletiyor ve atıksularınızı herhangi bir alıcı ortama deşarj ediyorsanız, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Tablo 20.3’te (Sektör: Endüstriyel Nitelikli Diğer Atıksular, Benzin İstasyonları, Yer ve Taşıt Yıkama Atıksuları) verilen standartları sağlayacak bir fiziksel arıtma tesisi kurmanız gerekmektedir.

 

Hiç bir surette proses sonucu açığa çıkan suyun alıcı ortama deşarj edilmesi uygun ve yasal bir durum değildir. 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve ilgili yönetmeliklere istinaden belirlenmiş ağır cezalar uygulanmaktadır. Bu nedenle uygun arıtma sistemini kurarak yönetmelikte belirtilen alıcı ortama deşarj kriterlerini sağlayarak ve gerekli izinleri alarak alıcı ortama deşarj etmeleri mümkündür. Atıksuyun alıcı ortama direk verilmesi ağır cezai müeyyideri beraberinde getirmektedir.

 

Ancak ıslak yıkama yapılan bir un fabrikası işletiyorsanız Tablo 5.1’de (Sektör: Gıda Sanayi, Un ve Makarna Üretimi) verilen standartları sağlyacak biyolojik arıtma tesisi kurmanız  gerekmektedir.

 

10 Ekim 2009  tarih ve  27372 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan " Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği İdari Usuller Tebliği" 3. Madde a bendine istinaden deşarj  İzin başvurusu, bu Tebliğin Ek-1’inde örneği verilen formun doldurulup, bir dilekçeye eklenerek İl Çevre Müdürlüğüne sunulması suretiyle yapılır. Bu başvuruda atıksuların arıtımı sonucunda oluşacak arıtma çamurlarının tasfiye ve bertarafına ilişkin bilgilere de  yer verilir.

Alıcı Su Ortamına Atıksu Deşarjı Yapan İşletmelerin Deşarj İzin Başvuru Dosyasında İstenilen Belgeler

1- Dilekçe

2- Faaliyetin ÇED Yönetmeliği kapsamında değerlendirildiğine dair belge.

3- İşletme sınırları dâhilinde mevcut yapılara ait Yapı Kullanma İzin belgesi.

4- İş akım şeması ve proses hakkında ayrıntılı bilgi.Verilen bilgiler diyagramlarla desteklenmeli net ve anlaşılır olmalıdır.

5- Deşarj İzin Başvuru Formu (Eksiksiz Doldurulacak)

6- 1/1000 lik Tesis Yerleşim Planı (Plan üzerinde her bir birime ait makine ve teçhizat, kullanım suyu kaynakları, atıksu kaynakları su giriş ve çıkışı miktarlarıyla, yapılan işlemin adıyla ve, rögarlar ve kanalizasyon hatları ve atıksu arıtma tesisi, alıcı ortama deşarj noktası belirtilecektir.)

7- Atıksu arıtma tesisine ait proje, 27.04.2004 tarihinden sonra inşaatı başlamış olan atıksu arıtma tesisleri için alınmış olan proje onay yazısı.

8- Atıksu arıtma tesisinden kaynaklanan arıtma çamurunun bertarafına yönelik belge.

9- Atıksu deşarjının yapıldığı alıcı ortama, yapılan atıksu deşarjı ile ilgili olarak,

a) İç sularda, D.S.İ 1. Bölge Müdürlüğü’nün,

b) Su Ürünleri İstihsal Sahalarında, Tarım İl Müdürlüğü’nün,

c) İçme ve Kullanma suyu temin edilen Baraj rezervuarı havzalarında BUSKİ Genel Müdürlüğü’nün,

d) İçme ve Kullanma suyu temin edilmesi planlanan Baraj rezervuarı havzalarında D.S.İ 1. Bölge Müdürlüğü’nün,

e) Sulak Alanlarda, İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünün, kurum görüşünü belirtir resmi yazı.

10- Yeraltı suyu kullanımı durumunda, her bir kuyuya ait kuyu kullanım izin belgeleri. Ya da kuyunun izne tabi olmadığına dair D.S.İ 1. Bölge Müdürlüğü yazısı.

11- Dosyada yer alacak her belgenin resmi belgelerde belgenin arkasında olmak üzere, düzenlenen belgelerde ise belgelerin altında olmak kaydı ile faaliyet sahibinin ya da tesis sorumlusunun adı, soyadı, görevi, şirket kaşesi ve ıslak imzası olacaktır. İmza sahibine ait noter onaylı imza sirküsü de ayrıca eklenecektir.

12- Deşarj izin işlemlerinin danışmanlık firmaları marifetiyle yürütülmesi halinde noter onaylı vekâletname dosyada yer alacaktır.

13- Faaliyet sahibi veya tesis yetkilisince, başvuru dosyasında sunulan bilgi ve belgelerin doğruluğunu taahhüt eden imzalı kaşeli yazı.

14- Tesisin, Atıksu Arıtma Tesisinin ve Deşarj Noktasının X ve Y olarak koordinatları.


Alıcı Su Ortamına Atıksu Deşarjı Yapmayan İşletmelerin Deşarj İzin Başvuru Dosyasında İstenilen Belgeler

Alıcı Su Ortamına Atıksu Deşarjı Yapmayan İşletmelerin Deşarj İzin Başvuru Dosyasında İstenilen Belgeler

 

1- Dilekçe

2- Faaliyetin ÇED Yönetmeliği kapsamında değerlendirildiğine dair belge.

3- İşletme sınırları dâhilinde mevcut yapılara ait Yapı Kullanma İzin belgesi.

4- İş akım şeması ve proses hakkında ayrıntılı bilgi.Verilen bilgiler diyagramlarla desteklenmeli net ve anlaşılır olmalıdır.

5- 1/1000 lik Tesis Yerleşim Planı (Plan üzerinde her bir birime ait makine ve teçhizat, kullanım suyu kaynakları, atıksu kaynakları su giriş ve çıkışı miktarlarıyla, yapılan işlemin adıyla ve rögarlar ve kanalizasyon hatları belirtilecektir.)

6- Atıksu toplanması fosseptikte yapılıyorsa, fosseptiğin “Lağım mecrası inşası mümkün olmayan yerlerde yapılacak çukurlara ait yönetmelik” hükümlerine uygun ve sızdırmaz olduğuna dair Belediye mücavir alan içerisindeki yerlerde İlgili Belediyeden, mücavir alan sınırları dışında İlçe kaymakamlığı Sağlık Grup Başkanlığından alınan resmi yazı

7- Oluşan atıksuyun bertarafını yapacak Atıksu Altyapı Tesisi Yönetimi ile atıksuyun vidanjörle çekilip bertarafının yapılacağına dair yapılacak protokol.

8- Faaliyetin yapıldığı yere ait arama, işletme, izin faaliyetlerinin yerini gösterecek harita ve faaliyetin sınırlarından itibaren en az 3000 m’lik mesafeyi içine alacak 1/25000’lik harita.(Haritalar imzalı olmalıdır)

9- Maden faaliyetine ait noter onaylı arama ve işletme ruhsatı.

10- Prosesi sonucu atıksu oluşan ve bir arıtma tedbiri sonrası atıksularını geri dönüşümlü olarak kullanan tesisler için; herhangi bir problem durumunda alıcı ortama atıksu deşarjı olmaması amacıyla uygulamaya konulacak tedbirleri içerecek eylem planı.

11- Yeraltı suyu kullanımı durumunda, her bir kuyuya ait kuyu kullanım izin belgeleri. Ya da kuyunun izne tabi olmadığına dair D.S.İ 1. Bölge Müdürlüğü yazısı.

12- Dosyada yer alacak her belgenin resmi belgelerde belgenin arkasında olmak üzere, düzenlenen belgelerde ise belgelerin altında olmak kaydı ile faaliyet sahibinin ya da tesis sorumlusunun adı, soyadı, görevi, şirket kaşesi ve ıslak imzası olacaktır. İmza sahibine ait noter onaylı imza sirküsü de ayrıca eklenecektir.

13- Deşarj izin işlemlerinin danışmanlık firmaları marifetiyle yürütülmesi halinde noter onaylı vekâletname dosyada yer alacaktır.

14- Faaliyet sahibi veya tesis yetkilisince, başvuru dosyasında sunulan bilgi ve belgelerin doğruluğunu taahhüt eden imzalı kaşeli yazı.

Çevre İzni

Daha önce ayrı ayrı alınan emisyon, gürültü, atıksu deşarjı gibi izin konuları ile geri kazanım bertaraf ara depolama, işleme arındırma gibi lisans konularını bütüncül bir yaklaşım çerçevesi içerisinde “Çevre İzni, Çevre İzni ve Lisansı” başlığı altında toplanmış ve Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Yönetmeliği yayınlanmıştır.

ÇEVRE İZİN – ÇEVRE İZİN VE LİSANS SÜRECİNİN TAMAMLANMASI AŞAMASINDA SUNULMASI GEREKEN
BİLGİ VE BELGELER

ÇEVRE İZİN/LİSANS KONUSU
İZİN LİSANS SÜRECİNİN TAMAMLANMASI İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER

İZİN KONULARI

Emisyon
1-  Emisyon Ölçüm Raporu

Gürültü Kontrolü
1-  Akustik Rapor

Atıksu Deşarjı
1-  Atıksu Deşarjı Teknik Bilgiler Listesi

Tehlikeli Madde Atıksu Deşarjı
1-  Tehlikeli Madde Atıksu Deşarjı Teknik Bilgiler Listesi

Derin Deniz Deşarjı
1-  Derin Deniz Deşarjı Teknik Bilgiler Listesi

Çevre Görevlisi Danışmanlığı Hizmeti

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında yükümlülüğü olan kurum, kuruluş ve işletmeler, faaliyetlerinin yönetmeliğe uygunluğunu, alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığını değerlendirmek ve tesis içi yıllık iç tetkik denetimlerini yapmak üzere çevre görevlisi/görevlileri istihdam etmek veya çevre danışmanlık firmalarından çevre danışmanlık hizmeti almak zorundadırlar.

İlgili yönetmelikler kapsamında firmamız işletmenizi değerlendirmeye alır, kapsam belirleme çalışması yaparak durum raporu oluşturur, rapor sonucunda en doğru yol haritasını çizerek gerekli Çevre İzin ve Lisansınızı almanız konusunda  ÇEVMED ÇEVRE  tarafından verilen çevre danışmanlık hizmeti kapsamında; yönetmeliklerde belirlenen süreler çerçevesinde, Çevre Görevlileri tesislerinizde görevlendirilmektedir.

Çevre İzin Lisans Yönetmeliği kapsamında olmayan firmalar ile ilgili olarak Çevre İzni Kapsam dışı Yazısı alınmakta olup, yasal bildirim ve beyan yükümlülükleri tarafımızdan eksiksiz olarak yönetmeliklerde belirtilen sürelerde yerine getirilmektedir.

ÇEVMED Çevre olarak  bizimle çalışacak işletmlerin KOSGEB’e üye olmaları durumunda; Çevre Danışmanlığı kapsamında iki yıl ödemiş oldukları ücretlerin yarısını KOSGEB tarafından geri iade (destek) olarak almaları mümkündür.

ÇEVRE GÖREVLİSİ DANIŞMANLIĞI

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Hakkında  listeleri;

a)Çevreye kirletici etkisi yüksek düzeyde olan işletmeler (Ek-1Listesi)
b)
Çevreye kirletici etkisi olan işletmeler (Ek2Listesi)

Yukarıda belirtilen bu listelerdeki tesis veya faaliyetlerin yükümlülükleri;

 • Ek-1 listesinde yer alan faaliyet veya tesisler; Çevre Yönetim Birimini kurar ve/veya yetkili Çevre Danışmanlık firmalarından hizmet alırlar,
 • Ek-2listesinde yer alan faaliyet veya tesisler; en az bir Çevre Görevlisi istihdam eder ve/veya Çevre Danışmanlık firmalarından hizmet alırlar,
 • Organize Sanayi Bölgeleri;yönetimleri bünyesinde en az bir Çevre Görevlisi istihdam eder veya Çevre Danışmanlık firmalarından hizmet alır veya Çevre Yönetim Birimini kurarlar,
 • Belediyeler, İl Özel İdareleri ve Mahalli İdare Birlikleri veya bunların iştirakleri;  Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan tesis veya faaliyetleri çevresel açıdan yönetmek üzere en az bir çevre görevlisi çalıştırmakla veya çevre yönetim birimi kurmak ya da yetkilendirilmiş  çevre danışmanlık firmalarından çevresel faaliyetlerin yürütülmesi hususunda çevre yönetimi hizmeti alırlar,
 • Sağlıkkuruluşları ve hastanelerden, yatak kapasitesi 20 ve üzerinde olanlar en az bir çevre görevlisi çalıştırmak veya çevre yönetim birimi kurmak ya da yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarından hizmet alırlar,

ÇEVMED ÇEVRE olarak uzman ekibimizle ihtiyaç duyacağınız resmi izin, lisans veya ruhsat işlemleri büyük bir titizlik ve profesyonellikle takip edilerek neticelendirilmektedir.


HİZMETLERİMİZ

 • Çevre Danışmanlığı
 • Çevre İzni
 • Geçici Faaliyet Belgesi
 • Çevre İzin ve Lisansı
 • Atıksu Deşarj İzni ve Ruhsatı
 • Genel Atık Yönetimi
 • Çevre Fizibilite Raporları
 • ÇED Raporları
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanlığı
 • Toprak Kirliliği ve Temizlenmesi
 • Ruhsat İşlemleri

Çevre Danışmanlığı Hizmetleri

Çevre Danışmanlığı Hizmetleri;

 

- Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED)  Raporu ve Proje Tanıtım Dosyası Hazırlanması

 

- Çevresel Ön Etüt Çalışmaları

 

- Arka Plan Gürültü ve Toz Ölçümü

 

- Atık Su Arıtma Tesisi Proje ve Onayları

 

- Atık Yönetim Planı Hazırlanması

 

- Orman İzin İşlemleri

 

- Çevre İzin/ Lisans ve Geçici Faaliyet Belgesi Başvuru İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi

 

- Çevre Dostu Üretim Yöntemlerinin Tasarım ve Tesis Kurulum Projeler

 

- Ekolojik Etki Değerlendirme Raporları

 

- Ekolojik Peyzaj Değerlendirme Raporları

 

- Emisyon Raporları ve ÇED Raporları Kapsamında Hava Kalitesi Dağılım Modellemesi

 

- Çevre Yönetim Planı Hazırlanması

 

- Çevresel Risk ve Sürdürülebilirlik Analizleri

 

- Çevre İzni/Lisans Kapsamında Emisyon, Deşarj ve Gürültü Dosyalarının Hazırlanması

 

- Doğaya Yeniden Kazandırma Planlarının Hazırlanması


ÇEVRE DANIŞMANLIĞI

Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 21 Kasım 2008 tarih 27061 sayı ile yayınlanmış olan Çevre Denetimi Yönetmeliği ile; Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 listesinde yer alan kuruluşlara bünyelerinde çevre yönetim birimi kurmak veya Bakanlık tarafından yetkilendirilen Çevre Danışmanlık firmaları ile sözleşme yapmak zorunluluğu getirilmiştir.

Çevre danışmanlık ve denetim işlemleri, bu yönetmelik ile sadece Bakanlık tarafından yapılan sınavda başarılı olan Çevre Görevlileri tarafından yapılabilecektir. Çevre Danışmanlık Firmaları da kendi bünyelerinde en az 4 Çevre Görevlisi bulundurmak zorundadır.

Avrupa Birliğine uyum sürecinde getirilen yeni uygulamalarda denetime daha fazla önem verilmektedir bu nedenle firmaların çevre bilinç ve sorumluluklarının artması gerekmektedir. Çevre Denetim Yönetmeliğinin de firmaların bu sorumluluklarının ehil kişiler tarafından yürütülmesini, sanayicinin bilinçlenmesini ve cezai durumlarla karşılaşmamasını amaçlamaktadır.

 

ÇEVRE GÖREVLİSİ HİZMETİMİZ

 

* Çevre faaliyetlerinin koordinasyonu

* İç tetkik  ve raporlama

* Uygunsuzlukların giderilmesi çalışmaları

* Resmi yazışmalar ve periyodik bilgilendirmeler

* Çevre izin, lisans ve belgelerinin takibi

* Çevre denetimlerinde denetçilere refakat aşamalarından oluşmaktadır.

       

EK-1 

ÇEVREYE KİRLETİCİ ETKİSİ YÜKSEK OLAN FAALİYET VEYA TESİSLER

 

1. Ham Petrol, Doğal Gaz, Kömür ve Turba Çıkarma Endüstrisi

 

1.1. Ham Petrol çıkarılması:

                1.1.1. Çıkarılan ham petrol miktarı günde 500 tondan fazla ise,

                1.1.2. Kıtasal platformda petrol çıkarılması,

1.2. Doğal gaz çıkarılması, çıkarılan miktar günde 500,000 m³’ten fazla olduğunda,

1.3. 150 ha’dan daha geniş alanlarda açık ocak madenciliği ile kömür çıkarılması,

1.4. 150 ha’dan daha geniş alanlarda turba çıkarılması,

1.5. Derin sondajlar:

(i) jeotermal sondaj,

(ii) nükleer atık maddelerin depolanması için yapılan sondajlar,

(iii) su sağlama için sondaj.

Toprağın stabilitesinin araştırılması için yapılan sondajlar hariçtir.

2. Enerji Endüstrisi

2.1. 50 MW ya da daha fazla ısıl gücü olan elektrik, ısı, buhar ya da sıcak su üretme tesisleri dahil olmak üzere termik santraller ve diğer yakma tesisleri,

2.2. Petrol ve gaz işleme rafinerileri,

2.3. Kok fırınları,

2.4. Kömür gazlaştırma ve sıvılaştırma tesisleri,

2.5. Nükleer santraller.

 

3. Metal Üretimi ve İşlenmesi

3.1. Metal cevheri fırınlama veya sinterleme tesisleri (sülfür cevheri dahil),

3.2. 2,5 ton/saat kapasiteli kesintisiz döküm tesislerini de içeren pik demir veya çelik üretimi (birincil ve ikincil ergitme) için entegre tesisler,

3.3. Demir veya çelik işleme tesisleri:

3.3.1. Saatte 20 tondan fazla ham çelik işleyen sıcak haddeleme tesisleri,

3.3.2. Isıl gücün 20 MW’ı aştığı durumda birim gücün 50 kJ’den fazla olduğu şahmerdanlı veya tokmaklı tesisler,

3.3.3. Saatte 2 ton’dan fazla işleme kapasitesi olan demir ve çeliğin eritilmiş metal (çinko, kalay ve diğerleri) ile koruyucu yüzey kaplama uygulaması,

3.4. Günde 20 ton veya daha fazla üretim kapasiteli olan demir ve çeliğin döküldüğü dökümhaneler,

3.5. Aşağıdaki uygulamalara yönelik tesisler:

3.5.1. Cevherden, konsantreden ya da ikincil hammaddelerden metalürjik, kimyasal veya elektrolitik prosesler ile demir içermeyen ham metal üretim tesisleri,

3.5.2. Kurşun ve kadmiyum için günde 4 tondan fazla ya da diğer bütün metaller için günde 20 tondan fazla ergitme kapasiteli geri kazanılmış ürünleri de içeren (rafine etme, döküm vb.) alaşımlar dahil demir içermeyen metal ergitme ve/veya bileşiklerinin imali tesisleri,

3.6. İşleme tanklarının hacminin 30 m³’den fazla olduğu, elektrolitik veya kimyasal bir proses kullanılarak metal ve plastik maddelerin yüzey işlemesinin yapıldığı tesisler.

 

4. Mineral, İnşaat Malzemeleri Endüstrisi

4.1. Asbest ve asbest içeren ürünleri çıkarma, üretme, işleme, dönüşüm tesisleri,

4.2. Günlük kapasitesi 500 tondan fazla olan döner fırınlarda çimento klinkeri üretme tesisleri,

4.3. Günlük kapasitesi 50 tondan fazla olan döner fırınlarda ya da diğer fırınlarda kireç üretme tesisleri,

4.4. Eritme kapasitesi günde 20 tondan fazla olan cam elyaf dahil, cam üretme tesisleri,

4.5. Ergitme kapasitesi günde 20 tondan fazla olan mineral elyaf üretimi de dahil, mineral madde ergitme tesisleri,

4.6 Üretim kapasitesi günde 75 tondan fazla olan çatı kiremiti, tuğla, refrakter tuğla kiremit, fayans ve porselen gibi seramik ürünlerinin ısıl işlemle elde edildiği tesisler.

 

5. Kimya ve Petrokimya Endüstrisi

5.1. Entegre kimya tesisleri, örneğin, çeşitli ünitelerin bitişik ve fonksiyonel olarak birbirine bağlı olduğu, kimyasal dönüştürme proseslerini kullanarak endüstriyel ölçekte üretim yapan tesisler.

5.1.1. Temel organik kimyasalların üretimi:

a) basit hidrokarbonlar (lineer veya döngüsel, doymuş veya doymamış, alifatik veya aromatik),

b) alkoller, aldehitler, ketonler, karboksilik asitler, esterler, asetatlar, peroksitler ve epoksi reçineler gibi oksijen içeren hidrokarbonlar,

c) kükürtlü hidrokarbonlar,

d) aminler, amidler, azotlu, nitritli ve nitratlı bileşikler, nitriller, siyanitler ve iso siyanitler gibi azot içeren hidrokarbonlar,

e) fosfor içeren hidrokarbonlar,

f) halojenik hidrokarbonlar,

g) organometalik bileşikler,

h) temel plastik maddeler (polimerler, sentetik elyaflar ve seluloz bazlı elyaflar);

i) sentetik kauçuk,

j) boya ve pigmentler,

k) yüzey aktif maddeler.

5.1.2. Basit inorganik kimyasalların üretimi:

a) amonyak, klor ya da hidrojen klorür, flor ya da hidrojen florür, karbon oksitler, kükürt bileşikleri, azot oksitler, hidrojen, kükürt di oksit, karbonil klorür gibi gazlar,

b) kromik asit, hidroflorik asit, fosforik asit, nitrik asit, hidroklorik asit, sülfürik asit, oleum ve kükürtlü asitler gibi asitler,

c) amonyum hidroksit, potasyum hidroksit, sodyum hidroksit gibi bazlar,

d) amonyum klorür, sodyum klorit, potasyum klorit, potasyum karbonat, sodyum karbonat, perborat, gümüş nitrat, baryum sülfat gibi tuzlar,

e) ametaller, metal oksitler ya da kalsiyum karpit, bor ve bileşikleri, zırnık, dispeng oksit, silisyum, silisyum karpit gibi diğer inorganik maddeler,

5.1.3. Hammadde aşamasından başlamak suretiyle fosfor, azot ya da potasyum bazlı gübre üretimi (basit bileşik gübreler),

5.1.4. Bitki Koruma Ürünlerinin ve biyositlerin üretimi,

5.1.5. Kimyasal ya da biyolojik prosesler kullanılarak temel farmasötik ürünlerin üretimi (alkaloid tesisler dahildir),

5.2. Patlayıcı üretimi,

5.3. 200.000 ton ya da daha fazla kapasitesi olan petrol, petrol ürünleri, petrokimyasal veya kimyasal ürünlerin dolum ve/veya depolama tesisleri,

 

6. Kâğıt Endüstrisi

6.1. Keresteden ya da diğer lifli malzemelerden selüloz ve/veya kâğıt hamuru üretim tesisleri,

6.2. Günde 20 tondan fazla üretim kapasitesi olan kâğıt ve karton üretim tesisleri,

 

7. Atık Yönetimi

7.1. Atık bertaraf ve geri kazanım tesisleri,

7.2. Ambalaj atığı toplama, ayırma ve geri dönüşüm tesisleri,

7.3. Gemilerin normal faaliyetinden kaynaklanan atıkların toplandığı “Atık Kabul Tesisleri”,

 

8. Gıda Endüstrisi

8.1. Günlük hayvansal karkas kapasitesi 50 tondan fazla olan mezbahaneler,

8.2. Aşağıdakilerden gıda üretmeye ilişkin her türlü işlem ve proses:

8.2.1. Günlük nihai ürün üretim kapasitesi 75 tondan fazla olan hayvansal hammadde (süt dışında),

8.2.2. Günlük nihai ürün üretim kapasitesi 300 tondan fazla (3 aylık ortalama değer bazında) olan bitkisel hammadde,

8.2.3. Tesise giren günlük süt miktarı 200 ton ve daha fazla (yıllık ortalama değer bazında) olan süt ve süt ürünleri üretimi,

8.3. Günlük işlem kapasitesi 10 tondan fazla olan hayvan kesimi yan ürünleri ve artığı işleme vb. tesisler,

8.4. 30 m3/gün ve üstü atıksu oluşturan zeytin işletmeleri.

 

9. Diğer Tesisler/Faaliyetler

9.1. Kapasitesi günde 10 tondan fazla olan elyaf veya tekstil ön işlem (yıkama, ağartma, terbiye ve merserizasyon gibi işlemler) veya boyama tesisleri,

9.2. Günde nihai ürün kapasitesi 12 tonun üzerinde olan hayvan derisi ve postu tabaklama ve/veya deri mamulleri işleme tesisleri,

9.3. Solvent tüketim kapasitesi saatte 150 kg’dan veya yılda 200 tondan fazla olan, organik solvent kullanılarak malzeme, nesne ve ürünlerin yüzey işlemlerinin yapıldığı tesisler; örn. apreleme, baskı, kaplama, yağ giderme, su geçirmez hale getirme, boyutlandırma, boyama, temizleme ya da emprenye etme faaliyetleri,

9.4. Yanma ve grafitleştirme yolu ile karbon ya da elektrografit üretme tesisleri,

9.5. Limanlar (Karasularımızda tarifeli seferler yapan gemilerin yolcu almak için yanaştığı limanlar, balıkçı barınakları ve yat yanaşma kapasitesi elli yatın altında olan marinalar-yat limanları hariç),

9.6. Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği Ek-1’inde yer alan maddeleri üreten, kullanan, depolayan diğer tesisler.

 

EK-2

ÇEVREYE KİRLETİCİ ETKİSİ OLAN FAALİYET VEYA TESİSLER

1. Madencilik, Ham Petrol, Doğal Gaz, Kömür ve Turba Çıkarma Faaliyetleri

1.1. Taş ocakları, açık ocak madenciliği ve 150 ha. dan daha küçük alanlarda turba çıkarımı,

1.2. Metalik ve/veya metalik olmayan açık ocak veya yeraltı madenciliği,

1.3. Akarsudan ve denizden mineral çıkarılması,

1.4. Kömür, ham petrol, doğal gaz, cevherler ve bitümlü şist çıkarmak için yerüstü endüstri tesisleri (Ek 1’de bulunmayan faaliyetler),

1.5. Doğal ve yapay taşlar, alçı, kiselgar, magnezit, mineral boya, midye kabuğu, talk, kil, trasın her çeşidini işleyen tesisler ile kromit, çimento klinkeri, cüruf ve molozların kırılması, öğütülmesi, elenmesi için kurulan tesisler,

1.6. Perlit, şist ve kil patlatma tesisleri,

1.7. Kömür ve/veya cevher hazırlama ve/veya zenginleştirme tesisleri,

1.8. 25-150 ha arasındaki alanlarda açık ocak madenciliği ile kömür çıkarılması

 

2. Enerji Endüstrisi

2.1. Termik santraller ve diğer yakma tesisleri, 1 MW’tan fazla 50 MW’a eşit ya da daha düşük ısıl gücü olan elektrik, ısı, buhar ya da sıcak su üretim tesisleri dahildir,

2.2. 100 m3 ten fazla tank kapasitesi olan yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı gaz depolayan tesisler,

2.3. Fosil yakıtların yerüstü depoları,

2.4. Kömür ve linyitin endüstriyel briketlenmesi,

2.5. Kapasitesi saatte 1 tonun üzerinde olan kömür öğütme ve kurutma tesisleri,

2.6. Katran, katran ürünleri, katran suyu ve gazı işleme ve damıtma tesisleri,

2.7. Bitümlü şist gazlaştırma ve sıvılaştırma tesisleri,

 

3. Metallerin Üretimi ve İşlenmesi

3.1. 2,5 ton/saat ten düşük kapasiteli sürekli döküm dahil birincil ve ikincil eritme ile pik demir ya da çelik üretim tesisleri ve 5 ton ya da daha fazla vakum eritme kapasitesi olan tesisler,

3.2. Demir ve çelik işleme tesisleri:

3.2.1. Günde 3 tondan daha fazla kapasitesi olan sıcak haddeleme tesisleri, (saatte 20 tondan az kapasiteli ham çeliğin sıcak haddelendiği tesisler hariçtir),

3.2.2. Günde 5 tondan fazla kapasitesi olan demir ve çelik soğuk haddeleme tesisleri,

3.2.3. Günde 2 tondan fazla kapasitesi olan demir dışı metallerin sıcak ya da soğuk haddelendiği tesisler,

3.2.4. Isıl gücü 2-20 MW arasında olan ve birim gücü 50 kJ ya da daha az olan tokmaklama tesisleri,

3.2.5. Her seferinde 10 kg ve üzerinde patlayıcı madde kullanılarak detonasyonla biçimlendirme veya metal kaplama işlemlerinin yapıldığı tesisler,

3.2.6. Anma gücü 100 kW ve üzerinde değirmenlerle hurda parçalayan tesisler,

3.3. Aşağıdaki makinelerin üretildiği, tamirinin yapıldığı tesisler:

•       Kazanlar,

•       Hacmi 5 m3 ve üzerinde olan metal saçtan yapılmış konteynerler,

•       Taban alanı 7 m2 ve üzerinde olan konteynerler.

