SORU - CEVAPMADEN MÜŞAVİRLİK ( YETKİLİ TÜZEL KİŞİ )


Yetkilendirilmiş Tüzel Kişiler (Kişilik)

Madencilik alanında ruhsatlı sahası (arama ve işletme ruhsatı) bulunan tüm firmaların 01.01.2017 tarihinden sonra ruhsatlarla ilgili tüm teknik belgeler Yetkili Tüzel Kişilikler (Kişiler) tarafından verilecektir.

Arama ve İşletme ruhsat sahipleri Çalışacakları Yetkili Tüzel Kişiler ile sözleşme imzalayıp Maden İşleri Genel Müdürlüğü'ne (MİGEM) sunacak ve bu tarihten sonra tüm hizmetleri YTK lar tarafından verilecektir..

Yetkilendirilmiş Tüzel Kişilik Nasıl Kurulur (Kurma Esasları)

1. Meslek alanında en az 5 yıl çalışmış bir maden, bir jeoloji mühendisi istihdam etmek
2. Diger mühendislik dallarından bir mühendis istihdam etmek
3. Yine deneyimsiz bir maden ve bir jeoloji mühendisi istihdam etmek
4. YTK talep eden firmanın %51 mühendis hissesine sahip olmak
Esaslarını içermektedir.

Maden Sahalarının İhale Müracaatlarında İstenen Belgeler

1- Talep harcı iptal edildiğinde talep harcı yerine 10.000,00 TL tutarındaki İşletme ruhsat taban bedelinin yatırıldığına dair makbuzun aslı

2- 6183 sayılı kanunun 22/A maddesi kapsamında Vadesi Geçmiş Borcun bulunmadığına dair belgenin ibrası gerekmektedir.

İhaleye katılacaklar ilan ile duyurulur.

Maden İşleri Genel Müdürlüğü nün (MİGEM) Görevleri Nelerdir.

Maden İşleri Genel Müdürlüğünün görevleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

1. Maden hakları ile ilgili ruhsatları vermek ve bu ruhsat sahalarındaki madencilik faaliyetlerini takip etmek,

2. Madenlerin aranmasını ve üretimini teşvik etmek amacıyla, mali olanaklar getirici arama ve üretimle ilgili faaliyetleri destekleyici tedbirler almak,

3. Madencilik faaliyetlerinin ülke ihtiyaçları, yararı, güvenliği ve gelişen teknoloji doğrultusunda yürütülmesini sağlayacak tedbirleri almak ve teşvik için gerekli önerilerde bulunmak,

4. Madencilik faaliyetlerini çevre ve kaynak koruma ilkesine uygun olarak yürütmek, ilgili kuruluşlar ile işbirliği içinde izlemek ve gerekli tedbirleri almak,

5. Maden kaynaklarının ülke menfaatlerine en uygun şekilde değerlendirilmesi için gerekli arama, üretim, stoklama ve pazarlama politikalarının esaslarını tespit etmek,

6. Ülke ve dünya madencilik faaliyetlerini takip etmek, bilgileri derlemek, değerlendirmek ve yayınlamak,

7. Maden sicilini tutmak, madenlerin genel envanterini yapmak,

8. Bakanlığımızca verilecek benzeri görevleri yapmak.

Maden Müracaatı Nasıl Yapılır

İlk Müracaat ruhsat taban bedeli yatırılarak Maden İşleri Genel Müdürlüğüne (MİGEM) e yapılmaktadır.

 • Öncelikle müracaat yapılan alanın 6 derecelik koordinatları ve pafta adı belirlenmelidir.
 • Müracaat yapılacak alanın Yasada belirtilen alanı aşmadığına dikkat edilmelidir.
 • Müracaat yapılacak alanın MİGEM den boş olup olmadığı kontrol edilmelidir.
 • Müracaatın hak sağlayıp sağlamadığı MİGEM tarafından aynı gün bildirilir.
 • Müracaatların hak sağlaması halinde iki ay içinde ruhsat bedeli ve müracaat formunda
 • belirtilen evraklar ile ön inceleme raporu, maden arama projesi, mali yeterlik belgeleri,
 • Ruhsat bedelleri tamamlanarak ruhsat alımına hak kazanılır

MİGEM'e İlk Müracaat Nasıl Yapılır

İlk Müracaat ruhsat taban bedeli yatırılarak Maden İşleri Genel Müdürlüğüne (MİGEM) e yapılmaktadır.

