SORU - CEVAPMADEN MÜŞAVİRLİK ( YETKİLİ TÜZEL KİŞİ )


Maden Müracaatında Mühendisin Oda Sicil Belgesi Yoksa Maden Projesi Kabul Edilir Mi ?

Maden Müracaatında Mühendisin Oda Sicil Belgesi Yok ise Maden Arama Projesi Kabul Edilir Mi ?

Projeyi imzalayan mühendisin oda sicil kayıt belgesi projeyle birlikte verilmesi zorunludur.

1 b ve 2 (a) Grubu Maden Ruhsat Müracaat Nasıl Yapılır ?

I b ve II (a) Grubu müracaatlarında da EK Form 1’deki müracaat evrakı diğer müracaatlardan farklı olarak doğrudan işletme ruhsatı talep edilir.

Maden Arama Ruhsatı / Sertifikası İçin Nasıl Müracaat Edilir ?

Öncelikle ruhsat grubuna karar verilmelidir.

Maden arama ruhsatı nereden alınır?

Grup madenlere arama sertifikası almak için Genel Müdürlüğe müracaat yapılır. Müracaatın işletme talep harcı ile yapılması zorunlu olup, müracaatlarda öncelik hakkı esastır. I b ve II a Grubu müracaatlarda talep edilen alanın müsait olan kısmı müracaat tarihinde müracaat edene bildirilir.

Taş ocakları ne işe yarar?

Taş ocağı, inşaatlarda kullanmak üzere taş ve benzeri minerallerin açık ocak madenciliği yöntemiyle çıkarıldığı açık tipteki madenlere verilen isimdir. Volkanik kayalar, kaolin, mıcır, granit, kireç taşı, mermer, kum taşı gibi taşların çıkarılması için kullanılır

Maden Yasası ne zaman değişti?

Maden Yasası'nda yine değişiklik yapıldı. 30 Aralık 2014 günü TBMM'ne gönderilen “Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”, 14-16 ve 21 Ocak 2015 günlerinde Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda ve 3-5 Şubat 2015 günlerinde de Genel Kurulda görüşüldükten ...

Ülkemizde madencilik ne zaman başlamıştır?

Osmanlı'da 1815'te Bandırma'da bor, 1829'da Zonguldak'ta taş kömürü, 1848'de Bursa- Harmancık'ta krom bulunmuştur. Cumhuriyetin ilanından sonra, 1935'te kurulan Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü (MTA), madenciliğimizi ciddi biçimde ele alınmasına yönelik olan bir kuruluştur.

Madenler hammadde olarak kullanılır mı?

Madenler, günlük hayatımızda birçok eşyanın yapımında ham madde olarak kullanılmaktadır.

Linyit madeni türkiyede nerede çıkarılır?

En az Güney Doğu Anadolu 'da en fazla ve verimli linyit ise Ege bölgesinde çıkarılır.
 • Ankara ( Beypazarı )
 • Çanakkale ( Çan )
 • Manisa ( Soma )
 • Kahramanmaraş ( Afşin ve Elbistan )
 • Erzurum ( Aşkale )
 • Kütahya ( Seyitömer )
 • Muğla ( Yatağan )

Madenler taşınmaz mı?

medenî Kanun'un 632.maddesine göre; tapu siciline müstakil (bağımsız) ve daimî olarak kayıtlı bulunan aynî haklar ve madenler taşınmaz sayılır.

Mangan kaçıncı grup?

Mangan veya Manganez atom numarası 25 olan element. Simgesi Mn dir. 1774 yılında keşfedilmiştir. Periyodik tablonun 7-B grubunda yer alır.

Maden tenör oranı Rezerv nedir?

Tenör, cevher olarak da adlandırılan mineral maddeden oluşan bir maden yatağının birim tonaj veya hacminde bulunan metal miktarı(gr/ton, gr/m3), rezerv ise işletilebilir cevher kütlesidir(ton veya m3). Sınır tenör ekonomik cevher ile ekonomik olmayan cevherin(atık) ayrıldığı tenör şeklinde ifade edilebilir.

Rödovans sözleşmesi nedir?

Rödovans, maden ruhsat sahalarının işletme hakkının özü kendisinde kalması koşuluyla hak sahibi tarafından sözleşme ile gerçek veya tüzel bir kişiye, bir süre tahsis edilmesidir.

Taş ocaklarının çevreye verdiği zararlar nelerdir?

Kantarcı, taş ocaklarının çevreye etkilerini şu başlıklar altında özetliyor:
 • Deprem etkisi. . Patlatma ile oluşan sarsıntı ve etkileri: Milyonlarca yıl süren erime sonucunda kireç taşları ve kayaların içinde su yolları, mağaralar oluşur. ...
 • Balıklar ölüyor. . ...
 • Fotosentezi engelliyor. . ...
 • “Pislik ocağı” .

Madende devlet hakkı nedir?

Madenlerin milli menfaatlere uygun olarak aranması, işletilmesi, üzerinde hak sahibi olunması ve terk edilmesi ile ilgili esas ve usulleri düzenleyen 3213 Sayılı Maden Kanunu'nda Devlet hakkıMaden istihracı ile sağlanacak gelirden Devlet payına düşen ve ödeme yükümlülüğü ruhsat sahibine ait olan kısım olarak 

Madende devlet hakkı nedir?

Madenlerin milli menfaatlere uygun olarak aranması, işletilmesi, üzerinde hak sahibi olunması ve terk edilmesi ile ilgili esas ve usulleri düzenleyen 3213 Sayılı Maden Kanunu'nda Devlet hakkıMaden istihracı ile sağlanacak gelirden Devlet payına düşen ve ödeme yükümlülüğü ruhsat sahibine ait olan kısım olarak 

Maden payı nereye ödenir?

Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde faali- yet gösteren maden işletmelerince, devlet hakkı ve ruhsat bedellerine ilaveten yıllık satış tutarı üzerinden ayrıca belediye payı ayrılmakta ve bu pay devlet hakkının hazineye ödenmesi sırasında ruhsat sahibi tarafından ilgili belediye- ye ödenmektedir.

Maden ocağı açmak için gerekli belgeler

 • a) T.C. kimlik numarası
 • b)  imza beyanı, noter tasdikli olması gerekiyor
 • c) Ruhsat harcının yatırılıp belgesinin sunulması
 • ç) Ruhsat teminatının yatırılarak orjinal belgesinin sunulması
 • d) Ön inceleme raporu,
 • e) Maden arama projesinin sunulmuş olması
 • f) Mali yeterlilik belgesi

Jeoloji Veri Yönetim Sistemleri

• Çevmed Madencilik'in kaynak ve rezerv tahminlerine yönelik güçlü yaklaşımı, kapsamlı maden işletmecilik deneyimleri ile yapısal ve alterasyon jeolojisi konularındaki uzmanlığını birleştirilmesine dayanır. 
• Arama hedeflerinin tanımlanması, fizibilite çalışmaları ve çalışan maden işletmeleri için oluşturduğumuz kaynak modelleri ve değerlendirmeleri, kaynakların oluşumuna neden olan jeolojik sistemlerin detaylı bir şekilde anlaşılmasına dayanır. 
• Jeo-İstatistik yaklaşımlar ile, sizin proje kaynağınıza ve rezerv değerlendirmenize en uygun metotu seçip uygularken proje jeolojisini, maden mühendisliğini veya ekonomiyi de göz önünde bulundururuz.

Maden Ruhsat / Serifika Müracaatı Yapacağım Alanın Nokta Sayısında Kısıtlama Var Mıdır ?

Müracaatlar 6 derecelik dilime esas alınarak, yirmi noktayı geçmeyecek şekilde, yapılır.

İL KAPSAMINDA KAPALI ALAN ÇALIŞMASI YAPILIRKEN GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULACAK HUSUSLAR

1.Yönetim yapısı; idari bölünüş, sınırlar (kurumsal ve hukuki yetki sınırları belirlenecek). 2.Mevcut yerleşim alanları. 3.Onaylı mevcut imar planları ve plan kararları(yerleşime uygun ve uygun olmayan alanlar). 4.Arazi kullanımı (uydu kent alanları, park, bahçe, rekreasyon gibi). 5.Ana hatları ile mülkiyet yapısı(orman, mera, hazine, özel mülkiyet gibi) 6.Fiziksel yapı; a)Akarsular, taşkın alanları, b)İklim, c)Toprak kabiliyeti, ç)Tarım alanları, tarımsal arazi kullanımı, d)Sulama alanları, e)Mevcut ağaçlandırma alanları, f)Bitki örtüsü, g)Yeraltı ve yüzeysel su kaynakları, havzaları ve özellikleri. 7.Çevresel kaynaklar ve koruma alanları; a)Korunması gerekli kültür ve tabiat varlıkları ve alanları, b)Sulak alanlar, c)Özel çevre koruma(ÖÇK) alanları, ç)Orman sayılan alanlar, d)Ekolojik açıdan korunması gerekli alanlar, e)Millî Parklar (millî park, tabiat anıtı, tabiat parkı, tabiat alanı) f)Özel kanunlarla belirlenmiş diğer alanlar (Organize sanayi bölgesi, turizm merkezi, askeri alanlar gibi). 8.Ekonomik ve sektörel yapı. 9.Teknik altyapı(karayolları, enerji hatları, doğal gaz ve petrol boru hattı, içme ve kullanma suyu barajları, katı atık depolama alanları gibi). 10.Jeolojik durum (bölge/il jeolojisi). 11. II (a) Grubu ve patlatma yapılarak üretim yapılan I (b) Grubu madenler için kısa, orta ve uzun vadeli ihtiyacı gösteren arz/talep raporu. 12. Diğer hususlar(Yukarıda yer alan hususlar dışında kalmasına rağmen o İle özgü olarak duyarlı sayılan alan var ise buna ilişkin konulara yer verilecektir.) NOT: Bu alanlara ait tüm çizim ve haritalar 1/25000 ölçekli ve 6 derecelik dilime esas olarak verilir.

HİSSE PAYI DEVİR (%10’dan fazla) MÜRACAATI YAPMAK İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER:

1) Şirketin son ortaklık yapısını gösterir Ticaret Sicil Gazetesi. 2) Şirketin vergi kimlik numarasını gösterir belge. 3) Son ortaklık yapısında yer alan ortakların; gerçek kişi ise T.C. kimlik fotokopileri, tüzel kişi ise bu tüzel kişiliklerin vergi kimlik numaraları ve tüzel kişilikteki ortaklık yapısına ilişkin bilgiler. 4) Yapılacak hisse payı devri işlemi sonucu oluşacak ortaklık yapısını gösterir belge. 5) Yapılacak hisse payı devri işlemi sonucu oluşacak ortaklık yapısında yer alan ortakların; gerçek kişi ise T.C. kimlik fotokopileri, tüzel kişi ise bu tüzel kişiliklerin vergi kimlik numaraları ve tüzel kişilikteki ortaklık yapısına ilişkin bilgiler.

Maden arama ruhsatı / sertifikası için nasıl müracaat edilir?

Öncelikle ruhsat grubuna karar verilmelidir.

Mera Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar
Amaç
Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, 25/02/1998 ve 4342 sayılı Mera Kanunu ile 11/06/1998 tarihli ve 4368 sayılı Mera Kanunu'nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun'un uygulanmasının usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2 - Bu Yönetmelik, mera, yaylak ve kışlak alanları ile umuma ait çayır ve otlak alanlarını kapsar.
Hukuki Dayanak
Madde 3 - Bu Yönetmelik 25/02/1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanunu'nun; 31 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;
a) Amenajman planı: Mera, yaylak, kışlak ile umuma ait çayır ve otlaklardan en elverişli bir şekilde yararlanmanın sağlanması için, bakım, ıslah, otlatma, dinlendirme, tohumlama, ilave yemleme ve yapılması gereken benzeri işleri sıralayan uygulama planını,
b) Otlatma planı: Mera, yaylak, kışlak ile umuma ait çayır ve otlakların düzenli bir şekilde otlatılması ile ilgili olarak otlatma mevsimini, otlatma kapasitesini, otlatma sistemini, otlatılacak hayvan cins ve miktarını, otlatmaya başlama ve son verme tarihleri gibi ayrıntıları belirleyen uygulama planını,
c) Islah: Mera, yaylak, kışlak il umuma ait çayır ve otlakların yem verimini ve kalite yönünden yükseltmek için sulama, gübreleme, zararlı ot mücadelesi, tohumlama ve benzeri biyolojik tekniklerle birlikte, otlatmayı ve kolaylaştırıcı tesislerin yapılması, toprak ve su muhafaza gibi çeşitli fiziksel ve teknik tedbirlerin alınarak uygulanmasını,
d) Göçer: Belirli bir otlatma alanına sahip olmayan, yılın her mevsiminde aile bireyleri ve hayvanları ile birlikte başka yerlere geçici olarak konaklayarak hayvancılık yapan insanları,
e) Mera, yaylak, kışlak ile umuma ait otlak ve çayır durum ve sınıfları: Mera, yaylak, kışlak ile umuma ait çayır ve otlaklarda üzerinde bulunan iyi cins mera bitkilerinin ağırlık olarak bitki örtüsündeki yüzde miktarlarına dayanan bir sınıflandırma sistemini,
f) Çiftçi ailesi: Çiftçilik işlerini sürekli ve doğrudan doğruya yapan aileyi,
g) Aile: Bu Yönetmeliğin uygulanmasında karı-koca ve varsa reşit olmayan çocuklar ile reşit olup evli olmayan ve aile reisi ile birlikte oturan çocukları,
h) Kanun: 4342 sayılı Mera Kanunu’nu,
i) Fon: Mera Fonu'nu,
j) Komisyon ve Teknik Ekipler: Mera Kanunu'nun 6 nci maddesi uyarınca oluşturulan Komisyon ve Teknik Ekipleri,
k) (Ek:RG-25/2/2011-27857) Jeotermal kaynaklı teknolojik sera: Jeolojik yapıya bağlı olarak yerkabuğu ısısının etkisiyle sıcaklığı sürekli olarak bölgesel atmosferik yıllık ortalama sıcaklığın üzerinde olan, çevresindeki sulara göre daha fazla miktarda erimiş madde ve gaz içerebilen, doğal olarak çıkan veya çıkarılan su, buhar ve gazlar ile yeraltına insan düzenlemeleri vasıtasıyla gönderilerek yerkabuğu veya kızgın kuru kayaların ısısı ile ısıtılarak elde edilen su, buhar ve gazları kullanarak sulama, gübreleme, iklimlendirme ve bakım gibi faaliyetlerini sürdüren seraları,
ifade eder.