 

3.4. Sıcak biçimlendirme metoduyla üretilen çelik dikişsiz boru ve kaynaklı boru üreten tesisler,

3.5. Soğuk biçimlendirme metoduyla üretilen çelik dikişsiz ve kaynaklı boru üreten tesisler,

3.6. Saatte 2 ton ve daha az işleme kapasiteli demir ve çeliğin ergitilmiş metal ile koruyucu yüzey kaplama uygulaması yapan tesisler,

3.7. Günde 20 tondan az üretim kapasitesi olan demirli metal dökümhaneleri,

3.8. Kurşun ve kadmiyum için günde 4 tondan az ya da diğer bütün metaller için günde 500 kg – 20 ton arası ergitme kapasiteli geri kazanılmış ürünleri de içeren (rafine etme, döküm vb.), değerli metaller hariç demir içermeyen metal ergitme ve/veya bileşiklerinin imali tesisleri,

3.9. İşleme tanklarının hacminin 30 m³ ya da daha az olduğu, elektrolitik veya kimyasal bir proses kullanılarak metal ve plastik maddelerin yüzey işlemesinin yapıldığı tesisler,

3.10. Püskürtmeli maddelerle demir-çelik yapı konstrüksiyonları, çelik konstrüksiyonlar ve sac parçaları yüzeylerinin muamele edildiği ve taşlama veya zımparalama tesisleri. (Kapalı devre çalışan püskürtme maddesinin devrede kaldığı tesisler hariçtir),

3.11. Kurşunlu akümülatör ile endüstriyel akümülatör hücreleri baterya ve pil vb üreten tesisler,

3.12. Tokmaklama metodu ile metal tozu üreten tesisler ve diğer metal tozu ve pastaları üreten tesisler,

3.13. Motorlu taşıt üretimi ve montajı ve motorlu taşıtların motorlarının üretimi,

3.14. Gemi, yat inşa ve bakım onarım tersaneleri,

3.15. Uçak yapım ve bakım tesisleri,

3.16. Demiryolu ekipmanı üretimi,

3.17. Patlayıcılar ile baskı yapılması,

3.18. Metallerin sırlama, emaye ve/veya mineleme işleminin yapıldığı tesisler,

3.19. Metallerin asit veya baz ile işlem gördüğü tesisler,

3.20. Demir dışı metal oksit (alüminyum oksit ve çinko oksit gibi) üretim tesisleri (kapasite A veya B),

3.21. Seri makine imalatı, elektrik makineleri ve yedek parça üretimi.

 

4. Mineral, İnşaat Malzemeleri Endüstrisi

4.1. Günlük kapasitesi 500 ton ve daha az olan döner fırınlarda çimento klinkeri üretme tesisleri,

4.2. Çimento öğütme veya paketleme tesisleri,

4.3. Günlük kapasitesi 50 ton ve daha az olan döner fırınlarda ya da diğer fırınlarda kireç üretme tesisleri,

4.4. Kireç öğütme, söndürme veya paketleme tesisleri,

4.5. Eritme kapasitesi günde 20 ton ve daha az olan cam elyafı dahil, cam üretme tesisleri,

4.6. Cam ve cam ürünlerini asitlerle parlatan veya matlaştıran tesisler,

4.7. Boksit, dolomit, alçı, kiselgar, magnezit, kuvarzit ve şamot gibi maddelerin pişirildiği ve/veya ergitildiği tesisler,

4.8. Günlük 20 ton ve daha az ergitme kapasiteli olan mineral elyaf üretim tesisleri,

4.9. Üretim kapasitesi günde 75 ton ve daha az olan çatı kiremiti, tuğla, refrakter tuğla kiremit, fayans ve porselen gibi seramik ürünlerinin ısıl işlemle elde edildiği tesisler,

4.10. Gazlı beton blokları ve buhar basıncı altında kum-kireç briketi veya elyaflı çimento levhaların üretildiği tesisler,

4.11. Üretim kapasitesi 10 m3/saat ve üzerinde olan, çimento kullanarak beton, harç veya yol malzemesi üreten tesisler; malzemelerin sadece kuru oldukları zaman karıştırıldıkları yerler dahil,

4.12. Üretim kapasitesi 5 ton/saat ve üzerinde olan, çimento veya diğer bağlayıcı maddeler kullanarak, sıkıştırma darbe, sarsma ve titreşim yoluyla şekillendirilmiş malzeme üreten tesisler,

4.13. Yol malzemesi hazırlayan tesislerle, katran eritme ve püskürtme tesisleri dahil mineral malzemeli bitüm veya katran karışımlarını eriten ve üreten tesisler,

 

5. Kimya Endüstrisi

5.1. Kimyasalların ve ara ürünlerin işlenmesi (Ek-1’de bulunmayan faaliyetler),

5.2. Boya, vernik, cila, elastomer ve peroksit üretim tesisleri (Ek-1’de bulunmayan faaliyetler),

5.3. Kapasitesi 1.000 ton ile 200.000 ton arasında petrol, petrokimyasal ve kimyasal ürünlerin dolum ve/veya depolandığı tesisler (Ek-1’de bulunmayan faaliyetler),

5.4. Petrol ürünlerinin (fuel-oil, motorin, nafta, benzin vb.) veya mineral yağlar, sıvı mineral yağı ürünlerinin depolandığı 1.000 ton’un üzerinde depolama tank kapasitesi olan tesisler,

5.5. Diğer maddelerden kazanılan metanolün depolandığı 5.000 ton’un üzerinde depolama tank kapasitesi olan tesisler,

5.6. Akrilonitrilin depolandığı ve depolama kapasitesinin 350 ton’un üstünde olduğu tesisler,

5.7. Klorun depolandığı ve depolama kapasitesinin 10 ton’un üzerinde olduğu tesisler,

5.8. Kükürtdioksitin depolandığı ve depolama kapasitesinin 20 ton’un üzerinde olduğu tesisler,

5.9. Sıvı oksijenin depolandığı ve depolama kapasitesinin 200 ton’un üzerinde olduğu tesisler,

5.10. Amonyumnitrat’ın depolandığı ve depolama kapasitesinin 500 ton’un üzerinde olduğu tesisler,

5.11. Sodyumklorat’ın depolandığı ve depolama kapasitesinin 25 ton’un üzerinde olduğu tesisler,

5.12. 5 ton veya daha fazla Bitki Koruma Ürününün depolandığı tesisler,

5.13. Sabun üretilen tesisler. (Kapasite ≥ 1 ton/gün),

5.14. Kauçuk, kükürt veya karbon kullanılarak vulkanize lastik üreten tesisler,

5.15. Kükürt üretimi tesisleri,

5.16. Yağlayıcı maddeler, gres metal yağları benzeri yağlama sıvılarının üretildiği tesisler,

5.17. Kimyasal maddelerin geri kazanımı için tesisler,

5.18. Zifir üretimi tesisleri,

5.19. Saatte 1 ton veya daha fazla kapasiteya sahip organik çözücülerin damıtma ile yeniden işlendiği tesisler,

5.20 Günde 1 ton veya daha fazla kapasiteye sahip doğal reçine eritme tesisleri,

5.21. Patlayıcı maddelerin depolanması, bertarafı ve geri kazanımına dair tesisler (cephanelerin veya diğer patlayıcıların yüklendiği veya patlatıldığı tesisler buna tabidir, kibrit üretimi ise kapsam dışındadır),

5.22. Bitki Koruma Ürünleri ile bunlarda kullanılan etkin maddelerin öğütüldüğü, mekanik olarak, karıştırıldığı, paketlendiği ve boşaltıldığı ve yeniden paketlendiği tesisler.

 

6. Ağaç ve kağıt endüstrisi

6.1. Günlük 20 ton ve altı üretim kapasitesine sahip kâğıt ve karton üretim tesisleri,

6.2. Tahrik gücü 100 kW’ın üzerinde olan ağaç işleme, ağaç kaplama üretimi ve kereste fabrikaları, mobilya fabrikaları ve ağaç parke üretim fabrikaları,

6.3. Aylık kapasitesi 30 m3 veya dahafazla olan ağaç ve ağaç ürünlerinden sunta üreten tesisler,

6.4. Aylık kapasitesi 1000 m3veya dahafazla olan ağaç ve ağaç ürünlerinin doğrandığı tesisler.

 

7. Atık Yönetimi

7.1. Tehlikeli atık geçici depolama tesisleri,

7.2. Tehlikeli atık taşıma firmaları.

 

8. Gıda Endüstrisi

8.1. Günlük nihai üretim kapasitesi 300 tondan daha az olan katı bitkisel yağ (üç aylık ortalama değer bazında), ve günlük nihai üretim kapasitesi 75 tondan daha az olan katı hayvansal yağ üreten tesisler,

8.2. Bitkisel ve hayvansal ürünlerin nihai paketlendiği tesisler,

8.3. Günlük süt alımı 10 ile 200 ton arasında olan (yıllık ortalama değer bazında) süt ve süt ürünleri tesisleri,

8.4. Yıllık kapasitesi 1000 m3 ve üzeri olan suma veya malt üretimi tesisleri ve/veya alkollü içeceklerin üretildiği tesisler,

8.5. Kapasitesi 5 ton/gün ve üzeri şekerleme ve şurup üretim tesisleri,

8.6. Alkolsüz içecekler üretim tesisleri,

8.7. Günlük hayvansal karkas kapasitesi 50 ton ve daha düşük olan mezbahaneler (Ek 1’de yer almayan tesisler),

8.8. Günlük kapasitesi 5000 adedin üzerinde olan kanatlı hayvan kesim tesisleri,

8.9. Haftalık işleme kapasitesi 200 kg’ın üzerinde olan hayvansal yağların ergitildiği tesisler,

8.10. Günlük kapasitesi 10 ton ve daha düşük olan hayvan kesimi yan ürünleri ve artığı işleme vb. tesisler,

8.11. Hayvan artıkları ve hayvansal atıkların depolandığı tesisler,

8.12. Tabaklanmamış hayvan derilerinin kurutulduğu, tuzlandığı ve/veya depolandığı tesisler.

 

Aşağıdakiler kapsam dışındadır;

* Lokantalar, kantinler, hastaneler vb işletmeler,

* Haftalık 8000 kg’ın altında et işleme kapasitesi olan kasaplar,

 

8.13. Aşağıdaki gıda ürünlerinin üretimine yönelik her türlü işlem ve prosesler:

8.13.1. Günlük 75 tonu aşmayan nihai üretim kapasitesine sahip (süt hariç) hayvansal hammaddeler,

8.13.2. Günlük 300 tonu aşmayan nihai üretim kapasitesine sahip (üç aylık ortalama değer bazında) bitkisel hammaddeler,

 

Aşağıdaki tesisler kapsam dışındadır:

* Restorant, kantin, hastane ve benzeri tesislerin mutfakları,

* Haftalık 8000 kg’ın altında et işleme kapasitesi olan kasaplar,

* Haftalık et ve balık tütsüleme kapasitesi 1000 kg’ın altında olan tütsüleme tesisleri,

* 11 Eylül 2000 tarih ve 24167 sayılı Et Üretim Tesislerinin Kurulması, Açılması, Çalıştırılması ve Denetim Usul ve Prensipleri Hakkındaki Yönetmeliği’nde verilen değerlerin altında kapasitesi olan bağırsak ve işkembe temizleme tesisleri,

* Günlük kapasitesi 100 tonun altında olan tahıl ve gıda öğütme tesisleri,

* Kapasite raporuna göre, günlük 1 tonun altında kahve veya 10 tonun altında kahveyle ikame edilebilen ürünler, tahıl, kakao veya fındık vb kavurma veya öğütme tesisleri,

 

8.14. İşlenmemiş kemik ve işlenmiş hayvan derisi ve kılı depolama tesisleri.

Aşağıdaki tesisler kapsam dışındadır:

* Haftalık 4000 kg’ın altında et işleme kapasitesi olan kasaplar,

* 11 Eylül 2000 tarih ve 24167 sayılı Et Üretim Tesislerinin Kurulması, Açılması, Çalıştırılması ve Denetim Usul ve Prensipleri Hakkındaki Yönetmeliği’nde belirtilmeyen tesisler,

 

8.15. Balık veya kemik unu üretim ve/veya depolama tesisleri,

8.16. Balık yağı fabrikaları,

8.17. 30 m3/gün altı atıksu oluşturan zeytin işletmeleri.

8.18. Çay fabrikaları.

 

9. Tarım ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği Tesisleri

9.1. Toplu hayvancılık faaliyetleri:

9.1.1 Kapasitesi 500 ve üzeri büyükbaş ile 1000 ve üzeri küçükbaş hayvancılık tesisleri,

9.1.2. Aşağıdaki kapasiteye sahip kanatlı tesisleri:

* 20.000-40.000 kapasiteye sahip piliç tesisleri,

* 20.000-40.000 kapasiteye sahip tavuk tesisleri.

9.2. Yer kapasitesi aşağıdaki sayıdan fazla olan toplu domuz yetiştiriciliğinin yapıldığı tesisler,

9.2.1. Kapasitesi 750 üzeri anaç domuz tesisleri,

9.2.2. 30 kg.’ın üstünde canlı ağırlığında domuz üretimi için 2000 üzeri kapasiteye sahip domuz tesisleri,

9.3. En az aşağıda belirtilen ve üzeri kapasitelere sahip toplu kümes hayvancılığının yapıldığı tesisler,

9.3.1. 40.000 ve üzeri kapasiteye sahip piliç üretim tesisleri,

9.3.2. 40.000 ve üzeri kapasiteye sahip tavuk üretim tesisleri,

9.4. Balık ve/veya su ürünleri çiftlikleri,

 

10. Diğer Tesisler

10.1. Günlük işlem kapasitesi 10 ton ve altında elyaf veya tekstil önişlem (yıkama, ağartma, terbiye ve merserizasyon benzeri işlemler) veya boyama tesisleri,

10.2. Günlük nihai ürün kapasitesi 12 ton ve altında olan hayvan derisi ve postu tabaklama ve/veya deri mamulleri işleme tesisleri,

10.3. Solvent tüketim kapasitesi saatte 25 kg ile 150 kg arasında veya yılda 200 tondan az olan, organik solvent kullanılarak malzeme, nesne ve ürünlerin yüzey işlemlerinin yapıldığı tesisler; örn. apreleme, baskı, kaplama, yağ giderme, su geçirmez hale getirme, boyutlandırma, boyama, temizleme ya da emprenye etme faaliyetleri,

10.4. Üretim kapasitesi 25 ton/saat ve üzerinde olan hava sıvılaştırma tesisleri,

10.5. Motorlu taşıtlar için sürekli yarış ve test parkurları,

10.6. Kentsel ve/veya evsel nitelikli atık su arıtma tesisleri,

10.7. Hurdaların veya kullanılmış taşıtların veya hurda taşıtların depolama alanları ve/veya işlem tesisleri,

10.8. 3.000 KW veya üzerindeki anma güçlü jet motorlar ve gaz türbinleri için test merkezleri veya bu güçlerde motor ve gaz türbinlerinin bulunduğu test standartları,

10.9. Yapay mineral elyafın üretildiği tesisler,

10.10. Sigara fabrikaları,

10.11. Cam elyaf, mineral elyaflar veya profil ve tabaka biçimindeki malzemelerin organik solvent kullanılmadan kimyasal tabaka ile kaplandığı emprenye edildiği, doyurulduğu ve kurutulduğu tesisler,

10.12. Bant biçimindeki malzemeleri plastik maddelerle kaplayan tesisler ile plastik maddeler, yumuşatıcılar, okside ve beziryağı veya diğer maddelerden meydana gelen karışımları kurutan tesisler,

10.13. Tellerin fenol ve kresol reçinelerle ya da diğer organik maddelerle (organik solvent kullanımı haricinde) yalıtıldığı tesisler,

10.14. Üretim kapasitesi 500 kg/saat ve üzerinde olan stiren katkılı veya aminli epoksi reçineli sıvı veya doymamış poliester reçinelerinin işlendiği tesisler,

10.15. Isıl işlem yoluyla furan, üre fenolü resorsin maddeleri veya ksilen reçinesi gibi aminoplast veya fenolformaldehidplastların kullanımı ile madde üretilen tesisler (ana girdi maddeleri 10 kg/saat ve üzerinde olan tesisler),

10.16. Poliüretan biçimlendirme maddeleri veya poliüretan köpüğü ile maddeler içerisinde boşluk oluşturma çalışmaları yapan tesisler (ana girdi maddelerinin 200 kg/saat ve üzerindeki tesisler dahil olup, termoplastik poliüretan kullanan tesisler),

10.17. Kuru durumda olan tozlanabilen yığma maddelerin, damperli araçlar ve devirmeli depolar, kepçeler ve teknik araç ve gereçlerle doldurulup boşaltıldığı açık veya tam kapalı olmayan depolama tesisleri (200 ton/gün ve üzerinde madde aktarılan tesisler dahil olup, hafriyat çalışmaları hariçtir),

10.18. Asbest kullanılmaması koşulu ile fenol veya diğer plastik reçineli bağlayıcı maddelerin kullanılması suretiyle balata üreten tesisler,

10.19. Organik bağlayıcı maddeler kullanılarak yapay zımpara plakaları, parçaları, zımpara kağıtları veya dokularının üretildiği tesisler,

10.20. Elastomer bazlı ürünlerin üretimi ve muamelesi,

10.21. Hayvan dışkısı kurutma tesisleri,

10.22. Tuz işletmeleri,

10.23. Biyodizel üretim tesisleri,

10.24. Kayak merkezleri, kablolu otomobiller ve entegre tesisler,

10.25. Karasularımızda tarifeli seferler yapan gemilerin yolcu almak için yanaştığı limanlar, balıkçı barınakları, yat yanaşma kapasitesi elli yatın altında olan marinalar-yat limanları,

10.26. Kentlerin dışında yer alan tatil köyleri ve otel kompleksleri ve entegre tesisleri,

10.27. Kalıcı kamp ve karavan alanları,

10.28. Tema parkları,

10.29. Endüstriyel nitelikli diğer atık sular (sulu baca gazı arıtım sistemi kullanan tesisler, tutkal ve zamk üretim tesisleri, benzin istasyonları, içmesuyu filtrelerinin geri yıkama suları, su yumuşatma, demineralizasyon, rejenerasyon, aktif karbon, yıkama tesisleri, soğutma suyu ve benzeri tesisleri),

10.30. Karışık Endüstriler (OSB ve sektör belirlemesi yapılamayan diğer sanayiler),

10.31. Asfalt üretim tesisler,

10.32. Hastane ve sağlık kuruluşları (yatak kapasitesi 20 ve üzeri olanlar),

10.33. Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği Ek-2’sinde yer alan maddeleri içeren diğer tesisler.

ÇEVRE GÖREVLİSİ SINAVI MÜRACAATINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Atık Yönetim Planı/Entegre Atık Yönetim Planı Danışmanlığı

Çevresel atık yönetmelikleri ve bu yöndeki çalışmalarda devlet politikaları oldukça denetimci çalışmalar yürütmektedir. Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğince kurulan işletmelerin amaçları atık yönetimlerini ve kontrollerini takip ederek planlamasını hazırlamaktır. Çevrenin korunması ve tahribatının engellenmesi adına atık yönetimi tehlikeli veya tehlikesiz atık olsun her alanda önemlidir. İşletmeler çalışma alanlarına göre atıkların oluşumundan birikimine ve bu biriken atıkların yok edilmesine kadar her aşamasından sorumludur. Bu alanda 2872 sayılı Çevre Kanunlarına göre çok fazla yönetmelik ve yaptırımlar bulunmaktadır. Başarılı bir atık yönetimi ve endüstriyel atık yönetimi planlaması için yönetmelikler iyice incelenmeli ve her noktasına uyulmalıdır. Raporun sunumundan önce atık yönetim planlamasının yapılması aşamaları şöyledir, rapor için istenilen ve gerek duyulan evrakların toplanması ve sahadaki verilerin temini, toplanan veriler ve evrak içeriklerinin düzenlemesi yapılarak ortak bir raporun hazırlanması, hazırlanan ortak bilgi raporunun İl Çevre Bakanlığına sunumu ve onayının alınmasıdır.


Kirlenmiş Sahalar

Bilindiği üzere Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik bütün maddeleri ile birlikte 08.06.2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik kapsamındaki Firma Bilgi Sistemi kullanıcı adı ve şifresi olan endüstriyel faaliyetler Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden Kirlenmiş Sahalar Bilgi Sistemine erişim yetkisi alarak sisteme erişim sağlayabileceklerdir.

Çevre İzin Lisans Hizmetleri

 • Çevre Kanunca alınması gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik gereğince  Yönetmeliğin EK-1 ve EK-2 listeleri kapsamına giren tüm tesisler Çevre Yönetim Birimi kurmak ve/veya Çevre Görevlisi çalıştırmak veya bu amaçla “Çevre Yönetim Hizmeti” satın almakla yükümlüdür.

 • Megayol Mühendislik çevre yönetim hizmetini kaliteli ve sistematik hizmet anlayışıyla sunmaktadır.
 

Çevre Danışmanlık Firması Ne iş Yapar Hangi Ne Tür Hizmetler verir

Çevre Danışmanlık hizmeti verdiğimiz ve Çevre Görevlisi Personel istihdamı sağladığımız kurum ve  tesislerde çevre kanununa dayanılarak çıkarılmış yönetmeliklere uyumunun sağlanması, izin ve lisansa tabii işletmelerin izin lisans işlemlerinin yapılması ve takip edilmesi, gerektiğinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri ile yazışmalar yapılması, yıllık iç tetkik ve eğitim verilmesi ve atık beyanlarının yapılması hizmetlerini vermekteyiz. 

Çevre İzinleri Nasıl Alınır

Çevre İzinleri iki aşamada gerçekleşmektedir. İlk aşama Geçici Faaliyet Belgesi alınma aşamasıdır. Bu aşamadan sonra izin sürecine geçilmektedir. İzin süreci evrakları tamamlandıktan sonra EK-3C’de belirtilen bilgi, belge ve raporlar sunulur. izinlisans.cevre.gov.tr adresinden evraklar yüklenip izin süreci tamamlanır. Bu sürecin tamamlanabilmesi için yetkili çevre danışmanlık firmaları ile çalışılması veya çevre yönetim birimi tarafından yürütülmesi zorunluluktur. Tüm işlemler online sistem üzerinden takip edilmekte olup online işlemler için yetkili kuruluşlar çevre danışmanlık firmaları ile çevre yönetim birimi yetkilidir.

Mevcut izin ve lisansların geçerliliği

GEÇİCİ MADDE 1

(1) Mevcut işletmeler, bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce ilgili mevzuat kapsamında ayrı ayrı almış oldukları izin veya lisanslarından, bu Yönetmelik yürürlüğe girdikten sonra geçerliliği ilk bitecek olanın süre bitiş tarihinden en az otuz gün önce bu Yönetmelik kapsamında çevre izin veya çevre izin ve lisans başvurusunda bulunur.

(2) Çevre izin ve lisansları süresiz olanlar ise, bu Yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihinden itibaren en geç iki yıl içerisinde bu Yönetmelik kapsamında çevre izin veya çevre izin ve lisans başvurusunda bulunur. Ancak bu işletmelerden ilk defada ücret alınmaz.


Deşarj İzinleri

1- Atıksu Desarjı
Su Kirliliği ve Kontrolü Yönetmeliği gereğince, alıcı su ortamlarına her türlü evsel ve/veya endüstriyel atıksuların doğrudan deşarjı için idareden izin alınması mecburidir. Her atıksu deşarjı için SKKY çerçevesinde idarenin istediği çıkış suyu kalitesinin ve diğer şartların sağlanması gerekmektedir. Alıcı su ortamına her türlü atıksu deşarjı izni için mahalli çevre kurulunun uygun görüşü doğrultusunda mahallin en büyük mülki amirliği yetkilidir.
Alıcı su ortamına deşarj izin başvurusu tarafımızdan, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği İdari Usuller Tebliğinde verilen başvuru ve deşarj izin formlarına uygun şekilde doldurulur ve e-çevre izinleri projesi üzerinden işlemler tamamlanmaktadır.

Atıksu Bağlantı İzin Belgesi/Bağlantı Kalite Kontrol İzin Belgesi
Bir şehir ve/veya sanayi bölgesinde bulunan kurum, kuruluş ve işletmelerin atıksularını atıksu altyapı tesislerine bağlayabilmeleri, atıksu altyapı tesisleri yönetimince verilecek olan atıksu 
bağlantı iznine tabidir.
Atıksu bağlantı izni, evsel atıksuların yazılı bir belge karşılığında; endüstriyel ve karışık atıksuların ise düzenlenecek bağlantı kalite kontrol izin belgesindeki koşulları sağlaması halinde, atıksu altyapı tesisleri yönetimi tarafından verilen izindir.
Bağlantı kalite kontrol izni; atıksu altyapı tesisleri yönetimi tarafından, Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliğine göre kriterler sağlanacak şekilde, endüstriyel atıksuların kanalizasyon sistemine bağlantı şartlarını belirleyen bağlantı kalite kontrol izin belgesi ile verilir.
2- Derin Deniz Desarjı
Denize kıyısı olan yerleşimler ve kıyı bölgelerinde bulunan endüstriler için, alıcı ortamda yeterli seyreltme kapasitesinin bulunduğunun ayrıntılı mühendislik çalışmaları sonucunda kanıtlanması hâlinde, atıksuların ve soğutma sularının derin deniz deşarjlarıyla bertarafına izin verilir. Arıtılmamış evsel nitelikli atıksuların ve soğutma sularının değişim ve seyreltme potansiyeli düşük olan yarı kapalı koy ve körfezlere, Coğrafi şartlar nedeniyle derin deniz deşarjı yapılması zorunlu olursa, yapılacak deşarjın alıcı ortamdaki ekolojik dengeleri bozmayacağı ve özellikle Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliğinde belirtilen maddelerin birikim yapmayacağı, bir çevresel etki değerlendirme çalışması ile ispat edilirse, ilgili yönetmeliklere göre izin verilir.

Ankara Çevre Danışmanlık Hizmeti

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 10.09.2014 tarih ve 29115 sayılı Resmi Gazete 'de "Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği" yayınlanmıştır.

Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-2 listesinde yer alan tesisler, en az bir çevre görevlisi istihdam etmek ya da yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak , Ek-1 listesinde yer alan tesisler, çevre yönetim birimi kurmak ya da yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak zorundadır.

Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmelerin, çevre izni veya çevre izin ve lisansı alması zorunludur. İşletmelere verilen çevre izin veya çevre izin ve lisansı, on yıl süre ile geçerlidir.

Çevre izin veya çevre izin ve lisansı başvurusu çevre yönetim birimi, istihdam edilen çevre görevlisi ya da bakanlıkça yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmaları tarafından yapılacaktır.

Firmamız Çevre izin veya çevre izin ve lisans e-başvuru dosyasını ve başvuru için gerekli bilgi, belge ve raporları hazırlayarak bu yönetmelikler doğrultusunda hizmet vermek üzere Bakanlık tarafından 318 Numaralı "ÇEVRE DANIŞMANLIK YETERLİLİK BELGESİ" ile yetkili kılınm ıştır.