 • Öncelikle müracaat yapılan alanın 6 derecelik koordinatları ve pafta adı belirlenmelidir.
 • Müracaat yapılacak alanın Yasada belirtilen alanı aşmadığına dikkat edilmelidir.
 • Müracaat yapılacak alanın MİGEM den boş olup olmadığı kontrol edilmelidir.
 • Müracaatın hak sağlayıp sağlamadığı MİGEM tarafından aynı gün bildirilir.
 • Müracaatların hak sağlaması halinde iki ay içinde ruhsat bedeli ve müracaat formunda
 • belirtilen evraklar ile ön inceleme raporu, maden arama projesi, mali yeterlik belgeleri,
 • Ruhsat bedelleri tamamlanarak ruhsat alımına hak kazanılır

Maden Arama Ruhsatı İçin Birden Fazla Poligon/Kesişen Alan Varsa Müracaat Edilir mi?

Bu tür müracaatlar reddedilir, talep harcı iade edilmez.

Maden Ruhsatlarına Uygulanan İdari Para Cezaları

1- Ruhsat bedelinin yatırılmaması veya eksik yatırılması hâlinde 20.000 TL idari para cezası verilir ve ruhsat bedelinin üç ay içinde tamamlanması istenir. Bu süre içinde ruhsat bedelinin yatırılmaması durumunda ruhsat iptal edilir. Verilen sürede yatırılmayan ruhsat bedelinin %70’ine tekabül eden tutar 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilmek üzere ilgili tahsil dairesine bildirilir.

2-Çevresel etki değerlendirmesi ile ilgili karar, işyeri açma ve çalışma ruhsatı, mülkiyet izni olmadan veya on üçüncü fıkraya aykırı faaliyette bulunulduğunun tespiti hâlinde 30.000 TL tutarında idari para cezası uygulanarak bu alandaki işletme faaliyetleri durdurulur. Bu ihlallerin üç yıl içinde üç kez veya daha fazla yapıldığının tespiti hâlinde ise ruhsat iptal edilir.

3- Beyanlardaki hata ve noksanlıklar, idarenin tespiti ve sorumluların uyarılmasından itibaren iki ay içerisinde düzeltilir. Bu sürede gerekli düzeltmenin yapılmaması halinde 20.000 TL idari para cezası uygulanır.(1)

4-Daimi nezaretçi defterini, daimi nezaretçi ile ruhsat sahibi veya vekili imzalar. Defterin ibraz edilmemesi veya düzenli tutulmaması hâlinde, ruhsat sahibine 20.000 TL idari para cezası verilir.

5- Gerçek dışı veya yanıltıcı beyanda bulunmak suretiyle Kanun hükümlerinin uygulanmasını engelleyen ve haksız surette hak iktisap eden ruhsat sahiplerine 50.000 TL idari para cezası verilir. Bu fıkranın ikinci kez ihlâli halinde bir önceki ceza katlanarak uygulanır. Üç yıl içinde madde hükümlerinin üç kez ihlâl edilmesi halinde ruhsat iptal edilir.

6-Ruhsat sahibi veya vekilinin mahallinde yapılan tetkik ve incelemelere katılmaması veya ruhsat sahibince herhangi bir nedenle tetkik ve incelemelerin engellenmesi hâlinde 20.000 TL, bu fiilin tekrarı hâlinde ise iki katı tutarında idari para cezası uygulanır.

