SORU - CEVAPMADEN MÜŞAVİRLİK ( YETKİLİ TÜZEL KİŞİ )


18. Madde Yönetmeliği neleri kapsamaktadır?

6831 sayılı Orman kanunun 18. maddesine göre verilecek izinler;

Ormanlık vasıflı arazilerde içinde; odun kömürü gibi işletilmesinde ağaç kullanılan ocaklar ile hızar ve şerit tesisi kurulmasına, mesafeye bağlı kalmaksızın orman sınırları dışında orman ürünlerini işleyip mamul yada yarı mamul hale getirilecek fabrika tesislerini, define aramasına, arkeolojik kazı ve restorasyon, balık üretim tesisi yapılması gibi izinleri kapsamaktadır.

Not; Kalıntı kazısı ve restorasyonları için sadece Kültür ve Turizm Bakanlığına izin verilir.

Balık üretim tesisi izinlerinde;

Orman sınırları içinde kuluçkalık, su biriktirme gibi balık üretimine yönelik tesislerle birlikte kurulması zorunlu idari büro, bekçi evi, depo, yatakhane gibi geçici tesislere de izin verilir.

Bu izinlere kamu kurum ve kuruluşları yanı sıra gerçek veya tüzel kişilerde başvuruda yapabilmektedir. Serbest orman mühendisi ile anlaşma yapılarak orman izin dosyası başvurusu yapılır.

Erozyon Kontrolü

Organik yapısını yapılan kazılar sonucunda kaybetmiş yamaç yüzeylerinde bitki örtüsünün yok edildiği alanlarda görülmektedir. Yapılacak erozyon kontrol çalışmaları çoğu durumunda çok önemli olmaktadır. Yapılacak işlemlerin yanlış olması durumunda verim alınması pek mümkün olmamaktadır. Bu nedenle öncelikle iyi bir planlama yapılması lazımdır. Erozyon kontrolü yapılması istenen bölgenin iklimi, bakısı, toprak yapısı, yağmur durumu belirlenmelidir. Bu özelliklere göre uygun tohum türlerinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu sebeple bilhassa geniş proje alanları için doğru bir program yapılmasına özen gösterilmelidir. Sahip olduğu iklime uygun olarak yağan yağmurların etkisiyle çimlenmesi gerekmektedir. Bu şekilde doğal bir yol ile oluşturulan bitki örtüsünün oldukça iyi olduğu bilinmelidir. Tohum karışımında uygun unsurların yapılması sonucunda kalıcı ekim yapılması mümkün olmaktadır. Bunun için çok yıllık ya da tek yıllık seçim bilinmelidir. Kökleri taban suyuna inme eğiliminde olan tohumların yanı sıra çiçeklenme dönemlerinde olan tohumlar ayırt edilmelidir. Doğal bitki örtüsüne uygun özelliklere sahip ekim yapılması durumunda erozyon kontrolü çok daha faydalı olacaktır.

Erozyon kontrolü yapılmasının temel hedefi ise mevcut bölgenin ekosisteme kazandırılmasıdır. Bu bölgelerin kazandırılması bazı durumlarda çok uzun yıllar almaktadır. Bitki örtüsünü kazanamayan sahaların ise erozyon tehdidine her zaman açık olacağı bilinmelidir. Bu durumda kurtulmak içinde ileri teknolojiye sahip ürünlerin kullanıldığı görülmektedir. Hydroseeding Teknolojisi kullanılarak önemli bir oranda başarılı olunması mümkündür. Bu teknoloji sayesinde çok dik yamaçlarda ekim yapılması oldukça kolay olmaktadır. ayrıca toprak stabilize çalışmalarında da oldukça fazla kullanılmaktadır. Yüksek uygulama hızına sahip olması kısa sürede ekim yapılamasını da sağlamaktadır. Hydroseeding Teknoloji ile erozyon iki şekilde önlenmektedir.

Geçici çözüm istenmesi durumunda fiziksel bir uygulama alanında bir süreliğine kullanılmaktadır. Ancak kalıcı bir bitki örtüsünün ortaya çıkmasının amaçlanması istenirse uzun bir süre çalışma yapılması gerekir. Erozyon kontrolü yapılan topraklarda bitki örtüsünün çok daha hızlı bir şekilde çıkması da mümkündür. Bunu sağlamak için toprağın kimyasal yollara güçlendirilmesini sağlayan unsurlarda kullanılabilir. ProGanics Biotic Soil Media bu alanda oldukça çok kullanılmaktadır. Makul bir fiyata alınmasının yanı sıra oldukça verimli olduğu görülmektedir. Yaklaşık 36 kamyon toprak kullanılarak yapılması sağlanan bitki örtüsü 2 tank ProGranics ile de çok daha hızlı sağlanabilir. Bilhassa erozyon ihtimalinin çok yüksek olduğu yerlerde zamanın önemli olmasından dolayı bu seçenek kullanılmaktadır. Kolay ve basit bir şekilde yapılan işlem sonucunda hızlı bir karışıma sahip olmasından dolayı erozyon kontrolü için tavsiye edilmektedir. Bir başka ürün olan ProMatrix de erozyon kontrolünde önemli bir yere sahiptir. Özellikle dik ve orta eğimli yamaçlarda kullanılmaktadır. Flexterra ise esnek büyümeye sahip yamaçlarda kullanılır. Erozyon kontrol Örtülerine göre çok daha iyi bir koruma sağlamasının yanında toprağa hemen yapışan bir teknolojiden de yardım almaktadır. Ayrıca oluşturulan tohumda yüksek nem tutma kapasitesi de çok daha iyidir.

Piknik ve Mesire Yeri İzni

Özellikle büyük şehirlerde piknik ve benzer etkinliklerin yapılabilmesi için özel alanlar düzenlenmektedir. Bu alanların işletmesi bazen belediyelerde, bazen de özel kişilerde olabilmektedir. Bu tür alanların düzenlenmesi ve Piknik ve Mesire Yeri İzni alınabilmesi için yapılması gereken bazı şartlar bulunmaktadır. Bu tür izinlere uzun zmaandır Orman ve Su İşleri Bakanlığı bakmaktaydı. Ancak, yeni hazırlanan bir düzenleme ile başvuru ve müracatlar Odun Dışı Ürün ve Hiznetler Dairesi Başkanlığı’na yapılmaktadır. İlgili daire altında Mesire Yerleri Şube Müdürlüğü bulunmaktadır. Yapılacak olan tüm müracatlar bu birime yapılmalıdır. İnceleme, onay ve ruhsat işlemleri Mesire Yeri Şube Müdürlüğü tarafından karşılanmaktadır.

Orman içinde yapılan bu alanların belli bir planlama doğrultusunda gerçekleşmesi şarttır. Doğayı koruma ve uygun bir şekilde dizayn etmek için gerekli olan incelemeler bu birim tarafından yapılmaktadır. Bu tür alanlar, halkın ormanlardan daha fazla faydalanması için düzenlenmektedir. Sosyal, sportif, kültürel ve benzer etkinlikler piknik ve mesire yerlerinde yapılabilmektedir. Bu tür yerleri yapmak isteyen ve bunun için Piknik ve Mesire Yeri İzni almak isteyenlerin başvuru adresi yukarıda belirttiğimiz gibidir. Orman içi dinlenme tesisi olarakta isimlendirilir. İlgili alanın ormandan ayrılmış olması şarttır. Bakanlık düzeyinde yetkilendirilen kurumlar bu çalışmaları yapmaktadır. İnsanların eğlenme, dinlenme, güzel zaman geçirme ve piknik yapma gibi ihtiyaçlarını karşılamak için yapılan düzenlemelerdir. Başvuru işlemleri için Rekreasyon değerlendirme tablosu gerekmektedir. Bu belge orman genel müdürlüğüne gönderilmektedir. İlk etapta mesire yeri teklif raporu düzenlenmektedir. Teklif edilecek alanın belli şartlara uygun olması istenen şartlardan biridir. Bu şartlar için yönetmeliği inceleyebilirsiniz. İlgili sahanın kullanım amacı net olarak belirtilmelidir. Bu noktada dinlenme, piknik, eğlenme, spor veya kültürel etkinlik durumu net olarak planlanmalıdır. İlgili saha için alt yapı raporları çıkarılmalıdır. Yine aynı şekilde üst yapı bilgileri tespit edilmelidir. Ada, parsel ve pafta bilgileri net olarak bildirilmesi zorunludur. Bu bilgilere göre ilgili kurum gerekli incelemeyi yapacaktır.

Son aşamada kanaat ve sonuç ilgili birim tarafından belirtilecektir. Prosüdür ve yönetmeliklere uygun olan alanlara ruhsat izni verilecektir. Kişisel veya kurumsal olarak Piknik ve Mesire Yeri İzni alınabilmektedir. Ancak, defalarca belirttiğimiz gibi pek çok ön şartın uygun olması gerekmektedir. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde çok sayıda insan yaşamaktadır. Haftasonu tatillerinde ve diğer boş zamanlarda nefes alabilecek, oksijen depolayabilecek ve farklı bir hava koklanabilecek yerlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu anlamda ortaya çıkan ihtiyacı piknik ve mesire yerleri karşılamaktadır. İlgili alanlar için gerekli olan izin ve ruhsat işlemleri için başvuru süreçleri belli yönetmeliklerle düzenlenmiştir. Tüm detaylarını belirttiğimiz yazımızın daha fazlası için bakanlık üzerinden bilgi talep edebilirsiniz. Toplumsal olarak fayda sağlayacak olan her türlü proje için devlet desteği ve teşviği mevcuttur.

MADEN İŞLETME PROJELERİ, (İŞLETME PROJELERİ)

Kurumumuzun verdiği hizmetler açık ocak işletmeciliği ve yeraltı maden ocağı işletmeciliği için detaylı bir made tasarımı ve maden yerleşim planlaması, üretim zamanlaması ve ekipman seçimini de içeren iş tanımlanm ası/fizibilite ve ekonomik değerlendirme çalışmalarını da kapsar.

I (b) ve II (a) grubu madenlerin işletme ruhsatı müracaatı MADDE 22 - (1) I (b) ve II (a) G rubu madenlere işletme ruhsat müracaatı için talep harcı yatırılıp Ek Form-1'de örneği verilen dilekçe ile maden ismi belirtilerek işletme r uhsat müracaatı yapılır. Uygun olan alanlar müracaat tarihi itibarıyla iki ay süre ile rezer ve edilir. Bu sürede müracaat sahibi, işletme ruhsat talep harcını, işletme ruhsatı harcı ve teminatını, Ek Form-2'de istenen belgeleri, görünür rezerv bilgilerini, çevre ile uyum planını da içeren E k Form-10'a uygun olarak hazırlanmış ve imzalanmış işletme projesini Genel Müdürlüğe vermesi halinde işletme ruhsat hakkı doğar. Aksi halde bu alanlar 2 ay sonunda müracaatlara açık hale gelir. Bu durumda talep harcı hariç ruhsat harç ve teminatı iade edilir.

II (b), III., IV. ve VI. grup madenlere işletme ruhsatı düzenlenmesi ve işletilmesi ile ilgili genel ilkeler MADDE 26 - (1) Arama faaliyeti sonrası görünür , muhtemel ve mümkün rezerv sınırlarının ve büyüklüğünün tespit edilebilm esi için madenin ortalama tenörü, kalitesi veya madenin cinsine göre cevher damar kalınlıkları, kömür için kalori değeri, mermer için üretim kapasitesi, su ve gazların konsantrasyonu, debisi, kapasitesi belirlenir. İşletme projesinin hazırlanmasında kullanılacak verilerin belirlenebilmesi için gerekli aramaların yapılmış olması ve bu faaliyetlerin rezerv bilgilerini içeren II ( b) ve III . Gruplar için hazırlanmış genel arama faaliyet raporu, IV. ve VI. Gruplar için ise detay arama faaliyet raporu ile belgelenm esi zorunludur.

Yetkilendirilmiş tüzel kişilik (ytk) nedir, ne iş yapar?

YTK; Maden İşleri Genel Müdürlüğü (MİGEM) tarafından yetkilendirilerek, Maden Kanunu kapsamında MİGEM’e verilmesi gereken rapor, proje ve her türlü teknik belgeyi hazırlamaya yetkili kılınmış, ilgili yönetmelik kapsamında faaliyetlerini yürütecek tüzel bir kurumdur. Bireysel anlamda hizmet veren maden müşavirlerinin ve 2016 öncesinde hizmet veren teknik nezaretçi hizmetlerinin birlikte kurumsal bir kimlik ile verilmesi hedeflenmiştir. MADENCİTY; bu amaçla almış olduğu YTK yetkisi ile, MİGEM tarafından yasal muhatap ve yetkili bir kurum haline gelmiştir.
Arama ve işletme ruhsat sahipleri, yapacakları sözleşme ile 01.01.2017 tarihinden sonra rapor, proje ve her türlü teknik belgelerini kurumumuz aracılığı ile hazırlayarak MİGEM’e sunabileceklerdir. Firmamız; sektörde öncü olma hede doğrultusunda, güçlü alt yapısı ve alanında uzmanlaşmış profesyonel kadrosu ile sektördeki yerini almıştır. Aldığı sorumluluğun farkında olan; deneyimli, güvenilir ve yenilikleri takip eden kurumsal kimliğimiz ile kanunlara, yönetmeliklere, ticari ve etik kurallara uygun bir şirket politikası izleyerek ruhsat sahiplerinin yanında ve daimi danışmanı olacaktır.

ADEN MÜŞAVİRLİK ( YETKİLİ TÜZEL KİŞİLİK )

ÇEVMED; Maden İzinlerinin Alınması konusunda hizmet vermesi amacıyla "ÇEVMED MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK A.Ş." firmasını hayata geçirmiş olup bu firmamız Maden İzinleri Alınması konusunda kaliteli hizmet anlayışıyla T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Yetkili Tüzel Kişilik olarak yetkilendirilmiştir.

ÇEV-MED; Maden projesi için uygun tesis yerinin belirlenmesi aşamasından başlayarak, tesisin kurulması, faaliyete hazır hale gelmesi ve işletmeye alınmasına süreçlerinde ilgili mevzuatlar çerçevesinde gereken tüm izin ve belgelerin alınması sürecinde işletme sahiplerine bilgi ve tecrübelerimizle çözüm ortaklığı sunmaktayız.

ÇEVMED MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK A.Ş hizmet konuları aşağıda verilmiştir.

 • Alan sorgulama, İlk Müracaat işlemleri
 • Arama Faaliyet Raporu Hazırlanması
 • Arama Ruhsat Alımı ve Devir İşlemi
 • Arama Dönemi Üretim İzin Belgesi Alınması
 • İşletme Ruhsat Alımı ve Devir İşlemi
 • İşletme Projesi Hazırlanması (Açık / Kapalı İşletme)
 • Birleştirme Talepli İşletme Projesi Hazırlanması
 • İşletme İzni, Sevk Fişi Alımı ve Nezaretçi Ataması
 • 29. Madde Evraklarının Hazırlanması (İmalat Haritası Hariç)
 • İmalat Haritası Hazırlanması (Sahanın İşletme Yönetimine ve Ölçüm Yapılacak Alana Göre Belirlenecektir.)
 • Saha Mülkiyet Belirleme İşlemleri
 • Patlayıcı Madde İzin Yazısı Alınması
 • Mera Vasfı Değişikliği Dosyanın ve Toprak Koruma Projelerinin Hazırlanması


İlk Müracaat İşlemleri

3213 sayılı maden kanunu değişik 6592 maden kanunu madde 16 gereğince, II. Grup (b) bende ve IV. Grup madenler dışındaki ruhsatlar ihale ile verilir. I. Grup, II. Grup (a) ve (c) bendi madenler için doğrudan işletme ruhsatı verilir. II. Grup (b) bendi III. Grup ve IV. Grup madenler arama ruhsatı, V. Grup madenler arama sertifikası ile aranır. II. Grup (b) bende ve IV. Grup madenler için yapılan müracaatların işletme ruhsat taban bedeli ödenerek yapılması zorunlu olup müracaatlarda öncelik hakkı esastır.

Maden Alanı İlk müracaat yapılarak hak sahibine tanınan iki aylık sürede maden arama ruhsat bedeli yatırılarak, ön inceleme raporu, maden arama projesi ve mali yeterliliği (2B. ve 4. Grup) içeren yönetmelikte belirtilen hususlara uygun bir şekilde ÇEVMED MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK A.Ş tarafımızca hazırlanır, müracaat evrak ekleri tamamlanarak arama ruhsatı almak üzere Maden İşleri Genel Müdürlüğüne başvuruda bulunulur.

Maden Arama Projesi, Arama Faaliyet Raporları Hazırlanması

Maden Arama Projesinde; projenin amacı açık bir şekilde ifade edilerek müracaat sahibinin beklentisi ortaya konulur. Arama yapılacak sahanın seçiminden başlayıp, kaynak ve rezervinin belirlenmesi, değerlendirilip sınıflandırılması, raporlama aşamasının sonuna kadar geçen tüm maden arama süreci (ön arama, genel arama, detay arama) bir termin planı kapsamında belirtilir. Bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesine yönelik yatırım ve mali yeterlilik bilgileri belgelenir.

Hazırlanan ön inceleme raporu, mali yeterliliği içeren maden arama projesi gerekli ve diğer evraklarla beraber Maden İşleri Genel Müdürlüğüne verilerek ruhsat müracaatı tamamlanır. Ruhsat müracaatının yapılması ve ruhsata hak sağlanması halinde sahada yapılan her çalışma dönemi sonunda ilgili raporlar tarafımızdan hazırlanarak Maden İşleri Genel Müdürlüğüne sunulur. Ilgili üç dönem sırasıyla;

a) Ön Arama Dönemi Faaliyet Raporu
b) Genel Arama Dönemi Faaliyet Raporu
c) Detay Arama Dönemi Faaliyet Raporu

Arama Dönemi Üretim İzin Belgesi Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliğinin 21. Maddesinde belirtildiği üzere gerekli izinlerin alınması ve Maden İşleri Genel Müdürlüğüne ibraz edilip Üretim İzin Belgesinin alınması hizmetidir.