Çevre danışmanlık kapsamında firmamız aşağıdaki yükümlülükleri yerine getirmektedir:

 • Tesis için, konusunda uzman ve çevre mevzuatına hâkim bir mühendis koordinatör olarak görevlendirilecektir.
 • Tesis için görevlendirilen Koordinatör, sorumlusu olduğu tesiste sözleşme süresi boyunca her ay çevre denetimi gerçekleştirilecektir.
 • Yapılan denetimler sonunda; en geç bir hafta içerisinde uygunsuzlukları da içerir denetim raporları işverene teslim edilecektir.
 • Denetim raporları; tesiste denetim esnasında, Çevre Mevzuatı kapsamında görülen uygunsuzlukları ve bu uygunsuzlukların giderilmesi için detaylı çözüm önerilerini içerecektir.
 • Koordinatör sorumlusu olduğu tesisin çevre yönetim faaliyetlerini koordine edecektir.
 • Koordinatör sorumlusu olduğu tesisin Çevre İzinleri kapsamında alması gereken belgeleri almak ile ilgili çalışmaları yürütecektir.
 • Bakanlıkça ve/veya İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nce istenecek olan bilgi ve belgeler zamanında ve eksiksiz olarak ilgili kuruma sunulacaktır.
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve/veya İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nün yapacağı denetimlerde tesise görevlendirilmiş koordinatör tesiste hazır bulunacak ve çevresel konularla ilgili gerekli soruları cevaplandıracaktır.
 • Çevre denetim çalışmaları ile ilgili olarak her yıl yapılan çalışmalar hakkında detaylı bir rapor sunulacaktır.
 • İşverenin çevre konusunda olabilecek soru ve görüşleri ivedilikle cevaplandırılacak, gerek olması durumunda ilgili Üniversite ve Meslek Odaları ile koordinasyon sağlanacaktır.
 • Çevre Denetimi ve Danışmanlık çalışmaları esnasında ticari sır niteliğinde olan veya olmayan hiçbir bilgi ve/veya belge üçüncü şahıslar ile paylaşılmayacaktır.

Çevre İzni

ÇEVRE İZİN VE LİSANSI

Çevre İzni ve Lisansı Nedir ?

Çevre izni, Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken; emisyon, deşarj, gürültü kontrol, derin deniz deşarjı ve tehlikeli madde deşarjı konularından en az birini içeren izindir. Çevre Lisansı , Atıkların toplanması, geri kazanılması, geri dönüşümü ve bertaraf edilebilmesine ilişkin teknik yeterliliktir.

Çevre izin veya çevre izin ve lisansı başvurusu çevre yönetim birimi, istihdam edilen çevre görevlisi ya da Bakanlıkça yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmaları tarafından yapılacaktır. Başvuru dosyasının yetkili mercilere sunulmasından başvurunun sonuçlanmasına kadar olan tüm süreçler ile bilgi, belge ve raporların doğruluğu, mevzuata uygunluğu ve doğacak hukuki sonuçlar konusunda işletmeci ve hizmet satın alımı yoluyla işlemlerin gerçekleştirilmesi durumunda yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firması sorumludur.

Firmamız Çevre izin veya çevre izin ve lisans e-başvuru dosyasını ve başvuru için gerekli bilgi, belge ve raporları hazırlayarak bu yönetmelikler doğrultusunda hizmet vermek üzere Bakanlık tarafından 318 Numaralı "ÇEVRE DANIŞMANLIK YETERLİLİK BELGESİ" ile yetkili kılınmıştır

Çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi işletmeler,

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi işletmeler, çevresel etkilerine göre Ek-1 ve Ek-2 listelerinde sınıflandırılmıştır. Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmeler, faaliyette bulunabilmeleri için, öncelikle geçici faaliyet belgesi almak zorundadır. Geçici faaliyet belgesi alan işletmeler belge tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi almak zorundadır.

Çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi olmayan işletmeler,

Yönetmeliğin EK-1 ve EK-2 listelerinde yer aldığı halde alıcı ortama herhangi bir hava emisyonu ve atıksu deşarjı olmayan işletmeler yetkili mercie müracaat etmek zorundadır. Çevre izin muafiyetine ilişkin değerlendirme yetkili merci tarafından yapılır. Kuruldukları yerde bir yıldan az faaliyet gösterecek geçici işletmeler, bulundukları İlin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne çalışma süreleri ile ilgili bildirimde bulunmaları halinde, çevre izni kapsamı dışında değerlendirilir. EK-1 ve EK-2 listelerinde yer almayan işletmeler ile kuruldukları yerde bir yıldan az faaliyet gösterecek işletmeler ilgili mevzuatta belirlenen esas, hüküm ve sınır değerlere uymak zorundadır.


Pil ve akümülatör atığım var ne yapmalıyım

Öncelikle atık pil ve akümülatörlerin geri kazanım veya nihai bertarafı için toplama sisteminin kurulması ve yönetim planının oluşturulması gerekir


a) Atık pillerin geçici depolanması ve taşınması nasıl gerçekleşir?

 


Atık pil ve akümülatörün kontrolü yönetmeliği Madde 15 te belirtildiği gibi Atık akümülatörlerin toplandıkları yerden geçici depolama veya bertaraf tesislerine karayolu ile taşınması, Valilikten taşıma lisansı almış gerçek ve tüzel kişilerce, atık türüne göre uygun araçla yapılır.

Atık pil taşıyacak araç ve firmalar için lisans alma zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak, atık pillerin kapalı kasalı kamyonetlere yerleştirilmiş asgari 210 litrelik HDPE fıçılarda taşınması zorunludur.

Atık pil ve atık akümülatör taşıyacak araçların renginin kırmızı olması, araçların üzerinde atık pil ve akümülatörlerin toplandığına dair 20 metre uzaktan görülebilecek şekilde bu Yönetmeliğin 1 no’lu ekinde yer alan amblem bulunması, ayrıca araç kasalarının her iki yüzüne de atık piller için “Atık Pil Taşıma Aracı”, atık akümülatörler için ise “Atık Akümülatör Taşıma Aracı” yazılması zorunludur.


b) Atık Pil Taşıma Araçlarında taşıma formu bulundurmak gerekir mi?


Atık pil ve akümülatörün kontrolü yönetmeliği Madde 16 ya göre Atık pil ve akümülatörlerin taşınması sırasında araçlarda atık taşıma formu bulundurulması zorunludur. Araçlarda bulundurulacak atık taşıma formlarıyla ilgili olarak Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.


c) Atık Akümülatör Taşıyıcılarının Lisans Alma Zorunluluğu var mıdır?


Atık pil ve akümülatörün kontrolü yönetmeliği Madde 17 ye göre Atık akümülatörleri taşımak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, atık akümülatörleri taşıma lisansı almak zorundadır. Bu amaçla, bu Yönetmeliğin 5 no’lu ekinde belirtilen esaslara göre ilgili Valiliğe başvuruda bulunulur. Lisans, başvuruda bulunan aracın veya araçların ait olduğu firmaya ve gerekli teknik donanıma haiz araca veya araçlara verilir. Bu hükümler kara taşımacılığı için uygulanır. Bu lisans devredilemez, üç yıl için geçerlidir. Bu süre sonunda yenilenmesi gerekir. Lisans alan, ancak taşımacılıkta öngörülen standartlara uymayan firmaların lisansları Valilikçe iptal edilir.


d) Pil ve Akümülatörlerin Etiketlenmesi ve İşaretlenmesi nasıl olur?


Pil ve akümülatör ürünlerinin etiketlenmesi Atık pil ve akümülatörün kontrolü yönetmeliği Madde 33 te belirtildiği gibi:

— Atık akümülatörlerin ayrı toplanmasını sağlayacak sembol olarak, bu Yönetmeliğin 1 no’lu ekinde yer alan sembolün üretici tarafından kullanılmalı

— Atık akümülatörlerin geri kazanımlarının sağlanmasından yükümlü olan üreticilere geri dönmesini sağlamak amacıyla, bu ürünlerin etiketlenmesinde “depozitoludur” ibaresi ile Bakanlık tarafından firmaya verilen kod numarasının yer almalı

— Kurşun asit akümülatörlerin üzerinde “Pb” ya da “kurşun” ve “GERİ KAZANILIR” ifadesi ya da “GERİ KAZANILACAK AKÜ” ibaresinin bulunması, ayrıca bu ürünlerin dış ambalajlarında da aynı ibarelerin bulundurulmalı

 

— Sekonder hücreler ve sekonder pil ürünlerinin Türk Standartlarında (TS EN 61429) belirtilen şekilde etiketlenmesi ve işaretlenmesi zorunludur. Ağırlıkça % 0,0005’den fazla cıva (Hg) içeren düğme tipi piller ile bu tür düğme pillerden oluşturulan pillerin ambalajlarının Ek-1’de gösterilen sembol ile işaretlenmeli

Elektronik atığım var ne yapmalıyım

a. Elektronik kaynaklı atıklarda genel ilkeler nelerdir?

Elektrikli ve elektronik eşyalarda bazı zararlı maddelerin kullanımının sınırlandırılmasına dair yönetmeliğindeki MADDE 5 e göre Elektrikli ve elektronik eşyalarda bazı zararlı maddelerin kullanımının sınırlandırılmasına ilişkin ilkeler şunlardır:

— İthal veya imal yoluyla piyasaya sürülen elektrikli ve elektronik eşyalarda kurşun (Pb), cıva (Hg), artı altı değerlikli krom (Cr6+), polibromürlü bifeniller (PBB) ve polibromürlü difenil eterler (PBDE) ile kadmiyumun (Cd) bulunması yasaktır.

— Teknik ve ekonomik yapılabilirlik esas olmak üzere, uluslararası gelişmelere bağlı olarak üreticiler, elektrikli ve elektronik eşyaların üretim, ürün temini, ürün geliştirme, AR-GE ve tasarım faaliyetlerinde bu Yönetmelik kapsamındaki zararlı maddelerin kullanımından kaçınmak veya yerlerine daha güvenli alternatif maddeleri kullanmak için gerekli çalışmaları yapar. Bu çalışmaların sonuçları her yıl Bakanlıkça değerlendirilir.

b. Atık Elektrikli ve elektronik eşyalarda Üreticilerin yükümlülükleri neleridir?

Elektrikli ve elektronik eşyalarda bazı zararlı maddelerin kullanımının sınırlandırılmasına dair yönetmeliğindeki MADDE 7 e göre Üreticiler;

— Piyasaya sürdükleri elektrikli ve elektronik eşyalarda 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine uymakla,

— Piyasaya sürdükleri ürünlerin bu Yönetmelikte belirtilen teknik kriterleri sağladığını gösteren bilgi ve belgeleri ürünün piyasaya sunuluşundan itibaren beş yıl süreyle muhafaza etmekle,

— Her yıl Şubat ayı sonuna kadar EK-3’te yer alan uygunluk beyan formunu doldurarak Bakanlığa vermekle,

— İthal edilecek elektrikli ve elektronik eşyalar için 8 inci maddeye uymakla,

— Ürün bilgisi açıklamalarında "EEE Yönetmeliğine Uygundur." ibaresine yer vermekle

yükümlüdür.

c. Elektrikli ve elektronik eşya kategorileri nelerdir?

1. Büyük ev eşyaları

2. Küçük ev aletleri

3. Bilişim ve telekomünikasyon ekipmanları

4. Tüketici ekipmanları

5. Aydınlatma ekipmanları

6. Elektrikli ve elektronik aletler (büyük ve sabit sanayi aletleri hariç olmak üzere)

7. Oyuncaklar, eğlence ve spor aletleri

8. Tıbbî cihazlar (*)

9. İzleme ve kontrol aletleri(*)

10. Otomatlar


Tehlikeli atığımı biriktirebilir miyim? Geçici depolama için izne gerek var mı? Ne kadar süre depolama yapabilirim?

Tehlikeli atıklar tesis içinde geçici depolanabilmektedir.

 

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nin 9. maddesinin c fıkrasında belirtildiği üzere Valilikten izin almakgerekmektedir. Şayet üretici ayda bin kilograma (1 ton/ay) kadar atık üretiyorsa ve biriktirilen atık miktarı altı bin kilogramı geçmiyorsa “valilikten izin almaksızın” atıklarını arazisinde en fazla yüz seksen gün geçici depolayabilir. Bu durumda herhangi bir tehlike halinde arazide önlem alabilmek için en az bir kişiyi görevlendirmekle ve bu kişinin iletişim bilgilerini valiliğe bildirmekle mükelleftir.


Etiketlemeyi nasıl yapacağım

Her atık ambalajı, içindeki atık ile ilgili tüm bilgileri içeren atık etiketi ve Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği Ek-4’de belirtilen tehlikeli atık işaretleri ile etiketlenmelidir. Atık Etiketi üzerindeki atık tanımı ile Ulusal Atık Taşıma Formu üzerindeki atık tanımı aynı olmalıdır. Atık Etiketi örneği web sayfamızdan temin edilebilir.

Kullanıcı adı ve Parolası bulunmayan firmalar ne yapacak

Kullanıcı adı ve Parolası bulunmayan firmalar bağlı bulundukları ildeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinden kendilerine ait kullanıcı adı ve parolayı alabilirler. Parola talebi için http:\\online.cevre.gov.tr adresinden kayıt başlangıcı bölümü doldurularak, başvuru Formunun bir çıktısı alınıp Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvuru yapılır.İl Müdürlüğünün Başvuruyu onaylamasına müteakip sisteme bildirilen mail adresine kullanıcı adı ve parola otomatik olarak gelir.

Daha önceki yıllarda Bakanlığımız herhangi bir sistemine kayıt yaptıran işletmeler yeni bir uygulama için kayıt başlangıcı bölümünden giriş yapmaz. Yazılı bir dilekçe ile yeni kayıt yaptırmak istedikleri sistemi İl Müdürlüğüne bildirmek sureti ile sistem kullanıma İl Müdürlüğü tarafından açılacaktır.

İl sınırları içinde faaliyet gösteren her tesis ayrı ayrı Kullanıcı adı ve Parola alacaktır.

Tıbbi atıklar için bu sistem kullanılacak mı

Hastanelerden kaynaklanan Tehlikeli Atıklar 180106, 180108, 180110, 180205, 180207 kodları ile

belirlenmiş olup, bu kodlar haricinde atıkların beyanı yapılmayacaktır.

Hastanelerden kaynaklanan 180101, 180102,180103,180201, 180202 kodlu atıklar Tıbbi Atık olup,

belediyelerce toplanması ve bertaraf etmeleri gerekmektedir. Bu kodlu atıkların Beyan Sistemine girişi yapılmayacaktır.

Aynı adreste bulunan aynı işyerine birden fazla kullanıcı adı ve parola tahsisi edilmiş ise ne yapılacak?

Yeni sistemde oluşturulan güvenlik işlemleri sayesinde aynı Tesis için birden fazla Parola üretmek mümkün değildir. Üretilen her yeni parola bir öncekinin yerini almaktadır.

Bitkisel Atık Yağ Taşıma Lisansı

Atık yağ taşımak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, ilgili valilikten taşıma lisansı almak zorundadır. Lisans almak için ilgili yönetmelik Ek-3de belirtilen belgelerle valiliğe müracaat edilir. Lisans, başvuruda bulunan firmaya ve firmanın araçlarına verilir. Bu hükümler kara taşımacılığı için uygulanır. Bu lisans devredilemez ve üç yıl için geçerlidir. Bu süre sonunda yenilenmesi gerekir. Araçların denetimleri ilgili valilikçe on iki aylık dönemlerde yapılır. Denetimler sonucu lisans koşullarına uymayan firma ve araçlarının lisansı iptal edilir. Lisans verilen ve lisansı iptal edilen firmalar ve araçlar valiliklerce Bakanlığa bildirilir.

Bitkisel Atık Yağlar İle İlgili Yasaklar

Atık yağların ithali yasaktır.Atık yağlar ile bu yağların işlenmesi sonucu oluşan atıkların çevreye zarar verecek şekilde depolanması, taşınması,  doğrudan veya dolaylı bir biçimde alıcı ortamlara verilmesi ve mevcut düzenlemeler haricinde yakılması yasaktır. Kullanılmış kızartmalık yağların doğrudan veya dolaylı olarak yemeklik yağlara, ham yağlara, mineral yağlara karıştırılması ve doğrudan yakıt olarak kullanılması yasaktır. Yağlı topraklar, orman ve ağaçlandırma alanlarına, tarım arazilerine ve buna benzer yerlere bırakılamaz, açık alanlarda kontrolsüz olarak geçici depolanamaz.

 

Atık yağlar, toplama lisanslı geri kazanım tesisleri ile geçici depolama izni almış toplayıcılar dışında gerçek ve tüzel kişiler tarafından toplanamaz, alınıp satılamaz.

Atık yağlardan sabun ve diğer ürünlerin üretimi

Geri kazanım tesisleri, sabun üretimi için Sağlık Bakanlığından, yemlik yağ üretimi için Tarım ve Köyişleri Bakanlığından gerekli izinleri alır.

Bunların dışındaki ürünlerin üretimi ve kullanımı için gerekli izinler, meri mevzuat çerçevesinde ilgili kurumlardan alınır.

Standardı belirlenmemiş olan geri kazanım ürünleri ile yarı mamuller nihai tüketim maddesi olarak kullanılmaz

Kullanılmış bitkisel yağların kalorisi çok yüksek olduğundan hayvan yemi hazırlanmasında kullanılabilir. Bu tür atık yağlar hayvan yemi olarak kullanılmadan önce atık yağ içindeki PCB, PAH, furan, dioksin ve dioksin benzeri madde miktarı belirlenmelidir. Hayvan yeminin hem kalorisini artırmak hem de bağlayıcı olarak görev yapması amacı ile belli oranda kullanılmış bitkisel ve hayvansal yağ atıkları kullanılır.

Entegre Atık Yönetim Planı ve Hiyerarşik Yapısı

Yaşam şartları ve ihtiyaçlar her geçen gün değişiklik göstermekte ve oran olarak atıklarda artmaktadır. Bu her gün artan attıklar değişkenlikler göstermekte ve yönetiminin yapılması gereken önemli bir noktadır. Doğal kaynakların yok olmasında en büyük role sahip olan atıkların artışı ve bilinçsizce yönetilmesi bu alanda yaptırımlarında oluşmasını sağlamaktadır. Bu planlamanın hiyerarşik düzeni de şöyledir; atık önleme, atık azaltma, geri dönüşüm ve yeniden kullanım sağlanması, atıkların düzenli bir şekilde etkisiz hale getirilmesindeki yöntemlerin uygulanmasıdır. Bu alanda verilen hizmetler şöyledir. Türk Ulusal ve AB Mevzuatlarının takibini yapılması ve uygulamalarımızın gelişmelerini sağlamak, atık yönetimlerinin incelenmesi ve atık karakterizasyonu yapılması. Geleceğe dair nüfus planlaması ve atık miktarlarının hesaplanması, atıkların kaynağından alınarak toplanması ve taşınması, geri kazanım atıkların ayrı toplanımı ve geri dönüşümünün yapılandırılması, organik, tıbbi, tehlikeli atıklar gibi gruplandırılması ve ayrı toplanması, atık azatlımı hedeflerine ulaşımın sağlanması, entegre atık yönetiminin devam edebilmesi adına bilinçlendirme ve eğitimlerin sağlanması şeklindedir.

Atık Yönetimi Atığın kaynağında azaltılması özelliklerine göre ayrılması, toplanılması, geçici depolanma, ara depolanması, geri kazanı, taşınması, bertaraf ve bertaraf işlemleri sonrası kontrolü ve eşdeğer işlemleri içeren bir yönetim biçimidir. Atık yönetimi: tıbbi, evsel yada tehlikeli veya tehlikesiz atıkların minimizasyonu, kaynak araması ayrı toplama, gerekliliğinde depolama oluşturulan atıkların merkezlerine yönlendirilmesi, atık işleme, bertaraf yada geri dönüşüm, geri kazanmak ve kapatma işlemleri ile bertaraf tesisleri, kapatma bakım Bir yönetim biçiminde izleme ve kontrol işlemleridir

Çevre üzerindeki baskının büyük ve tek bir yaklaşım ile çözmeye büyüyen atık sorununu oluşturan yeterli değildir. Lakin bütün yöntemlerin kombinasyonları ile etkili bir atık yönetimi oluşturabilir. Genel olarak Uluslar arası alanda kabul gören bu yaklaşım, (Entegre Atık Yönetimi) benimsenmesine öncü olmuştur.

Entegre atık yönetimi, atık yönetiminin öğelerini bir bütünleme olarak değerlendirilerek hem çevresel hem de ekonomik açıdan sürdürebilirliğin devamı hedeflenir. Bu çerçeve dahilinde atık yönetiminin sadece bir tek atık türüne yada bir tek kaynağa yönelik olması beklenilemez

Çevre Lisansı

Atıkların toplanması, bertarafı ve geri dönüşümü ilgili lisans konularına yönelik işlemler için teknik yeterliliğe sahip olan tesislere verilen Çevre lisansıdır.

Çevre İzinleri İşlemlerini Kim Yapar

Çevre İzin işlemlerini Çevre Görevlisi veya Çevre Danışmanlık Firması ile sözleşme imzalanması durumunda Yetkili Çevre danışmanlık firması bünyesindeki Çevre Görevlisi yapmaktadır. Bunun dışındaki kişiler çevre izin işlemini yapamazlar. Yapmaya da yetkileri yoktur.

Çevre İzin ve Lisansı Alma Süreci Nasıl İlerler

Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmeler, faaliyetlerini sürdürdükleri süre boyunca, bir çevre görevlisi kontrolünde çalışmak zorundadırlar. Bu hizmet, ya istihdam edilen çevre görevlisi/görevlileri tarafından ya da çevre danışmanlık firmaları tarafından verilir.
Danışmanlık kapsamında, gerekli izin/ lisanslara başvurmak bizzat çevre görevlisi/ görevlileri yetkisindedir.


Çevre izin / çevre izin ve lisansı aşamaları


1) Geçici Faaliyet Belgesi (GFB)
Geçici faaliyet belgesi, işletmenin izin ve lisans başvurusu yaptığında, faaliyeti esnasında ilgili mevzuata uygun olarak çalıştığını belgelemesi için, yetkili mercie e - başvuru yapılır. 
E – başvuru dosyası 30 gün içerisinde ilgili merci tarafından değerlendirilir ve başvuru olumlu bulunduğunda 1 yıl geçerli olan geçici faaliyet belgesi işletmeye verilir.

2) Çevre İzni / Çevre İzin ve Lisans Belgesi
GFB alındıktan sonra, işletme 6 ay içerisinde GFB’ni çevre izni/ çevre izni ve lisansına çevirmek zorundadır, bu süre içinde başvuru yapmayan işletmelerin belgesi iptal edilecek ve 6 ay boyunca müracaatta bulunamayacaklardır. 
GFB’ni çevre izni/çevre izin ve lisansına çevirmek için gerekli olan bilgi, belge, ölçüm raporları ile yetkili mercie çevre görevlisi, şahsi e- imzasıyla elektronik ortamda başvuru yapar. Başvurunun uygun bulunması halinde 5 yıl geçerli olan çevre izni/çevre izin ve lisansı alınmış olur.

Çevre Denetimi

Çevre ve Orman Bakanlığı yayınladığı 21.11.2008 tarih ve 27061 sayılı Çevre Denetimi Yönetmeliği’nin 6. Maddesine göre:
“Denetime tabi tesislerin veya faaliyetlerin yükümlülükleri
MADDE 6 – (1) Denetime tabi tesis veya faaliyetler;
6-a) En az üç çevre görevlisinden oluşan çevre yönetim birimi kurmak ve/veya çevre görevlisi çalıştırmak veya Bakanlıkça yetkilendirilmiş firmalardan bu amaçla çevre yönetim hizmeti satın almakla yükümlüdür.” hükmü ile çevrenin korunması amacıyla sanayi tesislerinin yetkili mühendislik ve danışmanlık firmaları tarafından denetlenmesini mecburi hale getirmiştir.
Bu kapsamda yönetmeliğin Ek-I kapsamında yer alan tesisler aylık 2 gün, Ek-II listesinde yer alan tesisler ise aylık 1 gün boyunca, çalışmalarının Çevre Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe giren yönetmeliklere uygunluğunun kontrol edilmesi, faaliyetlere ilişkin bilgilerin tarafsız bir şekilde toplanmasını, değerlendirilmesini, rapor haline getirilmesini ve idari yaptırım kararı ile yetkilendirilmiş makama bildirilmesini için bu mevzuatın yetkili kıldığı kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyon sağlanarak kendi iç denetimini gerçekleştirmesi gerekmektedir.
Yönetmelik hükümlerine uymayan veya yükümlülüğünü yerine getirmeyen tesislerin çalışmaları, yasağın veya yerine getirilmeyen yükümlülüğün çeşit ve niteliğine göre kısmen veya tamamen, süreli veya süresiz olarak durdurulur.

Çevre Lisansları nelerdir

Geri Kazanım

* Tehlikeli Atık 

* Tehlikesiz Atık 

* Atık Yağ 

* Bitkisel Atık Yağ 

* Atık Pil ve Akümülatör 

* Ömrünü Tamamlamış Lastik 

* Ambalaj Atığı

 Bertaraf

* Atık Yakma ve Birlikte Yakma

* Düzenli Depolama

 Ara Depolama

* Tehlikeli Atık

 İşleme

* Tıbbi Atık Strilizasyon

* Ömrünü Tamamlamış Araç İşleme

* Tanker Temizleme

* Hurda Metal 

* Atık Kabul Tesisi

 Arındırma

* PCB Arındırma

Çevre Danışmanlık Firmaları Listesi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 10.09.2014 tarih ve 29115 sayılı Resmi Gazete 'de "Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği" yayınlanmıştır.

Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-2 listesinde yer alan tesisler, en az bir çevre görevlisi istihdam etmek ya da yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak , Ek-1 listesinde yer alan tesisler, çevre yönetim birimi kurmak ya da yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak zorundadır.

Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmelerin, çevre izni veya çevre izin ve lisansı alması zorunludur. İşletmelere verilen çevre izin veya çevre izin ve lisansı, on yıl süre ile geçerlidir.

Çevre izin veya çevre izin ve lisansı başvurusu çevre yönetim birimi, istihdam edilen çevre görevlisi ya da bakanlıkça yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmaları tarafından yapılacaktır.

Firmamız Çevre izin veya çevre izin ve lisans e-başvuru dosyasını ve başvuru için gerekli bilgi, belge ve raporları hazırlayarak bu yönetmelikler doğrultusunda hizmet vermek üzere Bakanlık tarafından 318 Numaralı "ÇEVRE DANIŞMANLIK YETERLİLİK BELGESİ" ile yetkili kılınm ıştır.

Çevre danışmanlık kapsamında firmamız aşağıdaki yükümlülükleri yerine getirmektedir:

 • Tesis için, konusunda uzman ve çevre mevzuatına hâkim bir mühendis koordinatör olarak görevlendirilecektir.
 • Tesis için görevlendirilen Koordinatör, sorumlusu olduğu tesiste sözleşme süresi boyunca her ay çevre denetimi gerçekleştirilecektir.
 • Yapılan denetimler sonunda; en geç bir hafta içerisinde uygunsuzlukları da içerir denetim raporları işverene teslim edilecektir.
 • Denetim raporları; tesiste denetim esnasında, Çevre Mevzuatı kapsamında görülen uygunsuzlukları ve bu uygunsuzlukların giderilmesi için detaylı çözüm önerilerini içerecektir.
 • Koordinatör sorumlusu olduğu tesisin çevre yönetim faaliyetlerini koordine edecektir.
 • Koordinatör sorumlusu olduğu tesisin Çevre İzinleri kapsamında alması gereken belgeleri almak ile ilgili çalışmaları yürütecektir.
 • Bakanlıkça ve/veya İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nce istenecek olan bilgi ve belgeler zamanında ve eksiksiz olarak ilgili kuruma sunulacaktır.
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve/veya İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nün yapacağı denetimlerde tesise görevlendirilmiş koordinatör tesiste hazır bulunacak ve çevresel konularla ilgili gerekli soruları cevaplandıracaktır.
 • Çevre denetim çalışmaları ile ilgili olarak her yıl yapılan çalışmalar hakkında detaylı bir rapor sunulacaktır.
 • İşverenin çevre konusunda olabilecek soru ve görüşleri ivedilikle cevaplandırılacak, gerek olması durumunda ilgili Üniversite ve Meslek Odaları ile koordinasyon sağlanacaktır.
 • Çevre Denetimi ve Danışmanlık çalışmaları esnasında ticari sır niteliğinde olan veya olmayan hiçbir bilgi ve/veya belge üçüncü şahıslar ile paylaşılmayacaktır.

ÇEVRE İZİN VE LİSANS KONULARI

e-Çevre İzinleri, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün görev ve sorumluluğunda bulunan tüm izin ve lisanslar için başvuruların yapılması ve değerlendirilmesi aşamalarını içeren web tabanlı bir uygulamadır. Bu kapsamda izin ve lisans başvuruları sanayi tesisleri adına çevre görevlisi veya çevre danışmanlık firması olarak yeterlik almış kuruluşlar ve kişiler tarafından yapılmaktadır.

