SORU - CEVAPMADEN MÜŞAVİRLİK ( YETKİLİ TÜZEL KİŞİ )


İL KAPSAMINDA KAPALI ALAN ÇALIŞMASI YAPILIRKEN GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULACAK HUSUSLAR

1.Yönetim yapısı; idari bölünüş, sınırlar (kurumsal ve hukuki yetki sınırları belirlenecek). 2.Mevcut yerleşim alanları. 3.Onaylı mevcut imar planları ve plan kararları(yerleşime uygun ve uygun olmayan alanlar). 4.Arazi kullanımı (uydu kent alanları, park, bahçe, rekreasyon gibi). 5.Ana hatları ile mülkiyet yapısı(orman, mera, hazine, özel mülkiyet gibi) 6.Fiziksel yapı; a)Akarsular, taşkın alanları, b)İklim, c)Toprak kabiliyeti, ç)Tarım alanları, tarımsal arazi kullanımı, d)Sulama alanları, e)Mevcut ağaçlandırma alanları, f)Bitki örtüsü, g)Yeraltı ve yüzeysel su kaynakları, havzaları ve özellikleri. 7.Çevresel kaynaklar ve koruma alanları; a)Korunması gerekli kültür ve tabiat varlıkları ve alanları, b)Sulak alanlar, c)Özel çevre koruma(ÖÇK) alanları, ç)Orman sayılan alanlar, d)Ekolojik açıdan korunması gerekli alanlar, e)Millî Parklar (millî park, tabiat anıtı, tabiat parkı, tabiat alanı) f)Özel kanunlarla belirlenmiş diğer alanlar (Organize sanayi bölgesi, turizm merkezi, askeri alanlar gibi). 8.Ekonomik ve sektörel yapı. 9.Teknik altyapı(karayolları, enerji hatları, doğal gaz ve petrol boru hattı, içme ve kullanma suyu barajları, katı atık depolama alanları gibi). 10.Jeolojik durum (bölge/il jeolojisi). 11. II (a) Grubu ve patlatma yapılarak üretim yapılan I (b) Grubu madenler için kısa, orta ve uzun vadeli ihtiyacı gösteren arz/talep raporu. 12. Diğer hususlar(Yukarıda yer alan hususlar dışında kalmasına rağmen o İle özgü olarak duyarlı sayılan alan var ise buna ilişkin konulara yer verilecektir.) NOT: Bu alanlara ait tüm çizim ve haritalar 1/25000 ölçekli ve 6 derecelik dilime esas olarak verilir.

HİSSE PAYI DEVİR (%10’dan fazla) MÜRACAATI YAPMAK İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER:

1) Şirketin son ortaklık yapısını gösterir Ticaret Sicil Gazetesi. 2) Şirketin vergi kimlik numarasını gösterir belge. 3) Son ortaklık yapısında yer alan ortakların; gerçek kişi ise T.C. kimlik fotokopileri, tüzel kişi ise bu tüzel kişiliklerin vergi kimlik numaraları ve tüzel kişilikteki ortaklık yapısına ilişkin bilgiler. 4) Yapılacak hisse payı devri işlemi sonucu oluşacak ortaklık yapısını gösterir belge. 5) Yapılacak hisse payı devri işlemi sonucu oluşacak ortaklık yapısında yer alan ortakların; gerçek kişi ise T.C. kimlik fotokopileri, tüzel kişi ise bu tüzel kişiliklerin vergi kimlik numaraları ve tüzel kişilikteki ortaklık yapısına ilişkin bilgiler.

Maden arama ruhsatı / sertifikası için nasıl müracaat edilir?

Öncelikle ruhsat grubuna karar verilmelidir.

Mera Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar
Amaç
Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, 25/02/1998 ve 4342 sayılı Mera Kanunu ile 11/06/1998 tarihli ve 4368 sayılı Mera Kanunu'nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun'un uygulanmasının usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2 - Bu Yönetmelik, mera, yaylak ve kışlak alanları ile umuma ait çayır ve otlak alanlarını kapsar.
Hukuki Dayanak
Madde 3 - Bu Yönetmelik 25/02/1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanunu'nun; 31 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;
a) Amenajman planı: Mera, yaylak, kışlak ile umuma ait çayır ve otlaklardan en elverişli bir şekilde yararlanmanın sağlanması için, bakım, ıslah, otlatma, dinlendirme, tohumlama, ilave yemleme ve yapılması gereken benzeri işleri sıralayan uygulama planını,
b) Otlatma planı: Mera, yaylak, kışlak ile umuma ait çayır ve otlakların düzenli bir şekilde otlatılması ile ilgili olarak otlatma mevsimini, otlatma kapasitesini, otlatma sistemini, otlatılacak hayvan cins ve miktarını, otlatmaya başlama ve son verme tarihleri gibi ayrıntıları belirleyen uygulama planını,
c) Islah: Mera, yaylak, kışlak il umuma ait çayır ve otlakların yem verimini ve kalite yönünden yükseltmek için sulama, gübreleme, zararlı ot mücadelesi, tohumlama ve benzeri biyolojik tekniklerle birlikte, otlatmayı ve kolaylaştırıcı tesislerin yapılması, toprak ve su muhafaza gibi çeşitli fiziksel ve teknik tedbirlerin alınarak uygulanmasını,
d) Göçer: Belirli bir otlatma alanına sahip olmayan, yılın her mevsiminde aile bireyleri ve hayvanları ile birlikte başka yerlere geçici olarak konaklayarak hayvancılık yapan insanları,
e) Mera, yaylak, kışlak ile umuma ait otlak ve çayır durum ve sınıfları: Mera, yaylak, kışlak ile umuma ait çayır ve otlaklarda üzerinde bulunan iyi cins mera bitkilerinin ağırlık olarak bitki örtüsündeki yüzde miktarlarına dayanan bir sınıflandırma sistemini,
f) Çiftçi ailesi: Çiftçilik işlerini sürekli ve doğrudan doğruya yapan aileyi,
g) Aile: Bu Yönetmeliğin uygulanmasında karı-koca ve varsa reşit olmayan çocuklar ile reşit olup evli olmayan ve aile reisi ile birlikte oturan çocukları,
h) Kanun: 4342 sayılı Mera Kanunu’nu,
i) Fon: Mera Fonu'nu,
j) Komisyon ve Teknik Ekipler: Mera Kanunu'nun 6 nci maddesi uyarınca oluşturulan Komisyon ve Teknik Ekipleri,
k) (Ek:RG-25/2/2011-27857) Jeotermal kaynaklı teknolojik sera: Jeolojik yapıya bağlı olarak yerkabuğu ısısının etkisiyle sıcaklığı sürekli olarak bölgesel atmosferik yıllık ortalama sıcaklığın üzerinde olan, çevresindeki sulara göre daha fazla miktarda erimiş madde ve gaz içerebilen, doğal olarak çıkan veya çıkarılan su, buhar ve gazlar ile yeraltına insan düzenlemeleri vasıtasıyla gönderilerek yerkabuğu veya kızgın kuru kayaların ısısı ile ısıtılarak elde edilen su, buhar ve gazları kullanarak sulama, gübreleme, iklimlendirme ve bakım gibi faaliyetlerini sürdüren seraları,
ifade eder.

İŞLETME İZNİ RUHSATININ ALINMASI

Maden Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 21. Maddesinde belirtildiği gibi gerekli izinlerin alındıktan sonra Maden İşleri Genel Müdürlüğüne müracaatta bulunularak İşletme İzin Ruhsat Belgesinin alınması hizmetidir.

Madde 21 - (Değişik fıkra :18/07/2006 - 26232 S.R.G Yön/4.mad) Kanunun 7 nci maddesine göre alınması gerekli izinler için ruhsatın yürürlük tarihinden itibaren üç ay içinde Valilik, Genel Müdürlük veya ilgili kurumdan herhangi birine müracaat edilmesi zorunludur. Aksi halde teminat irat kaydedilerek Maden Kanununun 10 uncu maddesi üçüncü fıkrası kapsamında işlemler devam ettirilir.

İşyeri açma ve çalışma ruhsatı dışındaki izinlerin alınmasına müteakip işletme izni düzenlenir. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı ile ilgili işlemler 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğe göre ilgili mercilerce yürütülür.

5177 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden önce alınmış işletme ruhsatlarının temdit işlemlerinde, gerekli izinler işletme izni düzenlendikten sonra alınır.

İşletme izninin verildiği tarihten sonra bir yıl içinde ruhsat sahibi madeni işletmeye almak zorundadır.

İşletme İzin Ruhsatı İşlemleri ( 7. Madde İzinleri)

İşletme ruhsatı verilmesinden sonra hak sahibi 7. Madde izinleri diye tabir edilen sahaya ait mülkiyet izinlerini alır. Bunlar CED (çevresel etki değerlendirme raporu), saha orman arazisi ise orman izinleri, saha mera arazisi ise mera tahsis işlemi, GSM ( gayri sıhhı müsesse izni) vb.. işlemleri yapılarak bu izinler alınır. İzinler alındıktan sonra Maden İşleri Genel Müdürlüğüne dilekçe ekinde bir örneği verilerek İşletme İzni talebinde bulunulur.

EVMED; Maden İzinlerinin Alınması konusunda hizmet vermesi amacıyla "ÇEVMED MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK A.Ş." firmasını hayata geçirmiş olup bu firmamız Maden İzinleri Alınması konusunda kaliteli hizmet anlayışıyla T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Yetkili Tüzel Kişilik olarak yetkilendirilmiştir.

Maden Sahası Arama ve Maden Analizi

• Maden potansiyeli bulunan arazilerin belirlenmesi ve müşteri odaklı maden aramalarının yapılması hizmetlerimizin başında gelmektedir.

• Bulunan arazilerin net tespiti ve maden içerik analiz hizmeti, siz değerli müşterilerimize verdiğimiz diğer desteklerdendir.

• Cevher hazırlama ve zenginleştirme testlerinin yanısıra kaya mekaniği ve betonagrega testleride verdiğimiz diğer desteklerdendir.

Hizmetlerimiz:

• Maden Potansiyeli Olan Arazilerin Belirlenmesi

• Prospeksiyon Çalışmaları

• Jeolojik ve Jeoteknik Çalışmalar

• Uydu Anomalileri ile Maden Arama

• Müşteri Odaklı Maden Aramalarının yapılması

• Maden Analiz Hizmeti

• XRF Analizi

• Yoğunluk ve Nem Analizi Yapılması

• Kömür Nem, Kül, Kükürt ve Kalori Analizi

• Cevher Hazırlama Testleri

• Cevher Zenginleştirme Testleri

• Kaya Mekaniği Testleri

• Beton ve Agrega Testleri

Maden Müşavirlik Hizmetleri

Genel Müdürlükte Maden ruhsatlarınızın takip edilerek işlemlerinizin neticelendirilmesi, ruhsatlarınızla ilgili olarak yapılması gerekenleri aylık periyotlarla tarafınızın bilgilendirilmesi.

ÇEV-MED ÇEVRE; Yetkili Tüzel Kişilik olarak Maden projesi için uygun tesis yerinin belirlenmesi aşamasından başlayarak, tesisin kurulması, faaliyete hazır hale gelmesi ve işletmeye alınmasına süreçlerinde ilgili mevzuatlar çerçevesinde gereken tüm izin ve belgelerin alınması sürecinde proje/işletme sahiplerine bilgi ve tecrübelerimizle çözüm ortaklığı sunmaktayız. Madencilik faaliyetleriniz için gerekli olan izinlerin alınması ve ileri teknoloji taramalar ve 3 Boyutllu modelleme ile rezerv ve değer tespiti çalışmaları sonucunda, yatırımızın uygulanabilirliğini en doğru şekilde ortaya koymaktadır

MADENCİLİK FAALİYETLERİ

 Alan sorgulama işlemleri

 Arama Ruhsat Alımı ve Devir İşlemi

 İşletme Ruhsat Alımı ve Devir İşlemi

 Arama Faaliyet Raporu Hazırlanması

 Arama Dönemi Üretim İzin Belgesi Alınması

 İşletme Projesi Hazırlanması (Açık / Kapalı İşletme)

 Birleştirme Talepli İşletme Projesi Hazırlanması

 İşletme İzni, Sevk Fişi Alımı ve Nezaretçi Ataması

 29. Madde Evraklarının Hazırlanması (İmalat Haritası Hariç)

 İmalat Haritası Hazırlanması (Sahanın İşletme Yönetimine ve Ölçüm Yapılacak Alana Göre Belirlenecektir.)

 Saha Mülkiyet Belirleme İşlemleri

 Patlayıcı Madde İzin Yazısı Alınması

 Mera Vasfı Değişikliği Dosyanın ve Toprak Koruma Projelernin Hazırlanması

BİR MADENİN İŞLETMEYE AÇILABİLMESİ İÇİN ALINMASI GEREKEN İZİNLER

İşletme Projesi Hazırlanması

Arama dönemleri sonunda görünür rezervi ortaya çıkarılan ruhsatlar için işletme döneminde üretimin nasıl yapılacağı ve yatırımın planlandığı mali yeterlilik belgelerininde içinde bulunduğu maden mühendisi koordinatörlüğünde hazırlanan projedir.

ÇEV-MED ÇEVRE; Yetkili Tüzel Kişilik olarak Maden projesi için uygun tesis yerinin belirlenmesi aşamasından başlayarak, tesisin kurulması, faaliyete hazır hale gelmesi ve işletmeye alınmasına süreçlerinde ilgili mevzuatlar çerçevesinde gereken tüm izin ve belgelerin alınması sürecinde proje/işletme sahiplerine bilgi ve tecrübelerimizle çözüm ortaklığı sunmaktayız. Madencilik faaliyetleriniz için gerekli olan izinlerin alınması ve ileri teknoloji taramalar ve 3 Boyutllu modelleme ile rezerv ve değer tespiti çalışmaları sonucunda, yatırımızın uygulanabilirliğini en doğru şekilde ortaya koymaktadır

Temdit İşletme Projesi

İşletme Ruhsat süresi sonunda ruhsat alanında hala ekonomik ve işletilebilir maden ruhsatı bulunması durumunda Temdit işletme projesi ve ekleri haritalar hazırlanarak Temdit İşletme Ruhsatı talebinde bulunulmasıdır.

Madde 24 - (Değişik madde: 26/05/2004 - 5177 S.K./12.mad) Sürenin bitiminden önce yeni bir projeyle uzatma talebinde bulunulması halinde ruhsat süresi uzatılabilir. Toplam ruhsat süresi altmış yılı geçemez. Altmış yıldan sonraki sürenin uzatılmasına Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Maden İŞLETME ruhsatı ve izni nereden nasıl alınır

Maden İŞLETME ruhsatı ve izni YTK Maden Danışmanlık Yeterliliği olan firmalar tarafından MİGEM den alınır. Çevmed Mühendislik Yetkili Maden Danışmanlık YTK firmasıdır.

Maden işletme ruhsatını kim verir?

Maden ruhsatları Enerji Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilmektedir.

Taş ocağı ruhsatını kim verir?

Hazineye ait tapulu arazide taşocağı işletme için öncelikle Maliye Bakanlığı Milli Emlak Müdürlüğünden arazinin kiralanması gerekir. Bunu takiben sahanın bağlı bulunduğu il özel idareden taşocağı ruhsatı alınacaktır.

Yabancılara maden arama izni ne zaman verildi?

Buna paralel yabancılara Osmanlı topraklarında maden arama izni de verildi. 1861 Maden Nizamnamesi ile ilk defa yabancılara “hissedar” olarak maden imtiyazı elde etme hakkı verilmişti. 1869 Maden Nizamnamesi'nde ise yabancılara doğrudan maden ihalelerine girme hakkı verildi.

Madenlerden devlet hakkı ne zaman ödenir?

3213 Sayılı Maden Kanunu'nun 14. maddesinde Devlet hakkı ve özel idare payının, her yıl Haziran ayının son günü mesai bitimine kadar ruhsat sahibi tarafından yatırılacağı hüküm altına alınmıştır.

Maden ruhsat harçları ne zaman ödenir?

Çevre Uyum Teminatı yıllık işletme ruhsat harç bedeli kadar her yıl Haziran ayının son günü mesai bitimine kadar yatırılır.

Maden arama kanunu ne zaman değişti?

MADDE 1.- 4.6.1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 2. - Yer kabuğunda ve su kaynaklarında tabii olarak bulunan, ekonomik ve ticarî değeri olan petrol, doğal gaz, jeotermal ve su kaynakları dışında kalan her türlü madde bu Kanuna göre madendir.

Maden mevzuatına göre görevlendirilmiş maden mühendisi veya maden yüksek mühendisi ne ne ad verilir?

züğün 1. kısmı fenni nezaretçiyi, "İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği gereklerinin yerine getirilmesinden ve işletmenin teknik esaslar çerçevesinde çalıştırılmasından sorumlu, maden mevzuatına göre görevlendirilmiş maden mühendisi veya maden yüksek mühendisi" olarak tanımlamaktadır.

7 madde izinleri nelerdir?

Madde izinleri diye tabir edilen sahaya ait mülkiyet izinlerini alır. Bunlar CED (çevresel etki değerlendirme raporu), saha orman arazisi ise orman izinleri, saha mera arazisi ise mera tahsis işlemi, GSM ( gayri sıhhı müsesse izni) vb.. işlemleri yapılarak bu izinler alınır.

YTK belgesi kimler alabilir?

Yetkilendirilmiş tüzel kişi (YTK): Maden İşleri Genel Müdürlüğünce yetkilendirilen, Maden Kanunu kapsamında Genel Müdürlüğe verilmesi gereken rapor, proje ve her türlü teknik belgeyi hazırlamaya yetkili, şirket hisselerinin yarısından fazlasının sahibinin mühendis olduğu ya da bünyesinde nitelik ve nicelikleri ilgili 

Maden ruhsatını hangi kurum verir?

Maden ruhsatları Enerji Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilmektedir. Maden ruhsatları 3213 sayılı maden kanununa göre 6 ana grupta aşağıdaki şekilde gruplandırılmıştır. a) İnşaat ile yol yapımında kullanılan ve tabiatta doğal olarak bulunan kum ve çakıl.

Temdit talebi nedir?

Temdit, ticari faaliyetlerde bir borcun ifası veya bir işlemin yerine getirilebilmesi için önceden belirlenmiş olan sürenin (vadenin) yeni bir zaman dilimi eklenmek yoluyla uzatılması işlemi.

SEVK FİŞİ ALINNMASI

KANUN VE YÖNETMELİĞİN İLGİLİ MADDESİ GEREĞİ SEVK FİŞİ ALINMASI HİZMETİDİR.
Madde 12.- Üretilen madenin sevk fişi ile sevkiyatı zorunludur.
Konveyör ve boru hattı ile sevkiyat, ocak ve tesis mesafesi, nakil güzergahının durumu, cevherin tüvanan, konsantre, yarı mamul ve mamul olarak taşınması göz önüne alınarak sevk fişi kullanımı ile altın, gümüş, platin gibi kıymetli metallerin entegre tesislerinde ve zenginleştirme tesisleri ile bu tesislerden elde edilen ürünlerin sevk fişi kullanımı ve denetimi ile ilgili hususlar yönetmelikle belirlenir.
Ruhsat sahibi tarafından sevk fişi olmaksızın maden sevk edildiğinin mülkî idare amirliklerince tespit edilmesi halinde, söz konusu madenin ocak başı satış bedelinin üç katı tutarında idarî para cezası verilir.
Denetim ve inceleme sonucunda, yaptığı üretim ve sevkiyatı bildirmediği tespit edilen ruhsat sahiplerine, ödenmesi gereken Devlet hakkına ilaveten bildirilmeyen miktar için hesaplanacak Devlet hakkının on katı tutarında idarî para cezası verilir.
Ruhsat veya işletme izni olmadan üretim faaliyetinde bulunulduğunun tespiti halinde, üretilen madene mülkî idare amirliklerince el konulur. Bu kişilere, bu fıkra kapsamında üretilmiş olup el konulan ve el konulma imkânı ortadan kalkmış olan tüm madenin, ocak başı satış bedelinin beş katı tutarında idarî para cezası uygulanır. Bu şekilde maden çıkartılması ve/veya sevk edilmesi Devlet malına karşı işlenmiş fiil sayılır. Bu fiili işleyenler adlî takibat yapılmak üzere ilgili makamlara bildirilir. El konulan madenler, mülkî idare amirliklerince satılarak bedeli özel idareye aktarılır.
Ticarî amaç taşımayan ve köylülerin kendi zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere köy muhtarının yazılı izni ile üretilip sevk edilen yapı hammaddeleri için bu madde hükmü uygulanmaz. Harç ve Devlet hakkı alınmaz.


Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün görev ve yetkileri

a) Tabii kaynaklar ile ilgili araştırma izni, arama ve işletme ruhsatı, işletme izni vermek ve bunlarla ilgili diğer işlemleri yapmak, b) Tabii kaynakların değerlendirilmesine yönelik arama, tesis kurma, işletme ve faydalanma haklarını vermek, gerektiğinde bu hakların devir, intikal, taksir, terk, iptal işlemlerini yapmak, ipotek, istimlak ve diğer takyit edici hakları tesis etmek, bunların sicillerini tutmak ve muhafaza etmek, c) İzin ve ruhsat sahalarındaki faaliyetleri takip etmek, faaliyetleri işletme güvenliği ve işletme projesine uygunluk açısından denetlemek, kaynak ve rezervlerin uluslararası standartlarda raporlanmasını, güvenilir ve etkin proje kabul, takip ve yönetimini sağlamak, MAPEG Performans Programı 2020//2 ç) Tabii kaynaklar ile ilgili sicili tutmak, bunların genel envanterini yapmak, tabii kaynak hakkı sahibi şirketlerin faaliyetleri ile ilgili her türlü bilgi ve verileri arşivlemek ve gerektiğinde ücretli veya ücretsiz olarak kullanıma açmak, d) Ruhsat sahalarının rehabilitasyonunun yönetimini yapmak/yaptırmak, tabii kaynakların üretimi, işletilmesi, ara ve uç ürüne dönüştürülmesi faaliyetleri sonucunda oluşan atık, artık, pasa, bakiye ve cürufların değerlendirilmesini sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak, yaptırmak, teşvik vermek ve bu hususlara ilişkin harcama yapmak, e) Tabii kaynakların verimli ve etkin kullanımını sağlamak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile ruhsat, sertifika ve izin sahiplerinin ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini denetlemek, denetimlerin etkin olması amacıyla gerekli mali harcamaları yapmak, gerektiğinde hizmet satın almak ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla protokol yapmak, f) Tabii kaynak açısından sahaların potansiyelini tespit etmek ve potansiyel olarak tespit ettiği sahaları ilanla açık artırmaya ve ihaleye çıkarıp arama ruhsatı vermek, ihalelik sahalardaki rezervin tespitine yönelik olarak gerekli çalışmaları yapmak ve yaptırmak, gerektiğinde hizmet satın almak ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla protokol yapmak, g) Ülkenin hammadde, ara ürün ve uç ürün ihtiyaçlarını teknolojik gelişmeler ile birlikte değerlendirerek, ihalelik sahaların ihale taban bedellerinin belirlenmesi için, rezerv ve cevher niteliklerine yönelik gerekli tüm etüt, analiz, proje ve teknik çalışmaları yapmak ve yaptırmak, ğ) İhale taban bedeli tespit çalışmalarında ülke ekonomisine ivedi olarak kazandırılması mümkün uç ürün elde edilebilecek sahaları, gerektiğinde tesise dayalı uç ürün elde edilebilecek sahalar kapsamına alarak ve tesis kurarak uç ürün üretme şartı ile ihale etmek, h) Tabii kaynak aranmasını, işletilmesini, zenginleştirilmesini, üretimini ve izabesini teşvik etmek amacıyla mali olanaklar getirici tedbirleri almak, tabii kaynak faaliyetlerinin ülke ihtiyaçları, yararı, güvenliği ve gelişen teknoloji doğrultusunda yürütülmesini sağlayacak tedbirleri almak ve teşvik etmek, yerli ve yabancı girişimcilerin yatırım yapmalarını özendirecek ortamı sağlamak, yatırımcıların tabii kaynak arama, işletme, zenginleştirme, üretim ve izabe faaliyet ve yatırımlarını, bir program dâhilinde rekabetçi, şeffaf, güvenli ve istikrarlı bir ortam içerisinde yapmalarını temin etmek, tabii kaynak üretim ve iç/dış ticaretine ilişkin politikaların, teşviklerin ve Devlet desteklerinin belirlenmesi için gerekli önerilerde MAPEG Performans Programı 2020//3 bulunmak, ülkemizin tabii kaynaklarının ortaya çıkarılarak hızlı, sürekli ve etkili bir şekilde değerlendirilmesini sağlamak, ı) Ulusal ve uluslararası alanda, tabii kaynak arama ve üretimi ile ilgili faaliyetleri, teknikleri ve teknolojileri takip etmek, gerekli bilgileri toplamak, değerlendirmek ve gerektiğinde yayınlamak, uluslararası alanda tabii kaynaklar konusunda teknik ve idari işbirliği yapılmasını sağlamak üzere ikili ve çok taraflı protokoller ve çalışmalar yapmak, i) Tabii kaynaklar ile ilgili faaliyetlerin güvenli bir şekilde, çevre ve kaynak koruma ilkesine uygun olarak yürütülmesini, ilgili kuruluşlar ile işbirliği içinde izlemek ve gerekli tedbirleri almak, j) Tabii kaynakların ülke menfaatlerine en uygun şekilde değerlendirilmesi için gerekli arama, üretim, depolama, stoklama ve pazarlama politikalarının esaslarını tespit etmek, ihtiyaç olması halinde depolama ve stoklamayı yapmak ve yaptırmak, tabii kaynak faaliyetleri ile ilgili konularda ülke stratejisi ve politikalarını belirlemek için gerekli çalışmaları yapmak ve yaptırmak, tabii kaynak hakkı sahipleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyonu sağlamak, tabii kaynak haklarını ve faaliyetlerini etkileyen her türlü mevzuat düzenlemesine ilişkin görüş vermek, k) Stratejik tabii kaynak alanlarının belirlenmesine yönelik gerekli çalışmaları yapmak ve yaptırmak, Cumhurbaşkanı kararı ile stratejik tabii kaynak alanı ilan edilmesi için öneride bulunmak, l) Petrol hakkı sahiplerinin, faaliyetlerinde kullandıkları malzeme ile ilgili ithalat, ihracat ve devir işlemlerini gerçekleştirmek, tabii kaynaklara ilişkin Devlet hakkı ve hissesi ile ilgili işlemleri yapmak, m) Sektörel uyum, eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerinde bulunmak, sektör çalışanlarının yetkilendirilmesi ve sertifikasyonuna ilişkin çalışmalar yapmak/yaptırmak ve önerilerde bulunmak, sektör faaliyetlerinde kullanılacak malzeme, makine ve ekipman standartlarının geliştirilmesine ve sertifikasyonuna ilişkin çalışmalar yapmak/yaptırmak ve önerilerde bulunmak, tabii kaynakların üretim verimliliğini arttırmak üzere araştırma geliştirme çalışmalarını yapmak/yaptırmak, ülkemizde ve uluslararası alanda sektörün tanıtımına yönelik faaliyetlerde bulunmak, MAPEG Performans Programı 2020//4 n) Ülkemizin üye olduğu uluslararası kuruluşlar ve taraf olduğu uluslararası anlaşma ve sözleşmelere ilişkin olarak, ilgili mevzuatı çerçevesinde, faaliyet alanına giren konulardaki işlemleri yürütmek, faaliyet alanı ile ilgili uluslararası kuruluşlara üye olmak ve ülkemizi temsil etmek, ulusal kurum ve kuruluşlarla ilişki kurmak; işbirliği yapmak; yabancı ve uluslararası kurum ve kuruluşların bilimsel çalışmalarına katılmak ve benzeri kuruluşlar ile temaslar kurmak ve işbirliği yapmak, her türlü çalışmalar için yurt içinden veya dışından sağlanacak yardımların programlarını ve dağıtımını yapmak, tüm bu çalışmaları yapan kişi ve kuruluşlara mali destek sağlamak, o) Tabii kaynak alanında görev yapacak personeli yetiştirmek veya gerektiğinde bunların yetiştirilmesine yardım etmek ve bu amaçla çalışan kuruluşlar ve yükseköğretim kurumları ile işbirliği yapmak; iç kaynaklı bursların dağıtımında önerilerde bulunmak; yabancı kaynaklı bursların dağıtımını yapmak; yurt içinde kurslar açmak ve açılmasına yardımcı olmak; yabancı ülkelere öğrenci ve personel göndermek, bunların yapacakları öğrenim ve çalışmaları planlamak ve izlemek, ö) Genel Müdürlüğün görev alanına giren konularda, kendi personeli ile gerektiğinde ücreti karşılığında kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörden yerli ve yabancı ilgililerin iştirak edebileceği sertifikalı eğitim programları düzenlemek, p) Yurtiçi ve yurtdışı eğitim, konferans, seminer, çalıştay, fuar ve sergi faaliyetleri yürütmek, bu faaliyetler kapsamında harcama ve hizmet alımı yapmak, bu faaliyetlerden gelir elde etmek, r) Gerekli görülen bilgileri ve çalışma sonuçlarını yurt içinden ve dışından toplamak, yaymak ve tanıtmak; gerekli bilgileri halka iletmek; tabii kaynak konularında halkı aydınlatmak, s) Tabii kaynaklarımıza yönelik gerekli analizlerin yapılmasını sağlayacak laboratuvar kurmak ve kurdurmak, ş) Görevleriyle ilgili gerekli mevzuatı hazırlamak, t) Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlık tarafından verilen diğer görevleri yapmak, u) Kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle verilen diğer görevleri yapmak.

Ruhsat almak istediğim alanın koordinatlarını ve paftasını nasıl belirleyebilirim?