Madde 21- Arama ruhsatı döneminde teknolojik araştırma, geliştirme, pilot çalışmalar ve pazar araştırmaları yapmak üzere genel/detay arama faaliyet raporu ile birlikte müracaat eden ruhsat sahibine, görünür rezervi ortaya çıkarılan ve Genel Müdürlükçe uygun bulunan II (b), III. ve V. Grup madenlerde genel arama döneminde, IV. ve VI. Grup madenlerde ise genel veya detay arama döneminde görünür rezervin %10'una kadar Ek Form-23'te yer alan maden üretim izin belgesi verilebilir.

MADEN İŞLETME PROJELERİ, (İŞLETME PROJELERİ)

Kurumumuzun verdiği hizmetler açık ocak işletmeciliği ve yeraltı maden ocağı işletmeciliği için detaylı bir made tasarımı ve maden yerleşim planlaması, üretim zamanlaması ve ekipman seçimini de içeren iş tanımlanm ası/fizibilite ve ekonomik değerlendirme çalışmalarını da kapsar.

I (b) ve II (a) grubu madenlerin işletme ruhsatı müracaatı MADDE 22 - (1) I (b) ve II (a) G rubu madenlere işletme ruhsat müracaatı için talep harcı yatırılıp Ek Form-1'de örneği verilen dilekçe ile maden ismi belirtilerek işletme r uhsat müracaatı yapılır. Uygun olan alanlar müracaat tarihi itibarıyla iki ay süre ile rezer ve edilir. Bu sürede müracaat sahibi, işletme ruhsat talep harcını, işletme ruhsatı harcı ve teminatını, Ek Form-2'de istenen belgeleri, görünür rezerv bilgilerini, çevre ile uyum planını da içeren E k Form-10'a uygun olarak hazırlanmış ve imzalanmış işletme projesini Genel Müdürlüğe vermesi halinde işletme ruhsat hakkı doğar. Aksi halde bu alanlar 2 ay sonunda müracaatlara açık hale gelir. Bu durumda talep harcı hariç ruhsat harç ve teminatı iade edilir.

II (b), III., IV. ve VI. grup madenlere işletme ruhsatı düzenlenmesi ve işletilmesi ile ilgili genel ilkeler MADDE 26 - (1) Arama faaliyeti sonrası görünür , muhtemel ve mümkün rezerv sınırlarının ve büyüklüğünün tespit edilebilm esi için madenin ortalama tenörü, kalitesi veya madenin cinsine göre cevher damar kalınlıkları, kömür için kalori değeri, mermer için üretim kapasitesi, su ve gazların konsantrasyonu, debisi, kapasitesi belirlenir. İşletme projesinin hazırlanmasında kullanılacak verilerin belirlenebilmesi için gerekli aramaların yapılmış olması ve bu faaliyetlerin rezerv bilgilerini içeren II ( b) ve III . Gruplar için hazırlanmış genel arama faaliyet raporu, IV. ve VI. Gruplar için ise detay arama faaliyet raporu ile belgelenm esi zorunludur.

3 BOYUTLU MODELLEME VE OCAK TASARIMI

Fizibilite edilecek maden yatağında bazı aramalar yapılarak miktar ve kalitenin yani rezerv ve tenör miktarı hakkında bilgi toplamak gerekir. Tespit edilen maden rezervi ve tenörüne göre ocağın üretim yöntemi, üretim planı, üretim miktarı, maden yatağının ömrü gibi birçok parametrede planlamalara gidilmektedir. Bu nedenle yüksek miktarlarda yapılacak yatırım öncesi bu süreç çok önem arz etmektedir. Maden yatağının 3 boyutlu olarak ortaya çıkarılarak haritalanması, "6592 sayılı kanunla değişik 3212 sayılı Maden Kanunu" ile getirilen arama dönemi sırasında yapılması mecbur olan çalışmalar arasında bulunmaktadır.

ÇEV-MED olarak, deneyimli mühendis kadrosu, uygun teknik altyapı ve lisanslı yazılımlarımız ile cevher modelleme, maden üretim metodu seçimi gibi ön fizibilite çalışmalarıyla projelerinizin karlılık durumlarının ortaya çıkarılmasında çözüm ortağınız olmaktayız.

Maden Ruhsatları İçin İhale Dosyalarının Hazırlanması

-B ve II-A Grup Maden ruhsatları ihale yoluyla verilmekte olup; Genel Müdürlük tarafından ihalesi yapılan diğer grup ruhsatlar için gerekli evrakları içeren ihale dosyalarının hazırlanması.
ÇEV-MED ÇEVRE tarafından yapılmaktadır.

ÇEV-MED ÇEVRE; Yetkili Tüzel Kişilik olarak Maden projesi için uygun tesis yerinin belirlenmesi aşamasından başlayarak, tesisin kurulması, faaliyete hazır hale gelmesi ve işletmeye alınmasına süreçlerinde ilgili mevzuatlar çerçevesinde gereken tüm izin ve belgelerin alınması sürecinde proje/işletme sahiplerine bilgi ve tecrübelerimizle çözüm ortaklığı sunmaktayız. Madencilik faaliyetleriniz için gerekli olan izinlerin alınması ve ileri teknoloji taramalar ve 3 Boyutllu modelleme ile rezerv ve değer tespiti çalışmaları sonucunda, yatırımızın uygulanabilirliğini en doğru şekilde ortaya koymaktadır

Madencilik Detay Arama Faaliyet Raporu

Detay Arama Dönemi Faaliyet Raporu ; Genel Arama Faaliyet Raporu kabul edilen ruhsatlar için IV ve VI grup da 4 yıl detay arama ruhsatına geçiş sağlanırken II(b),III ve V. grup işletme ruhsatı hakkı kazanılır. IV ve VI grup da 4 yıllık sürede her yıl Detay Arama Dönemi Faaliyet Raporu Form-9 deki yeterlilik şartlarına göre tarafımızdan hazırlanır;

- Maden yatağının sistemi, tipi, şekli ve modeli gibi nitelikleri ile boyutları dikkate alınarak, 1/2000 veya daha büyük ölçekli topografik harita yapılır ve bu harita üzerine ayrıntılı bir maden jeolojisi işlenerek, jeoloji kesitleri hazırlanır.

- Litoloji birimleri ile maden yatağının jeolojik konumları ve ilişkileri dikkate alınarak, maden yatağının uzanımı, dalımı ve devamlılığı, tavan ve taban kayaçları, ana kaya, yan kaya tanımlamaları ve bunlarıncevherleşme ile ilişkileri ortaya çıkarılır.

- Yeraltı jeolojisi verilerinin elde edilmesine ve maden yatağının üç boyutuyla yüksek güvenilirlikte ortaya konulmasına yönelik yarma, kuyu, sondaj ya da galeri gibi çalışmaların lokasyon sıklığı ve aralıkları ile yerleri belirlenir.

- Alınan örneklerin jeokimyasal analiz sonuçları, jeoistatistik yöntemler kullanılarak değerlendirilir, 1/2000 veya daha büyük ölçekte jeokimya haritaları hazırlanır.

- Sondajlama sistematiği ve lokasyon haritası, sondaj kod ve koordinat tabloları, derinlik, sondaj yöntemi, eğim ölçümleri, cevher ve yan kayaçta karot yüzdeleri, karotlardan örnek alma tekniğine ilişkin bilgiler açıklanır.

- Tesis ve altyapı çalışmaları için yer seçimi yapılır ve bu alanların jeolojik-jeoteknik özellikleri belirlenir, dekapaj ve atık sahası olarak kullanılabilecek alanlar saptanır

- Rezerv sınıflama sistemi ve rezerv hesabında kullanılacak yöntem ve yöntemin esasları ile bu yöntemin seçilme nedenleri açıklanır.

- Maden yatağının ve jeolojik ortamının üç boyutuyla modellenmesi yapılır.

- Detay arama dönemi faaliyetlerine ilişkin yatırım harcamaları belgelenir.

Detay Arama Dönemi Faaliyet Raporları her yıl firmamız jeoloji mühendisi tarafından gerekli düzende hazırlanarak Maden İşleri Genel Müdürlüğüne sunulmaktadır.

Maden Genel Arama Faaliyet Raporu

Genel Arama Dönemi Faaliyet Raporu ;Ön Arama Dönemi Faaliyet Raporu kabul edilen ruhsatlar için IV ve VI grup da 2 yıl, II(b),III ve V. grup için1 yıllık Genel Arama Dönemine hak sağlanır. Bu süreler sonunda ruhsat sahasında yapılan çalışmalar Genel Arama Dönemi Faaliyet Raporu Form-8 deki yeterlilik şartlarına göre tarafımızdan hazırlanır;

- Bu dönem, madenin genel özellikleriyle belirlenmesine yönelik arama dönemidir. Amaç, bir cevherleşme ya da maden yatağının temel jeolojik özelliklerini belirlemek, boyut, biçim, yapı, tenör/kalite ve rezervin kabul edilebilir bir güvenilirlik düzeyinde tahmin edilebilmesini sağlamaktır.

- Ruhsat sahasında gözlenen litolojik birimler uygun ölçekli olarak hazırlanan maden jeolojisi haritasında gerekli tüm detaylarıyla yer alır.

- Cevherleşme/maden yatağının jeolojik ortamı, litoloji birimleriyle alt-üst, yanal ilişki ve geçişleri mostra gözlemleri, yarma, sondaj, kuyu, galeri gibi yöntemlerle yeraltı jeolojisine yönelik ve yüzeye ait veriler toplanarak belirlenir ve maden jeolojisi haritasına işlenir.

- Yeraltı jeolojisi verilerinin elde edilmesine yönelik olarak uygulanacak sondaj, galeri, kuyu ve/veya yarmalar belirli bir sistematik dahilinde, cevherleşme/maden yatağının, yayılımı, uzanımı, eğimi doğrultusu ve benzeri gibi konumu ve boyutları hakkında yeterli bilgi elde edilebilmesine yönelik olarak planlanır.

- Sondajlardan alınan numuneler, uygun görülen aralıklarda ve yeterli sayıda mineralojik-petrografik, jeokimyasal analizlerinin yapılması için örneklenir.

- Genel arama dönemi faaliyetlerine ilişkin yatırım harcamaları belgelenir ve bir sonraki dönemde yapılması öngörülen yatırımlar belirtilir. Genel Arama Dönemi Faaliyet Raporları firmamız jeoloji mühendisi tarafından istenen düzende hazırlanarak Maden İşleri Genel Müdürlüğüne sunulmaktadır.

Maden Ön Arama Dönemi Faaliyet Raporu

Ön Arama Dönemi Faaliyet Raporu; Ara Ruhsatının düzenlenmesinden sonraki 1 (bir) yıllık süreç sonunda Ön Arama Dönemi Faal Rap. Form-7 deki yeterlilik şartlarına gore; o Uygun ölçekli olarak yapılacak olan maden jeolojisi haritası kapsamında; ruhsat sahasının litolojik, litostratigrafik, mineralojik-petrografik, tektonik ve benzeri özelliklerinin belirlenmesine yönelik saha çalışması yapılarak, yüzey verileri toplanır, örnekleme ve ölçümler ile bunların sonuçları jeoloji haritası ve kesitler üzerine işlenir. o Ruhsat sahasındaki mineralizasyon/cevherleşme zonunun yan kayaçla alt- üst, yanal ilişki ve geçişleri belirlenir, cevherleşmenin olası sınırları tespit edilir, tüm bu veriler jeoloji haritası ve kesitler üzerine işlenir. o Ön arama faaliyetlerine ilişkin yatırım harcamaları belgelenir ve bir sonraki dönemde yapılması öngörülen yatırımlar belirtilir.

Ön Arama Dönemi Faaliyet Raporları firmamız jeoloji mühendisi tarafından istenen bir düzende hazırlanarak Maden İşleri Genel Müdürlüğüne sunulmaktadır.

MADEN ARAMA PROJESİ

MÜRACAAT/RUHSAT SAHİBİNİN: Ruhsat Sahibinin Adı ve Soyadı/ Unvanı: RUHSAT BİLGİLERİ: Ruhsatın Grubu ve Numarası: Ruhsat Sahibinin Adresi: Ruhsat Sahibinin Vergi Dairesi ve Vergi Numarası: Ruhsat Sahibinin Tel, Faks, e-posta: PROJENİN ADI: ……… PROJENİN: Başlama Tarihi: Bitiş Tarihi : PROJENİN YERİ: İli : İlçesi : Köyü : Pafta No : (1/25.000) Koordinatları ve Alanı: 1.Başlık: Arama projesinin başlığını belirleyen ve projeye konu edilen olası mineralin/madenin adı, genel konumu, projenin kim/kimler tarafından hazırlandığı başlık sayfası olarak verilecektir. 2. İçindekiler Dizini: Harita, şekil ve tablolar dâhil proje içeriğinin listelenmesi yapılacaktır. 3.Projenin Tanımı: Kısaca yerleşim, mülkiyet durumu, jeoloji ve mineralizasyonu, arama ve geliştirme ile ilgili öneriler, projede yararlanılan her türlü bilgi ve belge üzerine kısa bir özet yapılacaktır. 4.Mülkiyet Durumu: a) Yüzey hakları dâhil olmak üzere mal, mülk ve varsa diğer lisans, ruhsat veya diğer mülkiyet hakları (tesis vs.) ve bunları korumak için önerilen yükümlülükler, b) Tüm çevre yükümlülükleri için mülkiyet durumu ve varsa çalışma yerinin mevcut atık havuzları, atık malzeme alanları ile önemli doğal ve kültürel özellikleri, c) Sahadaki olası cevherin zenginleştirilmesi ile ilgili kırıcı, değirmen, flotasyon, kontrol sistemleri gibi tesis konularında yer seçimi yapılacak alanların mülkiyetlerinin araştırılması, ç) Çalışma özelliklerine göre alınması gereken izinler için öneriler ve çalışma yapmak için alınmış izinler varsa belirtilmesi. 5. Erişilebilirlik, İklim, Yerel Kaynaklar, Altyapı ve Fiziki Coğrafya: a) Topografya, yükseklik ve bitki örtüsü, b) Bir nüfus merkezine ruhsatın yakınlığı ve ulaşımı, ruhsat sahasına erişim, c) İklim ve çalışma sezonu, ç) Proje ile ilgili madencilik işlemlerinde kullanılabilir enerji, su, madencilik personel kaynakları, vs. açıklanacaktır. 6. Sahanın Geçmişi: Varsa, bilinen ölçüde proje üzerinde tanımlamak için her geçmiş ruhsat açısından; a) Önceki ruhsat sahipleri, b) Önceki ruhsat sahiplerinin ya da işletmecilerinin varsa arama ve geliştirme çalışmalarının genel sonuçları, c) Önceki tahminlerinin güvenilirliği ve bu tahminlere göre kategoriler (mineral kaynakları ve uygun mineral rezervi tahmini), ç) Önceki ruhsatlarda varsa üretim bilgileri, d) Varsa kaynak/rezerv bilgisi; araştırılacak ya da keşfedilecek kaynak, mineral, maden türü veya türleri 7.Projenin Gerekçesi: Saha araştırmaları ve varsa test verileri, analiz ve diğer ilgili bilgilerin yorumları, eldeki verilerin yeterliliği, yoğunluğu ve mevcut veri güvenilirliğinin yanı sıra herhangi bir yerdeki belirsizliklerin araştırılması belirtilir. Ayrıca, projenin amacı ve beklentiler açıklanır. 8.Arama Faaliyetleri : Bu Yönetmeliğin; ön arama, genel arama ve detay arama ile ilgili maddelerinde yer alan hususlar,yeterlilik şartı olan EK-1’de yer alan asgari faaliyetlerden az olmamak şartı ile hazırlanır. İnceleme ve araştırmada uygulanması planlanan yöntemler, jeolojik model veya kavramlar ve programlarının, önerilen çalışma programlarının ve ayrıntılarının, ayrıca termin planında gösterilen her aşamanın harcamalar açısından gözden geçirilmesi gerekir. 9.Uygulanacak Yöntemler ve Yapılacak İşler: Araştırma konuları ve araştırma yöntemleri tablo olarak verilecektir. 10.Proje Yürütme Grubu ya da Eleman Yapısı: Projenin uygulanması, bilimsel ve teknik açıdan en iyi bir şekilde desteklenmesi için projenin hazırlık, uygulama ve sonuçlandırma aşamalarında görev alacak yürütme grubu ya da eleman yapısı belirtilir. 11.Proje Termin Planı: Uygulanacak yöntem ve yapılacak işlerin yıllara göre dağılımı tablo şeklinde verilir. 12.Proje İçin Gerekli Donanım ve İşçilik: Kullanılacak araç, donanım ve malzemeler ile işçilik hizmetleri belirtilir. 13.Proje Maliyeti: Proje giderlerinin yıllara göre dağılımı verilir. 14.Referanslar/Kaynaklar: Projede kullanılan her türlü bilgi ve belge, kaynaklar dizininde yer alır. 15.Tarih ve İmza Sayfası; projenin sonunda hazırlayan mühendis/mühendisler ve ruhsat sahibi için imza sayfası. NOT: İmza sahiplerinin projenin tamamının ve/veya bir bölümünün hazırlanmasında kullanılan fikirler ile ilgili yasal yükümlülükleri belirtilmelidir. Proje ile ilgili yetkili kişiler raporunu hangi rapor, görüş veya beyan üzerine kurduğu belirtilmelidir. Bu görüş veya beyan daha sonraları sorumluluk reddi içerebilir. Tüm sayfaların imzalayanlar tarafından paraflanması zorunludur. Açıklama: Atıfta bulunulan bilgilerdeki güven kapsamının, teknik raporun hangi bölümlerinin ve/veya hangi kısımlarının reddi için geçerli olduğu belirtilmelidir. 16.Ekler: a) Projenin ilgili bölümünde harita, plan ve kesitlerin olması gerekir, haritaların tüm önemli özelliklerini gösteren bir indeks ve detaylı yazılı bilgi bulunmalıdır. Bilinen tüm mineralizasyon, anomaliler, yataklar, ocak sınırları, bitki türleri, atıkların depolama alanları, atık alanları ve tüm diğer önemli özelliklerin özel mülkiyet sınırlarına göre gösterilmesi gerekir. Haritalar, çizimler veya diyagramların hazırlanmasında kaynak bilgi kullanılırsa, gelen bilgilerin kaynağı belirtilmelidir. b) Eğer komşu veya mücavir sahalar varsa, kendi konumundaki ve mücavirindeki mineralize yapıların ortak haritalar üzerinde gösterilmesi gerekir. c) Varsa jeokimyasal sonuçlar, jeofizik araştırmalarının sonuçları gösteren haritalar ve onların yorumları dâhil edilmelidir. ç) Çizimler büyük boy olmamalı uygun ölçekte, yeterince özetlenmiş ve basitleştirilmiş ve elektronik dosyalama için uygun olmalıdır. d) Mali yeterlilik belgeleri. AÇIKLAMALAR (1)Projenin amacı; mineral/maden arama, geliştirme ve üretim faaliyetlerine ilişkin bilimsel ve teknik bilgilerin bir özetini ve projenin özel gereksinimlerinin açıklanmasını ortaya koyar. (2)Sektörde kullanılan terimler açısından genel bir tanımlama amacıyla, ulusal olarak kullanılan bazı terimlerin tanımlanması gözden geçirilmelidir. (3)Projede kullanılan teknik terimler için gerekli olan özlü açıklamalar rapora dâhil edilmelidir. (4)Hiçbir açıklama ihtiyacı duyulmaz ve tanımlamalar açısından olumsuz cevaplar gerekmedikçe, tanımlama bilgilendirmeleri ihmal edilebilir. Bu bilgilendirmenin bir başlık altında toplanması yeterlidir. Raporda başka bir başlık altında yeniden tekrarlanması gerekli değildir.