 

Çevre İzin ve Lisansları Konularına Göre Sunulması Gereken Belgeler

Evrak Üzerinden Geçici Faaliyet Belgesi Almış İşletmeler için

Çevre İzni İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı" Formatlarında Değişiklik

Hava Emisyonu Konulu Çevre İzin Başvuruları

Çevre İzni için "Gürültü" Konusunda Başvuracak Tesisler

Çevre İzni ve Lisansı Belge Ücretleri

Çevre Görevlisi,Çevre Danışmanlık Firmaları Belge Ücretleri

Çevre Görevlisi

E-İmza (Elektronik İmza) Nasıl Temin Edilir

Atık Kodları (EWC)

Çevre Mühendisliği Danışmanlık Şirketleri

ÇEVRE DANIŞMANLIK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 10.09.2014 tarih ve 29115 sayılı Resmi Gazete 'de "Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği" yayınlanmıştır.

Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-2 listesinde yer alan tesisler, en az bir çevre görevlisi istihdam etmek ya da yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak , Ek-1 listesinde yer alan tesisler, çevre yönetim birimi kurmak ya da yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak zorundadır.

Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmelerin, çevre izni veya çevre izin ve lisansı alması zorunludur. İşletmelere verilen çevre izin veya çevre izin ve lisansı, on yıl süre ile geçerlidir.

Çevre izin veya çevre izin ve lisansı başvurusu çevre yönetim birimi, istihdam edilen çevre görevlisi ya da bakanlıkça yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmaları tarafından yapılacaktır.

Firmamız Çevre izin veya çevre izin ve lisans e-başvuru dosyasını ve başvuru için gerekli bilgi, belge ve raporları hazırlayarak bu yönetmelikler doğrultusunda hizmet vermek üzere Bakanlık tarafından 318 Numaralı "ÇEVRE DANIŞMANLIK YETERLİLİK BELGESİ" ile yetkili kılınm ıştır.

Çevre danışmanlık kapsamında firmamız aşağıdaki yükümlülükleri yerine getirmektedir:

 • Tesis için, konusunda uzman ve çevre mevzuatına hâkim bir mühendis koordinatör olarak görevlendirilecektir.
 • Tesis için görevlendirilen Koordinatör, sorumlusu olduğu tesiste sözleşme süresi boyunca her ay çevre denetimi gerçekleştirilecektir.
 • Yapılan denetimler sonunda; en geç bir hafta içerisinde uygunsuzlukları da içerir denetim raporları işverene teslim edilecektir.
 • Denetim raporları; tesiste denetim esnasında, Çevre Mevzuatı kapsamında görülen uygunsuzlukları ve bu uygunsuzlukların giderilmesi için detaylı çözüm önerilerini içerecektir.
 • Koordinatör sorumlusu olduğu tesisin çevre yönetim faaliyetlerini koordine edecektir.
 • Koordinatör sorumlusu olduğu tesisin Çevre İzinleri kapsamında alması gereken belgeleri almak ile ilgili çalışmaları yürütecektir.
 • Bakanlıkça ve/veya İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nce istenecek olan bilgi ve belgeler zamanında ve eksiksiz olarak ilgili kuruma sunulacaktır.
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve/veya İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nün yapacağı denetimlerde tesise görevlendirilmiş koordinatör tesiste hazır bulunacak ve çevresel konularla ilgili gerekli soruları cevaplandıracaktır.
 • Çevre denetim çalışmaları ile ilgili olarak her yıl yapılan çalışmalar hakkında detaylı bir rapor sunulacaktır.
 • İşverenin çevre konusunda olabilecek soru ve görüşleri ivedilikle cevaplandırılacak, gerek olması durumunda ilgili Üniversite ve Meslek Odaları ile koordinasyon sağlanacaktır.
 • Çevre Denetimi ve Danışmanlık çalışmaları esnasında ticari sır niteliğinde olan veya olmayan hiçbir bilgi ve/veya belge üçüncü şahıslar ile paylaşılmayacaktır.

ÇEVRE İZİN BELGESİ

İşletmeler için, hava, su ve toprak gibi alıcı ortamları korumak amacıyla ilgili mevzuat uyarınca verilecek belge.

Çevre İzin ve Lisans Belgesinin Alınması

Çevre İzin ve Lisans Belgesinin alınması için öncelikle Geçici Faaliyet Belgesinin alınması zorunludur. Geçici Faaliyet Belgesi alındıktan sonra tesisin durumuna göre ;

Baca var ise “emisyon ölçümü” yapılması gerekir ve “Valilik Tespit Raporu” alınması gerekir,

Gürültü var ise “Akustik Raporu” oluşturulması gerekir,

Atıksu Deşarjı söz konusu ise “Atıksu Deşarjı Teknik Bilgiler Listesi” hazırlanması gerekir,

Tehlikeli Atık Lisansı ise “Teknik Uygunluk Raporu” ve “Fizibilite Raporu” olması gerekir,

Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma ise “ Ambalaj Atığı Veri Giriş Sistemi İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı” alınır,

Geri Kazanım Tesisi ise “Geri Dönüşüm Sonunda Ürünün Standardına ve Satışa Uygunluğuna İlişkin İzin Belgesi” ve “TSE Ürün Standartları” yazıları alınır.

Yukarıda belirtilen evraklar temin edildikten sonra İzin/Lisans portalına yükleme yapılır. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğündeki ilgili kişi tarafından dosyamız incelenir.  Eğer tesiste eksiklik var ise eksiklik bildirimi olur. Eksiklikler tamamlanır sisteme yüklenir. Tekrar cevap beklenir. Kabul edildiğinde sistemde kabul edildi olarak ibare çıkar.

TEHLİKELİ MADDE DEŞARJ/BAĞLANTI İZNİ

Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği gereğince atıksuyunda Çok Tehlikeli Maddeler “(Ek-1)” veya Daha Az Tehlikeli Maddeler “(Ek-2)” bulunan gerçek ve tüzel kişilerin, alıcı ortama veya kanalizasyona deşarjında; ilgili idareden izin alınması, alınan izinlerin hazırlanacak olan kirlilik azaltma programları ile özel programlara uyum sağlaması esastır.

Alıcı ortama tehlikeli maddelerin deşarjı için deşarj izin başvurusunda bulunan gerçek ve tüzel kişiler bu Yönetmeliğin “Ek–3” ünde bulunan tehlikeli madde deşarj izin başvuru formunu doldurmakla yükümlüdür.

Tehlikeli madde deşarj izin başvuru formuna kirlilik azaltma programları eklenir.

Alıcı ortama tehlikeli madde deşarj izin başvurusunda, dosyasının eksiksiz olarak hazırlanması ve alınan en az üç adet atık su numunesi analiz sonuçlarının aritmetik ortalamasının bu Yönetmelikte belirtilen standartları sağlaması durumunda müracaat tarihinden itibaren en geç iki ay içerisinde izin başvurusu sonuçlandırılır.


İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısının Alınması

Çevre İzin veya Çevre İzin ve Lisans belgesinin alınması aşamalarında yer alan rapor, bilgi ve belgeleri hazırlayarak ilgili yönetmelikler doğrultusunda hizmet vermek üzere Bakanlık tarafından ‘’ÇEVRE DANIŞMANLIK YETERLİLİK BELGESİ’’ ile yetkili kılınmıştır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından 10.09.2014 Tarih ve 29115 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ‘’Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği’’ gereğince, bu yönetmelik kapsamında yer alan firmalar Çevre İzni veya Çevre İzin ve Lisans belgesini almakla yükümlüdür.

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinin Ek-1 veya Ek-2 Listelerinde yer almayan faaliyetler bağlı bulundukları Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinden ‘’Çevre İzni Kapsam Dışı’’ görüş yazısını almakla yükümlüdürler.

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinin Ek-1 veya Ek-2 Listelerinde yer alan faaliyetler için, ilk olarak Geçici Faaliyet Belgesinin alınması gerekmektedir. Geçici Faaliyet Belgesi başvurusu Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinin Ek-3Ave Ek-3B’sinde belirtilen bilgi, belge ve raporlarla birlikte yapılmakta olup, İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı’da  istenilen evraklardan bir tanesidir.

İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısının Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından verilebilmesi için işletmenin evrak ve yönetmelikte belirtilen fiziksel şartlara  uygun durumda bulunması gerekmektedir. 

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (TAKY) Ek 8- Atık Beyan Formu değiştirildi mi?

EVET

“LIFE TCY/TR/000292 Türkiye’de Sanayiden Kaynaklanan Tehlikeli Atıkların Yönetiminin

İyileştirilmesi” projesi kapsamında internet üzerinden online olarak giriş yapılmasını sağlayan

Tehlikeli Atık Beyan Sistemi (TABS) hazırlanmış olup, içerik olarak TAKY Ek-8’e uygun olarak

düzenlenmiş halidir.

Tehlikeli Atık Beyan Sistemine süresi içinde giriş yapılmaz ise cezai işlem yapılacak mı

EVET

Tesisin faaliyeti sonucu ortaya çıkan ve Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik Ek-4’de

verilen atık listesinde 6’lı kod bazında yıldızla işaretlenmiş olan atıklardan (A) kodu ile işaretlenmiş

atıklar doğrudan, (M) kodu ile işaretlenmiş atıklar için ise analiz sonucuna göre tehlikeli atık olduğu

belirlenen atıkların beyan edilmesi zorunludur.

Bu doğrultuda prosesten kaynaklanan atıklara ilişkin bilgilerin tehlikeli atık üreticisi

firmalarca girişinin yapılmadığının tespit edilmesi halinde 2872 sayılı Çevre Kanununun 20. maddesi (g) bendi gereği bildirim ve bilgi verme yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi nedeniyle cezai işlem uygulanacaktır.

Beyan edilmeyen atıkların prosesten kaynaklanmaması durumunda firma sisteme giriş yapmaları doğrultusunda uyarılacak ve giriş yapması sağlanacaktır.

Atık Üreticisi Tehlikeli Atık Beyan Sistemi (TABS)’ne nasıl giriş yapacak

Tehlikeli Atık Üreticilerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerince verilen Kullanıcı Adı ve Parola kullanılarak http:\\online.cevre.gov.tr adresi giriş yapılabilecektir.

Gemilerden Atık Alınması

Atık Kabul Tesisi Lisansı 

Gemilerden kaynaklanan atıklar ile atık alma gemilerinin taşıdığı atıkların alınması ve geçici depolanması amacıyla kurulmuş tesislere atık kabul tesisi denir. Atık kabul tesisi için lisans almak isteyen liman yöneticine, limanında kurulacak atık kabul tesisi için atık kabul tesisi proje formatına göre bir rapor hazırlanarak Bakanlığa bir dilekçe ekinde 7 adet olarak sunulur. 

Bakanlık söz konusu raporu, limanın tipine ve verilecek hizmetin türüne göre ilgili Yönetmelikte belirtilen kriterleri de dikkate alarak inceler veya incelettirebilir. Bakanlık gerekli görmesi durumunda söz konusu raporu uzman kurum/kuruluşlardan bir komisyon kurarak inceleyebilir. Bakanlıkça uygun bulunan rapora göre atık kabul tesisinin yapılması için izin verilir. Atık yönetim planı hazırlanır ve lisans almak üzere bakanlığa sunulur. 

Atık Alma Gemisi Lisansı 

Denize elverişlilik belgesinde atık alma faaliyeti için tescili yapılan ve ilgili Yönetmelikte tanımlanan atıkları almak, taşımak ve atık kabul tesislerine vermek amacıyla faaliyet gösteren gemilere atık alma gemisi denir. Atık alma gemisi işleterek gemilerden atık alma hizmeti yapmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler ilgili valilikten lisans belgesi almak zorundadırlar. Lisans kapsamında izin verilen atıklar dışındaki herhangi bir atığın Bakanlığın izni dışında atık alma gemilerine alınması yasaktır.

Çevre Danışmanlık (Yönetim) Hizmetlerimiz

 • Kapsam Dışı Görüş Yazılarının Alınması
 • Çevre Mevzuatları Kapsamında Uygunsuzlukların Tespiti ve Raporlanması
 • İl Müdürlüğü Uygunluk Yazılarının alınması
 • Geçici Faaliyet Belgesinin alınması
 • Yıllık İç Tetkiklerin Yapılması ve Raporlanması
 • Tesislerin Çalışmasının Çevre Kanunu ve Bu Kanuna Dayanılarak Yürürlüğe Giren Yönetmeliklere Uygunluğunun Kontrolü
 • Atık Yönetimi (Ambalaj Kod ve Şifre, Atık Yağ Beyan Formu, Tehlikeli Atık Kod ve Şifre, Tehlikeli Atık Yönetim Planı, Ambalaj Atıkları Eylem Planı )
 • Yürütülen çalışmaları düzenli aralıklarla izlemek, mevzuatlarda belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğini tespit etmek ve raporlamak
 • Çevre Mevzuatları Kapsamında Tesis Çalışanlarına Bilgilendirici Eğitimlerin Verilmesi
 • Çevre Mevzuatları Kapsamında Tesis Çalışanlarına Özendirici Faaliyetlerin Düzenlenmesi
 • Teknik Uygunluk Raporları Hazırlamak ( Atık Yağ, Bitkisel Atık Yağ, Ömrünü Tamamlamış Lastik, ÖTA Geçici Depolama, ÖTA İşleme, PCB Arındırma... )

Yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firması:

21/11/2008 tarihli ve 27061 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre Denetimi Yönetmeliğinin Beşinci Bölümünde düzenlenen, bu Yönetmelik kapsamında çevre izin veya çevre izin ve lisans başvuru dosyasını ve başvuru dosyasında yer alacak bilgi, belge ve raporları hazırlayan ve/veya hazırlatacak ve Bakanlığa karşı bunların doğruluğundan sorumlu olan, yeterlik belgesi almış olan gerçek veya tüzel kişileri,

Çevre İzni - Çevre İzin ve Lisansları (e-Çevre İzinleri) Başvurusu:

Uygulamanın hukuki altyapısını 29 Nisan 2009 tarih ve 27214 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik oluşturmaktadır. Konu bazlı (emisyon izni, deşarj izni v.b) izin sisteminden bütüncül Çevre İzni uygulamasına geçilmiştir.

e-Çevre İzinleri kullanıcılarının mutlaka E-imza veya Mobil İmza sahibi olması gerekmektedir.Çevre İzni (e-Çevre İzinleri) başvurularında, elektronik imza ile imzalanarak sisteme yüklenmesi gereken belgenin formatının, belgeyi inceleyen merci tarafından da açılabilecek bir program formatında olması gerekmektedir.

Kabul edilen dosya formatları: pdf, doc, xls, rtf, jpeg, jpg, png, gif olarak belirlenmiştir.

İlgili Yönetmelikler:

Çevre Denetimi Yönetmeliği

Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik

Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik

Mevcut İzin ve Lisansların Geçerliliği:

 

Mevcut işletmeler, "Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik" yürürlüğe girmeden önce ilgili mevzuat kapsamında ayrı ayrı almış oldukları izin veya lisanslarından, yönetmelik yürürlüğe girdikten sonra geçerliliği ilk bitecek olanın süre bitiş tarihinden en az otuz gün önce bu yönetmelik kapsamında çevre izin veya çevre izin ve lisans başvurusunda bulunur.

Çevre İzin ve Lisansları süresiz olanlar ise, yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihinden itibaren en geç iki yıl içerisinde bu yönetmelik kapsamında çevre izin veya çevre izin ve lisans başvurusunda bulunur. Ancak bu işletmelerden ilk defada ücret alınmaz.


Ankara Çevre Danışmanlık Firmaları Listesi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 10.09.2014 tarih ve 29115 sayılı Resmi Gazete 'de "Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği" yayınlanmıştır.

Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-2 listesinde yer alan tesisler, en az bir çevre görevlisi istihdam etmek ya da yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak , Ek-1 listesinde yer alan tesisler, çevre yönetim birimi kurmak ya da yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak zorundadır.

Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmelerin, çevre izni veya çevre izin ve lisansı alması zorunludur. İşletmelere verilen çevre izin veya çevre izin ve lisansı, on yıl süre ile geçerlidir.

Çevre izin veya çevre izin ve lisansı başvurusu çevre yönetim birimi, istihdam edilen çevre görevlisi ya da bakanlıkça yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmaları tarafından yapılacaktır.

Firmamız Çevre izin veya çevre izin ve lisans e-başvuru dosyasını ve başvuru için gerekli bilgi, belge ve raporları hazırlayarak bu yönetmelikler doğrultusunda hizmet vermek üzere Bakanlık tarafından 318 Numaralı "ÇEVRE DANIŞMANLIK YETERLİLİK BELGESİ" ile yetkili kılınm ıştır.

Çevre danışmanlık kapsamında firmamız aşağıdaki yükümlülükleri yerine getirmektedir:

 • Tesis için, konusunda uzman ve çevre mevzuatına hâkim bir mühendis koordinatör olarak görevlendirilecektir.
 • Tesis için görevlendirilen Koordinatör, sorumlusu olduğu tesiste sözleşme süresi boyunca her ay çevre denetimi gerçekleştirilecektir.
 • Yapılan denetimler sonunda; en geç bir hafta içerisinde uygunsuzlukları da içerir denetim raporları işverene teslim edilecektir.
 • Denetim raporları; tesiste denetim esnasında, Çevre Mevzuatı kapsamında görülen uygunsuzlukları ve bu uygunsuzlukların giderilmesi için detaylı çözüm önerilerini içerecektir.
 • Koordinatör sorumlusu olduğu tesisin çevre yönetim faaliyetlerini koordine edecektir.
 • Koordinatör sorumlusu olduğu tesisin Çevre İzinleri kapsamında alması gereken belgeleri almak ile ilgili çalışmaları yürütecektir.
 • Bakanlıkça ve/veya İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nce istenecek olan bilgi ve belgeler zamanında ve eksiksiz olarak ilgili kuruma sunulacaktır.
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve/veya İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nün yapacağı denetimlerde tesise görevlendirilmiş koordinatör tesiste hazır bulunacak ve çevresel konularla ilgili gerekli soruları cevaplandıracaktır.
 • Çevre denetim çalışmaları ile ilgili olarak her yıl yapılan çalışmalar hakkında detaylı bir rapor sunulacaktır.
 • İşverenin çevre konusunda olabilecek soru ve görüşleri ivedilikle cevaplandırılacak, gerek olması durumunda ilgili Üniversite ve Meslek Odaları ile koordinasyon sağlanacaktır.
 • Çevre Denetimi ve Danışmanlık çalışmaları esnasında ticari sır niteliğinde olan veya olmayan hiçbir bilgi ve/veya belge üçüncü şahıslar ile paylaşılmayacaktır.

ÇEVRE LİSANSI

Atıkların toplanması, geri kazanılması, geri dönüşümü ve bertaraf edilebilmesine ilişkin teknik yeterlilik.

Ankara Çevre İzni

ÇEVRE İZİN VE LİSANSI

Çevre İzni ve Lisansı Nedir ?

Çevre izni, Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken; emisyon, deşarj, gürültü kontrol, derin deniz deşarjı ve tehlikeli madde deşarjı konularından en az birini içeren izindir. Çevre Lisansı , Atıkların toplanması, geri kazanılması, geri dönüşümü ve bertaraf edilebilmesine ilişkin teknik yeterliliktir.

Çevre izin veya çevre izin ve lisansı başvurusu çevre yönetim birimi, istihdam edilen çevre görevlisi ya da Bakanlıkça yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmaları tarafından yapılacaktır. Başvuru dosyasının yetkili mercilere sunulmasından başvurunun sonuçlanmasına kadar olan tüm süreçler ile bilgi, belge ve raporların doğruluğu, mevzuata uygunluğu ve doğacak hukuki sonuçlar konusunda işletmeci ve hizmet satın alımı yoluyla işlemlerin gerçekleştirilmesi durumunda yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firması sorumludur.

Firmamız Çevre izin veya çevre izin ve lisans e-başvuru dosyasını ve başvuru için gerekli bilgi, belge ve raporları hazırlayarak bu yönetmelikler doğrultusunda hizmet vermek üzere Bakanlık tarafından 318 Numaralı "ÇEVRE DANIŞMANLIK YETERLİLİK BELGESİ" ile yetkili kılınmıştır

Çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi işletmeler,

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi işletmeler, çevresel etkilerine göre Ek-1 ve Ek-2 listelerinde sınıflandırılmıştır. Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmeler, faaliyette bulunabilmeleri için, öncelikle geçici faaliyet belgesi almak zorundadır. Geçici faaliyet belgesi alan işletmeler belge tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi almak zorundadır.

Çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi olmayan işletmeler,

Yönetmeliğin EK-1 ve EK-2 listelerinde yer aldığı halde alıcı ortama herhangi bir hava emisyonu ve atıksu deşarjı olmayan işletmeler yetkili mercie müracaat etmek zorundadır. Çevre izin muafiyetine ilişkin değerlendirme yetkili merci tarafından yapılır. Kuruldukları yerde bir yıldan az faaliyet gösterecek geçici işletmeler, bulundukları İlin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne çalışma süreleri ile ilgili bildirimde bulunmaları halinde, çevre izni kapsamı dışında değerlendirilir. EK-1 ve EK-2 listelerinde yer almayan işletmeler ile kuruldukları yerde bir yıldan az faaliyet gösterecek işletmeler ilgili mevzuatta belirlenen esas, hüküm ve sınır değerlere uymak zorundadır.


Ankara Çevre İzni Nereden Alınır

ÇEVRE İZİN VE LİSANSI

Çevre İzni ve Lisansı Nedir ?

Çevre izni, Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken; emisyon, deşarj, gürültü kontrol, derin deniz deşarjı ve tehlikeli madde deşarjı konularından en az birini içeren izindir. Çevre Lisansı , Atıkların toplanması, geri kazanılması, geri dönüşümü ve bertaraf edilebilmesine ilişkin teknik yeterliliktir.

Çevre izin veya çevre izin ve lisansı başvurusu çevre yönetim birimi, istihdam edilen çevre görevlisi ya da Bakanlıkça yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmaları tarafından yapılacaktır. Başvuru dosyasının yetkili mercilere sunulmasından başvurunun sonuçlanmasına kadar olan tüm süreçler ile bilgi, belge ve raporların doğruluğu, mevzuata uygunluğu ve doğacak hukuki sonuçlar konusunda işletmeci ve hizmet satın alımı yoluyla işlemlerin gerçekleştirilmesi durumunda yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firması sorumludur.

Firmamız Çevre izin veya çevre izin ve lisans e-başvuru dosyasını ve başvuru için gerekli bilgi, belge ve raporları hazırlayarak bu yönetmelikler doğrultusunda hizmet vermek üzere Bakanlık tarafından 318 Numaralı "ÇEVRE DANIŞMANLIK YETERLİLİK BELGESİ" ile yetkili kılınmıştır

Çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi işletmeler,

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi işletmeler, çevresel etkilerine göre Ek-1 ve Ek-2 listelerinde sınıflandırılmıştır. Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmeler, faaliyette bulunabilmeleri için, öncelikle geçici faaliyet belgesi almak zorundadır. Geçici faaliyet belgesi alan işletmeler belge tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi almak zorundadır.

Çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi olmayan işletmeler,

Yönetmeliğin EK-1 ve EK-2 listelerinde yer aldığı halde alıcı ortama herhangi bir hava emisyonu ve atıksu deşarjı olmayan işletmeler yetkili mercie müracaat etmek zorundadır. Çevre izin muafiyetine ilişkin değerlendirme yetkili merci tarafından yapılır. Kuruldukları yerde bir yıldan az faaliyet gösterecek geçici işletmeler, bulundukları İlin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne çalışma süreleri ile ilgili bildirimde bulunmaları halinde, çevre izni kapsamı dışında değerlendirilir. EK-1 ve EK-2 listelerinde yer almayan işletmeler ile kuruldukları yerde bir yıldan az faaliyet gösterecek işletmeler ilgili mevzuatta belirlenen esas, hüküm ve sınır değerlere uymak zorundadır.


Çevre İzin Belgesi

ÇEVRE İZİN VE LİSANSI

Çevre İzni ve Lisansı Nedir ?

Çevre izni, Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken; emisyon, deşarj, gürültü kontrol, derin deniz deşarjı ve tehlikeli madde deşarjı konularından en az birini içeren izindir. Çevre Lisansı , Atıkların toplanması, geri kazanılması, geri dönüşümü ve bertaraf edilebilmesine ilişkin teknik yeterliliktir.

Çevre izin veya çevre izin ve lisansı başvurusu çevre yönetim birimi, istihdam edilen çevre görevlisi ya da Bakanlıkça yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmaları tarafından yapılacaktır. Başvuru dosyasının yetkili mercilere sunulmasından başvurunun sonuçlanmasına kadar olan tüm süreçler ile bilgi, belge ve raporların doğruluğu, mevzuata uygunluğu ve doğacak hukuki sonuçlar konusunda işletmeci ve hizmet satın alımı yoluyla işlemlerin gerçekleştirilmesi durumunda yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firması sorumludur.

Firmamız Çevre izin veya çevre izin ve lisans e-başvuru dosyasını ve başvuru için gerekli bilgi, belge ve raporları hazırlayarak bu yönetmelikler doğrultusunda hizmet vermek üzere Bakanlık tarafından 318 Numaralı "ÇEVRE DANIŞMANLIK YETERLİLİK BELGESİ" ile yetkili kılınmıştır

Çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi işletmeler,

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi işletmeler, çevresel etkilerine göre Ek-1 ve Ek-2 listelerinde sınıflandırılmıştır. Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmeler, faaliyette bulunabilmeleri için, öncelikle geçici faaliyet belgesi almak zorundadır. Geçici faaliyet belgesi alan işletmeler belge tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi almak zorundadır.

Çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi olmayan işletmeler,

Yönetmeliğin EK-1 ve EK-2 listelerinde yer aldığı halde alıcı ortama herhangi bir hava emisyonu ve atıksu deşarjı olmayan işletmeler yetkili mercie müracaat etmek zorundadır. Çevre izin muafiyetine ilişkin değerlendirme yetkili merci tarafından yapılır. Kuruldukları yerde bir yıldan az faaliyet gösterecek geçici işletmeler, bulundukları İlin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne çalışma süreleri ile ilgili bildirimde bulunmaları halinde, çevre izni kapsamı dışında değerlendirilir. EK-1 ve EK-2 listelerinde yer almayan işletmeler ile kuruldukları yerde bir yıldan az faaliyet gösterecek işletmeler ilgili mevzuatta belirlenen esas, hüküm ve sınır değerlere uymak zorundadır.


EVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK EK-2

Çevreye Kirletici Etkisi Olan Faaliyet veya Tesislerin Listesi.

Mevzuat, yazılımla ilgili bilgiler, duyurular, çevre izni ve lisansı alan işletmelerin bilgileri, belge bedelleri ve e-Çevre İzni yazılım programına giriş bilgilerinin yer aldığı bir web sitesi (http://eizin.cevreorman.gov.tr) bulunmaktadır.

Ankara Çevre izin Belgesi

ÇEVRE İZİN VE LİSANSI

Çevre İzni ve Lisansı Nedir ?

Çevre izni, Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken; emisyon, deşarj, gürültü kontrol, derin deniz deşarjı ve tehlikeli madde deşarjı konularından en az birini içeren izindir. Çevre Lisansı , Atıkların toplanması, geri kazanılması, geri dönüşümü ve bertaraf edilebilmesine ilişkin teknik yeterliliktir.

Çevre izin veya çevre izin ve lisansı başvurusu çevre yönetim birimi, istihdam edilen çevre görevlisi ya da Bakanlıkça yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmaları tarafından yapılacaktır. Başvuru dosyasının yetkili mercilere sunulmasından başvurunun sonuçlanmasına kadar olan tüm süreçler ile bilgi, belge ve raporların doğruluğu, mevzuata uygunluğu ve doğacak hukuki sonuçlar konusunda işletmeci ve hizmet satın alımı yoluyla işlemlerin gerçekleştirilmesi durumunda yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firması sorumludur.

Firmamız Çevre izin veya çevre izin ve lisans e-başvuru dosyasını ve başvuru için gerekli bilgi, belge ve raporları hazırlayarak bu yönetmelikler doğrultusunda hizmet vermek üzere Bakanlık tarafından 318 Numaralı "ÇEVRE DANIŞMANLIK YETERLİLİK BELGESİ" ile yetkili kılınmıştır

Çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi işletmeler,

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi işletmeler, çevresel etkilerine göre Ek-1 ve Ek-2 listelerinde sınıflandırılmıştır. Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmeler, faaliyette bulunabilmeleri için, öncelikle geçici faaliyet belgesi almak zorundadır. Geçici faaliyet belgesi alan işletmeler belge tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi almak zorundadır.

Çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi olmayan işletmeler,

Yönetmeliğin EK-1 ve EK-2 listelerinde yer aldığı halde alıcı ortama herhangi bir hava emisyonu ve atıksu deşarjı olmayan işletmeler yetkili mercie müracaat etmek zorundadır. Çevre izin muafiyetine ilişkin değerlendirme yetkili merci tarafından yapılır. Kuruldukları yerde bir yıldan az faaliyet gösterecek geçici işletmeler, bulundukları İlin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne çalışma süreleri ile ilgili bildirimde bulunmaları halinde, çevre izni kapsamı dışında değerlendirilir. EK-1 ve EK-2 listelerinde yer almayan işletmeler ile kuruldukları yerde bir yıldan az faaliyet gösterecek işletmeler ilgili mevzuatta belirlenen esas, hüküm ve sınır değerlere uymak zorundadır.


Ankara Çevre İzin Belgesi Nereden Alınır

ÇEVRE İZİN VE LİSANSI

Çevre İzni ve Lisansı Nedir ?

Çevre izni, Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken; emisyon, deşarj, gürültü kontrol, derin deniz deşarjı ve tehlikeli madde deşarjı konularından en az birini içeren izindir. Çevre Lisansı , Atıkların toplanması, geri kazanılması, geri dönüşümü ve bertaraf edilebilmesine ilişkin teknik yeterliliktir.

Çevre izin veya çevre izin ve lisansı başvurusu çevre yönetim birimi, istihdam edilen çevre görevlisi ya da Bakanlıkça yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmaları tarafından yapılacaktır. Başvuru dosyasının yetkili mercilere sunulmasından başvurunun sonuçlanmasına kadar olan tüm süreçler ile bilgi, belge ve raporların doğruluğu, mevzuata uygunluğu ve doğacak hukuki sonuçlar konusunda işletmeci ve hizmet satın alımı yoluyla işlemlerin gerçekleştirilmesi durumunda yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firması sorumludur.

Firmamız Çevre izin veya çevre izin ve lisans e-başvuru dosyasını ve başvuru için gerekli bilgi, belge ve raporları hazırlayarak bu yönetmelikler doğrultusunda hizmet vermek üzere Bakanlık tarafından 318 Numaralı "ÇEVRE DANIŞMANLIK YETERLİLİK BELGESİ" ile yetkili kılınmıştır

Çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi işletmeler,

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi işletmeler, çevresel etkilerine göre Ek-1 ve Ek-2 listelerinde sınıflandırılmıştır. Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmeler, faaliyette bulunabilmeleri için, öncelikle geçici faaliyet belgesi almak zorundadır. Geçici faaliyet belgesi alan işletmeler belge tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi almak zorundadır.

Çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi olmayan işletmeler,

Yönetmeliğin EK-1 ve EK-2 listelerinde yer aldığı halde alıcı ortama herhangi bir hava emisyonu ve atıksu deşarjı olmayan işletmeler yetkili mercie müracaat etmek zorundadır. Çevre izin muafiyetine ilişkin değerlendirme yetkili merci tarafından yapılır. Kuruldukları yerde bir yıldan az faaliyet gösterecek geçici işletmeler, bulundukları İlin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne çalışma süreleri ile ilgili bildirimde bulunmaları halinde, çevre izni kapsamı dışında değerlendirilir. EK-1 ve EK-2 listelerinde yer almayan işletmeler ile kuruldukları yerde bir yıldan az faaliyet gösterecek işletmeler ilgili mevzuatta belirlenen esas, hüküm ve sınır değerlere uymak zorundadır.


Ankara Çevre İzin ve Lisans Belgesi

ÇEVRE İZİN VE LİSANSI

Çevre İzni ve Lisansı Nedir ?

Çevre izni, Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken; emisyon, deşarj, gürültü kontrol, derin deniz deşarjı ve tehlikeli madde deşarjı konularından en az birini içeren izindir. Çevre Lisansı , Atıkların toplanması, geri kazanılması, geri dönüşümü ve bertaraf edilebilmesine ilişkin teknik yeterliliktir.

Çevre izin veya çevre izin ve lisansı başvurusu çevre yönetim birimi, istihdam edilen çevre görevlisi ya da Bakanlıkça yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmaları tarafından yapılacaktır. Başvuru dosyasının yetkili mercilere sunulmasından başvurunun sonuçlanmasına kadar olan tüm süreçler ile bilgi, belge ve raporların doğruluğu, mevzuata uygunluğu ve doğacak hukuki sonuçlar konusunda işletmeci ve hizmet satın alımı yoluyla işlemlerin gerçekleştirilmesi durumunda yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firması sorumludur.

Firmamız Çevre izin veya çevre izin ve lisans e-başvuru dosyasını ve başvuru için gerekli bilgi, belge ve raporları hazırlayarak bu yönetmelikler doğrultusunda hizmet vermek üzere Bakanlık tarafından 318 Numaralı "ÇEVRE DANIŞMANLIK YETERLİLİK BELGESİ" ile yetkili kılınmıştır

Çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi işletmeler,

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi işletmeler, çevresel etkilerine göre Ek-1 ve Ek-2 listelerinde sınıflandırılmıştır. Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmeler, faaliyette bulunabilmeleri için, öncelikle geçici faaliyet belgesi almak zorundadır. Geçici faaliyet belgesi alan işletmeler belge tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi almak zorundadır.

Çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi olmayan işletmeler,

Yönetmeliğin EK-1 ve EK-2 listelerinde yer aldığı halde alıcı ortama herhangi bir hava emisyonu ve atıksu deşarjı olmayan işletmeler yetkili mercie müracaat etmek zorundadır. Çevre izin muafiyetine ilişkin değerlendirme yetkili merci tarafından yapılır. Kuruldukları yerde bir yıldan az faaliyet gösterecek geçici işletmeler, bulundukları İlin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne çalışma süreleri ile ilgili bildirimde bulunmaları halinde, çevre izni kapsamı dışında değerlendirilir. EK-1 ve EK-2 listelerinde yer almayan işletmeler ile kuruldukları yerde bir yıldan az faaliyet gösterecek işletmeler ilgili mevzuatta belirlenen esas, hüküm ve sınır değerlere uymak zorundadır.


Geçici Faaliyet Belgesinin (GFB) Alınması

GFB nin alınabilmesi için Çevre İzin/Lisans portalına yüklenmesi gereken belgeler;

ÇED : Çevresel etki Değerlendirmesi Yönetmeliğine göre tesis Ek-1 listesinde yer alıyor ise “ÇED Belgesi” , Ek-2 listesinde yer alıyor ise “ÇED Gerekli Değildir Belgesi” veya herhangi bir şekilde Ek listelerinde yer almıyor ise “ÇED Kapsamdışı Yazısı” alması gerekiyor.

İl Uygunluk Yazısı :  Çevre Danışmanı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvuru yapar. Dilekçemize cevaben tesisi incelemeye ilgili kişiler gelir. İnceleme sonunda eksiklik yoksa il uygunluk yazısı hazırlanır. İl Uygunluk Yazısı tesisin “Çevre Kriterleri” açısından uygun olduğu anlamına gelir fakat herhangi bir şekilde izin yada lisans yerine geçmez. İl Uygunluk Yazısının alınabilmesi için; üretim veya ortam havalandırma bacalarının çatının en yüksek kısmından 1,5 m daha uzun olması, tehlikeli ve tehlikesiz atık sahalarımızın olması, atıklarımızı lisanslı firmalara verdiğimize dair evraklarımızın olması vs gibi hususların giderilmesi gerekir.

Ticari Sicil Gazetesi : Bunun için Ticaret veya Sanayi Odalarına kayıt yaptırmak gerekir. Kayıt ile “Faaliyet Belgesi” ve “Ticari Sicil Gazetesi” alınır.

Kapasite Raporu : Ticaret veya Sanayi Odalarından temin edilebilir.

İş Akım Şeması : Tesisin hammadde girişinden hizmetin sonlandırılıp sevkiyat aşamasına gelinceye kadar olan kısmın detaylı bir şekilde yazı ve şekil ile açıklanmasıdır. Çevre Danışmanınız tarafından oluşturulur.

Vaziyet Planı : tesisin genel olarak şematik vaziyet planıdır. Bacalarda bu planda yer alacaktır. Çevre Danışmanı tarafından oluşturulur.

Sanayi Sicil Belgesi : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın İl Müdürlüklerinden alınır.

Yapı Kullanım İzin Belgesi : İlgili Mahalli idareden alınan izin belgesini.

2004 Taahhütname : 2004 yılından sonra herhangi bir yapı yapılmadığına dair yazı örneğinin kaşe ve imzalanması.

Yukarıda ki evrakların hazır olması durumunda portalda GFB başvurusu yapılır. İl çevredeki mühendis 30 gün içerisinde dosyamızı inceleyerek geri bildirim yapar. Eğer tesiste eksiklik var ise eksiklik bildirimi olur. Eksiklikler tamamlanır sisteme yüklenir. Tekrar cevap beklenir. Kabul edildiğinde sistemde kabul edildi olarak ibare çıkar.

Çevre İzin Belgesi Nedir

ÇEVRE İZİN VE LİSANSI

Çevre İzni ve Lisansı Nedir ?

Çevre izni, Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken; emisyon, deşarj, gürültü kontrol, derin deniz deşarjı ve tehlikeli madde deşarjı konularından en az birini içeren izindir. Çevre Lisansı , Atıkların toplanması, geri kazanılması, geri dönüşümü ve bertaraf edilebilmesine ilişkin teknik yeterliliktir.

Çevre izin veya çevre izin ve lisansı başvurusu çevre yönetim birimi, istihdam edilen çevre görevlisi ya da Bakanlıkça yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmaları tarafından yapılacaktır. Başvuru dosyasının yetkili mercilere sunulmasından başvurunun sonuçlanmasına kadar olan tüm süreçler ile bilgi, belge ve raporların doğruluğu, mevzuata uygunluğu ve doğacak hukuki sonuçlar konusunda işletmeci ve hizmet satın alımı yoluyla işlemlerin gerçekleştirilmesi durumunda yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firması sorumludur.

Firmamız Çevre izin veya çevre izin ve lisans e-başvuru dosyasını ve başvuru için gerekli bilgi, belge ve raporları hazırlayarak bu yönetmelikler doğrultusunda hizmet vermek üzere Bakanlık tarafından 318 Numaralı "ÇEVRE DANIŞMANLIK YETERLİLİK BELGESİ" ile yetkili kılınmıştır

Çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi işletmeler,

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi işletmeler, çevresel etkilerine göre Ek-1 ve Ek-2 listelerinde sınıflandırılmıştır. Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmeler, faaliyette bulunabilmeleri için, öncelikle geçici faaliyet belgesi almak zorundadır. Geçici faaliyet belgesi alan işletmeler belge tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi almak zorundadır.

Çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi olmayan işletmeler,

Yönetmeliğin EK-1 ve EK-2 listelerinde yer aldığı halde alıcı ortama herhangi bir hava emisyonu ve atıksu deşarjı olmayan işletmeler yetkili mercie müracaat etmek zorundadır. Çevre izin muafiyetine ilişkin değerlendirme yetkili merci tarafından yapılır. Kuruldukları yerde bir yıldan az faaliyet gösterecek geçici işletmeler, bulundukları İlin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne çalışma süreleri ile ilgili bildirimde bulunmaları halinde, çevre izni kapsamı dışında değerlendirilir. EK-1 ve EK-2 listelerinde yer almayan işletmeler ile kuruldukları yerde bir yıldan az faaliyet gösterecek işletmeler ilgili mevzuatta belirlenen esas, hüküm ve sınır değerlere uymak zorundadır.


Ankara Çevre İzin Lisans Alan Şirketler

ÇEVRE İZİN VE LİSANSI

Çevre İzni ve Lisansı Nedir ?

Çevre izni, Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken; emisyon, deşarj, gürültü kontrol, derin deniz deşarjı ve tehlikeli madde deşarjı konularından en az birini içeren izindir. Çevre Lisansı , Atıkların toplanması, geri kazanılması, geri dönüşümü ve bertaraf edilebilmesine ilişkin teknik yeterliliktir.

Çevre izin veya çevre izin ve lisansı başvurusu çevre yönetim birimi, istihdam edilen çevre görevlisi ya da Bakanlıkça yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmaları tarafından yapılacaktır. Başvuru dosyasının yetkili mercilere sunulmasından başvurunun sonuçlanmasına kadar olan tüm süreçler ile bilgi, belge ve raporların doğruluğu, mevzuata uygunluğu ve doğacak hukuki sonuçlar konusunda işletmeci ve hizmet satın alımı yoluyla işlemlerin gerçekleştirilmesi durumunda yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firması sorumludur.

Firmamız Çevre izin veya çevre izin ve lisans e-başvuru dosyasını ve başvuru için gerekli bilgi, belge ve raporları hazırlayarak bu yönetmelikler doğrultusunda hizmet vermek üzere Bakanlık tarafından 318 Numaralı "ÇEVRE DANIŞMANLIK YETERLİLİK BELGESİ" ile yetkili kılınmıştır

Çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi işletmeler,

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi işletmeler, çevresel etkilerine göre Ek-1 ve Ek-2 listelerinde sınıflandırılmıştır. Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmeler, faaliyette bulunabilmeleri için, öncelikle geçici faaliyet belgesi almak zorundadır. Geçici faaliyet belgesi alan işletmeler belge tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi almak zorundadır.

Çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi olmayan işletmeler,

Yönetmeliğin EK-1 ve EK-2 listelerinde yer aldığı halde alıcı ortama herhangi bir hava emisyonu ve atıksu deşarjı olmayan işletmeler yetkili mercie müracaat etmek zorundadır. Çevre izin muafiyetine ilişkin değerlendirme yetkili merci tarafından yapılır. Kuruldukları yerde bir yıldan az faaliyet gösterecek geçici işletmeler, bulundukları İlin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne çalışma süreleri ile ilgili bildirimde bulunmaları halinde, çevre izni kapsamı dışında değerlendirilir. EK-1 ve EK-2 listelerinde yer almayan işletmeler ile kuruldukları yerde bir yıldan az faaliyet gösterecek işletmeler ilgili mevzuatta belirlenen esas, hüküm ve sınır değerlere uymak zorundadır.


Çevre İzin Süreci

ÇEVRE İZİN VE LİSANSI

Çevre İzni ve Lisansı Nedir ?

Çevre izni, Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken; emisyon, deşarj, gürültü kontrol, derin deniz deşarjı ve tehlikeli madde deşarjı konularından en az birini içeren izindir. Çevre Lisansı , Atıkların toplanması, geri kazanılması, geri dönüşümü ve bertaraf edilebilmesine ilişkin teknik yeterliliktir.

Çevre izin veya çevre izin ve lisansı başvurusu çevre yönetim birimi, istihdam edilen çevre görevlisi ya da Bakanlıkça yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmaları tarafından yapılacaktır. Başvuru dosyasının yetkili mercilere sunulmasından başvurunun sonuçlanmasına kadar olan tüm süreçler ile bilgi, belge ve raporların doğruluğu, mevzuata uygunluğu ve doğacak hukuki sonuçlar konusunda işletmeci ve hizmet satın alımı yoluyla işlemlerin gerçekleştirilmesi durumunda yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firması sorumludur.

Firmamız Çevre izin veya çevre izin ve lisans e-başvuru dosyasını ve başvuru için gerekli bilgi, belge ve raporları hazırlayarak bu yönetmelikler doğrultusunda hizmet vermek üzere Bakanlık tarafından 318 Numaralı "ÇEVRE DANIŞMANLIK YETERLİLİK BELGESİ" ile yetkili kılınmıştır

Çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi işletmeler,

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi işletmeler, çevresel etkilerine göre Ek-1 ve Ek-2 listelerinde sınıflandırılmıştır. Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmeler, faaliyette bulunabilmeleri için, öncelikle geçici faaliyet belgesi almak zorundadır. Geçici faaliyet belgesi alan işletmeler belge tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi almak zorundadır.

Çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi olmayan işletmeler,

Yönetmeliğin EK-1 ve EK-2 listelerinde yer aldığı halde alıcı ortama herhangi bir hava emisyonu ve atıksu deşarjı olmayan işletmeler yetkili mercie müracaat etmek zorundadır. Çevre izin muafiyetine ilişkin değerlendirme yetkili merci tarafından yapılır. Kuruldukları yerde bir yıldan az faaliyet gösterecek geçici işletmeler, bulundukları İlin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne çalışma süreleri ile ilgili bildirimde bulunmaları halinde, çevre izni kapsamı dışında değerlendirilir. EK-1 ve EK-2 listelerinde yer almayan işletmeler ile kuruldukları yerde bir yıldan az faaliyet gösterecek işletmeler ilgili mevzuatta belirlenen esas, hüküm ve sınır değerlere uymak zorundadır.


Çevre İzin Lisans Süreci

ÇEVRE İZİN VE LİSANSI

Çevre İzni ve Lisansı Nedir ?

Çevre izni, Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken; emisyon, deşarj, gürültü kontrol, derin deniz deşarjı ve tehlikeli madde deşarjı konularından en az birini içeren izindir. Çevre Lisansı , Atıkların toplanması, geri kazanılması, geri dönüşümü ve bertaraf edilebilmesine ilişkin teknik yeterliliktir.

Çevre izin veya çevre izin ve lisansı başvurusu çevre yönetim birimi, istihdam edilen çevre görevlisi ya da Bakanlıkça yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmaları tarafından yapılacaktır. Başvuru dosyasının yetkili mercilere sunulmasından başvurunun sonuçlanmasına kadar olan tüm süreçler ile bilgi, belge ve raporların doğruluğu, mevzuata uygunluğu ve doğacak hukuki sonuçlar konusunda işletmeci ve hizmet satın alımı yoluyla işlemlerin gerçekleştirilmesi durumunda yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firması sorumludur.

Firmamız Çevre izin veya çevre izin ve lisans e-başvuru dosyasını ve başvuru için gerekli bilgi, belge ve raporları hazırlayarak bu yönetmelikler doğrultusunda hizmet vermek üzere Bakanlık tarafından 318 Numaralı "ÇEVRE DANIŞMANLIK YETERLİLİK BELGESİ" ile yetkili kılınmıştır

Çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi işletmeler,

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi işletmeler, çevresel etkilerine göre Ek-1 ve Ek-2 listelerinde sınıflandırılmıştır. Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmeler, faaliyette bulunabilmeleri için, öncelikle geçici faaliyet belgesi almak zorundadır. Geçici faaliyet belgesi alan işletmeler belge tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi almak zorundadır.

Çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi olmayan işletmeler,

Yönetmeliğin EK-1 ve EK-2 listelerinde yer aldığı halde alıcı ortama herhangi bir hava emisyonu ve atıksu deşarjı olmayan işletmeler yetkili mercie müracaat etmek zorundadır. Çevre izin muafiyetine ilişkin değerlendirme yetkili merci tarafından yapılır. Kuruldukları yerde bir yıldan az faaliyet gösterecek geçici işletmeler, bulundukları İlin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne çalışma süreleri ile ilgili bildirimde bulunmaları halinde, çevre izni kapsamı dışında değerlendirilir. EK-1 ve EK-2 listelerinde yer almayan işletmeler ile kuruldukları yerde bir yıldan az faaliyet gösterecek işletmeler ilgili mevzuatta belirlenen esas, hüküm ve sınır değerlere uymak zorundadır.


Geçici Faaliyet Belgesi Nereden Alınır

GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ

Geçici faaliyet belgesi alınması ve Çevre izin Lisans Başvurusu, Geçici faaliyet belgesi başvurusu, EK-3A ve EK-3B'de belirtilen bilgi, belge ve raporlar ile birlikte yapılır. Başvuru yetkili merci tarafından otuz takvim günü içerisinde değerlendirilir.

Geçici Faaliyet Belgesi başvurusunda bilgi, belge ve raporun herhangi birinde eksik olması durumunda, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü eksiklikleri başvuru sahibine bildirir. Bildirim tarihinden itibaren eksikliklerin altmış takvim günü içinde tamamlanarak tekrar sunulması zorunludur. Eksiklikleri tamamlanan başvuru yetkili İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından yirmi takvim günü içinde değerlendirilir. Başvurunun uygun bulunmaması veya belirtilen süre içerisinde eksikliklerin tamamlanarak sunulmaması durumunda geçici faaliyet belgesi başvurusu reddedilir.

Birinci fıkraya göre yapılan başvurunun, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, herhangi bir eksikliğin bulunmaması durumunda, işletmeye bir yıl süreli geçici faaliyet belgesi verilir.

İşletmelerin, geçici faaliyet belgesi alınmasından itibaren yüz seksen takvim günü içerisinde EK-3C'de belirtilen bilgi, belge ve raporlar ile birlikte çevre izni veya çevre izin ve lisansına başvuru yapması zorunludur. Başvuru, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından altmış takvim günü içerisinde değerlendirilir. Yapılan değerlendirme sonucunda, başvuruda herhangi bir bilgi, belge, ölçüm, analiz sonuçları veya raporlarda eksiklik bulunması halinde, bu eksiklikler başvuru sahibine bildirilir. Bildirim tarihinden itibaren eksikliklerin doksan takvim günü içinde tamamlanarak sunulması zorunludur.

Başvuru İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirme sonucunda bilgi ve belgelerle birlikte ölçüm, analiz sonuçları ve raporların uygun bulunması durumunda çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesi düzenlenir.

GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ İÇİN İSTENİLEN ORTAK BELGELER

Geçici Faaliyet Belgesi elektronik başvuru dosyasında Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği'nin EK-3A: Geçici Faaliyet Belgesi Başvuru Formu ve EK-3B: Geçici Faaliyet Belgesi Başvuru Formu Ekleri'nde aşağıda belirtilen belirtilen bilgi, belge ve raporların bulunması zorunludur. Bu belgeler;
. ÇED Kararı, Kapasite raporu, Sicil Gazetesi, İş Akım Şeması ve Proses Özeti

Atık Yönetim Planının Onaylanması

Yukarıda açıklandığı şeklide hazırlanan Atık Yönetim planı ve ekeri bir üst yazı ekinde İlgili Valiliğe (İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne ) sunulur. Eğer plan yada eklerinde bir eksiklik yok ise onaylanır ve tesise bu durum bildirilir. Planın bitiş süresi 3. yılın sonudur. Bu süre sonunda plan yenilenir ve tekrar aynı şekilde ilgili makama sunulur. Proseste, atık oluşumunda, bertaraf yada geri kazanım durumlarında oluşacak değişiklikler plana işlenir ve ilgili makama bilgi verilir.

Plan onayından sonra artık tesisin yapması gereken işlem ocak-şubat aylarında atık beyan formlarını ve atık yağ beyan formlarını düzenli olarak Valiliğe göndermektir.

Madencilik Belgesi Nasıl Alınır

 • Maden Müşavirlik (YTK)
 • Orman İzni
 • MADEN MÜŞAVİRLİK ( YETKİLİ TÜZEL KİŞİLİK )

  ÇEVMED; Maden İzinlerinin Alınması konusunda hizmet vermesi amacıyla "ÇEVMED MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK A.Ş." firmasını hayata geçirmiş olup bu firmamız Maden İzinleri Alınması konusunda kaliteli hizmet anlayışıyla T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Yetkili Tüzel Kişilik olarak yetkilendirilmiştir.

  ÇEV-MED; Maden projesi için uygun tesis yerinin belirlenmesi aşamasından başlayarak, tesisin kurulması, faaliyete hazır hale gelmesi ve işletmeye alınmasına süreçlerinde ilgili mevzuatlar çerçevesinde gereken tüm izin ve belgelerin alınması sürecinde işletme sahiplerine bilgi ve tecrübelerimizle çözüm ortaklığı sunmaktayız.

  ÇEVMED MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK A.Ş hizmet konuları aşağıda verilmiştir.

  • Alan sorgulama, İlk Müracaat işlemleri
  • Arama Faaliyet Raporu Hazırlanması
  • Arama Ruhsat Alımı ve Devir İşlemi
  • Arama Dönemi Üretim İzin Belgesi Alınması
  • İşletme Ruhsat Alımı ve Devir İşlemi
  • İşletme Projesi Hazırlanması (Açık / Kapalı İşletme)
  • Birleştirme Talepli İşletme Projesi Hazırlanması
  • İşletme İzni, Sevk Fişi Alımı ve Nezaretçi Ataması
  • 29. Madde Evraklarının Hazırlanması (İmalat Haritası Hariç)
  • İmalat Haritası Hazırlanması (Sahanın İşletme Yönetimine ve Ölçüm Yapılacak Alana Göre Belirlenecektir.)
  • Saha Mülkiyet Belirleme İşlemleri
  • Patlayıcı Madde İzin Yazısı Alınması
  • Mera Vasfı Değişikliği Dosyanın ve Toprak Koruma Projelerinin Hazırlanması  İlk Müracaat İşlemleri

  3213 sayılı maden kanunu değişik 6592 maden kanunu madde 16 gereğince, II. Grup (b) bende ve IV. Grup madenler dışındaki ruhsatlar ihale ile verilir. I. Grup, II. Grup (a) ve (c) bendi madenler için doğrudan işletme ruhsatı verilir. II. Grup (b) bendi III. Grup ve IV. Grup madenler arama ruhsatı, V. Grup madenler arama sertifikası ile aranır. II. Grup (b) bende ve IV. Grup madenler için yapılan müracaatların işletme ruhsat taban bedeli ödenerek yapılması zorunlu olup müracaatlarda öncelik hakkı esastır.

  Maden Alanı İlk müracaat yapılarak hak sahibine tanınan iki aylık sürede maden arama ruhsat bedeli yatırılarak, ön inceleme raporu, maden arama projesi ve mali yeterliliği (2B. ve 4. Grup) içeren yönetmelikte belirtilen hususlara uygun bir şekilde ÇEVMED MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK A.Ş tarafımızca hazırlanır, müracaat evrak ekleri tamamlanarak arama ruhsatı almak üzere Maden İşleri Genel Müdürlüğüne başvuruda bulunulur.

  Maden Arama Projesi, Arama Faaliyet Raporları Hazırlanması

  Maden Arama Projesinde; projenin amacı açık bir şekilde ifade edilerek müracaat sahibinin beklentisi ortaya konulur. Arama yapılacak sahanın seçiminden başlayıp, kaynak ve rezervinin belirlenmesi, değerlendirilip sınıflandırılması, raporlama aşamasının sonuna kadar geçen tüm maden arama süreci (ön arama, genel arama, detay arama) bir termin planı kapsamında belirtilir. Bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesine yönelik yatırım ve mali yeterlilik bilgileri belgelenir.

  Hazırlanan ön inceleme raporu, mali yeterliliği içeren maden arama projesi gerekli ve diğer evraklarla beraber Maden İşleri Genel Müdürlüğüne verilerek ruhsat müracaatı tamamlanır. Ruhsat müracaatının yapılması ve ruhsata hak sağlanması halinde sahada yapılan her çalışma dönemi sonunda ilgili raporlar tarafımızdan hazırlanarak Maden İşleri Genel Müdürlüğüne sunulur. Ilgili üç dönem sırasıyla;

  a) Ön Arama Dönemi Faaliyet Raporu
  b) Genel Arama Dönemi Faaliyet Raporu
  c) Detay Arama Dönemi Faaliyet Raporu

  Arama Dönemi Üretim İzin Belgesi Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliğinin 21. Maddesinde belirtildiği üzere gerekli izinlerin alınması ve Maden İşleri Genel Müdürlüğüne ibraz edilip Üretim İzin Belgesinin alınması hizmetidir.

  Madde 21- Arama ruhsatı döneminde teknolojik araştırma, geliştirme, pilot çalışmalar ve pazar araştırmaları yapmak üzere genel/detay arama faaliyet raporu ile birlikte müracaat eden ruhsat sahibine, görünür rezervi ortaya çıkarılan ve Genel Müdürlükçe uygun bulunan II (b), III. ve V. Grup madenlerde genel arama döneminde, IV. ve VI. Grup madenlerde ise genel veya detay arama döneminde görünür rezervin %10'una kadar Ek Form-23'te yer alan maden üretim izin belgesi verilebilir.

  MADEN İŞLETME PROJELERİ, (İŞLETME PROJELERİ)

  Kurumumuzun verdiği hizmetler açık ocak işletmeciliği ve yeraltı maden ocağı işletmeciliği için detaylı bir made tasarımı ve maden yerleşim planlaması, üretim zamanlaması ve ekipman seçimini de içeren iş tanımlanm ası/fizibilite ve ekonomik değerlendirme çalışmalarını da kapsar.

  I (b) ve II (a) grubu madenlerin işletme ruhsatı müracaatı MADDE 22 - (1) I (b) ve II (a) G rubu madenlere işletme ruhsat müracaatı için talep harcı yatırılıp Ek Form-1'de örneği verilen dilekçe ile maden ismi belirtilerek işletme r uhsat müracaatı yapılır. Uygun olan alanlar müracaat tarihi itibarıyla iki ay süre ile rezer ve edilir. Bu sürede müracaat sahibi, işletme ruhsat talep harcını, işletme ruhsatı harcı ve teminatını, Ek Form-2'de istenen belgeleri, görünür rezerv bilgilerini, çevre ile uyum planını da içeren E k Form-10'a uygun olarak hazırlanmış ve imzalanmış işletme projesini Genel Müdürlüğe vermesi halinde işletme ruhsat hakkı doğar. Aksi halde bu alanlar 2 ay sonunda müracaatlara açık hale gelir. Bu durumda talep harcı hariç ruhsat harç ve teminatı iade edilir.