İŞLETME İZNİ RUHSATININ ALINMASI

Maden Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 21. Maddesinde belirtildiği gibi gerekli izinlerin alındıktan sonra Maden İşleri Genel Müdürlüğüne müracaatta bulunularak İşletme İzin Ruhsat Belgesinin alınması hizmetidir.

Madde 21 - (Değişik fıkra :18/07/2006 - 26232 S.R.G Yön/4.mad) Kanunun 7 nci maddesine göre alınması gerekli izinler için ruhsatın yürürlük tarihinden itibaren üç ay içinde Valilik, Genel Müdürlük veya ilgili kurumdan herhangi birine müracaat edilmesi zorunludur. Aksi halde teminat irat kaydedilerek Maden Kanununun 10 uncu maddesi üçüncü fıkrası kapsamında işlemler devam ettirilir.

İşyeri açma ve çalışma ruhsatı dışındaki izinlerin alınmasına müteakip işletme izni düzenlenir. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı ile ilgili işlemler 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğe göre ilgili mercilerce yürütülür.

5177 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden önce alınmış işletme ruhsatlarının temdit işlemlerinde, gerekli izinler işletme izni düzenlendikten sonra alınır.

İşletme izninin verildiği tarihten sonra bir yıl içinde ruhsat sahibi madeni işletmeye almak zorundadır.

İşletme İzin Ruhsatı İşlemleri ( 7. Madde İzinleri)

İşletme ruhsatı verilmesinden sonra hak sahibi 7. Madde izinleri diye tabir edilen sahaya ait mülkiyet izinlerini alır. Bunlar CED (çevresel etki değerlendirme raporu), saha orman arazisi ise orman izinleri, saha mera arazisi ise mera tahsis işlemi, GSM ( gayri sıhhı müsesse izni) vb.. işlemleri yapılarak bu izinler alınır. İzinler alındıktan sonra Maden İşleri Genel Müdürlüğüne dilekçe ekinde bir örneği verilerek İşletme İzni talebinde bulunulur.

EVMED; Maden İzinlerinin Alınması konusunda hizmet vermesi amacıyla "ÇEVMED MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK A.Ş." firmasını hayata geçirmiş olup bu firmamız Maden İzinleri Alınması konusunda kaliteli hizmet anlayışıyla T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Yetkili Tüzel Kişilik olarak yetkilendirilmiştir.

Maden Sahası Arama ve Maden Analizi

• Maden potansiyeli bulunan arazilerin belirlenmesi ve müşteri odaklı maden aramalarının yapılması hizmetlerimizin başında gelmektedir.

• Bulunan arazilerin net tespiti ve maden içerik analiz hizmeti, siz değerli müşterilerimize verdiğimiz diğer desteklerdendir.

• Cevher hazırlama ve zenginleştirme testlerinin yanısıra kaya mekaniği ve betonagrega testleride verdiğimiz diğer desteklerdendir.

Hizmetlerimiz:

• Maden Potansiyeli Olan Arazilerin Belirlenmesi

• Prospeksiyon Çalışmaları

• Jeolojik ve Jeoteknik Çalışmalar

• Uydu Anomalileri ile Maden Arama

• Müşteri Odaklı Maden Aramalarının yapılması

• Maden Analiz Hizmeti

• XRF Analizi

• Yoğunluk ve Nem Analizi Yapılması

• Kömür Nem, Kül, Kükürt ve Kalori Analizi

• Cevher Hazırlama Testleri

• Cevher Zenginleştirme Testleri

• Kaya Mekaniği Testleri

• Beton ve Agrega Testleri

Maden Müşavirlik Hizmetleri

Genel Müdürlükte Maden ruhsatlarınızın takip edilerek işlemlerinizin neticelendirilmesi, ruhsatlarınızla ilgili olarak yapılması gerekenleri aylık periyotlarla tarafınızın bilgilendirilmesi.

ÇEV-MED ÇEVRE; Yetkili Tüzel Kişilik olarak Maden projesi için uygun tesis yerinin belirlenmesi aşamasından başlayarak, tesisin kurulması, faaliyete hazır hale gelmesi ve işletmeye alınmasına süreçlerinde ilgili mevzuatlar çerçevesinde gereken tüm izin ve belgelerin alınması sürecinde proje/işletme sahiplerine bilgi ve tecrübelerimizle çözüm ortaklığı sunmaktayız. Madencilik faaliyetleriniz için gerekli olan izinlerin alınması ve ileri teknoloji taramalar ve 3 Boyutllu modelleme ile rezerv ve değer tespiti çalışmaları sonucunda, yatırımızın uygulanabilirliğini en doğru şekilde ortaya koymaktadır

MADENCİLİK FAALİYETLERİ

 Alan sorgulama işlemleri

 Arama Ruhsat Alımı ve Devir İşlemi

 İşletme Ruhsat Alımı ve Devir İşlemi

 Arama Faaliyet Raporu Hazırlanması

 Arama Dönemi Üretim İzin Belgesi Alınması

 İşletme Projesi Hazırlanması (Açık / Kapalı İşletme)

 Birleştirme Talepli İşletme Projesi Hazırlanması

 İşletme İzni, Sevk Fişi Alımı ve Nezaretçi Ataması

 29. Madde Evraklarının Hazırlanması (İmalat Haritası Hariç)

 İmalat Haritası Hazırlanması (Sahanın İşletme Yönetimine ve Ölçüm Yapılacak Alana Göre Belirlenecektir.)

 Saha Mülkiyet Belirleme İşlemleri

 Patlayıcı Madde İzin Yazısı Alınması

 Mera Vasfı Değişikliği Dosyanın ve Toprak Koruma Projelernin Hazırlanması

BİR MADENİN İŞLETMEYE AÇILABİLMESİ İÇİN ALINMASI GEREKEN İZİNLER

İşletme Projesi Hazırlanması

Arama dönemleri sonunda görünür rezervi ortaya çıkarılan ruhsatlar için işletme döneminde üretimin nasıl yapılacağı ve yatırımın planlandığı mali yeterlilik belgelerininde içinde bulunduğu maden mühendisi koordinatörlüğünde hazırlanan projedir.

ÇEV-MED ÇEVRE; Yetkili Tüzel Kişilik olarak Maden projesi için uygun tesis yerinin belirlenmesi aşamasından başlayarak, tesisin kurulması, faaliyete hazır hale gelmesi ve işletmeye alınmasına süreçlerinde ilgili mevzuatlar çerçevesinde gereken tüm izin ve belgelerin alınması sürecinde proje/işletme sahiplerine bilgi ve tecrübelerimizle çözüm ortaklığı sunmaktayız. Madencilik faaliyetleriniz için gerekli olan izinlerin alınması ve ileri teknoloji taramalar ve 3 Boyutllu modelleme ile rezerv ve değer tespiti çalışmaları sonucunda, yatırımızın uygulanabilirliğini en doğru şekilde ortaya koymaktadır

Temdit İşletme Projesi

İşletme Ruhsat süresi sonunda ruhsat alanında hala ekonomik ve işletilebilir maden ruhsatı bulunması durumunda Temdit işletme projesi ve ekleri haritalar hazırlanarak Temdit İşletme Ruhsatı talebinde bulunulmasıdır.

Madde 24 - (Değişik madde: 26/05/2004 - 5177 S.K./12.mad) Sürenin bitiminden önce yeni bir projeyle uzatma talebinde bulunulması halinde ruhsat süresi uzatılabilir. Toplam ruhsat süresi altmış yılı geçemez. Altmış yıldan sonraki sürenin uzatılmasına Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Maden İŞLETME ruhsatı ve izni nereden nasıl alınır

Maden İŞLETME ruhsatı ve izni YTK Maden Danışmanlık Yeterliliği olan firmalar tarafından MİGEM den alınır. Çevmed Mühendislik Yetkili Maden Danışmanlık YTK firmasıdır.

Maden işletme ruhsatını kim verir?

Maden ruhsatları Enerji Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilmektedir.

Taş ocağı ruhsatını kim verir?

Hazineye ait tapulu arazide taşocağı işletme için öncelikle Maliye Bakanlığı Milli Emlak Müdürlüğünden arazinin kiralanması gerekir. Bunu takiben sahanın bağlı bulunduğu il özel idareden taşocağı ruhsatı alınacaktır.

Yabancılara maden arama izni ne zaman verildi?

Buna paralel yabancılara Osmanlı topraklarında maden arama izni de verildi. 1861 Maden Nizamnamesi ile ilk defa yabancılara “hissedar” olarak maden imtiyazı elde etme hakkı verilmişti. 1869 Maden Nizamnamesi'nde ise yabancılara doğrudan maden ihalelerine girme hakkı verildi.

Madenlerden devlet hakkı ne zaman ödenir?

3213 Sayılı Maden Kanunu'nun 14. maddesinde Devlet hakkı ve özel idare payının, her yıl Haziran ayının son günü mesai bitimine kadar ruhsat sahibi tarafından yatırılacağı hüküm altına alınmıştır.

Maden ruhsat harçları ne zaman ödenir?

Çevre Uyum Teminatı yıllık işletme ruhsat harç bedeli kadar her yıl Haziran ayının son günü mesai bitimine kadar yatırılır.

Maden arama kanunu ne zaman değişti?

MADDE 1.- 4.6.1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 2. - Yer kabuğunda ve su kaynaklarında tabii olarak bulunan, ekonomik ve ticarî değeri olan petrol, doğal gaz, jeotermal ve su kaynakları dışında kalan her türlü madde bu Kanuna göre madendir.

Maden mevzuatına göre görevlendirilmiş maden mühendisi veya maden yüksek mühendisi ne ne ad verilir?

züğün 1. kısmı fenni nezaretçiyi, "İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği gereklerinin yerine getirilmesinden ve işletmenin teknik esaslar çerçevesinde çalıştırılmasından sorumlu, maden mevzuatına göre görevlendirilmiş maden mühendisi veya maden yüksek mühendisi" olarak tanımlamaktadır.

7 madde izinleri nelerdir?

Madde izinleri diye tabir edilen sahaya ait mülkiyet izinlerini alır. Bunlar CED (çevresel etki değerlendirme raporu), saha orman arazisi ise orman izinleri, saha mera arazisi ise mera tahsis işlemi, GSM ( gayri sıhhı müsesse izni) vb.. işlemleri yapılarak bu izinler alınır.

YTK belgesi kimler alabilir?

Yetkilendirilmiş tüzel kişi (YTK): Maden İşleri Genel Müdürlüğünce yetkilendirilen, Maden Kanunu kapsamında Genel Müdürlüğe verilmesi gereken rapor, proje ve her türlü teknik belgeyi hazırlamaya yetkili, şirket hisselerinin yarısından fazlasının sahibinin mühendis olduğu ya da bünyesinde nitelik ve nicelikleri ilgili 

Maden ruhsatını hangi kurum verir?

Maden ruhsatları Enerji Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilmektedir. Maden ruhsatları 3213 sayılı maden kanununa göre 6 ana grupta aşağıdaki şekilde gruplandırılmıştır. a) İnşaat ile yol yapımında kullanılan ve tabiatta doğal olarak bulunan kum ve çakıl.

Temdit talebi nedir?

Temdit, ticari faaliyetlerde bir borcun ifası veya bir işlemin yerine getirilebilmesi için önceden belirlenmiş olan sürenin (vadenin) yeni bir zaman dilimi eklenmek yoluyla uzatılması işlemi.

SEVK FİŞİ ALINNMASI

KANUN VE YÖNETMELİĞİN İLGİLİ MADDESİ GEREĞİ SEVK FİŞİ ALINMASI HİZMETİDİR.
Madde 12.- Üretilen madenin sevk fişi ile sevkiyatı zorunludur.
Konveyör ve boru hattı ile sevkiyat, ocak ve tesis mesafesi, nakil güzergahının durumu, cevherin tüvanan, konsantre, yarı mamul ve mamul olarak taşınması göz önüne alınarak sevk fişi kullanımı ile altın, gümüş, platin gibi kıymetli metallerin entegre tesislerinde ve zenginleştirme tesisleri ile bu tesislerden elde edilen ürünlerin sevk fişi kullanımı ve denetimi ile ilgili hususlar yönetmelikle belirlenir.
Ruhsat sahibi tarafından sevk fişi olmaksızın maden sevk edildiğinin mülkî idare amirliklerince tespit edilmesi halinde, söz konusu madenin ocak başı satış bedelinin üç katı tutarında idarî para cezası verilir.
Denetim ve inceleme sonucunda, yaptığı üretim ve sevkiyatı bildirmediği tespit edilen ruhsat sahiplerine, ödenmesi gereken Devlet hakkına ilaveten bildirilmeyen miktar için hesaplanacak Devlet hakkının on katı tutarında idarî para cezası verilir.
Ruhsat veya işletme izni olmadan üretim faaliyetinde bulunulduğunun tespiti halinde, üretilen madene mülkî idare amirliklerince el konulur. Bu kişilere, bu fıkra kapsamında üretilmiş olup el konulan ve el konulma imkânı ortadan kalkmış olan tüm madenin, ocak başı satış bedelinin beş katı tutarında idarî para cezası uygulanır. Bu şekilde maden çıkartılması ve/veya sevk edilmesi Devlet malına karşı işlenmiş fiil sayılır. Bu fiili işleyenler adlî takibat yapılmak üzere ilgili makamlara bildirilir. El konulan madenler, mülkî idare amirliklerince satılarak bedeli özel idareye aktarılır.
Ticarî amaç taşımayan ve köylülerin kendi zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere köy muhtarının yazılı izni ile üretilip sevk edilen yapı hammaddeleri için bu madde hükmü uygulanmaz. Harç ve Devlet hakkı alınmaz.


Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün görev ve yetkileri

a) Tabii kaynaklar ile ilgili araştırma izni, arama ve işletme ruhsatı, işletme izni vermek ve bunlarla ilgili diğer işlemleri yapmak, b) Tabii kaynakların değerlendirilmesine yönelik arama, tesis kurma, işletme ve faydalanma haklarını vermek, gerektiğinde bu hakların devir, intikal, taksir, terk, iptal işlemlerini yapmak, ipotek, istimlak ve diğer takyit edici hakları tesis etmek, bunların sicillerini tutmak ve muhafaza etmek, c) İzin ve ruhsat sahalarındaki faaliyetleri takip etmek, faaliyetleri işletme güvenliği ve işletme projesine uygunluk açısından denetlemek, kaynak ve rezervlerin uluslararası standartlarda raporlanmasını, güvenilir ve etkin proje kabul, takip ve yönetimini sağlamak, MAPEG Performans Programı 2020//2 ç) Tabii kaynaklar ile ilgili sicili tutmak, bunların genel envanterini yapmak, tabii kaynak hakkı sahibi şirketlerin faaliyetleri ile ilgili her türlü bilgi ve verileri arşivlemek ve gerektiğinde ücretli veya ücretsiz olarak kullanıma açmak, d) Ruhsat sahalarının rehabilitasyonunun yönetimini yapmak/yaptırmak, tabii kaynakların üretimi, işletilmesi, ara ve uç ürüne dönüştürülmesi faaliyetleri sonucunda oluşan atık, artık, pasa, bakiye ve cürufların değerlendirilmesini sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak, yaptırmak, teşvik vermek ve bu hususlara ilişkin harcama yapmak, e) Tabii kaynakların verimli ve etkin kullanımını sağlamak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile ruhsat, sertifika ve izin sahiplerinin ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini denetlemek, denetimlerin etkin olması amacıyla gerekli mali harcamaları yapmak, gerektiğinde hizmet satın almak ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla protokol yapmak, f) Tabii kaynak açısından sahaların potansiyelini tespit etmek ve potansiyel olarak tespit ettiği sahaları ilanla açık artırmaya ve ihaleye çıkarıp arama ruhsatı vermek, ihalelik sahalardaki rezervin tespitine yönelik olarak gerekli çalışmaları yapmak ve yaptırmak, gerektiğinde hizmet satın almak ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla protokol yapmak, g) Ülkenin hammadde, ara ürün ve uç ürün ihtiyaçlarını teknolojik gelişmeler ile birlikte değerlendirerek, ihalelik sahaların ihale taban bedellerinin belirlenmesi için, rezerv ve cevher niteliklerine yönelik gerekli tüm etüt, analiz, proje ve teknik çalışmaları yapmak ve yaptırmak, ğ) İhale taban bedeli tespit çalışmalarında ülke ekonomisine ivedi olarak kazandırılması mümkün uç ürün elde edilebilecek sahaları, gerektiğinde tesise dayalı uç ürün elde edilebilecek sahalar kapsamına alarak ve tesis kurarak uç ürün üretme şartı ile ihale etmek, h) Tabii kaynak aranmasını, işletilmesini, zenginleştirilmesini, üretimini ve izabesini teşvik etmek amacıyla mali olanaklar getirici tedbirleri almak, tabii kaynak faaliyetlerinin ülke ihtiyaçları, yararı, güvenliği ve gelişen teknoloji doğrultusunda yürütülmesini sağlayacak tedbirleri almak ve teşvik etmek, yerli ve yabancı girişimcilerin yatırım yapmalarını özendirecek ortamı sağlamak, yatırımcıların tabii kaynak arama, işletme, zenginleştirme, üretim ve izabe faaliyet ve yatırımlarını, bir program dâhilinde rekabetçi, şeffaf, güvenli ve istikrarlı bir ortam içerisinde yapmalarını temin etmek, tabii kaynak üretim ve iç/dış ticaretine ilişkin politikaların, teşviklerin ve Devlet desteklerinin belirlenmesi için gerekli önerilerde MAPEG Performans Programı 2020//3 bulunmak, ülkemizin tabii kaynaklarının ortaya çıkarılarak hızlı, sürekli ve etkili bir şekilde değerlendirilmesini sağlamak, ı) Ulusal ve uluslararası alanda, tabii kaynak arama ve üretimi ile ilgili faaliyetleri, teknikleri ve teknolojileri takip etmek, gerekli bilgileri toplamak, değerlendirmek ve gerektiğinde yayınlamak, uluslararası alanda tabii kaynaklar konusunda teknik ve idari işbirliği yapılmasını sağlamak üzere ikili ve çok taraflı protokoller ve çalışmalar yapmak, i) Tabii kaynaklar ile ilgili faaliyetlerin güvenli bir şekilde, çevre ve kaynak koruma ilkesine uygun olarak yürütülmesini, ilgili kuruluşlar ile işbirliği içinde izlemek ve gerekli tedbirleri almak, j) Tabii kaynakların ülke menfaatlerine en uygun şekilde değerlendirilmesi için gerekli arama, üretim, depolama, stoklama ve pazarlama politikalarının esaslarını tespit etmek, ihtiyaç olması halinde depolama ve stoklamayı yapmak ve yaptırmak, tabii kaynak faaliyetleri ile ilgili konularda ülke stratejisi ve politikalarını belirlemek için gerekli çalışmaları yapmak ve yaptırmak, tabii kaynak hakkı sahipleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyonu sağlamak, tabii kaynak haklarını ve faaliyetlerini etkileyen her türlü mevzuat düzenlemesine ilişkin görüş vermek, k) Stratejik tabii kaynak alanlarının belirlenmesine yönelik gerekli çalışmaları yapmak ve yaptırmak, Cumhurbaşkanı kararı ile stratejik tabii kaynak alanı ilan edilmesi için öneride bulunmak, l) Petrol hakkı sahiplerinin, faaliyetlerinde kullandıkları malzeme ile ilgili ithalat, ihracat ve devir işlemlerini gerçekleştirmek, tabii kaynaklara ilişkin Devlet hakkı ve hissesi ile ilgili işlemleri yapmak, m) Sektörel uyum, eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerinde bulunmak, sektör çalışanlarının yetkilendirilmesi ve sertifikasyonuna ilişkin çalışmalar yapmak/yaptırmak ve önerilerde bulunmak, sektör faaliyetlerinde kullanılacak malzeme, makine ve ekipman standartlarının geliştirilmesine ve sertifikasyonuna ilişkin çalışmalar yapmak/yaptırmak ve önerilerde bulunmak, tabii kaynakların üretim verimliliğini arttırmak üzere araştırma geliştirme çalışmalarını yapmak/yaptırmak, ülkemizde ve uluslararası alanda sektörün tanıtımına yönelik faaliyetlerde bulunmak, MAPEG Performans Programı 2020//4 n) Ülkemizin üye olduğu uluslararası kuruluşlar ve taraf olduğu uluslararası anlaşma ve sözleşmelere ilişkin olarak, ilgili mevzuatı çerçevesinde, faaliyet alanına giren konulardaki işlemleri yürütmek, faaliyet alanı ile ilgili uluslararası kuruluşlara üye olmak ve ülkemizi temsil etmek, ulusal kurum ve kuruluşlarla ilişki kurmak; işbirliği yapmak; yabancı ve uluslararası kurum ve kuruluşların bilimsel çalışmalarına katılmak ve benzeri kuruluşlar ile temaslar kurmak ve işbirliği yapmak, her türlü çalışmalar için yurt içinden veya dışından sağlanacak yardımların programlarını ve dağıtımını yapmak, tüm bu çalışmaları yapan kişi ve kuruluşlara mali destek sağlamak, o) Tabii kaynak alanında görev yapacak personeli yetiştirmek veya gerektiğinde bunların yetiştirilmesine yardım etmek ve bu amaçla çalışan kuruluşlar ve yükseköğretim kurumları ile işbirliği yapmak; iç kaynaklı bursların dağıtımında önerilerde bulunmak; yabancı kaynaklı bursların dağıtımını yapmak; yurt içinde kurslar açmak ve açılmasına yardımcı olmak; yabancı ülkelere öğrenci ve personel göndermek, bunların yapacakları öğrenim ve çalışmaları planlamak ve izlemek, ö) Genel Müdürlüğün görev alanına giren konularda, kendi personeli ile gerektiğinde ücreti karşılığında kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörden yerli ve yabancı ilgililerin iştirak edebileceği sertifikalı eğitim programları düzenlemek, p) Yurtiçi ve yurtdışı eğitim, konferans, seminer, çalıştay, fuar ve sergi faaliyetleri yürütmek, bu faaliyetler kapsamında harcama ve hizmet alımı yapmak, bu faaliyetlerden gelir elde etmek, r) Gerekli görülen bilgileri ve çalışma sonuçlarını yurt içinden ve dışından toplamak, yaymak ve tanıtmak; gerekli bilgileri halka iletmek; tabii kaynak konularında halkı aydınlatmak, s) Tabii kaynaklarımıza yönelik gerekli analizlerin yapılmasını sağlayacak laboratuvar kurmak ve kurdurmak, ş) Görevleriyle ilgili gerekli mevzuatı hazırlamak, t) Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlık tarafından verilen diğer görevleri yapmak, u) Kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle verilen diğer görevleri yapmak.

Ruhsat almak istediğim alanın koordinatlarını ve paftasını nasıl belirleyebilirim?

Ruhsat almak istediğiniz alanın koordinatları 6 Derecelik dilim esasına göre hazırlanmış 1/25000 ölçekli topografik pafta üzerinden, her bir noktanın değeri Y (sağa,), X (yukarı) eksenleri üzerinden yedişer nümerik değer okunmak suretiyle belirlenebilir. Pafta adı ve koordinatların doğru yazılması gereklidir.

Sulak Alan Faaliyet Başvuru Formu

T.C.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
EK-2 FAALİYET BAŞVURU FORMU

 1. Başvuru sahibine ilişkin bilgiler:
1.1 Adı Soyadı
1.2 Adresi
1.3 T.C. Kimlik No
1.4 Telefon (GSM)
1.5 E-Posta
 1. Firmaya ilişkin bilgiler:
2.1 Firma Adı
2.2 Adresi
2.3 Telefon No
2.4 Faks No
2.5 Sicil No
2.6 Vergi Dairesi
 1. Faaliyette bulunulacak alana ilişkin bilgiler:
3.1 İl Adı3.2 İlçe Adı
3.3 Faaliyet AlanınınAdı (mevkii)
Büyüklüğü(ha)
3.4 Alanın Florası
3.5 Alanın Faunası
3.6 Faaliyette bulunulacak alanın koordinatları (Faaliyet alanı 1/25.000 ölçekli topografik haritada gösterilecek ve bu form ekinde verilecektir)(Koordinatlar UTM cinsinden verilecektir.)
XYX
-1-
Y
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30


4. Faaliyet bilgileri
Projenin adı
Proje sahibi
Projenin adresi
ÇED/PTD raporunu hazırlayan kuruluş adı


5. Faaliyetin etkileri
GENELBeyan Edilen
Üretim yöntem ve teknolojisi
Üretim sonucu oluşan ürün ve yan ürünler
Tesisin kapasitesi
Çalışacak personel sayısı
Dolgu ile yapılan işlemler
Ruhsat sahası koordinatları
ÇED izni için başvurulan alanın koordinatları
Yapılacak Tesisler
HAVABeyan Edilen
Üretimde kullanılan yakıt türü ve miktarı
Baca gazları için kullanılan arıtım yöntemleri
Emisyon
Baca gazı emisyon değerleri Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği sınır değerlerini sağlıyor mu?
İnşaat/işletme aşamasında toz oluşumu var mı?
Toza karşı alınan önlemler nelerdir?
Emisyon açısından çevre iznine tabi mi?
ATIK SU
Kullanılacak suyun nereden temin edileceği ve oluşacak atık suyun bertarafı
Arıtma tesisi var mı? Varsa arıtım
yöntemi ve kapasitesi
Fosseptik var mı?
(sızdırmalı/sızdırmasız)
Deşarjın yapılacağı alıcı ortam
Deşarj açısından çevre iznine tabi mi?
Diğer
KATI ATIKBeyan Edilen (Ton/yıl)
Atıkların toplanması ve bertarafı
Atıklar nerede berteraf edilmektedir?
GÜRÜLTÜBeyan Edilen
İşletmede gürültü kaynağı var mı?
var ise ölçüm düzeyi
Gürültüye karşı alınan önlemler nelerdir?
REHABİLİTASYONBeyan Edilen
İşletme kapatıldıktan sonra ne tür
işlemler yapılacaktır?Faaliyet Sahibi

(İsim Kaşe, Tarih ve imza olacak)
Formu teslim alan

RUHSAT BAŞVURULARI

Bilgi dökümü alınarak ruhsat varlığının olmadığını tespit ettikten sonra, 5177 Sayılı Kanun İle Değişik 3213 Maden Kanununun 2. Maddesi kapsamındaki ruhsat gruplarına göre ilk müracaatının yapılması ve Arama Ruhsat / Sertifika Belgesinin alınması hizmetidir.

5177 Sayılı Kanun İle Değişik 3213 Maden Kanunu;
Madde 16 - II. Grup, III. Grup ve IV. Grup madenler arama ruhsatı, V.Grup madenler arama sertifikası ile aranır. I. Grup madenler için doğrudan işletme ruhsatı verilir. Müracaatların talep harcı ile yapılması zorunludur. Müracaatlarda öncelik hakkı esastır.

I. Grup (a) bendi madenler için alanlar il özel idarelerince ihale edilerek işletme ruhsatı verilir. İhale edilecek alanlar Genel Müdürlüğün uygun görüşü alınarak belirlenir. Bu madenlerin ihale bedeli il özel idarelerinin hesabına yatırılır. Özel mülkiyete tâbi alanlar ihale edilemez. Mülkiyet sahibinin kendi mülkiyeti üzerinde ruhsat talep etmesi halinde bir bedel alınmaz. I. Grup (a) bendi maden ruhsatlarının alanları 10 hektarı geçemez.Denizlerdeki kum ve çakıl, SiO2 oranına bakılmaksızın I. Grup (a) bendi maden sayılır.

I. Grup (a) bendi madenlerin ihale edilmesi, ruhsatlandırılması, işletilmesi, işletmelerin denetlenmesi ile ilgili usul ve esaslar Bakanlıkça hazırlanacak yönetmelikte belirlenir.

Genel Müdürlüğe, I. Grup (b) bendi madenler için 50 hektarı geçmeyecek şekilde doğrudan işletme ruhsatı, II. Grup madenler için 100, III. Grup madenler için 500, IV. Grup madenler için 2000 hektarı geçmeyecek şekilde arama ruhsatı, V. Grup madenler için 1000 hektarı geçmeyecek şekilde arama sertifikası müracaatı yapılır.
Ruhsatlar hak sahiplerinin talep harcı ile müracaatta bulunmaları halinde birleştirilebilir. Birleştirme sonucunda ortaya çıkan alan, bu maddede belirtilen alan sınırlamasını geçemez. Ancak işletme ruhsatı safhasında görünür maden rezervinin mücavir ruhsat alanlarında bir bütünlük teşkil etmesi halinde bu alan kısıtlaması aranmaz. Birleştirme işleminde teminat güncel hale getirilir. Ruhsat küçültme işlemlerinde harç ve teminat alınmaz.

Müracaatlar, 1/25.000 ölçekli topografik harita koordinatları esas alınarak tespit edilen noktalarla sınırlandırılmış alanlar için I. Grup (a) bendi madenler için il özel idarelerine, diğer grup madenler için Genel Müdürlüğe doğrudan veya elektronik posta yolu ile yapılır. Talep edilen alanın müsait olan kısmı müracaat tarihinde müracaat edene bildirilir ve onbeş gün içinde harç ve teminatın yatırılması halinde ruhsat verilir. Yatırılmadığı takdirde bu alanlar başka bir işleme gerek kalmaksızın müracaatlara açık hale gelir.