Maden Sahası Fiyat Değer ve Maliyet Tespiti

• Maden sahasının değeri; rezerv miktarı, tenör/kalite düzeyi, istenmeyen mineral veya minerallerin analizi yapılarak buna bağlı zenginleştirme kriterlerinin bulunmasının ardından; gerekli ilk yatırım, işletme giderleri, amortismanlar vb. tüm maliyetlerin detaylı olarak analiz edilmesi sonucunda tespit edilir.
• Çevmed Madencilik, geniş müşteri ve çözüm ortağı yelpazesi sayesinde maden sahanıza ya da ürünüze yeni müşteriler bulur.
• Madeninizin yerli ve yabancı pazardaki durumunu size rapor ile sunarken aynı zamanda ithalat ve ihracat olanaklarını da araştırır.
• Liman Teslimi (CIF) Fiyat Hesaplamaları ve Gemi üstü (FOB) Teslimi Fiyat Hesaplamaları ikinci hizmetimizdir. 

Web ortamında interaktif ruhsat/sertifika müracaatında bulunabilir miyim?

Bununla ilgili çalışmalar devam etmekte olup henüz hizmete girmemiştir. Çalışmalar tamamlandığında ilan edilecektir.


Maden Danışmanlığı

Çevmed madencilik sektöründe mühendislik ve danışmanlık alanında konusunda uzman kadrosu ile hizmet vermektedir. İlkeli ve kaliteli bir çalışma anlayışını benimseyen firmamız, madencilik faaliyetlerinizin tüm aşamalarında karşınıza çıkabilecek teknik ve hukuki sorunları, en iyi şekilde çözmeyi amaç edinmiştir. Müşterilerimize yeni maden yatırımlarında ya da mevcut madenlerinde en iyi verimliliği, planlamayı ve karı sağlamayı hedefliyoruz.

ARAMA RUHSATI ALIMI VE RAPORLARIN HAZIRLANMASI

Arama Dönemleri Ve Faaliyet Raporları
Arama faaliyetleri II(b), III, IV. ve VI. grup madenler için arama ruhsatı, V. Grup madenler için arama sertifikası alınarak yapılır. I. Ve II(a) grup madenler için doğrudan işletme ruhsatı verilir.

Arama Ruhsat Müracaatı
Müracaat sahibi ön inceleme raporu ve maden arama projesi ile mali yeterlilik belgelerinin Genel Müdürlüğe eksiksiz olarak teslim etmesine müteakip ruhsat/sertifika düzenlenir.

Ön Arama Dönemi Ve Faaliyet Raporu
Arama ruhsatının düzenlenmesinden 1 yıla kadar ön arama dönemidir. Ön arama dönemi sonuna kadar maden arama projesi ekinde verilen termin planında belirtilen faaliyetlerin tamamlandığını ve bu faaliyetlere ilişkin yatırım harcamalarını gösteren ön arama faaliyet raporunun verilmesi zorunludur. Yükümlülüğün yerine getirilmesi durumunda IV. ve VI. Grup madenlerde iki yıl, II(b), III. ve V. grup madenlerde bir yıl olmak üzere genel arama dönemine hak sağlanır.

Genel Arama Dönemi Ve Faaliyet Raporu
Genel arama dönemi sonuna kadar maden arama projesi ekinde verilen termin planında belirtilen kaynak/rezerv raporuna ait bilgiler ve bu dönemde yapılan arama faaliyetlerine ilişkin yatırım harcamalarını da gösteren genel arama faaliyet raporunun verilmesi zorunludur. II(b), III. Ve V. gurup ruhsatlı sahalar için faaliyet raporu ile birlikte işletme projesi verilerek işletme ruhsat talebinde bulunulur. Genel arama dönemine ilişkin yükümlülüğünü yerine getiren ruhsat sahipleri IV. ve VI. Grup madenlerde dört yıl detay arama dönemine hak sağlar.

Detay Arama Dönemi Ve Faaliyet Raporu
Genel arama döneminde her yıl görünür maden rezervine ilişkin bilgileri ve bu dönemde yapılan arama faaliyetlerine ilişkin yatırım harcamalarını gösterir detay arama faaliyet raporunun verilmesi zorunludur. Arama ruhsat süresi sonunda işletme ruhsat talebi faaliyet raporu ile birlikte işletme projesi verilerek yapılır.

Madencilik Projelerinin Hazırlanması

 • Yer Altı ve Yer Üstü (Açık İşletme) maden ocakları için ÇED, GSM, Proje Tanıtım Dosyası hazırlanması ve gerekli tüm izinlerin alınması
 • Cevher Zenginleştirme Tesisi Fizibilite Raporlarının hazırlanması, Uygulama Projelerinin Hazırlanması, Kontrolorluk Hizmetlerinin verilmesi, ÇED, GSM, PTD hazırlanması ve gerekli tüm izinlerin alınması
 • Her yıl Nisan ayında sunulan raporların  (Satış Bilgi ve Faaliyet Bilgi Formu) hazırlanması
 • Üretim haritalarının hazırlanması  (Yer altı üretim haritası, Açık ocak üretim haritası)
 • Rezerv Geliştirme çalışmalarına yönelik olarak arazi etüd çalışmalarının yapılması, Ön jelolojik prospeksiyon ile detay jeolojik çalışmaların yapılarak ilgili ölçekte jeolojik haritaların hazırlanması ile rezerv tespitlerine yönelik sondaj lokasyonlarının belirlenmesi
 • Madencilik yapılacak alanda gerekli olan Orman İzin Dosyalarının hazırlanması

maden Müracaatı eden şahıs ya da şirket olursa aralarında herhangi bir fark var mı?

Şahıs, diğer bir ifadeyle gerçek kişilerin yapacağı müracaat ile şirket yani tüzel kişiler arasında hak sağlama önceliği yönüyle bir fark yoktur. Sadece müracaat sonrası hak sağladığında verilmesi gereken belgeler de farklar vardır.

GSM Ruhsat Değişikliği Gerektiren Haller (Gayrı Sıhhi Müessese)

Gayrisıhhî müesseselerde işletmenin faaliyet alanının değişmesi durumunda yeniden ruhsat alınması zorunludur. Gayrisıhhî müesseselerin sahibinin değişmesi durumunda, dosyadaki mevcut bilgi ve belgeler esas alınmak suretiyle yeni malik adına ruhsat düzenlenir.

maden Müracaat sonucu hak kazandıktan sonra ruhsatın/sertifikanın düzenlenebilmesi için vermem gereken belgeler nelerdir ?

Müracaat gününden itibaren altmış günlük süre içerisinde aşağıdaki bilgi ve belgelerin Genel Müdürlüğümüze verilmesi gerekmektedir.

 1. Eğer müracaatı şahıs olarak yaptıysanız ; T.C. kimlik numarasını içeren onaylı nüfus cüzdanı  örneğini, Şirket/tüzel kişilik  olarak yaptıysanız ; Şirketin kuruluş statüsünü ve son yönetimini gösterir Ticaret Sicil Gazetesini, ( şirketin amaç ve konusunda madencilik yapabilir ibaresinin bulunması gerekmektedir.)
 2. b) Eğer müracaatı şahıs olarak yaptıysanız ; Bağlı olduğunuz vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir belgeyi, Şirket/tüzel kişilik olarak yaptıysanız ; Şirketin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir belgeyi,

c) Eğer müracaatı şahıs olarak yaptıysanız ; Onaylı imza sirkülerinizi, Şirket/tüzel kişilik olarak yaptıysanız ; Yönetimin onaylı imza sirkülerini,
d) Her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenen (2011yılı için 586,10 TL) yıllık arama ruhsat/sertifika harcının yatırıldığına dair makbuzu 
e-Ruhsat teminatını yatırdığınıza dair banka dekontunu,(müracaatınızın sonucu ile birlikte miktarı bildirilecektir)
            f)-Ön inceleme raporu,
            g)-Maden arama projesi, 
      h)-Mali yeterlilik belgeleri
Teminatın ilgili hesaba başka bankalardan EFT ile yatırılması durumunda, yatırılan teminatın ilgili hesaba geçtiğinin Mali İşler Şube Müdürlüğüne teyit ettirilip onaylanması gerekmektedir.

Ruhsat teminatının Banka Teminat Mektubu, Devlet Tahvili veya Devlet Bonosu olması durumunda, ilgili belge Mali İşler Şube Müdürlüğünde onaylattırılacak ve Şubece onaylanan sureti verilecektir.

Müracaat sırasında verilecek Ruhsat Harcı nereye yatırılır?

ilk Müracaat sırasında yatırılması gereken harçlar Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler şubesine, ruhsat düzenlendikten sonraki yıllık ruhsat harçları ise  bağlı olunan  vergi dairesine yatırılacaktır.

Madencilik Projeleri Hazırlanması

Bu projeler kapsamında aşağıdaki hizmetler ayrı ayrı veya bütün halinde paket olarak da verilmektedir.
 1. Uzaktan Algılama ve CBS (LANDSAT TM Uydusu) kullanarak, deneyimli danışman kadrosu, akademisyenler ve üniversiteler ile gerçekleştirilen işbirliği sayesinde potansiyel rezerv alanları belirlenmektedir.
 2. Potansiyel rezerv alanlarının belirlenmesinin ardından sahada GPS cihazları ile uygun çalışma alanlarının koordinatları alınmaktadır. 
 3. Koordinatları alınan sahalar için Maden İşleri Genel Müdürlüğü veritabanında ruhsat sorgulaması yapılmaktadır. 
 4. Sorgulama sonucu belirlenen uygun sahalar için Maden Arama Ruhsatı alınmaktadır. 
 5. Sahada sondaj ve detaylı rezerv tespit çalışmaları yapılmaktadır. 
 6. Uygun sahalar için Maden İşletme Projesi hazırlanmaktadır. 
 7. Madencilik Projeleri için ÇED Raporu hazırlanmaktadır. ÇED Raporu kapsamında Toz Dağılım Modellemesi ve Patlatma Vibrasyon Modellemesi yapılmakta, açık alanda çalışan iş makineleri ile ekipmanların çevresel gürültü etkilerini görebilmek amacı ile Akustik Rapor hazırlanmaktadır.   
 8. Tarım arazileri üzerinde gerçekleştirilmesi planlanan madencilik projeleri için Toprak Koruma Projesihazırlanmaktadır.
 9. Orman alanları üzerinde gerçekleştirilmesi planlanan madencilik projeleri için Rehabilitasyon Projesihazırlanmaktadır.
 10. Madencilik faaliyetleri için çalışmalara başlanmadan önce, bozulacak doğal yapının yeniden düzenlenmesi, doğal dengenin kurulması, alanın yeniden insanların ya da diğer canlıların güvenle yararlanabileceği hâle getirilmesini sağlayacak biçimde Doğaya Yeniden Kazandırma Planı hazırlanmaktadır. 
 11. Madencilik işletmesi için İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı (Gayrisıhhi Müessese Ruhsatı) alınmaktadır.
 12. İşletme ruhsat sahası içerisinde belirlenen alan için İşletme İzni alınmaktadır. 
 13. Faaliyete yeni başlayacak veya faaliyetine devam etmekte olan madencilik işletmeleri için Teknik Nezaretçilik Hizmeti verilmektedir. 
 14. Faaliyete yeni başlayacak veya faaliyetine devam etmekte olan madencilik işletmeleri için Çevre Görevlisi Hizmeti verilmektedir.
 15. Madencilik işletmeleri için Çevre İzni alınması çalışmaları yürütülmektedir.

Ön inceleme raporu uygun bulunmazsa telafisi mümkün mü?

eğer iki aylık rezervasyon süresi dolmuş ise ön inceleme raporu uygun bulunmadığı takdirde müracaat kabul edilmez.

Harita Mühendislik Hizmetleri

 • Topoğrafik harita yapımı,

 

 

 

 • Mera tahsis değişikliği talep dosyası hazırlanması,

 

 • Saha sınır aplikasyonu,      

 

 • Hafriyat kübaj (kazı-dolgu) ölçü ve hesabı,

 

 • Topoğrafik arazi modeli oluşturulması,

 

 • Vaziyet planı hazırlanması,

 

 • Restorasyon planı hazırlanması,

 

 • Maden sahaları mülkiyet bilgileri

Ülkemizde madencilik ne zaman başlamıştır?

Osmanlı'da 1815'te Bandırma'da bor, 1829'da Zonguldak'ta taş kömürü, 1848'de Bursa- Harmancık'ta krom bulunmuştur. Cumhuriyetin ilanından sonra, 1935'te kurulan Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü (MTA), madenciliğimizi ciddi biçimde ele alınmasına yönelik olan bir kuruluştur.

Maden payı nereye ödenir?

Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde faali- yet gösteren maden işletmelerince, devlet hakkı ve ruhsat bedellerine ilaveten yıllık satış tutarı üzerinden ayrıca belediye payı ayrılmakta ve bu pay devlet hakkının hazineye ödenmesi sırasında ruhsat sahibi tarafından ilgili belediye- ye ödenmektedir.

Maden Arama Aşamaları

Maden yatakları, jeolojik süreç sonucunda oluşmuş, olağanüstü element içeren kayaçlardır. Metalik Madenler, Endüstriyel Hammaddeler ve Enerji Hammaddeleri şeklinde gruplandırılabilirler. 
Maden aramanın planlanmasında  yan kayacın özellikleri dikkate alınmalıdır. Magmatizma, yüzeysel alterasyon veya bozuşma, tortullaşma, metamorfizma cevherleşmeye sebep olabilir. Oluşumun yan kayaçla eşzamanlı olup olmaması, oluşan yatağın tipi ve şekli, ilgili elementler ve alterasyonlar, oluşum yaşı gibi parametreler aranacak madene göre arama programını dolayısı ile maliyetleri etkiler (Bakınız; Yan  Kayaca Göre Maden Yatakları Sınıflaması).
Herhangi bir madenin aranması, o bölgede gerçekleşmiş jeolojik olayların, etkili oldukları alanların, kayaç türlerinin ve geometrisinin çözümlenmesini gerektirmektedir. Arama süreci, önceden üretilmiş verilerin yorumlanmasıyla başlar, madenin üretilmesi sırasında devam eder ve madenin tüketilmesine rağmen bir süre daha devam eder. Aranan madenin oluşum özelliğine göre,

1. Öncelikle; paleocoğrafya, jeoloji, uzaktan algılama, jeokimya, jeofizik, metallojeni haritaları ve maden/zuhur bilgileri gibi temel bölgesel veriler büro çalışması ile değerlendirilir.
2. Önemli bulunan bölgelerde (provens) ön aramalar (prospeksiyon) şeklinde arazi çalışmalarına başlanır. Jeoloji, jeokimya ve jeofizik haritaları (küçük ölçekli) tamamlanır ve gerektiğinde stratigrafi sondajı yapılır.
3. Ön arama sahalarından derlenen verilerin değerlendirilmesi sonucunda, belirlenen hedef sahalarda detay aramalar (explorasyon) aşamasına geçilir. Maden jeolojisi, jeokimya anomali, jeofizik haritaları (büyük ölçekli) tamamlanır. Açınsama (istikşaf) ve rezerv sondajları yapılır. Gerektiğinde yarma/galeri gibi yöntemlere başvurulur ve teknolojik test örneği alınır.
Rezerv, tenör, parajenez, mineralojik özellikler ve teknolojik test olumlu ise madenin üretimi için gerekli diğer parametreleri de değerlendiren fizibilite raporu yazılır. Maden işletmeye hazır hale gelmiştir. 
4. Güncelleştirilmiş maden jeoloji haritaları ve diğer bilgiler ışığında üretim sürecinde karşılaşılan problemler ile üretim tamamlandıktan sonra çevrede veya daha derinde madenin devamının veya buna bağlı oluşmuş başka bir madenin bulunup bulunmadığı araştırılır.

kaynak: mta

RUHSAT ALANLARI SORGULAMASI

Talep edilen alanın 1/25.000 ölçekli harita üzerinde tespiti ve istenilen alanın ruhsat varlığının olup olmadığına dair Maden İşleri Genel Müdürlüğünden alınan bilgi dökümü hizmetidir.