Ruhsat almak istediğiniz alanın koordinatları 6 Derecelik dilim esasına göre hazırlanmış 1/25000 ölçekli topografik pafta üzerinden, her bir noktanın değeri Y (sağa,), X (yukarı) eksenleri üzerinden yedişer nümerik değer okunmak suretiyle belirlenebilir. Pafta adı ve koordinatların doğru yazılması gereklidir.

Sulak Alan Faaliyet Başvuru Formu

T.C.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
EK-2 FAALİYET BAŞVURU FORMU

 1. Başvuru sahibine ilişkin bilgiler:
1.1 Adı Soyadı
1.2 Adresi
1.3 T.C. Kimlik No
1.4 Telefon (GSM)
1.5 E-Posta
 1. Firmaya ilişkin bilgiler:
2.1 Firma Adı
2.2 Adresi
2.3 Telefon No
2.4 Faks No
2.5 Sicil No
2.6 Vergi Dairesi
 1. Faaliyette bulunulacak alana ilişkin bilgiler:
3.1 İl Adı3.2 İlçe Adı
3.3 Faaliyet AlanınınAdı (mevkii)
Büyüklüğü(ha)
3.4 Alanın Florası
3.5 Alanın Faunası
3.6 Faaliyette bulunulacak alanın koordinatları (Faaliyet alanı 1/25.000 ölçekli topografik haritada gösterilecek ve bu form ekinde verilecektir)(Koordinatlar UTM cinsinden verilecektir.)
XYX
-1-
Y
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30


4. Faaliyet bilgileri
Projenin adı
Proje sahibi
Projenin adresi
ÇED/PTD raporunu hazırlayan kuruluş adı


5. Faaliyetin etkileri
GENELBeyan Edilen
Üretim yöntem ve teknolojisi
Üretim sonucu oluşan ürün ve yan ürünler
Tesisin kapasitesi
Çalışacak personel sayısı
Dolgu ile yapılan işlemler
Ruhsat sahası koordinatları
ÇED izni için başvurulan alanın koordinatları
Yapılacak Tesisler
HAVABeyan Edilen
Üretimde kullanılan yakıt türü ve miktarı
Baca gazları için kullanılan arıtım yöntemleri
Emisyon
Baca gazı emisyon değerleri Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği sınır değerlerini sağlıyor mu?
İnşaat/işletme aşamasında toz oluşumu var mı?
Toza karşı alınan önlemler nelerdir?
Emisyon açısından çevre iznine tabi mi?
ATIK SU
Kullanılacak suyun nereden temin edileceği ve oluşacak atık suyun bertarafı
Arıtma tesisi var mı? Varsa arıtım
yöntemi ve kapasitesi
Fosseptik var mı?
(sızdırmalı/sızdırmasız)
Deşarjın yapılacağı alıcı ortam
Deşarj açısından çevre iznine tabi mi?
Diğer
KATI ATIKBeyan Edilen (Ton/yıl)
Atıkların toplanması ve bertarafı
Atıklar nerede berteraf edilmektedir?
GÜRÜLTÜBeyan Edilen
İşletmede gürültü kaynağı var mı?
var ise ölçüm düzeyi
Gürültüye karşı alınan önlemler nelerdir?
REHABİLİTASYONBeyan Edilen
İşletme kapatıldıktan sonra ne tür
işlemler yapılacaktır?Faaliyet Sahibi

(İsim Kaşe, Tarih ve imza olacak)
Formu teslim alan

RUHSAT BAŞVURULARI

Bilgi dökümü alınarak ruhsat varlığının olmadığını tespit ettikten sonra, 5177 Sayılı Kanun İle Değişik 3213 Maden Kanununun 2. Maddesi kapsamındaki ruhsat gruplarına göre ilk müracaatının yapılması ve Arama Ruhsat / Sertifika Belgesinin alınması hizmetidir.

5177 Sayılı Kanun İle Değişik 3213 Maden Kanunu;
Madde 16 - II. Grup, III. Grup ve IV. Grup madenler arama ruhsatı, V.Grup madenler arama sertifikası ile aranır. I. Grup madenler için doğrudan işletme ruhsatı verilir. Müracaatların talep harcı ile yapılması zorunludur. Müracaatlarda öncelik hakkı esastır.

I. Grup (a) bendi madenler için alanlar il özel idarelerince ihale edilerek işletme ruhsatı verilir. İhale edilecek alanlar Genel Müdürlüğün uygun görüşü alınarak belirlenir. Bu madenlerin ihale bedeli il özel idarelerinin hesabına yatırılır. Özel mülkiyete tâbi alanlar ihale edilemez. Mülkiyet sahibinin kendi mülkiyeti üzerinde ruhsat talep etmesi halinde bir bedel alınmaz. I. Grup (a) bendi maden ruhsatlarının alanları 10 hektarı geçemez.Denizlerdeki kum ve çakıl, SiO2 oranına bakılmaksızın I. Grup (a) bendi maden sayılır.

I. Grup (a) bendi madenlerin ihale edilmesi, ruhsatlandırılması, işletilmesi, işletmelerin denetlenmesi ile ilgili usul ve esaslar Bakanlıkça hazırlanacak yönetmelikte belirlenir.

Genel Müdürlüğe, I. Grup (b) bendi madenler için 50 hektarı geçmeyecek şekilde doğrudan işletme ruhsatı, II. Grup madenler için 100, III. Grup madenler için 500, IV. Grup madenler için 2000 hektarı geçmeyecek şekilde arama ruhsatı, V. Grup madenler için 1000 hektarı geçmeyecek şekilde arama sertifikası müracaatı yapılır.
Ruhsatlar hak sahiplerinin talep harcı ile müracaatta bulunmaları halinde birleştirilebilir. Birleştirme sonucunda ortaya çıkan alan, bu maddede belirtilen alan sınırlamasını geçemez. Ancak işletme ruhsatı safhasında görünür maden rezervinin mücavir ruhsat alanlarında bir bütünlük teşkil etmesi halinde bu alan kısıtlaması aranmaz. Birleştirme işleminde teminat güncel hale getirilir. Ruhsat küçültme işlemlerinde harç ve teminat alınmaz.

Müracaatlar, 1/25.000 ölçekli topografik harita koordinatları esas alınarak tespit edilen noktalarla sınırlandırılmış alanlar için I. Grup (a) bendi madenler için il özel idarelerine, diğer grup madenler için Genel Müdürlüğe doğrudan veya elektronik posta yolu ile yapılır. Talep edilen alanın müsait olan kısmı müracaat tarihinde müracaat edene bildirilir ve onbeş gün içinde harç ve teminatın yatırılması halinde ruhsat verilir. Yatırılmadığı takdirde bu alanlar başka bir işleme gerek kalmaksızın müracaatlara açık hale gelir.

Müracaatların değerlendirilmesi sonucunda hak sağlanan alanların ayrı alanlar şeklinde oluşması durumunda, bu alanlardan her birine müracaat sahibinin talebi halinde ayrı ayrı da ruhsat verilir. Ruhsatı alınmayan alanlar başka bir işleme gerek kalmaksızın müracaatlara açık hale gelir.

Ruhsatlar, sicile kaydedildiği tarihte yürürlüğe girer. Bir grup için verilen ruhsat, diğer gruptaki madenler için hak sağlamaz. Ancak ruhsata konu madenin üretilmesi için, işletme faaliyetinin zarurî neticesi olarak çıkarılan diğer grup madenler Genel Müdürlükten izin almak sureti ile değerlendirilebilir. İşletme projesinde belirtilen termin plânına göre belirtilen süre içinde ruhsata konu madenin ekonomik olarak işletilmemesi halinde, üretilmiş olan diğer grup madenlerin satış bedelinin iki katı tutarında idarî para cezası alınarak bu madenlerin üretimi için verilmiş izin iptal edilir. Aynı grup ruhsatlar birbiri üzerine verilemez. Kazanılmış haklar korunmak kaydı ile ayrı grup ruhsatların birbiri üzerine verilebilmesine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

Toprak Koruma Projeleri;

Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu 3/7/2005, 5403 Kanun Numarası ile kabul edilmiştir. Yayımlandığı Resmi Gazete: 19/7/2005  Yürürlükteki Toprak Koruma Kanunu ile tarım arazilerinin tarım dışı kullanımı için Toprak Koruma Projesi hazırlanması ve 
Tarım Dışı Kullanım İzni alınması zorunlu hale getirilmiştir.

HALİHAZIR İMALAT HARİTASI ÇİZİMİ

Talep eden mercilere verilmek üzere; hasas ölçüm aletleri ile yerinde ölçümlerinin yapılarak son durumunu gösterir halihazır haritasının hazırlanması hizmetidir.

Jeolojik Etüt

Jeolojik Prospeksiyon

Söz konusu sahanın ekonomik değere sahip olup olmadığını belirleyen ilk arama aşamasıdır. Bu jeolojik etüt aşamasının amacı, söz konusu saha herhangi bir değerli mineralden kaynaklanan “potansiyel bir ekonomik değer taşıyor mu?” sorusunun cevabını vermektir. Mümkün rezerv bu aşamada belirlenebilir.

1 A Grubu Ruhsat Müracaatı Nereye Yapılır ? Müracaat Nasıl Ruhsatlandırılır ?

Ruhsat alınmak istenen alanın bağlı olduğu İl Özel İdarelerine müracaat edilir. İl Özel İdarelerince Genel Müdürlüğümüzün uygun görüşü alınır. Genel Müdürlüğümüzce, talep edilen alanın niteliği, talep alanında diğer grup ruhsatların bulunup bulunmadığı, ruhsat bulunması halinde yapılan nazari ve/veya mahalli inceleme sonucu dikkate alınarak görüşünü bildirir. Diğer kamu kurum ve kuruluşların da olumlu görüşlerinin alınmasından sonra İl Özel İdaresince ihale yolu ile işletme ruhsatı verilir.

Madencilik Danışmanlık Hizmetleri

 Bilgi Dökümü Alım Ve Sunum Raporu Hazırlanması

• İlk Müracaat(Kum, Kalker, Maden, Mermer) Dosyası Hazırlanması,Arama Ruhsat Takip Ve Alımı

• Ön Arama, Genel Arama Ve Detay Arama Faaliyet Raporlarının Hazırlanması

• İşletme Projesi Hazırlanması

• İşletme Faaliyet Bilgi Formu Hazırlanması

• Ruhsat/Sertifika Devir Dosya Hazırlama Takip İşleri

• Teknik Nezaretçilik Hizmetleri

• İşletme Ruhsatı Takip Ve Alımı

• Ön İnceleme Raporu Hazırlanması

• Maden Arama Projesi Hazırlanması

• Kaynak Rezerv Raporu Hazırlaması

• İhale Müracaatı Dosya Hazırlama Hizmetleri

• Arama Dönemi Üretim İzin Belgesi Alımı

• Terk Raporu Hazırlanması Ve Ruhsat Terk İşlemleri

• Maden Sevk Fişi Alımı 

• Patlayıcı Madde Kapasite Raporu Hazırlanması Ve Kullanımı

• Topografik Ölçümleme Ve Harita Hizmetleri

• Ruhsat Süresi Uzatma (Temdit) İşlemleri

• İşyeri Açma- Çalışma (GSM) Dosyaları Hazırlanması İşlemleri

• Satış Bilgi Formu Hazırlanması

• İşletme Faaliyet Bilgi Formu Hazırlanması

• Rödevans Sözleşmelerinin Hazırlanması

Gerekli bilgi ve detaylar için bize ulaşabilirsiniz;

Çev-Med Çevre olarak ÇED Raporu hazırlama (ÇED Belgesi alma), Maden izinleri (Yetkili Tüzel Kişilik), Çevre Danışmanlık ve Enerji Yatırım hizmetleri konusunda bakanlık tarafından yetkilendirilmiş bir firma olarak çözüm ortağınız olmakta olup, her türlü soru ve bilgilendirme için aşağıdaki irtibat numaramızdan bize ulaşabilirsiniz.

Jeokimyasal Etüt Çalışmaları

Değerli elementlerin (Au, Cu, Pb, Zn, Ag, Sb, Pt, Co, Ni vb.) arama yöntemidir. Sadece mostradan değil, bölgedeki önemli olan tüm jeolojik yapılardan değerli elementlerin varlığına yönelik, değişik amaçlı numuneler alınır.

- Dere kumu numunesi

- Toprak numunesi

- Kaya numunesi

- Bate numunesi

Ana elementler ve iz elementler analize tabi tutularak sonuçları değerlendirilir. Sonuçlar doğrultusunda, uygulama alanı harita üzerinde daraltılarak değerli mineralin kaynağına yönelik detay jeolojik etüt çalışmaları devam eder.

İşletme Faaliyet Raporu

Her yıl Nisan ayı sonuna kadar 1 önceki yıla ait üretim, satış ve işletme ile ilgili bilgileri içeren rapordur.Üretim olan sahalarda ekinde imalat haritası verilmesi gerekmektedir.

ÇEV-MED ÇEVRE; Yetkili Tüzel Kişilik olarak Maden projesi için uygun tesis yerinin belirlenmesi aşamasından başlayarak, tesisin kurulması, faaliyete hazır hale gelmesi ve işletmeye alınmasına süreçlerinde ilgili mevzuatlar çerçevesinde gereken tüm izin ve belgelerin alınması sürecinde proje/işletme sahiplerine bilgi ve tecrübelerimizle çözüm ortaklığı sunmaktayız. Madencilik faaliyetleriniz için gerekli olan izinlerin alınması ve ileri teknoloji taramalar ve 3 Boyutllu modelleme ile rezerv ve değer tespiti çalışmaları sonucunda, yatırımızın uygulanabilirliğini en doğru şekilde ortaya koymaktadır

MADENCİLİK FAALİYETLERİ

 Alan sorgulama işlemleri

 Arama Ruhsat Alımı ve Devir İşlemi

 İşletme Ruhsat Alımı ve Devir İşlemi

 Arama Faaliyet Raporu Hazırlanması

 Arama Dönemi Üretim İzin Belgesi Alınması

 İşletme Projesi Hazırlanması (Açık / Kapalı İşletme)

 Birleştirme Talepli İşletme Projesi Hazırlanması

 İşletme İzni, Sevk Fişi Alımı ve Nezaretçi Ataması

 29. Madde Evraklarının Hazırlanması (İmalat Haritası Hariç)

 İmalat Haritası Hazırlanması (Sahanın İşletme Yönetimine ve Ölçüm Yapılacak Alana Göre Belirlenecektir.)

 Saha Mülkiyet Belirleme İşlemleri

 Patlayıcı Madde İzin Yazısı Alınması

 Mera Vasfı Değişikliği Dosyanın ve Toprak Koruma Projelernin Hazırlanması

Teknik Nezaret

Teknik Nezaretçi, Daimi Nezaretçi, Teknik Eleman Atama / İstifa / Azil işlemleri için gerekli evrakların hazırlanması.

ARAMA DÖNEMLERİNDE ASGARİ FAALİYET YETERLİLİKLERİ

ÖN ARAMA DÖNEMİ: 1-Yüzey/mostradan örnek(numune) alınarak test/analiz yapılması/yaptırılması ve sonuçların teslim edilmesi, 2-Çalışma alanı/alanlarının yüzey jeoloji haritasının hazırlanması, görülen/tespit edilen mineral/maden kaynaklarının harita üzerinde gösterilmesi, 3-Maden jeolojisi öngörüleri veya maden jeolojisi haritasının hazırlanması ve jeolojik kesitlerinin yapılması, 4-Kaynak/rezerv raporu hazırlanması. GENEL ARAMA DÖNEMİ: A) II (b), III. ve V. GRUP; 1-Çalışma alanının detay topografik haritasının hazırlanması ve yarma, kuyu, galeri, sondaj yerleri ile örnek(numune) alınan yerler ve benzeri noktaların gösterilmesi, 2-Yapılan yarma, galeri, kuyu, sondaj veya benzeri çalışmaların sonuçlarının verilmesi, 3-Ruhsat sahasının detay jeoloji haritasının hazırlanması ve kesitlerinin yapılması, 4-Çalışma alanını temsil edecek sayıda örnek(numune) alınarak test/analiz yapılması/yaptırılması ve sonuçlarının verilmesi, 5-Detay maden jeolojisi haritasının hazırlanması ve jeolojik kesitlerinin yapılması, 6-Kaynağın/rezervin üç boyutlu olarak modellenmesi, 7-Kaynak/rezerv raporu hazırlanması. B) IV. ve VI. GRUP; 1-Ruhsat sahasının genel topografik haritasının hazırlanması ve yarma, kuyu, galeri sondaj yerleri ile örnek(numune) alınan yerler ve benzeri noktaların gösterilmesi, 2-Mostra haricinde ayrıca yarma ve/veya galeri, kuyu, sondaj ve benzeri çalışma yapılması ve sonuçlarının verilmesi, 3-Örnek(numune)/örnekler alınarak test/analiz yapılması/yaptırılması ve sonuçlarının verilmesi, 4-Ruhsat sahasının detay jeoloji haritasının hazırlanması ve kesitlerinin yapılması, 5-Maden jeolojisi haritasının hazırlanması ve jeolojik kesitlerinin yapılması, 6-Kaynağın/rezervin iki boyutlu olarak modellenmesi, 7-Kaynak/rezerv raporu hazırlanması. DETAY ARAMA DÖNEMİ: 1-Çalışma alanının detay topografik haritasının hazırlanması ve yarma, kuyu, galeri, sondaj yerleri ile örnek(numune) alınan yerler ve benzeri gibi noktaların gösterilmesi, 2-Yarma, galeri, kuyu, sondaj veya benzeri çalışmaların yapılması ve sonuçlarının verilmesi, 3-Çalışma alanını temsil edecek sayıda örnek(numune) alınarak test/analiz yapılması/yaptırılması ve sonuçlarının verilmesi, 4-Yapılan detay jeokimya haritaları ve/veya jeofizik haritalarının verilmesi, 5-Detay maden jeolojisi haritasının hazırlanması ve jeolojik kesitlerinin yapılması, 6-Yeraltı işletmeleri için detay yeraltı jeoloji haritasının hazırlanması ve kesitlerinin yapılması, 7-Kaynağın/rezervin üç boyutlu olarak modellenmesi, 8-Kaynak/rezerv raporu hazırlanması. NOT:a) Ön/Genel/Detay arama dönemlerine göre yukarıda belirtilen grubuna uygun asgari faaliyetlerin yapılması zorunludur. b) Yapılan asgari faaliyetlerin, ruhsatın verildiği grup ve maden için yeterli olması gereklidir.

Maden grupları nelerdir?

II (a) Grubu Madenler; Kalsit, Dolomit, Kalker, Granit, Andezit, Bazalt gibi kayaçlardan agrega, hazır beton ve asfalt yapılarak kullanılan kayaçlar. II (b) Grubu Madenler; Mermer, Traverten, Granit, Andezit, Bazalt gibi blok olarak üretilen taşlar ile dekoratif amaçla kullanılan doğal taşlar.

Mermer hangi grup madendir?

II.Grup Madenler Hangileridir? Mermer, Dekoratif taşlar, Traverten, Kalker, Dolomit, Kalsit, Granit, Siyenit, Andezit, Bazalt ve benzeri taşlar.

Madencilik faaliyetleri izin yönetmeliği yürürlükte mi?

Yönetmelik. Ekli “Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği”nin yürürlüğe konulması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 17/2/2005 tarihli ve 28112 sayılı yazısı üzerine, 3213 sayılı Maden Kanunu'nun 7 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 24/5/2005 tarihinde kararlaştırılmıştır

Gümüş Madeni doğada nasıl bulunur?

Bu maden toprağın derinliklerinde yer alan bir madendir. İlk olarak da Nil Nehri havzasının kenarında bulunan toplumlar tarafından para olarak kullanılmıştır. Bu maden doğada bileşik ve serbest olarak da bulunabilmektedir. Bu bileşenin en bilineni gümüş oksittir.

Maden Hakları kime verilmez?

MADDE 7 – (1) Maden hakları, medeni hakları kullanmaya ehil Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına, madencilik yapabileceği statüsünde yazılı Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliği haiz şirketlere, kamu iktisadi teşebbüsleri ile müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ile diğer kamu kurum, ..

Yer altındaki madenlerin çıkarılması işine ne denir?

Yer altından çıkarılan ekonomik değerdeki taşlardır. Yer altındaki madenlerin çıkarılması mesleğine (işine) madenci denir

Mapeg nedir?

Yayımlanan 4 no'lu kararnameye göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın bağlı kuruluşu olarak Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) kurulmuştur. ... Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) teşkilat, görev, yetki ve sorumluluklarını ekte ilginize sunarız.

Maden işletme ruhsatını kim verir?

Maden ruhsatları Enerji Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilmektedir. Maden ruhsatları 3213 sayılı maden kanununa göre 6 ana grupta aşağıdaki şekilde gruplandırılmıştır. a) İnşaat ile yol yapımında kullanılan ve tabiatta doğal olarak bulunan kum ve çakıl.

Taş ocağı ruhsatı nasıl alınır

Taş ocağı ruhsatı almak için Yetkili Tüzel Kişilik belgesine sahip Maden danışmanlık firması ile anlaşıp ilgili raporları ve maden izinlerini yatırımcının YTK firmasına vereceği vekaletname ile birlikte süreci başlatması gerekir.

YILLIK HARÇ VE TEMİNAT TAKİBİ

Ruhsat sahiplerinin bilgilendirilmesi amacına yönelik müşavirlik hizmetidir.

İşleme izni için alınması gereken üç temel izin belgesi

1- ÇED

2- Mülkiyet İzinleri

3-İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı’dır.


1- ÇED Belgesi
Proje Tanıtım Dosyası hazırlanarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine başvuru yapılır. Müdürlük faaliyet alanını tetkikten sonra ilgili kurumlardan görüş sorar. Bu kurumlar, Maden İşleri Genel Müdürlüğü, İl Tarım Müdürlüğü, DSİ Bölge Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü, İl Turizm Müdürlüğü, İl Özel İdare Müdürlüğü gibi kurumlardır. Faaliyet durumu göz önüne alınarak başka kurumlardan da görüş istendiği olmaktadır. Bu kurumlar, Merkez Jandarma Komutanlığı, Kadastro Müdürlüğü, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İlçe Belediye Başkanlığı, Karayolları Bölge Müdürlükleri gibi kurumlardır. Kurumların uygun görüşünden sonra, ÇED Yönetmeliği’nin 17. maddesi uyarınca ÇED Gerekli Değildir Belgesi verilmektedir.

ÇED Olumlu Belgesi için, ÇED raporu hazırlanıp, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Genel Müdürlüğü’ne başvuru yapılmakta, Genel Müdürlük tarafından başvuru incelenerek ilgili görülen kurumlara ÇED dosyası dağıtılmaktadır. Faaliyet alanına en yakın yerleşim biriminde “Halkın Katılım Toplantısı” yapılmakta, bu toplantıya kurumların katılması ihtiyari olmaktadır. Halkın Katılım Toplantısı sonrası Genel Müdürlükte yapılan toplantıya kurumlar katılarak görüş bildirmekte ve sonuçta, ÇED Olumlu ya da ÇED Olumsuz Belgesi düzenlenmektedir. Uygulamaların çoğunda, ÇED Belgesi olmadan mülkiyet ve İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı verilmemektedir.

2- Mülkiyet İzinleri
Sahipli arazilerde mülk sahibinden, orman arazilerinden orman idaresinden izin istendiği gibi bunun yanında izne tabi olan diğer alanlarda da izin alınması gerekmektedir. Mülk sahibinden iznin yazılı olarak alınması lazımdır. İşletme izni istenen alanın Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında olması halinde bu durumun belgelendirilmesi yeterlidir. Mera alanlarında durum biraz farklı olup, mera tahsis amacının değiştirilmesi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından istenmekte,Bakanlığın uygun bulmasından sonra dosya valiliğe gönderilmektedir.

3- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı, 05.6.2004 gün 25483 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Maden Yasasında ve Bazı Yasalarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 5177 sayılı Yasa ile 3213 sayılı Yasada zorunlu hale gelmiştir. 21.06.2005 25852 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği’nin 77 – 82. maddeleri uyarınca, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı verilmesi hakkında yetkili kamu kurumları ve söz konusu iznin nasıl ve ne şartlarla verileceği konusunda düzenlemeler yapılmıştı. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı verilmesinde çıkan sorunlar üzerine, 21.04.2007 gün 26500 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelikle, Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliğinin, 77 – 82 maddelerine değişiklikler getirilmiş, verilecek izinle ilgili tüm çerçeve ayrıntılı olarak bu değişikliklerde yer almıştır. 10.06.2010 günlü 5995 sayılı Yasanın 3. maddesiyle İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarının İl Özel İdareleri tarafından verileceği kural altına alınmıştır.
12.11.2012 günlü ve 6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun, 06.12.2012 gün 28489 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Sözü edilen Yasa’nın 3. maddesi 7. fıkrasında; 3213 sayılı Yasa’ya göre maden üretim faaliyetleri ile bu faaliyetlere dayalı ruhsat sahasındaki tesisler için işyeri açma ve çalışma ruhsatına ilişkin yetki ve görevler, il özel idarelerinin tüzel kişiliğinin kaldırıldığı illerde valiliklerce yürütülür, denilmiştir.

PATLATMALARDA DELME HATALARI VE SONUÇLARI

Açık ayna patlatmalarında yapı­lan delme işlemlerinde en büyük problemlerden biri de delik sap­malarıdır. Özellikle ayna ve delik boyu­nun uzun olduğu basamaklarda, delik sapmaları çok iyi kontrol edilmelidir. Zira hatalı eğimle ve doğrultuyla delinen de­likler sonrasında yapılan patlatmalardan oluşan iri bloklar ve tabandaki tırnaklar ikincil bir kırma işlemi gerektirir.

 Delme işleminde delik sapması hemen hemen ka­çınılmaz bir olgudur. Sapmayı oluşturan etkenler

1- Kayacın süreksiz olması,

2- Karstik boşlukların olması,

3- Jeolojik harekete maruz kalmış bir yapıda olması,

4- Tabaka geçişlerinin olması,

5- Delik boyunun uzun olması,

6- Makineden kaynaklanan hatalar,

7- Operatörden kaynaklanan hatalar.

şeklinde sıralanabilir. Bunları çalışma şartlarına bağlı olarak çoğaltmak mümkündür.

Delme ve patlatma alanındaki bilimsel çalışmalar sonrasında delgi hataları şu şekilde formülize edilmiş­tir.

E= 0,05 + 0,03 K        (Langefors 1970)
E= 0,05 + 0,03 H        (Tamrock 1984)
E=(d/1000)+ 0,03 H   (Olofson 1988)

E= Delik hata payı (m)

d= Delik çapı (mm)

K= Basamak yüksekliği (m)

H= Delik uzunluğu (m)

Bu değerler açık ocak basamak patlatmalarında ki delme işlemlerindeki delik hata payı için bulunan tolerans değerleridir. Bu değerler makine ve operatör hataları eklendiği takdirde çok daha yüksek değerlere ulaşabilir ve amacına uygun tane boyutu elde etmemizi zorlaştırır. Ayrıca ikincil kırma ve patarlama işlemleri­ni gerektirecek sonuçlara yol açar. Bu da direkt ola­rak hem delme hem de patlatma maliyetlerini olumsuz yönde etkiler.

delik-sapma-oranlari

Tablo-l Değişik delik ve ayna boylarında ve çaplarda delme işleminde teorik olarak delik sapma miktarları.

X= sapma açısı a=sapma miktarı

b=delik boyu veya basamak yüksekliği

delik-sapmasinda-parametreler

Şekil 1- Delik sapmasında parametreler.

sapma-acisina-gore-sapma-miktarlari

Tablo-2 Sapma açısına bağlı olarak delik tabanındaki sapma miktarları

HATALI DELMEYE ÖRNEKLER

hatali-delme-islemi-sonucu-olusmus-blok-ve-tirnaklar

Resim 1- Hatalı delme işlemi sonucu oluşmuş blok ve tırnaklar

Atım grubunda delme işi bir baştan başlayıp diğer tarafa doğru devam etmeli ki makine delinen delikler üzerinden geçmek zorunda kalmasın.

hatali-delme-ve-patlatma-sonrasi-son-kesmekiriciyla-ikinci-bir-islem-yapilmis

Resim 2- Hatalı delme ve patlatma sonrası son kesme(kırıcıyla ikinci bir işlem yapılmış)

İkincil kırma ve patarlama işlemlerini gerektirecek sonuçlar direkt olarak hem delme hem de patlatma maliyetlerini olumsuz yönde etkiler.

DELİCİ MAKİNEDE DELİK EĞİMİ VE DELME DOĞRULTUSU AYARLANMASI

delici-makinenin-teraziye-alinmasidelici-makinenin-acisinin-ayarlanmasi

Resim 4. Delici makinenin açılarının ayarlanması

 SONUÇLAR VE ÖNERİLER

Delgi hatalarını en aza indirmek için;

Delme öncesinde

 • Delik yerleri tek tek ölçülerek minimum hata ile işaretlenmeli,
 • Delinecek yerde boş pasa ve kırıntılar varsa çok iyi temizlenmeli,
 • Önceki atımdan kalan patlamış malzeme varsa bu malzeme uzaklaştırılmalı,
 • Operatör eğitimlerine önem verilmeli,
 • Delici makine delme öncesi teraziye alınmalı,
 • Delici makinenin eğim açısı ayarlanmalı,

Delme esnasında

 • Delik  delerken çıkan tozlar ve kırıntılar delik ağ­zından çekilmeli,
 • Açılardaki değişiklikler sürekli kontrol edilmeli,
 • Atım grubunda delme işi bir baştan başlayıp di­ğer tarafa doğru devam etmeli ki makine delinen de­likler üzerinden geçmek zorunda kal­masın,
 • Delme işlemi esnasında maki­nenin iyi izlenmesi gerekir, zira boşluk­lar tabaka geçişleri ve buna bağlı olarak açılar kontrol edilebilsin,
 • Özellikle çamur tabakalarında sapma fazla olacağı için tekrar tekrar delik doğrultu düzeltmesi yapılmalı,

 Genel olarak

 • Mümkün olduğunca 12 metre­den daha uzun delik delinmemeli,
 • Problemli zeminlerde ve bölge­lerde eğimli delik delinmemeli,
 • Tabakaların yatım yönünde veya tersi yönde çalışma aynası oluşturulup delik grupları oluşturulmamalı, tabaka eğimlerini aynada görecek şe­kilde ayna oluşturulmalı,
 • Operatör eğitimlerine önem verilmeli,

HİDROSİKLONLAR

Hidrosiklonlar

Hidrosiklonlar (kısaca siklon diye anılır)basit yapıları, hareket etmeyen parçaları nedeniyle 1890’lı yıllardan buyana endüstride yaygın olarak kullanılmaktadır.