7-Sevk fişi olmaksızın maden sevk edildiğinin, mülkî idare amirlikleri veya il özel idareleri tarafından tespit edilmesi halinde, sevk edilen madene el konulur. Söz konusu madenin ocak başı satış bedelinin beş katı tutarında idari para cezası verilir

8-Ruhsat alanında ruhsat grubu dışında üretim yapıldığının tespiti halinde faaliyetler durdurularak üretilen madene mülkî idare amirliklerince el konulur. Bu fiili işleyen kişilere, bu fıkra kapsamında üretilmiş olup el konulan ve el konulma imkânı ortadan kalkmış olan tüm madenin, ocak başı satış bedelinin iki katı tutarında idari para cezası uygulanır

9- Ruhsatlı, ancak üretim veya işletme izni olmadan aynı grupta üretim yapıldığının tespiti halinde, üretim faaliyetleri durdurularak 20.000 TL idari para cezası uygulanır.(2)

10-. Devlet hakkı ve teminatın eksik yatırılması veya hiç yatırılmaması hâlinde 20.000 TL idari para cezası verilir ve üç ay içinde tamamlanması istenir. Aksi hâlde üretim faaliyeti durdurulur.(1)

11- Arama ruhsatının düzenlenmesinden sonraki ilk bir yıl ön arama dönemidir. Ön arama süresi sonuna kadar, asgari faaliyetlerin tamamlandığını ve bu faaliyetlere ilişkin yatırım harcamalarını gösteren ön arama faaliyet raporunun verilmesi zorunludur. Bu süre içinde raporun verilmemesi hâlinde 20.000 TL idari para cezası verilir. Genel Müdürlüğe verilen raporların veya yatırım harcama kalemlerine ait belgelerin uygun bulunmaması hâlinde eksikliklerin bir ay içinde giderilmesi ruhsat sahibine yazılı olarak bildirilir. Tebliğ tarihinden itibaren eksikliklerin bu sürede tamamlanmaması veya verilen raporların ya da yatırım harcama kalemlerine ait belgelerin uygun bulunmaması hâlinde de 20.000 TL idari para cezası verilir.

12-Genel arama dönemi süresi sonuna kadar maden arama projesinde belirtilen maden kaynağına ilişkin bilgilerin ve bu dönemde yapılan arama faaliyetlerine ilişkin yatırım harcamalarını da gösteren genel arama faaliyet raporunun verilmesi zorunludur. Bu süre içinde raporun verilmemesi hâlinde 20.000 TL idari para cezası verilir. Genel Müdürlüğe verilen raporların veya yatırım harcama kalemlerine ait belgelerin uygun bulunmaması hâlinde eksikliklerin bir ay içinde giderilmesi ruhsat sahibine yazılı olarak bildirilir. Tebliğ tarihinden itibaren eksikliklerin verilen sürede tamamlanmaması veya verilen raporların ya da yatırım harcama kalemlerine ait belgelerin uygun bulunmaması hâlinde 20.000 TL idari para cezası verilir.

Projedeki teknik eksiklikler, 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi kapsamında vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin belge ve işletme ruhsat bedeli yapılan bildirimden itibaren üç ay içinde tamamlanır. Eksikliklerini verilen sürede tamamlamayanlara 20.000 TL idari para cezası uygulanarak süre üç ay daha uzatılır. Bu süre sonunda eksikliklerini tamamlamayanların talepleri kabul edilmez ve yatırılan işletme ruhsat bedeli iade edilir.
7 nci maddeye göre gerekli izinlerin alınmasından itibaren işletme izni verilir. Bu iznin verildiği tarihten itibaren Devlet hakkı alınır. Ruhsat sahibince, işletme ruhsatı yürürlük tarihinden itibaren üç yıl içinde 7 nci maddeye göre alınması gerekli olan çevresel etki değerlendirme kararı, mülkiyet izni, işyeri açma ve çalışma ruhsatı ile Genel Müdürlüğün kayıtlarına işlenmiş alanlar ile ilgili izinlerin Genel Müdürlüğe verilmesini müteakip, işletme izni düzenlenir. Süresi içinde yükümlülükleri yerine getirilmeyen ruhsatlar için her yıl 50.000 TL idari para cezası verilir.
Daimi nezaret ve Teknik eleman istihdam şartlarını sağlamadan maden işletme faaliyetinde bulunulması hâlinde 30.000 TL idari para cezası uygulanarak maden işletme faaliyetleri durdurulur. İstihdam şartlarının sağlanması hâlinde faaliyete izin verilir.
Ruhsat sahibi, her yıl nisan ayı sonuna kadar bir önceki yıl içinde gerçekleştirdiği işletme faaliyeti ile ilgili teknik belgeleri, işletme faaliyet raporunu ve işletme sahasında arama yapmış ise arama ile ilgili bilgileri Genel Müdürlüğe vermekle yükümlüdür. Yükümlülüğün yerine getirilmemesi hâlinde 30.000 TL idari para cezası uygulanır. Yükümlülük yerine getirilinceye kadar üretim faaliyeti durdurulur.