5177 Sayılı Kanun İle Değişik 3213 Maden Kanunu;
Madde 2 – Yer kabuğunda ve su kaynaklarında tabii olarak bulunan, ekonomik ve ticarî değeri olan petrol, doğal gaz, jeotermal ve su kaynakları dışında kalan her türlü madde bu Kanuna göre madendir.

Madenler aşağıda sıralanan gruplara göre ruhsatlandırılır:

I. Grup madenler
a) İnşaat ile yol yapımında kullanılan ve tabiatta doğal olarak bulunan kum ve çakıl.
b) Tuğla-kiremit kili, Çimento kili, Marn, Puzolanik kayaç (Tras) ile çimento ve seramik sanayilerinde kullanılan ve diğer gruplarda yer almayan kayaçlar.

II. Grup madenler
Mermer, Dekoratif taşlar, Traverten, Kalker, Dolomit, Kalsit, Granit, Siyenit, Andezit, Bazalt ve benzeri taşlar.

III. Grup madenler
Deniz, göl, kaynak suyundan elde edilecek eriyik halde bulunan tuzlar, karbondioksit (CO2) gazı (jeotermal, doğal gaz ve petrollü alanlar hariç).

IV. Grup madenler
a) Kaolen, Dikit, Nakrit, Halloysit, Endellit, Anaksit, Bentonit, Montmorillonit, Baydilit, Nontronit, Saponit, Hektorit, İllit, Vermikülit, Allofan, İmalogit, Klorit, Sepiyolit, Paligorskit (Atapuljit), Loglinit ve bunların karışımı killer, Refrakter killer, Jips, Anhidrit, Alünit (Şap), Halit, Sodyum, Potasyum, Lityum, Kalsiyum, Magnezyum, Klor, Nitrat, İyot, Flor, Brom ve diğer tuzlar, Bor tuzları (Kolemanit, Uleksit, Borasit, Tinkal, Pandermit veya bünyesinde en az %10 B2O3 içeren diğer Bor mineralleri), Stronsiyum tuzları (Selestin, Stronsiyanit), Barit, Vollastonit, Talk, Steattit, Pirofillit, Diatomit, Olivin, Dunit, Sillimanit, Andaluzit, Dumortiorit, Disten (Kyanit), Fosfat, Apatit, Asbest (Amyant), Manyezit, Huntit, Tabiî Soda mineralleri (Trona, Nakolit, Davsonit), Zeolit, Pomza, Pekştayn, Perlit, Obsidyen, Grafit, Kükürt, Flüorit, Kriyolit, Zımpara Taşı, Korundum, Diyasporit, Kuvars, Kuvarsit ve bileşiminde en az %80 SiO2 ihtiva eden Kuvars kumu, Feldispat (Feldispat ve Feldispatoid grubu mineraller), Mika (Biyotit, Muskovit, Serisit, Lepidolit, Flogopit), Nefelinli Siyenit, Kalsedon (Sileks, Çört).

b) Turba, Linyit, Taşkömürü, Antrasit, Asfaltit, Bitümlü Şist, Bitümlü Şeyl, Radyoaktif Mineraller (Uranyum, Toryum, Radyum).

c) Altın, Gümüş, Platin, Bakır, Kurşun, Çinko, Demir, Pirit, Manganez, Krom, Civa, Antimuan, Kalay, Vanadyum, Arsenik, Molibden, Tungsten (Volframit, Şelit), Kobalt, Nikel, Kadmiyum, Bizmut, Titan (İlmenit, Rutil), Alüminyum (Boksit, Gipsit, Böhmit), Nadir toprak elementleri (Seryum Grubu, Yitriyum Grubu) ve Nadir toprak mineralleri (Bastnazit, Monazit, Ksenotim, Serit, Oyksenit, Samarskit, Fergusonit), Sezyum, Rubidyum, Berilyum, İndiyum, Galyum, Talyum, Zirkonyum, Hafniyum, Germanyum, Niobyum, Tantalyum, Selenyum, Telluryum, Renyum.

V. Grup madenler
Elmas, Safir, Yakut, Beril, Zümrüt, Morganit, Akuvamarin, Heliodor, Aleksandirit, Agat, Oniks, Sardoniks, Jasp, Karnolin, Heliotrop, Kantaşı, Krizopras, Opal (İrize Opal, Kırmızı Opal, Siyah Opal, Ağaç Opal), Kuvars kristalleri (Ametist, Sitrin, Neceftaşı (Dağ kristali), Dumanlı Kuvars, Kedigözü, Avanturin, Venüstaşı, Gül Kuvars), Turmalin (Rubellit, Vardelit, İndigolit), Topaz, Aytaşı, Turkuaz (Firuze), Spodümen, Kehribar, Lazurit (Lapislazuli), Oltutaşı, Diopsit, Amozonit, Lületaşı, Labrodorit, Epidot (Zeosit, Tanzonit), Spinel, Jadeit, Yeşim veya Jad, Rodonit, Rodokrozit, Granat Minarelleri (Spesartin, Grosüllar Hessanit, Dermontoit, Uvarovit, Pirop, Almandin), Diaspor Kristalleri, Kemererit.

Bu gruplarda yer alan madenlerin özellikleri ile bu maddede yer almayan bir madenin grubunun tespitine ait esas ve usuller Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. Bu Kanuna göre verilen ruhsatlar başka amaçla kullanılmaz.

FLOTASYON NEDİR ?

Flotasyon veya yüzdürme yöntemi, üretilecek cevherin su sevme (hidrofilik) ve su sevmeme (hidrofobik) özelliklerini kullanarak sıvı içerisinde kabarcık oluşturarak suda yüzmesi veya batması ile diğer malzemelerden ayrılmasını sağlayan bir zenginleştirme yöntemidir.

Flotasyon Hücresi

Genelde sülfürlü cevherlerin ayrıştırılmasında kullanılır. Dünyada flotasyon özelliklebakır, kurşun, çinko, nikel gibi cevherlerinin zenginleştirme yöntemlerinden biridir. Örnek: porfirik bakır cevherlerinde (hem oksitli hem sülfürlü) flotasyon ile sülfürlü ve oksitli olarak ayırmak mümkündür.

Yüzdürme işlemi sadece suyla yapılamadığından flotasyon için malzeme içine reaktifler eklenir. Bunlar sırası ile pH ayarlayıcı, bastırıcı, canlandırıcı, toplayıcı (kollektör), köpürtücüdür. Bu zenginleştirme yöntemi gravite ile yapılamayan zenginleştirme için uygulanır. Madencilik sektöründe önemli bir zenginleştirme yöntemidir.

Flotasyon ile zenginleştirmede verimli bir proses için, tane iriliğinin en fazla 45 mesh olması gerekmektedir. Flotasyonun uygulanabilmesi için aşağıdaki şartların aynı anda oluşması gerekmektedir:

 • Cevherdeki minerallerden birisi havaya karşı yüzey gerilime sahip olmalıdır.
 • Hidrofob mineraller hava kabarcıklarıyla taşınabilmelidirler.
 • Flotasyon sıvısı, yüzey gerilimini aktif yapan maddeler içermelidir.
 • Hidrofob ve Hidrofil

Hidrofob ve hidrofil tanımları, flotasyon için en önemli özelliklerdir. Flotasyonda kolay yüzen taneciklere hidrofob (su sevmeyen) denir. Eğer mineral taneciği hidrofob değilse ve yine de yüzdürülmek isteniyorsa, yüzey kimyasının reaktiflerle değiştirilmesi gerekir. Bu taneciklerinin yüzmesinin sebebi; yüzey kimyasının doğal özelliği sayesinde, hava kabarcıklarına kolayca tutunması ve yüzeye çıkmasıdır.

Buda,tanecik ile kabarcık arasındaki adhezyon kuvvetinden kaynaklanır. Hidrofil özellikteki minerallerde ise, hava ile tanecik arasında adhezyon kuvveti çok düşük olduğundan veya hiç olmadığından, tanecik kabarcığa tutunamamakta ve sonuç olarak batmaktadır.

Flotasyon Reaktifleri

 1.  Toplayıcılar (Kollektörler)
 2. Düzenleyiciler
 3. pH Düzenleyiciler
 4. Aktifleştiriciler
 5. Bastırıcılar
 6. Koruyucular
 7. Kuvvetlendiriciler
 8. Köpürtücüler

Toplayıcılar (Kollektörler)

Kollektörlerin esas görevi, minerali hidrofob yapmaktır. İki grupta toplanabilirler:

  • Anyon Aktif Grubu
  • Katyon Aktif Grubu

Temel olarak; anyon aktif grubu sülfür flotasyonunda, katyon aktif grubu ise oksit flotasyonunda kullanılır.

Ksantat (Xanthates)

Ksantat

Ksantatlar genelde sülfürlü minerallerin flotasyonunda kullanılır. Ksantatlar asidik ortamda hidrolize olurlar ve bu nedenle alkali ortamda etkili olurlar. Ticari isimlerinden bazıları: KEX, NaEX, NaIPX, KAX.

Ditiofosfatlar (Dithiophosphates)

Ditiofosfat

Ksantatların kullanıldığı cevher tiplerinde tercih edilir. Bu toplayıcı ksantatlarla beraber kullanılırsa, flotasyon veriminde artış sağlanabilir. Ksantatların aksine, asidik ortamda kullanılabilirler. Sıvı halde satılırlar.

 

Yağ Asitleri

Yağ Asidi

Endüstriyel hammaddelerin (metalik olmayan) flotasyonunda tercih edilir.

Düzenleyiciler

pH Düzenleyiciler

Flotasyonun ortamının pH’ını değiştirmek amacıyla kullanılırlar. Minerallerin yüzdürülüp batırılmasında pH önemli bir değişken olduğundan, flotasyon işlemi boyunca kontrol edilmeli ve düzenlenmelidir. pH’ı düşürmek için genelde sülfürik asit, yükseltmede ise sodyum hidroksit tercih edilir.

Aktifleştiriciler

Bazı durumlarda, kollektörler mineral taneciklerinin yüzeyini değiştirmek için yeterli olmaz. Bu gibi durumlarda, mineral kazanım verimini arttırmak için aktifleştiriciler kullanılır.

Bastırıcılar (Pasifleştiricler)

Bu tür reaktifler, belli minerallerin yüzey kimyasını değiştirmek için kullanılır. En önemli pasifleştiricilerden biri siyanürdür.

Canlandırıcılar

Belirli bir süre için pasifleştirilmiş mineralleri yeniden kazanmada kullanılır. Aktifleştiricilere göre daha zayıftır.

Köpürtücüler

Flotasyonda temel olan köpük, sadece su ile elde edilememektedir. Köpük için köpürtücülerin kullanılması şarttır. Esas görevleri yüzey gerilimini azaltmaktır. Bu şekilde, oluşan kabarcıklar bozulmadan, istenilen tanecikleri yukarı taşıyacak ve birikecektir. En önemli köpürtücülerden birisi çam yağıdır.

Kolon Flotasyonu

Flotasyon teknolojisindeki en önemli gelişme, şüphesiz ki kolon flotasyonudur. Bu kolonların verimliliği, klasik flotasyondan hücresine göre çok daha yüksektir ve bu sebeple, endüstride kullanım alanı bulmuştur. Kolonlar temel olarak iki bölümden oluşmaktadırlar. Kabarcıklar üretilip kolonun altından beslenir. Malzeme ise, genelde kolonun yüksekliğinin 2/3′nden kolona beslenir. Malzeme ile taneciklerin karşılaştığı bölge, toplama bölgesidir. Kolonun altından gelen kabarcıklar orta bir bölgede bu taneciklerle buluşurlar. Bu noktada yüzey kimyası uygun olan tanecikler, kabarcıklarla yüzeye taşınırken, kabarcıklara tutunamayan tanecikler, kolonun altına çöker. İkinci bölge ise; kolonun üstünde, köpüğün biriktiği köpük bölgesidir. Köpük bölgesi sürekli olarak, ters akımlı olarak yıkanır. Bu şekilde, köpüklerle ile beraber yükselmiş gang mineralleri yıkanarak uzaklaştırılır.Flotasyon kolonlarını, klasik flotasyon hücrelerinden ayıran en önemli özellikler:

  • Köpük bölgesindeki yıkama suyu
  • Mekanik karıştırmanın olmaması
  • Kabarcık üretici bir sistemin varlığı

Avantajları ise şu şekildedir:

  • Klasik flotasyon hücrelerine göre verimi daha yüksektir.
  • Düşük yatırım maliyeti
  • Düşük işletme maliyeti
  • Basit tasarım sayesinde kararlı çalışma
  • Tesiste az yer işgal etmesi

Dezavantajları:

  • Yüksekliğinin tesislerde sorun çıkarması
  • Kabarcık üreticinin bakımı
  • Yıkama suyu maliyet
kaynak:https://mehmetsaatci.wordpress.com/2012/12/11/flotasyon-nedir/

İŞLETME YÖNTEMİ TESPİTLERİ

Maden sahasında en yüksek verim ve üretim kapasitesi için uygun olan en az maliyetli üretim yönteminin tayini hizmetidir.

Bu işlem sırasında sadece teknik personel değil aynı zamanda bölgede daha önce çalışma yapmış kurumlarında görüşleri alınır ve değerlendirilir. Ruhsat sahibinin en az maliyet ile en yüksek karı elde etmesi çalışmanın asıl gayesidir.

18. Madde Yönetmeliği Gerekli evraklar;

Talep sahibin dilekçesi

1/25.000 Ölçekli Memleket Haritası

1/25.000 Ölçekli Amenajman Haritası

Uygun Ölçekli Orman Kadastro Haritası

Uygun Ölçekli Vaziyet Planı

Koordinat Özet Çizelgesi

JEOLOJİK HARİTA ÇİZİMİ

Ruhsatlı maden sahasının jeolojik haritasının hazırlanması hizmetidir.

Enerji Nakil Hattı Orman İzni

Orman hatlarına enerji çekilirken ekonomik verimliği göz ardı etmemek oldukça önemlidir.  Mevcut planlamanın dışına çıkmadan ve yerleşime zarar vermeden enerji nakilleri yapılabilir. Orman içerisine çekilen enerji nakil hattında bölge müdürlüklerinden onay almak gerekir. Ormanlarda yapılan yenileme çalışmalarına paralel olarak Enerji Nakil Hattı Orman İzni onay ve aşamaları uzun sürebilir. Nakil hat çekimlerinde izin süreçleri ormanın doğal ve kültürel yapısına göre değişir. Hatıra ormanları gibi ormanlarda nakil enerji hat süreçleri çok hızlı ilerler.

Ülke ekonomisine katkı sağlayan ormanların enerji alma süreçleri uzun sürmektedir. Sulak alanlı olan ormanlarda bu süreçler uzun olabilir. Ormanlarda belirli alanlar üzerinden ancak nakil hattı çekilebilir. Ülkemizde ormanları turistik açıdan değerlendirmek isteyen proje mühendisleri Enerji Nakil Hattı Orman İzni alınıp alınmadığını kontrol ederler. Bu kontrol için belirledikleri uzman personellerden haber alırlar. Orman içerisinde oluşacak olan işletme veya doğal ortam tesislerde enerji nakil hat izni kısa sürede de çıkabilir. Doğa ve çevre bilincini göz ardı etmeden ve zarar vermeden enerji hattı çekmek sağlıklı olmaktadır. Bunun için uygulanan yasaların dışında işlem yapmayın. Gerekli olan mevcudatlarında dışına çıkmak mantıklı değildir. Enerji hattı su ve mecra yollarını kapatacak yapıda bütünleşmiş edilmemesi sağlanabilir.  Ormanlarda nakil yaparak aslında o ortamı insanların kullanımına sunabiliriz. Ekosistemin ve doğal yaşamında gücünden faydalanarak orman içerisinde hoş vakit geçirebiliriz. Bu sayede bol oksijen deposu alarak mevcut biyolojik yapıyı daha sağlıklı hale koyabiliriz. Orman enerji hatlarında karışık süreçler olmamalıdır. Orman sahasının yapısını bozmadan ve mülkiyet sorununa zarar vermeden kısa sürede hizmet verilir. İl çevre orman müdürlüklerinden özel mülk alanı olup olmamasını kontrol ettirmek son derece önem arz eden durumdur. Ormana çekilecek enerji hattında alınan izinde genellikle gelişeme açık ve uygun olan yerler tercih edilir. Ormanların gelişen dinamik yapısına paralel çalışmalarda elektrik ihtiyaç haline gelir. Nakil yapılırken toprağın jeopolitik konumu, toprak yapısı, iklimi, bitki örtüsü gibi özellikleri kontrol etmek avantajlıdır. Toprağın yamaç durumu, doğal yapıdan dolayı oluşacak olan denge problemleri gibi her türlü problemleri göz ardı etmeden izin alınır. Dünyada enerji her zaman kullanılan bir ihtiyaçtır. Bu aşamada yapıcı unsurları göz önünde bulundurarak başvuru yapmak daha sağlıklıdır. Enerji hattı verilirken bitli örtüsünün durumunu da kontrol ederek süreçleri başlatmanız önerilmektedir.