Siklonlar gövde çapları ile anılmakta ve uzunluk /çap oranı 2/1 ile 8-10/1 arasında değişmektedir. Sınıflandırmanın olabilmesi için pülpün siklona belirli bir basınç ile beslenmesi yeterlidir. Bu basınç genellikle pompa ya da pülpün boru ile belirli yükseklikten siklona beslenmesi ile sağlanır.

Siklonun Yapısı: Klasik bir siklonun kesiti şekildeki gibidir.

Siklon 5 kısımdan oluşur:

-Giriş

-Üst silindirik bölge

-Alt konik bölge

-Girdap kılavuzu

Siklon altından çıkan iri malzeme “siklon alt akımı”, girdap kılavuzundan alınan ince malzeme “siklon üstakımı” olarak adlandırılır.

Siklonun Çalışması: Siklona malzeme teğetsel olarak beslenir.Siklon besleme girişi oval veya dikdörtgen kesitli olabilir.Teğetsel olarak siklonun silindir kısmına giren pülp aşağıya doğru dönerek hareket eder.Siklon içinde hareket eden taneler iki kuvvetin etkisi altındadır.

*Merkezkaç kuvveti

*Direnç kuvveti

Merkezkaç kuvvetinin etkisi altındaki malzeme, siklondan aşağıya doğru hareket ederken, tane boyutu ve yoğunluğuna göre bir ayrışma olur. Aşağı yönde hareket eden malzeme, cidarlardan hızın en düşük olduğu bölgelerde alt çıkışa doğru yönlenirler. Direnç kuvvetinin etkisindeki çökme hızı düşük olan malzeme de, bölgede oluşan vakumun etkisiyle

girdap kılavuzuna doğru taşınırlar.Siklon içinde yukarı doğru hareketin oluştuğu orta kısımla,aşağı doğru hareketin oluştuğu bölge arasında malzemenin dikey hareketinin sıfır olduğu bir bölge vardır. Bu bölgede malzeme üzerindeki merkezkaç ve direnç kuvvetlerinin etkisi birbirine eşit olup, malzemenin üst veya alt akıma geçme şansı eşittir. Şekilde bu bölgeler gösterilmiştir.

Bazı araştırmacılar siklonun içinde 4 bölgenin oluştuğunu savunmuşlardır. Şekilde bu bölgeler gösterilmiştir.

A Bölgesi: Siklona malzemenin beslendiği bölge olup bu bölgede bir sınıflandırma söz konusu değildir.

B Bölgesi: İri boyutlu malzemeler yer alıp, alt akımı oluştururlar.

C Bölgesi: Girdap kılavuzu etrafındaki bölge olup bu bölgede ince boyutlu malzemeler siklon üst akımını oluştururlar.

D Bölgesi: Malzeme karışık olup, bu bölge sınıflandırma bölgesi olarak tanımlanır.

Siklonlarda proses ile ilgili olarak;

*Pülpün basıncı ayarlanabilir.

*Pülp yoğunluğu değiştirilebilir.

*Alt çıkış çapı değiştirilebilir.

*Üst çıkış çapı (girdap kılavuzu çapı9 değiştirilebilir.

Genellikle siklonlar, birden fazla sayıda oluşturulmuş siklon grupları halinde çalıştırılırlar.Üretici firmalar,boyutlara göre siklon kapasitelerini belirlemişler ve bunları çizelge ve grafiklere dönüştürmüşlerdir.Siklon seçimlerinde bu çizelge ve grafiklerden yararlanılır.

Siklonların verimliliği, beslemenin sürekliliğine, pülp basıncına, pülp yoğunluğuna ve beslenen malzemenin boyut dağılımındaki değişmelere bağlıdır. Bu parametrelerin sabit kalması, siklonun sınıflandırma verimliliğini olumlu yönde etkiler.

Siklonlarda çap büyüdükçe, sınıflandırma sırasında alt ve üst akıma eşit miktarda geçen tane boyutu olarak ifade edilen d50 de büyümekte, cevherin aşındırma etkisi azalmaktadır. Küçük çaplı siklonlarda tane üzerine etki eden merkezkaç kuvveti, yerçekimi ivmesinin 400 katı kadar olabilir.Büyük çaplı siklonlarda bu değer 10 kat kadardır. Siklon proje ve işletme parametreleri çok değişkendir. Bunun sonucu olarak istenilen sınıflandırmanın yapılabilmesi için giriş, girdap kılavuzu, alt çıkış açıklığı, pülp basıncı ve yoğunluğu gibi değişkenlerin sürekli kontrol edilerek ayarlanması gerekmektedir.

Siklon alt çıkış çapı, siklonun ayırdığı iri malzemelerin çıkabileceği, siklon içinde koridor şeklinde oluşan vakum için gerekli havanın girebileceği büyüklükte olmalıdır. Siklon alt çapı küçüldükçe d50 büyürken aly akımdaki su kazanımı düşer. Alt çıkış çapı, alt akımın pülp yoğunluğunu belirler. Siklonun alt akım yoğunluğunun mümkün olduğunca yüksek olması gerekir. İyi çalışan bir siklonda, pülpteki katı oranı %50 den daha yüksek olup alt akım 20-30 derecelik bir açı yaparak konik şekilde çıkar. Siklonun alt akımı geniş bir açı yaparak çıkıyorsa, alt akımın yoğunluğu çok düşük olup pülpteki katı oranı %50 den daha azdır. Bu da proseste istenmeyen bir durumdur. Alt akım yoğunluğu çok yüksek ve alt çıkış açıklığı çok küçükse, pülp siklonun alt çıkışını doldurarak düz akar. Bu durumda, pülpteki katı oranı %75 ten daha fazladır.Alttan hava girişinin olmadığı, siklon içinde vakumun oluşmadığı böyle bir durumda sınıflandırma yapılamaz ve iri taneler siklonun üst akımına karışır. Siklonlar çalışırken alttan hava girişinin olup olmadığı kontrol edilmelidir. İyi çalışan bir siklonda alt akımdaki su oranı %20-30 arasında olmalıdır.

Girdap kılavuzu, pülp besleme borusunun biraz altından başlar, silindir gövdenin tavanına kadar uzanır, silindir gövdeden uzun olmaz. Girdap kılavuzu çapı büyüdükçe, üst akımdaki tane boyutu irileşir, d50 artar, alt akımdaki su kazanımı düşer.

Besleme borusu kesit alanı büyüdükçe, pülp basıncı ve hızı düşmektedir. Aynı kapasitede giriş kesitinin daraltılması ile d50 değeri azalır. Pülp basıncının arttırılması ile giriş-çıkış arasındaki basınç farkı artacağından d50 değeri küçülür. Yüksek hız ve basınç, siklonlarda daha ince ayırma sağlar. Normal boyutlardaki siklonlarda, pülp hızı 3-6m/sn, pülp basıncı 0,5-10 bar civarındadır.

Siklonun koniklik açısı büyüdükçe d50 büyür, alt akımdaki su kazanımı düşer. Gövde uzunluğunun artışı d50

Çalışan bir siklon grubunda, siklonlardan birinin kapatılması durumunda diğer siklonlara giden pülpün basıncı ve debisi artar. Bu durumda d50 değeri küçülür, alt akımdaki su kazanımı düşer.

Siklona gönderilen pülpün yoğunluğunun düşürülmesi, siklon etkinliğini arttırırken, d50 değerini küçültür. Pülp yoğunluğu arttıkça d50 büyür. 100 mikrondan büyük sınıflandırmalarda ağırlıkça %60 katı, 50 mikrondan küçük sınıflandırmalarda da %40’dan daha düşük katı oranlarında çalışılmamalıdır.

Siklon Parametreleri: Yapılan araştırmalarda, siklon çapının sınıflandırmaya önemli bir etkisinin olmadığı, geometrisi benzer siklonlarda siklon giriş ve çıkış çaplarının önem taşıdığı belirlenmiştir. Ancak, siklon üretiminde istenilen giriş ve çıkış boyutları için siklon çapının da belirli aralıklarda olması gerekmektedir.

Siklon sınıflandırmasında kullanılan proses parametreleri de şunlardır.

*Katı-sıvı oranı, pülp yoğunluğu, pülp ısısı.

*Katının özgül ağırlığı

*Katının ortalama şekli; küresel, yassı, köşeli v.b.

*Katının boyut dağılımı ve aralığı

Siklon üretiminde kullanılan geometrik parametreler şekilde gösterilmiştir.(Weiss,1985)

D: Girdap kılavuzu çapı; bu boyut siklon çapının 1/4′ü veya 1/3’ü kadardır.

DC : Siklon çapı

Df : Besleme borusu çapı, Dv’nin %80’i kadardır. Kesiti genellikle dikdörtgen olup en/boy oranı 3,5/8,0’dir. Besleme borusunun iç ve dış kısmı besleme bölgesine teğetsel olarak yapılmıştır.

L: Silindir kısmın uzunluğu

Lvf : Girdap borusunun silindir kısmında kalan uzunluğu

0 :Konik kısmın açısı

L : Siklon boyu

Da :Alt çıkış çapı

Siklon Çapı ve Sayısının Belirlenmesi: Üretici firmalar kullanılması gereken siklon çapı ve siklon sayılarının belirlenmesi için grafikler hazırlamışlardır. Bu grafikl

erden ikisi Grafik:1 ve Grafik:2 de verilmiştir.


kaynak: https://mehmetsaatci.wordpress.com/2013/01/24/hidrosiklonlar/

MADENLERDE MALİYET KONTROLÜ

Maden fiyatlarının ciddi oynamalar gösterdiği bir dönemden geçmekteyiz. Altın fiyatları, zirve yaptığı 2011 yılından bu tarafa ve özellikle 2015 yılının 2. çeyreğinden beridir önemli hareketler sergiledi. Örnek olarak bakır, 2015 yılında 5000 USD/ton değerinden son çeyrekte 4200’lere kadar gerilemiştir.  Mevcut durum ve fiyatların halen düşebilme ihtimali, emtia üreticilerini bıçak sırtında üretim yapmaya itmektedir. Benzer durum, kömür  fiyatları için de geçerli. Bakır fiyatları 2014 yılını yaklaşık %15, termal kömür fiyatları da %18 kayıpla kapattı. Petrol fiyatlarının varil başına 115 dolardan 35 dolarlara kadar düşmesi, aslında fiyatların arz talep dışında başka faktörlerin de etkisiyle belirlendiğini göstermektedir.

Maalesef uluslar arası arenada emtia fiyatlarının ciddi oynamalara devam edeceği tahmin ediliyor. Her maden ocağının bir başabaş noktası bulunmaktadır ve fiyatların bu noktaya düşmesi durumunda üretimi durdurmak zorunluluk haline gelmektedir. Başabaş noktasına gelinmezse dahi fiyatlardaki ciddi iniş çıkışlar üretim yapan maden şirketlerinin kârlılığını önemli bir biçimde etkiler. Ham madde fiyatlardaki yükselmeler, üretilecek cevherin alt tenörünün daha da aşağıya çekilme- sini sağlar ve öncesinde üretimi ekonomik olmayan cevherler de değerlendirilebilecek hale gelmiş olur. Fiyatlardaki ciddi düşüşler ise tam tersine, üretim maliyeti, diğerlerine göre daha yüksek olan maden ocaklarını negatif bir biçimde etkiler, zaman zaman üretimlerini durdurur.

Günümüz şartlarında ekonomilerdeki belirsizlik emtia fiyatlarında da ciddi bir belirsizlik yaratmaktadır. Örneğin; bakır fiyatları 2013 yılının ocak ayında libresi yaklaşık 3,72 dolardan (372 cent), Ocak 2015’te 2,84 dolara (284 cent) kadar düşmüştür. Son bir yıldaki %15’lik düşüş ve yıllık enflasyon oranı, maden firmalarına doğrudan yansımaktadır. Metal ve mineral fiyatlarındaki dalganmalar genellikle küçük ve orta firmaları zor durumda bırakmakta, büyük projeleri olan küresel firmalar ise bu tür dar boğazlardan çoğu zaman daha kârlı çıkmaktadırlar. Buna en somut gösterge olarak dünya bakır üretiminin üçte birini yalnızca 10 madenin karşılamasını gösterebiliriz. Netice itibarıyla bu madenlerde birim başına üretim maliyetleri orta ve küçük ocakların maliyetlerinin yarısından bile daha az olduğunu göz önüne aldığımız zaman her fiyat aralığında kâr edebilmektedirler.

Üretilen metal veya minerallerin diğer endüstrilere satılması sebebiyle diğer endüstrilerde yaşanılan gelişmeler, doğrudan maden fiyatlarını da etkilemektedir. Çin’in büyüme hızındaki yavaşlama metal fiyatlarına da kısmen yansımış durumdadır. Son 10 sene içerisinde Avrupa ve Amerika’da temel metal tüketimi azalırken Asya’da artmıştır.

Üretilen metal veya minerallerin diğer endüstrilere satılması sebebiyle diğer endüstrilerde yaşanılan gelişmeler, doğrudan maden fiyatlarını da etkilemektedir. Çin’in büyüme hızındaki yavaşlama metal fiyatlarına da kısmen yansımış durumdadır. Son 10 sene içerisinde Avrupa ve Amerika’da temel metal tüketimi azalırken Asya’da artmıştır. Gelişmekte olan ülkelerin bu taleplerinin ne kadar süreceğini kestirebilmek oldukça güçtür.

Üretim maliyetlerinin doğru yönetilmesi ve kontrol edilebilir olması her dönemde maden firmaları için çok kritik bir öneme sahiptir. Son dönemde düşen metal fiyatlarına karşı tedbir olarak bazı firmalar, maliyetleri kontrol altına alma yolunu seçmiş ve tedbirler almıştır. Bu tedbirler içerisinde; araştırma fonlarını durdurma, işten çıkarma akla ilk gelenlerdir. Bu tür yaklaşımlar genellikle, küçülerek kriz dönemini atlatmayı hedeflemektedir. Ancak, çalışan bir ocakta maliyetleri düşürebilecek daha başka alanlar da vardır. Bunların başında verimliliğin arttırılması, enerji tasarrufu, iş gücünün ve ekipmanların doğru bir şekilde kullanılması gibi yöntemler akla gelmektedir.

Masraflar

Dar zamanlarda harcamalar çok titizlikle yapılmalı ve yapılan harcamaların da ayrıntılı bir biçimde incelenmesi gerekmektedir. Büyük yatırımlardan zorunlu olmadıkça kaçınılması veya yatırımların ertelenmesi gerekmektedir. Zaruri olmayan harcamalardan, öncelikle üst yönetimden başlayarak, kaçınılması ve bu konuda diğer çalışanların da ikna edilmesi gerekmektedir. Şirket çalışanlarının bu konuda bilinçlendirilmesi oldukça önemlidir. Bunun için belirli periyotlarda bilgilendirme toplantılarının yapılması veya çalışanların gelişmelerden haberdar edilmesi faydalı olacaktır. Bunun yanı sıra harcamaların düzenli olarak yöneticiler tarafından detaylı bir şekilde incelenmesi, bir çok defa gereksiz harcamaları azaltacaktır. Bir harcama yapılmadan önce daha detaylı düşünülmesi ve bir süzgeçten geçirilmesi gerekmektedir.

Enerji Tasarrufu

Ocak içerisinde araçların yakıt tüketimi, patlayıcılar ve cevher hazırlama tesislerinde ise değirmenler, üretim maliyetinin en temel kalemleridir. Ocak içi ekipmanların daha az yakıtla çalışmasını sağlamaya yönelik çalışmalar ciddi faydalar sağlayabilmektedir. Örneğin, ekipmanların gereksiz devirli kullanımının önlen- mesi, yolların daha temiz tutulması, rölantide çalışan ekipman bırakılmaması ilk akla gelen bir kaç yöntemdir. Bu harcamaların hepsinde bir enerji kullanımı söz konusudur ve enerji kullanımının olduğu her yerde bir tasarruf imkânı bulunmaktadır.

Patlatma esnasında delik düzeni ve enerji dağılımının daha iyi sağlanması sonucunda daha iyi bir ufalanma elde edile- bilir ve sonucunda daha kısa sürede daha fazla malzemenin yüklenmesi, taşınması, kırılması, öğütülmesi sağlanabilir. Bunun için ekstra yapılacak bir masraf olmamasına rağmen, enerji tüketiminden çok ciddi bir tasarruf sağlandığı bir çok farklı işletmede görülmüştür.

İş Gücünün Etkin Biçimde Kullanılması

Yaygın biçimde bazı firmalar, personellerinin farklı departman- larda çalışmalarını sağlayarak kendi alanları dışındaki isleyişide öğrenmelerini sağlamaktadırlar. Bu uygulama; yöneticiler, mühendisler için olabildiği gibi operatörler için de olabilmektedir. Bu sayede firmalar çok yönlü bir iş gücüne sahip olmayı hedeflemektedirler. Örneğin işten ayrılan bir çalışanın görevini daha az kritik role sahip bir personel üstlenebilmekte ve bu personele yapılacak ufak bir artış ile kimi zaman ciddi bir tasarruf yapılmaktadır. İş gücünün doğru kullanımına bir diğer örnek de üretim verilerinin toplanması ve raporlanması amacıyla mühendislerin kullanılmasıdır. Bu durum çok yaygın olsa da bu tür işlemler yazılımlar vasıtasıyla otomatik hale getirilebilir ve böylece mühendisler zamanlarını verimlilik ve üretkenlik çalışmaları için kullanabilirler. İş gücünden elde edilecek bir başka tasarruf yöntemi de yeni personel alımı yerine var olan personele mesai yaptırmak şeklinde olabilir. Ancak, bu tür durumlarda her iki opsiyonun iyi ve doğru hesaplanması ve karşılaştırılması gerekmektedir.

Cost-Reduction-by-Product-Cost-analaysis

Verimlilik

Bu alanda yapılacak tasarruflar daha çok, mühendislik alanla- rında yapılacak optimizasyonlarla ve planlama değişiklikleriyle mümkündür. Örneğin, hedeflenen üretimin daha az makine ve işgücüyle gerçekleştirilmesi maliyetleri önemli ölçüde düşü- recektir. Çalıştırılan her makinenin operasyona saat başına bir maliyeti vardır ve eğer üretim daha az ekipman ile yapılabiliyor ise bu makineler park edilerek maliyetten tasarruf sağlanabilir. Başka bir örnek ise kamyonların dolum oranı olarak verilebilinir. 100 tonluk bir kamyonun 80 ton ile doldurulması demek, günde 10 bin tonluk üretim yapan bir ocakta 100 sefer yerine 125 sefer yapmak anlamına gelmekte ve nakliye masrafını 1/4 oranında arttırabilmektedir. Mühendislerin bu tür sorunları tespit edip çözüme ulaştırmaları ciddi kazançlar sağlayabilmektedir.

Küresel piyasalarla rekabet edebilmek, maden üretimi yapan bütün firmaların öncelikleri arasında olmalıdır. Bir maden işlet- mesinin, değişen fiyatlara rağmen ayakta kalabilmesi için ürettiği ürünleri, diğer üretim yapan firmalara göre daha ucuza mal etmesi gerekmektedir. Fiyatların düşmesi demek genellikle, bazı ocakların kapanması anlamına gelmektedir. Eğer üretimi durduran olmak istemiyorsa firmalar, maliyetlerini yalnızca fiyatların düştüğü dönemlerde değil her zaman kontrol altında tutmalı ve alternatif planlara sahip olmalıdırlar.


kaynak: https://mehmetsaatci.wordpress.com/2016/03/08/madenlerde-maliyet-konrolu/

TOPOGRAFİK HARİTA ÇİZİMİ

Ruhsatlı maden sahasının topografik haritasının hazırlanması hizmetidir.

Maden Danışmanlık Firmaları

ÇEVMED; Maden İzinlerinin Alınması konusunda hizmet vermesi amacıyla "ÇEVMED MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK A.Ş." firmasını hayata geçirmiş olup bu firmamız Maden İzinleri Alınması konusunda kaliteli hizmet anlayışıyla T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Yetkili Tüzel Kişilik olarak yetkilendirilmiştir.

ÇEV-MED; Maden projesi için uygun tesis yerinin belirlenmesi aşamasından başlayarak, tesisin kurulması, faaliyete hazır hale gelmesi ve işletmeye alınmasına süreçlerinde ilgili mevzuatlar çerçevesinde gereken tüm izin ve belgelerin alınması sürecinde işletme sahiplerine bilgi ve tecrübelerimizle çözüm ortaklığı sunmaktayız.

ÇEVMED MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK A.Ş hizmet konuları aşağıda verilmiştir.

 • Alan sorgulama, İlk Müracaat işlemleri
 • Arama Faaliyet Raporu Hazırlanması
 • Arama Ruhsat Alımı ve Devir İşlemi
 • Arama Dönemi Üretim İzin Belgesi Alınması
 • İşletme Ruhsat Alımı ve Devir İşlemi
 • İşletme Projesi Hazırlanması (Açık / Kapalı İşletme)
 • Birleştirme Talepli İşletme Projesi Hazırlanması
 • İşletme İzni, Sevk Fişi Alımı ve Nezaretçi Ataması
 • 29. Madde Evraklarının Hazırlanması (İmalat Haritası Hariç)
 • İmalat Haritası Hazırlanması (Sahanın İşletme Yönetimine ve Ölçüm Yapılacak Alana Göre Belirlenecektir.)
 • Saha Mülkiyet Belirleme İşlemleri
 • Patlayıcı Madde İzin Yazısı Alınması
 • Mera Vasfı Değişikliği Dosyanın ve Toprak Koruma Projelerinin Hazırlanmasıİlk Müracaat İşlemleri

3213 sayılı maden kanunu değişik 6592 maden kanunu madde 16 gereğince, II. Grup (b) bende ve IV. Grup madenler dışındaki ruhsatlar ihale ile verilir. I. Grup, II. Grup (a) ve (c) bendi madenler için doğrudan işletme ruhsatı verilir. II. Grup (b) bendi III. Grup ve IV. Grup madenler arama ruhsatı, V. Grup madenler arama sertifikası ile aranır. II. Grup (b) bende ve IV. Grup madenler için yapılan müracaatların işletme ruhsat taban bedeli ödenerek yapılması zorunlu olup müracaatlarda öncelik hakkı esastır.

Maden Alanı İlk müracaat yapılarak hak sahibine tanınan iki aylık sürede maden arama ruhsat bedeli yatırılarak, ön inceleme raporu, maden arama projesi ve mali yeterliliği (2B. ve 4. Grup) içeren yönetmelikte belirtilen hususlara uygun bir şekilde ÇEVMED MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK A.Ş tarafımızca hazırlanır, müracaat evrak ekleri tamamlanarak arama ruhsatı almak üzere Maden İşleri Genel Müdürlüğüne başvuruda bulunulur.

Maden Arama Projesi, Arama Faaliyet Raporları Hazırlanması

Maden Arama Projesinde; projenin amacı açık bir şekilde ifade edilerek müracaat sahibinin beklentisi ortaya konulur. Arama yapılacak sahanın seçiminden başlayıp, kaynak ve rezervinin belirlenmesi, değerlendirilip sınıflandırılması, raporlama aşamasının sonuna kadar geçen tüm maden arama süreci (ön arama, genel arama, detay arama) bir termin planı kapsamında belirtilir. Bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesine yönelik yatırım ve mali yeterlilik bilgileri belgelenir.

Hazırlanan ön inceleme raporu, mali yeterliliği içeren maden arama projesi gerekli ve diğer evraklarla beraber Maden İşleri Genel Müdürlüğüne verilerek ruhsat müracaatı tamamlanır. Ruhsat müracaatının yapılması ve ruhsata hak sağlanması halinde sahada yapılan her çalışma dönemi sonunda ilgili raporlar tarafımızdan hazırlanarak Maden İşleri Genel Müdürlüğüne sunulur. Ilgili üç dönem sırasıyla;

a) Ön Arama Dönemi Faaliyet Raporu
b) Genel Arama Dönemi Faaliyet Raporu
c) Detay Arama Dönemi Faaliyet Raporu

Arama Dönemi Üretim İzin Belgesi Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliğinin 21. Maddesinde belirtildiği üzere gerekli izinlerin alınması ve Maden İşleri Genel Müdürlüğüne ibraz edilip Üretim İzin Belgesinin alınması hizmetidir.

Madde 21- Arama ruhsatı döneminde teknolojik araştırma, geliştirme, pilot çalışmalar ve pazar araştırmaları yapmak üzere genel/detay arama faaliyet raporu ile birlikte müracaat eden ruhsat sahibine, görünür rezervi ortaya çıkarılan ve Genel Müdürlükçe uygun bulunan II (b), III. ve V. Grup madenlerde genel arama döneminde, IV. ve VI. Grup madenlerde ise genel veya detay arama döneminde görünür rezervin %10'una kadar Ek Form-23'te yer alan maden üretim izin belgesi verilebilir.

MADEN İŞLETME PROJELERİ, (İŞLETME PROJELERİ)

Kurumumuzun verdiği hizmetler açık ocak işletmeciliği ve yeraltı maden ocağı işletmeciliği için detaylı bir made tasarımı ve maden yerleşim planlaması, üretim zamanlaması ve ekipman seçimini de içeren iş tanımlanm ası/fizibilite ve ekonomik değerlendirme çalışmalarını da kapsar.

I (b) ve II (a) grubu madenlerin işletme ruhsatı müracaatı MADDE 22 - (1) I (b) ve II (a) G rubu madenlere işletme ruhsat müracaatı için talep harcı yatırılıp Ek Form-1'de örneği verilen dilekçe ile maden ismi belirtilerek işletme r uhsat müracaatı yapılır. Uygun olan alanlar müracaat tarihi itibarıyla iki ay süre ile rezer ve edilir. Bu sürede müracaat sahibi, işletme ruhsat talep harcını, işletme ruhsatı harcı ve teminatını, Ek Form-2'de istenen belgeleri, görünür rezerv bilgilerini, çevre ile uyum planını da içeren E k Form-10'a uygun olarak hazırlanmış ve imzalanmış işletme projesini Genel Müdürlüğe vermesi halinde işletme ruhsat hakkı doğar. Aksi halde bu alanlar 2 ay sonunda müracaatlara açık hale gelir. Bu durumda talep harcı hariç ruhsat harç ve teminatı iade edilir.

II (b), III., IV. ve VI. grup madenlere işletme ruhsatı düzenlenmesi ve işletilmesi ile ilgili genel ilkeler MADDE 26 - (1) Arama faaliyeti sonrası görünür , muhtemel ve mümkün rezerv sınırlarının ve büyüklüğünün tespit edilebilm esi için madenin ortalama tenörü, kalitesi veya madenin cinsine göre cevher damar kalınlıkları, kömür için kalori değeri, mermer için üretim kapasitesi, su ve gazların konsantrasyonu, debisi, kapasitesi belirlenir. İşletme projesinin hazırlanmasında kullanılacak verilerin belirlenebilmesi için gerekli aramaların yapılmış olması ve bu faaliyetlerin rezerv bilgilerini içeren II ( b) ve III . Gruplar için hazırlanmış genel arama faaliyet raporu, IV. ve VI. Gruplar için ise detay arama faaliyet raporu ile belgelenm esi zorunludur.

3 BOYUTLU MODELLEME VE OCAK TASARIMI

Fizibilite edilecek maden yatağında bazı aramalar yapılarak miktar ve kalitenin yani rezerv ve tenör miktarı hakkında bilgi toplamak gerekir. Tespit edilen maden rezervi ve tenörüne göre ocağın üretim yöntemi, üretim planı, üretim miktarı, maden yatağının ömrü gibi birçok parametrede planlamalara gidilmektedir. Bu nedenle yüksek miktarlarda yapılacak yatırım öncesi bu süreç çok önem arz etmektedir. Maden yatağının 3 boyutlu olarak ortaya çıkarılarak haritalanması, "6592 sayılı kanunla değişik 3212 sayılı Maden Kanunu" ile getirilen arama dönemi sırasında yapılması mecbur olan çalışmalar arasında bulunmaktadır.

ÇEV-MED olarak, deneyimli mühendis kadrosu, uygun teknik altyapı ve lisanslı yazılımlarımız ile cevher modelleme, maden üretim metodu seçimi gibi ön fizibilite çalışmalarıyla projelerinizin karlılık durumlarının ortaya çıkarılmasında çözüm ortağınız olmaktayız.

Maden işletme ruhsatını kim verir?

ÇEVMED; Maden İzinlerinin Alınması konusunda hizmet vermesi amacıyla "ÇEVMED MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK A.Ş." firmasını hayata geçirmiş olup bu firmamız Maden İzinleri Alınması konusunda kaliteli hizmet anlayışıyla T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Yetkili Tüzel Kişilik olarak yetkilendirilmiştir.

ÇEV-MED; Maden projesi için uygun tesis yerinin belirlenmesi aşamasından başlayarak, tesisin kurulması, faaliyete hazır hale gelmesi ve işletmeye alınmasına süreçlerinde ilgili mevzuatlar çerçevesinde gereken tüm izin ve belgelerin alınması sürecinde işletme sahiplerine bilgi ve tecrübelerimizle çözüm ortaklığı sunmaktayız.