Müracaatların değerlendirilmesi sonucunda hak sağlanan alanların ayrı alanlar şeklinde oluşması durumunda, bu alanlardan her birine müracaat sahibinin talebi halinde ayrı ayrı da ruhsat verilir. Ruhsatı alınmayan alanlar başka bir işleme gerek kalmaksızın müracaatlara açık hale gelir.

Ruhsatlar, sicile kaydedildiği tarihte yürürlüğe girer. Bir grup için verilen ruhsat, diğer gruptaki madenler için hak sağlamaz. Ancak ruhsata konu madenin üretilmesi için, işletme faaliyetinin zarurî neticesi olarak çıkarılan diğer grup madenler Genel Müdürlükten izin almak sureti ile değerlendirilebilir. İşletme projesinde belirtilen termin plânına göre belirtilen süre içinde ruhsata konu madenin ekonomik olarak işletilmemesi halinde, üretilmiş olan diğer grup madenlerin satış bedelinin iki katı tutarında idarî para cezası alınarak bu madenlerin üretimi için verilmiş izin iptal edilir. Aynı grup ruhsatlar birbiri üzerine verilemez. Kazanılmış haklar korunmak kaydı ile ayrı grup ruhsatların birbiri üzerine verilebilmesine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

Toprak Koruma Projeleri;

Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu 3/7/2005, 5403 Kanun Numarası ile kabul edilmiştir. Yayımlandığı Resmi Gazete: 19/7/2005  Yürürlükteki Toprak Koruma Kanunu ile tarım arazilerinin tarım dışı kullanımı için Toprak Koruma Projesi hazırlanması ve 
Tarım Dışı Kullanım İzni alınması zorunlu hale getirilmiştir.

HALİHAZIR İMALAT HARİTASI ÇİZİMİ

Talep eden mercilere verilmek üzere; hasas ölçüm aletleri ile yerinde ölçümlerinin yapılarak son durumunu gösterir halihazır haritasının hazırlanması hizmetidir.

Jeolojik Etüt

Jeolojik Prospeksiyon

Söz konusu sahanın ekonomik değere sahip olup olmadığını belirleyen ilk arama aşamasıdır. Bu jeolojik etüt aşamasının amacı, söz konusu saha herhangi bir değerli mineralden kaynaklanan “potansiyel bir ekonomik değer taşıyor mu?” sorusunun cevabını vermektir. Mümkün rezerv bu aşamada belirlenebilir.

1 A Grubu Ruhsat Müracaatı Nereye Yapılır ? Müracaat Nasıl Ruhsatlandırılır ?

Ruhsat alınmak istenen alanın bağlı olduğu İl Özel İdarelerine müracaat edilir. İl Özel İdarelerince Genel Müdürlüğümüzün uygun görüşü alınır. Genel Müdürlüğümüzce, talep edilen alanın niteliği, talep alanında diğer grup ruhsatların bulunup bulunmadığı, ruhsat bulunması halinde yapılan nazari ve/veya mahalli inceleme sonucu dikkate alınarak görüşünü bildirir. Diğer kamu kurum ve kuruluşların da olumlu görüşlerinin alınmasından sonra İl Özel İdaresince ihale yolu ile işletme ruhsatı verilir.

Madencilik Danışmanlık Hizmetleri

 Bilgi Dökümü Alım Ve Sunum Raporu Hazırlanması

• İlk Müracaat(Kum, Kalker, Maden, Mermer) Dosyası Hazırlanması,Arama Ruhsat Takip Ve Alımı

• Ön Arama, Genel Arama Ve Detay Arama Faaliyet Raporlarının Hazırlanması

• İşletme Projesi Hazırlanması

• İşletme Faaliyet Bilgi Formu Hazırlanması

• Ruhsat/Sertifika Devir Dosya Hazırlama Takip İşleri

• Teknik Nezaretçilik Hizmetleri

• İşletme Ruhsatı Takip Ve Alımı

• Ön İnceleme Raporu Hazırlanması

• Maden Arama Projesi Hazırlanması

• Kaynak Rezerv Raporu Hazırlaması

• İhale Müracaatı Dosya Hazırlama Hizmetleri

• Arama Dönemi Üretim İzin Belgesi Alımı

• Terk Raporu Hazırlanması Ve Ruhsat Terk İşlemleri

• Maden Sevk Fişi Alımı 

• Patlayıcı Madde Kapasite Raporu Hazırlanması Ve Kullanımı

• Topografik Ölçümleme Ve Harita Hizmetleri

• Ruhsat Süresi Uzatma (Temdit) İşlemleri

• İşyeri Açma- Çalışma (GSM) Dosyaları Hazırlanması İşlemleri

• Satış Bilgi Formu Hazırlanması

• İşletme Faaliyet Bilgi Formu Hazırlanması

• Rödevans Sözleşmelerinin Hazırlanması

Gerekli bilgi ve detaylar için bize ulaşabilirsiniz;

Çev-Med Çevre olarak ÇED Raporu hazırlama (ÇED Belgesi alma), Maden izinleri (Yetkili Tüzel Kişilik), Çevre Danışmanlık ve Enerji Yatırım hizmetleri konusunda bakanlık tarafından yetkilendirilmiş bir firma olarak çözüm ortağınız olmakta olup, her türlü soru ve bilgilendirme için aşağıdaki irtibat numaramızdan bize ulaşabilirsiniz.

Jeokimyasal Etüt Çalışmaları

Değerli elementlerin (Au, Cu, Pb, Zn, Ag, Sb, Pt, Co, Ni vb.) arama yöntemidir. Sadece mostradan değil, bölgedeki önemli olan tüm jeolojik yapılardan değerli elementlerin varlığına yönelik, değişik amaçlı numuneler alınır.

- Dere kumu numunesi

- Toprak numunesi

- Kaya numunesi

- Bate numunesi

Ana elementler ve iz elementler analize tabi tutularak sonuçları değerlendirilir. Sonuçlar doğrultusunda, uygulama alanı harita üzerinde daraltılarak değerli mineralin kaynağına yönelik detay jeolojik etüt çalışmaları devam eder.

İşletme Faaliyet Raporu

Her yıl Nisan ayı sonuna kadar 1 önceki yıla ait üretim, satış ve işletme ile ilgili bilgileri içeren rapordur.Üretim olan sahalarda ekinde imalat haritası verilmesi gerekmektedir.

ÇEV-MED ÇEVRE; Yetkili Tüzel Kişilik olarak Maden projesi için uygun tesis yerinin belirlenmesi aşamasından başlayarak, tesisin kurulması, faaliyete hazır hale gelmesi ve işletmeye alınmasına süreçlerinde ilgili mevzuatlar çerçevesinde gereken tüm izin ve belgelerin alınması sürecinde proje/işletme sahiplerine bilgi ve tecrübelerimizle çözüm ortaklığı sunmaktayız. Madencilik faaliyetleriniz için gerekli olan izinlerin alınması ve ileri teknoloji taramalar ve 3 Boyutllu modelleme ile rezerv ve değer tespiti çalışmaları sonucunda, yatırımızın uygulanabilirliğini en doğru şekilde ortaya koymaktadır

MADENCİLİK FAALİYETLERİ

 Alan sorgulama işlemleri

 Arama Ruhsat Alımı ve Devir İşlemi

 İşletme Ruhsat Alımı ve Devir İşlemi

 Arama Faaliyet Raporu Hazırlanması

 Arama Dönemi Üretim İzin Belgesi Alınması

 İşletme Projesi Hazırlanması (Açık / Kapalı İşletme)

 Birleştirme Talepli İşletme Projesi Hazırlanması

 İşletme İzni, Sevk Fişi Alımı ve Nezaretçi Ataması

 29. Madde Evraklarının Hazırlanması (İmalat Haritası Hariç)

 İmalat Haritası Hazırlanması (Sahanın İşletme Yönetimine ve Ölçüm Yapılacak Alana Göre Belirlenecektir.)

 Saha Mülkiyet Belirleme İşlemleri

 Patlayıcı Madde İzin Yazısı Alınması

 Mera Vasfı Değişikliği Dosyanın ve Toprak Koruma Projelernin Hazırlanması

Teknik Nezaret

Teknik Nezaretçi, Daimi Nezaretçi, Teknik Eleman Atama / İstifa / Azil işlemleri için gerekli evrakların hazırlanması.

ARAMA DÖNEMLERİNDE ASGARİ FAALİYET YETERLİLİKLERİ

ÖN ARAMA DÖNEMİ: 1-Yüzey/mostradan örnek(numune) alınarak test/analiz yapılması/yaptırılması ve sonuçların teslim edilmesi, 2-Çalışma alanı/alanlarının yüzey jeoloji haritasının hazırlanması, görülen/tespit edilen mineral/maden kaynaklarının harita üzerinde gösterilmesi, 3-Maden jeolojisi öngörüleri veya maden jeolojisi haritasının hazırlanması ve jeolojik kesitlerinin yapılması, 4-Kaynak/rezerv raporu hazırlanması. GENEL ARAMA DÖNEMİ: A) II (b), III. ve V. GRUP; 1-Çalışma alanının detay topografik haritasının hazırlanması ve yarma, kuyu, galeri, sondaj yerleri ile örnek(numune) alınan yerler ve benzeri noktaların gösterilmesi, 2-Yapılan yarma, galeri, kuyu, sondaj veya benzeri çalışmaların sonuçlarının verilmesi, 3-Ruhsat sahasının detay jeoloji haritasının hazırlanması ve kesitlerinin yapılması, 4-Çalışma alanını temsil edecek sayıda örnek(numune) alınarak test/analiz yapılması/yaptırılması ve sonuçlarının verilmesi, 5-Detay maden jeolojisi haritasının hazırlanması ve jeolojik kesitlerinin yapılması, 6-Kaynağın/rezervin üç boyutlu olarak modellenmesi, 7-Kaynak/rezerv raporu hazırlanması. B) IV. ve VI. GRUP; 1-Ruhsat sahasının genel topografik haritasının hazırlanması ve yarma, kuyu, galeri sondaj yerleri ile örnek(numune) alınan yerler ve benzeri noktaların gösterilmesi, 2-Mostra haricinde ayrıca yarma ve/veya galeri, kuyu, sondaj ve benzeri çalışma yapılması ve sonuçlarının verilmesi, 3-Örnek(numune)/örnekler alınarak test/analiz yapılması/yaptırılması ve sonuçlarının verilmesi, 4-Ruhsat sahasının detay jeoloji haritasının hazırlanması ve kesitlerinin yapılması, 5-Maden jeolojisi haritasının hazırlanması ve jeolojik kesitlerinin yapılması, 6-Kaynağın/rezervin iki boyutlu olarak modellenmesi, 7-Kaynak/rezerv raporu hazırlanması. DETAY ARAMA DÖNEMİ: 1-Çalışma alanının detay topografik haritasının hazırlanması ve yarma, kuyu, galeri, sondaj yerleri ile örnek(numune) alınan yerler ve benzeri gibi noktaların gösterilmesi, 2-Yarma, galeri, kuyu, sondaj veya benzeri çalışmaların yapılması ve sonuçlarının verilmesi, 3-Çalışma alanını temsil edecek sayıda örnek(numune) alınarak test/analiz yapılması/yaptırılması ve sonuçlarının verilmesi, 4-Yapılan detay jeokimya haritaları ve/veya jeofizik haritalarının verilmesi, 5-Detay maden jeolojisi haritasının hazırlanması ve jeolojik kesitlerinin yapılması, 6-Yeraltı işletmeleri için detay yeraltı jeoloji haritasının hazırlanması ve kesitlerinin yapılması, 7-Kaynağın/rezervin üç boyutlu olarak modellenmesi, 8-Kaynak/rezerv raporu hazırlanması. NOT:a) Ön/Genel/Detay arama dönemlerine göre yukarıda belirtilen grubuna uygun asgari faaliyetlerin yapılması zorunludur. b) Yapılan asgari faaliyetlerin, ruhsatın verildiği grup ve maden için yeterli olması gereklidir.

Maden grupları nelerdir?

II (a) Grubu Madenler; Kalsit, Dolomit, Kalker, Granit, Andezit, Bazalt gibi kayaçlardan agrega, hazır beton ve asfalt yapılarak kullanılan kayaçlar. II (b) Grubu Madenler; Mermer, Traverten, Granit, Andezit, Bazalt gibi blok olarak üretilen taşlar ile dekoratif amaçla kullanılan doğal taşlar.

Mermer hangi grup madendir?

II.Grup Madenler Hangileridir? Mermer, Dekoratif taşlar, Traverten, Kalker, Dolomit, Kalsit, Granit, Siyenit, Andezit, Bazalt ve benzeri taşlar.

Madencilik faaliyetleri izin yönetmeliği yürürlükte mi?

Yönetmelik. Ekli “Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği”nin yürürlüğe konulması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 17/2/2005 tarihli ve 28112 sayılı yazısı üzerine, 3213 sayılı Maden Kanunu'nun 7 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 24/5/2005 tarihinde kararlaştırılmıştır

Gümüş Madeni doğada nasıl bulunur?

Bu maden toprağın derinliklerinde yer alan bir madendir. İlk olarak da Nil Nehri havzasının kenarında bulunan toplumlar tarafından para olarak kullanılmıştır. Bu maden doğada bileşik ve serbest olarak da bulunabilmektedir. Bu bileşenin en bilineni gümüş oksittir.

Maden Hakları kime verilmez?

MADDE 7 – (1) Maden hakları, medeni hakları kullanmaya ehil Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına, madencilik yapabileceği statüsünde yazılı Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliği haiz şirketlere, kamu iktisadi teşebbüsleri ile müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ile diğer kamu kurum, ..

Yer altındaki madenlerin çıkarılması işine ne denir?

Yer altından çıkarılan ekonomik değerdeki taşlardır. Yer altındaki madenlerin çıkarılması mesleğine (işine) madenci denir

Mapeg nedir?

Yayımlanan 4 no'lu kararnameye göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın bağlı kuruluşu olarak Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) kurulmuştur. ... Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) teşkilat, görev, yetki ve sorumluluklarını ekte ilginize sunarız.

Maden işletme ruhsatını kim verir?

Maden ruhsatları Enerji Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilmektedir. Maden ruhsatları 3213 sayılı maden kanununa göre 6 ana grupta aşağıdaki şekilde gruplandırılmıştır. a) İnşaat ile yol yapımında kullanılan ve tabiatta doğal olarak bulunan kum ve çakıl.