Enerji nakil orman hat izinlerinde büyükşehir belediyelerinde, beldelerden ve ilçe birimlerinden izin almak gereklidir. Proje kapsamında yapılan onay süreçlerinden sonra Enerji Nakil Hattı Orman İzni yasaların belirlediği iş günü içerisinde devreye alınır. Eğer ticaret amacıyla faaliyete geçecek olan alanlar olursa hukuki açıdan da değerlendirme gerekebilir. Enerji hattı çekilirken muhit şartlarına uygunluk durumları kontrol edilmelidir. Ekonomik ve sosyal yapıyı bozacak herhangi aksi bir durum yaşanmaması gerekir.

Bozuk Orman Rehabilitasyonu

Ormanlık alanlar için yapılacak ağaçlandırma sistemi ile iyileştirme süreleri yapılabilir. Ülkemiz orman varlığı açısından yetersizdir. Ülkemizin ekonomik ve sosyolojik açıdan gelişimine katkı sağlayan Bozuk Orman Rehabilitasyonu çalışmaları orman mevkiine yakın olan köylülerin iş bulmasına olanak sağlar. ormanların yenilenmesi için birçok aranjman kullanılır. Bozuk ormanları düzenlerken veya insanların kullanımına sunarken dikkatli olmak gerekir. Ayrıca ormanları yapılandırırken yerleşim muhite yakınlığı kontrol edilmedir. Toprağı işlerken ve ormanları düzenlemeye başlarken mutlaka işi bilen kişilerden destek almak gereklidir.

Rehabilitasyona başlamadan önce muhakkak iyi bir planlama yapmak gerekir. Fidanları ve ağaçlandırma seferberliğini yaparken her zaman işe yarayacak olan süreçleri kullanmak gerekir. Orman yapısına uygun olarak yapılan bu özelliklerle eko sistemden verim alabiliriz. Bozuk olan ormanları düzenlemek için ağaçlandırma ve fidan yerleşimleri yapılabilir. Orman alanlarında ağaçlandırmalardan da önce olan erozyonu ortadan kaldırmak gerekir. Ormanlara fide ekerek ve erozyonu engelleyerek bu işe başlayabiliriz. Bu işlemlere başlamadan önce tarım il orman müdürlüğünden gerekli yazılı izinleri almamız gereklidir. Biyolojik yapıya uygun olan ormanlar için yenileme yapmak kaçınılmazdır. Ormanlarda olan diri gübreleri yok ederek Bozuk Orman Rehabilitasyonu aşamalarını başlatabiliriz. Aynı zamanda uygun sahalar ve kullanışlı topraklı alanlardan faydalanmak gerekir. Mutlaka erozyon kontrolü yapmak gerekir. Ormanlara uygulanan düzenli bakımlarla toprak ve ağaç açısından yetersiz olan ülkemizi zenginleştirebiliriz. Ormanlarda olan diri örtüyü ortadan kaldırmak verilir. Bu işlemi başlatan dernek ve sivil toplum kuruluşlarında hizmet değerlendirmesi hakkında bilgi almak sağlıklı olacaktır. Doğa ve yaşanılabilir çevre bilincini yaşatmak adına aslında çok fazla imkân vardır. Ormanların iklim ve teras yapısına uygun olan tohumlarla fideleri kullanarak bakım yapmak oldukça önemlidir. Ormanlık alanlara çok fazla karışık yapraklı olan ağaç fideleri dikmemek gerekir. Orman yapısına ve iklim örtüsüne uygun olan flora ve hayvan varlığı ürünlerini kullanmak gerekir. Ormanda suyollarını muhakkak açık bırakmak gerekir. Ayrıca etkili ve verimli bir iyileştirme için genetik çalışmaları kontrollü ve titiz yapmalıyız. Rehabilitasyon çalışmalarında gerekli olan yasa ve maddeleri çiğnememek gereklidir. Orman içerisinden olan yol durumunu ve kadastro ölçümleri iyi yapmak gerekir. Bu işlemlere başlamadan önce mutlaka kalemlerle ve gözle iyi derecede planlama yapmak gerekir. Köy işleri bakanlıklarınca usta kişilerden yardım alabiliriz. Toprak yapısına uygun olan çimlenme sistemi devreye alınır.

Rehabilitasyon alanlarında şerit belirleyerek işe başlamak en sağlıklı olan durumdur. Proje kapsamına giren alanlarda yapılacak olan çalışmaları küçük taneli tohum yardımıyla başlatabildik. Orman bozukluğunu gidermek için ruhsatsız ve onaysız asla işlem yapmayın. Orman sahası içerisinde daha kullanışlı bir alan yaratmak adına Bozuk Orman Rehabilitasyonu yaparak doğal yaşamımızı kontrol altında tutabiliriz. Ekim ve dikim süreçlerinde aşırı ürün kullanmak yanlıştır. Her zaman doğru ürün ve doğru tohumları kullanarak projeye başlamakta fayda vardır.

 kaynak:https://ormanizinleri.com/bozuk-orman-rehabilitasyonu/

Açık Ocak Tasarımı

Açık ocak tasarımı yapımının her aşamasında bilgisayar tabanlı programlardan yararlanılmaktadır. Öncelikle ocaktan çıkarılacak olan ekonomik değer taşıyan malzeme ve ekonomik değeri olmayan malzeme jeolojik etütlerin yardımıyla belirlenir. Üretilecek bloklar planlanır, kullanılacak ekipmanlar belirlenir. Ocağın yönelim doğruları oluşturulur. Blok elde etme yöntemleri ocak özelliklerine göre optimize edilir. Bu optimizasyonla minimum enerji tüketimiyle ( petrol yakıtları, elektrik, su vb. ) maksimum blok kazancı hedeflenmektedir. Blok çıkarılması sırasında oluşabilecek blok kaybının minimize edilmesi için üretim planları oluşturulur.

Madencilik Faaliyetlerine Yönelik Proje ve Harita Hizmetlerimiz


 • Uygun Ölçekli Topoğrafik Haritaların hazırlanması,
 • Vaziyet Planlarının hazırlanması,
 • Restorasyon Haritalarının hazırlanması,
 • Termin planlarının hazırlanması,
 • Ölçekli maden prospeksiyonu zuhurların örneklenmesi ve haritaya işlenmesi,
 •  Jeolojik haritalama (yarı-detay harita yapımı, zuhurların örneklenmesi ve haritaya işlenmesi)
 • Detay jeolojik haritalama (mineralizasyon, alterasyon, eklem-kırık sistemi, tabakalanma vb. özelliklerin haritalanması)
 • Topoğrafik haritaların hazırlanması,
 • İmalat haritaları hazırlanması,
 • Hâlihazır haritalar hazırlanması,
 • Kamulaştırma haritaları hazırlanması,
 • Maden ruhsat sınır aplikasyonu,
 • Orman müracaat sınır aplikasyonu,
 • Orman müracaat haritaları,
 • Orman rehabilitasyon haritaları,
 • 3B Arazi modeli oluşturulması,
 • Plankote,
 • Şeritvari- yol haritaları,
 • Hacim-kübaj-hakediş-metraja yönelik ölçü ve hesaplar,
 • Hammadde stok ölçüm ve  hesapları,
 • Gps ölçümleri (hassas ve/veya el gps)
 • Harita sayısallaştırma,
 • Faaliyete yönelik harita çizimleri ve sahada uygulama çalışmaları yapmaktayız.
 • Maden Arama Ruhsatı Alımı Ve Raporların Hazırlanması

  Arama Dönemleri Ve Faaliyet Raporları

  Arama faaliyetleri II(b), III, IV. ve VI. grup madenler için arama ruhsatı, V. Grup madenler için arama sertifikası alınarak yapılır. I. Ve II(a) grup madenler için doğrudan işletme ruhsatı verilir.

  Arama Ruhsat Müracaatı

  Müracaat sahibi ön inceleme raporu ve maden arama projesi ile mali yeterlilik belgelerinin Genel Müdürlüğe eksiksiz olarak teslim etmesine müteakip ruhsat/sertifika düzenlenir.

  Ön Arama Dönemi Ve Faaliyet Raporu

  Arama ruhsatının düzenlenmesinden 1 yıla kadar ön arama dönemidir. Ön arama dönemi sonuna kadar maden arama projesi ekinde verilen termin planında belirtilen faaliyetlerin tamamlandığını ve bu faaliyetlere ilişkin yatırım harcamalarını gösteren ön arama faaliyet raporunun verilmesi zorunludur. Yükümlülüğün yerine getirilmesi durumunda IV. ve VI. Grup madenlerde iki yıl, II(b), III. ve V. grup madenlerde bir yıl olmak üzere genel arama dönemine hak sağlanır.

  Genel Arama Dönemi Ve Faaliyet Raporu

  Genel arama dönemi sonuna kadar maden arama projesi ekinde verilen termin planında belirtilen kaynak/rezerv raporuna ait bilgiler ve bu dönemde yapılan arama faaliyetlerine ilişkin yatırım
  harcamalarını da gösteren genel arama faaliyet raporunun verilmesi zorunludur. II(b), III. Ve V. gurup ruhsatlı sahalar için faaliyet raporu ile birlikte işletme projesi verilerek işletme ruhsat talebinde bulunulur. Genel arama dönemine ilişkin yükümlülüğünü yerine getiren ruhsat sahipleri IV. ve VI. Grup madenlerde dört yıl detay arama dönemine hak sağlar.

  Detay Arama Dönemi Ve Faaliyet Raporu

  Genel arama döneminde her yıl görünür maden rezervine ilişkin bilgileri ve bu dönemde yapılan arama faaliyetlerine ilişkin yatırım harcamalarını gösterir detay arama faaliyet raporunun verilmesi zorunludur. Arama ruhsat süresi sonunda işletme ruhsat talebi faaliyet raporu ile birlikte işletme projesi verilerek yapılır.

  Gerekli bilgi ve detaylar için bize ulaşabilirsiniz;

  Çev-Med Çevre olarak ÇED Raporu hazırlama (ÇED Belgesi alma), Maden izinleri (Yetkili Tüzel Kişilik), Çevre Danışmanlık ve Enerji Yatırım hizmetleri konusunda bakanlık tarafından yetkilendirilmiş bir firma olarak çözüm ortağınız olmakta olup, her türlü soru ve bilgilendirme için aşağıdaki irtibat numaramızdan bize ulaşabilirsiniz.

  Maden Danışmanlığı Hizmetleri

  Madencilik sektöründe mühendislik ve danışmanlık alanında konusunda uzman kadrosu ile hizmet vermektedir. İlkeli ve kaliteli bir çalışma anlayışını benimseyen firmamız, madencilik faaliyetlerinizin tüm aşamalarında karşınıza çıkabilecek teknik ve hukuki sorunları, en iyi şekilde çözmeyi amaç edinmiştir. Müşterilerimize yeni maden yatırımlarında ya da mevcut madenlerinde en iyi verimliliği, planlamayı ve karı sağlamayı hedefliyoruz.

  ÇEV-MED ÇEVRE; Yetkili Tüzel Kişilik olarak Maden projesi için uygun tesis yerinin belirlenmesi aşamasından başlayarak, tesisin kurulması, faaliyete hazır hale gelmesi ve işletmeye alınmasına süreçlerinde ilgili mevzuatlar çerçevesinde gereken tüm izin ve belgelerin alınması sürecinde proje/işletme sahiplerine bilgi ve tecrübelerimizle çözüm ortaklığı sunmaktayız. Madencilik faaliyetleriniz için gerekli olan izinlerin alınması ve ileri teknoloji taramalar ve 3 Boyutllu modelleme ile rezerv ve değer tespiti çalışmaları sonucunda, yatırımızın uygulanabilirliğini en doğru şekilde ortaya koymaktadır

  MADENCİLİK FAALİYETLERİ

   Alan sorgulama işlemleri

   Arama Ruhsat Alımı ve Devir İşlemi

   İşletme Ruhsat Alımı ve Devir İşlemi

   Arama Faaliyet Raporu Hazırlanması

   Arama Dönemi Üretim İzin Belgesi Alınması

   İşletme Projesi Hazırlanması (Açık / Kapalı İşletme)

   Birleştirme Talepli İşletme Projesi Hazırlanması

   İşletme İzni, Sevk Fişi Alımı ve Nezaretçi Ataması

   29. Madde Evraklarının Hazırlanması (İmalat Haritası Hariç)

   İmalat Haritası Hazırlanması (Sahanın İşletme Yönetimine ve Ölçüm Yapılacak Alana Göre Belirlenecektir.)

   Saha Mülkiyet Belirleme İşlemleri

   Patlayıcı Madde İzin Yazısı Alınması

   Mera Vasfı Değişikliği Dosyanın ve Toprak Koruma Projelernin Hazırlanması


  Gerekli bilgi ve detaylar için bize ulaşabilirsiniz;

  Çev-Med Çevre olarak ÇED Raporu hazırlama (ÇED Belgesi alma), Maden izinleri (Yetkili Tüzel Kişilik), Çevre Danışmanlık ve Enerji Yatırım hizmetleri konusunda bakanlık tarafından yetkilendirilmiş bir firma olarak çözüm ortağınız olmakta olup, her türlü soru ve bilgilendirme için aşağıdaki irtibat numaramızdan bize ulaşabilirsiniz.

  ÇEV-MED ÇEVRE

  İletişim Bilgileri;

  Adres:Çayhane Sokak 27/10 Gaziosmanpaşa
  Çankaya / ANKARA
  Telefon:0312 448 25 22 / 0312 448 25 18
  Faks:0312 448 25 23
  Eposta:info@cevmed.com.tr

  Ön İnceleme Raporu ve Maden Arama Projesi

  Müracaat edilerek hak kazanılan alan ya da ihale yoluyla alınan maden ruhsatları için arama dönemlerinde yapılacak olan çalışmaların beyan edildiği rapordur.

  ÇEV-MED ÇEVRE; Yetkili Tüzel Kişilik olarak Maden projesi için uygun tesis yerinin belirlenmesi aşamasından başlayarak, tesisin kurulması, faaliyete hazır hale gelmesi ve işletmeye alınmasına süreçlerinde ilgili mevzuatlar çerçevesinde gereken tüm izin ve belgelerin alınması sürecinde proje/işletme sahiplerine bilgi ve tecrübelerimizle çözüm ortaklığı sunmaktayız. Madencilik faaliyetleriniz için gerekli olan izinlerin alınması ve ileri teknoloji taramalar ve 3 Boyutllu modelleme ile rezerv ve değer tespiti çalışmaları sonucunda, yatırımızın uygulanabilirliğini en doğru şekilde ortaya koymaktadır

  Genel Arama Faaliyet Raporunun Hazırlanması

  5995 sayılı kanunla değişik 3212 sayılı maden kanunu 17. maddesinde belirtildiği üzere bir yıllık ön arama süresinden sonra 4. ve 6. Grup madenlerde iki yıl, diğer gruplarda bir yıl olmak üzere genel arama dönemi başlamaktadır. Genel arama süresi bitimine kadar maden arama projelerinde belirtilen maden kaynağına ilişkin bilgiler ve bu dönemde yapılan arama faaliyetlerine ilişkin yatırım harcamalarını da içeren genel arama faaliyet raporu verilir.

  Maden Ruhsatı Alım Süreci

  ARAMA RUHSATI ALIM SÜRECİ:

  Arama ruhsatı talepleri Migem ( Maden İşleri Genel Müdürlüğüne) arama projesi ile yapılmaktadır. Arama dönemindeki en önemli kıstaslardan biri mali yeterliliğin getirilmiş olmasıdır. Bu kavram arama dönemlerinde yapılacak işlerin alt limitini maddi olarak belirtmesidir. Bu harcama tutarları Ek form-2 de belirtilmekte ve her sene Migem tarafından güncellenmektedir. Arama ruhsat talebi 2B, 3, 4, 5, 6 cı grup madenler için yapılmaktadır. Yeni kanuna göre; I. Grup ve II. Grup (a) bendi madenler için doğrudan işletme ruhsatı verilir. II. Grup (b), III. Grup, IV. Grup ve VI. Grup madenler arama ruhsatı, V. Grup madenler arama sertifikası ile aranır.MarblePort Türkiye'nin Doğal Yapı Taşları Maden Ve Mermer Portalı
  Yeni kanuna göre arama dönemleri Ön arama, Genel arama ve Detay arama dönemi olarak sınıflandırılmıştır. Bu dönemler;

  Ön arama dönemi: 
  Arama ruhsatının düzenlenmesinden sonraki ilk bir yıl ön arama dönemidir. Ön arama süresi sonuna kadar, maden arama projesinde belirtilen faaliyetlerin tamamlandığını ve bu faaliyetlere ilişkin yatırım harcamalarını gösteren ön arama faaliyet raporunun ( ek form-7) verilmesi zorunludur. Aksi takdirde teminat irad kaydedilerek ruhsat iptal edilir. Yükümlülüğünü yerine getiren ruhsat sahipleri IV. ve VI. Grup madenlerde iki yıl, diğer gruplarda bir yıl olmak üzere genel arama dönemine hak sağlar. MarblePort Türkiye'nin Doğal Yapı Taşları Maden Ve Mermer Portalı

  Genel arama dönemi:
  Genel arama dönemi süresi sonuna kadar maden arama projesinde belirtilen maden kaynağına ilişkin bilgiler ve bu dönemde yapılan arama faaliyetlerine ilişkin yatırım harcamalarını da gösteren genel arama faaliyet raporunun ( ek form-8) verilmesi zorunludur. Aksi takdirde teminat irad kaydedilerek ruhsat iptal edilir. MarblePort Türkiye'nin Doğal Yapı Taşları Maden Ve Mermer Portalı

  Detay arama dönemi:
  Yükümlülüğünü yerine getiren ruhsat sahipleri IV. ve VI. Grup madenlerde dört yıl detay arama dönemine hak sağlar. Detay arama döneminde her yıl, görünür maden rezervine ilişkin bilgileri ve bu dönemde yapılan arama faaliyetlerine ilişkin yatırım harcamalarını gösteren detay arama faaliyet raporunun ( ek form-9) verilmesi zorunludur. Bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi ve/veya arama ruhsat süresi sonuna kadar işletme ruhsat talebinde bulunulmaması durumunda teminat irad kaydedilerek ruhsat iptal edilir.MarblePort Türkiye'nin Doğal Yapı Taşları Maden Ve Mermer Portalı

  ****Diğer gruplardaki ruhsatlarda ( IV. ve VI. Grup madenler hariç) genel arama dönemi sonuna kadar rezerv bilgilerini de içeren arama faaliyet raporu ile birlikte işletme projesinin verilmesi zorunludur.