4. Grup Maden Müracaat Üzerine 3. Grup Müracaat Yapılabilir Mi

IV Grup Maden Müracaat Üzerine III. Grup Müracaat Yapılabilir Mi ?

III. ve IV. Grup ruhsatlara üst üste müracaat yapılabilir. Müracaat işletme izni dışında kalan alana hak sağlar.

Projeyi imzalayan mühendisin oda sicil kayıt belgesi projeyle birlikte verilmesi zorunludur.

Maden Arama Ruhsatı / Sertifikası İçin Posta İle Müracaatta Bulunabilir Miyim ?

Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmez.

Ruhsat Müracaatını Yaptıktan Sonra Ne Yapmalıyım ?

Bilgisayar işletim sisteminden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk olmaz ise 5 dakika içinde müracaatınıza cevap verilecek, hak sağlamanız durumunda hak sağladığınız alan miktarı tarafınıza
hemen bildirilecek, ayrıca yazılı bildirimde bulunulmayacaktır. Bu alan altmış gün süreyle sizin adınıza rezerve edilecektir

Ön İnceleme Raporu ve Maden Arama Projesi

Müracaat edilerek hak kazanılan alan ya da ihale yoluyla alınan maden ruhsatları için arama dönemlerinde yapılacak olan çalışmaların beyan edildiği rapordur.

İmalat Haritası - İmalat Haritası Nedir ?

Üretim yapılan her yıl, üretim yapılan yerleri, miktarını ve yapılış şeklini gösteren haritalardır. Ölçümlerden sonra gerekli ölçeğe göre (1/1000, 1/2000) çizimler yapılır ve o yılki imalat haritası tamamlanmış olur.

- İmalat Hatirası, İşletilmekte olan bir maden damarının ve damar çevresindeki madencilik yapılarının muayyen bir ölçekle plan düzlemi üzerine çizilmesi suretiyle elde edilen haritalardır.

Bu haritada ramble edilmiş kısımlar farklı tarama çizgileriyle ifade edilir. Damar istikamet ve yatımı, senklinal ve antiklinaller, tektonik arızalar özel işaretlerle belirtilirler. İmalat haritası, ocak emniyeti bakımından yangın çıkan kısımları, yeraltı suyu sahalarını, barajları, emniyet topuklarını ve ruhsat sınırlarını da gösterir.

- İşletmelerde üretim yapılan yerleri, miktarları ve yapılış şeklini gösterir, ölçekli, beyan niteliğinde harita.

Arama Ruhsatı Alımı Ve Raporların Hazırlanması

Arama Dönemleri Ve Faaliyet Raporları

Arama faaliyetleri II(b), III, IV. ve VI. grup madenler için arama ruhsatı, V. Grup madenler için arama sertifikası alınarak yapılır. I. Ve II(a) grup madenler için doğrudan işletme ruhsatı verilir.

Arama Ruhsat Müracaatı

Müracaat sahibi ön inceleme raporu ve maden arama projesi ile mali yeterlilik belgelerinin Genel Müdürlüğe eksiksiz olarak teslim etmesine müteakip ruhsat/sertifika düzenlenir.

Ön Arama Dönemi Ve Faaliyet Raporu

Arama ruhsatının düzenlenmesinden 1 yıla kadar ön arama dönemidir. Ön arama dönemi sonuna kadar maden arama projesi ekinde verilen termin planında belirtilen faaliyetlerin tamamlandığını ve bu faaliyetlere ilişkin yatırım harcamalarını gösteren ön arama faaliyet raporunun verilmesi zorunludur. Yükümlülüğün yerine getirilmesi durumunda IV. ve VI. Grup madenlerde iki yıl, II(b), III. ve V. grup madenlerde bir yıl olmak üzere genel arama dönemine hak sağlanır.