  II (b), III., IV. ve VI. grup madenlere işletme ruhsatı düzenlenmesi ve işletilmesi ile ilgili genel ilkeler MADDE 26 - (1) Arama faaliyeti sonrası görünür , muhtemel ve mümkün rezerv sınırlarının ve büyüklüğünün tespit edilebilm esi için madenin ortalama tenörü, kalitesi veya madenin cinsine göre cevher damar kalınlıkları, kömür için kalori değeri, mermer için üretim kapasitesi, su ve gazların konsantrasyonu, debisi, kapasitesi belirlenir. İşletme projesinin hazırlanmasında kullanılacak verilerin belirlenebilmesi için gerekli aramaların yapılmış olması ve bu faaliyetlerin rezerv bilgilerini içeren II ( b) ve III . Gruplar için hazırlanmış genel arama faaliyet raporu, IV. ve VI. Gruplar için ise detay arama faaliyet raporu ile belgelenm esi zorunludur.

  3 BOYUTLU MODELLEME VE OCAK TASARIMI

  Fizibilite edilecek maden yatağında bazı aramalar yapılarak miktar ve kalitenin yani rezerv ve tenör miktarı hakkında bilgi toplamak gerekir. Tespit edilen maden rezervi ve tenörüne göre ocağın üretim yöntemi, üretim planı, üretim miktarı, maden yatağının ömrü gibi birçok parametrede planlamalara gidilmektedir. Bu nedenle yüksek miktarlarda yapılacak yatırım öncesi bu süreç çok önem arz etmektedir. Maden yatağının 3 boyutlu olarak ortaya çıkarılarak haritalanması, "6592 sayılı kanunla değişik 3212 sayılı Maden Kanunu" ile getirilen arama dönemi sırasında yapılması mecbur olan çalışmalar arasında bulunmaktadır.

  ÇEV-MED olarak, deneyimli mühendis kadrosu, uygun teknik altyapı ve lisanslı yazılımlarımız ile cevher modelleme, maden üretim metodu seçimi gibi ön fizibilite çalışmalarıyla projelerinizin karlılık durumlarının ortaya çıkarılmasında çözüm ortağınız olmaktayız.

  Atık Akü Geçici Depolama İzni

  Atık Pil ve Akümülatörlerin Lontrolü Yönetmeliği’nin 18. Maddesi gereğince  Geri kazanım tesisleri ve akümülatör ürünlerinin dağıtımını ve satışını yapan işletmeler ve araç bakım-onarım yerleri dışındaki atık akümülatör geçici depolama alanları, akümülatör üreticileri veya akümülatör üreticilerinin yetkilendireceği kişi veya kuruluşlar tarafından kurulabilir. Bu alanlar için ilgili Valilikten geçici depolama izni alınması zorunludur. Geçici depolama alanlarında atık akümülatörler 90 günden fazla tutulamaz. Bu alanlar Valiliklerin denetimi altında faaliyet gösterirler.

  Buna göre “Atık Akümülatör Geri Kazanım ve Geçici Depolama Alanlarının Özellikleri” şunlardır.

  - Tesiste giriş bölümü, atık akümülatör kabul ünitesi, atık akümülatör proses sahası ve diğer çalışma bölümleri bulunması,

  - Tesisin atık akümülatör nakliye araçlarının giriş çıkışına uygun olması,

  - Tesisin çevresinin koruma altına alınması, giriş ve çıkışın denetlendiği bir çit veya duvar olması, alana personelden başkasının izinsiz girmesinin yasaklanması,

  - Tesis alanının atık akümülatörle temasta olan kısımlarında zemin geçirimsizliğinin sağlanması, bu amaçla, kalınlığı en az 25 cm olan betonarme veya asfalt zeminin yapılması ve duvarların aside karşı dayanıklı malzeme ile kaplanması,

  -Sızdırma ve akıntı yapmayan atık akümülatörlerin en fazla beş adedi üst üste konulması, sızdıran akümülatörler in sızdırmaz polipropilen kaplarda muhafaza edilmesi,

  - Atık akümülatörlerin içinde bulunan asitler için asit nötralizasyon ünitesi veya gerekli arıtma üniteleri bulunması,

  - Atık kabul alanı ve işletme alanının yağmura karşı korunması,

  - Sahada ortaya çıkan yağmur suları, yıkama ve benzeri atık suların ayrı toplanarak, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde yer alan sınır değerlere uygun şekilde arıtılması


  Ömrünü Tamamlamış Lastik Geçici Depolama İzni

  ÖTL Geçici depolama tesisi işletecek gerçek veya tüzel kişiler,  Yönetmeliğin 13, 15 ve 16 ncı maddelerinde belirtilen hükümlere uygun olarak il çevre ve orman müdürlüğünden izin almak zorundadır. Lastik tamirhaneleri, kaplamacılar, perakende satış noktaları, oto sanayi ve benzeri işletmelerin ÖTL biriktirme yerleri için il çevre ve orman müdürlüğünden izin alma zorunluluğu bulunmamaktadır.

  Ayrıca ÖTL Geçici depolama tesisini işletenler ÖTL’lerin yetkili taşıyıcılar ile taşınmasını sağlamakla yükümlüdür.

  Lisanslı Ömrünü Tamamlamış Lastik Geri Kazanım Tesisleri

  Geçici depolama alanlarının yer seçimi

  Geçici depolama alanları aşağıda belirtilen kriterlere göre seçilir:

  a) Geçici depolama alanları, taşkın riskinin yüksek olduğu bölgelerde, heyelan, deprem, çığ ve erozyon bölgelerinde, yangın riski taşıyan alanlar ile tarım ve orman arazileri, meskun mahaller gibi yerlerde kurulamaz.

  b) Lastik yığınları yüksek gerilim hatları altında bulunamaz.


  Geçici depolama alanlarının teknik özellikleri ve işletme koşulları

  Geçici depolama alanlarında aşağıdaki teknik özellikler ve işletme koşulları sağlanır:

  a) Bu alanların zemini, beton, sıkıştırılmış kil veya yangına meydan vermeyen buna benzer maddelerle kaplanarak sızdırmazlık koşulları sağlanır. Bu alanlarda yağmur suyu birikintilerinin oluşmasını önleyecek şekilde zemine şekil verilir ve depo çevresinde yağmur suyu drenaj kanalları bulundurulur.

  b) Sahada yangına karşı gerekli tedbirler alınır. Depolanan lastiklerin toplam hacmi 2000 m3 ü geçecek ise dakikada 2500 litre suyu 6 saat boyunca sağlayabilecek bir su kaynağı hazırda bulundurulur.

  c) Lastiklerin istiflenmesi ve depolanmasında 4/12/1973 tarihli ve 7/7583 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kararlaştırılan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünün ilgili hükümleri doğrultusunda uygulama yapılır. Lastik yığınları ile depolama sahası sınırı arasında koruma hattı ve lastik yığınları arasında iç yangın yolları bırakılır.

  ç) İlgili belediyenin itfaiye müdürlüğünden yangın tedbirlerinin yeterli olduğuna dair belgenin alınması zorunludur.

  d) Sahanın etrafı en az 1,5 metre yüksekliğinde yapı malzemesi ile çevrilir.

  e) Elektrik, aydınlatma direkleri tesisatı ve teçhizatı ile topraklama ilgili mevzuata göre yapılır. Yıldırım tehlikesine karşı TS 622’ye uygun bir paratoner sistemi kurulur.

  f) İdari binalar, araç park alanı, yanıcı malzemeler dahil her türlü yangına açık maddeler, lastik yığınlarından en az 60 metre uzaklıkta olmalıdır.

  g) Sahada çalışan bütün motorlu araçlarda yangın söndürme cihazı bulunmalıdır.

  ğ) Tesise kabul edilen ve çıkışı yapılan ÖTL miktarlarının tespiti için kantar bulundurulması, kayıtların tutulması ve kayıt tutulmasından sorumlu en az bir teknik personelin tesiste bulundurulması gereklidir.

  h) Lastik yığınlarının üzeri ve çevresi, sivrisinek, fare gibi zararlıların ürememesi için düzenli olarak ilaçlanır.

  ı) Lastiklerin kapladığı alanın en aza indirilmesi ve taşıma kolaylığının sağlanması amacıyla bu alanlarda çevre kirliliği yaratmayacak şekilde lastik kırma ve parçalama üniteleri kurulabilir.

  i) Lastik yığınlarının 300 metreden daha yakınında açık alanda ateş yakılmasına ve 60 metreden daha yakınında ise kaynak veya başka ısı üreten cihazların çalıştırılmasına izin verilmez.


  Endüstriyel Atık Yönetim Planı Hazırlanması

  Endüstriyel Atık Yönetim Planı Hazırlanması

  Firmalar;

  02.04.2015 Tarih ve 29314 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Atık Yönetimi Yönetmeliği’nin Atık Üreticisinin ve Atık Sahibinin Yükümlülükleri başlığı altında yer alan Madde-9.c gereğince ‘’ Ürettiği atıklara ve atıkların önlenmesi ile azaltılmasına yönelik olarak hazırlamakla yükümlü olduğu atık yönetim planını hazırlayarak sunmakla’’ yükümlüdür ibaresi yer almaktadır.

  Endüstriyel Atık Yönetim Planının hazırlanmasının amacı; atıkların oluşumlarından itibaren, bertaraflarına kadar oluşacak ve oluşması muhtemel atıkların çevreye verecekleri zararı en az düzeye indirilmesidir. Bu bağlamda Endüstriyel Atık Yönetim Planının sağlıklı olarak hazırlanabilmesi için, tesiste oluşan atıkların analizlerinin iyi yapılması gerekmektedir. DMR ÇEVRE DANIŞMANLIK İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ olarak, uzman ve teknik kadromuzla Endüstriyel Atık Yönetim Planının eksiksiz olarak hazırlanması, tesiste bulunan eksikliklerin giderilmesi ve hızlı sonuç alınması odaklı olarak hizmet vermekteyiz.

  ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI

  Ülkemizde her geçen gün artan nüfus yoğunluğu ve sanayileşme, artan kirlilik yüklerinin azaltılması ve oluşan atıkların minimum seviyeye indirilmesi maksatlı olarak bir takım önlemler alınmasını zorunlu hale getirmiştir. Mevcut kirlilik nedeniyle doğal kaynakların azalması veya hiç kullanılmaması gibi problemler doğmuştur. Günümüzde atık yönetimi çok önemli bir hale gelmiş olup, sanayileşme ve üretim sektörlerindeki farklılık nedeniyle oldukça karmaşık bir hal almıştır.

  Endüstriyel Atık Yönetim Planına bakıldığında atıkların belirli bir atık yönetimi hedefine yönelik olarak gerekli uygun yöntem, teknoloji ve programın seçilerek uygulanmasını kapsamaktadır. Atık yönetiminin işletmelerdeki sıralamasına bakıldığında;

  • Atığı Önleme
  • Atığı Azaltma
  • Yeniden Kullanım
  • Geri Dönüşüm
  • Geri Kazanım
  • Nihai bertaraf,

  aşamalarından oluşmaktadır.

  Tehlikeli Atık Yönetim Planı nedir? Niçin yapılır? Planları kimler hazırlamalıdır? Planda neler olmalıdır? Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Planlarında neler olmalıdır?

  1- Tehlikeli Atık Yönetim Planı nedir?

  Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (TAKY)’nde tanımlanan şekliyle;

  Tehlikeli Atık Yönetim Planı: Atıkların çevreyle uyumlu bir şekilde yönetimini sağlamak üzere hazırlanan kısa ve uzun vadeli program ve politikalardır.

  2-İl Tehlikeli Atık Yönetim Planları Niçin Yapılır?

  İl Tehlikeli Atık Yönetim Planları; bir ilde oluşan tehlikeli atıkların miktarını, ne kadarının geri kazanıldığını, ne kadarının bertaraf edildiğini, ne kadarının geçici depolandığını tespit etmeye yarar. Yönetim planları en az 3 yıllık yapılır ve bu şekilde Bakanlığın hazırlayacağı tehlikeli atık yönetim planlarında ülkemizde hangi kapasitede kaç adet geri kazanım ve bertaraf tesisi olması gerektiğini tespit etmeye yardımcı olur.

  3-Planları kimler hazırlamalıdır?

  a) Tehlikeli atık üreten tesisler

  b) Belediyeler (Evsel Tehlikeli Atıklar için)

  c) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

  4- Tehlikeli atık üreten tesislerin yönetim planlarında neler olmalıdır?

  Tehlikeli atık yönetim planlarının ÖNCELİKLE tehlikeli atık üreten sanayici tarafından doldurularak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine gönderilmesi gerekmektedir.

  Sanayicinin hazırladığı ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine gönderilecek atık yönetim planları detaylı olmalıdır. Her tesisin atık yönetim planı farklı olabilir. Tesisin prosesine ve yönetim politikasına (atıkların geri kazanımı, bertarafı, ihraç edilip-edilmeyeceği, 3 yıl içinde kapasitenin artırılıp artırılmayacağı gibi) vs. göre değişebilir. Ancak, her yönetim planında mutlaka olması gerekenler;

  -     Tesis içinde oluşan atıkların TAKY Ek-7’de verilen kodlar ve miktarları,

  -     Geçici depolama alanlarının durumunu gösteren bilgiler,

  -     Atıkların ne kadarının geri kazanıldığı,

  -     Ne kadarının bertarafa gönderildiği,

  -     Atıkların gönderildiği geri kazanım ve bertaraf tesislerinin isim ve adresleri,

  -     Atıklara uygulanan işlemler,

  -     Tesis içinde atık minimizasyonu için yapılan işlemlerdir.

  5- Belediyelerin hazırlayacağı yönetim planlarında neler olmalıdır?

  Belediyelerin hazırlayacağı tehlikeli atık yönetim planları, evlerden kaynaklanan tehlikeli atıkları kapsamakta olup ayrı bir format belirlenmemiştir. Ancak yönetim planları hazırlanırken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

  -     Evlerden kaynaklanan tehlikeli atıklar kaynağında ayrı mı toplanıyor, yoksa ayırma ünitesi mi var belirtilmelidir. Bunların hiçbiri yoksa ne planlandığı belirtilmelidir. Amaçlar, hedefler verilmelidir.

  -     Ayrı toplanan tehlikeli atıkların adları atık kodları ile birlikte ve miktarları belirtilmelidir. Nüfusa ve nüfus artış oranına göre 3 yıllık olara tahmini hazırlanmalıdır.

  -     Ayrı toplanan tehlikeli atıklar için geçici depolama veya ara depolama tesisleri var mı yok mu bilgi verilmelidir.

  -     Geri kazanım veya bertaraf tesislerine gönderilmesi için taşıma planları yer almalıdır. (Haftalık aylık veya belli bir miktara erişince gönderileceği gibi.)

  -     Taşıma için lisanslı araçlar belediyeye mi ait, yoksa lisanslı taşıma firmalarından mı karşılanıyor ya da ne planlanıyor, belirtilmelidir.

  -     Kamuoyunun bilgilendirilmesi için yapılanlar ve yapılacaklar anlatılmalıdır.

  6-Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinin hazırlayacağı İl Yönetim Planlarında neler olmalıdır?

  İl Yönetim Planları, sanayiciden ve belediyelerden gelen atık yönetim planları doğrultusunda İl Müdürlüklerince değerlendirilerek Bakanlığımıza gönderilecektir. Gönderilen il atık yönetim planlarında yer alan bilgilere göre ülke yönetim planı hazırlanacağı için bu bilgiler  kısa ve öz olması gerekmektedir. Bu nedenle Bakanlığımıza gönderilecek il yönetim planlarında mutlaka yer alması gereken bilgiler;

  -     İlde bulunan tehlikeli atık üreten tesislerin ad ve adresleri,

  -     İlde bulunan geri kazanım  ve bertaraf tesislerinin ad ve adresleri,

  -     Hangi türden ne kadar miktarda atık oluşmaktadır. (Atık kodları verilerek)

  -     Hangi geri kazanım tesislerine veya bertaraf tesislerine ne miktarda atık gönderilmektedir.

  -     Ne kadar atık geri kazanım ve bertaraf için bekletilmektedir.

  -     3 yıl sonra hangi atıktan ne kadar oluşacaktır.

  Atık Pil ve Aküler

  Atık Akü Geri Kazanım Tesisi Lisansı 

  Kullanım dışı kalan geri dönüştürülebilir atık akülerin çeşitli geri dönüşüm yöntemleri ile hammadde olarak tekrar imalat süreçlerine kazandırılması işine geri dönüşüm denir. Lisans alınması zorunludur. 

  Atık Akü Taşıma Lisansı 

  Atık akümülatörlerin toplandıkları yerden geçici depolama veya bertaraf tesislerine karayolu ile taşınması, Valilikten taşıma lisansı almış gerçek ve tüzel kişilerce, atık türüne göre uygun araçla yapılır. 

  Atık pil taşıyacak araç ve firmalar için lisans alma zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak, atık pillerin kapalı kasalı kamyonetlere yerleştirilmiş asgari 210 litrelik HDPE fıçılarda taşınması zorunludur. 

  Atık pil ve atık akümülatör taşıyacak araçların renginin kırmızı olur, araç kasasında atık pil taşıyacak ise "Atık Pil Taşıma Aracı", atık akümülatörler için ise "Atık Akümülatör Taşıma Aracı" yazılması zorunludur.

  Tıbbi Atıklar

  Tıbbi Atık Bertaraf ve Sterilizasyon Tesisi Ön Lisansı ve Lisansı 

  Tıbbi atık bertaraf tesisi ile sterilizasyon tesisi kurmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin Bakanlıktan almaları gereken, kuracakları tesisle ilgili her türlü plan, proje, rapor, teknik veri, açıklamalar ve diğer dokümanlara ilişkin tesisin projelendirilmesine ilişkin izine ön lisans denir. 

  Tıbbi atık taşıyan belediye veya firmaların valilikten; tıbbi atık bertaraf tesisi ile sterilizasyon tesisi kurmak ve işletmek isteyenlerin ise Bakanlıktan alacakları ve konu ile ilgili yeterli uzman ve teknolojik imkânlara sahip olduğunu gösterir belgeye ise lisans denir. 

  Tıbbi Atık Taşıma Lisansı 

  Tıbbi atık taşıma araçları için tıbbi atık taşıma lisansı alınması zorunludur.

  Tıbbi Atık Bertaraf ve Sterilizasyon Tesisi Ön Lisansı ve Lisansı

  Tıbbi atık bertaraf tesisi ile sterilizasyon tesisi kurmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin Bakanlıktan almaları gereken, kuracakları tesisle ilgili her türlü plan, proje, rapor, teknik veri, açıklamalar ve diğer dokümanlara ilişkin tesisin projelendirilmesine ilişkin izine ön lisans denir. 

  Tıbbi atık taşıyan belediye veya firmaların valilikten; tıbbi atık bertaraf tesisi ile sterilizasyon tesisi kurmak ve işletmek isteyenlerin ise Bakanlıktan alacakları ve konu ile ilgili yeterli uzman ve teknolojik imkânlara sahip olduğunu gösterir belgeye ise lisans denir. 

  Ömrünü Tamamlamış Araç İşleme Tesisi Lisansı

  Ömrünü tamamlamış araçların bir tesise teslim edildikten sonra arındırılması, sökülmesi, kesilmesi, parçalanması, parçalama sonrası oluşan atıkların geri kazanıma veya bertarafa hazırlanması için yapılan her türlü faaliyet ile ömrünü tamamlamış araçlar ve bunlara ait aksam parçaların geri kazanımı veya bertarafı öncesi gerçekleştirilecek diğer işlemler işleme olarak tanımlanmaktadır.

  İşleme tanımı kapsamında yer alan kesme, parçalama, parçalama sonrası oluşan atıkların geri kazanıma veya bertarafa hazırlanması, ömrünü tamamlamış araçlar ve bunlara ait aksam parçaların geri kazanımı veya bertarafı öncesi gerçekleştirilecek faaliyetlerden birini veya bir kaçını gerçekleştiren tesisler işleme tesisi olarak adlandırılır.

  Özel veya herhangi bir kamu kurumuna ait işleme ve geçici depolama alanları Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik Ek-1 kapsamında yer alan teknik kriterlere uygun olarak kurulur ve işletilir. Bu faaliyetler için 29/4/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Çevre İzni ve Lisansı alınması zorunludur.

  ÖTL Tesisi ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Kurulması

  İşleme tesislerinin TS EN ISO 14001 çevre yönetim sistemine sahip olması zorunludur. Tesisler lisans aldıktan sonra bir yıl içinde çevre yönetim sistemini kurmak ve Bakanlığa belgelemekle yükümlüdür.

  Çevre izni alınan tesislere TS EN ISO 14001 çevre yönetim sistemi firmamız tarafından kurulmaktadır.

  Gürültü İznine Bağlı Tesisler

  Çevre Bakanlığı'nın Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğine göre gürültü iznine tabi tesisler.

  1. Enerji Endüstrisi 
  1.1. 300 MW üzeri toplam anma ısıl gücü olan elektrik, ısı, buhar ya da sıcak su üretme tesisleri dahil olmak üzere termik santraller ve diğer yakma tesisleri, 50 MW (dahil)- 300 MW toplam anma ısıl gücü olan elektrik, ısı, buhar ya da sıcak su üretme tesisleri dahil olmak üzere termik santraller ve diğer yakma tesisleri,
  1.2. Petrol ve gaz rafinerileri, 
  1.3.Kok fırınları, 
  1.4. Kömür gazlaştırma ve sıvılaştırma tesisleri, 
  500 ton/gün veya üzerindeki kapasitedeki taş kömürü, linyit, odun, turba, koyu katran ve benzeri maddeleri kullanan kuru damıtma tesisleri (Koklaştırma, gazlaştırma, uçucu maddeleri alma, vs.). Odun kömürü üretimi hariç. 500 ton/gün’ün altındaki kapasitede taş kömürü, linyit, odun, turba, koyu katran ve benzeri maddeleri kullanan kuru damıtma tesisleri (Koklaştırma, gazlaştırma, uçucu maddeleri alma, vs.). Odun kömürü üretimi hariç.  2. Metal Üretimi ve İşlenmesi 

  2.1. Metal cevheri fırınlama veya sinterleme tesisleri (sülfür cevheri dahil), 

  2.2. 10 ton/saat üzerinde üretim kapasitesine sahip kesintisiz döküm tesislerini de içeren pik demir veya çelik üretimi (birincil ve ikincil ergitme) için entegre tesisler 2,5-10 ton/saat arasında üretim kapasitesine sahip kesintisiz döküm tesislerini de içeren pik demir veya çelik üretimi (birincil ve ikincil ergitme) için entegre tesisler

  2.3. Demir veya çelik işleme tesisleri: 
  2.3.1. Saatte 60 tondan fazla çelik işleyen sıcak haddeleme tesisleri Saatte 20 – 60 ton arası çelik işleyen sıcak haddeleme tesisleri;
  2.3.2. Isıl gücün 20 MW’ı aştığı durumda birim gücün 50 kJ’den fazla olduğu şahmerdanlı veya tokmaklı tesisler;
  2.3.3. Saatte 2 ton’dan fazla işleme kapasitesi olan demir ve çeliğin eritilmiş metal (çinko, kalay ve diğerleri) ile koruyucu yüzey kaplama uygulaması,

  2.4. 150 ton/gün’den fazla üretim kapasitesine sahip olan demir ve çeliğin döküldüğü dökümhaneler, 20-150 ton/gün arasında üretim kapasitesine sahip olan demir ve çeliğin döküldüğü dökümhaneler,

  2.5. Aşağıdaki uygulamalara yönelik tesisler: 
  2.5.1. Cevherden, konsantreden ya da ikincil hammaddelerden metalürjik, kimyasal veya elektrolitik prosesler ile demir içermeyen ham metal üretim tesisleri,
  2.5.2. Kurşun ve kadmiyum için günde 8 tondan fazla ya da diğer bütün metaller için günde 40 tondan fazla ergitme kapasiteli geri kazanılmış ürünleri de içeren (rafine etme, döküm vb.) alaşımlar dahil demir içermeyen metal ergitme ve/veya bileşiklerinin imali tesisleri, Kurşun ve kadmiyum için 4-8 ton/gün arasında, diğer bütün metaller için 20-40 ton/gün arasında ergitme kapasiteli geri kazanılmış ürünleri de içeren (rafine etme, döküm vb.) alaşımlar dahil demir içermeyen metal ergitme ve/veya bileşiklerinin imali tesisleri,

  2.6. İşleme tanklarının hacminin 30 m³’den fazla olduğu, elektrolitik veya kimyasal bir proses kullanılarak metal ve plastik maddelerin yüzey işlemesinin yapıldığı tesisler,  3. Mineral, İnşaat Malzemeleri Endüstrisi 

  3.1. Asbest ve asbest içeren ürünleri çıkarma, üretme, işleme, dönüşüm tesisleri 

  3.2. Günlük kapasitesi 500 tondan fazla olan döner fırınlarda çimento klinkeri üretme tesisleri, 

  3.3. Günlük kapasitesi 50 tondan fazla olan döner fırınlarda ya da diğer fırınlarda kireç üretme tesisleri 

  3.4. Eritme kapasitesi günde 20 tondan fazla olan cam elyaf dahil, cam üretme tesisleri

  3.5. Ergitme kapasitesi günde 20 tondan fazla olan mineral elyaf üretimi de dahil, mineral madde ergitme tesisleri

  3.6. Üretim kapasitesi günde 75 tondan fazla olan çatı kiremidi, tuğla, refrakter tuğla kiremit, fayans ve porselen gibi seramik ürünlerinin ısıl işlemle elde edildiği tesisler   4. Kimya ve Petrokimya Endüstrisi 

  4.1.Entegre kimya tesisleri, örneğin, çeşitli ünitelerin bitişik ve fonksiyonel olarak birbirine bağlı olduğu, kimyasal dönüştürme proseslerini kullanarak endüstriyel ölçekte (100 ton/gün ve üzeri) üretim yapan tesisler. Entegre kimya tesisleri, örneğin, çeşitli ünitelerin bitişik ve fonksiyonel olarak birbirine bağlı olduğu, kimyasal dönüştürme proseslerini kullanarak 100 ton/gün’den az kapasiteyle üretim yapan tesisler.