ÇEVMED MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK A.Ş hizmet konuları aşağıda verilmiştir.

 • Alan sorgulama, İlk Müracaat işlemleri
 • Arama Faaliyet Raporu Hazırlanması
 • Arama Ruhsat Alımı ve Devir İşlemi
 • Arama Dönemi Üretim İzin Belgesi Alınması
 • İşletme Ruhsat Alımı ve Devir İşlemi
 • İşletme Projesi Hazırlanması (Açık / Kapalı İşletme)
 • Birleştirme Talepli İşletme Projesi Hazırlanması
 • İşletme İzni, Sevk Fişi Alımı ve Nezaretçi Ataması
 • 29. Madde Evraklarının Hazırlanması (İmalat Haritası Hariç)
 • İmalat Haritası Hazırlanması (Sahanın İşletme Yönetimine ve Ölçüm Yapılacak Alana Göre Belirlenecektir.)
 • Saha Mülkiyet Belirleme İşlemleri
 • Patlayıcı Madde İzin Yazısı Alınması
 • Mera Vasfı Değişikliği Dosyanın ve Toprak Koruma Projelerinin Hazırlanmasıİlk Müracaat İşlemleri

3213 sayılı maden kanunu değişik 6592 maden kanunu madde 16 gereğince, II. Grup (b) bende ve IV. Grup madenler dışındaki ruhsatlar ihale ile verilir. I. Grup, II. Grup (a) ve (c) bendi madenler için doğrudan işletme ruhsatı verilir. II. Grup (b) bendi III. Grup ve IV. Grup madenler arama ruhsatı, V. Grup madenler arama sertifikası ile aranır. II. Grup (b) bende ve IV. Grup madenler için yapılan müracaatların işletme ruhsat taban bedeli ödenerek yapılması zorunlu olup müracaatlarda öncelik hakkı esastır.

Maden Alanı İlk müracaat yapılarak hak sahibine tanınan iki aylık sürede maden arama ruhsat bedeli yatırılarak, ön inceleme raporu, maden arama projesi ve mali yeterliliği (2B. ve 4. Grup) içeren yönetmelikte belirtilen hususlara uygun bir şekilde ÇEVMED MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK A.Ş tarafımızca hazırlanır, müracaat evrak ekleri tamamlanarak arama ruhsatı almak üzere Maden İşleri Genel Müdürlüğüne başvuruda bulunulur.

Maden Arama Projesi, Arama Faaliyet Raporları Hazırlanması

Maden Arama Projesinde; projenin amacı açık bir şekilde ifade edilerek müracaat sahibinin beklentisi ortaya konulur. Arama yapılacak sahanın seçiminden başlayıp, kaynak ve rezervinin belirlenmesi, değerlendirilip sınıflandırılması, raporlama aşamasının sonuna kadar geçen tüm maden arama süreci (ön arama, genel arama, detay arama) bir termin planı kapsamında belirtilir. Bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesine yönelik yatırım ve mali yeterlilik bilgileri belgelenir.

Hazırlanan ön inceleme raporu, mali yeterliliği içeren maden arama projesi gerekli ve diğer evraklarla beraber Maden İşleri Genel Müdürlüğüne verilerek ruhsat müracaatı tamamlanır. Ruhsat müracaatının yapılması ve ruhsata hak sağlanması halinde sahada yapılan her çalışma dönemi sonunda ilgili raporlar tarafımızdan hazırlanarak Maden İşleri Genel Müdürlüğüne sunulur. Ilgili üç dönem sırasıyla;

a) Ön Arama Dönemi Faaliyet Raporu
b) Genel Arama Dönemi Faaliyet Raporu
c) Detay Arama Dönemi Faaliyet Raporu

Arama Dönemi Üretim İzin Belgesi Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliğinin 21. Maddesinde belirtildiği üzere gerekli izinlerin alınması ve Maden İşleri Genel Müdürlüğüne ibraz edilip Üretim İzin Belgesinin alınması hizmetidir.

Madde 21- Arama ruhsatı döneminde teknolojik araştırma, geliştirme, pilot çalışmalar ve pazar araştırmaları yapmak üzere genel/detay arama faaliyet raporu ile birlikte müracaat eden ruhsat sahibine, görünür rezervi ortaya çıkarılan ve Genel Müdürlükçe uygun bulunan II (b), III. ve V. Grup madenlerde genel arama döneminde, IV. ve VI. Grup madenlerde ise genel veya detay arama döneminde görünür rezervin %10'una kadar Ek Form-23'te yer alan maden üretim izin belgesi verilebilir.

MADEN İŞLETME PROJELERİ, (İŞLETME PROJELERİ)

Kurumumuzun verdiği hizmetler açık ocak işletmeciliği ve yeraltı maden ocağı işletmeciliği için detaylı bir made tasarımı ve maden yerleşim planlaması, üretim zamanlaması ve ekipman seçimini de içeren iş tanımlanm ası/fizibilite ve ekonomik değerlendirme çalışmalarını da kapsar.

I (b) ve II (a) grubu madenlerin işletme ruhsatı müracaatı MADDE 22 - (1) I (b) ve II (a) G rubu madenlere işletme ruhsat müracaatı için talep harcı yatırılıp Ek Form-1'de örneği verilen dilekçe ile maden ismi belirtilerek işletme r uhsat müracaatı yapılır. Uygun olan alanlar müracaat tarihi itibarıyla iki ay süre ile rezer ve edilir. Bu sürede müracaat sahibi, işletme ruhsat talep harcını, işletme ruhsatı harcı ve teminatını, Ek Form-2'de istenen belgeleri, görünür rezerv bilgilerini, çevre ile uyum planını da içeren E k Form-10'a uygun olarak hazırlanmış ve imzalanmış işletme projesini Genel Müdürlüğe vermesi halinde işletme ruhsat hakkı doğar. Aksi halde bu alanlar 2 ay sonunda müracaatlara açık hale gelir. Bu durumda talep harcı hariç ruhsat harç ve teminatı iade edilir.

II (b), III., IV. ve VI. grup madenlere işletme ruhsatı düzenlenmesi ve işletilmesi ile ilgili genel ilkeler MADDE 26 - (1) Arama faaliyeti sonrası görünür , muhtemel ve mümkün rezerv sınırlarının ve büyüklüğünün tespit edilebilm esi için madenin ortalama tenörü, kalitesi veya madenin cinsine göre cevher damar kalınlıkları, kömür için kalori değeri, mermer için üretim kapasitesi, su ve gazların konsantrasyonu, debisi, kapasitesi belirlenir. İşletme projesinin hazırlanmasında kullanılacak verilerin belirlenebilmesi için gerekli aramaların yapılmış olması ve bu faaliyetlerin rezerv bilgilerini içeren II ( b) ve III . Gruplar için hazırlanmış genel arama faaliyet raporu, IV. ve VI. Gruplar için ise detay arama faaliyet raporu ile belgelenm esi zorunludur.

3 BOYUTLU MODELLEME VE OCAK TASARIMI

Fizibilite edilecek maden yatağında bazı aramalar yapılarak miktar ve kalitenin yani rezerv ve tenör miktarı hakkında bilgi toplamak gerekir. Tespit edilen maden rezervi ve tenörüne göre ocağın üretim yöntemi, üretim planı, üretim miktarı, maden yatağının ömrü gibi birçok parametrede planlamalara gidilmektedir. Bu nedenle yüksek miktarlarda yapılacak yatırım öncesi bu süreç çok önem arz etmektedir. Maden yatağının 3 boyutlu olarak ortaya çıkarılarak haritalanması, "6592 sayılı kanunla değişik 3212 sayılı Maden Kanunu" ile getirilen arama dönemi sırasında yapılması mecbur olan çalışmalar arasında bulunmaktadır.

ÇEV-MED olarak, deneyimli mühendis kadrosu, uygun teknik altyapı ve lisanslı yazılımlarımız ile cevher modelleme, maden üretim metodu seçimi gibi ön fizibilite çalışmalarıyla projelerinizin karlılık durumlarının ortaya çıkarılmasında çözüm ortağınız olmaktayız.

Detay Arama Faaliyet Raporunun Hazırlanması

IV.Grup Maden Ruhsatlarında Detay Arama Dönemi 4 yıl olup; her yıl sonunda Detay Arama Döneminin içinde bulunulduğu yılda yapılan çalışmaların beyan edildiği rapordur. 4.Yılın sonunda Detay Arama Faaliyet Raporu ile birlikte İşletme talep edilmesi gerekmektedir.

ÇEV-MED ÇEVRE; Yetkili Tüzel Kişilik olarak Maden projesi için uygun tesis yerinin belirlenmesi aşamasından başlayarak, tesisin kurulması, faaliyete hazır hale gelmesi ve işletmeye alınmasına süreçlerinde ilgili mevzuatlar çerçevesinde gereken tüm izin ve belgelerin alınması sürecinde proje/işletme sahiplerine bilgi ve tecrübelerimizle çözüm ortaklığı sunmaktayız. Madencilik faaliyetleriniz için gerekli olan izinlerin alınması ve ileri teknoloji taramalar ve 3 Boyutllu modelleme ile rezerv ve değer tespiti çalışmaları sonucunda, yatırımızın uygulanabilirliğini en doğru şekilde ortaya koymaktadır

İLK MÜRACAAT TAAHHÜTNAMESİ VE BELGELERİ

dan müracaat tarihinde ilan edileceğini ve müracaat sonucunu buradan öğreneceğimi, bu ilanın dışında, tarafıma başka bir bildirimin yapılmayacağını, Yapmış olduğum müracaatımın hak kazanması durumunda, müracaat gününden itibaren iki ay içinde ruhsat bedeli yatırarak aşağıdaki belgelerimin asıllarını Genel Müdürlüğe vermemin zorunlu olduğunu, aksi takdirde 3213 sayılı Maden Kanunu gereği hakkımın sona ereceğini bildiğimi, Gerçek kişiler Tüzel kişiler a) T.C. kimlik numarası beyanı, b) Onaylı imza beyanı, c) Ruhsat bedelinin yatırıldığına dair belge, ç) Ön inceleme raporu, d) Maden arama projesi, e) Mali yeterlilik belgeleri. a)Şirketin kuruluş statüsünü ve son yönetimini gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, b)Şirketin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir belge, c ) Yönetimin onaylı imza sirküleri, ç) Ruhsat Bedelinin yatırıldığına dair belge, d) Ön inceleme raporu, e) Maden arama projesi, f) Mali yeterlilik belgeleri. Yukarıda sayılan belgeleri verdiğim tarihten sonraki iş günü ruhsatımın hazırlanarak sicile işlenip yürürlüğe gireceğini, yürürlük tarihinin 3213 sayılı Maden Kanunu gereği mali ve teknik yükümlülüklerin yerine getirilmesi için başlangıç tarihi olduğunu bildiğimi, Ruhsatımı aldıktan sonra 3213 sayılı Maden Kanununun uygulanması ile ilgili bütün tebligatların yapılacağı yazışma adresim aşağıda verilmiş olup, adres değişikliğimi bildirmediğim takdirde bu adresime yapılan tebligatların tarafımdan tebellüğ edilmiş sayılacağını, Maden Kanununun 6 ncı maddesinde belirtilen Devlet memuru, diğer kamu görevlisi Genel Müdürlüğün merkez ve taşra teşkilatında çalışan yevmiyeli ve mukaveleli personeli olmadığımı, daha sonra aksinin tespit edilmesi halinde ruhsatın iptal edileceğini,(*) Müracaat tarihinde geçerli olan, Şirketin kuruluş statüsünü gösterir Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde, madencilik faaliyetleri yapabileceğine dair ibarenin olmadığının daha sonra tespit edilmesi halinde müracaatın geçersiz sayılacağını, Vekaleten yapılan müracaatlarda; müracaat tarihi itibariyle geçerli vekaletnamede, gerçek kişi/tüzel kişi adına Maden İşleri Genel Müdürlüğünde müracaat/işlem yapmaya yetkim olmadığının daha sonra tespit edilmesi halinde müracaatımın geçersiz sayılacağını, Talep edilen alanın hak sağlamaya müsait olan kısmının ilgili kurumlar tarafından Genel Müdürlüğe bildirilen; özel çevre koruma bölgeleri, millî parklar, yaban hayatı koruma ve geliştirme sahaları, muhafaza ormanları, 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanununa göre korunması gerekli alanlar, 1 inci derece askeri yasak bölgeler, 1/5000 ölçekli imar planı onaylanmış alanlar, 1 inci derece sit alanları, Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunda belirtilen alanlar ile madencilik amacı dışında tahsis edilen ve Genel Müdürlük tarafından uygun görüş verilen elektrik santralleri, organize sanayi bölgeleri, petrol, doğal gaz ve jeotermal boru hatları gibi yatırım alanları içinde hak sağlaması halinde, iki ay içinde Ruhsat Bedelinin yatırılmasından sonra bu alanlara ilişkin ilgili kurumlardan izin alınması için bir yıllık süre verildiğini ve bu süre içerisinde ilgili kurumlara müracaat edeceğimi, iki aylık süre içerisinde Ruhsat Bedelinin yatırılmaması veya tam olarak yatırılmaması halinde bu alanın müracaatlara açık hale geleceğini, verilen bir yıllık süre içinde izin almam durumunda yukarıdaki diğer belgeler ile ön inceleme raporu, mali yeterliliği içeren maden arama projesi ve izin alındığına dair belgelerin eksiksiz olarak Genel Müdürlüğe verilmesinin zorunlu olduğunu, aksi takdirde, ilgili kurumlardan izin alınması için verilen bir yıllık sürenin sonunda müracaatımın reddedileceğini, müracaat edilen alanın bir kısmının yukarıda yer alan alanlarla çakışması halinde, çakışan alan dışındaki serbest alana ilişkin olarak yukarıda yer alan hükümlere göre işlem yapılacağını, aksi halde, çakışan alan dışındaki serbest alanın iki aylık süre sonunda müracaatlara açık hale geleceğini, çakışan alanla ilgili olarak iki aylık süre içinde Ruhsat Bedelinin yatırılmasını müteakip gerekli izinlerin alınması için tarafıma bir yıl süre verileceğini, bu alan için gerekli iznin alınması halinde yukarıdaki diğer belgeler ile ön inceleme raporu, mali yeterliliği içeren maden arama projesinin Genel Müdürlüğe verilmesi durumunda ruhsat düzenleneceğini, aksi takdirde, ilgili kurumlardan izin alınması için tarafıma verilen bir yıllık sürenin sonunda, müracaatın çakışan alanla ilgili kısmının reddedileceğini, 

Madencilik Faaliyetleri

Tüzel kişiler veya maden arama ya da işletmecilerinin 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanunu kapsamında Genel Müdürlüğe verilmesi gereken rapor, proje ve her türlü teknik belgeyi hazırlamak için Maden İşleri Genel Müdürlüğünce tüzel kişilere yeterlik belgesi verilmesine ilişkin 03 Haziran 2016 tarih ve 29731 sayılı Yetkilendirilmiş Tüzel Kişiler İle İlgili Yönetmeliği yürürlüğe girmiş ve Çevmed Mühendislik Müşavirlik A.Ş. YTK Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanmıştır.   Çevmed, geniş bilgi birikimi ve deneyimli Mühendisleriyle birlikte Madencilik Faaliyetlerini yürütmek için aldığı YTK Yeterlilik Belgesi ile sektör için mühendislik ve müşavirlik hizmeti vermektedir.  

 • Madencilik Danışmanlığı,
 • Maden Mühendisliği ve Müşavirliği,
 • Maden işletme faaliyetinin yapılabilirliğine yönelik fizibilite projesi ve raporu hazırlanması,
 • Maden Mühendisliği kapsamında etüt, araştırma-geliştirme, değerlendirme hizmetleri,
 • Maden Arama Projesi Hazırlanması,
 • Ön İnceleme Raporu Hazırlanması,
 • Ön Arama Faaliyet Raporu Hazırlanması,
 • Genel Arama Faaliyet Raporu Hazırlanması,
 • Detay Arama Faaliyet Raporu Hazırlanması,
 • İşletme Projesi Hazırlanması,
 • İşletme İzin Genişletme Projesi Hazırlanması,
 • İşletme Faaliyet Bilgi Formu Hazırlanması,
 • Satış Bilgi Formu Hazırlanması,
 • Patlayıcı Madde Kapasite Raporu Hazırlanması,
 • Ruhsat Birleştirme İşlemleri,
 • Ruhsat Küçültme İşlemleri,
 • Harita Hazırlanması (İmalat, Restorasyon, Termin Planı, Hali Hazır, Topoğrafik, Jeolojik, Hidrojeoloji, Son Durum, Arazi Varlığı, Orman İzin/Mescere vb.)
 • Jeolojik prospeksiyon, genel jeoloji ve detay jeolojisi, mineraloji-petrografi, sedimantoloji-stratigrafi, tektonik, jeokimya, paleontoloji, amaca yönelik olarak jeolojik modelleme, değişik ölçeklerde jeolojik harita üretimi, jeolojik kesit hazırlanması, maden jeolojisi, endüstriyel hammaddeler, jeotermal kaynak jeolojisi, doğal mineralli su ve gazlar ile ilgili etüt, analiz ve değerlendirme raporu hazırlanması, radyoaktif mineraller, kıymetli ve yarı kıymetli taşlar, kömür jeolojisi, asfaltit ve bitümlü şeyl, hidrojeoloji, sondaj uygulamalarında jeoloji mühendisliği hizmetleri,
 • Daimi Nezaretçi Atama ve azil İşlemleri,
 • Bilgi Dökümü Alınması,
 • Maden Müracaatları (her grup),
 • İhale İşlemleri,
 • Ruhsat Devir İşlemleri,
 • Ruhsat Alım İşlemleri,
 • İşletme İzni Alım İşlemleri,
 • Terk Raporu Hazırlanması,
 • Sevk Fişi Talep Müracaatları,
 • Sevk Fişi Alınması,
 • GSM İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatı Talep Dosyası Hazırlanması Ve Takip İşleri,
 • Mera Vasıf Değişikliği Talep Dosyası Hazırlanması Ve Takip İşleri,
 • Orman İşletme Muvafakat (İzin) Talep Projesi Hazırlanması Ve Takip İşleri,
 • Orman Altyapı İzin Talep Projesi Hazırlanması Ve Takip İşleri,

Maden arama ruhsatı / sertifikası için kimler müracaat edebilir?

Maden hakları, medeni hakları kullanmaya ehil T.C. vatandaşlarına, madencilik yapabileceği statüsünde yazılı Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliği haiz şirketlere, bu hususta yetkisi bulunan kamu iktisadi teşebbüsleri ile müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ile diğer kamu kurum, kuruluş ve idarelerine mali yeterliliği bulunanlar verilir. Maden hakları gerçek veya tüzel tek kişi adına verilir.

Maden ocaklarında imalat haritaları ile gerekçe raporu ve imalat defteri kime gösterilmek üzere hazır bulundurulur?

Maden ocaklarındaimalat haritaları her ayın sonunda işlenir; gerekçe raporu ve imalat defteriyle birlikte teftişe yetkili memurlara gösterilmek üzere hazır bulundurulur.

Maden rezervi ne demektir?

Rezerv: Yatağında veya damarında bulunduğu tespit edilmiş fakat henüz çıkarılmamış ve işlenmemiş maden cevherlerine verilen isimdir.

Feldspat hangi grup maden?

Feldispatlar; silikatlar grubuna dahildirler ve alümina-silikatlar olarak da tanımlanırlar. Başka bir deyişle feldispat; bir mineral grubunun genel adıdır.

Toprak Kirliliği Tespiti

Toprak: Yerküreyi ince bir tabaka halinde kaplayan, kayaçların fiziksel ve kimyasal prosesler sonucunda parçalanması, ayrışması ve zaman içerisinde sayısız mikroskobik ve makroskobik organizma ve bitki kalıntılarının birikmesi sonucunda oluşan bir doğal kaynaktır;
Toprak Kirliliği: 
Toprak doğal yapısının bozularak kendinden beklenilenleri karşılayamaması halidir.  Toprak kirliliği hem yer altı suları ile olan ilişkisi hem beslenme açısından gıdalar ile olan doğrudan ilişkisi hem de içeriğindeki canlı organizmaların hayati faaliyetlerimizi sürdürebilmemiz açısından önemi  toprak kirlenmesinin ne derece ciddi olduğunu göstermektedir.

Toprak kirlenmesinin önlenmesi için ülkemizde 08.06.2010 Tarih ve 27605 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  “Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik” yayınlanmıştır.

Yönetmeliğin amacı: Alıcı ortam olarak toprağın kirlenmesinin önlenmesi, kirlenmenin mevcut olduğu veya olması muhtemel sahaları ve sektörleri tespit etmek, kirlenmiş toprakların ve sahaların temizlenmesi ve izlenmesi esaslarını sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu bir şekilde belirlemektir.

Toprak Kirliliğine Neden Olan Faaliyetler:

Üretimi sonucu toprak kirliliğine neden olma potansiyeli olan bütün firmalar (Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik Ek-1 ve Ek-2) ile yönetmelikte öncelik verilen aşağıdaki sektörler toprak kirliliği tespitini yaptırmak mecburiyetinde olup varsa neden oldukları kirlenmeyi temizletmekle yükümlüdürler. Firmalar yönetmelikte Nace Rev.2 kodlarına göre sınıflandırılmışlardır.

1.  Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik (BEKKY), Ek- 1 Bölüm 1 de belirtilen miktarlara eşit veya daha fazla  tehlikeli kimyasal barındıran veya barındırmış tesisler
3. Havaalanları
4. Limanlar
5. Eski askeri sahalar
6. Petrol ve dolum istasyonları
7. Kuru Temizlemeciler
8. 2006/21/EC Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi’nde tanımlanan ekstraktif atık tesisleri de dahil olmak üzere 96/82/EC Konsey Direktifi kapsamında olmayan maden işletmeleri
9. 1999/31/EC Konsey Direktifi’nde tanımlanan atık depolama alanları
10.  Atıksu arıtma tesisleri
11. Tehlikeli maddelerin taşındığı boru hatları

Taş ocağı ruhsatını kim verir?

Hazineye ait tapulu arazide taşocağı işletme için öncelikle Maliye Bakanlığı Milli Emlak Müdürlüğünden arazinin kiralanması gerekir. Bunu takiben sahanın bağlı bulunduğu il özel idareden taşocağı ruhsatı alınacaktır

Işletme ruhsatı nedir?

İşyeri açma ve çalışma ruhsatı, konuda yetkilendirilmiş idari birimler tarafından, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik kapsamında bulunan işyerlerinin açılarak, çalışma yapması için verilen izindir. Bir işyeri, yetkili idarelerden, usulünce alınan ruhsat olmadan açılamaz ve çalıştırılamaz.

Madenlerin Kullanım Alanları

BAKIR

Bakır, üstün fiziksel  ve  kimyasal özelliklerinden  dolayı endüstride yaygın olarak kullanılmaktadır. Sektörlere  göre  bakırın tüketiminin dağılımı  aşağıda  verilmiştir:
.Elektrik ve elektronik sanayi
.İnşaat sanayi
.Ulaşım sanayi
.Endüstriyel ekipman
.Diğerleri
.Kimya
.Kuyumculuk
.Boya sanayi
.Turistik eşya


KURŞUN - ÇİNKO - KADMİYUM

Kurşun’un  en önemli tüketim alanı akü imalatıdır. Yeraltı haberleşme kablolarının kurşunla izolasyonu  diğer önemli tüketim alanı olarak göze çarpar. Korozyonu önleyen kurşun oksit boyalar çelik konstrüksiyonlarda kullanılır. Kurşun tetraetil ve tetrametil benzin içinde  oktan ayarlayıcı olarak kullanılan kurşun bileşikleridir. Kurşun radyasyonu en az geçiren metal olması nedeniyle bu ışınlardan korunmada, renkli televizyon  tüplerinin yapımında ve mühimmat imalinde  de önemli miktarlarda kullanılmaktadır.
Çinko en çok galvanizlemede kullanılmaktadır. İnşaat sektöründeki galvanizli saçlar ve konstrüksiyon malzemeleri ile elektrik ve diğer havai hat direkleri galvanizlemenin en çok kullanıldığı alanlardır. Pirinç alaşımı ile bilhassa otomotiv sanayinde döküm kalıpları yapımında kullanılan çinko alaşımları çinko’nun kullanıldığı diğer önemli alanlardır. Çinko oksit yağlı boya ve lastik üretiminde kullanılmaktadır.
Kadmiyum özellikle deniz ve alkali ortam korozyonuna  karşı mukavemeti  nedeniyle demir, çelik, pirinç ve alüminyum kaplamasında kullanılmaktadır. Kadmiyum kaplamaları elektrik, elektronik, otomotiv ve Uzay sanayisinde çok yaygındır. Kadmiyumun en önemli kullanım alanı  Ni - Cd, Ag - Cd ve Hg - Cd pilleridir. Normal Ni - Cd pilleri günlük hayatta kullanılan elektronik cihazlarda, büyük kapasiteli olanları ise uçak ve gemilerde geniş bir tüketim alanı bulmuştur. Kadmiyumun yoğun olarak kullanıldığı diğer bir alan da boya endüstrisidir.
Kadmiyum  bunlardan başka stabilizör olarak plastik ve sentetik elyaf sanayinde, televizyon tüpleri ve florasan lamba imalinde, nükleer  reaktör kontrol sistemlerinde  ve alaşımlarda kullanım alanı bulmuştur.


DEMİR

Demir cevherinin tüketildiği iki ana üretim dalı yüksek fırın pik demir üretimi ile direk redüksiyon tesisleridir. Demir cevheri yüksek fırınlara ya direk şarj cevheri olarak parça cevher halinde veya ince tozlar sinterlenerek sinter halinde veya daha ince tozların peletlenmesiyle pelet halinde kok kömür ve cüruf yapıcı katkı maddeleriyle birlikte verilerek kullanılır.


KROM

Krom cevheri başlıca metalurji, kimya, refrakter ve döküm kumu sanayinde kullanılır.
Metalurji sanayinde krom ; ferrokrom, ferro-siliko-krom, krom bileşikleri, ekzotermik krom katkıları, diğer krom alaşımları ve krom metali şeklinde  tüketilir.
Metalurji endüstrisinde krom cevherinin en önemli kullanım alanı paslanmaz  çelik yapımında kullanılan ferrokrom üretimidir. Paslanmaz  çelik metal ve silah endüstrisinin çok önemli bir maddesidir. Krom çeliğe sertlik, kırılma ve darbelere karşı direnç, aşınma ve oksitlenmeye karşı  koruma sağlar. Bu kapsamda  kromun çeşitli alaşımları mermi,  denizaltı, gemi, uçak, top ve silahlarla ilgili destek sistemlerinde  kullanılır.
 
Krom kimyasalları paslanmayı önleyici özellikleri dolayısıyla  uçak ve gemi sanayinde yaygın olarak ; kimya endüstrisinde de sodyum bi-kromat, kromik asit ve boya hammaddesi yapımında, metal kaplama, deri tabaklama, boya maddeleri (pigment), seramikler, parlatıcı gereçler, katalistler, boyalar, organik sentetikler, konserve yapma ajanları, su işleme, sondaj çamuru ve diğer birçok alanda tüketilir.
Krom metali, yüksek performans alaşımlarında, Al, Ti, Cu alaşımlarında, ısıya ve elektriğe dirençli alaşımlarda tüketilir.
Kromun süper alaşımları yüksek ısıya dayanıklı randımanı yüksek, türbin motorlarının yapımında kullanılmaktadır.


BOKSİT

Boksit endüstride değişik alanlarda kullanılmaktadır. Aşağıda belirtilen kullanım  alanları kimyasal bileşimine bağlıdır.
1.  Alümina ve alüminyum üretiminde % 90 oranında kullanılmaktadır. Boksitten metalik alüminyumun yanında bazen galyum ve  vanadyum gibi yan ürünler de elde edilmektedir.
2.  Boksitten yapılan refrakter ürünler
    .  Sentetik mullit
    .  Yüksek alüminalı ateş tuğlası
    .  Döküm maddeleri
    .  Monolit; çimento, demir-çelik ve tuğla sanayinde çimento sanayinde fırın tuğlası boşluklarını
 doldurması için
3. Boksitten yapılan kimyasal  maddeler
   .Su temizlenmesinde kullanılan alüminyum sülfat
   .Sodyum alüminat
   .Ham petrol tasfiyesinde kullanılan  Al-Klorür
   .Alüminyum hidrat
4. Boksitten yapılan aşındırıcılar
   . Zımpara kağıdı ve tozları
   . Bileme  ( keskinleştirme) için zımpara taşı
   . Zımpara taşı silindirleri
5.  Diğer tüketim alanları
   . Ham şekerin renginin giderilmesinde

   . Ham şekerin temizlenmesinde yağların filtrasyonunda
   . Çimento yapımında
   . Ferrokrom tesislerinde cüruf önleyici olarak


VANADYUM

Vanadyum en çok çelik  endüstrisinde tüketilmektedir. Otomobil endüstrisi, uzay  araçları  ve  uçak sanayinde titanyumlu alaşımlarla birlikte vanadyum kullanılmaktadır. Sülfürik asit üretiminde katalizör olarak ayrıca seramik ve diğer kimya sanayinde tüketilen vanadyumun bu alanlardaki tüketim miktarı oldukça azdır. Vanadyumlu alaşımlar kıyı ötesi petrol sondajları borularının yapımında kullanılmaktadır.
Vanadyumun  gelişen son kullanım alanları ise; gözlük camlarının, sanayi ve büyük bina camlarının ultraviyole ışıklara karşı filtrasyonu sayılabilir.


ANTİMUAN

Antimuan, endüstride metalik ya da türevleri şeklinde kullanılmaktadır. Ancak türevleri şeklinde kullanımı çoğunluktadır.