  ****Arama döneminde teknolojik araştırma, geliştirme, pilot çalışmalar ve pazar araştırmaları yapmak üzere arama faaliyet raporu ile birlikte müracaat eden ruhsat sahibine, Genel Müdürlükçe görünür rezervin %10'una kadar maden üretim ve satış izni verilebilir. Burada dikkat edilecek durum arama döneminde yapılacak üretimde mülkiyet izinleri ve CED izinin de alınacak olmasıdır. 

  Sondaj - Sondaj Nedir ?

  Yapılış Amaçlarına Göre Sondajlar:

  a) Arama Sondajları

  - Aranması öngörülen mineral veya minerallerin, yeraltında var olup olmadıklarını saptamak için yapılan arama sondajlardır. 

  b) Geliştirme Sondajları

  - Cevher ihtiva ettiği belirlenen bir yatağın, büyüklüğünü ve içerdiği minerallerin dağılım alanını saptamak için yapılan sondajlardır.

  c) Üretim Sondajları

  - Maden yatağı sondajlarla açılacak kuyular ile işletilecek ise, belirli bir plana ve üretim yöntemine uygun işletme kuyuları açılır. (Örn. Petrol, doğal gaz, kükürt, su, tuz) 

  d) Yardımcı Sondajlar

  - Maden yatağının işletilmesine yardımcı olmak amacı ile yapılan sondajlardır.

  Maden Sahalarının Değer Tespiti

  Ruhsatta mevcut olan tüm ekonomik değerlerin belirlenerek, işletilebilirlik durumu için gerekli tüm bilgilerin toplanıp değerlendirilmesidir. Maden sahasının değeri; rezerv miktarı, tenör/kalite düzeyi, istenmeyen mineral veya minerallerin analizi yapılarak buna bağlı zenginleştirme kriterlerinin bulunmasının ardından, gerekli ilk yatırım, işletme giderleri, amortismanlar vb. tüm
  maliyetlerin detaylı olarak analiz edilmesi sonucunda tespit edilir.

  29. Madde Evrakları

  Her yılın nisan ayı sonuna kadar bir önceki yıl içinde gerçekleştirdiği işletme faaliyeti ile ilgili teknik belgeleri, satış bilgi formunu, faaliyet bilgi formunu ve işletme sahasında arama yapmış ise arama ile ilgili bilgilerin Genel Müdürlüğe teslim edilmesi.

  Maden İşletme İzin İşlemleri

  İşletme ruhsatı yürürlük tarihinden itibaren gerekli izinler alınarak genel müdürlüğe teslim edilmesi.

  - Çevresel Etki Değerlendirilmesi Kararı

  - Mülkiyet İzni

  - İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

  - Genel Müdürlüğün Kayıtlarına İşlenmiş Alanlar İle İlgili Diğer İzinler

  Taş Ocağı Ruhsatını Kim Verir

  ÇEV-MED ÇEVRE; Maden projesi için uygun tesis yerinin belirlenmesi aşamasından başlayarak, tesisin kurulması, faaliyete hazır hale gelmesi ve işletmeye alınmasına süreçlerinde ilgili mevzuatlar çerçevesinde gereken tüm izin ve belgelerin alınması sürecinde proje/işletme sahiplerine bilgi ve tecrübelerimizle çözüm ortaklığı sunmaktayız.

  MADENCİLİK FAALİYETLERİ

  o Alan sorgulama işlemleri

  o Arama Ruhsat Alımı ve Devir İşlemi

  o İşletme Ruhsat Alımı ve Devir İşlemi

  o Arama Faaliyet Raporu Hazırlanması

  o Arama Dönemi Üretim İzin Belgesi Alınması

  o İşletme Projesi Hazırlanması (Açık / Kapalı İşletme)

  o Birleştirme Talepli İşletme Projesi Hazırlanması

  o İşletme İzni, Sevk Fişi Alımı ve Nezaretçi Ataması

  o 29. Madde Evraklarının Hazırlanması (İmalat Haritası Hariç)

  o İmalat Haritası Hazırlanması (Sahanın İşletme Yönetimine ve Ölçüm Yapılacak Alana Göre Belirlenecektir.)

  o Saha Mülkiyet Belirleme İşlemleri

  o Patlayıcı Madde İzin Yazısı Alınması

  o Mera Vasfı Değişikliği Dosyanın ve Toprak Koruma Projelernin Hazırlanması

  Gerekli bilgi ve detaylar için bize ulaşabilirsiniz;


  Çev-Med Çevre olarak ÇED Raporu hazırlama (ÇED Belgesi alma), Maden izinleri (Yetkili Tüzel Kişilik), Çevre Danışmanlık ve Enerji Yatırım hizmetleri konusunda bakanlık tarafından yetkilendirilmiş bir firma olarak çözüm ortağınız olmakta olup, her türlü soru ve bilgilendirme için aşağıdaki irtibat numaramızdan bize ulaşabilirsiniz.

  ÇEV-MED ÇEVRE

  İletişim Bilgileri;

  Adres:Çayhane Sokak 27/10 Gaziosmanpaşa
  Çankaya / ANKARA
  Telefon:0312 448 25 22 / 0312 448 25 18
  Faks:0312 448 25 23
  Eposta:info@cevmed.com.tr

  İŞLETME RUHSATLARI İÇİN YAPILAN RÖDÖVANS MÜRACAATLARINDA VERİLMESİ GEREKEN BELGELER

  Rödövans Sözleşmelerine Göre Ruhsat Sahasında Faaliyette Bulunulabilmesi İçin Genel Müdürlüğün İzni Gerekmektedir: Maden Kanunu İle Bazı Kanunlarda Ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 7164 sayılı Kanunla Değişik 3213 sayılı Maden Kanununun EK 7.inci maddesinin birinci fıkrasında; “Ruhsat sahipleri ile üçüncü kişiler arasında rödövans sözleşmeleri Genel Müdürlüğün iznine tabidir. İzin alınmaksızın yapılan rödövans sözleşmesi ile yürütülen madencilik faaliyetleri durdurulur. Genel Müdürlük rödövans sözleşmelerinin tarafı değildir.” hükmü yer almaktadır. Rödövans Taleplerinde Verilmesi Gereken Belgeler ve Taleplerde Tam Olması Gereken Kriterler: Maden Kanunu İle Bazı Kanunlarda Ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 7164 sayılı Kanunla Değişik 3213 sayılı Maden Kanununun 13. maddesinin dördüncü fıkrasında; “…, rödövans … taleplerinde işletme ruhsat taban bedelinin Genel Müdürlüğün bütçesine gelir kaydedilmek üzere Genel Müdürlüğün muhasebe birimi hesabına yatırılması ve 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi kapsamında vadesi geçmiş borcun bulunmaması hâlinde müracaat edilir. … Aksi takdirde bu fıkra kapsamındaki müracaatlar ruhsat taban bedelleri iade edilmeksizin reddedilir.” hükmü ile, Aynı maddenin beşinci fıkrasında; “… rödövans sözleşmesi, … talepleri; aktif edilmiş tebligata esas kayıtlı elektronik posta adresinin (KEP) veya kurumsal elektronik tebligat sistemi (e-Tebligat) adresinin bulunması, 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi kapsamında borcunun bulunmaması, ruhsat harcı, ruhsat bedeli, çevre ile uyum teminatı ve Devlet hakkı borcu olmaması, işletme izni olan işletme ruhsatlarında daimi nezaretçi atamasının yapılmış olması, yetkilendirilmiş tüzel kişi sözleşmesinin bulunması ve mevzuatın ilgili hükümleri kapsamında ibraz edilmesi gereken belgelerin tamamının eksiksiz bir şekilde ibraz edilmesi şartıyla değerlendirmeye alınır, aksi takdirde talep reddedilir. Ruhsat devir taleplerinde tahakkuk etmiş/edecek, diğer taleplerde ise tahakkuk etmiş ve son ödeme tarihi geçmiş Devlet hakkı borcu olmaması aranır.” hükmü bulunmaktadır. Söz konusu Maden Kanunu hükümleri ile Maden Yönetmeliğinin 101. maddesi hükümleri gereğince yapılacak rödövans talebinin değerlendirmeye alınabilmesi için; - Talebe konu işletme ruhsatının tüm işletme ruhsat harçlarının, çevre ile uyum teminatlarının, ruhsat bedellerinin tam olarak yatırılmış olması, - İşletme izinli olan ruhsatlarda, tahakkuk etmiş ve son ödeme tarihi geçmiş Devlet hakkı borcu bulunmaması, - İşletme izni olan ruhsatlarda talep tarihi itibariyle daimi nezaretçi atamasının yapılmış olması, - Ruhsat sahibine ait yetkilendirilmiş tüzel kişi sözleşmesinin bulunması ve Genel Müdürlüğümüz sistem kayıtlarında yürürlükte olması, - Ruhsat sahibi ve Rödövansçı şirketlere ait aktif edilmiş tebligata esas kayıtlı elektronik posta adresinin (KEP) verilmesi, - Ruhsat sahibi ve Rödövansçı şirketlerin 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi kapsamında borcunun bulunmadığına dair G.İ.B. “İnternet vergi dairesi” sistemi üzerinden alınan, dilekçe talep tarihi ve dilekçe numarası okunur şekilde olan belgelerin verilmesi, (Söz konusu belgenin Genel Müdürlüğümüze veriliş tarihi itibariyle son 15 gün içinde alınmış olması gerekmektedir.) - Talebe konu yıl için belirlenen “işletme ruhsatı taban bedeli” kadar “rödövans talep bedeli”nin Genel Müdürlüğümüz muhasebe birimi hesabına yatırılması, (İşletme ruhsatları için 2019 yılı rödövans talep bedeli 15.526,00 TL’dir.) - Başlangıç ve bitiş tarihi gün/ay/yıl olarak belirtilen rödövans sözleşmesi aslı veya ıslak imzalı noter onaylı örneğinin verilmesi, - Rödövans sözleşmesine imza atan ruhsat sahibi ve rödövansçı şirket yetkililerine ait imza sirküleri asılları veya ıslak imzalı noter onaylı örneği, rödövans sözleşmesine konu tarafların şahıs olması halinde imza atan şahıslara ait imza beyannameleri aslı veya noter onaylı örneği verilmesi, - Rödövans sözleşmesine imza atan kişi vekil ise, söz konusu kişinin vekil olarak tayin edildiğine dair vekaletname aslı veya ıslak imzalı noter onaylı örneği ile vekilin imza beyannamesi aslı veya ıslak imzalı noter onaylı verilmesi, - Rödövansçı ve ruhsat sahibinin ortaklarını (Limited şirketler için), güncel yönetim kurulu üyelerini (Anonim Şirketler için), T.C. kimlik numaralarını veya yabancılar için pasaport numaralarını gösterir ilgili Ticaret Sicil Müdürlüğünden veriliş tarihi itibariyle son 15 gün içerisinde alınacak olan “Firma Durum Belgesi”nin (şirket tecil bilgileri, vergi dairesi ve vergi kimlik numarası, sermaye, son adres, ortaklık yapısı, payları ve kimlik bilgileri, yönetim kurulu yapısı ve kimlik bilgileri, yetkilileri bilgilerini içeren) verilmesi, - Maden Yönetmeliğinin 101. maddesinde yer alan hükümlerde belirlenen rödövansçı şirketin mali yeterlilik şartlarını sağladığına dair ilgili finans kurumlarından alınan belge aslı veya ıslak imzalı noter onaylı örneği, belgeyi imzalayan kurum yetkililerine ait imza sirküleri fotokopilerinin verilmesi gerekmektedir. (Rödövansçı şirket için mali yeterlilik; Yönetmeliğin Ek-2’sinde yer alan mali yeterlilik tablosunda ruhsat gruplarına göre belirtilen ve 2019 yılı yeniden değerleme oranına göre güncellenmiş hali adresinde mali duyurular kısmında yer alan mali yeterlilik tablosunda belirtilen tutarın; %30’unun şirket sermayesi, %70’inin de banka referans mektubuyla (vadeli / vadesiz mevduat veya “kullanılmamış nakdi kredi limitini belirten) sağlanması, rödövansçı şahıs için mali yeterlilik tutarının %100’ünün banka referans mektubuyla sağlanması ve söz konusu referans mektubunun Genel Müdürlüğümüze veriliş tarihi itibariyle son 15 gün içinde alınmış olması gerekmektedir. Banka referans mektubunda mevduat hesabında bulunan tutarın yazılması halinde şirkete veya şahsa ait İBAN numarasının yer alması zorunludur. Ayrıca mevduat veya kullanılmamış nakdi kredi limitinin yabancı para birimi üzerinden beyan edilmesi durumunda, TCMB güncel kuru üzerinden hesaplanan “TL” tutarının da yazılması zorunludur.)

  MADEN ARAMA VE İŞLETME RUHSATI ALIMI SÜREÇLERİ

  MADEN HAKKI, RUHSAT MÜRACAATLARI Maden ruhsatları Enerji Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilmektedir. Maden ruhsatları 3213 sayılı maden kanununa göre 6 ana grupta aşağıdaki şekilde gruplandırılmıştır. I. Grup madenler a) İnşaat ile yol yapımında kullanılan ve tabiatta doğal olarak bulunan kum ve çakıl. b) Tuğla-kiremit kili, Çimento kili, Marn, Puzolanik kayaç (Tras) ile çimento ve seramik sanayilerinde kullanılan ve diğer gruplarda yer almayan kayaçlar. II. Grup madenler a) Kalsit, Dolomit, Kalker, Granit, Andezit, Bazalt gibi kayaçlardan Agrega, mıcır veya öğütülerek kullanılacak kayaçlar. b) Mermer, Traverten, Granit, Andezit, Bazalt gibi blok olarak üretilen taşlar ile dekoratif amaçla kullanılan doğal taşlar. III. Grup madenler Deniz, göl, kaynak suyundan elde edilecek eriyik halde bulunan tuzlar, karbondioksit (CO2) gazı (jeotermal, doğal gaz ve petrollü alanlar hariç). Hidrojen Sülfür (Petrol Kanunu hükümleri mahfuz kalmak kaydıyla) IV. Grup madenler a) Kaolen, Dikit, Nakrit, Halloysit, Endellit, Anaksit, Bentonit, Montmorillonit, Baydilit, Nontronit, Saponit, Hektorit, İllit, Vermikülit, Allofan, İmalogit, Klorit, Sepiyolit, Paligorskit (Atapuljit), Loglinit ve bunların karışımı killer, Refrakter killer, Jips, Anhidrit, Alünit (Şap), Halit, Sodyum, Potasyum, Lityum, Kalsiyum, Magnezyum, Klor, Nitrat, İyot, Flor, Brom ve

  I a grubu ruhsat müracaatı nereye yapılır? Müracaat nasıl ruhsatlandırılır?

  Ruhsat alınmak istenen alanın bağlı olduğu İl Özel İdarelerine müracaat edilir. İl Özel İdarelerince Genel Müdürlüğümüzün uygun görüşü alınır. Genel Müdürlüğümüzce, talep edilen alanın niteliği, talep alanında diğer grup ruhsatların bulunup bulunmadığı, ruhsat bulunması halinde yapılan nazari ve/veya mahalli inceleme sonucu dikkate alınarak görüşünü bildirir. Diğer kamu kurum ve kuruluşların da olumlu görüşlerinin alınmasından sonra İl Özel İdaresince ihale yolu ile işletme ruhsatı verilir.

  GSM (Gayri Sıhhi Müessese) Unvan Değişikliği

  İşyerinin faaliyet konusu, yeri ve kapasitesi aynı kalmış ancak unvanı değişmişse, Ticari Sicil Gazetesi, yapı kullanma izin belgeleri ve güncel vaziyet planı ile bir dilekçe ekinde Büyükşehir Belediyesine başvuru yapılır.

  Unvan değişikliği Büyükşehir Belediyesi Gelir Tarifesi doğrultusunda gerekli ücretlendirme yapılır ve gerçekleştirilir. Ancak, yapılan incelemede, işyerinde fiziki büyüme ve/veya yapı kullanma izin belgesi değişimi gerektirecek tadilat yapılmış olduğu tespit edilirse ayrıca ücretlendirme yapılarak yeni unvana göre ruhsat düzenlenir.