  4.1.1. Temel organik kimyasalların üretimi:
  a) Basit hidrokarbonlar (lineer veya döngüsel, doymuş veya doymamış, alifatik veya aromatik);
  b) Alkoller, aldehitler, ketonler, karboksilik asitler, esterler, asetatlar, peroksitler ve epoksi reçineler gibi oksijen içeren hidrokarbonlar;
  c) Kükürtlü hidrokarbonlar;
  ç) Aminler, amidler, azotlu, nitritli ve nitratlı bileşikler, nitriller, siyanitler ve iso siyanitler gibi azot içeren hidrokarbonlar;
  d) Fosfor içeren hidrokarbonlar;
  e) Halojenik hidrokarbonlar;
  f) Organometalik bileşikler;
  g) Temel plastik maddeler (polimerler, sentetik elyaflar ve seluloz bazlı elyaflar);
  ğ) Sentetik kauçuk;
  h) Boya ve pigmentler;
  I) Yüzey aktif maddeler;

  4.1.2. Temel inorganik kimyasalların üretimi:
  a) Amonyak, klor ya da hidrojen klorür, flor ya da hidrojen florür, karbon oksitler, kükürt bileşikleri, azot oksitler, hidrojen, kükürt di oksit, karbonil klorür gibi gazlar;
  b) Kromik asit, hidroflorik asit, fosforik asit, nitrik asit, hidroklorik asit, sülfürik asit, oleum ve kükürtlü asitler gibi asitler;
  c) Amonyum hidroksit, potasyum hidroksit, sodyum hidroksit gibi bazlar;
  ç) Amonyum klorür, sodyum klorit, potasyum klorit, potasyum karbonat, sodyum karbonat, perborat, gümüş nitrat, baryum sülfat gibi tuzlar;
  d) Ametaller, metal oksitler ya da kalsiyum karpit, silisyum, silisyum karpit gibi diğer inorganik maddeler;

  4.2. Fosfor, azot ya da potasyum temelli gübre üretimi (basit veya bileşik gübreler)

  4.3. Temel bitki sağlığı ürünlerinin ve biyositlerin üretimi 

  4.4. Kimyasal ya da biyolojik prosesler kullanılarak temel farmasötik ürünlerin üretimi (alkaloid tesisler dahildir),

  4.5. Patlayıcı üretimi,
  5. Atık Yönetimi 

  5.1. Tehlikeli atıkların bertaraf edildiği veya geri kazanıldığı,14/03/2005 tarihli ve 25755 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin EK-2A ve EK-2B de verilen ekleri (R1, R5, R6, R8 ve R9 işlemleri) ile atık yağların kontrolü hakkındaki 21.01.2004 tarihli ve 25353 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğinde belirtilen ve günlük kapasitesi 10 tonun üzerindeki tesisler 

  5.2. Saatlik kapasitesi 3 tonun üzerindeki evsel atık yakma tesisleri

  5.3*.
  14/3/2005 tarihli ve 25755 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin EK-2A’da, D8 ve D9 başlıkları altında belirtilen ve günlük kapasitesi 50 tonun üzerindeki tehlikeli olmayan atıklar için bertaraf tesisleri

  5.4. *
  Organik olmayan atıklar için deponi alanları hariç, günlük kapasitesi 10 tondan fazlasına ulaşan veya toplam kapasitesi 25 000 tondan fazla olan deponi (düzenli depolama) tesisleri 
  6. Kağıt Endüstrisi 

  6.1. Keresteden ya da diğer lifli malzemelerden selüloz ve/veya kâğıt hamuru üretim tesisleri

  6.2. Günde 20 tondan fazla üretim kapasitesi olan kâğıt ve karton üretim tesisleri 
  7. Gıda Endüstrisi: 

  7.1. Günlük hayvansal karkas kapasitesi 50 tondan fazla olan mezbahaneler;

  7.2. Aşağıdakilerden gıda üretmeye ilişkin her türlü işlem ve proses:
  7.2.1. Günlük nihai ürün üretim kapasitesi 75 tondan fazla olan hayvansal hammadde (süt dışında),
  7.2.2. Günlük nihai ürün üretim kapasitesi 300 tondan fazla (3 aylık ortalama değer bazında) olan bitkisel hammadde,
  7.2.3. Tesise giren günlük süt miktarı 200 ton ve daha fazla (yıllık ortalama değer bazında) olan süt ve süt ürünleri üretimi,

  7.3. Günlük işlem kapasitesi 10 tondan fazla olan hayvan kesimi yan ürünleri ve artığı işleme vb. tesisler;
  8. Tarım Sektörü * 

  8.1. Yer kapasitesi aşağıdaki sayıdan fazla olan büyük ve küçük baş hayvan yetiştiriciliğinin yapıldığı tesisler:
  8.1.1. büyük ve küçük baş hayvanlar için 750 üzeri yer;
  8.1.2. 30 kg.’ın üstünde büyük ve küçük baş hayvan üretimi için 2000 üzeri yer;

  8.2. En az aşağıdaki kapasitelere eşit kapasitedeki toplu kümes hayvancılığının yapıldığı tesisler:
  8.2.1. Piliçler için 40.000 yer;
  8.2.2. Tavuklar için 40.000 yer.
  9. Tekstil Sektörü 

  9.1. Kapasitesi günde 10 tondan fazla olan elyaf veya tekstil ön işlem (yıkama, ağartma, terbiye ve merserizasyon gibi işlemler) veya boyama tesisleri

  9.2. Günlük nihai ürün kapasitesi 12 tonun üzerinde olan hayvan derisi ve postu tabaklama ve/veya deri mamülleri işleme tesisleri;
  10. Diğer Tesisler/Faaliyetler 

  10.1. Solvent tüketim kapasitesi saatte 450 kg’dan veya yılda 600 tondan fazla olan, organik solvent kullanılarak malzeme, nesne ve ürünlerin yüzey işlemlerinin yapıldığı tesisler; örn. apreleme, baskı, kaplama, yağ giderme, su geçirmez hale getirme, boyutlandırma, boyama, temizleme ya da emprenye etme faaliyetleri Solvent tüketim kapasitesi 150-450 kg/saat veya 200-600 ton/yıl arasında olan, organik solvent kullanılarak malzeme, nesne ve ürünlerin yüzey işlemlerinin yapıldığı tesisler; örn. apreleme, baskı, kaplama, yağ giderme, su geçirmez hale getirme, boyutlandırma, boyama, temizleme ya da emprenye etme faaliyetleri

  10.2. Yanma ve grafitleştirme yolu ile karbon ya da elektrografit üretme tesisleri

  NOT:

  Bu listede yer alan ve yanında (*) işareti bulunan tesislerin yerleşim alanına olan mesafesi, maruz kalan kişi sayısının yoğunluğu, gürültü kaynağının sayısı ve seviyesi göz önünde bulundurularak;

  - Gürültü Kontrol İzin Belgesine esas “ Mevcut İşletmeler İçin Akustik Rapor” hazırlanıp hazırlanmayacağına; Liste A’da yer alan tesisler için Bakanlık, Liste B’de yer alan tesisler için tesisin kurulu olduğu alana bağlı olarak yetki devri yapılan belediyeler veya İl Çevre Müdürlükleri tarafından karar verilir.

  - ÇED Prosedürü uygulanacak tesisler için “Planlanan İşletmeler İçin Akustik Rapor” hazırlanıp hazırlanmayacağına; Liste A’da yer alan tesisler için Bakanlık, Liste B’de yer alan tesisler için İl Çevre Müdürlükleri tarafından karar verilir.

  TEHLİKELİ ATIK GEÇİCİ DEPOLAMA İZNİ

  Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Atık Üreticisinin Yükümlülükleri başlıklı 9. Maddesi ( l ) ve ( m ) bentleri gereğince, tehlikeli atık üreten firmalar tehlikeli atıklarını geçici depolamak üzere gerekli önlemleri alarak, aşağıda belirtilen özelliklere sahip bir atık sahası oluşturmak zorundadır. Aylık tehlikeli atık üretimi 1000 kg’ ı aşmayan firmalar izin almaksızın 6 ay süre ile atıklarını geçici olarak depolayabilmektedir. Aylık 1000 kg’dan fazla tehlikeli atık üreten firmalar ise Valilik’ten (İl Çevre Müdürlüğü) Tehlikeli Atık Geçici Depolama İzni almak zorundadırlar. 


  Başvuru Koşulları: Aylık 1000 kg’dan fazla tehlikeli atık üretmek  Gerekli Belgeler: Tehlikeli Atık Geçici Depolama Sahası Oluşturulurken

  1.Atıkları, en az 6 ay süreli depolayabilecek kapasiteye sahip, 
  2.Taban geçirimsizliği sağlanmış, beton zemin üzerinde, 
  3.Dışarıdan gelebilecek etkilere karşı korunaklı (üzeri kapalı ve etrafı çevrili) 
  4.Dökülme ve sızmalara karşı toplamanın yapılacağı drenaj kanalına sahip ( drenaj kanalının sızdırmaz bir havuz yada tanka bağlantısının bulunması) ve aynı amaçlı absorban malzemenin hazır bulunacağı, 
  5.Herhangi bir yangına anında müdahele için atık özelliklerine uygun yangın söndürücülerin olacağı, 
  6.Atıkların uygun konteyner veya varillerde, ağızları kapalı şekilde tutulacağı, 
  7.Konteynerlerin üzerinin uygun etiketli olacağı, (atık cinsi, miktarı ve depolama tarihini belirtir) 
  8.Sahanın tehlikeli atık sahası olduğunu belirtir bir levhanın olacağı,Bir saha olarak hazırlanmalıdır. 


  İşlem Adımları:

  1.Başvuru, 
  2.Depolama alanının incelenmesi, 
  3.Mevcut eksikliklerin giderilmesi, 
  4.Uygun bulunduğu takdirde izin verilmesi 

  Çevre Yönetimi

  uruluşunuzun Tüm faaliyetlerinin Çevreye Olan etkilerini en aza indiriyoruz. Çevmed Çevre Müşavirlik olarak; Atık Yönetimi, Çevresel Risk Yönetimi, Ulusal Mevzuatlar, Çevresel Analizler konusunda Tüm süreçlerinizi biz yönetiyoruz. Çevre İzin ve Lisans Çalışmalarınızı titizlikle yürütüyoruz. Geri Dönüşüm, Geri Kazanım, Ambalaj Atığı Toplama Ayırma, Tehlikesiz Atık Toplama Ayırma, Tehlikeli Atık Yönetimi işlerinizi tüm yönetimi üstleniyoruz.

  Çevre Görevlisinin Görevleri Nelerdir?

  a) Çevre yönetimi hizmetlerini mevzuata uygun bir şekilde yürütmek, koordine etmek, çevre yönetimi hizmeti çalışmalarını düzenli aralıklarla izleyerek, ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğini tespit etmekle,

  b) İşletmeye hizmet vermeye başladığı tarihten itibaren her ay aylık faaliyet raporunu hazırlamak, bu raporları en geç takip eden ayın on beşine kadar  işletme sahibine veya sorumlusuna sunmak ve sisteme yüklemekle,

  c) İşletmeye hizmet vermeye başladığı tarihten itibaren otuz gün içinde, takip eden her yılda ise bir defadan az olmamak üzere işletmenin genel durumunu kapsayacak şekilde iç tetkik raporunu hazırlamak, bu raporları işletme sahibine veya yetkilisine sunmak ve sisteme yüklemekle,

  ç) İşletmeye hizmet vermeye başladığı tarihten itibaren otuz gün içerisinde ve takip eden her yılda, işletme yetkililerine ve çalışanlarına yönelik olarak mevzuat ve çevresel konularda en az bir kere bilgilendirici eğitim çalışması yapmak ve özendirici faaliyetler düzenlemekle, düzenlediği eğitimlere ilişkin hazırladığı raporları sisteme yüklemekle,

  d) İç tetkik raporlarını, aylık faaliyet raporlarını ve eğitimle ilgili belgeleri Bakanlıkça belirlenerek ilan edilen formatlara uygun olarak hazırlamakla,

  e) İşletmede uygunsuzluk tespit edildiğinde, tespit tarihinden itibaren  en geç otuz gün içerisinde uygunsuzluğa ilişkin raporu sisteme yüklemekle ve  işletme sahibine/yetkilisine uygunsuzluğun giderilmesi için önerilerde bulunarak uygunsuzluğun giderilip giderilmediğinin takibini yapmakla, uygunsuzluğun giderildiği tarihten itibaren otuz gün içerisinde yapılan işlem ve uygunsuzluğun giderilmesine ilişkin raporu sisteme yüklemekle,

  f) İşletmenin çevre mevzuatı kapsamında alması gerekli çevre izni, çevre izin ve lisans belgelerini almak, güncellemek ve/veya yenileme çalışmalarını yürütmekle,

  g) İşletmenin çevre mevzuatı kapsamındaki beyan ve bildirimlerini belirtilen formatta, zamanında ve eksiksiz olarak yapmakla,

  ğ) Yetkili makam tarafından istenilecek bilgi ve belgeleri belirtilen formatta, zamanında ve eksiksiz olarak sunmakla,

  h) İşletmede yürüttüğü tüm çalışmaları imzalı belgeler halinde 5 (beş) yıl süre ile muhafaza etmekle,

  ı) SGK hizmet belgesi ve dökümlerini 5 (beş) yıl süre ile muhafaza etmekle,

  i) Yetkili makam tarafından yapılacak planlı veya haberli denetimler sırasında işletmede hazır bulunmak, istenen bilgi ve belgeleri sağlamakla,

  j) Vize dönemi içinde en az bir kere Bakanlık tarafından yapılacak/yaptırılacak eğitime katılmakla,

  k) İşletme ile ilgili öğrendikleri ticari sır mahiyetindeki bilgileri saklı tutmakla, yükümlüdür.

  ÇEVRE İZİN veya ÇEVRE İZİN ve LİSANS SÜRECİ

  Çevre izin ve Lisans belgesi başvuruları için belirlenen ortak belgeler haricinde başvuru konusu ile ilgili özel belgelerGeçici Faaliyet Belgesi başvurusu aşamasında (kapsamında) verilecektir.

  Faaliyet göstermiş olduğunuz alanla ilgili İzin/ Lisans konu/ konuları içerisinden gerek bir tanesi gerekse daha fazlası için Çevre İzin ve Lisans Belgesi gerekliliği duyulduğu durumda mutlaka ortak belgeler diye adlandırılan belgeler bir defaya mahsus olmak üzere verilecek.

  Çevre İzin ve Lisans Konuları içerisinden hangileri faaliyet alanınızın kapsamında ise onlar için ayrıca ÇEVRE İZİN veya ÇEVRE İZİN ve LİSANS BELGESİ sürecinin tamamlanması aşamasında gerekli bilgi/belgeler (emisyon raporu, akustik rapor, teknik uygunluk raporu, deneme yakma planı, izleme raporu…) verilecektir.

  81 ilde faaliyet gösteren tüm sanayi kuruluşları öncelikli olarak yapacakları Geçici Faaliyet Belgesi başvuruları için verecekleri ortak belgelere istinaden 30 (otuz) günlük inceleme süreci sonrasında 1 (bir) yıl geçerliliği olan Geçici Faaliyet Belgesini alır.

  Faaliyet belgesini alım tarihi itibariyle en geç 6 (altı) ay içerisinde bilgi, belge ve raporunu (başvuru konusu emisyon ise emisyon ölçüm raporu gibi) Çevre İzin veya Çevre İzin ve Lisansının e-başvuru sürecini tamamlamak üzere sunar. Başvuru yetkili merci tarafından 80 (seksen) gün içerisinde incelenir. Dosyada herhangi bir bilgi, belge ve raporun eksik olmaması ve başvurunun uygun bulunması durumunda Çevre İzin veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi verilir.

  Aksi durumda Geçici Faaliyet Belgesi iptal edilir. 6 (altı) ay süre ile tekrar başvuru yapılamaz ve cezai yaptırımla karşı karşıya kalınır.


  Geçici faaliyet belgesi verilmesi

  (1) (Değişik:R.G-24/2/2010-27503) EK-1 ve EK-2 listelerinde yer alan işletmeler, 6 ncı madde kapsamında geçici faaliyet belgesi için yetkili mercie e-başvuru yapar. Elektronik başvuru dosyasında EK-3A ve EK-3B’de belirtilen bilgi, belge ve raporların bulunması zorunludur. Geçici faaliyet belgesi e-başvuru dosyası yetkili merci tarafından otuz gün içerisinde incelenir.

  (2) 17/7/2008 tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı veya Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir kararı verilen işletmeler, izne esas taahhütlerini yerine getirdiklerini başvuru formunda belgelemek zorundadırlar.

  (3) (Değişik:R.G-24/2/2010-27503) Birinci fıkraya göre yapılan başvurunun yetkili merci tarafından uygun bulunması durumunda işletmeye, gerekli bilgi, belge ve raporların tamamlanması için bir yıl süreli geçici faaliyet belgesi verilir.

  Çevre Danışmanlığın Zorunluluğu

  21 Kasım 2008 tarih ve 27061 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çevre Denetim Yönetmeliği ve 29 Nisan 2009 tarih ve 27214 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çevre Kanununca Alınması gereken İzin ve Lisanslar hakkında Yönetmelik kapsamında, 31 Aralık 2010 tarihine kadar firma yetkilileri tarafından yapılabilen, Çevre İzin veya Çevre İzin ve Lisans başvuruları, 01 Ocak 2011 itibaren 12 Kasım 2010 tarih ve 27757 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik hükümlerince yapılacaktır.
  Madde 7
  Tesis Faaliyetlerinden ;
  a) Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-1 listesinde yer alan faaliyet veya tesisler, çevre yönetim birimlerini kurmak ya da yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak.

  b) Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-2 listesinde yer alan tesisler, en az bir çevre görevlisi istihdam ederek ya da yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti alarak veya çevre yönetim birimi kurmalıdır.

  2-Organize sanayi bölgeleri yönetimleri bünyesinde, en az bir çevre görevlisinin istihdam edilmesi veya çevre yönetim biriminin kurulması ya da çevre danışmanlık firmalarından çevresel faaliyetlerin yürütülmesi hususunda çevre yönetimi hizmetinin alınması zorunludur.

  3- Belediyeler, il özel idareleri ve mahalli idare birlikleri veya bunların iştirakleri, Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan tesis veya faaliyetleri çevresel açıdan yönetmek üzere en az bir çevre görevlisi çalıştırmakla veya çevre yönetim birimi kurmak ya da yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarından çevresel faaliyetlerin yürütülmesi hususunda çevre yönetimi hizmeti almakla yükümlüdür. 
  4- Sağlık kuruluşları ve hastanelerden, yatak kapasitesi 20 ve üzerinde olanlar en az bir çevre görevlisi çalıştırmak veya çevre yönetim birimi kurmak ya da yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarından hizmet almakla yükümlüdür.

  Çevre izni olmadan çalışmanın cezası

  "Bakanlığımız tarafından, Çevre İzni olmadan faaliyet gösteren mevcut işletmelere izin işlemlerini tamamlamak üzere 31.12.2013 tarihine kadar süre verilmiştir. Bu tarihe kadar başvuruda bulunan işletmelere idari yaptırım kararı uygulanmayacak olup, bu tarihten sonra izni olmadan çalıştığı tespit edilen işletmelere para cezası ve faaliyet durdurmaları içeren idari yaptırım kararları uygulanacağı tüm Valiliklere bildirilmiştir. 

   

  Çevre Kanuna istinaden 29.04.2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, 01/04/2010 tarihinde yürürlüğe giren Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmelerin çevre izin ve lisansı almaları zorunludur. Çevre İzin ve Lisansı olmadan faaliyet gösteren işletmelere Çevre Kanununun 20. Maddesi gereği idari para cezaları uygulanmaktadır.

   

  Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzni bulunmayan işletmelerin çevre mevzuatına uygun tedbirleri alarak faaliyetlerine devam etmelerinin sağlanması amacıyla 31.12.2013 tarihine kadar Geçici Faaliyet Belgesi başvurusunda bulunan ve çevre mevzuatında yer alan diğer hususlara uygun çalışan işletmelere, idari para cezası uygulanmayacaktır. Ancak bu tarihten sonra izni olmadan çalıştığı tespit edilen işletmelere Çevre Kanunun 20. Maddesi gereği 1.693.300 TL'ye varan idari para cezaları ve faaliyet durdurmaları da kapsayan idari yaptırım kararları uygulanacaktır.

   

  Çevre izin ve lisans belgesi başvuruları; Yönetmeliğin Ek-1listesinde belirlenen işletmeler için Bakanlık; Ek- 2 listesinde belirlenen işletmeler için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından değerlendirilmektedir. İzin Lisans işlemleri ve süreci ile ilgili gerekli olan bilgi, belge içeriklerine ilişkin güncel formatlar (http://www.csb.gov.tr/gm/ced/) web adresinde "İzin Lisans İşlemleri" başlığı altında yayınlanmaktadır."

  Mersin Çevre Danışmanlık Hizmeti

  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 10.09.2014 tarih ve 29115 sayılı Resmi Gazete 'de "Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği" yayınlanmıştır.

  Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-2 listesinde yer alan tesisler, en az bir çevre görevlisi istihdam etmek ya da yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak , Ek-1 listesinde yer alan tesisler, çevre yönetim birimi kurmak ya da yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak zorundadır.

  Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmelerin, çevre izni veya çevre izin ve lisansı alması zorunludur. İşletmelere verilen çevre izin veya çevre izin ve lisansı, on yıl süre ile geçerlidir.

  Çevre izin veya çevre izin ve lisansı başvurusu çevre yönetim birimi, istihdam edilen çevre görevlisi ya da bakanlıkça yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmaları tarafından yapılacaktır.

  Firmamız Çevre izin veya çevre izin ve lisans e-başvuru dosyasını ve başvuru için gerekli bilgi, belge ve raporları hazırlayarak bu yönetmelikler doğrultusunda hizmet vermek üzere Bakanlık tarafından 318 Numaralı "ÇEVRE DANIŞMANLIK YETERLİLİK BELGESİ" ile yetkili kılınm ıştır.

  Çevre danışmanlık kapsamında firmamız aşağıdaki yükümlülükleri yerine getirmektedir:

  • Tesis için, konusunda uzman ve çevre mevzuatına hâkim bir mühendis koordinatör olarak görevlendirilecektir.
  • Tesis için görevlendirilen Koordinatör, sorumlusu olduğu tesiste sözleşme süresi boyunca her ay çevre denetimi gerçekleştirilecektir.
  • Yapılan denetimler sonunda; en geç bir hafta içerisinde uygunsuzlukları da içerir denetim raporları işverene teslim edilecektir.
  • Denetim raporları; tesiste denetim esnasında, Çevre Mevzuatı kapsamında görülen uygunsuzlukları ve bu uygunsuzlukların giderilmesi için detaylı çözüm önerilerini içerecektir.
  • Koordinatör sorumlusu olduğu tesisin çevre yönetim faaliyetlerini koordine edecektir.
  • Koordinatör sorumlusu olduğu tesisin Çevre İzinleri kapsamında alması gereken belgeleri almak ile ilgili çalışmaları yürütecektir.
  • Bakanlıkça ve/veya İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nce istenecek olan bilgi ve belgeler zamanında ve eksiksiz olarak ilgili kuruma sunulacaktır.
  • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve/veya İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nün yapacağı denetimlerde tesise görevlendirilmiş koordinatör tesiste hazır bulunacak ve çevresel konularla ilgili gerekli soruları cevaplandıracaktır.
  • Çevre denetim çalışmaları ile ilgili olarak her yıl yapılan çalışmalar hakkında detaylı bir rapor sunulacaktır.
  • İşverenin çevre konusunda olabilecek soru ve görüşleri ivedilikle cevaplandırılacak, gerek olması durumunda ilgili Üniversite ve Meslek Odaları ile koordinasyon sağlanacaktır.
  • Çevre Denetimi ve Danışmanlık çalışmaları esnasında ticari sır niteliğinde olan veya olmayan hiçbir bilgi ve/veya belge üçüncü şahıslar ile paylaşılmayacaktır.

  ÇEVRE İZNİ

  Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken; emisyon, deşarj, gürültü kontrol, derin deniz deşarjı ve tehlikeli madde deşarjı konularından en az birini içeren izin.

  Ankara Çevre İzin ve Lisans Belgesi Nereden Alınır

  ÇEVRE İZİN VE LİSANSI

  Çevre İzni ve Lisansı Nedir ?

  Çevre izni, Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken; emisyon, deşarj, gürültü kontrol, derin deniz deşarjı ve tehlikeli madde deşarjı konularından en az birini içeren izindir. Çevre Lisansı , Atıkların toplanması, geri kazanılması, geri dönüşümü ve bertaraf edilebilmesine ilişkin teknik yeterliliktir.

  Çevre izin veya çevre izin ve lisansı başvurusu çevre yönetim birimi, istihdam edilen çevre görevlisi ya da Bakanlıkça yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmaları tarafından yapılacaktır. Başvuru dosyasının yetkili mercilere sunulmasından başvurunun sonuçlanmasına kadar olan tüm süreçler ile bilgi, belge ve raporların doğruluğu, mevzuata uygunluğu ve doğacak hukuki sonuçlar konusunda işletmeci ve hizmet satın alımı yoluyla işlemlerin gerçekleştirilmesi durumunda yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firması sorumludur.

  Firmamız Çevre izin veya çevre izin ve lisans e-başvuru dosyasını ve başvuru için gerekli bilgi, belge ve raporları hazırlayarak bu yönetmelikler doğrultusunda hizmet vermek üzere Bakanlık tarafından 318 Numaralı "ÇEVRE DANIŞMANLIK YETERLİLİK BELGESİ" ile yetkili kılınmıştır

  Çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi işletmeler,

  Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi işletmeler, çevresel etkilerine göre Ek-1 ve Ek-2 listelerinde sınıflandırılmıştır. Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmeler, faaliyette bulunabilmeleri için, öncelikle geçici faaliyet belgesi almak zorundadır. Geçici faaliyet belgesi alan işletmeler belge tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi almak zorundadır.

  Çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi olmayan işletmeler,

  Yönetmeliğin EK-1 ve EK-2 listelerinde yer aldığı halde alıcı ortama herhangi bir hava emisyonu ve atıksu deşarjı olmayan işletmeler yetkili mercie müracaat etmek zorundadır. Çevre izin muafiyetine ilişkin değerlendirme yetkili merci tarafından yapılır. Kuruldukları yerde bir yıldan az faaliyet gösterecek geçici işletmeler, bulundukları İlin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne çalışma süreleri ile ilgili bildirimde bulunmaları halinde, çevre izni kapsamı dışında değerlendirilir. EK-1 ve EK-2 listelerinde yer almayan işletmeler ile kuruldukları yerde bir yıldan az faaliyet gösterecek işletmeler ilgili mevzuatta belirlenen esas, hüküm ve sınır değerlere uymak zorundadır.


  E-ÇEVRE İZİNLERİ KAPSAMI (Çevre İzni-Çevre İzin ve Lisansları)

  Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik
  Yönetmelik 30 Mayıs 2009 tarih ve 27243 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup 01/01/2010 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
  Yönetmeliğin Amacı:
  Ek-1 ve Ek-2 listesinde yer alan faaliyet ve tesisler tarafından 2872 sayılı Çevre Kanununa göre alınması gereken izin ve lisanslara ilişkin tüm iş ve işlemler ile bu iş ve işlemlere ilişkin yetkili mercilerin, çevre yönetim birimlerinin ve çevre görevlilerinin görev ve sorumlulukları ile Bakanlıkça yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarının, işletmelerin ve işletmecilerin yükümlülükleri belirlemektir.
  Çevre iznine veya Çevre İzin ve Lisansına Tabi İşletmeler:
  Bu yönetmelik ile çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi işletmeler, çevresel etkilerine göre;
  a)Çevreye kirletici etkisi yüksek düzeyde olan işletmeler (Ek-1 Listesi)
  b)Çevreye kirletici etkisi olan işletmeler (Ek-2 Listesi) biçimde sınıflandırılmıştır.
  Çevre iznini veya Çevre İzin ve Lisansını Vermeye Yetkili Merciler:
  İşletmelere verilecek geçici faaliyet belgesi veya çevre izin veya çevre izin ve lisansı;
  a)Ek-1 listesinde belirtilen işletmeler için Çevre Orman ve Şehircilik Bakanlığı
  b)Ek-2 listesinde belirtilen işletmeler için İl Çevre Orman ve Şehircilik Müdürlükleri, tarafından verilir.
  Bakanlık, Ek-1 listesinde yer alan işletmeler için geçici faaliyet belgesi, çevre izni ve çevre izin ve lisansı verme yetkisini İl Çevre Orman ve Şehircilik Müdürlükleri'ne devredebilir.
  Çevre izin veya çevre izin ve lisansına e-başvuru dosyasının hazırlanması ve sunulması:
  Çevre izin veya çevre izin ve lisansı başvurusu, çevre yönetim birimi, istihdam edilen çevre görevlisi ya da Bakanlıkça yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmaları tarafından yapılır. Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmeler için çevre izni veya çevre izin ve lisans başvurusu elektronik imza ile elektronik ortamda yetkili merciye yapılır. Bu Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 de belirtilen faaliyet ve tesislerin başvuru dosyalarında Ek-3te belirtilen bilgi, belge ve raporların sunulması zorunludur. İzin ve lisansa esas teşkil edecek tüm ölçüm ve analizlerin Bakanlığa veya Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlara yaptırılması gereklidir.
  Geçici faaliyet belgesi verilmesi (GFB):
  Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmeler, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesi kapsamında geçici faaliyet belgesi için yetkili merciye, e-başvuru yapar. Yapılan bu başvuru içinde 17/7/2008 tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu Kararı veya Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir kararı verilen işletmeler, izne esas taahhütlerini yerine getirdiklerini belgelemek zorundadırlar.
  Çevre izin veya çevre izin ve lisans başvurusunun değerlendirilmesi ve belgenin düzenlenmesi:
  Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmelerin geçici faaliyet belgesinin geçerlilik süresinin sona ermesinden üç ay öncesine kadar, çevre izin veya çevre izin ve lisansının e-başvuru sürecinin tamamlanması zorunludur. E-başvuru dosyası yetkili merci tarafından iki ay içerisinde incelenir. Söz konusu e-başvuru dosyasında herhangi bir bilgi, belge ve raporun eksik olmaması ve başvurunun uygun bulunması halinde yetkili merci tarafından, çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi düzenlenerek işletmeciye verilir.
  Söz konusu e-başvuru dosyasında herhangi bir bilgi, belge ve raporun eksik olması halinde, yetkili merci eksiklikleri işletmeciye ve hizmet satın alımı yoluyla işlemlerin gerçekleştirilmesi durumunda yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmasına bildirir.
  Bildirim tarihinden itibaren eksikliklerin on beş gün içinde tamamlanarak yetkili merciye gönderilmesi zorunludur. Eksikliklerin giderilmesi durumunda yetkili merci tarafından çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi düzenlenerek işletmeciye verilir.
  Bu süre sonunda bilgi, belge ve raporların tamamlanamaması durumunda yetkili merci tarafından 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili maddeleri uyarınca işletmeye idari yaptırım uygulanır ve altı aya kadar ek süre verilebilir. Çevre ve insan sağlığı yönünden tehlike yaratan faaliyetler süre verilmeksizin durdurulur.
  Ek süre verilmemesi veya ek süre sonunda istenilen bilgi, belge ve raporların tamamlanmaması halinde verilmiş olan geçici faaliyet belgesi iptal edilir ve işletmenin faaliyeti durdurulur. Bu durumda, işletme Ek-1 listesinde yer alıyor ise Bakanlık geçici faaliyet belgesinin iptal edildiğini işletmenin bulunduğu yerdeki İl Çevre Orman ve Şehircilik Müdürlüğü'ne, işletme Ek-2 listesinde yer alıyor ise İl Çevre Orman ve Şehircilik Müdürlüğü geçici faaliyet belgesinin iptal edildiğini Bakanlığa bildirir.
  Çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi ve ekleri:
  İşletmelere Ek-5 de yer alan çevre izin veya Ek-6 da yer alan çevre izin ve lisans belgelerinden biri ve ekleri düzenlenir. Çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesinin bir nüshası işletmeye verilir. Belgede işletmeye verilen çevre izin veya çevre izin ve lisansının kapsamı ile eklerinin listesi yer alır. Belge eklerinde işletmenin tabi olduğu çevre mevzuatının adı ve bu kapsamda uyulması gereken standartlar, işletmenin ilgili mevzuatta öngörülen çalışma şartları ve diğer hususlar yer alır. Ekler, yetkili merci tarafından paraflanır. Belge kapsamında değişiklik olması halinde önceki belge iptal edilerek yeni belge düzenlenir.
  Çevre izin ve/veya lisans belgesinin geçerliliği ve yenilenmesi:
  İşletmelere verilen çevre izni veya çevre izin ve lisansı, on yıl süre ile geçerlidir. İşletmede çevre izin veya çevre izin ve lisans şartlarında değişiklik olmaması durumunda on yıllık süre dolmadan üç ay önce yetkili merciye durum raporu ile belgenin yenilenmesi için başvuruda bulunur. Yetkili merci, başvuruyu uygun bulması halinde yeni çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi düzenler. Çevre izin veya çevre izin ve lisans şartları değişikliğe uğrayan işletmeler, değişen şartlarla ilgili bilgi, belge ve raporlarla birlikte yetkili merciye müracaat ederler. Yetkili merci çevre izin ve/veya lisans alma sürecini yeniden başlatır.
  İşletmenin en az üç yıl süre ile çalışmaması durumunda çevre izin veya çevre izin ve lisansı almak üzere yeniden başvuru yapılır.