Metalik Antimuan Kullanımı:
Metalik antimuan sağladığı avantajlar sebebiyle kurşun ve diğer metallerle alaşım oluşturmakta yoğun olarak kullanılmaktadır. Akümülatör imali, lehimcilik, matbaa harfi imali, askeri amaçlı malzemeler imalinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Yüksek saflıktaki antimuan, yarı iletken olarak elektronik ve termoelektrik alet üreticileri tarafından intermetalik alaşım imalatında kullanılmaktadır.

Metal Dışı (Ürünleri Şeklinde ) Kullanımı :
Antimuan’ın  2/3‘ünden  fazlası türevleri şeklinde kullanılmaktadır.Türevleri arasında sülfitler  ve özellikle de oksitleri yaygın olarak kullanılmaktadır. Antimuan penta sülfit lastik endüstrisinde vulkanizasyon ajanı olarak, antimuan sülfit yangın kontrollerinde ve cephane imalatında kullanılmaktadır. Antimuan trioksit plastikte, metal kaplamada, seramik ve emayede, boya sanayinde beyaz boya maddesi olarak kullanılmaktadır. Antimuan oksit  tekstil, plastik ve kimya endüstrilerinde yangın geciktirici olarak kullanılmaktadır.


TUNGSTEN

Tungusten’in ilk önemli kullanımı tungsten-mangan çeliğinin yapımı ile ortaya çıkmıştır. Tungsten maddeleri kullanımlarına göre 4  ana grupta toplanabilir:
1.  Kesici ve kaplamaya dayanıklı maddeler,
2.  Öğütme ürünleri,
3.  Aletler, die çelikleri, süper alaşımlar, demirsiz alaşımlar içindeki alaşım bileşeni,
4.  Çeşitli kimyevi maddeler ve metalürjik olmayan uygulamalar.

Tungsten ürünlerinin kullanım alanları ise;
Tungsten karpit; madencilik ve petrol sanayilerinde, matkaplarda, delici ekipmanların kesici kısımlarında ve kırıcı makinelerde, taşımacılık ve elektrik malzemeleri kaplamasında yaygın olarak kullanılmaktadır. Saf tungsten  metal tozundan yapılan öğütme ürünleri elektrik ve elektronik sanayinde kullanılmaktadır. Tungsten teli, elektrik lambalarında ve elektronik tüplerde katot olarak kullanılır. Tungsten diskler otomotiv distrübütör noktalarında ve pek çok üründe bağlantı noktası olarak kullanılır. Tungsten metali sıcak ve radyasyon kalkanı olarak, x-ışını bileşenleri ve katot ışın tüpleri ve yüksek ısılı fırınlarda ısıtıcı madde olarak da kullanılmaktadır. Tungsten özellikle uçak sanayinde ağır metal olarak  kullanılmaktadır.
Tungsten’in metalürjik olmayan uygulamaları ise;
Tekstil sanayinde kullanılan kimyevi maddeler, boyalar, matlaşmayan boyalar ve renkli gazlardır. Bazı tungsten bileşikleri ışık yayarlar ve renk maddelerinde, x-ışınlı ekranlarda, televizyon tiplerinde ve florasans ışıklandırılmasında kullanılır. Sodyum tungstat da paslanmayı engelleyici olarak ve tekstil sanayinde yanmaz madde olarak kullanılır.


MOLİBDEN

Molibden  özel  çeliklerde, pik  demirlerde,  nikel, kobalt ve titanyum bazlı alaşımlarda kullanılan çok yönlü bir alaşım maddesidir.Molibden alaşım elementi  olarak pekiştirmede, sağlamlık ve sertlik özelliği vermede, aşınmaya dayanıklı çeliklerde, döküm demirlerinde, demirsi metallerde kullanılır.
Molibden ihtiva eden alaşımları; paslanmaz çelik, tüp ve boru şeklindeki aletlerin yapımında, süper ısıtıcılarda, çelik rezistanslarında, petrol ürünlerinin elde edilmesinde ve kimyasal işlemlerde çok kullanılır.
Kimyasal olarak çeşitli ve geniş kullanım alanları olan molibden boya maddesi olarak kumaş boyacılığında, alkol ve formaldehit elde edilmesinde de molibden katalizörleri kullanılır.
Ayrıca, mıknatıs alaşımları, döküm karpitleri su ve gaz geçirmeyi önleyici materyallerin imalinde ve son yıllarda da sürtünmeyi azaltıcı özelliğinden dolayı motorlu vasıtaların yağ ve greslerine eklenmektedir.


NİKEL

Kimya endüstrisinde; Nikel alaşımları olarak metal korozyonuna maruz  yerlerde, kostik solüsyonların dengelenmesinde ve petrol endüstrisinde,
Fabrikasyon ürünlerde; Çatal, bıçak takımları, çekiç, pense gibi aletlerle diğer birçok ev ve hastane aletlerinin yapımında,
Uçak ve gemi endüstrisinde; Nikel süper alaşımları yüksek ısıda basınç ve korozyona dayanıklı olduğundan, uçakların gaz türbinlerinde, jet motorlarının yapımında, ayrıca uçakların elektrolizle kaplanan bölgelerinde ve gemi yapımında tuz korozyonuna karşı engelleyici olarak,
Motorlu araçlar ve parçalarında,
Elektrikli makineler ve parçalarında,
Yapı malzemelerinde, sıvı ve katı yağlarda hidrojenerasyonu sağlamak üzere batarya ve yakıt hücrelerinde ve seramik malzemelerde emaye ile demir arasında bağlayıcı olarak kullanılır.


KALAY

Kalay, teneke yapımında, kaplamacılıkta, çeşitli alaşımlar, lehim ve kimyasal madde yapımında kullanılır. Otomotiv endüstrisinde de motor yataklarında, kaporta, radyatör, yağ ve hava filtrelerinde kullanılır. Uçak ve gemi endüstrisi ile elektronik ve elektrik sanayinde geniş bir kullanım alanı vardır. Kimya sanayinde boya, parfüm, sabun, poliüretan üretiminden diş macunu yapımına kadar geniş bir alanda tüketilir. Bunların yanında, matbaacılıkta, mutfak malzemeleri ve cam endüstrisinde de kullanılmaktadır.


ALTIN

Altın’ın tüketildiği alanları sıralayacak olursak;
Kuyumculuk
, altın kaplama ve süsleme, elektrik/elektronik, diş hekimliği, dekoratif kullanım
madalya yapımı, resmi para, külçe stoklarıdır.
 
Ayrıca, gümüş, platin ve palladyum gibi metallerle alaşım halinde uzay endüstrisinde, tekstil sanayinde altın tel ve iplik yapımında ve kimya endüstrisinde paslanmaya dayanıklı alet yapımında kullanılmaktadır.


 

GÜMÜŞ

Gümüş’ün tüketildiği alanları sıralayacak olursak;
Fotoğraf sanayi
, elektronik, para imali, süs eşyası ve takı yapımı, alaşımlar, dişçiliktir. Ayrıca, yapay yağmur yağdırmakta, ayna sırlarının yapımında, bilgisayar röle kontaklarında, pil yapımında da kullanılmaktadır.


BOR

 Çok geniş ve çeşitli alanlarda ticari olarak kullanılan bor mineralleri ve ürünlerinin kullanım alanları giderek artmaktadır. Üretilen bor minerallerinin  %  10'a yakın bir bölümü doğrudan mineral olarak tüketilirken geriye kalan kısmı bor ürünleri elde etmek için kullanılmaktadır.
Bor mineralleri ve ürünlerinin kullanıldığı sanayi dallarına aşağıdaki gruplarda toplamak mümkündür.
   .Cam sanayi
   .Seramik sanayi
   .Temizleme ve beyazlatma sanayi
   .Yanmayı önleyici (geciktirici) maddeler
   .Tarım
   .Metalürji
   .Nükleer uygulamalar
   .Diğer kullanım alanları
Borun cam sanayi ve diğer endüstrilerdeki kullanımına ilişkin bazı bilgiler aşağıda özetlenmiştir.

Cam Sanayi
Bor, pencere camı, şişe camı v.b. sanayilerde ender hallerde kullanılmaktadır. Özel camlarda ise borik asit vazgeçilemeyen bir unsur olup, rafine sulu/susuz boraks, borik asit veya kolemanit/boraks gibi doğal haliyle kullanılmaktadır. Çok özel durumlarda potasyum pentaborat ve bor oksitler kullanılmaktadır. Bor, ergimiş haldeki cam ara mamulüne katıldığında onun viskozitesini arttırıp, yüzey sertliğini ve dayanıklılığını yükselttiğinden ısıya karşı izolasyonunun gerekli görüldüğü cam mamullerine katılmaktadır.

Seramik Sanayi
Emayelerin vizkozitesini ve doygunlaşma ısısını azaltan borik oksit %  20'ye kadar kullanılabilmektedir. Özellikle emayeye katılan hammaddelerin %  17-32'si borik oksit olup, sulu boraks tercih edilir. Bazı hallerde borik oksit veya susuz boraks da kullanılır. Metalle kaplanan emaye onun paslanmasını önler ve görünüşüne güzellik katar. Çelik, alüminyum, bakır, altın ve gümüş emaye ile kaplanabilir. Emaye aside karşı dayanıklılığını arttırır. Mutfak aletlerinin çoğu emaye kaplamalıdır. Banyolar, kimya sanayi teçhizatı, su tankları, silahlar v.b. de kaplanır. Seramiği çizilmeye karşı dayanıklı kılan bor %  3-24 miktarında kolemanit halinde sırlara katılır.

Temizleme ve Beyazlatma Sanayi
Sabun ve deterjanlara mikrop öldürücü (jermisit) ve su yumuşatıcı etkisi nedeniyle %  10 boraks dekahidrat ve beyazlatıcı etkisini artırmak için toz deterjanlara %  10-20 oranında sodyum perborat katılmaktadır.Çamaşır yıkamada kullanılan deterjanlara katılan sodyum perborat (NaBO2H2O2.3H2O) aktif bir oksijen kaynağı olduğundan etkili bir ağartıcıdır.

Yanmayı Önleyici (Geciktirici) Maddeler
Borik asit ve boratlar selülozik maddelere, ateşe karşı dayanıklılık sağlarlar. Tutuşma sıcaklığına gelmeden selülozdaki su moleküllerini uzaklaştırırlar ve oluşan kömürün yüzeyini kaplayarak daha ileri bir yanmayı engellerler. Bor bileşikleri plastiklerde yanmayı önleyici olarak giderek artan oranlarda kullanılmaktadır. Bu amaç için kullanılan bor bileşiklerinin başında çinko borat, baryum meta borat, bor fosfatlar ve amonyum fluoborat gelir.

Tarım
Bor mineralleri bitki örtüsünün gelişmesini artırmak veya önlemek maksadıyla kullanılmaktadır. Bor, değişken ölçülerde, birçok bitkinin temel besin maddesidir. Bor eksikliği görülen bitkiler arasında yumru köklü bitkiler (özellikle şeker pancarı) kaba yoncalar, alfa alfalar, meyve ağaçları, üzüm, zeytin, kahve, tütün ve pamuk sayılmaktadır. Bu gibi hallerde susuz boraks ve boraks pentahidrat içeren karışık bir gübre kullanılmaktadır. Bu da, suda çok eriyebilen sodyum pentaborat (NaB5O8.5H2O) veya disodyum oktaboratin (Na2B8O13) mahsulün üzerine püskürtülmesi suretiyle uygulanmaktadır.Bor, sodyum klorat ve bromosol gibi bileşiklerle birlikte otların temizlenmesi veya toprağın sterilleştirilmesi gereken durumlarda da kullanılmaktadır.

Metalurji
Boratlar yüksek sıcaklıklarda düzgün, yapışkan, koruyucu ve temiz, çapaksız bir sıvı oluşturma özelliği nedeniyle demir dışı metal sanayinde koruyucu bir cüruf oluşturucu ve ergitmeyi hızlandırıcı madde olarak kullanılmaktadır.Bor bileşikleri, elektrolit kaplama sanayinde, elektrolit elde edilmesinde sarf edilmektedir. Borik asit nikel kaplamada, fluoboratlar ve fluoborik asitler ise; kalay kursun, bakır, nikel gibi demir dişi metaller için elektrolit olarak kullanılmaktadır.Alaşımlarda, özellikle çeliğin sertliğini artırıcı olarak kullanılmaktadır. Bu konuda ferrobor oldukça önem kazanmıştır. Çelik üretiminde 50 ppm bor ilavesi çeliğin sertleştirilebilme niteliğini geliştirmektedir.

Nükleer Uygulamalar
Atom reaktörlerinde borlu çelikler, bor karbürler ve titan bor alaşımları kullanılır.Paslanmaz borlu çelik, nötron absorbani olarak tercih edilmektedir. Yaklaşık her bir bor atomu bir nötron absorbe etmektedir.
Atom reaktörlerinin kontrol sistemleri ile soğutma havuzlarında ve reaktörün alarm ile kapatılmasında (B10) bor kullanılır.

Diğer Kullanım Alanları
Ahşap, malzeme prezervasyonu için sodyum oktaborat kullanılır. % 30'luk sodyum oktaborat çözeltisi ile muamele görmüş tahta malzeme yavaş yavaş kurutulursa bozunmadan ve küllenmeden uzun süre kullanılabilir. Silisyum üretiminde bor triklorür, polimer sanayinde, esterleme ve alkilleme işlemlerinde ve etil benzen üretiminde bor trifluorür katalizör olarak kullanılmaktadır. Bor karbür ve bor nitrür; döküm çeperlerinde yüksek sıcaklığa dayanıklı (refrakter) malzeme püskürtme memelerinde de aşınmaya dayanıklı (abrasif) malzeme olarak kullanılan önemli bileşiklerdir. Araçların soğutma sistemlerinde korozyonu önlemek üzere boraks, antifiriz karışımına katkı maddesi olarak da kullanılır. Tekstil sanayi inde, nişastalı yapıştırıcıların viskozitlerinin ayarlanmasında, kazeinli yapıştırıcıların  çözücülerinde, proteinlerin ayrıştırılmasında yardımcı madde boru ve tel çekmede akılcılığı sağlayıcı madde, dericilikte kireç çöktürücü madde olarak boraks kullanılmaktadır.


TRONA

Soda külünün pek çok kullanım alanı mevcut olmakla beraber en fazla cam sanayinde hammadde olarak kullanılmaktadır.

Diğer kullanım alanları şunlardır;
Kimya sanayinde çeşitli maddelerin üretiminde; sodyum tripolyphosphate, sodyum silikat, sodyum kromit ve sodyum dikromat, sodyum bikarbonat, sodyum karbonat peroxhdydrate, sodyum seskikarbonat, sodyum hexacyanoferrate, chlorinemonoxide
Deterjan sanayiinde; su tasfiyesinde, baca gazı desülfürizasyonunda, selüloz ve kağıt sanayinde, alümina üretiminde, sondaj çamurlarında, galvaniz kaplama banyolarında, kurşun rafinasyonunda, bakır flotasyon konsantrelerinden telleryum'un geri kazanılmasında, rafine edilmiş diatomitin üretiminde, fotoğrafçılıkta, bromine'in üretiminde, tar'ın distilasyonunda, hidrojen sülfitin geri kazanılmasında, döküm kumlarında, tekstil sanayinde.
Cam endüstrisi dünya soda külü tüketiminde %  46'lık bir payla en önemli kullanım alanı durumundadır. Bunu %  21 gibi bir payla kimya sanayi takip etmektedir.


SODYUM SÜLFAT

Sodyum sülfat  kağıt, cam, deterjan  ve  tekstil sanayinde  kullanılmaktadır.


TUZ

Tuzun  kullanıldığı  önemli  yerler;
   .İnsan  gıdası
 
   .Hayvan  beslenmesi
 
   .Kimya  ve diğer  sanayiler
 
   .Karayollarının kara  ve  buza  karı  tuzlanmasıdır.


STRONSİYUM MİNERALLERİ

Baryum karbonat düşük derecelerde erimiş camın akışkanlığı ile camın kırılma endeksini artırarak ekranın parlaklığını geliştirdiğinden ve röntgen ışınlarına karşı bir engel oluşturduğundan uzun zamandır siyah-beyaz TV tüplerinde kullanılmaktadır. 1960'ların sonunda renkli TV yapımı yüksek miktarlara ulaşmış ve kullanılan yüksek voltaj daha yüksek seviyede X-ışını yayılımına sebep olduğundan bunun nötralize edilmesi gerekmiştir. Ba ve Sr elementlerinin atom çapları geniş olduğundan yüksek oranda X-ışını  emicidirler. Belirli bir frekansta yayılan X-ışınları için stronsiyumun daha koruyucu olduğu düşünülmektedir. Renkli TV tüplerinde  daha yüksek voltajlar kullanıldığından Sr kullanılmaktadır. Diğer bir kullanım alanı ile ferritlerdir. Ferritler seramik olarak otomotiv sanayinde, demir cevheri seperatörlerinde, fotokopi makinelerinde ve özel alaşımlarda kullanılmaktadır.
Ayrıca aleve verdiği kırmızı renk dolayısıyla havai fişekler ve sinyal maddeleri üretiminde; cam, boya, ilaç sanayinde; çinko elektrolizinde; kuru fırın ve uçak motoru gibi makinelerde kullanılan mil yataklarını  yağlayıcı olarak kullanılmaktadır.
Genelde stronsiyum tüketimi stronsiyum karbonat şeklinde olmaktadır. Stronsiyum karbonatın son kullanım alanlarına göre tüketimi aşağıdaki gibidir.

 Stronsiyum Karbonatın Son Kullanım Alanlarına Göre Tüketimi
Kullanım Alanı%(x1000 t)
Renkli TV Tüpü
Elektroseramik
Çinko Rafinasyonu
Piroteknik
Seramik ve Cam
Havai Fişek v.s
Diğer
69,1 
15,2
 
2,9
 
4,8
 
0,8
 
2,7
 
4,5
75,9 
16,7
 
3,2
 
5,3
 
0,8
 
3,0
 
5,0
TOPLAM100,0109,9
Kaynak: Roskill Information Services Ltd., The Economics of Strontium, 1989.

ZIMPARA

Sentetik aşındırıcıların devreye girmesi ile doğal zımparaya olan talep azalmıştır. Ancak aşındırıcıların pahalı olması, doğal zımparaya olan talebin bazı özel uygulama alanlarında halen devam etmesine neden olmaktadır. Bu alanlar ticari ve halka açık bina, anayol ve kaldırımların, aşınmaya dirençli kısımları kaymayan yüzeyleri olup yüksek alüminali çimento sanayidir.
Doğal zımparanın geleneksel olarak kullanılabildiği alanlar aşağıda verilmektedir
;
A. İnşaat Sektöründe;
     1. Ticari ve halka açık binalarda aşınmaya dirençli ve kaymaz yüzeylerde,
     2. Anayol ve Kaldırımlarda,
B. Nakil Vasıtalarında;
     1. Otomobil parçalarında ve aksesuarlarında,
     2. Çiftlik makinelerinde ve donanımlarında,
C. Makinelerde (Elektrikli aletler hariç), optik alanda yüzeylerin parlatılması cilalanması için,
D. Ateş tuğlası yapımında.


KÜKÜRT

Kükürt   başta gübre sanayi için gerekli sülfürik asit  üretiminde  olmak üzere, kimya, lastik, boya, kağıt,  demir-çelik, petrol  sanayileri ile tarım ilaçları,  barut, kibrit üretiminde kullanılmaktadır. Petrol, doğalgaz  ve  baca gazlarından   yan  ürün   olarak elde edilen ucuz elementler kükürt  üretimi   artmakta ve,  kükürt  tüketiminin  % 88'i  sülfürik  asit  üretiminde   kullanılmaktadır. Kükürt ve sülfürik asit direkt veya  indrekt  olarak  günlük hayatımıza esas  olan  hemen,  hemen her şeyde kullanılmaktadır. Çeşitli endüstriyel, akademik ve kamu araştırma gurupları,  artan rafine kükürt  yan üretimini sarf etmek amacıyla  kükürt  için  yeni  kullanım  alanları  araştırmaktadır. Büyük hacimli  potansiyel pazarlara sahip yeni kullanım  alanları olarak  şunları sayabiliriz.
    1.  Kaldırım döşemelerinde dayanıklılık sağlayan, eriticilere karşı dirençli, kükürt asfalt bileşimleri.
    2. Yüksek basınç gücüne ve yalıtkan özelliklere sahip kükürt köpüğü.
    3.  Gücünü,  su ve aşındırıcıya karsı direncini artırmak için çeşitli materyallerle yapılan  alaşımlar.
    4.   Kükürt içeren betonlar, inşaat  harçları  ve agregatlar.


POTAS

Gübreler, modern ziraat için çok elzemdir. Çünkü ziraat, bir mineral tüketme işlemidir. Potas tüketiminin yaklaşık %  94'ü zirai gübrelemede, kalan %  6'si endüstriyel sektörde kullanılır. Zirai olmayan alanlarda potasin en önemli kullanım sahası kostik potas ve klorin imalindedir. Diğer kullanım alanları kimya, gıda ve seramik endüstrisindedir. Son kullanımı ise sabunlar ve deterjanlar, cam ve seramikler, kimyasal boyalar ve ilaçlar, likit gübreler ve diğer çeşitli alanlarda olmaktadır.
Potasın kullanım alanlarına göre pazarlanabilir ürün türleri şunlardır: Potasyum klorür, langbeinit, potasyum sülfat, potasyum nitrat (güherçile) ve gübre tuzları.
Dünya nüfusunun giderek artması, beslenmeye olan talebin de giderek artmasına neden olmaktadır. Bu ise daha fazla ziraat demektir. Ziraat, topraktaki mineralleri azaltan bir mineral tüketim işlemi olduğuna göre, toprakta fakirleşen minerallerin yerine konabilmesi gübrelere ve dolayısıyla potasyumlu gübrelere olan ihtiyacın da giderek artması anlamını taşır. Bu nedenle bazı bitkilerin yetiştirilmesinde o yöre toprağının potasyum içeriğine ve yapılan tarımsal işlemin cinsine bağlı olarak potaslı gübreler kullanılmaktadır.

Potas, bütün bitkilerde, nişasta ve şekerin sentezine devamlı katkıda bulunur. Kök hücrelerinde topraktan karbonhidratlardan ve inorganik nitrojenlerden amino asitlerin sentezini ve diş duvarlarının kalınlaşmasını sağlar. Bu, hububatlarda sapların sağlamlaşması anlamına gelir. Potas, keza bitkilerin diş etkenlere karşı, hastalıklar ve iklim şartları gibi direncini de artırır.
Potasyum sülfatlar ise bazı sebzelerde ve keza birçok meyvelerde, özellikle narenciye ve üzümde, klorürün yol açtığı yanmayı önlemek amacıyla kullanılır. Çünkü bunların kökleri çok derin olup, uzun seneler boyunca depolanan klorürü atma imkanı sağlar. Sülfatlar, patates, üzüm ve tütünde, daha iyi lezzet temini için kullanılır.
Son senelerde, az miktarda potas, düşük veya hiç soda içermeyen diyet izleyen kişilerce, direkt olarak tuz şeklinde de kullanılmaktadır.


FOSFAT

Fosfat kayasının  % 85’I  gübre olarak  kullanılmaktadır.  % 15’lik  bölümü ise  yem, gıda, deterjan, alaşım  metalürjisi, kağıt, kibrit, su tasfiyesi, harp sanayi  ve  kimya  sanayinde kullanılmaktadır.


KAOLEN

Kaolen tüketiminde parasal ve tonaj değerleri bakımından, birinci sırayı kağıt sanayi almaktadır. Avrupa pazarında kağıt, dolgu maddesi olarak toplam tüketimin %  40'ı, Amerika pazarında ise bu amaçla toplam tüketimin %  80'i kullanılmaktadır.Özellikle kağıt dolguda Avrupa kaolinle birlikte kalsit de kullanmaktadır. Kuşe-kaplama kağıtta da benzer durum söz konusu olup, özellikle kuşe kağıtta kaolenin kalite bakımından avantaj ve üstünlüğü vardır. Dünya kağıt tüketiminde, kaolen ve kalsite ikame olarak, TiO2, talk vb. de  kullanılmaktadır. Bunların toplam tüketimleri, belirli yıllarda kaolen tüketimini azaltmakla beraber, bu oran çok büyük boyutlarda olmamaktadır. Ancak dünya kalsit tüketimi, kaolen tüketimini etkileyen en önemli unsurdur.
Seramikte kaolen tüketimi, en çok sıhhi tesisat, porselen ve izalatör sanayinde olmaktadır. Fayansta tüketim maksimum %  20 dolayındadır.
Son yıllarda seramik sektörü dışında, kaolenin en büyük tüketimi çimento sanayinde olup, kaolen tüketim oranı tüvenan üretimin %  30'u mertebesine ulaşmaktadır.
Seramik sektörü dışında kaolenin en büyük tüketimi, boya, lastik ve plastik sanayinde dolgu maddesi olarak kullanılmasıdır.
Kaolen cam elyafı, kimya sanayi, ilaç sanayi gibi sektörlerde de kullanılmaktadır. Ancak kullanım oranlarının düşüklüğüne rağmen mali portresi yüksek tüketimlerdir.


SERAMİK KİLLERİ

Mineralojik özelliklerine göre sınıflandırılan killer, çeşitli fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre, kaba seramik kili, ince seramik kili, refrakter kil, bağlayıcı kil, şiferton gibi fiziksel özelliklerine göre de sınıflandırılır.
Seramikte kullanılan killerin kuruma ve çekme özellikleri, plastiklik, kuru mukavemet, pişme rengi gibi özellikleri, kullanım amacına göre bazen kimyasal bileşimden önce gelen bir özellik olarak da kabul edilebilir.

Geology of Industrial Rock and Minerals, 1969 (Robert Bates)'de verilen, killerin kullanım alanları sınıflandırması aşağıda sunulmuştur;
A. Pişirilen Kil Ürünleri (% 35)
    .Tuğla, kiremit
    .Drenaj boruları
    .Yapısal karo
    .Pis su borusu
B. Fayans, yer karosu, cam, çini, çanak, çömlek, porselen, sıhhi tesisat, elektro porselen (% 40)
C. Diğer Tüketim (%  25)
    .Refrakter sanayi
    .Çimento
    .Sondaj Çamuru
    .Dolgu maddesi
    .Kaplama malzemesi


Madenlerin Kullanım Alanları

BAKIR

Bakır, üstün fiziksel  ve  kimyasal özelliklerinden  dolayı endüstride yaygın olarak kullanılmaktadır. Sektörlere  göre  bakırın tüketiminin dağılımı  aşağıda  verilmiştir:
.Elektrik ve elektronik sanayi
.İnşaat sanayi
.Ulaşım sanayi
.Endüstriyel ekipman
.Diğerleri
.Kimya
.Kuyumculuk
.Boya sanayi
.Turistik eşya


KURŞUN - ÇİNKO - KADMİYUM

Kurşun’un  en önemli tüketim alanı akü imalatıdır. Yeraltı haberleşme kablolarının kurşunla izolasyonu  diğer önemli tüketim alanı olarak göze çarpar. Korozyonu önleyen kurşun oksit boyalar çelik konstrüksiyonlarda kullanılır. Kurşun tetraetil ve tetrametil benzin içinde  oktan ayarlayıcı olarak kullanılan kurşun bileşikleridir. Kurşun radyasyonu en az geçiren metal olması nedeniyle bu ışınlardan korunmada, renkli televizyon  tüplerinin yapımında ve mühimmat imalinde  de önemli miktarlarda kullanılmaktadır.
Çinko en çok galvanizlemede kullanılmaktadır. İnşaat sektöründeki galvanizli saçlar ve konstrüksiyon malzemeleri ile elektrik ve diğer havai hat direkleri galvanizlemenin en çok kullanıldığı alanlardır. Pirinç alaşımı ile bilhassa otomotiv sanayinde döküm kalıpları yapımında kullanılan çinko alaşımları çinko’nun kullanıldığı diğer önemli alanlardır. Çinko oksit yağlı boya ve lastik üretiminde kullanılmaktadır.
Kadmiyum özellikle deniz ve alkali ortam korozyonuna  karşı mukavemeti  nedeniyle demir, çelik, pirinç ve alüminyum kaplamasında kullanılmaktadır. Kadmiyum kaplamaları elektrik, elektronik, otomotiv ve Uzay sanayisinde çok yaygındır. Kadmiyumun en önemli kullanım alanı  Ni - Cd, Ag - Cd ve Hg - Cd pilleridir. Normal Ni - Cd pilleri günlük hayatta kullanılan elektronik cihazlarda, büyük kapasiteli olanları ise uçak ve gemilerde geniş bir tüketim alanı bulmuştur. Kadmiyumun yoğun olarak kullanıldığı diğer bir alan da boya endüstrisidir.
Kadmiyum  bunlardan başka stabilizör olarak plastik ve sentetik elyaf sanayinde, televizyon tüpleri ve florasan lamba imalinde, nükleer  reaktör kontrol sistemlerinde  ve alaşımlarda kullanım alanı bulmuştur.


DEMİR

Demir cevherinin tüketildiği iki ana üretim dalı yüksek fırın pik demir üretimi ile direk redüksiyon tesisleridir. Demir cevheri yüksek fırınlara ya direk şarj cevheri olarak parça cevher halinde veya ince tozlar sinterlenerek sinter halinde veya daha ince tozların peletlenmesiyle pelet halinde kok kömür ve cüruf yapıcı katkı maddeleriyle birlikte verilerek kullanılır.