Taş ocağı ruhsatı nasıl alınır

Taş ocağı ruhsatı almak için Yetkili Tüzel Kişilik belgesine sahip Maden danışmanlık firması ile anlaşıp ilgili raporları ve maden izinlerini yatırımcının YTK firmasına vereceği vekaletname ile birlikte süreci başlatması gerekir.

YILLIK HARÇ VE TEMİNAT TAKİBİ

Ruhsat sahiplerinin bilgilendirilmesi amacına yönelik müşavirlik hizmetidir.

İşleme izni için alınması gereken üç temel izin belgesi

1- ÇED

2- Mülkiyet İzinleri

3-İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı’dır.


1- ÇED Belgesi
Proje Tanıtım Dosyası hazırlanarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine başvuru yapılır. Müdürlük faaliyet alanını tetkikten sonra ilgili kurumlardan görüş sorar. Bu kurumlar, Maden İşleri Genel Müdürlüğü, İl Tarım Müdürlüğü, DSİ Bölge Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü, İl Turizm Müdürlüğü, İl Özel İdare Müdürlüğü gibi kurumlardır. Faaliyet durumu göz önüne alınarak başka kurumlardan da görüş istendiği olmaktadır. Bu kurumlar, Merkez Jandarma Komutanlığı, Kadastro Müdürlüğü, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İlçe Belediye Başkanlığı, Karayolları Bölge Müdürlükleri gibi kurumlardır. Kurumların uygun görüşünden sonra, ÇED Yönetmeliği’nin 17. maddesi uyarınca ÇED Gerekli Değildir Belgesi verilmektedir.

ÇED Olumlu Belgesi için, ÇED raporu hazırlanıp, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Genel Müdürlüğü’ne başvuru yapılmakta, Genel Müdürlük tarafından başvuru incelenerek ilgili görülen kurumlara ÇED dosyası dağıtılmaktadır. Faaliyet alanına en yakın yerleşim biriminde “Halkın Katılım Toplantısı” yapılmakta, bu toplantıya kurumların katılması ihtiyari olmaktadır. Halkın Katılım Toplantısı sonrası Genel Müdürlükte yapılan toplantıya kurumlar katılarak görüş bildirmekte ve sonuçta, ÇED Olumlu ya da ÇED Olumsuz Belgesi düzenlenmektedir. Uygulamaların çoğunda, ÇED Belgesi olmadan mülkiyet ve İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı verilmemektedir.

2- Mülkiyet İzinleri
Sahipli arazilerde mülk sahibinden, orman arazilerinden orman idaresinden izin istendiği gibi bunun yanında izne tabi olan diğer alanlarda da izin alınması gerekmektedir. Mülk sahibinden iznin yazılı olarak alınması lazımdır. İşletme izni istenen alanın Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında olması halinde bu durumun belgelendirilmesi yeterlidir. Mera alanlarında durum biraz farklı olup, mera tahsis amacının değiştirilmesi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından istenmekte,Bakanlığın uygun bulmasından sonra dosya valiliğe gönderilmektedir.

3- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı, 05.6.2004 gün 25483 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Maden Yasasında ve Bazı Yasalarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 5177 sayılı Yasa ile 3213 sayılı Yasada zorunlu hale gelmiştir. 21.06.2005 25852 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği’nin 77 – 82. maddeleri uyarınca, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı verilmesi hakkında yetkili kamu kurumları ve söz konusu iznin nasıl ve ne şartlarla verileceği konusunda düzenlemeler yapılmıştı. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı verilmesinde çıkan sorunlar üzerine, 21.04.2007 gün 26500 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelikle, Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliğinin, 77 – 82 maddelerine değişiklikler getirilmiş, verilecek izinle ilgili tüm çerçeve ayrıntılı olarak bu değişikliklerde yer almıştır. 10.06.2010 günlü 5995 sayılı Yasanın 3. maddesiyle İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarının İl Özel İdareleri tarafından verileceği kural altına alınmıştır.
12.11.2012 günlü ve 6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun, 06.12.2012 gün 28489 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Sözü edilen Yasa’nın 3. maddesi 7. fıkrasında; 3213 sayılı Yasa’ya göre maden üretim faaliyetleri ile bu faaliyetlere dayalı ruhsat sahasındaki tesisler için işyeri açma ve çalışma ruhsatına ilişkin yetki ve görevler, il özel idarelerinin tüzel kişiliğinin kaldırıldığı illerde valiliklerce yürütülür, denilmiştir.

PATLATMALARDA DELME HATALARI VE SONUÇLARI

Açık ayna patlatmalarında yapı­lan delme işlemlerinde en büyük problemlerden biri de delik sap­malarıdır. Özellikle ayna ve delik boyu­nun uzun olduğu basamaklarda, delik sapmaları çok iyi kontrol edilmelidir. Zira hatalı eğimle ve doğrultuyla delinen de­likler sonrasında yapılan patlatmalardan oluşan iri bloklar ve tabandaki tırnaklar ikincil bir kırma işlemi gerektirir.

 Delme işleminde delik sapması hemen hemen ka­çınılmaz bir olgudur. Sapmayı oluşturan etkenler

1- Kayacın süreksiz olması,

2- Karstik boşlukların olması,

3- Jeolojik harekete maruz kalmış bir yapıda olması,

4- Tabaka geçişlerinin olması,

5- Delik boyunun uzun olması,

6- Makineden kaynaklanan hatalar,

7- Operatörden kaynaklanan hatalar.

şeklinde sıralanabilir. Bunları çalışma şartlarına bağlı olarak çoğaltmak mümkündür.

Delme ve patlatma alanındaki bilimsel çalışmalar sonrasında delgi hataları şu şekilde formülize edilmiş­tir.

E= 0,05 + 0,03 K        (Langefors 1970)
E= 0,05 + 0,03 H        (Tamrock 1984)
E=(d/1000)+ 0,03 H   (Olofson 1988)

E= Delik hata payı (m)

d= Delik çapı (mm)

K= Basamak yüksekliği (m)

H= Delik uzunluğu (m)

Bu değerler açık ocak basamak patlatmalarında ki delme işlemlerindeki delik hata payı için bulunan tolerans değerleridir. Bu değerler makine ve operatör hataları eklendiği takdirde çok daha yüksek değerlere ulaşabilir ve amacına uygun tane boyutu elde etmemizi zorlaştırır. Ayrıca ikincil kırma ve patarlama işlemleri­ni gerektirecek sonuçlara yol açar. Bu da direkt ola­rak hem delme hem de patlatma maliyetlerini olumsuz yönde etkiler.

delik-sapma-oranlari

Tablo-l Değişik delik ve ayna boylarında ve çaplarda delme işleminde teorik olarak delik sapma miktarları.

X= sapma açısı a=sapma miktarı

b=delik boyu veya basamak yüksekliği

delik-sapmasinda-parametreler

Şekil 1- Delik sapmasında parametreler.

sapma-acisina-gore-sapma-miktarlari

Tablo-2 Sapma açısına bağlı olarak delik tabanındaki sapma miktarları

HATALI DELMEYE ÖRNEKLER

hatali-delme-islemi-sonucu-olusmus-blok-ve-tirnaklar

Resim 1- Hatalı delme işlemi sonucu oluşmuş blok ve tırnaklar

Atım grubunda delme işi bir baştan başlayıp diğer tarafa doğru devam etmeli ki makine delinen delikler üzerinden geçmek zorunda kalmasın.

hatali-delme-ve-patlatma-sonrasi-son-kesmekiriciyla-ikinci-bir-islem-yapilmis

Resim 2- Hatalı delme ve patlatma sonrası son kesme(kırıcıyla ikinci bir işlem yapılmış)

İkincil kırma ve patarlama işlemlerini gerektirecek sonuçlar direkt olarak hem delme hem de patlatma maliyetlerini olumsuz yönde etkiler.

DELİCİ MAKİNEDE DELİK EĞİMİ VE DELME DOĞRULTUSU AYARLANMASI

delici-makinenin-teraziye-alinmasidelici-makinenin-acisinin-ayarlanmasi

Resim 4. Delici makinenin açılarının ayarlanması

 SONUÇLAR VE ÖNERİLER

Delgi hatalarını en aza indirmek için;

Delme öncesinde

 • Delik yerleri tek tek ölçülerek minimum hata ile işaretlenmeli,
 • Delinecek yerde boş pasa ve kırıntılar varsa çok iyi temizlenmeli,
 • Önceki atımdan kalan patlamış malzeme varsa bu malzeme uzaklaştırılmalı,
 • Operatör eğitimlerine önem verilmeli,
 • Delici makine delme öncesi teraziye alınmalı,
 • Delici makinenin eğim açısı ayarlanmalı,

Delme esnasında

 • Delik  delerken çıkan tozlar ve kırıntılar delik ağ­zından çekilmeli,
 • Açılardaki değişiklikler sürekli kontrol edilmeli,
 • Atım grubunda delme işi bir baştan başlayıp di­ğer tarafa doğru devam etmeli ki makine delinen de­likler üzerinden geçmek zorunda kal­masın,
 • Delme işlemi esnasında maki­nenin iyi izlenmesi gerekir, zira boşluk­lar tabaka geçişleri ve buna bağlı olarak açılar kontrol edilebilsin,
 • Özellikle çamur tabakalarında sapma fazla olacağı için tekrar tekrar delik doğrultu düzeltmesi yapılmalı,

 Genel olarak

 • Mümkün olduğunca 12 metre­den daha uzun delik delinmemeli,
 • Problemli zeminlerde ve bölge­lerde eğimli delik delinmemeli,
 • Tabakaların yatım yönünde veya tersi yönde çalışma aynası oluşturulup delik grupları oluşturulmamalı, tabaka eğimlerini aynada görecek şe­kilde ayna oluşturulmalı,
 • Operatör eğitimlerine önem verilmeli,

HİDROSİKLONLAR

Hidrosiklonlar

Hidrosiklonlar (kısaca siklon diye anılır)basit yapıları, hareket etmeyen parçaları nedeniyle 1890’lı yıllardan buyana endüstride yaygın olarak kullanılmaktadır.

Siklonlar gövde çapları ile anılmakta ve uzunluk /çap oranı 2/1 ile 8-10/1 arasında değişmektedir. Sınıflandırmanın olabilmesi için pülpün siklona belirli bir basınç ile beslenmesi yeterlidir. Bu basınç genellikle pompa ya da pülpün boru ile belirli yükseklikten siklona beslenmesi ile sağlanır.

Siklonun Yapısı: Klasik bir siklonun kesiti şekildeki gibidir.

Siklon 5 kısımdan oluşur:

-Giriş

-Üst silindirik bölge

-Alt konik bölge

-Girdap kılavuzu

Siklon altından çıkan iri malzeme “siklon alt akımı”, girdap kılavuzundan alınan ince malzeme “siklon üstakımı” olarak adlandırılır.

Siklonun Çalışması: Siklona malzeme teğetsel olarak beslenir.Siklon besleme girişi oval veya dikdörtgen kesitli olabilir.Teğetsel olarak siklonun silindir kısmına giren pülp aşağıya doğru dönerek hareket eder.Siklon içinde hareket eden taneler iki kuvvetin etkisi altındadır.

*Merkezkaç kuvveti

*Direnç kuvveti

Merkezkaç kuvvetinin etkisi altındaki malzeme, siklondan aşağıya doğru hareket ederken, tane boyutu ve yoğunluğuna göre bir ayrışma olur. Aşağı yönde hareket eden malzeme, cidarlardan hızın en düşük olduğu bölgelerde alt çıkışa doğru yönlenirler. Direnç kuvvetinin etkisindeki çökme hızı düşük olan malzeme de, bölgede oluşan vakumun etkisiyle

girdap kılavuzuna doğru taşınırlar.Siklon içinde yukarı doğru hareketin oluştuğu orta kısımla,aşağı doğru hareketin oluştuğu bölge arasında malzemenin dikey hareketinin sıfır olduğu bir bölge vardır. Bu bölgede malzeme üzerindeki merkezkaç ve direnç kuvvetlerinin etkisi birbirine eşit olup, malzemenin üst veya alt akıma geçme şansı eşittir. Şekilde bu bölgeler gösterilmiştir.

Bazı araştırmacılar siklonun içinde 4 bölgenin oluştuğunu savunmuşlardır. Şekilde bu bölgeler gösterilmiştir.

A Bölgesi: Siklona malzemenin beslendiği bölge olup bu bölgede bir sınıflandırma söz konusu değildir.

B Bölgesi: İri boyutlu malzemeler yer alıp, alt akımı oluştururlar.

C Bölgesi: Girdap kılavuzu etrafındaki bölge olup bu bölgede ince boyutlu malzemeler siklon üst akımını oluştururlar.

D Bölgesi: Malzeme karışık olup, bu bölge sınıflandırma bölgesi olarak tanımlanır.

Siklonlarda proses ile ilgili olarak;

*Pülpün basıncı ayarlanabilir.

*Pülp yoğunluğu değiştirilebilir.

*Alt çıkış çapı değiştirilebilir.

*Üst çıkış çapı (girdap kılavuzu çapı9 değiştirilebilir.

Genellikle siklonlar, birden fazla sayıda oluşturulmuş siklon grupları halinde çalıştırılırlar.Üretici firmalar,boyutlara göre siklon kapasitelerini belirlemişler ve bunları çizelge ve grafiklere dönüştürmüşlerdir.Siklon seçimlerinde bu çizelge ve grafiklerden yararlanılır.

Siklonların verimliliği, beslemenin sürekliliğine, pülp basıncına, pülp yoğunluğuna ve beslenen malzemenin boyut dağılımındaki değişmelere bağlıdır. Bu parametrelerin sabit kalması, siklonun sınıflandırma verimliliğini olumlu yönde etkiler.

Siklonlarda çap büyüdükçe, sınıflandırma sırasında alt ve üst akıma eşit miktarda geçen tane boyutu olarak ifade edilen d50 de büyümekte, cevherin aşındırma etkisi azalmaktadır. Küçük çaplı siklonlarda tane üzerine etki eden merkezkaç kuvveti, yerçekimi ivmesinin 400 katı kadar olabilir.Büyük çaplı siklonlarda bu değer 10 kat kadardır. Siklon proje ve işletme parametreleri çok değişkendir. Bunun sonucu olarak istenilen sınıflandırmanın yapılabilmesi için giriş, girdap kılavuzu, alt çıkış açıklığı, pülp basıncı ve yoğunluğu gibi değişkenlerin sürekli kontrol edilerek ayarlanması gerekmektedir.