Genel Arama Dönemi Ve Faaliyet Raporu

Genel arama dönemi sonuna kadar maden arama projesi ekinde verilen termin planında belirtilen kaynak/rezerv raporuna ait bilgiler ve bu dönemde yapılan arama faaliyetlerine ilişkin yatırım
harcamalarını da gösteren genel arama faaliyet raporunun verilmesi zorunludur. II(b), III. Ve V. gurup ruhsatlı sahalar için faaliyet raporu ile birlikte işletme projesi verilerek işletme ruhsat talebinde bulunulur. Genel arama dönemine ilişkin yükümlülüğünü yerine getiren ruhsat sahipleri IV. ve VI. Grup madenlerde dört yıl detay arama dönemine hak sağlar.

Detay Arama Dönemi Ve Faaliyet Raporu

Genel arama döneminde her yıl görünür maden rezervine ilişkin bilgileri ve bu dönemde yapılan arama faaliyetlerine ilişkin yatırım harcamalarını gösterir detay arama faaliyet raporunun verilmesi zorunludur. Arama ruhsat süresi sonunda işletme ruhsat talebi faaliyet raporu ile birlikte işletme projesi verilerek yapılır.

Doğaya Yeniden Kazandırma Planı

Doğaya Yeniden Kazandırma Planı (DYKP); maden arama ve işletme faaliyetleri esnasında veya sonucunda topoğrafik özellikleri değişen alanların, çevre emniyetinin sağlanarak ıslah edilmesi, çevre ile uyumlu hâle getirilmesi ve doğaya yeniden kazandırılması işlemlerinin tümünü kapsayan ve düzenleyen rapordur. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından 23.01.2010 tarih ve 27471 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Madencilik Faaliyetleri İle Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği” ilgili hükümleri gereğince 17.07.2008 tarih ve 26939 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin EK-I Listesinde yer alan Madencilik faaliyetleri, malzeme ve toprak temini için arazide
yapılan kazıları içeren projeyi gerçekleştirmeyi planlayan faaliyet sahipleri Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporunun eki olarak, 17.07.2008 tarih ve 26939 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin EK-I Listesinde yer alan madencilik faaliyetleri, malzeme ve toprak temini için arazide yapılan kazıları içeren projelerin faaliyet sahipleri Proje Tanıtım Dosyasının eki olarak, 17.07.2008 tarih ve 26939 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin EK-I ve EK-II listeleri dışında yer alan madencilik faaliyetleri, malzeme ve toprak temini için arazide yapılan kazıları içeren projelerin faaliyet sahipleri, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne sunmak üzere, Doğaya Yeniden Kazandırma Planını hazırlamakla yükümlüdürler. İlgili yönetmeliğin hükümleri uyarınca söz konusu “Doğaya Yeniden Kazandırma Planı” (DYKP) ÇED Yeterlilik Belgesi almış kuruluşlar tarafından hazırlanmalıdır.

Kimlerin Doğaya Yeniden Kazandırma Planı Hazırlaması Gerekir

1-16/12/2003 tarih ve 25318 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin ekinde yer alan Ek-I kapsamındaki madencilik faaliyetleri, malzeme ve toprak temini için arazide yapılan kazıları içeren projeyi gerçekleştirmeyi planlayan faaliyet sahipleri, çevresel etki değerlendirmesine tabi projeler için çevresel etki değerlendirmesi raporunun eki olarak Madencilik Faaliyetleri İle Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği ekinde yer alan (Ek-I) Doğaya Yeniden Kazandırma Planını hazırlamakla yükümlüdürler.

2- Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin ekinde yer alan Ek-II'ye tabi madencilik faaliyetleri, malzeme ve toprak temini için arazide yapılan kazıları içeren projelerin faaliyet sahipleri, Proje Tanıtım Dosyasının eki olarak Madencilik Faaliyetleri İle Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması ekindeki Ek-I'de formatı verilen Doğaya Yeniden Kazandırma Planını hazırlamakla yükümlüdürler.

3- Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği hükümleri gereği değerlendirilerek Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı verilen madencilik faaliyetleri, malzeme ve toprak temini için
arazide yapılan kazıları içeren projelerin faaliyet sahipleri ve Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamı dışındaki faaliyet sahipleri Madencilik Faaliyetleri İle Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği ekinde yer alan Ek-I Doğaya Yeniden Kazandırma Planını hazırlamakla yükümlüdürler.