KROM

Krom cevheri başlıca metalurji, kimya, refrakter ve döküm kumu sanayinde kullanılır.
Metalurji sanayinde krom ; ferrokrom, ferro-siliko-krom, krom bileşikleri, ekzotermik krom katkıları, diğer krom alaşımları ve krom metali şeklinde  tüketilir.
Metalurji endüstrisinde krom cevherinin en önemli kullanım alanı paslanmaz  çelik yapımında kullanılan ferrokrom üretimidir. Paslanmaz  çelik metal ve silah endüstrisinin çok önemli bir maddesidir. Krom çeliğe sertlik, kırılma ve darbelere karşı direnç, aşınma ve oksitlenmeye karşı  koruma sağlar. Bu kapsamda  kromun çeşitli alaşımları mermi,  denizaltı, gemi, uçak, top ve silahlarla ilgili destek sistemlerinde  kullanılır.
 
Krom kimyasalları paslanmayı önleyici özellikleri dolayısıyla  uçak ve gemi sanayinde yaygın olarak ; kimya endüstrisinde de sodyum bi-kromat, kromik asit ve boya hammaddesi yapımında, metal kaplama, deri tabaklama, boya maddeleri (pigment), seramikler, parlatıcı gereçler, katalistler, boyalar, organik sentetikler, konserve yapma ajanları, su işleme, sondaj çamuru ve diğer birçok alanda tüketilir.
Krom metali, yüksek performans alaşımlarında, Al, Ti, Cu alaşımlarında, ısıya ve elektriğe dirençli alaşımlarda tüketilir.
Kromun süper alaşımları yüksek ısıya dayanıklı randımanı yüksek, türbin motorlarının yapımında kullanılmaktadır.


BOKSİT

Boksit endüstride değişik alanlarda kullanılmaktadır. Aşağıda belirtilen kullanım  alanları kimyasal bileşimine bağlıdır.
1.  Alümina ve alüminyum üretiminde % 90 oranında kullanılmaktadır. Boksitten metalik alüminyumun yanında bazen galyum ve  vanadyum gibi yan ürünler de elde edilmektedir.
2.  Boksitten yapılan refrakter ürünler
    .  Sentetik mullit
    .  Yüksek alüminalı ateş tuğlası
    .  Döküm maddeleri
    .  Monolit; çimento, demir-çelik ve tuğla sanayinde çimento sanayinde fırın tuğlası boşluklarını
 doldurması için
3. Boksitten yapılan kimyasal  maddeler
   .Su temizlenmesinde kullanılan alüminyum sülfat
   .Sodyum alüminat
   .Ham petrol tasfiyesinde kullanılan  Al-Klorür
   .Alüminyum hidrat
4. Boksitten yapılan aşındırıcılar
   . Zımpara kağıdı ve tozları
   . Bileme  ( keskinleştirme) için zımpara taşı
   . Zımpara taşı silindirleri
5.  Diğer tüketim alanları
   . Ham şekerin renginin giderilmesinde

   . Ham şekerin temizlenmesinde yağların filtrasyonunda
   . Çimento yapımında
   . Ferrokrom tesislerinde cüruf önleyici olarak


VANADYUM

Vanadyum en çok çelik  endüstrisinde tüketilmektedir. Otomobil endüstrisi, uzay  araçları  ve  uçak sanayinde titanyumlu alaşımlarla birlikte vanadyum kullanılmaktadır. Sülfürik asit üretiminde katalizör olarak ayrıca seramik ve diğer kimya sanayinde tüketilen vanadyumun bu alanlardaki tüketim miktarı oldukça azdır. Vanadyumlu alaşımlar kıyı ötesi petrol sondajları borularının yapımında kullanılmaktadır.
Vanadyumun  gelişen son kullanım alanları ise; gözlük camlarının, sanayi ve büyük bina camlarının ultraviyole ışıklara karşı filtrasyonu sayılabilir.


ANTİMUAN

Antimuan, endüstride metalik ya da türevleri şeklinde kullanılmaktadır. Ancak türevleri şeklinde kullanımı çoğunluktadır.

Metalik Antimuan Kullanımı:
Metalik antimuan sağladığı avantajlar sebebiyle kurşun ve diğer metallerle alaşım oluşturmakta yoğun olarak kullanılmaktadır. Akümülatör imali, lehimcilik, matbaa harfi imali, askeri amaçlı malzemeler imalinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Yüksek saflıktaki antimuan, yarı iletken olarak elektronik ve termoelektrik alet üreticileri tarafından intermetalik alaşım imalatında kullanılmaktadır.

Metal Dışı (Ürünleri Şeklinde ) Kullanımı :
Antimuan’ın  2/3‘ünden  fazlası türevleri şeklinde kullanılmaktadır.Türevleri arasında sülfitler  ve özellikle de oksitleri yaygın olarak kullanılmaktadır. Antimuan penta sülfit lastik endüstrisinde vulkanizasyon ajanı olarak, antimuan sülfit yangın kontrollerinde ve cephane imalatında kullanılmaktadır. Antimuan trioksit plastikte, metal kaplamada, seramik ve emayede, boya sanayinde beyaz boya maddesi olarak kullanılmaktadır. Antimuan oksit  tekstil, plastik ve kimya endüstrilerinde yangın geciktirici olarak kullanılmaktadır.


TUNGSTEN

Tungusten’in ilk önemli kullanımı tungsten-mangan çeliğinin yapımı ile ortaya çıkmıştır. Tungsten maddeleri kullanımlarına göre 4  ana grupta toplanabilir:
1.  Kesici ve kaplamaya dayanıklı maddeler,
2.  Öğütme ürünleri,
3.  Aletler, die çelikleri, süper alaşımlar, demirsiz alaşımlar içindeki alaşım bileşeni,
4.  Çeşitli kimyevi maddeler ve metalürjik olmayan uygulamalar.

Tungsten ürünlerinin kullanım alanları ise;
Tungsten karpit; madencilik ve petrol sanayilerinde, matkaplarda, delici ekipmanların kesici kısımlarında ve kırıcı makinelerde, taşımacılık ve elektrik malzemeleri kaplamasında yaygın olarak kullanılmaktadır. Saf tungsten  metal tozundan yapılan öğütme ürünleri elektrik ve elektronik sanayinde kullanılmaktadır. Tungsten teli, elektrik lambalarında ve elektronik tüplerde katot olarak kullanılır. Tungsten diskler otomotiv distrübütör noktalarında ve pek çok üründe bağlantı noktası olarak kullanılır. Tungsten metali sıcak ve radyasyon kalkanı olarak, x-ışını bileşenleri ve katot ışın tüpleri ve yüksek ısılı fırınlarda ısıtıcı madde olarak da kullanılmaktadır. Tungsten özellikle uçak sanayinde ağır metal olarak  kullanılmaktadır.
Tungsten’in metalürjik olmayan uygulamaları ise;
Tekstil sanayinde kullanılan kimyevi maddeler, boyalar, matlaşmayan boyalar ve renkli gazlardır. Bazı tungsten bileşikleri ışık yayarlar ve renk maddelerinde, x-ışınlı ekranlarda, televizyon tiplerinde ve florasans ışıklandırılmasında kullanılır. Sodyum tungstat da paslanmayı engelleyici olarak ve tekstil sanayinde yanmaz madde olarak kullanılır.


MOLİBDEN

Molibden  özel  çeliklerde, pik  demirlerde,  nikel, kobalt ve titanyum bazlı alaşımlarda kullanılan çok yönlü bir alaşım maddesidir.Molibden alaşım elementi  olarak pekiştirmede, sağlamlık ve sertlik özelliği vermede, aşınmaya dayanıklı çeliklerde, döküm demirlerinde, demirsi metallerde kullanılır.
Molibden ihtiva eden alaşımları; paslanmaz çelik, tüp ve boru şeklindeki aletlerin yapımında, süper ısıtıcılarda, çelik rezistanslarında, petrol ürünlerinin elde edilmesinde ve kimyasal işlemlerde çok kullanılır.
Kimyasal olarak çeşitli ve geniş kullanım alanları olan molibden boya maddesi olarak kumaş boyacılığında, alkol ve formaldehit elde edilmesinde de molibden katalizörleri kullanılır.
Ayrıca, mıknatıs alaşımları, döküm karpitleri su ve gaz geçirmeyi önleyici materyallerin imalinde ve son yıllarda da sürtünmeyi azaltıcı özelliğinden dolayı motorlu vasıtaların yağ ve greslerine eklenmektedir.


NİKEL

Kimya endüstrisinde; Nikel alaşımları olarak metal korozyonuna maruz  yerlerde, kostik solüsyonların dengelenmesinde ve petrol endüstrisinde,
Fabrikasyon ürünlerde; Çatal, bıçak takımları, çekiç, pense gibi aletlerle diğer birçok ev ve hastane aletlerinin yapımında,
Uçak ve gemi endüstrisinde; Nikel süper alaşımları yüksek ısıda basınç ve korozyona dayanıklı olduğundan, uçakların gaz türbinlerinde, jet motorlarının yapımında, ayrıca uçakların elektrolizle kaplanan bölgelerinde ve gemi yapımında tuz korozyonuna karşı engelleyici olarak,
Motorlu araçlar ve parçalarında,
Elektrikli makineler ve parçalarında,
Yapı malzemelerinde, sıvı ve katı yağlarda hidrojenerasyonu sağlamak üzere batarya ve yakıt hücrelerinde ve seramik malzemelerde emaye ile demir arasında bağlayıcı olarak kullanılır.


KALAY

Kalay, teneke yapımında, kaplamacılıkta, çeşitli alaşımlar, lehim ve kimyasal madde yapımında kullanılır. Otomotiv endüstrisinde de motor yataklarında, kaporta, radyatör, yağ ve hava filtrelerinde kullanılır. Uçak ve gemi endüstrisi ile elektronik ve elektrik sanayinde geniş bir kullanım alanı vardır. Kimya sanayinde boya, parfüm, sabun, poliüretan üretiminden diş macunu yapımına kadar geniş bir alanda tüketilir. Bunların yanında, matbaacılıkta, mutfak malzemeleri ve cam endüstrisinde de kullanılmaktadır.


ALTIN

Altın’ın tüketildiği alanları sıralayacak olursak;
Kuyumculuk
, altın kaplama ve süsleme, elektrik/elektronik, diş hekimliği, dekoratif kullanım
madalya yapımı, resmi para, külçe stoklarıdır.
 
Ayrıca, gümüş, platin ve palladyum gibi metallerle alaşım halinde uzay endüstrisinde, tekstil sanayinde altın tel ve iplik yapımında ve kimya endüstrisinde paslanmaya dayanıklı alet yapımında kullanılmaktadır.


 

GÜMÜŞ

Gümüş’ün tüketildiği alanları sıralayacak olursak;
Fotoğraf sanayi
, elektronik, para imali, süs eşyası ve takı yapımı, alaşımlar, dişçiliktir. Ayrıca, yapay yağmur yağdırmakta, ayna sırlarının yapımında, bilgisayar röle kontaklarında, pil yapımında da kullanılmaktadır.


BOR

 Çok geniş ve çeşitli alanlarda ticari olarak kullanılan bor mineralleri ve ürünlerinin kullanım alanları giderek artmaktadır. Üretilen bor minerallerinin  %  10'a yakın bir bölümü doğrudan mineral olarak tüketilirken geriye kalan kısmı bor ürünleri elde etmek için kullanılmaktadır.
Bor mineralleri ve ürünlerinin kullanıldığı sanayi dallarına aşağıdaki gruplarda toplamak mümkündür.
   .Cam sanayi
   .Seramik sanayi
   .Temizleme ve beyazlatma sanayi
   .Yanmayı önleyici (geciktirici) maddeler
   .Tarım
   .Metalürji
   .Nükleer uygulamalar
   .Diğer kullanım alanları
Borun cam sanayi ve diğer endüstrilerdeki kullanımına ilişkin bazı bilgiler aşağıda özetlenmiştir.

Cam Sanayi
Bor, pencere camı, şişe camı v.b. sanayilerde ender hallerde kullanılmaktadır. Özel camlarda ise borik asit vazgeçilemeyen bir unsur olup, rafine sulu/susuz boraks, borik asit veya kolemanit/boraks gibi doğal haliyle kullanılmaktadır. Çok özel durumlarda potasyum pentaborat ve bor oksitler kullanılmaktadır. Bor, ergimiş haldeki cam ara mamulüne katıldığında onun viskozitesini arttırıp, yüzey sertliğini ve dayanıklılığını yükselttiğinden ısıya karşı izolasyonunun gerekli görüldüğü cam mamullerine katılmaktadır.

Seramik Sanayi
Emayelerin vizkozitesini ve doygunlaşma ısısını azaltan borik oksit %  20'ye kadar kullanılabilmektedir. Özellikle emayeye katılan hammaddelerin %  17-32'si borik oksit olup, sulu boraks tercih edilir. Bazı hallerde borik oksit veya susuz boraks da kullanılır. Metalle kaplanan emaye onun paslanmasını önler ve görünüşüne güzellik katar. Çelik, alüminyum, bakır, altın ve gümüş emaye ile kaplanabilir. Emaye aside karşı dayanıklılığını arttırır. Mutfak aletlerinin çoğu emaye kaplamalıdır. Banyolar, kimya sanayi teçhizatı, su tankları, silahlar v.b. de kaplanır. Seramiği çizilmeye karşı dayanıklı kılan bor %  3-24 miktarında kolemanit halinde sırlara katılır.

Temizleme ve Beyazlatma Sanayi
Sabun ve deterjanlara mikrop öldürücü (jermisit) ve su yumuşatıcı etkisi nedeniyle %  10 boraks dekahidrat ve beyazlatıcı etkisini artırmak için toz deterjanlara %  10-20 oranında sodyum perborat katılmaktadır.Çamaşır yıkamada kullanılan deterjanlara katılan sodyum perborat (NaBO2H2O2.3H2O) aktif bir oksijen kaynağı olduğundan etkili bir ağartıcıdır.

Yanmayı Önleyici (Geciktirici) Maddeler
Borik asit ve boratlar selülozik maddelere, ateşe karşı dayanıklılık sağlarlar. Tutuşma sıcaklığına gelmeden selülozdaki su moleküllerini uzaklaştırırlar ve oluşan kömürün yüzeyini kaplayarak daha ileri bir yanmayı engellerler. Bor bileşikleri plastiklerde yanmayı önleyici olarak giderek artan oranlarda kullanılmaktadır. Bu amaç için kullanılan bor bileşiklerinin başında çinko borat, baryum meta borat, bor fosfatlar ve amonyum fluoborat gelir.

Tarım
Bor mineralleri bitki örtüsünün gelişmesini artırmak veya önlemek maksadıyla kullanılmaktadır. Bor, değişken ölçülerde, birçok bitkinin temel besin maddesidir. Bor eksikliği görülen bitkiler arasında yumru köklü bitkiler (özellikle şeker pancarı) kaba yoncalar, alfa alfalar, meyve ağaçları, üzüm, zeytin, kahve, tütün ve pamuk sayılmaktadır. Bu gibi hallerde susuz boraks ve boraks pentahidrat içeren karışık bir gübre kullanılmaktadır. Bu da, suda çok eriyebilen sodyum pentaborat (NaB5O8.5H2O) veya disodyum oktaboratin (Na2B8O13) mahsulün üzerine püskürtülmesi suretiyle uygulanmaktadır.Bor, sodyum klorat ve bromosol gibi bileşiklerle birlikte otların temizlenmesi veya toprağın sterilleştirilmesi gereken durumlarda da kullanılmaktadır.

Metalurji
Boratlar yüksek sıcaklıklarda düzgün, yapışkan, koruyucu ve temiz, çapaksız bir sıvı oluşturma özelliği nedeniyle demir dışı metal sanayinde koruyucu bir cüruf oluşturucu ve ergitmeyi hızlandırıcı madde olarak kullanılmaktadır.Bor bileşikleri, elektrolit kaplama sanayinde, elektrolit elde edilmesinde sarf edilmektedir. Borik asit nikel kaplamada, fluoboratlar ve fluoborik asitler ise; kalay kursun, bakır, nikel gibi demir dişi metaller için elektrolit olarak kullanılmaktadır.Alaşımlarda, özellikle çeliğin sertliğini artırıcı olarak kullanılmaktadır. Bu konuda ferrobor oldukça önem kazanmıştır. Çelik üretiminde 50 ppm bor ilavesi çeliğin sertleştirilebilme niteliğini geliştirmektedir.

Nükleer Uygulamalar
Atom reaktörlerinde borlu çelikler, bor karbürler ve titan bor alaşımları kullanılır.Paslanmaz borlu çelik, nötron absorbani olarak tercih edilmektedir. Yaklaşık her bir bor atomu bir nötron absorbe etmektedir.
Atom reaktörlerinin kontrol sistemleri ile soğutma havuzlarında ve reaktörün alarm ile kapatılmasında (B10) bor kullanılır.

Diğer Kullanım Alanları
Ahşap, malzeme prezervasyonu için sodyum oktaborat kullanılır. % 30'luk sodyum oktaborat çözeltisi ile muamele görmüş tahta malzeme yavaş yavaş kurutulursa bozunmadan ve küllenmeden uzun süre kullanılabilir. Silisyum üretiminde bor triklorür, polimer sanayinde, esterleme ve alkilleme işlemlerinde ve etil benzen üretiminde bor trifluorür katalizör olarak kullanılmaktadır. Bor karbür ve bor nitrür; döküm çeperlerinde yüksek sıcaklığa dayanıklı (refrakter) malzeme püskürtme memelerinde de aşınmaya dayanıklı (abrasif) malzeme olarak kullanılan önemli bileşiklerdir. Araçların soğutma sistemlerinde korozyonu önlemek üzere boraks, antifiriz karışımına katkı maddesi olarak da kullanılır. Tekstil sanayi inde, nişastalı yapıştırıcıların viskozitlerinin ayarlanmasında, kazeinli yapıştırıcıların  çözücülerinde, proteinlerin ayrıştırılmasında yardımcı madde boru ve tel çekmede akılcılığı sağlayıcı madde, dericilikte kireç çöktürücü madde olarak boraks kullanılmaktadır.


TRONA

Soda külünün pek çok kullanım alanı mevcut olmakla beraber en fazla cam sanayinde hammadde olarak kullanılmaktadır.

Diğer kullanım alanları şunlardır;
Kimya sanayinde çeşitli maddelerin üretiminde; sodyum tripolyphosphate, sodyum silikat, sodyum kromit ve sodyum dikromat, sodyum bikarbonat, sodyum karbonat peroxhdydrate, sodyum seskikarbonat, sodyum hexacyanoferrate, chlorinemonoxide
Deterjan sanayiinde; su tasfiyesinde, baca gazı desülfürizasyonunda, selüloz ve kağıt sanayinde, alümina üretiminde, sondaj çamurlarında, galvaniz kaplama banyolarında, kurşun rafinasyonunda, bakır flotasyon konsantrelerinden telleryum'un geri kazanılmasında, rafine edilmiş diatomitin üretiminde, fotoğrafçılıkta, bromine'in üretiminde, tar'ın distilasyonunda, hidrojen sülfitin geri kazanılmasında, döküm kumlarında, tekstil sanayinde.
Cam endüstrisi dünya soda külü tüketiminde %  46'lık bir payla en önemli kullanım alanı durumundadır. Bunu %  21 gibi bir payla kimya sanayi takip etmektedir.


SODYUM SÜLFAT

Sodyum sülfat  kağıt, cam, deterjan  ve  tekstil sanayinde  kullanılmaktadır.


TUZ

Tuzun  kullanıldığı  önemli  yerler;
   .İnsan  gıdası
 
   .Hayvan  beslenmesi
 
   .Kimya  ve diğer  sanayiler
 
   .Karayollarının kara  ve  buza  karı  tuzlanmasıdır.


STRONSİYUM MİNERALLERİ

Baryum karbonat düşük derecelerde erimiş camın akışkanlığı ile camın kırılma endeksini artırarak ekranın parlaklığını geliştirdiğinden ve röntgen ışınlarına karşı bir engel oluşturduğundan uzun zamandır siyah-beyaz TV tüplerinde kullanılmaktadır. 1960'ların sonunda renkli TV yapımı yüksek miktarlara ulaşmış ve kullanılan yüksek voltaj daha yüksek seviyede X-ışını yayılımına sebep olduğundan bunun nötralize edilmesi gerekmiştir. Ba ve Sr elementlerinin atom çapları geniş olduğundan yüksek oranda X-ışını  emicidirler. Belirli bir frekansta yayılan X-ışınları için stronsiyumun daha koruyucu olduğu düşünülmektedir. Renkli TV tüplerinde  daha yüksek voltajlar kullanıldığından Sr kullanılmaktadır. Diğer bir kullanım alanı ile ferritlerdir. Ferritler seramik olarak otomotiv sanayinde, demir cevheri seperatörlerinde, fotokopi makinelerinde ve özel alaşımlarda kullanılmaktadır.
Ayrıca aleve verdiği kırmızı renk dolayısıyla havai fişekler ve sinyal maddeleri üretiminde; cam, boya, ilaç sanayinde; çinko elektrolizinde; kuru fırın ve uçak motoru gibi makinelerde kullanılan mil yataklarını  yağlayıcı olarak kullanılmaktadır.
Genelde stronsiyum tüketimi stronsiyum karbonat şeklinde olmaktadır. Stronsiyum karbonatın son kullanım alanlarına göre tüketimi aşağıdaki gibidir.

 Stronsiyum Karbonatın Son Kullanım Alanlarına Göre Tüketimi
Kullanım Alanı%(x1000 t)
Renkli TV Tüpü
Elektroseramik
Çinko Rafinasyonu
Piroteknik
Seramik ve Cam
Havai Fişek v.s
Diğer
69,1 
15,2
 
2,9
 
4,8
 
0,8
 
2,7
 
4,5
75,9 
16,7
 
3,2
 
5,3
 
0,8
 
3,0
 
5,0
TOPLAM100,0109,9
Kaynak: Roskill Information Services Ltd., The Economics of Strontium, 1989.

ZIMPARA

Sentetik aşındırıcıların devreye girmesi ile doğal zımparaya olan talep azalmıştır. Ancak aşındırıcıların pahalı olması, doğal zımparaya olan talebin bazı özel uygulama alanlarında halen devam etmesine neden olmaktadır. Bu alanlar ticari ve halka açık bina, anayol ve kaldırımların, aşınmaya dirençli kısımları kaymayan yüzeyleri olup yüksek alüminali çimento sanayidir.
Doğal zımparanın geleneksel olarak kullanılabildiği alanlar aşağıda verilmektedir
;
A. İnşaat Sektöründe;
     1. Ticari ve halka açık binalarda aşınmaya dirençli ve kaymaz yüzeylerde,
     2. Anayol ve Kaldırımlarda,
B. Nakil Vasıtalarında;
     1. Otomobil parçalarında ve aksesuarlarında,
     2. Çiftlik makinelerinde ve donanımlarında,
C. Makinelerde (Elektrikli aletler hariç), optik alanda yüzeylerin parlatılması cilalanması için,
D. Ateş tuğlası yapımında.


KÜKÜRT

Kükürt   başta gübre sanayi için gerekli sülfürik asit  üretiminde  olmak üzere, kimya, lastik, boya, kağıt,  demir-çelik, petrol  sanayileri ile tarım ilaçları,  barut, kibrit üretiminde kullanılmaktadır. Petrol, doğalgaz  ve  baca gazlarından   yan  ürün   olarak elde edilen ucuz elementler kükürt  üretimi   artmakta ve,  kükürt  tüketiminin  % 88'i  sülfürik  asit  üretiminde   kullanılmaktadır. Kükürt ve sülfürik asit direkt veya  indrekt  olarak  günlük hayatımıza esas  olan  hemen,  hemen her şeyde kullanılmaktadır. Çeşitli endüstriyel, akademik ve kamu araştırma gurupları,  artan rafine kükürt  yan üretimini sarf etmek amacıyla  kükürt  için  yeni  kullanım  alanları  araştırmaktadır. Büyük hacimli  potansiyel pazarlara sahip yeni kullanım  alanları olarak  şunları sayabiliriz.
    1.  Kaldırım döşemelerinde dayanıklılık sağlayan, eriticilere karşı dirençli, kükürt asfalt bileşimleri.
    2. Yüksek basınç gücüne ve yalıtkan özelliklere sahip kükürt köpüğü.
    3.  Gücünü,  su ve aşındırıcıya karsı direncini artırmak için çeşitli materyallerle yapılan  alaşımlar.
    4.   Kükürt içeren betonlar, inşaat  harçları  ve agregatlar.


POTAS

Gübreler, modern ziraat için çok elzemdir. Çünkü ziraat, bir mineral tüketme işlemidir. Potas tüketiminin yaklaşık %  94'ü zirai gübrelemede, kalan %  6'si endüstriyel sektörde kullanılır. Zirai olmayan alanlarda potasin en önemli kullanım sahası kostik potas ve klorin imalindedir. Diğer kullanım alanları kimya, gıda ve seramik endüstrisindedir. Son kullanımı ise sabunlar ve deterjanlar, cam ve seramikler, kimyasal boyalar ve ilaçlar, likit gübreler ve diğer çeşitli alanlarda olmaktadır.
Potasın kullanım alanlarına göre pazarlanabilir ürün türleri şunlardır: Potasyum klorür, langbeinit, potasyum sülfat, potasyum nitrat (güherçile) ve gübre tuzları.
Dünya nüfusunun giderek artması, beslenmeye olan talebin de giderek artmasına neden olmaktadır. Bu ise daha fazla ziraat demektir. Ziraat, topraktaki mineralleri azaltan bir mineral tüketim işlemi olduğuna göre, toprakta fakirleşen minerallerin yerine konabilmesi gübrelere ve dolayısıyla potasyumlu gübrelere olan ihtiyacın da giderek artması anlamını taşır. Bu nedenle bazı bitkilerin yetiştirilmesinde o yöre toprağının potasyum içeriğine ve yapılan tarımsal işlemin cinsine bağlı olarak potaslı gübreler kullanılmaktadır.

Potas, bütün bitkilerde, nişasta ve şekerin sentezine devamlı katkıda bulunur. Kök hücrelerinde topraktan karbonhidratlardan ve inorganik nitrojenlerden amino asitlerin sentezini ve diş duvarlarının kalınlaşmasını sağlar. Bu, hububatlarda sapların sağlamlaşması anlamına gelir. Potas, keza bitkilerin diş etkenlere karşı, hastalıklar ve iklim şartları gibi direncini de artırır.
Potasyum sülfatlar ise bazı sebzelerde ve keza birçok meyvelerde, özellikle narenciye ve üzümde, klorürün yol açtığı yanmayı önlemek amacıyla kullanılır. Çünkü bunların kökleri çok derin olup, uzun seneler boyunca depolanan klorürü atma imkanı sağlar. Sülfatlar, patates, üzüm ve tütünde, daha iyi lezzet temini için kullanılır.
Son senelerde, az miktarda potas, düşük veya hiç soda içermeyen diyet izleyen kişilerce, direkt olarak tuz şeklinde de kullanılmaktadır.


FOSFAT

Fosfat kayasının  % 85’I  gübre olarak  kullanılmaktadır.  % 15’lik  bölümü ise  yem, gıda, deterjan, alaşım  metalürjisi, kağıt, kibrit, su tasfiyesi, harp sanayi  ve  kimya  sanayinde kullanılmaktadır.


KAOLEN

Kaolen tüketiminde parasal ve tonaj değerleri bakımından, birinci sırayı kağıt sanayi almaktadır. Avrupa pazarında kağıt, dolgu maddesi olarak toplam tüketimin %  40'ı, Amerika pazarında ise bu amaçla toplam tüketimin %  80'i kullanılmaktadır.Özellikle kağıt dolguda Avrupa kaolinle birlikte kalsit de kullanmaktadır. Kuşe-kaplama kağıtta da benzer durum söz konusu olup, özellikle kuşe kağıtta kaolenin kalite bakımından avantaj ve üstünlüğü vardır. Dünya kağıt tüketiminde, kaolen ve kalsite ikame olarak, TiO2, talk vb. de  kullanılmaktadır. Bunların toplam tüketimleri, belirli yıllarda kaolen tüketimini azaltmakla beraber, bu oran çok büyük boyutlarda olmamaktadır. Ancak dünya kalsit tüketimi, kaolen tüketimini etkileyen en önemli unsurdur.
Seramikte kaolen tüketimi, en çok sıhhi tesisat, porselen ve izalatör sanayinde olmaktadır. Fayansta tüketim maksimum %  20 dolayındadır.
Son yıllarda seramik sektörü dışında, kaolenin en büyük tüketimi çimento sanayinde olup, kaolen tüketim oranı tüvenan üretimin %  30'u mertebesine ulaşmaktadır.
Seramik sektörü dışında kaolenin en büyük tüketimi, boya, lastik ve plastik sanayinde dolgu maddesi olarak kullanılmasıdır.
Kaolen cam elyafı, kimya sanayi, ilaç sanayi gibi sektörlerde de kullanılmaktadır. Ancak kullanım oranlarının düşüklüğüne rağmen mali portresi yüksek tüketimlerdir.


SERAMİK KİLLERİ

Mineralojik özelliklerine göre sınıflandırılan killer, çeşitli fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre, kaba seramik kili, ince seramik kili, refrakter kil, bağlayıcı kil, şiferton gibi fiziksel özelliklerine göre de sınıflandırılır.
Seramikte kullanılan killerin kuruma ve çekme özellikleri, plastiklik, kuru mukavemet, pişme rengi gibi özellikleri, kullanım amacına göre bazen kimyasal bileşimden önce gelen bir özellik olarak da kabul edilebilir.

Geology of Industrial Rock and Minerals, 1969 (Robert Bates)'de verilen, killerin kullanım alanları sınıflandırması aşağıda sunulmuştur;
A. Pişirilen Kil Ürünleri (% 35)
    .Tuğla, kiremit
    .Drenaj boruları
    .Yapısal karo
    .Pis su borusu
B. Fayans, yer karosu, cam, çini, çanak, çömlek, porselen, sıhhi tesisat, elektro porselen (% 40)
C. Diğer Tüketim (%  25)
    .Refrakter sanayi
    .Çimento
    .Sondaj Çamuru
    .Dolgu maddesi
    .Kaplama malzemesi


Topoğrafya haritası nedir ne işe yarar?