Siklon alt çıkış çapı, siklonun ayırdığı iri malzemelerin çıkabileceği, siklon içinde koridor şeklinde oluşan vakum için gerekli havanın girebileceği büyüklükte olmalıdır. Siklon alt çapı küçüldükçe d50 büyürken aly akımdaki su kazanımı düşer. Alt çıkış çapı, alt akımın pülp yoğunluğunu belirler. Siklonun alt akım yoğunluğunun mümkün olduğunca yüksek olması gerekir. İyi çalışan bir siklonda, pülpteki katı oranı %50 den daha yüksek olup alt akım 20-30 derecelik bir açı yaparak konik şekilde çıkar. Siklonun alt akımı geniş bir açı yaparak çıkıyorsa, alt akımın yoğunluğu çok düşük olup pülpteki katı oranı %50 den daha azdır. Bu da proseste istenmeyen bir durumdur. Alt akım yoğunluğu çok yüksek ve alt çıkış açıklığı çok küçükse, pülp siklonun alt çıkışını doldurarak düz akar. Bu durumda, pülpteki katı oranı %75 ten daha fazladır.Alttan hava girişinin olmadığı, siklon içinde vakumun oluşmadığı böyle bir durumda sınıflandırma yapılamaz ve iri taneler siklonun üst akımına karışır. Siklonlar çalışırken alttan hava girişinin olup olmadığı kontrol edilmelidir. İyi çalışan bir siklonda alt akımdaki su oranı %20-30 arasında olmalıdır.

Girdap kılavuzu, pülp besleme borusunun biraz altından başlar, silindir gövdenin tavanına kadar uzanır, silindir gövdeden uzun olmaz. Girdap kılavuzu çapı büyüdükçe, üst akımdaki tane boyutu irileşir, d50 artar, alt akımdaki su kazanımı düşer.

Besleme borusu kesit alanı büyüdükçe, pülp basıncı ve hızı düşmektedir. Aynı kapasitede giriş kesitinin daraltılması ile d50 değeri azalır. Pülp basıncının arttırılması ile giriş-çıkış arasındaki basınç farkı artacağından d50 değeri küçülür. Yüksek hız ve basınç, siklonlarda daha ince ayırma sağlar. Normal boyutlardaki siklonlarda, pülp hızı 3-6m/sn, pülp basıncı 0,5-10 bar civarındadır.

Siklonun koniklik açısı büyüdükçe d50 büyür, alt akımdaki su kazanımı düşer. Gövde uzunluğunun artışı d50

Çalışan bir siklon grubunda, siklonlardan birinin kapatılması durumunda diğer siklonlara giden pülpün basıncı ve debisi artar. Bu durumda d50 değeri küçülür, alt akımdaki su kazanımı düşer.

Siklona gönderilen pülpün yoğunluğunun düşürülmesi, siklon etkinliğini arttırırken, d50 değerini küçültür. Pülp yoğunluğu arttıkça d50 büyür. 100 mikrondan büyük sınıflandırmalarda ağırlıkça %60 katı, 50 mikrondan küçük sınıflandırmalarda da %40’dan daha düşük katı oranlarında çalışılmamalıdır.

Siklon Parametreleri: Yapılan araştırmalarda, siklon çapının sınıflandırmaya önemli bir etkisinin olmadığı, geometrisi benzer siklonlarda siklon giriş ve çıkış çaplarının önem taşıdığı belirlenmiştir. Ancak, siklon üretiminde istenilen giriş ve çıkış boyutları için siklon çapının da belirli aralıklarda olması gerekmektedir.

Siklon sınıflandırmasında kullanılan proses parametreleri de şunlardır.

*Katı-sıvı oranı, pülp yoğunluğu, pülp ısısı.

*Katının özgül ağırlığı

*Katının ortalama şekli; küresel, yassı, köşeli v.b.

*Katının boyut dağılımı ve aralığı

Siklon üretiminde kullanılan geometrik parametreler şekilde gösterilmiştir.(Weiss,1985)

D: Girdap kılavuzu çapı; bu boyut siklon çapının 1/4′ü veya 1/3’ü kadardır.

DC : Siklon çapı

Df : Besleme borusu çapı, Dv’nin %80’i kadardır. Kesiti genellikle dikdörtgen olup en/boy oranı 3,5/8,0’dir. Besleme borusunun iç ve dış kısmı besleme bölgesine teğetsel olarak yapılmıştır.

L: Silindir kısmın uzunluğu

Lvf : Girdap borusunun silindir kısmında kalan uzunluğu

0 :Konik kısmın açısı

L : Siklon boyu

Da :Alt çıkış çapı

Siklon Çapı ve Sayısının Belirlenmesi: Üretici firmalar kullanılması gereken siklon çapı ve siklon sayılarının belirlenmesi için grafikler hazırlamışlardır. Bu grafikl

erden ikisi Grafik:1 ve Grafik:2 de verilmiştir.


kaynak: https://mehmetsaatci.wordpress.com/2013/01/24/hidrosiklonlar/

MADENLERDE MALİYET KONTROLÜ

Maden fiyatlarının ciddi oynamalar gösterdiği bir dönemden geçmekteyiz. Altın fiyatları, zirve yaptığı 2011 yılından bu tarafa ve özellikle 2015 yılının 2. çeyreğinden beridir önemli hareketler sergiledi. Örnek olarak bakır, 2015 yılında 5000 USD/ton değerinden son çeyrekte 4200’lere kadar gerilemiştir.  Mevcut durum ve fiyatların halen düşebilme ihtimali, emtia üreticilerini bıçak sırtında üretim yapmaya itmektedir. Benzer durum, kömür  fiyatları için de geçerli. Bakır fiyatları 2014 yılını yaklaşık %15, termal kömür fiyatları da %18 kayıpla kapattı. Petrol fiyatlarının varil başına 115 dolardan 35 dolarlara kadar düşmesi, aslında fiyatların arz talep dışında başka faktörlerin de etkisiyle belirlendiğini göstermektedir.

Maalesef uluslar arası arenada emtia fiyatlarının ciddi oynamalara devam edeceği tahmin ediliyor. Her maden ocağının bir başabaş noktası bulunmaktadır ve fiyatların bu noktaya düşmesi durumunda üretimi durdurmak zorunluluk haline gelmektedir. Başabaş noktasına gelinmezse dahi fiyatlardaki ciddi iniş çıkışlar üretim yapan maden şirketlerinin kârlılığını önemli bir biçimde etkiler. Ham madde fiyatlardaki yükselmeler, üretilecek cevherin alt tenörünün daha da aşağıya çekilme- sini sağlar ve öncesinde üretimi ekonomik olmayan cevherler de değerlendirilebilecek hale gelmiş olur. Fiyatlardaki ciddi düşüşler ise tam tersine, üretim maliyeti, diğerlerine göre daha yüksek olan maden ocaklarını negatif bir biçimde etkiler, zaman zaman üretimlerini durdurur.

Günümüz şartlarında ekonomilerdeki belirsizlik emtia fiyatlarında da ciddi bir belirsizlik yaratmaktadır. Örneğin; bakır fiyatları 2013 yılının ocak ayında libresi yaklaşık 3,72 dolardan (372 cent), Ocak 2015’te 2,84 dolara (284 cent) kadar düşmüştür. Son bir yıldaki %15’lik düşüş ve yıllık enflasyon oranı, maden firmalarına doğrudan yansımaktadır. Metal ve mineral fiyatlarındaki dalganmalar genellikle küçük ve orta firmaları zor durumda bırakmakta, büyük projeleri olan küresel firmalar ise bu tür dar boğazlardan çoğu zaman daha kârlı çıkmaktadırlar. Buna en somut gösterge olarak dünya bakır üretiminin üçte birini yalnızca 10 madenin karşılamasını gösterebiliriz. Netice itibarıyla bu madenlerde birim başına üretim maliyetleri orta ve küçük ocakların maliyetlerinin yarısından bile daha az olduğunu göz önüne aldığımız zaman her fiyat aralığında kâr edebilmektedirler.

Üretilen metal veya minerallerin diğer endüstrilere satılması sebebiyle diğer endüstrilerde yaşanılan gelişmeler, doğrudan maden fiyatlarını da etkilemektedir. Çin’in büyüme hızındaki yavaşlama metal fiyatlarına da kısmen yansımış durumdadır. Son 10 sene içerisinde Avrupa ve Amerika’da temel metal tüketimi azalırken Asya’da artmıştır.

Üretilen metal veya minerallerin diğer endüstrilere satılması sebebiyle diğer endüstrilerde yaşanılan gelişmeler, doğrudan maden fiyatlarını da etkilemektedir. Çin’in büyüme hızındaki yavaşlama metal fiyatlarına da kısmen yansımış durumdadır. Son 10 sene içerisinde Avrupa ve Amerika’da temel metal tüketimi azalırken Asya’da artmıştır. Gelişmekte olan ülkelerin bu taleplerinin ne kadar süreceğini kestirebilmek oldukça güçtür.

Üretim maliyetlerinin doğru yönetilmesi ve kontrol edilebilir olması her dönemde maden firmaları için çok kritik bir öneme sahiptir. Son dönemde düşen metal fiyatlarına karşı tedbir olarak bazı firmalar, maliyetleri kontrol altına alma yolunu seçmiş ve tedbirler almıştır. Bu tedbirler içerisinde; araştırma fonlarını durdurma, işten çıkarma akla ilk gelenlerdir. Bu tür yaklaşımlar genellikle, küçülerek kriz dönemini atlatmayı hedeflemektedir. Ancak, çalışan bir ocakta maliyetleri düşürebilecek daha başka alanlar da vardır. Bunların başında verimliliğin arttırılması, enerji tasarrufu, iş gücünün ve ekipmanların doğru bir şekilde kullanılması gibi yöntemler akla gelmektedir.

Masraflar

Dar zamanlarda harcamalar çok titizlikle yapılmalı ve yapılan harcamaların da ayrıntılı bir biçimde incelenmesi gerekmektedir. Büyük yatırımlardan zorunlu olmadıkça kaçınılması veya yatırımların ertelenmesi gerekmektedir. Zaruri olmayan harcamalardan, öncelikle üst yönetimden başlayarak, kaçınılması ve bu konuda diğer çalışanların da ikna edilmesi gerekmektedir. Şirket çalışanlarının bu konuda bilinçlendirilmesi oldukça önemlidir. Bunun için belirli periyotlarda bilgilendirme toplantılarının yapılması veya çalışanların gelişmelerden haberdar edilmesi faydalı olacaktır. Bunun yanı sıra harcamaların düzenli olarak yöneticiler tarafından detaylı bir şekilde incelenmesi, bir çok defa gereksiz harcamaları azaltacaktır. Bir harcama yapılmadan önce daha detaylı düşünülmesi ve bir süzgeçten geçirilmesi gerekmektedir.

Enerji Tasarrufu

Ocak içerisinde araçların yakıt tüketimi, patlayıcılar ve cevher hazırlama tesislerinde ise değirmenler, üretim maliyetinin en temel kalemleridir. Ocak içi ekipmanların daha az yakıtla çalışmasını sağlamaya yönelik çalışmalar ciddi faydalar sağlayabilmektedir. Örneğin, ekipmanların gereksiz devirli kullanımının önlen- mesi, yolların daha temiz tutulması, rölantide çalışan ekipman bırakılmaması ilk akla gelen bir kaç yöntemdir. Bu harcamaların hepsinde bir enerji kullanımı söz konusudur ve enerji kullanımının olduğu her yerde bir tasarruf imkânı bulunmaktadır.

Patlatma esnasında delik düzeni ve enerji dağılımının daha iyi sağlanması sonucunda daha iyi bir ufalanma elde edile- bilir ve sonucunda daha kısa sürede daha fazla malzemenin yüklenmesi, taşınması, kırılması, öğütülmesi sağlanabilir. Bunun için ekstra yapılacak bir masraf olmamasına rağmen, enerji tüketiminden çok ciddi bir tasarruf sağlandığı bir çok farklı işletmede görülmüştür.

İş Gücünün Etkin Biçimde Kullanılması

Yaygın biçimde bazı firmalar, personellerinin farklı departman- larda çalışmalarını sağlayarak kendi alanları dışındaki isleyişide öğrenmelerini sağlamaktadırlar. Bu uygulama; yöneticiler, mühendisler için olabildiği gibi operatörler için de olabilmektedir. Bu sayede firmalar çok yönlü bir iş gücüne sahip olmayı hedeflemektedirler. Örneğin işten ayrılan bir çalışanın görevini daha az kritik role sahip bir personel üstlenebilmekte ve bu personele yapılacak ufak bir artış ile kimi zaman ciddi bir tasarruf yapılmaktadır. İş gücünün doğru kullanımına bir diğer örnek de üretim verilerinin toplanması ve raporlanması amacıyla mühendislerin kullanılmasıdır. Bu durum çok yaygın olsa da bu tür işlemler yazılımlar vasıtasıyla otomatik hale getirilebilir ve böylece mühendisler zamanlarını verimlilik ve üretkenlik çalışmaları için kullanabilirler. İş gücünden elde edilecek bir başka tasarruf yöntemi de yeni personel alımı yerine var olan personele mesai yaptırmak şeklinde olabilir. Ancak, bu tür durumlarda her iki opsiyonun iyi ve doğru hesaplanması ve karşılaştırılması gerekmektedir.

Cost-Reduction-by-Product-Cost-analaysis

Verimlilik

Bu alanda yapılacak tasarruflar daha çok, mühendislik alanla- rında yapılacak optimizasyonlarla ve planlama değişiklikleriyle mümkündür. Örneğin, hedeflenen üretimin daha az makine ve işgücüyle gerçekleştirilmesi maliyetleri önemli ölçüde düşü- recektir. Çalıştırılan her makinenin operasyona saat başına bir maliyeti vardır ve eğer üretim daha az ekipman ile yapılabiliyor ise bu makineler park edilerek maliyetten tasarruf sağlanabilir. Başka bir örnek ise kamyonların dolum oranı olarak verilebilinir. 100 tonluk bir kamyonun 80 ton ile doldurulması demek, günde 10 bin tonluk üretim yapan bir ocakta 100 sefer yerine 125 sefer yapmak anlamına gelmekte ve nakliye masrafını 1/4 oranında arttırabilmektedir. Mühendislerin bu tür sorunları tespit edip çözüme ulaştırmaları ciddi kazançlar sağlayabilmektedir.

Küresel piyasalarla rekabet edebilmek, maden üretimi yapan bütün firmaların öncelikleri arasında olmalıdır. Bir maden işlet- mesinin, değişen fiyatlara rağmen ayakta kalabilmesi için ürettiği ürünleri, diğer üretim yapan firmalara göre daha ucuza mal etmesi gerekmektedir. Fiyatların düşmesi demek genellikle, bazı ocakların kapanması anlamına gelmektedir. Eğer üretimi durduran olmak istemiyorsa firmalar, maliyetlerini yalnızca fiyatların düştüğü dönemlerde değil her zaman kontrol altında tutmalı ve alternatif planlara sahip olmalıdırlar.


kaynak: https://mehmetsaatci.wordpress.com/2016/03/08/madenlerde-maliyet-konrolu/

TOPOGRAFİK HARİTA ÇİZİMİ

Ruhsatlı maden sahasının topografik haritasının hazırlanması hizmetidir.