  Unvan değişikliği işleminin akabinde işyeri mevcut belgeleri yeni unvanagöre güncellemeli ve 1 yıl içinde Büyükşehir Belediyesine iletmelidir.

  Mali Yeterlilik belgeleri ne kadar süre ile ve hangi şartlarda geçerlidir?

  Mali yeterlilik belgesi, belgenin düzenlediği tarihten itibaren zaman olarak altı (6) ay süreyle,  mali yeterlilikte bildirilen mali tutarın yeni müracaatlara için de  yeterli olduğu sürece geçerlidir.

  Madenlerden devlet hakkı ne zaman ödenir?

  3213 Sayılı Maden Kanunu'nun 14. maddesinde Devlet hakkı ve özel idare payının, her yıl Haziran ayının son günü mesai bitimine kadar ruhsat sahibi tarafından yatırılacağı hüküm altına alınmıştır.

  4 grup madenler nelerdir?

  4Grup madenler arasında sodyum, potasyum, lityum, iyot, bor tuzları gibi 100'e yakın endüstriyel hammadde; linyit, taşkömürü, uranyum, toryum, radyum gibi enerji hammaddeleri ve altın, gümüş, platin, bakır, demir, krom, titan ve alüminyum gibi metalik madenler yer alıyor

  BOR ELEMENTİ NEDİR?

  Bor, periyodik tabloda B simgesi ile gösterilen, atom numarası 5, atom ağırlığı 10,81 olan metalle ametal arası yarı iletken özelliğe sahip bir elementtir. Bor tabiatta hiçbir zaman saf halde bulunmaz. Doğada yaklaşık 230 çeşit bor minerali olduğu bilinmektedir.

   

  Çeşitli metal veya ametal elementlerle yaptığı bileşiklerin gösterdiği farklı özellikler, endüstride birçok bor bileşiğinin kullanılmasına olanak sağlamaktadır. Bor, bileşiklerinde metal dışı bileşikler gibi davranır, ancak, farklı olarak saf bor, karbon gibi elektrik iletkenidir. Kristalize bor görünüm ve optik özellikleri açısından elmasa benzer ve neredeyse elmas kadar serttir.

   

  Borun saf elementi ilk defa 1808 yılında Fransız kimyager J. L. Gay – Lussac ve Baron  L. J. Thenard ile İngiliz kimyager H. Davy tarafından bor oksidin potasyum ile ısıtılmasıyla elde edilmiştir.

  BOR’UN BULUNDUĞU BÖLGELER

  ABD, Şili, Arjantin, Peru, Bolivya, İtalya, Rusya ve Türkiye’de yüksek miktarda bor maden rezervleri bulunmaktadır. Türkiye’deki bor madenleri, ki bunlar dünya rezervlerinin % 63’ü, dünyanın en büyük bor bileşiği tedarikçisi olarak bilinen Eti Maden tarafından işletilmektedir. Dünyanın yerkabuğundaki bor yüzdesinin 0,001-0,0003 civarında olduğu varsayılmaktadır.

  ARAMA FAALİYET RAPORLARI HAZIRLANMASI

  5177 SAYILI KANUN İLE DEĞİŞİK 3213 MADEN KANUNUN 17. MADDESİ KAPSAMINDA UZMAN MADEN MÜHENDİSİ VE JEOLOJİ MÜHENDİSİ TARAFINDAN ARAMA FAALİYET RAPORU HAZIRLANMASI HİZMETİ Arama faaliyeti
  Madde 17. - Arama ruhsatı ve sertifika süresi üç yıldır. Bu süre, IV. Grup madenler için arama faaliyet raporları ile müracaat edilmesi halinde iki yıl uzatılabilir.
  Ruhsat sahibi ikinci yılın sonuna kadar arama faaliyet raporu vermek zorundadır. Uzatma talebinde bulunulan IV. Grup ruhsatlar için taleple birlikte üçüncü yılın sonunda ikinci arama faaliyet raporu verilmesi gereklidir. Arama faaliyet raporlarının süresinde verilmemesi halinde teminat irad kaydedilir.
  Arama faaliyet raporları, yapılan çalışmaların niteliği dikkate alınarak jeoloji, maden, jeofizik mühendisi veya mühendislerince hazırlanır.
  Arama ruhsat süresi sonunda işletme ruhsatı talebinde bulunulmayan arama ruhsatları iptal edilerek teminatı ruhsat sahibine iade edilir.
  Arama döneminde teknolojik araştırma, geliştirme, pilot çalışmalar ve pazar araştırmaları yapmak üzere arama faaliyet raporu ile birlikte müracaat eden ruhsat sahibine, Genel Müdürlükçe görünür rezervin %10'una kadar maden üretim ve satış izni verilebilir. Bu fıkraya aykırı üretim ve satış yapanlar hakkında 10 uncu maddeye göre işlem yapılır.
  Arama döneminde üretim yapılması durumunda satış bilgi formunun 29 uncu maddede belirtilen sürede verilmesi zorunludur.

  ARAMA DÖNEMİ ÜRETİM İZİN BELGESİ

  Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliğinin 8. Maddesinde belirtildiği üzere gerekli izinlerin alınması ve Maden İşleri Genel Müdürlüğüne ibraz edilip Üretim İzin Belgesinin alınması hizmetidir.

  Madde 8 - Genel Müdürlükçe, maden arama ruhsat döneminde, görünür rezervin %10'una kadar maden üretim ve satış izni verilebilir. Arama ve işletme ruhsatı döneminde üretim yapılabilmesi için bu Yönetmeliğin gerektirdiği izinlerin ayrıca alınması zorunludur.

  İŞLETME PROJESİ HAZIRLANMASI

   Maden kanununun 24. maddesi ve uygulama yönetmeliğinin 18. Maddesinde belirtildiği üzere  arama ruhsat süresi sonuna kadar, tespit edilen madenin rezerv bilgilerini de içeren, faaliyet sonrası işletme alanının çevre ile uyumlu hale getirilmesini de içeren en az bir maden mühendisi tarafından imzalanan Ek Form-6'ya uygun olarak hazırlanmış işletme projesi hizmetidir.

  5177 Sayılı Kanun İle Değişik 3213 Maden Kanunu;

  Madde 24 -  Arama ruhsat süresi sonuna kadar, tespit edilen madenin rezerv bilgilerini de içeren arama faaliyet raporu, en az bir maden mühendisi tarafından hazırlanan faaliyet sonrası işletme alanının çevre ile uyumlu hale getirilmesini de içeren, işletme projesi ve talep harcının ödendiğine dair belge ile müracaatta bulunulması halinde işletme ruhsatı hakkı doğar.

  Projelerdeki eksiklikler, yapılan bildirimden itibaren üç ay içinde tamamlanır. Eksikliklerini verilen sürede tamamlamayanların teminatları iki katına çıkarılır ve süre üç ay daha uzatılır. Bu süre sonunda eksikliklerini tamamlamayanların talepleri kabul edilmez ve teminatları irad kaydedilir.
  I. Grup (a) bendi madenlerin ruhsat süresi en az beş yıldır. Diğer grup madenlerin işletme ruhsat süresi, on yıldan az olmamak üzere projesine göre belirlenir. Sürenin bitiminden önce yeni bir projeyle uzatma talebinde bulunulması halinde ruhsat süresi uzatılabilir. Toplam ruhsat süresi altmış yılı geçemez. Altmış yıldan sonraki sürenin uzatılmasına Bakanlar Kurulu yetkilidir.
  Arama ruhsatlı sahalara, arama süresince belirlenen görünür, muhtemel ve mümkün rezerv alanı üzerinden işletme ruhsatı, görünür rezerv alanına da işletme izni verilir. Arama ruhsatının diğer kısımları taksir edilir. Mümkün rezerv alanlarının IV. Grup ruhsat sahalarında beş yıl, diğer grup ruhsat sahalarında üç yıl içinde görünür ve muhtemel rezerv haline getirilmesi zorunludur. Görünür ve muhtemel rezerv haline getirilmeyen alanlar da taksir edilir.
  III. Grup madenlerde, projede üretilmesi öngörülen madenler için gerekli su miktarı ve gaz debisi esas alınır. Bu grup madenler, rezervuar, beslenme alanı ve havzanın tabiî dengesini bozmayacak, kapasitesini aşmayacak ve işletme tesislerini kapsayacak şekilde ruhsatlandırılır.
  V. Grup madenlerin üretimi işletme sertifikası ile yapılır. Arama sertifikası süresi sonuna kadar yapılan çalışmaları içeren arama faaliyet raporu ve talep harcının ödendiğine dair belge ile müracaatta bulunulması halinde işletme sertifikası hakkı doğar.
  İşletme sertifikası süresi beş yıl olup bu süre uzatılabilir.
  V. Grup madenlerin üretimi arazi yüzeyinden toplanarak yapılır. Bu madenlerin işletilmesi için yarma, galeri gibi faaliyette bulunulmasının gerekmesi durumunda, en az bir maden mühendisi tarafından işletme projesi hazırlanarak Genel Müdürlükten izin alınması zorunludur.
  Görünür rezervi belirlenen alanlar üzerine, maden işletmeciliğine engel olacak şekilde başka grup işletme ruhsatı verilemez. Ancak farklı gruptaki ruhsat taleplerinin aynı kişiye ait olması veya talep sahiplerinin aralarında mutabakat sağladıklarını belgelemeleri halinde bu şart aranmaz.
  Aynı alanda ayrı veya aynı gruplara ait ruhsat faaliyetlerinin çakışmasından dolayı, ruhsat sahipleri arasında uyuşmazlık çıkması veya kendi aralarında mutabakat sağlayamamaları halinde, Bakanlık, projeler üzerinde ve/veya yerinde inceleme yapar. İnceleme sonucunda bu alanda, ayrı ayrı çalışma imkânının tespiti halinde, çalışma esasları Bakanlıkça belirlenir. Bu mümkün değilse öncelik hakkı esas alınarak faaliyete izin verilir.
  Kanunun 7 nci maddesine göre alınması gerekli izinler için ruhsat tarihinden itibaren üç ay içinde müracaat edilmesi zorunludur. Aksi taktirde teminat irad kaydedilir. İzinlerin alınmasından itibaren işletme izni verilir. Bu iznin verildiği tarihten itibaren bir yıllık süre içinde ruhsat sahibi madeni işletmeye almak zorundadır. Bu sürede işletmeye alınmayan ruhsat sahalarında, çalışılmayan her yıl için, projede belirtilen üretim miktarının % 10'u üzerinden Devlet hakkı alınır. Ancak kamu kurumlarınca işletilen bor tuzu ve Ereğli Kömür Havzasındaki taşkömürü ruhsatları için bu hüküm uygulanmaz.
  Beş yıllık sürede mücbir sebepler ve beklenmeyen haller dışında üç yıldan fazla üretim yapılmayan ruhsatlar, teminatları irad kaydedilerek iptal edilir.
  Ereğli Kömür Havzasındaki taşkömürü ve 2840 sayılı Bor Tuzları, Trona ve Asfaltit Madenleri ile Nükleer Enerji Hammaddelerinin İşletilmesini, Linyit ve Demir Sahalarının Bazılarının İadesini Düzenleyen Kanunda sayılan bor tuzu, toryum ve uranyum madenleri için bu maddede yazılı süreler uygulanmaz.

   

  Maden kanununun uygulama yönetmeliği;
   Madde 18 - Arama ruhsat süresi sonuna kadar, tespit edilen madenin rezerv bilgilerini de içeren arama faaliyet raporu, faaliyet sonrası işletme alanının çevre ile uyumlu hale getirilmesini de içeren en az bir maden mühendisi tarafından imzalanan Ek Form-6'ya uygun olarak hazırlanmış işletme projesi ve talep harcının eksiksiz ödendiğine dair belge ile müracaatta bulunulması halinde işletme ruhsatı hakkı doğar. İşletme projesinin, ruhsat sahibi veya kanuni vekilince de imzalanması zorunludur.

  Arama faaliyeti sonrası görünür, muhtemel ve mümkün rezerv sınırlarının ve büyüklüğünün tespit edilebilmesi için cevherin ortalama tenörü, kalitesi veya madenin cinsine göre cevher damar kalınlıkları, kömür için kalori değeri, mermer için üretim kapasitesi, su ve gazların konsantrasyonu, debisi, kapasitesi belirlenir. İşletme projesinin hazırlanmasında kullanılacak verilerin belirlenebilmesi için gerekli aramaların yapılmış olması ve bu faaliyetlerin rezerv bilgilerini içeren arama faaliyet raporu ile belgelenmesi zorunludur.

  Yukarıdaki kriterler göz önünde bulundurularak yapılan incelemeler ve değerlendirmeler sonucunda uygun bulunan projeler için işletme ruhsatı verilir.

  III. Grup madenlerde, Ek Form-6'ya uygun hazırlanmış projede, üretilmesi öngörülen madenler için debi, kapasite ve konsantrasyon esas alınır. Bu Grup madenler; havzanın, gölün veya kaynağın rezervuarının, beslenme alanının tabii dengesini bozmayacak şekilde ruhsatlandırılır.

  ARAZİ JEOLOJİSİ TESPİTİ

  Uzman teknik personel tarafından gerekli çalışmalar ve ölçümler sonucunda arazinin jeolojik yapısının tespiti hizmetidir.Tespiti sonrası  uygun ölçekli sahanın detay jeolojik haritasının ve raporunun düzenlenmesi hizmetidir.  

  MADENLERİN PAZAR DURUM TESPİTLERİ

  Yurt içi ve yurt dışı piyasaların araştırılması ve talepler doğrultusunda firmaların sorunsuz çalışabilecekleri yurt içi yurt dışı partnerler bulunması ,üretilen maden cevherinin günlük,aylık,yıllık pazar durumunun tespiti danışmalık  hizmetidir.

  Bu işlem sonucunda yatırım kararının zamanı konusunda uygun değerlendirmeler yapılabilir ve en karlı yatırım dönemi saptanabilir.

  Ağaç Röleve Planı Hazırlanması

  Arazide veya bir orman içinde korunması gereken ağçların tespiti işlemine verilen isimdir. Mühendislik bilgisi gerektiren profesyonel bir iştir. Bu anlamda gerekli olan Ağaç Röleve Planı hazırlanması işlemi için bu firmaları tercih edebilirsiniz. Kolay gibi görülen bir iş olabilir. Ancak, aksine çok zor ve kapsamlı bir inceleme gerektiren bir süreçtir. Yapılacak olan roleve için ilk olarak arazinin detaylı bir analizi şarttır. İlgili alanda bulunan her türlü ağacın boyları, ebatları, türleri ve yaşları tespit edilmelidir. Bu işlemlerde belli mühendislik metodlarına göre yapılabilmektedir. Yapılan tespit işleminde ağaçların numaralandırılması şarttır. Gerekli hallerde ağaç taşıma işlemi yapılabilmektedir. Ağaç taşıma işlemi belli bilimsel yöntemler ve teknolojik araç gereçlerle yapılmaktadır. Kök ve gövde yapısına zarar vermeden ağaçlar eski yerinden sökülür ve daha sağlıklı bir yere yeniden dikilir. Bu sayede hem sökülen ağaç kurtulmuş, hem de komşu ağaçlara zarar verilmemiş olur. Yapılan veya yapılacak olan Ağaç roleve planlarının önemi çok fazla olacaktır.

  Yazımızın başında da belirtmiştik. Kapsamlı ve mühendislik bilgisi gerektiren ve de iyi bir ekip tarafından yapılması gereken bir iştir. Orman mühendislik firmaları bu konuda gerekli ihtiyaçları karşılamaktadır. Aynı zamanda gerekli hallerde Ağaç Röleve Planı hazırlanması gibi işlemlerin tamamını yapmaktadırlar. Belli bir çalışma çerçevesi içinde bazen Orman Bakanlığı bunu isteyebilmektedir. İlk olarak ağaçların kordinatlarıbelirlenir. Daha sonra ağaç rolevesi yapılır. İlgili bölgenin altlıkları ortaya koyulur. İdarecilerle görüşmeler yapılır ve izin işlemleri için gerekli olan belgeler hazırlanır. Roleve işlemleri kapsamında arazi içinde tespit, inceleme, fotoğraf çekimi süreçler yer almaktadır. Son olarak ağaç revizyon planları çizilmelidir. Yapılan tüm çalışmalar orman mühendisleri odasına onaylatılmalıdır. Bu aşamdan sonra Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Tabiaat Varlıkla Komisyonundan onay istenmelidir. Yapılan başvuru ilgili birim tarafından incelenerek onayı yapılır. Yapılan tüm bu çalışmalar ormanı, tabiatı ve doğayı korumak içindir. İlgili alanlarda olası problemleri tespit etmek ve gidermek amacıyla yapılmaktadır. Yapılabilecek iyileştirme çalışmaları bu süreçte belirlenmektedir. Bunun dışında aşırı yaşlanmış, kurumuş ve hastalıklı olan ağaçlar kesilmelidir. Roleve çalışmaları kapsamında tüm bu detaylar net olarak ortaya koyulmalıdır. Yapılması gereken çalışmalar planlı bir şekilde belirlenmelidir.