Ruhsat İçin Vermem Gereken Belgeleri Verdikten Sonra Ruhsat Ne Zaman Düzenlenir ?

Ruhsatın/sertifikanın düzenlenebilmesi için vermem gereken belgeleri verdikten sonra ruhsatım/sertifikam ne zaman düzenlenecektir?

Evrakların tam ve eksiksiz olarak teslim edildiği günü takip eden ilk iş gününde arama ruhsatı/sertifikası verilir.

Maden Müracaatında Mali Yeterlilik Belgeleri ve Hangi Şartlarda Geçerlidir ?

Maden Müracaatında Mali Yeterlilik Belgeleri Ne Kadar Süre İle ve Hangi Şartlarda Geçerlidir ?

Mali yeterlilik belgesi, belgenin düzenlediği tarihten itibaren zaman olarak altı (6) ay süreyle, mali yeterlilikte bildirilen mali tutarın yeni müracaatlara için de yeterli olduğu sürece geçerlidir.

Maden Müracaatında Mali Yeterlilik nedir ? Hangi Belgeler Kabul Edilmektedir ?

Maden Müracaatında Mali Yeterlilik nedir ? Hangi Belgeler Mali Yeterlilik İçin Kabul Edilmektedir ?

Mali yeterlilik, ruhsat müracaatında bulunulabilmesi için gerekli olan ve Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliğinin Ek-2’deki tabloda belirtilen miktardaki menkul ve/veya gayrimenkuldür. Gerçek ve tüzel kişiler EK-2’de belirtilen mali yeterlilik tutarındaki varlıklarına dair gayrimenkulleri ve menkullerini; banka mevduat bilgisi, hisse senedi, ortaklık payı, sermaye piyasası araçları, iş makineleri ve taşıt araçları gibi değerleri ile belgelemek zorundadır.

Gerçek ve tüzel kişiler gayrimenkullerini belediye emlak vergi değerleri, iş makineleri ve taşıt araçlarının kasko değerleri, hisse senedi ve sermaye piyasası araçları ile özkaynak veya özkaynaktaki ortaklık payını ise yeminli mali müşavir onayı ile ortaklık payına karşılık gelen değeri belgelemek durumundadır.

29. Madde Evrakları Hazırlanması

MADEN KANUNUNUN İLGİLİ MADDESİ GEREĞİ 29. MADDE EVRAKLARININ HAZIRLANIP RESMİ MAKAMLARA SUNULMASI HİZMETİDİR.
Madde 29. - İşletme faaliyeti, projesine ve Kanunun ilgili hükümlerine göre yürütülür.
İşletme projeleri ve değişiklikleri uygulamaya konulmadan önce Genel Müdürlük onayının alınması zorunludur. Aksi takdirde faaliyet durdurulur.
İşletme açısından tehlikeli durumların tespiti halinde, bu halleri gidermek için ruhsat sahibine altı aya kadar süre verilir, mücbir sebepler dışında bu süre uzatılmaz. Bu süre sonunda projeye uygun faaliyette bulunulmaması veya tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması halinde teminat irad kaydedilerek işletme faaliyeti durdurulur.
Ruhsat sahibi, her yıl nisan ayı sonuna kadar bir önceki yıl içinde gerçekleştirdiği işletme faaliyeti ile ilgili teknik belgeleri, satış bilgi formunu, faaliyet bilgi formunu ve işletme sahasında arama yapmış ise arama ile ilgili bilgileri Genel Müdürlüğe vermekle yükümlüdür. Yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde teminat irad kaydedilir. Yükümlülük yerine getirilinceye kadar faaliyet durdurulur.
I. Grup (a) bendi madenler için ruhsat sahibi, her yıl nisan ayı sonuna kadar bir önceki yıl içinde gerçekleştirdiği işletme faaliyeti ile ilgili satış bilgi formunu, faaliyet bilgi formunu il özel idaresine vermekle yükümlüdür. Yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde teminat il özel idaresi hesabına irad kaydedilir. Yükümlülük yerine getirilinceye kadar faaliyet durdurulur.