Maden Danışmanlık Firmaları

ÇEVMED; Maden İzinlerinin Alınması konusunda hizmet vermesi amacıyla "ÇEVMED MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK A.Ş." firmasını hayata geçirmiş olup bu firmamız Maden İzinleri Alınması konusunda kaliteli hizmet anlayışıyla T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Yetkili Tüzel Kişilik olarak yetkilendirilmiştir.

ÇEV-MED; Maden projesi için uygun tesis yerinin belirlenmesi aşamasından başlayarak, tesisin kurulması, faaliyete hazır hale gelmesi ve işletmeye alınmasına süreçlerinde ilgili mevzuatlar çerçevesinde gereken tüm izin ve belgelerin alınması sürecinde işletme sahiplerine bilgi ve tecrübelerimizle çözüm ortaklığı sunmaktayız.

ÇEVMED MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK A.Ş hizmet konuları aşağıda verilmiştir.

 • Alan sorgulama, İlk Müracaat işlemleri
 • Arama Faaliyet Raporu Hazırlanması
 • Arama Ruhsat Alımı ve Devir İşlemi
 • Arama Dönemi Üretim İzin Belgesi Alınması
 • İşletme Ruhsat Alımı ve Devir İşlemi
 • İşletme Projesi Hazırlanması (Açık / Kapalı İşletme)
 • Birleştirme Talepli İşletme Projesi Hazırlanması
 • İşletme İzni, Sevk Fişi Alımı ve Nezaretçi Ataması
 • 29. Madde Evraklarının Hazırlanması (İmalat Haritası Hariç)
 • İmalat Haritası Hazırlanması (Sahanın İşletme Yönetimine ve Ölçüm Yapılacak Alana Göre Belirlenecektir.)
 • Saha Mülkiyet Belirleme İşlemleri
 • Patlayıcı Madde İzin Yazısı Alınması
 • Mera Vasfı Değişikliği Dosyanın ve Toprak Koruma Projelerinin Hazırlanmasıİlk Müracaat İşlemleri

3213 sayılı maden kanunu değişik 6592 maden kanunu madde 16 gereğince, II. Grup (b) bende ve IV. Grup madenler dışındaki ruhsatlar ihale ile verilir. I. Grup, II. Grup (a) ve (c) bendi madenler için doğrudan işletme ruhsatı verilir. II. Grup (b) bendi III. Grup ve IV. Grup madenler arama ruhsatı, V. Grup madenler arama sertifikası ile aranır. II. Grup (b) bende ve IV. Grup madenler için yapılan müracaatların işletme ruhsat taban bedeli ödenerek yapılması zorunlu olup müracaatlarda öncelik hakkı esastır.

Maden Alanı İlk müracaat yapılarak hak sahibine tanınan iki aylık sürede maden arama ruhsat bedeli yatırılarak, ön inceleme raporu, maden arama projesi ve mali yeterliliği (2B. ve 4. Grup) içeren yönetmelikte belirtilen hususlara uygun bir şekilde ÇEVMED MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK A.Ş tarafımızca hazırlanır, müracaat evrak ekleri tamamlanarak arama ruhsatı almak üzere Maden İşleri Genel Müdürlüğüne başvuruda bulunulur.

Maden Arama Projesi, Arama Faaliyet Raporları Hazırlanması

Maden Arama Projesinde; projenin amacı açık bir şekilde ifade edilerek müracaat sahibinin beklentisi ortaya konulur. Arama yapılacak sahanın seçiminden başlayıp, kaynak ve rezervinin belirlenmesi, değerlendirilip sınıflandırılması, raporlama aşamasının sonuna kadar geçen tüm maden arama süreci (ön arama, genel arama, detay arama) bir termin planı kapsamında belirtilir. Bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesine yönelik yatırım ve mali yeterlilik bilgileri belgelenir.

Hazırlanan ön inceleme raporu, mali yeterliliği içeren maden arama projesi gerekli ve diğer evraklarla beraber Maden İşleri Genel Müdürlüğüne verilerek ruhsat müracaatı tamamlanır. Ruhsat müracaatının yapılması ve ruhsata hak sağlanması halinde sahada yapılan her çalışma dönemi sonunda ilgili raporlar tarafımızdan hazırlanarak Maden İşleri Genel Müdürlüğüne sunulur. Ilgili üç dönem sırasıyla;

a) Ön Arama Dönemi Faaliyet Raporu
b) Genel Arama Dönemi Faaliyet Raporu
c) Detay Arama Dönemi Faaliyet Raporu

Arama Dönemi Üretim İzin Belgesi Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliğinin 21. Maddesinde belirtildiği üzere gerekli izinlerin alınması ve Maden İşleri Genel Müdürlüğüne ibraz edilip Üretim İzin Belgesinin alınması hizmetidir.

Madde 21- Arama ruhsatı döneminde teknolojik araştırma, geliştirme, pilot çalışmalar ve pazar araştırmaları yapmak üzere genel/detay arama faaliyet raporu ile birlikte müracaat eden ruhsat sahibine, görünür rezervi ortaya çıkarılan ve Genel Müdürlükçe uygun bulunan II (b), III. ve V. Grup madenlerde genel arama döneminde, IV. ve VI. Grup madenlerde ise genel veya detay arama döneminde görünür rezervin %10'una kadar Ek Form-23'te yer alan maden üretim izin belgesi verilebilir.

MADEN İŞLETME PROJELERİ, (İŞLETME PROJELERİ)

Kurumumuzun verdiği hizmetler açık ocak işletmeciliği ve yeraltı maden ocağı işletmeciliği için detaylı bir made tasarımı ve maden yerleşim planlaması, üretim zamanlaması ve ekipman seçimini de içeren iş tanımlanm ası/fizibilite ve ekonomik değerlendirme çalışmalarını da kapsar.

I (b) ve II (a) grubu madenlerin işletme ruhsatı müracaatı MADDE 22 - (1) I (b) ve II (a) G rubu madenlere işletme ruhsat müracaatı için talep harcı yatırılıp Ek Form-1'de örneği verilen dilekçe ile maden ismi belirtilerek işletme r uhsat müracaatı yapılır. Uygun olan alanlar müracaat tarihi itibarıyla iki ay süre ile rezer ve edilir. Bu sürede müracaat sahibi, işletme ruhsat talep harcını, işletme ruhsatı harcı ve teminatını, Ek Form-2'de istenen belgeleri, görünür rezerv bilgilerini, çevre ile uyum planını da içeren E k Form-10'a uygun olarak hazırlanmış ve imzalanmış işletme projesini Genel Müdürlüğe vermesi halinde işletme ruhsat hakkı doğar. Aksi halde bu alanlar 2 ay sonunda müracaatlara açık hale gelir. Bu durumda talep harcı hariç ruhsat harç ve teminatı iade edilir.

II (b), III., IV. ve VI. grup madenlere işletme ruhsatı düzenlenmesi ve işletilmesi ile ilgili genel ilkeler MADDE 26 - (1) Arama faaliyeti sonrası görünür , muhtemel ve mümkün rezerv sınırlarının ve büyüklüğünün tespit edilebilm esi için madenin ortalama tenörü, kalitesi veya madenin cinsine göre cevher damar kalınlıkları, kömür için kalori değeri, mermer için üretim kapasitesi, su ve gazların konsantrasyonu, debisi, kapasitesi belirlenir. İşletme projesinin hazırlanmasında kullanılacak verilerin belirlenebilmesi için gerekli aramaların yapılmış olması ve bu faaliyetlerin rezerv bilgilerini içeren II ( b) ve III . Gruplar için hazırlanmış genel arama faaliyet raporu, IV. ve VI. Gruplar için ise detay arama faaliyet raporu ile belgelenm esi zorunludur.

3 BOYUTLU MODELLEME VE OCAK TASARIMI

Fizibilite edilecek maden yatağında bazı aramalar yapılarak miktar ve kalitenin yani rezerv ve tenör miktarı hakkında bilgi toplamak gerekir. Tespit edilen maden rezervi ve tenörüne göre ocağın üretim yöntemi, üretim planı, üretim miktarı, maden yatağının ömrü gibi birçok parametrede planlamalara gidilmektedir. Bu nedenle yüksek miktarlarda yapılacak yatırım öncesi bu süreç çok önem arz etmektedir. Maden yatağının 3 boyutlu olarak ortaya çıkarılarak haritalanması, "6592 sayılı kanunla değişik 3212 sayılı Maden Kanunu" ile getirilen arama dönemi sırasında yapılması mecbur olan çalışmalar arasında bulunmaktadır.

ÇEV-MED olarak, deneyimli mühendis kadrosu, uygun teknik altyapı ve lisanslı yazılımlarımız ile cevher modelleme, maden üretim metodu seçimi gibi ön fizibilite çalışmalarıyla projelerinizin karlılık durumlarının ortaya çıkarılmasında çözüm ortağınız olmaktayız.

Maden işletme ruhsatını kim verir?

ÇEVMED; Maden İzinlerinin Alınması konusunda hizmet vermesi amacıyla "ÇEVMED MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK A.Ş." firmasını hayata geçirmiş olup bu firmamız Maden İzinleri Alınması konusunda kaliteli hizmet anlayışıyla T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Yetkili Tüzel Kişilik olarak yetkilendirilmiştir.

ÇEV-MED; Maden projesi için uygun tesis yerinin belirlenmesi aşamasından başlayarak, tesisin kurulması, faaliyete hazır hale gelmesi ve işletmeye alınmasına süreçlerinde ilgili mevzuatlar çerçevesinde gereken tüm izin ve belgelerin alınması sürecinde işletme sahiplerine bilgi ve tecrübelerimizle çözüm ortaklığı sunmaktayız.

ÇEVMED MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK A.Ş hizmet konuları aşağıda verilmiştir.

 • Alan sorgulama, İlk Müracaat işlemleri
 • Arama Faaliyet Raporu Hazırlanması
 • Arama Ruhsat Alımı ve Devir İşlemi
 • Arama Dönemi Üretim İzin Belgesi Alınması
 • İşletme Ruhsat Alımı ve Devir İşlemi
 • İşletme Projesi Hazırlanması (Açık / Kapalı İşletme)
 • Birleştirme Talepli İşletme Projesi Hazırlanması
 • İşletme İzni, Sevk Fişi Alımı ve Nezaretçi Ataması
 • 29. Madde Evraklarının Hazırlanması (İmalat Haritası Hariç)
 • İmalat Haritası Hazırlanması (Sahanın İşletme Yönetimine ve Ölçüm Yapılacak Alana Göre Belirlenecektir.)
 • Saha Mülkiyet Belirleme İşlemleri
 • Patlayıcı Madde İzin Yazısı Alınması
 • Mera Vasfı Değişikliği Dosyanın ve Toprak Koruma Projelerinin Hazırlanmasıİlk Müracaat İşlemleri

3213 sayılı maden kanunu değişik 6592 maden kanunu madde 16 gereğince, II. Grup (b) bende ve IV. Grup madenler dışındaki ruhsatlar ihale ile verilir. I. Grup, II. Grup (a) ve (c) bendi madenler için doğrudan işletme ruhsatı verilir. II. Grup (b) bendi III. Grup ve IV. Grup madenler arama ruhsatı, V. Grup madenler arama sertifikası ile aranır. II. Grup (b) bende ve IV. Grup madenler için yapılan müracaatların işletme ruhsat taban bedeli ödenerek yapılması zorunlu olup müracaatlarda öncelik hakkı esastır.

Maden Alanı İlk müracaat yapılarak hak sahibine tanınan iki aylık sürede maden arama ruhsat bedeli yatırılarak, ön inceleme raporu, maden arama projesi ve mali yeterliliği (2B. ve 4. Grup) içeren yönetmelikte belirtilen hususlara uygun bir şekilde ÇEVMED MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK A.Ş tarafımızca hazırlanır, müracaat evrak ekleri tamamlanarak arama ruhsatı almak üzere Maden İşleri Genel Müdürlüğüne başvuruda bulunulur.

Maden Arama Projesi, Arama Faaliyet Raporları Hazırlanması

Maden Arama Projesinde; projenin amacı açık bir şekilde ifade edilerek müracaat sahibinin beklentisi ortaya konulur. Arama yapılacak sahanın seçiminden başlayıp, kaynak ve rezervinin belirlenmesi, değerlendirilip sınıflandırılması, raporlama aşamasının sonuna kadar geçen tüm maden arama süreci (ön arama, genel arama, detay arama) bir termin planı kapsamında belirtilir. Bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesine yönelik yatırım ve mali yeterlilik bilgileri belgelenir.

Hazırlanan ön inceleme raporu, mali yeterliliği içeren maden arama projesi gerekli ve diğer evraklarla beraber Maden İşleri Genel Müdürlüğüne verilerek ruhsat müracaatı tamamlanır. Ruhsat müracaatının yapılması ve ruhsata hak sağlanması halinde sahada yapılan her çalışma dönemi sonunda ilgili raporlar tarafımızdan hazırlanarak Maden İşleri Genel Müdürlüğüne sunulur. Ilgili üç dönem sırasıyla;

a) Ön Arama Dönemi Faaliyet Raporu
b) Genel Arama Dönemi Faaliyet Raporu
c) Detay Arama Dönemi Faaliyet Raporu

Arama Dönemi Üretim İzin Belgesi Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliğinin 21. Maddesinde belirtildiği üzere gerekli izinlerin alınması ve Maden İşleri Genel Müdürlüğüne ibraz edilip Üretim İzin Belgesinin alınması hizmetidir.

Madde 21- Arama ruhsatı döneminde teknolojik araştırma, geliştirme, pilot çalışmalar ve pazar araştırmaları yapmak üzere genel/detay arama faaliyet raporu ile birlikte müracaat eden ruhsat sahibine, görünür rezervi ortaya çıkarılan ve Genel Müdürlükçe uygun bulunan II (b), III. ve V. Grup madenlerde genel arama döneminde, IV. ve VI. Grup madenlerde ise genel veya detay arama döneminde görünür rezervin %10'una kadar Ek Form-23'te yer alan maden üretim izin belgesi verilebilir.

MADEN İŞLETME PROJELERİ, (İŞLETME PROJELERİ)

Kurumumuzun verdiği hizmetler açık ocak işletmeciliği ve yeraltı maden ocağı işletmeciliği için detaylı bir made tasarımı ve maden yerleşim planlaması, üretim zamanlaması ve ekipman seçimini de içeren iş tanımlanm ası/fizibilite ve ekonomik değerlendirme çalışmalarını da kapsar.