Topoğrafya Haritalar (Detay) ... Topografik haritalar, haritası oldukları bölgelerde bulunan yapay objeler (binalar, köprüler, yollar, akarsu ve durgun su objeleri, bitki örtüsü ve arazi engebesini kartografik işaretlerle göstererek bilgi veren ürünlerdir.

Bir Madenin İşletmeye Açılabilmesi İçin Alınması Gereken İzinler Nelerdir?

Alınacak İzin                                                                                                                                                     İzni Veren Makam

  1. MADEN RUHSATI                                                                                                                             MADEN İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  1. ÇED OLUMLU BELGESİ                                                                                                                    ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
  1. ATIK DEPOLAMA İZNİ                                                                                                                        ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
  1. ÖN EMİSYON VE EMİSYON İZİNLERİ                                                                                           ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
  1. ARAZİ KULLANIM İZNİ                                                                                                                                 TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ
  1. ARAZİ KULLANIM İZNİ                                                                                                                                    ARAZİ SAHİBİNDEN
  1. ORMAN İZNİ                                                                                                                                                    ORMAN VE SU  BAKANLIĞI
  1. YER SEÇİMİ İZNİ                                                                                                                                 MADEN İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  1. TESİS İZNİ                                                                                                                                           ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
  1. AÇILMA İZNİ                                                                                                                                       BELEDİYE veya İL ÖZEL İDARELERİ
  1. KÜLTÜR BAKANLIĞI OLUMLU GÖRÜŞÜ                                                                                                  KÜLTÜR BAKANLIĞI
  1. İŞYERİ BİLDİRİMİ                                                                                                                       SSK, ÇALIŞMA BAKANLIĞI, VERGİ DAİRESİ
  1. İMAR İZNİ                                                                                                                                     BAYINDIRLIK BAKANLIĞI VEYA BELEDİYE
  1. İNŞAAT İZNİ                                                                                                                                BAYINDIRLIK BAKANLIĞI VEYA BELEDİYE
  1. ELEKTİRİK RUHSATI                                                                                                                                                     TEDAŞ
  1. SU RUHSATI                                                                                                                                                                      DSİ
  1. PATLAYICI MADDE DEPO İNŞAAT İZNİ                                                                                      İÇ İŞLERİ VE BAYINDIRLIK BAKANLIĞI
  1. PATLAYICI MADDE KULLANMA RUHSATI                                                                                                İÇ İŞLERİ BAKANLIĞI
  1. MERA KULLANIM İZNİ                                                                                                                                         TARIM BAKANLIĞI
 1. DİĞER İZİNLER                                                                                                                                              ASKERİYE, SİT ALANI, VS.

Migem(Maden İşleri Genel Müdürlüğü) Hizmetleri

MİGEM Hizmetleri
 • Ruhsat Alanları Sorgulaması
 • Ruhsat Başvuruları
 • Arama Faaliyet Raporları Hazırlanması
 • Arama Dönemi Üretim İzin Belgesi
 • Arama Dönemi Sevk Fişi
 • İşletme Projesi Hazırlanması
 • İşletme İzinlerinin Alınması
 • Mera Vasıflarının Kaldırılması
 • İrtifak İntifa Hakkı
 • İşletme İzni Ruhsatının Alınması
 • Teknik Nezaretçilik Hizmetleri
 • Sevk Fişi Alınması
 • 29. Madde Evraklarının Hazırlanması
 • Femdit Projelerinin Hazırlanması
 • Ruhsat Devir İşlemleri
 • Yıllık Harç ve Teminat Takibi
 • Patlayıcı Kullanma İzin İşlemleri
 • İhale Takibi ve İhale Dosyaları Hazırlanması
 • Rödevans Sözleşmesi Hazırlanması
 • Hukuk Müşavirliği
 • MİGEM İş Takipleri

Doğaya Yeniden Kazandırma Planlarının Hazırlanması;

Madencilik faaliyetleri ile bozulan arazilerin “Doğaya Yeniden Kazandırılması yönetmeliği” gereği madencilik faaliyetleri, malzeme ve toprak temini için arazide yapılan kazılar, dökümler ve doğaya bırakılan atıklarla bozulan doğal yapının yeniden kazanılmasına ilişkin çalışmaların planlandığı, önlemlerin belirlendiği faaliyetin planlanması aşamasında ÇED sürecinde gerçekleştirilen bir çalışmadır.

RÖDÖVANS SÖZLEŞMELERİ HAZIRLANMASI

Ruhsat sahibi ile işletmecinin  menfaatleri doğrultusunda maden kanunları ve yönetmelikleri esas alınarak hazırlanan sözleşmedir. 

 

İŞYERİ AÇMA İZNİ İÇİN GEREKLİ HARİTA ÇİZİMİ

Yönetmeliklerde belirtilen haritaların hazırlanması hizmetidir.

RUHSAT DEVİR İŞLEMLERİ:

Maden Kanunun Uygulama Yönetmeliği; Madde 70 - Maden ruhsatları ve sertifikaları talep halinde, hukuki bir sakınca bulunmadığı taktirde, Kanunun 6’ncı maddesindeki maden haklarını kullanma ile ilgili şartları taşıyan gerçek veya tüzel kişilere Genel Müdürlükçe devir edilebilir. Buluculuk hakkı sahibi, bu hakkını ruhsat ile birlikte devir edebilir. Devir işlemleri yapılacak ruhsatların yıllık harçları ile Devlet hakkının eksiksiz ödenmiş olması ve devredildiği tarihe kadar geçen süre için satış bilgi formu ile işletme faaliyeti bilgi formunun verilmesi zorunludur. Ruhsatı veya sertifikayı devir alacak kişinin; devir alacağı ruhsata ait Kanundan doğan bütün hak ve vecibelerini, ruhsata uygulanmış yaptırımlar ile yükümlülükleri kabul ettiğini; ruhsat sahibinin de ruhsatını bütün hak ve vecibeleri ile devir etmek isteğini belirten Ek Form-15'deki örnek dilekçe ile Genel Müdürlüğe müracaat etmeleri gerekir. Devir alan kişinin, ruhsat ile ilgili uygulanmış teminat iratları esas alınarak hesaplanacak güncel teminat üzerinden ruhsat teminatını ve ruhsatın yıllık harcı kadar devir harcını yatırması zorunludur. Devir sonrası devredenin teminatı iade edilir. Devir Sırasında İstenen Evraklar;

DEVİR EDEN ŞAHIS EVRAKLARI Ruhsat aslı,Vekaletname, Banka Hesap No.

DEVİR EDEN ŞİRKET EVRAKLARI Ruhsat aslı,Şirket Kararı,Şirket Ticaret Sicil Gazetesi (En son Yönetim) Banka Hesap No (Şirkete Ait) Vekaletname (Devir etmeye ait)

DEVİR ALAN ŞAHIS EVRAKLARI Vatandaşlık numarasını içeren onaylı nüfus cüzdanı örneği Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir belge Onaylı imza sirküleri Vekaletname,Devir Harcı, Devir Teminatı.

DEVİR ALAN ŞİRKET EVRAKLARI Şirket Kararı,Şirket Ticaret Sicil Gazeteleri ( Kuruluş, En son Yönetim vs.) Şirket İmza Sirküsü Vergi Levhası Vekaletname(Devir almaya ait) Devir Harcı Devir Teminatı.

NOT: Yukarıda belirtilen şirket ve şahıs evrakları Noter Onaylı birer asıl olması gerekmektedir

Madencilik Projeleri

ÇEV-MED ÇEVRE konusunda Dünya ölçeğinde ün kazanmış akademisyen danışmanları ve tecrübeli profesyonelleri ile anahtar teslimi madencilik projeleri geliştirmektedir. Hem yer altı hem de yer üstü madencilik faaliyetleri konusunda projeler yürütülmektedir. Projeler kapsamında aşağıdaki hizmetler ayrı ayrı veya bütün olarak ta verilmektedir.

1. Uzaktan algılama ve CBS (LANDSAT TM Uydusu ) kullanarak, deneyimli danışman kadrosu, akademisyenler ve üniversiteler ile gerçekleştirilen işbirliği sayesinde potansiyel rezerv alanları belirlenmektedir.

2. Potansiyel rezerv alanlarının belirlenmesinin ardından sahada GPS cihazları ile uygun çalışma alanlarının koordinatlarıalınmaktadır.

3. Koordinatları alınan sahalar için Maden İşleri Genel Müdürlüğü veritabanında ruhsat sorgulaması yapılmaktadır.

4. Sorgula sonucu belirlenen uygun sahalar için Maden Arama Ruhsatı alınmaktadır.

5. Sahada sondaj ve detaylı rezerv tespiti çalışmaları yapılmaktadır.

6. Yapılan çalışmaların değerlendirildiği Arama Faaliyet Raporu hazırlanmaktadır. Madencilik faaliyetleri uygulama yönetmeliği ile birlikte arama ruhsatı almak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, ruhsat talep ettikleri yıl için açıklanan mali yeterlilik evrakları ile birlikte vermek zorunda olduğu maden arama projesi içeriğinde arama yapılacak sahanın seçiminden başlayıp kaynak ve rezervin belirlenmesi, değerlendirilip sınıflandırılması, raporlama aşamasının sonuna kadar geçen tüm maden arama sürecini (ön arama, genel arama, detay arama ) bir termin planında belirtir. Talebin değerlendirilmesi sonucu arama ruhsatı düzenlenir. Arama ruhsatının düzenlenmesinden itibaren bir yıla kadar ön arama dönemidir. Ön arama süresisonuna kadar, maden arama projesi ekinde verilen termin planında belirtilen faaliyetlerin tamamlandığını ve bu faaliyetlere ilişkin yatırım harcamalarını gösteren ön arama faaliyet raporunun verilmesi zorunludur. Yükümlülüğünü yerine getiren ruhsat sahipleri IV. ve VI. Grup madenlerde iki yıl II{b}, III. ve V. Gruplarda bir yıl olmak üzere genel arama dönemine hak sağlar. Ruhsat sahibi, genel arama dönemi süresi sonuna kadar maden arama projesi ekinde verilen kaynak planında belirtilen kaynak/rezerv raporuna ait bilgiler ve bu dönemde yapılan arama faaliyetlerine ilişkin yatırım harcamalarını da gösteren genel arama faaliyet raporunu da vermek zorundadır. II{b}, III. ve V. Gruplardaki ruhsatlar bu dönemin sonunda işletme ruhsatı için başvurularını yapmakzorundadır. IV. ve VI. Grup maden ruhsatları ise dört yıl detay arama dönemine hak sağlar. Detay arama döneminde her yıl, görünür maden rezervine ilişkin bilgileri ve bu dönemde yapılan arama faaliyetlerine ilişkin yatırım harcamalarını gösteren detay arama faaliyet raporunun verilmesi zorunludur. Faaliyet raporlarının (ön arama, genel arama, detay arama) zamanında verilmemesi durumunda teminat irat kaydedilerek ruhsat iptal edilir. Arama dönemlerinde bir sonraki aşamaya geçilmesi durumunda veya işletme projesi verilmesi durumunda, önceki aşamalara ait faaliyetlerin yerine getirilmiş olması şartı aranır.

7. Madencilik Projeleri için ÇED Raporu hazırlanmaktadır. ÇED Raporu kapsamında Toz Dağılım Modellemesi ve Patlatma Vibrasyon Modellemesi yapılmakta, açık alanda çalışan iş makineleri ile ekipmanların çevresel gürültü etkilerini görebilmek amacı ile Akustik Rapor hazırlanmaktadır.

8. Tarım arazileri üzerinde gerçekleştirilmesi planlanan madencilik projeleri için Toprak Koruma Projesi hazırlanmaktadır.

9. Orman alanları üzerinde gerçekleştirilmesi planlanan madencilik projeleri için Rehabilitasyon Projesi hazırlanmaktadır.

10. Madencilik faaliyetleri için çalışmalara başlanmadan önce, bozulacak doğal yapının yeniden düzenlenmesi, doğal dengenin kurulması, alanın yeniden insanların ya da diğer canlıların güvenle yararlanabileceği hale getirilmesini sağlayacak biçimde Doğaya Yeniden Kazandırma Planı hazırlanmaktadır.

11. Madencilik işletmesi için işyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı(Gayrisıhhi Müessese Ruhsatı) alınmaktadır.

12. Maden üretim faaliyetleri ile bu faaliyetlere dayalı ruhsat sahasındaki geçici tesisler için işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı, il özel idareleri tarafından verilir. Maden üretim faaliyetleri ile bu faaliyetlere bağlı geçici tesislere dayalı olarak üretim yapmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler il özel idaresine başvurur. Gayrisıhhi müesseseler kapsamına giren maden üretim faaliyetleri ile bu faaliyetlere dayalı olarak üretim yapılan geçici tesisler için birlikte veya ayrı ayrı verilen işyeri açma ve çalışma ruhsatı, ÇED kapsamındaki madencilik faaliyetleri için ÇED koordinatları içindeki alanı, bunun dışındaki madencilik faaliyetleri için maden ruhsat alanının tamamı ile geçici tesisleri kapsar. Maden arama faaliyetleri işyeri açma ve çalışma ruhsatına tabi değildir. Ancak, arama ruhsat dönemi içinde üretim yapılması halinde işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınması zorunludur.

13. İşletme ruhsat sahası içerisinde belirlenen alan için İşletme İzni alınmaktadır.

14. Faaliyete yeni başlayacak veya faaliyetine devam etmekte olan madencilik işletmeleri için Teknik Nezaretçilik Hizmetiverilmektedir.

15. Faaliyete yeni başlayacak veya faaliyetine devam etmekte olan madencilik işletmeleri için Çevre Görevlisi Hizmeti verilmektedir.

16. Madencilik işletmeleri için Çevre izni alınması çalışmaları yürütülmektedir

17. Madencilik işletmelerinin ruhsat temdit işlemleri gerçekleştirilmektedir.

18. Madencilik işletmelerinden kaynaklanan atıkların yönetimi konusunda danışmanlık hizmeti vermektedir.

Gerekli bilgi ve detaylar için bize ulaşabilirsiniz;

Çev-Med Çevre olarak ÇED Raporu hazırlama (ÇED Belgesi alma), Maden izinleri (Yetkili Tüzel Kişilik), Çevre Danışmanlık ve Enerji Yatırım hizmetleri konusunda bakanlık tarafından yetkilendirilmiş bir firma olarak çözüm ortağınız olmakta olup, her türlü soru ve bilgilendirme için aşağıdaki irtibat numaramızdan bize ulaşabilirsiniz.

Genel Arama Faaliyet Raporu Hazırlanması

Ön Arama Döneminden Genel Arama Dönemine geçen ruhsatlar için II-B, III ve V.Grup maden ruhsatlarında Genel Arama Dönemi 1 yıl olup bu süre sonunda yapılan çalışmaları içeren Genel Arama Faaliyet Raporu ile birlikte İşletme Projesi verilmektedir.İşletmeye geçilmesi talep edilmemesi durumunda ruhsat iptal edilir.IV.Grup Maden ruhsatların Genel Arama Dönemi 2 yıl olup her yıl Genel Arama Faaliyet Raporu verilir.IV.Grup Maden Ruhsatlarında 2. Yılın sonunda Detay Arama Dönemine geçilir.

ÇEV-MED ÇEVRE; Yetkili Tüzel Kişilik olarak Maden projesi için uygun tesis yerinin belirlenmesi aşamasından başlayarak, tesisin kurulması, faaliyete hazır hale gelmesi ve işletmeye alınmasına süreçlerinde ilgili mevzuatlar çerçevesinde gereken tüm izin ve belgelerin alınması sürecinde proje/işletme sahiplerine bilgi ve tecrübelerimizle çözüm ortaklığı sunmaktayız. Madencilik faaliyetleriniz için gerekli olan izinlerin alınması ve ileri teknoloji taramalar ve 3 Boyutllu modelleme ile rezerv ve değer tespiti çalışmaları sonucunda, yatırımızın uygulanabilirliğini en doğru şekilde ortaya koymaktadır

Genel Arama Faaliyet Raporu Hazırlanması

Ön Arama Döneminden Genel Arama Dönemine geçen ruhsatlar için II-B, III ve V.Grup maden ruhsatlarında Genel Arama Dönemi 1 yıl olup bu süre sonunda yapılan çalışmaları içeren Genel Arama Faaliyet Raporu ile birlikte İşletme Projesi verilmektedir.İşletmeye geçilmesi talep edilmemesi durumunda ruhsat iptal edilir.IV.Grup Maden ruhsatların Genel Arama Dönemi 2 yıl olup her yıl Genel Arama Faaliyet Raporu verilir.IV.Grup Maden Ruhsatlarında 2. Yılın sonunda Detay Arama Dönemine geçilir.

ÇEV-MED ÇEVRE; Yetkili Tüzel Kişilik olarak Maden projesi için uygun tesis yerinin belirlenmesi aşamasından başlayarak, tesisin kurulması, faaliyete hazır hale gelmesi ve işletmeye alınmasına süreçlerinde ilgili mevzuatlar çerçevesinde gereken tüm izin ve belgelerin alınması sürecinde proje/işletme sahiplerine bilgi ve tecrübelerimizle çözüm ortaklığı sunmaktayız. Madencilik faaliyetleriniz için gerekli olan izinlerin alınması ve ileri teknoloji taramalar ve 3 Boyutllu modelleme ile rezerv ve değer tespiti çalışmaları sonucunda, yatırımızın uygulanabilirliğini en doğru şekilde ortaya koymaktadır

Maden Arama Dönemlerinde Asgari Faaliyet Yeterlilikleri

ÖN ARAMA DÖNEMİ:
1-Yüzey/mostradan örnek(numune) alınarak test/analiz yapılması/yaptırılması ve sonuçların teslim edilmesi,
2-Çalışma alanı/alanlarının yüzey jeoloji haritasının hazırlanması, görülen/tespit edilen mineral/maden kaynaklarının harita üzerinde gösterilmesi.
3-Maden jeolojisi öngörüleri veya maden jeolojisi haritasının hazırlanması ve jeolojik kesitlerinin yapılması,
4-Kaynak/rezerv raporu hazırlanması.

GENEL ARAMA DÖNEMİ:
A) II (b), III. ve V. GRUP;
1-Çalışma alanının detay topografik haritasının hazırlanması ve yarma, kuyu, galeri, sondaj yerleri ile örnek(numune) alınan yerler ve benzeri noktaların gösterilmesi,
2-Yapılan yarma, galeri, kuyu, sondaj veya benzeri çalışmaların sonuçlarının verilmesi,
3-Ruhsat sahasının detay jeoloji haritasının hazırlanması ve kesitlerinin yapılması,
4-Çalışma alanını temsil edecek sayıda örnek(numune) alınarak test/analiz yapılması/yaptırılması ve sonuçlarının verilmesi,
5-Detay maden jeolojisi haritasının hazırlanması ve jeolojik kesitlerinin yapılması,
6-Kaynağın/rezervin üç boyutlu olarak modellenmesi,
7-Kaynak/rezerv raporu hazırlanması.

B) IV. ve VI. GRUP;
1-Ruhsat sahasının genel topografik haritasının hazırlanması ve yarma, kuyu, galeri sondaj yerleri ile örnek(numune) alınan yerler ve benzeri noktaların gösterilmesi,
2-Mostra haricinde ayrıca yarma ve/veya galeri, kuyu, sondaj ve benzeri çalışma yapılması ve sonuçlarının verilmesi,
3-Örnek(numune)/örnekler alınarak test/analiz yapılması/yaptırılması ve sonuçlarının verilmesi,
4-Ruhsat sahasının detay jeoloji haritasının hazırlanması ve kesitlerinin yapılması,
5-Maden jeolojisi haritasının hazırlanması ve jeolojik kesitlerinin yapılması,
6-Kaynağın/rezervin iki boyutlu olarak modellenmesi,
7-Kaynak/rezerv raporu hazırlanması.

DETAY ARAMA DÖNEMİ:
1-Çalışma alanının detay topografik haritasının hazırlanması ve yarma, kuyu, galeri, sondaj yerleri ile örnek(numune) alınan yerler ve benzeri gibi noktaların gösterilmesi,
2-Yarma, galeri, kuyu, sondaj veya benzeri çalışmaların yapılması ve sonuçlarının verilmesi,
3-Çalışma alanını temsil edecek sayıda örnek(numune) alınarak test/analiz yapılması/yaptırılması ve sonuçlarının verilmesi,
4-Yapılan detay jeokimya haritaları ve/veya jeofizik haritalarının verilmesi,
5-Detay maden jeolojisi haritasının hazırlanması ve jeolojik kesitlerinin yapılması,
6-Yeraltı işletmeleri için detay yeraltı jeoloji haritasının hazırlanması ve kesitlerinin yapılması,
7-Kaynağın/rezervin üç boyutlu olarak modellenmesi,
8-Kaynak/rezerv raporu hazırlanması.

***NOT: a) Ön/Genel/Detay arama dönemlerine göre yukarıda belirtilen grubuna uygun asgari faaliyetlerin yapılması zorunludur.
b) Yapılan asgari faaliyetlerin, ruhsatın verildiği grup ve maden için yeterli olması gerekli

TEKNİK NEZARETÇİ DEFTERLERİNDE RAPOR EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Mevcut ocak/ocakların temsili koordinatı: Üretilen madenin cinsi: Faaliyetler, izin alanları (7. madde izinleri, ÇED, Orman, GSM vs.) hakkında bilgi: Basamak şev açısı, basamak yüksekliği, genişliği ve basamak sayısı: Şevlerde tehlikeli durum olup olmadığı hakkında bilgi: Patlatmaların çevreye etkisine ilişkin bilgi: Patlayıcı madde deposu var ise gerekli tedbirler hakkında bilgi: 15 günlük üretim ve stok miktarı (ton, kg, gr, ,m3 , lt, vs): Üretimi yapan hakkında bilgi (ruhsat sahibi, rödövansçı, taşeron vs): İşletme faaliyetlerinde çalışan personel sayısı: Üretim yöntemi hakkında bilgi: Yeraltı ocaklarında havalandırma sistemi hakkında bilgi: Doğal ( ) Cebri ( ) Yeraltı çalışma yerlerinin insanın kaçmasına imkân verecek şekilde en az iki ayrı yolla yerüstüne bağlı olup olmadığı hakkında bilgi: Galeride kullanılan tahkimat hakkında bilgi: Yer altı ocaklarında insan ve maden nakliyesi hakkında bilgi: Yeraltında kullanılan patlayıcı madde ve kapsül hakkında bilgi: Ocak/ocaklarda faaliyetlerin projeye uygun yürütülüp yürütülmediği hakkında bilgi: İmalat ve havalandırma planının her ay kayıtlara işlenip işlenmediği hakkında bilgi: Grizulu ocaklarda elektrik tesisatında ana devre kesici olup olmadığı hakkında bilgi: Grizulu yeraltı kömür ocaklarında elektrik tesisatının ve motorlarının alevsızdırmazlıközellikte olup olmadığı hakkında bilgi: Diğer Hususlar (Yukarıdakilerin dışında tespit edilen eksiklik, hata ve önerilerle ilgili bilgiler belirtilecektir.): *: Denetim tarihi itibariyle tespit ve önlemlere yer verilecektir

maden ruhsat Koordinat noktalarını belirlerken nelere dikkat etmem gerekir

Noktalar saat ibresi dönüş istikametinde sırayla belirlenmeli, doğrular birbirlerini kesmemelidir. Müracaat edilecek alan tek poligon şeklinde belirlenmelidir. Belirlenen nokta hangi paftaya ait ise o paftanın adı yazılmalıdır.    

Madenlerden devlet hakkı nasıl hesaplanır?

Üretilen madenlerden alınacak Devlet hakkı, I. Grup ve V. Grup madenler ile mıcır, kaba inşaat, baraj, gölet, liman, yol gibi yapılarda kullanılan her türlü yapı hammaddelerinde ocak başı satış tutarının %4'ü, diğer grup madenlerde %2'sidir.

Maden Yasasında Ruhsat ve İzin

Maden işletme ruhsatının alınmasından itibaren, işletme faaliyetine başlayabilmek için, Yasa’nın 7. maddesinde belirtilen zorunlu izinlerin alınması gerekecektir. Temel üç izin ise, ÇED Belgesi, Mülkiyet İzni ile İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı’dır.  İzinlerin işletme ruhsatı alınmasından itibaren üç yıl içinde tamamlanmasının gerekmektedir.

Maden Yasasında Ruhsat ve İzin
Maden Yasası’nın tanımlar başlıklı 3. maddesinde; İşletme Ruhsatı: İşletme faaliyetlerinin yürütülebilmesi için verilen yetki belgesi. İşletme İzni: Bir madenin işletmeye alınabilmesi için izin” olarak tanımlanmaktadır.

Uygulama Yönetmeliğinin 4. maddesinde;
Maden İşletme Faaliyetleri: Üretime yönelik hazırlık çalışmaları ve üretim yapılması için gerekli faaliyetler, olarak tanımlanmıştır.

Yukarıda aktarılan tanımların İşletme Ruhsatı ve İşletme İzninin ne olduğunu tam olarak karşılamamaktadır. Ruhsat ve izin sözcüklerine, Maden Yasası ve uygulamalarında farklı anlamlar yüklenmiştir. Ruhsat; maden sahasını çevreleyen sınırları gösteren ve bu sınırlar içerisine aynı grup ruhsatların başkalarına verilmesini engelleyen bir bütün olarak kabul edilirken, İzin; fiili olarak ruhsat sınırları içerisinde maden işletme faaliyetlerinin yapıldığı ya da yapılacağı yer olarak kabul edilmiştir. Ruhsat sahibi; ruhsat sahası sınırları içinde kalmak kaydıyla ve görünür rezervi belirlemek suretiyle işletme izin alanı oluşturabilir. İzin alanı işletme ruhsatı verilmesi aşamasında idare tarafından yerinde görülerek kesinleştirilir. Ancak, Yasa’nın 7. maddesinin zorunlu kıldığı izinlerin (ÇED, Mülkiyet, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı) alınmasından sonra bu alana işletme izni verilir. İşletme izni olmadan çalışılması halinde ise faaliyet durdurulur, teminat irad kaydedilir ve faaliyetin devam ettirilmesinin, itiyat haline getirilmesi durumunda da ruhsat iptal edilir.

İşletme ruhsatı, işletme projesinin uyumluluğu sonucu ruhsat alanında görünür+muhtemel rezervin belirlenmesi üzerine verilen bir belge, işletme izni ise işletme ruhsatının alınmasından sonra Yasa’nın zorunlu kıldığı izinlerin alınarak üretim faaliyetlerinin yapılabileceği yer olarak tanımlanabilir.

İşleme izni için alınması gereken üç temel izin belgesi ; 

1- ÇED

2- Mülkiyet İzinleri

3-İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı’dır.

MADEN ARAMA AŞAMASINDA FİNANSMAN SORUNLARI VE MTA’NIN ROLÜ

Madenciliğe ihtiyaç bir ülkenin nüfus artışı ve çok düşük büyümeler göstermesi halinde bile, genellikle % 3’ün üzerinde bir artış göstermektedir. Bu da içinde bulunduğumuz son yüzyılda madencilik üretiminin bu yüzyılın sonuna kadar iki kat artacağını göstermektedir. Bu gösterge, arama faaliyetlerinin artması gerekliliğini, proje uygulama ve işletme yatırım finansmanının da daha büyük boyutlara çıkacağı sonucunu göstermektedir.

Madencilikteki büyüme oranının büyük payının gelişmekte olan ülkelerde gerçekleşeceği görülmektedir. Bu nedenle, bu ülkelerde yüzyılımızın sonuna kadar dört katına çıkacağı öngörülmektedir.

Madencilik sektörü, emtia fiyatları nedeni ile madenci kuruluşları ve madencilik dışı yatırımcıları  sektörden uzaklaştırmaktadır. Bu nedenle özellikle ülkemizdeki yeni madencilik  projelerine finansman sağlanması, birçok projenin önünü tıkayan ve gecikmelerine neden olan bir süreç olarak gözlenmektedir.

Ayrıca madencilik yatırımlarının uzun süreli ve büyük finansmanlar istiyor olması, geri dönüş sürecinin çoğu projede uzun sürmesi ve emtia fiyatlarına bağlı olarak projelerin karlılıklarının sürekli değişmesi, yatırımcıları madenciliğe daha mesafeli durmaya zorlamakta ve öz kaynaklarına etki etmeyecek farklı finans arayışlarına girmektedirler.

Sektörün bu tür piyasa koşullarından etkilenmesini en aza indirmek ve ilk yatırım aşamasında sektörü desteklemek için dünyada farklı ülkelerde farklı destek yöntemleri uygulanmaktadır. Ülkemizde de bu tür uygulamalara geçilmesi gerekmekte olup, gerekli mevzuatın tamamlanarak hayata geçirilmesi sektör için son derece önemlidir.

Bir maden projesini destekleme aşamasında kullanılacak olan yatırım finansı da iyi irdelenmeli, doğru, net, kabul edilebilir ve öngörülen projeyi tamamlayacak tüm etmenler göz önüne alınarak hazırlanmış olmalıdır. Bunun yanı sıra, kullanılacak olan finansman da aktarılacağı işin çeşidine ve alınan riske göre madencilikte 2 ana gruba ayrılmaktadır. Bunlar :

 • Arama ve Rezerv Geliştirme Aşamaları için Yüksek Riskli Finansman
 • İşletmeye Geçiş ve Üretim Aşamaları için ise Düşük Riskli Finansman

olarak  adlandırılabilir.

Yüksek riskli ve düşük riskli finansman için bulunacak fon ve finans kaynaklarının yapısında önemli farklılıklar bulunmaktadır. Madencilik projelerinde yüksek riskli finansman için kıt olan finansman kaynaklarının sağlanıp, arama çalışmalarının tamamlanmasından sonra, eğer proje ekonomik ise işletmeye geçiş ve üretim aşamaları için gerekli olan finansman daha kolay olarak çözülebilmektedir.