  İşletmenin sahibinin veya adının değişmesi halinde, yapılan değişiklik işletmeci tarafından değişikliğin gerçekleştiği tarihten itibaren üç ay içinde yetkili merciye bildirilir. İşletmede bu maddenin üçüncü fıkrasındaki değişiklikler yoksa işletmenin çevre izin veya çevre izin ve lisansı, önceki geçerlilik süresi değişmemek kaydıyla yeniden düzenlenir. Faaliyet sahibinin değişmesi durumunda yeni faaliyet sahibinden ayrıca devralınan işletmenin izin veya çevre izin ve lisans koşullarına uyacağına dair taahhütname istenir.

  Çevre İzni ve Lisansı Belge ücretleri

  Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Belgesi İşlemleri

  Ambalaj; Hammaddeden, işlenmiş ürüne kadar bir çok ürünün üreticiden kullanıcıya veya tüketiciye ulaştırılması korunması, taşınması, saklanması ve satışı sırasında kullanılan herhangi bir malzemeden üretilmiş tüm ürünleri ifade etmektedir.

  Mevcut mevzuata göre; ambalaj yada ambalaj malzemesi üretim aşamaları haricinde nihai kullanıcıya veya tüketiciye ulaştıktan sonra ambalaj atığı haline gelmektedir. Ambalaj Atığı olarak nitelendirilen atıklar, geri dönüşümü sağlanabilen ve geri kazanılabilen önemli, ekonomik değeri olan atıklardır.

  Ekonomik değeri bulunan bu atıkların toplanması, ayrıştırılması ve geri dönüşüme aktarılmasını sağlamak amacıyla Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Tesisleri kurulmaktadır. 24.08.2011 Tarih ve 28035 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’nin 7.Bölümünde Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Tesisleri hakkında şu ifadelere yer verilmiştir.

  (1) Ambalaj atıklarının toplanması-ayrılması, geri dönüştürülmesi ve/veya geri kazanılması amacıyla faaliyet göstermek isteyen gerçek ve tüzel kişiler, tesisleri için çevre lisansı almak zorundadır. Çevre lisansı alınması işlemlerinde Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

  (2) Çevre lisansına konu olan toplama-ayırma tesisleri 28 inci, geri dönüşüm tesisleri ise 29 uncu maddede belirtilen kriterleri sağlar

  (3) Enerji Geri kazanım tesisleri için 6/10/2010 tarihli ve 27721 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

  (4) İl çevre ve şehircilik müdürlüğü, çevre lisansı/geçici faaliyet belgesi alan tesisleri, Bakanlığa, ilgili belediyeye ve yetkilendirilmiş kuruluşa bildirir.

  (5) İl çevre ve şehircilik müdürlüğü, çevre lisansı/geçici faaliyet belgesi alan tesislere elektronik yazılım programı için kullanıcı kodu ve şifresi verir.

  (6) Toplama-ayırma tesisi ile geri dönüşüm ve/veya geri kazanım tesisleri, çevre lisanslı/ geçici faaliyet belgeli oldukları süre içerisinde toplanan-ayrılan, geri dönüştürülen veya geri kazanılan ambalaj atıklarına ilişkin verileri, Ek-7’de yer alan Toplama ve Ayırma Tesisi Beyan Formunu ve Ek-8’de yer alan Geri Dönüşüm ve Geri Kazanım Tesisi Beyan Formunu her ay elektronik yazılım programı üzerinden gönderir.

  Yukarıda belirtilen 1.maddedeki Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında YönetmelikÇevre İzin ve Lisans Yönetmeliği olarak değiştirilmiş olup, ilgili yönetmelik hükümleri uygulanmaktadır.

  Atığın Nakliyesini Nasıl Yapacağım

  Taşıma işlemi ve bedeli atık üreticisine ait olup, Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’ne göre tehlikeli atık sınıfına giren atıklar, Yönetmeliği'nin 11, 12 ve 13'üncü Maddeleri doğrultusunda tehlikeli atık taşıma lisansı olan araçlarla sevk edilmelidir. Taşıma sırasında aracın tehlikeli atık taşıma lisans belgesi, sürücü eğitim sertifikası, gönderilen her atık tipi için ayrı olmak üzere firmanın bulunduğu ilin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne atık üreticisi firma tarafından alınacak Ulusal Atık Taşıma Formu ve sevk irsaliyesi doldurularak D Nüshası İlin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gönderilecektir.

  Lisanslı Nakliyenin Normal Nakliyeden Farkı Nedir ?

  Lisanlı araçlar tehlikeli atıkların taşınması için sızdırmazlık gibi özel önlemler alınmış ve Bakanlıktan lisanslanmış araçlardır. Yönetmeliğe göre Tehlikeli atıkların lisanslı araçla nakliyesi zorunludur. Normal nakliye araçlarıyla tehlikeli atık taşınmasına izin verilmemektedir.

  Lisansı Olmayan Araçla Atık Gönderebilir Miyim ?

  50 kg a kadar olan atıklar, paketleme prosedürüne uyularak lisanssız araçla nakliye edilebilmektedir.

  50  Kg Dan Az Atığımı Kargoyla Gönderebilir miyim ?

  Hayır, kargoyla atık gönderimi mümkün değildir


  UATF FORMUNU NEREDEN TEMİN EDERİM

  Taşıma Formları  atık üreticisi tarafından ilgili valilikten temin edilir.

  UATF FORMUNU NASIL DOLDURACAĞIM

  Ulusal Atık Taşıma Formun talep edilen bilgiler aşağıda belirtilen açıklamalara göre doldurulacaktır.

  1) ATIK KODU: Ulusal Atık Taşıma Formunun ÜRETİCİ bölümünde yer alan (12) nolu veri tipi, Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nin  (EK 7) sinde yer alan listede verilen 6 haneli kodlara göre doldurulacaktır..

  2) ATIK ADI:Formun ÜRETİCİ bölümünde yer alan (13) nolu veri tipi, Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (EK 7)de yer alan listede belirtildiği şekilde doldurulacaktır.

  3) H NUMARASI: Formun ÜRETİCİ bölümünde yer alan (11) nolu veri tipi, Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nin EK (5) inde yer alan tehlikelilik özelliklerine göre doldurulacaktır.(örneğin H3-A gibi)

  4) 20° C’ DE FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ: Formun ÜRETİCİ bölümünde yer alan (14) nolu veri tipi aşağıda belirtilen kod  numaralarına göre kodlanacaktır.

  1)       Toz/toz şeklinde

  2)       Katı

  3)       Akışkan/Macun

  4)       Çamurlu

  5)       Sıvı

  6)       Gaz

  7)       Diğer ( belirtiniz)

  5) RENK: Formun ÜRETİCİ bölümünde yer alan (15) nolu veri tipi, aşağıda belirtilen kod numaralarına göre kodlanacaktır.

  1)       Beyaz

  2)       Kahverengi

  3)       Kırmızı

  4)       Mavi

  5)       Sarı

  6)       Siyah

  7)       Yeşil

  8)       Diğer (belirtiniz)

  6) AĞIRLIK:Formun ÜRETİCİ bölümünde yer alan (16) nolu veri tipi, atığın ağırlığı kilogram ve/ veya ton olarak belirtilecektir.

  7) AMBALAJ  VE  KONTEYNIR TÜRÜ: Formun ÜRETİCİ bölümünde yer alan (17) nolu veri tipi, aşağıda belirtilen kod numaralarına göre kodlanacaktır.

  (1)       Varil

  (2)       Ahşap fıçı

  (3)       Bidon

  (4)       Kutu

  (5)       Torba

  (6)       Karışık Ambalaj

  (7)       Basınçlı  hazne

  (8)       Balya

  (9)       Diğer (belirtiniz)

  8) AMBALAJ  VE  KONTEYNIR SAYISI: Formun ÜRETİCİ bölümünde yer alan (18) nolu veri tipi, yukarıda belirtilen ambalaj ve konteynır sayısı formda ayrılan üç dijitli bölüme  yazılacaktır.

  9) TAŞIMA ŞEKLİ: Formun TAŞIYICI bölümünde yer alan (13) nolu veri tipi, aşağıda belirtilen kod numaralarına göre kodlanacaktır.

  (1)       Karayolu

  (2)       Tren

  (3)       Hava

  (4)       Deniz

  (5)       İç Karasular

  Verilen kodlara göre doldurulacaktır.

  10) BERTARAF/GERİ KAZANIM İŞLEMLERİ: Formun ALICI bölümünde yer alan (13) nolu veri tipi, Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nin  (EK 2) sinde yer alan geri kazanım (R kodları)/ bertaraf (D kodları)işlemleri için verilen kodlara göre doldurulacaktır.

  11) ATIK TRANSFERİ: Formun ALICI bölümünde yer alan (14) nolu veri tipi; formda verilen (a),(b),(c),(d) kutularına (X) işareti konularak doldurulacaktır.

  12) TARİHLER: Formda talep edilen  tarih bilgileri  gün/ ay/ yıl olarak belirtilecektir.

  13) Formda talep edilen fakat açıklama kılavuzunda açıklanmasına ihtiyaç duyulmamış diğer veri tipleri hakkındaki talep bilgiler,  form üzerindeki ilgili yerlerine beyan edilecektir.

  c) UATF DÖNGÜSÜ NASIL OLMALIDIR?

  (Ek 9-A) ve (Ek 9-B) de yer alan atık taşıma formlarından (A) formu mavi, (B) formu pembe, (C) formu beyaz, (D) formu yeşil, (E) formu sarı renktedir. Atık üreticisi ve taşıyıcı tarafından ülke içi taşımada (Ek 9-A) da yer alan (A), (B), (C), (D) formları, uluslararası taşımada ise (Ek 9-B) de yer alan (A), (B), (C), (D), (E) formları doldurulur ve valiliğe başvurulur. (A), (C) ve (E) formları iki nüsha olmalıdır.

  Bu formlardan;

  a) (D) formu taşıma başlamadan önce, atık üreticisinde kalır, üretici tarafından valiliğe gönderilir,

  b) (A), (B), (C), (E) formları taşıma esnasında bulundurulmak kaydı ile taşıyıcıya verilir,

  c) (E) formu uluslararası taşımada, taşıyıcı tarafından gümrük çıkışında Bakanlığa bir nüshası gönderilmek üzere gümrük memuruna teslim edilir,

  d) (A) , (B) ve (C) formu taşıyıcı tarafından atık bertaraf tesisi sorumlusuna imzalatılarak, (A) ve (B) formları atıkla birlikte teslim edilir. (C) formu ise taşıyıcıda kalır, bir nüshası üreticiye teslim edilir,

  e) (A) ve (B) formu atık bertarafından sorumlu kişi veya kuruluş tarafından imzalanarak alınır. (A) formunun bir nüshası bertarafçı tarafından net miktarlar, bertaraf yeri ve tarihi form üzerine doldurulduktan sonra Bakanlığa gönderilir,

  f) (B) formu net miktarlar, bertaraf yeri ve tarihi form üzerine doldurulduktan sonra bertaraf eden tarafından üreticiye gönderilir.

  Tıbbi Atık Taşıma Lisansı

  Tıbbi atık taşıma araçları için tıbbi atık taşıma lisansı alınması zorunludur.

  ÖTL Geri Kazanım Tesisi Lisansı

  Mekanik kırmayla granül kauçuk, çelik ve tekstilin ayrıştırıldığı tesisler, proliz ve diğer yöntemlerle karbon siyahı ve aromatik yağlar elde eden tesisler, rejenere kauçuk tesisleri ile benzeri tesisler, Türk Standartları Enstitüsünden imalata yeterlilik belgesi almakla yükümlüdürler. 

  İmalata yeterlilik belgesi olan geri kazanım tesisleri için e-çevre izinleri kapsamında internet üzerinden başvuru yapılır.

  Atık Yağ Taşıma ve Toplama Lisansı

  Atık motor yağları, motor yağı üreticileri veya bunların yetkilendirilmiş kuruluşları tarafından toplanır. Motor yağı üreticileri tarafından kurulan Petrol Sanayi Derneğini atık motor yağlarını toplamada Bakanlık tarafından yetkilendirilmiştir. 

  Atık sanayi yağları, lisanslı taşıma firmaları veya geri kazanım veya bertaraf tesislerine ait lisanslı taşıma araçları ile toplanabilir. 

  Bitkisel Atık Yağlar

  1- Soap-Stock : Bitkisel yağ rafine sanayiinden kaynaklanmaktadır.
  2- Tank Dibi Tortular :Bitkisel yağ depolanan tank sistemlerinden kaynaklanmaktadır.
  3- Yağlı Topraklar : Bitkisel yağ rafine sanayiinden kaynaklanmaktadır
  4- Yağ Tutuculardan çıkan Yağlar: Çeşitli tesislerin özellikle arıtma sistemlerinin yağ seperatörlerinden kaynaklanmaktadır.
  5- Kullanılmış Kızartmalık Yağlar: Otel, motel, restoran, yemek fabrikaları, fast food, konut vb noktalardan kaynaklanmaktadır
  6- Kullanım ömrü geçmiş yağlar

  Bitkisel Atık Yağ Geri Kazanım Tesisi Toplama Lisansı 

  Atık yağların, Bakanlıktan lisans almış geri kazanım tesisleri tarafından toplanarak endüstride kullanılacak yarı mamul (külçe sabun, stearin, kimya sanayinde kullanılacak hammadde ve benzeri) ve ürün (sabun, biyodizel ve benzeri) elde edilmesi işlemlerine geri kazanım denir. 

  Atık yağ geri kazanım ve bertaraf tesisi kurmak, işletmek isteyenlere firmamız tarafından konu ile ilgi yeterli uzman ve teknolojik imkanlara sahip olduklarını gösteren lisans belgesi alınabilmektedir. 

  Bitkisel Atık Yağ Toplama Lisansı 

  Bitkisel yağ rafinasyon tesisleri içinde rafinerinin kendi atıklarının değerlendirildiği ve ana tesisle entegre olarak işletilen geri kazanım üniteleri için lisans alma yükümlülüğü bulunmamaktadır. 

  Atık yağları sabun veya sabun hammaddesi, biyodizel ve diğer ürünleri elde etmek amacıyla kullanan geri kazanım tesisleri için Bakanlıktan atık yağ toplama lisansının alınması zorunludur. 

  Geri kazanım tesisi bulunmayan gerçek veya tüzel kişilere toplama lisansı verilmez. 

  Bitkisel Atık Yağ Taşıma Lisansı 

  Atık yağ taşımak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, ilgili valilikten taşıma lisansı almak zorundadır. Lisans almak için ilgili yönetmelik Ek-3de belirtilen belgelerle valiliğe müracaat edilir. Lisans, başvuruda bulunan firmaya ve firmanın araçlarına verilir. Bu hükümler kara taşımacılığı için uygulanır. Bu lisans devredilemez ve üç yıl için geçerlidir. Bu süre sonunda yenilenmesi gerekir. Araçların denetimleri ilgili valilikçe on iki aylık dönemlerde yapılır. Denetimler sonucu lisans koşullarına uymayan firma ve araçlarının lisansı iptal edilir. Lisans verilen ve lisansı iptal edilen firmalar ve araçlar valiliklerce Bakanlığa bildirilir.

   

  Bitkisel atık yağların kullanım alanları


  · Ürün geri kazanımı (Biyodizel, Sabun, Yemlik Yağ vb.)

  (Bakanlıktan toplama lisansı almış geri kazanım tesislerinde)

  · Enerji geri kazanımı

  (Bakanlıktan lisanslı tesislerde yakma)

   

   

  Bitkisel Atık Yağlar İle İlgili Yasaklar

   

   

  Atık yağların ithali yasaktır.Atık yağlar ile bu yağların işlenmesi sonucu oluşan atıkların çevreye zarar verecek şekilde depolanması, taşınması,  doğrudan veya dolaylı bir biçimde alıcı ortamlara verilmesi ve mevcut düzenlemeler haricinde yakılması yasaktır. Kullanılmış kızartmalık yağların doğrudan veya dolaylı olarak yemeklik yağlara, ham yağlara, mineral yağlara karıştırılması ve doğrudan yakıt olarak kullanılması yasaktır. Yağlı topraklar, orman ve ağaçlandırma alanlarına, tarım arazilerine ve buna benzer yerlere bırakılamaz, açık alanlarda kontrolsüz olarak geçici depolanamaz.

   

  Atık yağlar, toplama lisanslı geri kazanım tesisleri ile geçici depolama izni almış toplayıcılar dışında gerçek ve tüzel kişiler tarafından toplanamaz, alınıp satılamaz.

   

   

  Bitkisel Atık Yağ Üreticilerinin Yükümlülükleri

   

  Kullanılmış kızartmalık yağ üreten tesisler, bu yağların toplanması için lisanslı geri kazanım tesisleriyle veya toplayıcılarla yıllık sözleşme     yapmakla yükümlüdürler. Bu yağların ücretsiz olarak geri kazanımcıya veya toplayıcılara teslim edilmesi esastır.

   

   

  Belediyelerce alınacak tedbirler

   

   

  •     Yetki sahasında bulunan lokantalar, sanayi mutfakları, oteller, tatil köyleri, motel ve yemekhaneler, hazır yemek üretimi yapan firmalar ile diğer yerlerde gerekli denetimleri yaparak kullanılmış kızartmalık yağların kanalizasyona dökülmesini önlemekle,

   

  •     Sınırları dahilinde kullanılmış kızartmalık yağ üreten işletmelerin lisanslı geri kazanım tesisleriyle veya valilikten geçici depolama izni almış toplayıcılarla yıllık sözleşme yapmalarını sağlamak, buna ilişkin kayıtları ilgili valiliğe bildirmek, sözleşme yapmayanlara gerekli cezai işlemi uygulamakla,

   

   2008 yılından itibaren kullanılmış kızartmalık yağların hanelerden toplanması için gerekli sistemi kurmak, halkı bu konuda bilgilendirerek atık yağ toplama faaliyetlerini 2008 yılı itibariyle başlatmak.

   

   

  Yemeklik Bitkisel Yağ Üreticilerinin Yükümlülükleri

   

   

  · Piyasaya sürülen kızartmalık yağ miktarlarını yıllık olarak Bakanlığa bildirmek,

  · Kızartmalık yağ ambalajlarının etiketlerinde çevre bilgisine yer vermek,

   

   

  Çevre Bilgisi

   

   

  1-Kullanılmış kızartmalık yağları diğer atıklardan ayrı olarak temiz ve ağzı kapaklı bir kapta biriktiriniz.

  2-Kullanılmış kızartmalık yağları, çevrenin korunması amacıyla kanalizasyona, toprağa, denize ve benzeri alıcı ortamlara dökmeyiniz.

  3-Bu yağları kullanılmış kızartmalık yağ toplayıcılarına vermeye özen gösteriniz.

   

   

  Geri kazanım tesisleri

   

   

   Tesiste giriş bölümü, atık kabul ünitesi, atık yağ geçici depolama alanı, prosese uygun fiziksel, kimyasal veya biyolojik arıtma tesisi bulunması zorunludur.

   Atık yağlardan elde edilen ürünlerin standartları sağladığının sürekli olarak izlenmesi için, geri kazanım tesislerinde akredite edilmiş bir laboratuvar bulunur, bulunmaması halinde bu ihtiyaç bir başka akredite laboratuvardan karşılanır.

   

   

  Geçici depolama alanları

   

   

  · Geçici depolama alanları, geri kazanım ve rafineri tesislerinde hammadde olarak atık yağların, proses atıklarının ve yan ürünlerin biriktirildiği yerlerdir.

  · Atık kabul alanı yağmura karşı korunur.  Beyaz renkte olacak depolama tanklarının üzerinde Bitkisel Atık Yağ ibaresi bulunur ve atığın cinsi tank üzerinde (soap-stock, tank dibi tortu, kullanılmış kızartmalık yağ ve benzeri) belirtilir.

  · Kullanılmış kızartmalık yağların verimli bir şekilde toplanabilmesi için, geri kazanım tesisleri dışında geçici depolama alanları kurulabilir.

  · Atık yağlar, geçici depolama alanlarında üç aydan fazla süre ile depolanmaz.

   

   

  Geçici Depolama Alanlarının Teknik Özellikleri

   

   

  1) Geçici depolama alanları kapalı sistem olmalı,

  2) Tesiste kantar ve atık kabul alanı bulunmalı,

  3) Bu alanlarda en az 30 ton kapasiteli kullanılmış kızartmalık yağı biriktirme tankı bulunmalı ve bu tanklar güvenlik havuzları içinde olmalı,

  4)Tanklar beyaz renkli olmalı ve üstünde “Kullanılmış Kızartmalık Yağ” ibaresi bulunmalı,

  5)Tanklar kolay temizlenebilecek özellikte ve seviye göstergeli olmalı,

  6) Geçici depolama tesisinin zemini betonarme olmalı,

  7) Toplayıcıların lisanslı toplama araçları bulunmalı,

  8) Toplama bidonları yıkama kolaylığı için çember kapaklı olmalı ve yeterli sayıda bulunmalı,

  9) Boşaltılan taşıma araçlarının, bidon ve konteynerlerin temizleneceği bir yıkama ünitesi bulunmalı,

  10) Yıkama ünitesinden çıkan yağlı suların biriktirileceği yıkama suyu biriktirme tankı veya tankları bulunmalı,

  11) Yağlı yıkama sularının arıtımı bir başka tesiste yapılamıyorsa, bu alanda yıkama sularının arıtımının yapılacağı bir sistem bulunmalı,

  12) Dökülen yağların toplanması için yeterli miktarda emici madde bulunmalı,

  13) Yangına karşı gerekli önlemler alınmalı,

  14) Yağmur suyunun yıkama suyu ile karıştırılmaması için gerekli önlemler alınmalı,

  15) Kokuya karşı önlem alınmalı,

  16) Tesisten sorumlu en az bir teknisyen sürekli olarak tesiste bulundurulmalıdır.

   

   

  Atık yağlardan biyodizel üretimi

   

   

  Biodizel, soya yağı, kanola yağı gibi bitkisel yağlar ile kullanılmış bitkisel ve hayvansal yağlardan elde edilen diesel motorlarda kullanılan yenilenebilir ve domestik bir yakıttır. Özellikle son zamanlarda geri kazanılan bitkisel ve hayvansal atık yağlar biomotorin (biodizel) üretiminde kullanılması ile;

  · Karbon dioksit gibi sera gazı etkisi,

  · Kanser yapıcı klorlu organik maddelerin egzozdan atmosfere atılması,

  · Yanmamış hidrokarbon emisyonu,

  · Ozon oluşturucu kirleticilerin emisyonu,

  · Egzozdan motorine göre %75 daha fazla kirletici atılması,

  · Su kaynaklarının daha fazla kirlenmesi,

  · Egzozdan motorinin aksine kükürt dioksit atılması,

  önlenmektedir.

   

  Her bir ton biodizel kullanılması halinde üç ton karbon dioksit emisyonu azalır.

  Elde edilen biodizel yakıtı motorun içine % 5-20 oranında karıştırarak motorinli araçlarda yakıt olarak kullanılmaktadır.

   

   

  Atık yağlardan sabun ve diğer ürünlerin üretimi

   

  Geri kazanım tesisleri, sabun üretimi için Sağlık Bakanlığından, yemlik yağ üretimi için Tarım ve Köyişleri Bakanlığından gerekli izinleri alır.

  Bunların dışındaki ürünlerin üretimi ve kullanımı için gerekli izinler, meri mevzuat çerçevesinde ilgili kurumlardan alınır.

  Standardı belirlenmemiş olan geri kazanım ürünleri ile yarı mamuller nihai tüketim maddesi olarak kullanılmaz

  Kullanılmış bitkisel yağların kalorisi çok yüksek olduğundan hayvan yemi hazırlanmasında kullanılabilir. Bu tür atık yağlar hayvan yemi olarak kullanılmadan önce atık yağ içindeki PCB, PAH, furan, dioksin ve dioksin benzeri madde miktarı belirlenmelidir. Hayvan yeminin hem kalorisini artırmak hem de bağlayıcı olarak görev yapması amacı ile belli oranda kullanılmış bitkisel ve hayvansal yağ atıkları kullanılır.


  Atık yağlar için toplama lisansı verilmesi

   

  Atık yağları ürün elde etmek amacıyla kullanan geri kazanım tesisleri için Bakanlıktan atık yağ toplama lisansının alınması zorunludur.

  Lisans süresi 3 yıldır. Geri kazanım tesisi bulunmayan gerçek veya tüzel kişilere toplama lisansı verilmez.

  Söz konusu tesislerin proseslerinin yeterliliği;

  1- Biyodizel üretimi yapacak geri kazanım tesisleri için, Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü ve TÜBİTAK’tan,

  2- Sabun, yemlik yağ ve diğer ürünlerin üretimini yapacak geri kazanım tesisleri için, TÜBİTAK ve bir üniversiteden alınacak teknik  raporlarla belgelenir.

  Bitkisel Atık Yağ Geri Kazanım Tesisi Toplama Lisansı

  Atık yağların, Bakanlıktan lisans almış geri kazanım tesisleri tarafından toplanarak endüstride kullanılacak yarı mamul (külçe sabun, stearin, kimya sanayinde kullanılacak hammadde ve benzeri) ve ürün (sabun, biyodizel ve benzeri) elde edilmesi işlemlerine geri kazanım denir. 

  Atık yağ geri kazanım ve bertaraf tesisi kurmak, işletmek isteyenlere firmamız tarafından konu ile ilgi yeterli uzman ve teknolojik imkanlara sahip olduklarını gösteren lisans belgesi alınabilmektedir. 

  Bitkisel Atık Yağ Toplama Lisansı

  Bitkisel yağ rafinasyon tesisleri içinde rafinerinin kendi atıklarının değerlendirildiği ve ana tesisle entegre olarak işletilen geri kazanım üniteleri için lisans alma yükümlülüğü bulunmamaktadır. 

  Atık yağları sabun veya sabun hammaddesi, biyodizel ve diğer ürünleri elde etmek amacıyla kullanan geri kazanım tesisleri için Bakanlıktan atık yağ toplama lisansının alınması zorunludur. 

  Geri kazanım tesisi bulunmayan gerçek veya tüzel kişilere toplama lisansı verilmez.