I (b) ve II (a) grubu madenlerin işletme ruhsatı müracaatı MADDE 22 - (1) I (b) ve II (a) G rubu madenlere işletme ruhsat müracaatı için talep harcı yatırılıp Ek Form-1'de örneği verilen dilekçe ile maden ismi belirtilerek işletme r uhsat müracaatı yapılır. Uygun olan alanlar müracaat tarihi itibarıyla iki ay süre ile rezer ve edilir. Bu sürede müracaat sahibi, işletme ruhsat talep harcını, işletme ruhsatı harcı ve teminatını, Ek Form-2'de istenen belgeleri, görünür rezerv bilgilerini, çevre ile uyum planını da içeren E k Form-10'a uygun olarak hazırlanmış ve imzalanmış işletme projesini Genel Müdürlüğe vermesi halinde işletme ruhsat hakkı doğar. Aksi halde bu alanlar 2 ay sonunda müracaatlara açık hale gelir. Bu durumda talep harcı hariç ruhsat harç ve teminatı iade edilir.

II (b), III., IV. ve VI. grup madenlere işletme ruhsatı düzenlenmesi ve işletilmesi ile ilgili genel ilkeler MADDE 26 - (1) Arama faaliyeti sonrası görünür , muhtemel ve mümkün rezerv sınırlarının ve büyüklüğünün tespit edilebilm esi için madenin ortalama tenörü, kalitesi veya madenin cinsine göre cevher damar kalınlıkları, kömür için kalori değeri, mermer için üretim kapasitesi, su ve gazların konsantrasyonu, debisi, kapasitesi belirlenir. İşletme projesinin hazırlanmasında kullanılacak verilerin belirlenebilmesi için gerekli aramaların yapılmış olması ve bu faaliyetlerin rezerv bilgilerini içeren II ( b) ve III . Gruplar için hazırlanmış genel arama faaliyet raporu, IV. ve VI. Gruplar için ise detay arama faaliyet raporu ile belgelenm esi zorunludur.

3 BOYUTLU MODELLEME VE OCAK TASARIMI

Fizibilite edilecek maden yatağında bazı aramalar yapılarak miktar ve kalitenin yani rezerv ve tenör miktarı hakkında bilgi toplamak gerekir. Tespit edilen maden rezervi ve tenörüne göre ocağın üretim yöntemi, üretim planı, üretim miktarı, maden yatağının ömrü gibi birçok parametrede planlamalara gidilmektedir. Bu nedenle yüksek miktarlarda yapılacak yatırım öncesi bu süreç çok önem arz etmektedir. Maden yatağının 3 boyutlu olarak ortaya çıkarılarak haritalanması, "6592 sayılı kanunla değişik 3212 sayılı Maden Kanunu" ile getirilen arama dönemi sırasında yapılması mecbur olan çalışmalar arasında bulunmaktadır.

ÇEV-MED olarak, deneyimli mühendis kadrosu, uygun teknik altyapı ve lisanslı yazılımlarımız ile cevher modelleme, maden üretim metodu seçimi gibi ön fizibilite çalışmalarıyla projelerinizin karlılık durumlarının ortaya çıkarılmasında çözüm ortağınız olmaktayız.

Detay Arama Faaliyet Raporunun Hazırlanması

IV.Grup Maden Ruhsatlarında Detay Arama Dönemi 4 yıl olup; her yıl sonunda Detay Arama Döneminin içinde bulunulduğu yılda yapılan çalışmaların beyan edildiği rapordur. 4.Yılın sonunda Detay Arama Faaliyet Raporu ile birlikte İşletme talep edilmesi gerekmektedir.

ÇEV-MED ÇEVRE; Yetkili Tüzel Kişilik olarak Maden projesi için uygun tesis yerinin belirlenmesi aşamasından başlayarak, tesisin kurulması, faaliyete hazır hale gelmesi ve işletmeye alınmasına süreçlerinde ilgili mevzuatlar çerçevesinde gereken tüm izin ve belgelerin alınması sürecinde proje/işletme sahiplerine bilgi ve tecrübelerimizle çözüm ortaklığı sunmaktayız. Madencilik faaliyetleriniz için gerekli olan izinlerin alınması ve ileri teknoloji taramalar ve 3 Boyutllu modelleme ile rezerv ve değer tespiti çalışmaları sonucunda, yatırımızın uygulanabilirliğini en doğru şekilde ortaya koymaktadır

İLK MÜRACAAT TAAHHÜTNAMESİ VE BELGELERİ

dan müracaat tarihinde ilan edileceğini ve müracaat sonucunu buradan öğreneceğimi, bu ilanın dışında, tarafıma başka bir bildirimin yapılmayacağını, Yapmış olduğum müracaatımın hak kazanması durumunda, müracaat gününden itibaren iki ay içinde ruhsat bedeli yatırarak aşağıdaki belgelerimin asıllarını Genel Müdürlüğe vermemin zorunlu olduğunu, aksi takdirde 3213 sayılı Maden Kanunu gereği hakkımın sona ereceğini bildiğimi, Gerçek kişiler Tüzel kişiler a) T.C. kimlik numarası beyanı, b) Onaylı imza beyanı, c) Ruhsat bedelinin yatırıldığına dair belge, ç) Ön inceleme raporu, d) Maden arama projesi, e) Mali yeterlilik belgeleri. a)Şirketin kuruluş statüsünü ve son yönetimini gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, b)Şirketin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir belge, c ) Yönetimin onaylı imza sirküleri, ç) Ruhsat Bedelinin yatırıldığına dair belge, d) Ön inceleme raporu, e) Maden arama projesi, f) Mali yeterlilik belgeleri. Yukarıda sayılan belgeleri verdiğim tarihten sonraki iş günü ruhsatımın hazırlanarak sicile işlenip yürürlüğe gireceğini, yürürlük tarihinin 3213 sayılı Maden Kanunu gereği mali ve teknik yükümlülüklerin yerine getirilmesi için başlangıç tarihi olduğunu bildiğimi, Ruhsatımı aldıktan sonra 3213 sayılı Maden Kanununun uygulanması ile ilgili bütün tebligatların yapılacağı yazışma adresim aşağıda verilmiş olup, adres değişikliğimi bildirmediğim takdirde bu adresime yapılan tebligatların tarafımdan tebellüğ edilmiş sayılacağını, Maden Kanununun 6 ncı maddesinde belirtilen Devlet memuru, diğer kamu görevlisi Genel Müdürlüğün merkez ve taşra teşkilatında çalışan yevmiyeli ve mukaveleli personeli olmadığımı, daha sonra aksinin tespit edilmesi halinde ruhsatın iptal edileceğini,(*) Müracaat tarihinde geçerli olan, Şirketin kuruluş statüsünü gösterir Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde, madencilik faaliyetleri yapabileceğine dair ibarenin olmadığının daha sonra tespit edilmesi halinde müracaatın geçersiz sayılacağını, Vekaleten yapılan müracaatlarda; müracaat tarihi itibariyle geçerli vekaletnamede, gerçek kişi/tüzel kişi adına Maden İşleri Genel Müdürlüğünde müracaat/işlem yapmaya yetkim olmadığının daha sonra tespit edilmesi halinde müracaatımın geçersiz sayılacağını, Talep edilen alanın hak sağlamaya müsait olan kısmının ilgili kurumlar tarafından Genel Müdürlüğe bildirilen; özel çevre koruma bölgeleri, millî parklar, yaban hayatı koruma ve geliştirme sahaları, muhafaza ormanları, 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanununa göre korunması gerekli alanlar, 1 inci derece askeri yasak bölgeler, 1/5000 ölçekli imar planı onaylanmış alanlar, 1 inci derece sit alanları, Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunda belirtilen alanlar ile madencilik amacı dışında tahsis edilen ve Genel Müdürlük tarafından uygun görüş verilen elektrik santralleri, organize sanayi bölgeleri, petrol, doğal gaz ve jeotermal boru hatları gibi yatırım alanları içinde hak sağlaması halinde, iki ay içinde Ruhsat Bedelinin yatırılmasından sonra bu alanlara ilişkin ilgili kurumlardan izin alınması için bir yıllık süre verildiğini ve bu süre içerisinde ilgili kurumlara müracaat edeceğimi, iki aylık süre içerisinde Ruhsat Bedelinin yatırılmaması veya tam olarak yatırılmaması halinde bu alanın müracaatlara açık hale geleceğini, verilen bir yıllık süre içinde izin almam durumunda yukarıdaki diğer belgeler ile ön inceleme raporu, mali yeterliliği içeren maden arama projesi ve izin alındığına dair belgelerin eksiksiz olarak Genel Müdürlüğe verilmesinin zorunlu olduğunu, aksi takdirde, ilgili kurumlardan izin alınması için verilen bir yıllık sürenin sonunda müracaatımın reddedileceğini, müracaat edilen alanın bir kısmının yukarıda yer alan alanlarla çakışması halinde, çakışan alan dışındaki serbest alana ilişkin olarak yukarıda yer alan hükümlere göre işlem yapılacağını, aksi halde, çakışan alan dışındaki serbest alanın iki aylık süre sonunda müracaatlara açık hale geleceğini, çakışan alanla ilgili olarak iki aylık süre içinde Ruhsat Bedelinin yatırılmasını müteakip gerekli izinlerin alınması için tarafıma bir yıl süre verileceğini, bu alan için gerekli iznin alınması halinde yukarıdaki diğer belgeler ile ön inceleme raporu, mali yeterliliği içeren maden arama projesinin Genel Müdürlüğe verilmesi durumunda ruhsat düzenleneceğini, aksi takdirde, ilgili kurumlardan izin alınması için tarafıma verilen bir yıllık sürenin sonunda, müracaatın çakışan alanla ilgili kısmının reddedileceğini, 

Madencilik Faaliyetleri

Tüzel kişiler veya maden arama ya da işletmecilerinin 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanunu kapsamında Genel Müdürlüğe verilmesi gereken rapor, proje ve her türlü teknik belgeyi hazırlamak için Maden İşleri Genel Müdürlüğünce tüzel kişilere yeterlik belgesi verilmesine ilişkin 03 Haziran 2016 tarih ve 29731 sayılı Yetkilendirilmiş Tüzel Kişiler İle İlgili Yönetmeliği yürürlüğe girmiş ve Çevmed Mühendislik Müşavirlik A.Ş. YTK Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanmıştır.   Çevmed, geniş bilgi birikimi ve deneyimli Mühendisleriyle birlikte Madencilik Faaliyetlerini yürütmek için aldığı YTK Yeterlilik Belgesi ile sektör için mühendislik ve müşavirlik hizmeti vermektedir.  

 • Madencilik Danışmanlığı,
 • Maden Mühendisliği ve Müşavirliği,
 • Maden işletme faaliyetinin yapılabilirliğine yönelik fizibilite projesi ve raporu hazırlanması,
 • Maden Mühendisliği kapsamında etüt, araştırma-geliştirme, değerlendirme hizmetleri,
 • Maden Arama Projesi Hazırlanması,
 • Ön İnceleme Raporu Hazırlanması,
 • Ön Arama Faaliyet Raporu Hazırlanması,
 • Genel Arama Faaliyet Raporu Hazırlanması,
 • Detay Arama Faaliyet Raporu Hazırlanması,
 • İşletme Projesi Hazırlanması,
 • İşletme İzin Genişletme Projesi Hazırlanması,
 • İşletme Faaliyet Bilgi Formu Hazırlanması,
 • Satış Bilgi Formu Hazırlanması,
 • Patlayıcı Madde Kapasite Raporu Hazırlanması,
 • Ruhsat Birleştirme İşlemleri,
 • Ruhsat Küçültme İşlemleri,
 • Harita Hazırlanması (İmalat, Restorasyon, Termin Planı, Hali Hazır, Topoğrafik, Jeolojik, Hidrojeoloji, Son Durum, Arazi Varlığı, Orman İzin/Mescere vb.)
 • Jeolojik prospeksiyon, genel jeoloji ve detay jeolojisi, mineraloji-petrografi, sedimantoloji-stratigrafi, tektonik, jeokimya, paleontoloji, amaca yönelik olarak jeolojik modelleme, değişik ölçeklerde jeolojik harita üretimi, jeolojik kesit hazırlanması, maden jeolojisi, endüstriyel hammaddeler, jeotermal kaynak jeolojisi, doğal mineralli su ve gazlar ile ilgili etüt, analiz ve değerlendirme raporu hazırlanması, radyoaktif mineraller, kıymetli ve yarı kıymetli taşlar, kömür jeolojisi, asfaltit ve bitümlü şeyl, hidrojeoloji, sondaj uygulamalarında jeoloji mühendisliği hizmetleri,
 • Daimi Nezaretçi Atama ve azil İşlemleri,
 • Bilgi Dökümü Alınması,
 • Maden Müracaatları (her grup),
 • İhale İşlemleri,
 • Ruhsat Devir İşlemleri,
 • Ruhsat Alım İşlemleri,
 • İşletme İzni Alım İşlemleri,
 • Terk Raporu Hazırlanması,
 • Sevk Fişi Talep Müracaatları,
 • Sevk Fişi Alınması,
 • GSM İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatı Talep Dosyası Hazırlanması Ve Takip İşleri,
 • Mera Vasıf Değişikliği Talep Dosyası Hazırlanması Ve Takip İşleri,
 • Orman İşletme Muvafakat (İzin) Talep Projesi Hazırlanması Ve Takip İşleri,
 • Orman Altyapı İzin Talep Projesi Hazırlanması Ve Takip İşleri,

Maden arama ruhsatı / sertifikası için kimler müracaat edebilir?

Maden hakları, medeni hakları kullanmaya ehil T.C. vatandaşlarına, madencilik yapabileceği statüsünde yazılı Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliği haiz şirketlere, bu hususta yetkisi bulunan kamu iktisadi teşebbüsleri ile müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ile diğer kamu kurum, kuruluş ve idarelerine mali yeterliliği bulunanlar verilir. Maden hakları gerçek veya tüzel tek kişi adına verilir.

Maden ocaklarında imalat haritaları ile gerekçe raporu ve imalat defteri kime gösterilmek üzere hazır bulundurulur?

Maden ocaklarındaimalat haritaları her ayın sonunda işlenir; gerekçe raporu ve imalat defteriyle birlikte teftişe yetkili memurlara gösterilmek üzere hazır bulundurulur.

Maden rezervi ne demektir?

Rezerv: Yatağında veya damarında bulunduğu tespit edilmiş fakat henüz çıkarılmamış ve işlenmemiş maden cevherlerine verilen isimdir.