Arama, Rezerv  Geliştirme Aşamalarında Riskli Finansman

Bu aşamada ana finans kaynakları genellikle çalışmanın yapıldığı yerin bulunduğu yurt içi kaynaklarından oluşur. Bunlar; kamu fonları ve özel sermaye olarak 2’e ayrılabilir. Bazı durumlarda ise yabancı fonlardan küçük yardımlarda sağlanabilir. Türkiye’de en güçlü  kamu fonlarını maden arama için kullanabilen kamu kuruluşu, Maden Tetkik ve Arama Enstitüsüdür. (MTA) Ancak ülkemizde tüzel kuruluşlara ve şahıslara verilen ruhsatlar üzerindeki arama faaliyetlerin de MTA’nın veya diğer hiçbir kamu katkısı bulunmamaktadır. Kamu kuruluşları sadece kendi girişimleri olarak faaliyet gösterdikleri faaliyetlerde kendi kaynaklarını kullanmaktadır. (Eti Maden, TKİ vb.)

Dünyada çoğu ülkede, özel sektör madencilerinden maden aramada kullanılan kamu fonlarına öz kaynak katkısı veya kamu maden arama kuruluşlarına bir miktar fon-finans aktarılması zorunludur. Hatta bu oran madencilikte gelişmiş olan ülkelerde toplam arama finansmanının %80’ine kadar çıkmakta, madencilikte en büyük ülke olan Amerika,Kanada ve Avusturalya’da kamu fonlarının arama çalışmalarına yaptığı finans desteği ortalaması da %69 seviyelerindedir.

Dünyada böyle olmasına rağmen, ülkemizde toplanan ruhsat harçları ve ruhsatlara ilişkin alınan hiç bir nakit girdi, şu ana kadar sektörün gelişmesine yönelik hiç bir alanda kullanılmamakta, direkt olarak hazine hesaplarına aktarılmaktadır. Buna paralel olarak ülkemizde arama çalışmalarında yapılacak faaliyetlerin tamamı ruhsat ve sahibinin teknik altyapısına ve finansal gücünden beklenmektedir.

Türkiye’de 2016 yılında hali hazırdaki işletme ruhsatlarından tahsil edilecek olan ruhsat sayısı ve alan büyüklüğüne göre alınacak olan minimum tutarlar üzerinden MİGEM aracılığı ile tahsil edilen ruhsatların harçları büyüklüğü aşağıdaki tabloda görülmektedir.

Tablo1

Bu tabloda anlaşılacağı üzere sadece işletme ruhsat harçlarının büyüklüğü 414,5 milyonTL’dir. Sadece bu harçlar üzerinden diğer  arama çalışmalarında kullanılmak üzere %20’lik bir fon MTA’a aktarılsa, 82,9 milyon TL civarında bir kaynak oluşturulmuş olur. Bu rakamlar ile Türkiye şartlarında yaklaşık 331.000 metre karotlu sondaj,  250 metre derinliğinde  1325 sondaj kuyusu yapılabilir.

Türkiye’de MTA’nın 2012,2013 ve 2014 yıllarında yaptığı sondaj metraj miktarı yıllık 150.000-175.000 metre arasında arasında olduğu bilinmektedir. Bu fon ile sadece MTA’nın sondaj yapabilme kapasitesi 3,2 kat artmaktadır.

Veya benzer şekilde ayrılacak olan bir yıllık bu fon ile, yaklaşık 1500 saha üzerinde 1/1000 ölçekli detay jeoloji ve jeofizik çalışması yapılabilir.

Arama süreci, hem teknik bir yük olarak, hemde finansal yük olarak sadece özel sektör olarak faaliyet gösteren firmaların üzerine bırakılmaktadır. Bu nedenle  Türkiye’de verilmiş olan arama ruhsatlarının üzerinde yeterli büyüklükte, yeterli detayda yani sahayı aydınlatacak yeterli arama çalışmaları yapılamamakta, bunun neticesinde de ya ruhsatın atıl durumda beklemesine yada yanlış ve yetersiz arama çalışmaları neticesinde kötü ve verimsiz maden projelerine dönüşmektedir.

Yukarıda bahsi geçen noktada ülkemizde MTA bu noktada aktif olarak görev alabilir. MTA’nın arama ruhsatlarında arama çalışmalarına dahil edilmesi  sayılamayacak birçok avantaj sağlayacaktır. Bunlardan en önemlileri:

 • Sahadaki aramalar yeterli teknik altyapı ile desteklenebilir.
 • Aramalar bir kamu kurumunda olması sebebi ile daha objektif değerlendirilebilir
 • Gruplandırılacak ve paylaşılacak iş terminleri ile daha çabuk ve etkili neticeler alınabilir.
 • Arama safhasında, sık sık karşılaşılan ruhsat sahibi girişimci kuruluşun arama sürecinden çeşitli nedenlerden ötürü vazgeçmesi durumunda ruhsat MTA’nın denetiminde çalışmalarına devam edilerek saha kamuya veya başka özel sektöre gerçekleşebilecek bir yatırım için devredilebilir.
 •  Arama çalışmalarından çıkan neticelere göre, MTA vasıtası ile manüpüle edilmemiş, şeffaf, kamu onayından geçmiş bir rezerv tesbiti sonucu alınacağından ileri aşama finansman sorunun üzerindeki güvenilirlik baskısıda büyük ölçüde azaltılmış olacaktır.
 • Arama çalışmaları aşamasında özel yatırımcının karşılaştığı kamuoyu baskısı ve çevresel yanlış anlaşılmalar da MTA gibi bir kamu kurumunun da işin içinde olması sebebi ile azalmış olacaktır.
 • Alınacak olan izin, veya arama aşamasında bazı yatırımcıların yaptığı izinsiz arama çalışmaları gibi faaliyetler MTA’dan ötürü kolaylıkla engellenmiş olacaktır.
 • Arama faaliyetleri sonrası, ruhsatın ve sahanın detay bilgileri kamu arşivinde kalmış olacak, özel yatırımcının sahadan çekilmesi durumunda dahi bu değerli veriler bir sonraki yatırımcı için sayısız avantajlar sağlayacaktır.

Bu yazımda üzerinde durduğum ve geliştirilmesi  gereken konu olan, Migem’e (Maden İşleri Genel Müdürlüğü) verilen ruhsat harçları, teminatları ve diğer ödenen tutarların bir kısmının MTA’a aktarılmasıdır. Bu konuda MTA’nın yaklaşımı da önemli olup, gerekli görülmesi durumunda farklı bir kamu kurumu da bu alanda aktive edilebilir.

alıntı: mehmet saatçi maden mühendisi

ARAMA DÖNEMİNDE SEVK FİŞİ

İşletme ruhsatı ve izin ruhsatının düzenlenmesine müteakip, üretilen maden  sevk fişi olmadan nakledilemez. Kullanılması zorunludur. Bu suretle talebiniz üzere  Maden İşleri Genel Müdürlüğüne bedellerini yatırarak alınacak fişlerinin tarafınıza gönderilmesi hizmetidir.

5177 Sayılı Kanun İle Değişik 3213 Maden Kanunu;
Madde 12.- Üretilen madenin sevk fişi ile sevkiyatı zorunludur. Konveyör ve boru hattı ile sevkiyat, ocak ve tesis mesafesi, nakil güzergahının durumu, cevherin tüvanan, konsantre, yarı mamul ve mamul olarak taşınması göz önüne alınarak sevk fişi kullanımı ile altın, gümüş, platin gibi kıymetli metallerin entegre tesislerinde ve zenginleştirme tesisleri ile bu tesislerden elde edilen ürünlerin sevk fişi kullanımı ve denetimi ile ilgili hususlar yönetmelikle belirlenir.

Ruhsat sahibi tarafından sevk fişi olmaksızın maden sevk edildiğinin mülkî idare amirliklerince tespit edilmesi halinde, söz konusu madenin ocak başı satış bedelinin üç katı tutarında idarî para cezası verilir.

Denetim ve inceleme sonucunda, yaptığı üretim ve sevkiyatı bildirmediği tespit edilen ruhsat sahiplerine, ödenmesi gereken Devlet hakkına ilaveten bildirilmeyen miktar için hesaplanacak Devlet hakkının on katı tutarında idarî para cezası verilir.

Ruhsat veya işletme izni olmadan üretim faaliyetinde bulunulduğunun tespiti halinde, üretilen madene mülkî idare amirliklerince el konulur. Bu kişilere, bu fıkra kapsamında üretilmiş olup el konulan ve el konulma imkânı ortadan kalkmış olan tüm madenin, ocak başı satış bedelinin beş katı tutarında idarî para cezası uygulanır. Bu şekilde maden çıkartılması ve/veya sevk edilmesi Devlet malına karşı işlenmiş fiil sayılır. Bu fiili işleyenler adlî takibat yapılmak üzere ilgili makamlara bildirilir. El konulan madenler, mülkî idare amirliklerince satılarak bedeli özel idareye aktarılır.

Ticarî amaç taşımayan ve köylülerin kendi zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere köy muhtarının yazılı izni ile üretilip sevk edilen yapı hammaddeleri için bu madde hükmü uygulanmaz. Harç ve Devlet hakkı alınmaz.

MERA VASIFLARININ KALDIRILMASI

Üretim faaliyeti gerçekleştirilen  alanın mülkiyeti mera arazisi olarak planlara işlenmiş ise  bu alanının madencilik faaliyetinde süreli kullanılması için mera vasfının kaldırılması hizmetidir.

Maden Yasasında Ruhsat ve İzin

Maden Yasası’nın tanımlar başlıklı 3. maddesinde; İşletme Ruhsatı: İşletme faaliyetlerinin yürütülebilmesi için verilen yetki belgesi. İşletme İzni: Bir madenin işletmeye alınabilmesi için izin” olarak tanımlanmaktadır.

Uygulama Yönetmeliğinin 4. maddesinde;
Maden İşletme Faaliyetleri: Üretime yönelik hazırlık çalışmaları ve üretim yapılması için gerekli faaliyetler, olarak tanımlanmıştır.

Yukarıda aktarılan tanımların İşletme Ruhsatı ve İşletme İzninin ne olduğunu tam olarak karşılamamaktadır. Ruhsat ve izin sözcüklerine, Maden Yasası ve uygulamalarında farklı anlamlar yüklenmiştir. Ruhsat; maden sahasını çevreleyen sınırları gösteren ve bu sınırlar içerisine aynı grup ruhsatların başkalarına verilmesini engelleyen bir bütün olarak kabul edilirken, İzin; fiili olarak ruhsat sınırları içerisinde maden işletme faaliyetlerinin yapıldığı ya da yapılacağı yer olarak kabul edilmiştir. Ruhsat sahibi; ruhsat sahası sınırları içinde kalmak kaydıyla ve görünür rezervi belirlemek suretiyle işletme izin alanı oluşturabilir. İzin alanı işletme ruhsatı verilmesi aşamasında idare tarafından yerinde görülerek kesinleştirilir. Ancak, Yasa’nın 7. maddesinin zorunlu kıldığı izinlerin (ÇED, Mülkiyet, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı) alınmasından sonra bu alana işletme izni verilir. İşletme izni olmadan çalışılması halinde ise faaliyet durdurulur, teminat irad kaydedilir ve faaliyetin devam ettirilmesinin, itiyat haline getirilmesi durumunda da ruhsat iptal edilir.

İşletme ruhsatı, işletme projesinin uyumluluğu sonucu ruhsat alanında görünür+muhtemel rezervin belirlenmesi üzerine verilen bir belge, işletme izni ise işletme ruhsatının alınmasından sonra Yasa’nın zorunlu kıldığı izinlerin alınarak üretim faaliyetlerinin yapılabileceği yer olarak tanımlanabilir.

Migem İş Takibi, Maden İşleri Genel Müdürlüğü

MİGEM'e İlk Müracaat Nasıl Yapılır ?

İlk Müracaat ruhsat taban bedeli yatırılarak Maden İşleri Genel Müdürlüğüne (MİGEM) e yapılmaktadır.
 • Öncelikle müracaat yapılan alanın 6 derecelik koordinatları ve pafta adı belirlenmelidir.
 • Müracaat yapılacak alanın Yasada belirtilen alanı aşmadığına dikkat edilmelidir.
 • Müracaat yapılacak alanın MİGEM den boş olup olmadığı kontrol edilmelidir.
 • Müracaatın hak sağlayıp sağlamadığı MİGEM tarafından aynı gün bildirilir.
 • Müracaatların hak sağlaması halinde iki ay içinde ruhsat bedeli ve müracaat formunda
 • belirtilen evraklar ile ön inceleme raporu, maden arama projesi, mali yeterlik belgeleri,
 • Ruhsat bedelleri tamamlanarak ruhsat alımına hak kazanılır
Gerekli bilgi ve detaylar için bize ulaşabilirsiniz;

Maden izinleri (Yetkili Tüzel Kişilik), Çev-Med Çevre olarak ÇED Raporu hazırlama (ÇED Belgesi alma), Çevre Danışmanlık ve Enerji Yatırım hizmetleri konusunda bakanlık tarafından yetkilendirilmiş bir firma olarak çözüm ortağınız olmakta olup, her türlü soru ve bilgilendirme için aşağıdaki irtibat numaramızdan bize ulaşabilirsiniz.

Mera Vasfı Değişikliği

İşletme İzin Alanı içerisinde kalan mera arazinsin Mera Kanunu kapsamında vasfının değiştirilerek madencilik yapılması için tahsis edilmek üzere bu kapsamda hazırlanan projedir.

ÇEV-MED ÇEVRE; Yetkili Tüzel Kişilik olarak Maden projesi için uygun tesis yerinin belirlenmesi aşamasından başlayarak, tesisin kurulması, faaliyete hazır hale gelmesi ve işletmeye alınmasına süreçlerinde ilgili mevzuatlar çerçevesinde gereken tüm izin ve belgelerin alınması sürecinde proje/işletme sahiplerine bilgi ve tecrübelerimizle çözüm ortaklığı sunmaktayız. Madencilik faaliyetleriniz için gerekli olan izinlerin alınması ve ileri teknoloji taramalar ve 3 Boyutllu modelleme ile rezerv ve değer tespiti çalışmaları sonucunda, yatırımızın uygulanabilirliğini en doğru şekilde ortaya koymaktadır

MADENCİLİK FAALİYETLERİ

 Alan sorgulama işlemleri

 Arama Ruhsat Alımı ve Devir İşlemi

 İşletme Ruhsat Alımı ve Devir İşlemi

 Arama Faaliyet Raporu Hazırlanması

 Arama Dönemi Üretim İzin Belgesi Alınması

 İşletme Projesi Hazırlanması (Açık / Kapalı İşletme)

 Birleştirme Talepli İşletme Projesi Hazırlanması

 İşletme İzni, Sevk Fişi Alımı ve Nezaretçi Ataması

 29. Madde Evraklarının Hazırlanması (İmalat Haritası Hariç)

 İmalat Haritası Hazırlanması (Sahanın İşletme Yönetimine ve Ölçüm Yapılacak Alana Göre Belirlenecektir.)

 Saha Mülkiyet Belirleme İşlemleri

 Patlayıcı Madde İzin Yazısı Alınması

 Mera Vasfı Değişikliği Dosyanın ve Toprak Koruma Projelernin Hazırlanması

Ön Arama Faaliyet Raporunun Hazırlanması

5995 sayılı kanunla değişik 3212 sayılı maden kanunu uygulama yönetmeliğine göre arama ruhsatının düzenlemesinden itibaren bir yıla kadar ön arama dönemidir. Bu kanuna göre bu süreç içerisinde ön arama faaliyet raporunun verilmesi zorunludur.

Maden Arama Projelerinin Hazırlanması

2b, 3, 4 ve 5.grup madenlere arama ruhsatı almak için MİGEM’ e müracaat yapılır. İlk müracaattan sonra hak sağlayan tüzel ya da gerçek kişiler 2 aylık süre içerisinde maden arama projesi ile MİGEM’e başvuruda bulunmak zorundadırlar.

Ön İnceleme Raporunun Hazırlanması

5995 sayılı kanunla değişik 3212 sayılı maden kanunu uygulama yönetmeliğine göre 1. Grup ve 2a grup madenler dışındaki gurupların ilk müracaat sonrası verilen 2 aylık süre içerisinde arama projesi ile birlikte ön inceleme raporu vermesi zorunludur.

Maden Ocağı Detay Arama Dönemi

Detay arama dönemi: Yükümlülüğünü yerine getiren ruhsat sahipleri IV. ve VI. Grup madenlerde dört yıl detay arama dönemine hak sağlar. Detay arama döneminde her yıl, görünür maden rezervine ilişkin bilgileri ve bu dönemde yapılan arama faaliyetlerine ilişkin yatırım harcamalarını gösteren detay arama faaliyet raporunun ( ek form-9) verilmesi zorunludur. Bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi ve/veya arama ruhsat süresi sonuna kadar işletme ruhsat talebinde bulunulmaması durumunda teminat irad kaydedilerek ruhsat iptal edilir.

- Diğer gruplardaki ruhsatlarda ( IV. ve VI. Grup madenler hariç) genel arama dönemi sonuna kadar rezerv bilgilerini de içeren arama faaliyet raporu ile birlikte işletme projesinin verilmesi zorunludur.

- Arama döneminde teknolojik araştırma, geliştirme, pilot çalışmalar ve pazar araştırmaları yapmak üzere arama faaliyet raporu ile birlikte müracaat eden ruhsat sahibine, Genel Müdürlükçe görünür rezervin %10'una kadar maden üretim ve satış izni verilebilir. Burada dikkat edilecek durum arama döneminde yapılacak üretimde mülkiyet izinleri ve CED izinin de alınacak olmasıdır.

Maden Ocağı Ön Arama Dönemi

n arama dönemi: Arama ruhsatının düzenlenmesinden sonraki ilk bir yıl ön arama dönemidir. Ön arama süresi sonuna kadar, maden arama projesinde belirtilen faaliyetlerin tamamlandığını ve bu faaliyetlere ilişkin yatırım harcamalarını gösteren ön arama faaliyet raporunun ( ek form-7) verilmesi zorunludur. Aksi takdirde teminat irad kaydedilerek ruhsat iptal edilir. Yükümlülüğünü yerine getiren ruhsat sahipleri IV. ve VI. Grup madenlerde iki yıl, diğer gruplarda bir yıl olmak üzere genel arama dönemine hak sağlar.

Madencilikte Muhtemel Rezerv

Madencilikte Muhtemel Rezerv

İki boyutu ile belirlenmiş olan ve devamlılığı konusunda görünür rezerve nazaran daha büyük risk taşıyan maden kütlesini belirleyen bir kavramdır.
Prospeksiyon çalışmaları, jeolojik ve jeofizik etüdleri tamamlanan, madenin muhtemel bulunduğunu gösteren jeolojik etkenler bu aşamada bilinmektedir. Kuyu, yarma, galeri gibi madencilik faaliyetlerinin veya sondajların çok geniş aralıklarla yapılmış olması nedeniyle sınırları ve devamlılığı görünür rezervde olduğu kadar gerçekçi ve etkili değildir. Dolayısıyla işletme hesaplarına ve planlama çalışmalarına esas teşkil edilebilecek belirliliğe erişmesi için ilave arama çalışmalarını gerektiren rezerv sınıfıdır. Pratikte muhtemel rezervin hata sınırı genellikle ± % 20-40 olarak kabul edilir.

I,II,III,IV,V. Grup Ruhsat Müracaatları ve Alınması

 I,II,III,IV,V. grup ruhsat müracaatı, takibi ve müracaat alanının boş olması durumunda harç ve teminatı yatırılarak ruhsatın alınması ve tarafınıza teslim edilmesidir.
 
Gerekli Belgeler
 
Gerçek Kişilik için;
 
Nufüs Cüzdanı Noter Onaylı
Vergi Numarası
 
Tüzel Kişilik için;
 
Yetki Belgesi
Oda Kaydı
İmza Sirküsü
Ticaret Sicil Gazetesi
Vergi Levhası

TEMDİT PROJELERİ HAZIRLANMASI

Maden işletme ruhsatlarının ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde süresi sonunda  temdit işlemleri için gerekli proje ve haritaların hazırlanması hizmetidir. Süresi sonuna kadar temdit projesi ile talepde bulunulmaz ise ruhsatınız iptal edilir.

5177 Sayılı Kanun İle Değişik 3213 Maden Kanunu; 
Madde 24 
Sürenin bitiminden önce yeni bir projeyle uzatma talebinde bulunulması halinde ruhsat süresi uzatılabilir. Toplam ruhsat süresi altmış yılı geçemez. Altmış yıldan sonraki sürenin uzatılmasına Bakanlar Kurulu yetkilidir.

 

Görünür rezerv ne demek?

Görünür Rezerv: Boyutları, tenörü belirlenmiş üretilebilir kesin cevher miktarı. Ekonomik Cevher: Günün teknik ve ekonomik şartlarında karlı olarak değerlendirilebilecek cevher.

Maden ürünleri nelerdir?


 • DEMİR. Demir madeni geniş kullanım alanına sahip bir madendir. ...
 • KROM. ...
 • 3. BAKIR. ...
 • BOR MİNERALLERİ ...
 • BOKSİT. ...
 • 6. KÜKÜRT. ...
 • 8. FOSFAT. ...
 • 9. KURŞUN VE ÇİNKO.
 • I b ve II (a) Grubu ruhsat müracaat nasıl yapılır?

   I b ve II (a) Grubu müracaatlarında da EK Form 1’deki müracaat evrakı diğer müracaatlardan farklı olarak doğrudan işletme ruhsatı talep edilir. 

  MADEN RUHSATI NASIL ALINIR

  Maden ruhsatları Enerji Bakanlığına Bağlı Maden işleri Genel Müdürlüğünden alınır. Bu birimdeki maden ruhsatları 6 ana grupta toplanmıştır. Bu gruplar 3213 sayılı maden kanununa göre aşağıdaki şekilde gruplandırılmıştır.MarblePort Türkiye'nin Doğal Yapı Taşları Maden Ve Mermer Portalı
   MARBLEPORT

  I. Grup madenler

  a) İnşaat ile yol yapımında kullanılan ve tabiatta doğal olarak bulunan kum ve çakıl. MarblePort Türkiye'nin Doğal Yapı Taşları Maden Ve Mermer Portalı
  b) Tuğla-kiremit kili, Çimento kili, Marn, Puzolanik kayaç (Tras) ile çimento ve seramik sanayilerinde kullanılan ve diğer gruplarda yer almayan kayaçlar.

  II. Grup madenler

  a) Kalsit, Dolomit, Kalker, Granit, Andezit, Bazalt gibi kayaçlardan Agrega, mıcır veya öğütülerek kullanılacak kayaçlar. MARBLEPORT

  b) Mermer, Traverten, Granit, Andezit, Bazalt gibi blok olarak üretilen taşlar ile dekoratif amaçla kullanılan doğal taşlar. MARBLEPORT

  III. Grup madenler

  Deniz, göl, kaynak suyundan elde edilecek eriyik halde bulunan tuzlar, karbondioksit (CO2) gazı (jeotermal, doğal gaz ve petrollü alanlar hariç). Hidrojen Sülfür (7/3/1954 tarihli ve 6326 sayılı Petrol Kanunu hükümleri mahfuz kalmak kaydıyla)

  IV. Grup madenler

  a) Kaolen, Dikit, Nakrit, Halloysit, Endellit, Anaksit, Bentonit, Montmorillonit, Baydilit, Nontronit, Saponit, Hektorit, İllit, Vermikülit, Allofan, İmalogit, Klorit, Sepiyolit, Paligorskit (Atapuljit), Loglinit ve bunların karışımı killer, Refrakter killer, Jips, Anhidrit, Alünit (Şap), Halit, Sodyum, Potasyum, Lityum, Kalsiyum, Magnezyum, Klor, Nitrat, İyot, Flor, Brom ve diğer tuzlar, Bor tuzları (Kolemanit, Uleksit, Borasit, Tinkal, Pandermit veya bünyesinde en az %10 B2O3 içeren diğer Bor mineralleri), Stronsiyum tuzları (Selestin, Stronsiyanit), Barit, Vollastonit, Talk, Steattit, Pirofillit, Diatomit, Olivin, Dunit, Sillimanit, Andaluzit, Dumortiorit, Disten (Kyanit), Fosfat, Apatit, Asbest (Amyant), Manyezit, Huntit, Tabiî Soda mineralleri (Trona, Nakolit, Davsonit), Zeolit, Pomza, Pekştayn, Perlit, Obsidyen, Grafit, Kükürt, Flüorit, Kriyolit, Zımpara Taşı, Korundum, Diyasporit, Kuvars, Kuvarsit ve bileşiminde en az %80 SiO2 ihtiva eden Kuvars kumu, Feldispat (Feldispat ve Feldispatoid grubu mineraller), Mika (Biyotit, Muskovit, Serisit, Lepidolit, Flogopit), Nefelinli Siyenit, Kalsedon (Sileks, Çört). MarblePort Türkiye'nin Doğal Yapı Taşları Maden Ve Mermer Portalı
  MARBLEPORT'tan

  b) Turba, Linyit, Taşkömürü, (ömüre bağlı metan gazı , Antrasit, Asfaltit, Bitümlü Şist, Bitümlü Şeyl, (*)Kokolit ve Sapropel (Petrol Kanunu hükümleri mahfuz kalmak kaydıyla) MARBLEPORT

  c) Altın, Gümüş, Platin, Bakır, Kurşun, Çinko, Demir, Pirit, Manganez, Krom, Civa, Antimuan, Kalay, Vanadyum, Arsenik, Molibden, Tungsten (Volframit, Şelit), Kobalt, Nikel, Kadmiyum, Bizmut, Titan (İlmenit, Rutil), Alüminyum (Boksit, Gipsit, Böhmit), Nadir toprak elementleri (Seryum Grubu, Yitriyum Grubu) ve Nadir toprak mineralleri (Bastnazit, Monazit, Ksenotim, Serit, Oyksenit, Samarskit, Fergusonit), Sezyum, Rubidyum, Berilyum, İndiyum, Galyum, Talyum, Zirkonyum, Hafniyum, Germanyum, Niobyum, Tantalyum, Selenyum, Telluryum, Renyum. MarblePort Türkiye'nin Doğal Yapı Taşları Maden Ve Mermer Portalı
  V. Grup madenler

  Elmas, Safir, Yakut, Beril, Zümrüt, Morganit, Akuvamarin, Heliodor, Aleksandirit, Agat, Oniks, Sardoniks, Jasp, Karnolin, Heliotrop, Kantaşı, Krizopras, Opal (İrize Opal, Kırmızı Opal, Siyah Opal, Ağaç Opal), Kuvars kristalleri (Ametist, Sitrin, Neceftaşı (Dağ kristali), Dumanlı Kuvars, Kedigözü, Avanturin, Venüstaşı, Gül Kuvars), Turmalin (Rubellit, Vardelit, İndigolit), Topaz, Aytaşı, Turkuaz (Firuze), Spodümen, Kehribar, Lazurit (Lapislazuli), Oltutaşı, Diopsit, Amozonit, Lületaşı, Labrodorit, Epidot (Zeosit, Tanzonit), Spinel, Jadeit, Yeşim veya Jad, Rodonit, Rodokrozit, Granat Minarelleri (Spesartin, Grosüllar Hessanit, Dermontoit, Uvarovit, Pirop, Almandin), Diaspor Kristalleri, Kemererit. MarblePort Türkiye'nin Doğal Yapı Taşları Maden Ve Mermer Portalı

  VI. Grup madenler

  Radyoaktif Mineraller ve diğer radyoaktif maddeler.

  Bu gruplarda yer alan madenlerin özellikleri ile bu maddede yer almayan bir madenin grubunun tespitine ait esas ve usuller Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. MarblePort Türkiye'nin Doğal Yapı Taşları Maden Ve Mermer Portalı
  Ruhsatlandırma işlemi gerçek kişiler ve tüzel kişiler adına yapılabilmektedir. Grubu tespit edilen maden öncelikle grubuna göre maden işleri genel müdürlüğünden, o sahanın daha önce ruhsatlı olup olmadığını öğrenmek için, sorgulatma yapılır. Eğer bu sorgulatma sonucunda alanın yada sahanın boş olması durumunda;

  Alanın mühendislik çalışması yapılarak uygun gruba, uygun koordinatlar atanarak bir alan oluşturulur. Bu alanlar;

  I.Grup madenler için 50 HA, II. Grup madenler için 100 HA, III. Grup madenler için 500 HA, IV. Grup madenler için 2000 HA, V. Grup madenler için 5000 HA geçmeyecek şekildedir. MarblePort Türkiye'nin Doğal Yapı Taşları Maden Ve Mermer Portalı
  Alan çalışması yapıldıktan ve alan koordinatlı olarak belirlendikten sonra, Maden İşleri Genel müdürlüğüne ilk başvuru yapılır. Bu işlem için

  1. Ruhsat /sertifika müracaat formu

  2. İlk müracaat taahhütnamesi

  3. Ruhsat talep harcı

  Hazırlanarak ve ruhsat talep harcı yatırılarak başvuruda bulunulur. Ma

  Işletme ruhsatı nasıl alınır?

  İşyeri açma ve çalışma ruhsatı nasıl alınır?
  1. İşyeri Sınıfının Belirlenmesi.
  2. Gerekli Belgelerin Tamamlanması
  3. Başvuru.
  4. İşyerinin Kontrol Edilmesi.
  5. Ruhsatın Kesinleşmesi.  • Çayhane Sokak 27/10 Gaziosmanpaşa
   Çankaya / ANKARA
  • Tel  : 0 312 448 25 22 / 0 312 448 25 18
  • Fax : 0 312 448 25 23
  • Web : www.cevmed.com.tr
  • E-posta : info@cevmed.com.tr

  Çev-Med, Yetkili Danışman Firmadır.