  Çevreyi korumak ve geleceğimizi daha fazla güvence altına almak hepimizin görevleri arasında yer almaktadır. Bunu hiçbir zaman unutmamız gerekiyor. Çölleşme ve buna benzer olumsuz doğa olaylarını önlemek için Ağaç Röleve Planı hazırlanması gibi çalışmaların kesinlikle yapılması gerekmektedir. En büyük ve çok sağlam gibi görünen ormanlık alanlar bile zamanla kuruyup yok olabilmektedir. Gerekli olan bilimsel metodlara dayalı çalışmaların yapılması büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda yapılan çalışmalarla ormanları koruyabilir ve ömürlerini uzatabiliriz. Temizleme işlemleri ile çok daha görsel hale getirerek kullanışlı bir hale getirebiliriz.

   kaynak: https://ormanizinleri.com/agac-roleve-plani-hazirlanmasi/

  Ağaç Röleve Planı Hazırlanması

  Arazide veya bir orman içinde korunması gereken ağçların tespiti işlemine verilen isimdir. Mühendislik bilgisi gerektiren profesyonel bir iştir. Bu anlamda gerekli olan Ağaç Röleve Planı hazırlanması işlemi için bu firmaları tercih edebilirsiniz. Kolay gibi görülen bir iş olabilir. Ancak, aksine çok zor ve kapsamlı bir inceleme gerektiren bir süreçtir. Yapılacak olan roleve için ilk olarak arazinin detaylı bir analizi şarttır. İlgili alanda bulunan her türlü ağacın boyları, ebatları, türleri ve yaşları tespit edilmelidir. Bu işlemlerde belli mühendislik metodlarına göre yapılabilmektedir. Yapılan tespit işleminde ağaçların numaralandırılması şarttır. Gerekli hallerde ağaç taşıma işlemi yapılabilmektedir. Ağaç taşıma işlemi belli bilimsel yöntemler ve teknolojik araç gereçlerle yapılmaktadır. Kök ve gövde yapısına zarar vermeden ağaçlar eski yerinden sökülür ve daha sağlıklı bir yere yeniden dikilir. Bu sayede hem sökülen ağaç kurtulmuş, hem de komşu ağaçlara zarar verilmemiş olur. Yapılan veya yapılacak olan Ağaç roleve planlarının önemi çok fazla olacaktır.

  Yazımızın başında da belirtmiştik. Kapsamlı ve mühendislik bilgisi gerektiren ve de iyi bir ekip tarafından yapılması gereken bir iştir. Orman mühendislik firmaları bu konuda gerekli ihtiyaçları karşılamaktadır. Aynı zamanda gerekli hallerde Ağaç Röleve Planı hazırlanması gibi işlemlerin tamamını yapmaktadırlar. Belli bir çalışma çerçevesi içinde bazen Orman Bakanlığı bunu isteyebilmektedir. İlk olarak ağaçların kordinatlarıbelirlenir. Daha sonra ağaç rolevesi yapılır. İlgili bölgenin altlıkları ortaya koyulur. İdarecilerle görüşmeler yapılır ve izin işlemleri için gerekli olan belgeler hazırlanır. Roleve işlemleri kapsamında arazi içinde tespit, inceleme, fotoğraf çekimi süreçler yer almaktadır. Son olarak ağaç revizyon planları çizilmelidir. Yapılan tüm çalışmalar orman mühendisleri odasına onaylatılmalıdır. Bu aşamdan sonra Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Tabiaat Varlıkla Komisyonundan onay istenmelidir. Yapılan başvuru ilgili birim tarafından incelenerek onayı yapılır. Yapılan tüm bu çalışmalar ormanı, tabiatı ve doğayı korumak içindir. İlgili alanlarda olası problemleri tespit etmek ve gidermek amacıyla yapılmaktadır. Yapılabilecek iyileştirme çalışmaları bu süreçte belirlenmektedir. Bunun dışında aşırı yaşlanmış, kurumuş ve hastalıklı olan ağaçlar kesilmelidir. Roleve çalışmaları kapsamında tüm bu detaylar net olarak ortaya koyulmalıdır. Yapılması gereken çalışmalar planlı bir şekilde belirlenmelidir.

  Çevreyi korumak ve geleceğimizi daha fazla güvence altına almak hepimizin görevleri arasında yer almaktadır. Bunu hiçbir zaman unutmamız gerekiyor. Çölleşme ve buna benzer olumsuz doğa olaylarını önlemek için Ağaç Röleve Planı hazırlanması gibi çalışmaların kesinlikle yapılması gerekmektedir. En büyük ve çok sağlam gibi görünen ormanlık alanlar bile zamanla kuruyup yok olabilmektedir. Gerekli olan bilimsel metodlara dayalı çalışmaların yapılması büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda yapılan çalışmalarla ormanları koruyabilir ve ömürlerini uzatabiliriz. Temizleme işlemleri ile çok daha görsel hale getirerek kullanışlı bir hale getirebiliriz.

   kaynak: https://ormanizinleri.com/agac-roleve-plani-hazirlanmasi/

  Madencilik Projeleri

  Maden proje hazırlama hususunda 3213 sayılı Maden Kanunu başta olmak üzere çevre ile ilgili tüm yönetmelikler incelenerek en kapsamlı ve geçerli çalışmalarla hedefinize ulaştırıyoruz. Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş olarak yapılacak madencilik çalışmalarından gerekli olan izinlerinizi alıyoruz.

  Madencilik alanında deneyimli personellerimiz projenizi hazırlarken aşamalar konusunda eğitimler vererek sizlerin de bu alanda yetkin olmanıza yardımcı olmaktadır. Sadece projenin hazırlanma evresinde değil sürdürülmesi aşamasında da rehberlik ediyor, değişen mevzuatı inceliyor ve danışmanlığımızı devam ettiriyoruz

  Arama Faaliyet Raporları

  Arama ruhsatının alındığı tarihten başlayarak 3 yıl devam eden süreç olup, 2. yılın sonuna kadar 1, 3. yılın sonunda da 1 tane olmak üzere 2 tane arama faaliyet raporu verilmesi gerekmektedir.

  ARAMA FAALİYETİ:

  Madde 17 - (Değişik madde: 26/05/2004 - 5177 S.K./11.mad) Arama ruhsatı ve sertifika süresi üç yıldır. Bu süre, IV. Grup madenler için arama faaliyet raporları ile müracaat edilmesi halinde iki yıl uzatılabilir. Ruhsat sahibi ikinci yılın sonuna kadar arama faaliyet raporu vermek zorundadır. Uzatma talebinde bulunulan IV. Grup ruhsatlar için taleple birlikte üçüncü yılın sonunda ikinci arama faaliyet raporu verilmesi gereklidir. Arama faaliyet raporlarının süresinde verilmemesi halinde teminat irad kaydedilir. Arama faaliyet raporları, yapılan çalışmaların niteliği dikkate alınarak jeoloji, maden, jeofizik mühendisi veya mühendislerince hazırlanır. Arama ruhsat süresi sonunda işletme ruhsatı talebinde bulunulmayan arama ruhsatları iptal edilerek teminatı ruhsat sahibine iade edilir. Arama döneminde teknolojik araştırma, geliştirme, pilot çalışmalar ve pazar araştırmaları yapmak üzere arama faaliyet raporu ile birlikte müracaat eden ruhsat sahibine, Genel Müdürlükçe görünür rezervin %10'una kadar maden üretim ve satış izni verilebilir. Bu fıkraya aykırı üretim ve satış yapanlar hakkında 10 uncu maddeye göre işlem yapılır. Arama döneminde üretim yapılması durumunda satış bilgi formunun 29 uncu maddede belirtilen sürede verilmesi zorunludur.

  Çevresel Etki Değerlendirme Çalışmaları

  » Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporunun hazırlanması,

  » Proje Tanıtım Dosyası (PTD) Hazırlanması,

  » Sosyal Etki Değerlendirme Çalışmaları,

  » Mevcut Arazi Durum Tespitleri,

  » Saha Çalışmaları,

  » Doğaya Yeniden Kazandırma Planları,

  » Çevre Yönetim Planları,

  » Ek VI Arama Faaliyeti Eleme-Kontrol Formlarının Hazırlanması,

  » İzleme Çalışmaları


  Arama Döneminde Asgari Faaliyet Yeterlilikleri

  ÖN ARAMA DÖNEMİ:

  1-Yüzey/mostradan örnek(numune) alınarak test/analiz yapılması/yaptırılması ve sonuçların teslim edilmesi,

  2-Çalışma alanı/alanlarının yüzey jeoloji haritasının hazırlanması, görülen/tespit edilen mineral/maden kaynaklarının harita üzerinde gösterilmesi,

  3-Maden jeolojisi öngörüleri veya maden jeolojisi haritasının hazırlanması ve jeolojik kesitlerinin yapılması,

  4-Kaynak/rezerv raporu hazırlanması.


  GENEL ARAMA DÖNEMİ:

  A) II (b), III. ve V. GRUP;

  1-Çalışma alanının detay topografik haritasının hazırlanması ve yarma, kuyu, galeri, sondaj yerleri ile örnek(numune) alınan yerler ve benzeri noktaların gösterilmesi,

  2-Yapılan yarma, galeri, kuyu, sondaj veya benzeri çalışmaların sonuçlarının verilmesi,

  3-Ruhsat sahasının detay jeoloji haritasının hazırlanması ve kesitlerinin yapılması,

  4-Çalışma alanını temsil edecek sayıda örnek(numune) alınarak test/analiz yapılması/yaptırılması ve sonuçlarının verilmesi,

  5-Detay maden jeolojisi haritasının hazırlanması ve jeolojik kesitlerinin yapılması,

  6-Kaynağın/rezervin üç boyutlu olarak modellenmesi,

  7-Kaynak/rezerv raporu hazırlanması.

  B) IV. ve VI. GRUP;

  1-Ruhsat sahasının genel topografik haritasının hazırlanması ve yarma, kuyu, galeri sondaj yerleri ile örnek(numune) alınan yerler ve benzeri noktaların gösterilmesi,

  2-Mostra haricinde ayrıca yarma ve/veya galeri, kuyu, sondaj ve benzeri çalışma yapılması ve sonuçlarının verilmesi,

  3-Örnek(numune)/örnekler alınarak test/analiz yapılması/yaptırılması ve sonuçlarının verilmesi,

  4-Ruhsat sahasının detay jeoloji haritasının hazırlanması ve kesitlerinin yapılması,

  5-Maden jeolojisi haritasının hazırlanması ve jeolojik kesitlerinin yapılması,

  6-Kaynağın/rezervin iki boyutlu olarak modellenmesi,

  7-Kaynak/rezerv raporu hazırlanması.


  DETAY ARAMA DÖNEMİ:

  1-Çalışma alanının detay topografik haritasının hazırlanması ve yarma, kuyu, galeri, sondaj yerleri ile örnek(numune) alınan yerler ve benzeri gibi noktaların gösterilmesi,

  2-Yarma, galeri, kuyu, sondaj veya benzeri çalışmaların yapılması ve sonuçlarının verilmesi,

  3-Çalışma alanını temsil edecek sayıda örnek(numune) alınarak test/analiz yapılması/yaptırılması ve sonuçlarının verilmesi,

  4-Yapılan detay jeokimya haritaları ve/veya jeofizik haritalarının verilmesi,

  5-Detay maden jeolojisi haritasının hazırlanması ve jeolojik kesitlerinin yapılması,

  6-Yeraltı işletmeleri için detay yeraltı jeoloji haritasının hazırlanması ve kesitlerinin yapılması,

  7-Kaynağın/rezervin üç boyutlu olarak modellenmesi,

  8-Kaynak/rezerv raporu hazırlanması.

  GSM (Gayri Sıhhi Müessese) Ruhsat İşlemleri Yeni Başvuru

  Firmalar başvuru formları doldurup evraklarıyla başvurur. Başvuru dosyaları incelenir. Alındı Belgesi düzenlenerek varsa eksik hususlar bir üst yazı ile kendilerine iletilir.

  Gerekli evrak listesindeki evraklar tamamlandığında GSM Kurulu ile inceleme aşamasına geçilir. İşletmeler öncelikle Büyükşehir Belediyesi Gelir Tarifesine göre Yer Görme Ücreti ve Rapor Muayene Harcı yatırdıktan sonra GSM Kurulu işyerinde incelemeler yapar.

  İncelemeler neticesinde eğer sonuç uygunsa Olumlu Kurul Raporu düzenlenir ve imzaya sunulur. Gelir Tarifesi doğrultusunda hesaplanan tahakkuk tablosu hazırlanır ve işletme tutarı ödedikten sonra Başkanlık Oluru ve Ruhsatı imzaya sunulur. Ancak inceleme sonucu uygunsuz ise Olumsuz Kurul Raporu düzenlenir. Olumsuz rapordaki durumların çözümlenmesi durumunda rapor olumluya çevrilir ve ruhsat düzenlenir.

  Gayri Sıhhi Müessesseler İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları İş ve İşlemleri

  Faaliyeti sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ya da doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek işyerleri Gayri Sıhhi Müessese olarak tanımlanmaktadır.

  Gayri Sıhhi Müesseseler, faaliyetleri ve kapasiteleri açısından 1. Sınıf, 2. Sınıf ve 3. Sınıf olarak ayrılmıştır.

  10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik Gayri Sıhhi Müesseselerin kurulmasınave açılmasına yönelik esaslar ile, işyerlerinin sınıflarını liste halinde belirlemektedir.

  1. Sınıf Gayri Sıhhi Müesseseler “Meskenlerden mutlaka uzak bulundurulmaları gereken işyerleri” olarak tanımlanmaktadır. 1.Sınıf Gayri Sıhhi Müessesenin kurulması için işyerleri kurulmadan önce Yer Seçimi ve Tesis Kurma İzin Belgesi, faaliyete geçme aşamasında 1.Sınıf Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatı almak zorundadır.

  Maden Ocağı Genel Arama Dönemi

  Genel arama dönemi: Genel arama dönemi süresi sonuna kadar maden arama projesinde belirtilen maden kaynağına ilişkin bilgiler ve bu dönemde yapılan arama faaliyetlerine ilişkin yatırım harcamalarını da gösteren genel arama faaliyet raporunun ( ek form-8)verilmesi zorunludur. Aksi takdirde teminat irad kaydedilerek ruhsat iptal edilir. 

  Maden Sondajların Amaçları

   Rezerv tespiti ve rezerv genişletme işleri,

   Madenlerin doğrultusunu, yatımını, derinlik ve miktarını saptamak,

   Jeolojik tabakaları saptamak,

   Kayaçlar ve formasyon ile ilgili bilgi almak,

   Karot veya sediman numune alma işleri

   Bozulmamış veya bozulmuş numune alma işleri,

   Havalandırma bacası inşaatı,

   Yeraltı su seviyelerinin ölçülmesi,

   Basınçlı su deneyi yapılması,

   Sızma deneyi (permeabilite deneyi )yapılması,

   Standart penetrasyon deneyi,

   Koni penetrasyon deneyi,

   Kuyu sapmalarının ölçülmesi,

   Kuyu saptırma kamalarının kullanılması,

   Kuyuların borulanması.

  Sevk Fişi Talebi

  Sahada yapılacak sevkiyata ilişkin sevk fişi temini.

  Gerekli bilgi ve detaylar için bize ulaşabilirsiniz;

  Çev-Med Çevre olarak ÇED Raporu hazırlama (ÇED Belgesi alma), Maden izinleri (Yetkili Tüzel Kişilik), Çevre Danışmanlık ve Enerji Yatırım hizmetleri konusunda bakanlık tarafından yetkilendirilmiş bir firma olarak çözüm ortağınız olmakta olup, her türlü soru ve bilgilendirme için aşağıdaki irtibat numaramızdan bize ulaşabilirsiniz.

  madenler nasıl bulunur

  Maden; iç ya da dış etkenlerin etkisiyle kendiliğinden oluşan, yeraltından çıkarılan minerallerdir. Madenler doğada tabakalar arasında damar ya da yataklar halinde bulunurlar.

  İşletme ruhsatı nedir?

  İşyeri açma ve çalışma ruhsatı, konuda yetkilendirilmiş idari birimler tarafından, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik kapsamında bulunan işyerlerinin açılarak, çalışma yapması için verilen izindir. Bir işyeri, yetkili idarelerden, usulünce alınan ruhsat olmadan açılamaz ve çalıştırılamaz.

  Mali Yeterlilik nedir? Hangi belgeler mali yeterlilik için kabul edilmektedir?

  Mali yeterlilikruhsat müracaatında bulunulabilmesi için gerekli olan ve Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliğinin Ek-2’deki tabloda belirtilen miktardaki menkul ve/veya gayrimenkuldür. Gerçek ve tüzel kişiler EK-2’de belirtilen mali yeterlilik tutarındaki varlıklarına dair gayrimenkulleri ve menkullerini;  banka mevduat bilgisi, hisse senedi, ortaklık payı, sermaye piyasası araçları, iş makineleri ve taşıt araçları gibi değerleri ile belgelemek zorundadır.
   Gerçek ve tüzel kişiler gayrimenkullerini belediye emlak vergi değerleri, iş makineleri ve taşıt araçlarının kasko değerleri, hisse senedi ve sermaye piyasası araçları ile özkaynak veya özkaynaktaki ortaklık payını ise yeminli mali müşavir onayı ile ortaklık payına karşılık gelen değeri belgelemek durumundadır.

  Mali yeterlilik belgelerinde belirtilen miktar EK-2’deki asgari miktarı karşılamıyorsa müracaat kabul edilir mi?

  Mali yeterlilik belgeleri ilgili maden grubu için belirtilen asgari miktarları karşılamak zorundadır. Belirtilen asgari miktarın karşılanmaması durumunda müracaat iptal edilir.


  V grup müracaat üzerine III. Grup müracaat yapılabilir mi?

  III. ve IV. Grup ruhsatlara üst üste müracaat yapılabilir. Müracaat işletme izni dışında kalan alana hak sağlar.

  MADEN İŞLETME RUHSATI ALIMI

  İşletme ruhsat aşaması

  Arama ruhsatı süresi sonunda, işletme ruhsatı istenmesi ve I (b) ve II (a) Grubu ruhsatlandırma işlemleri sonucunda işletme ruhsatı için talep edilmesi durumunda,

  İşletme projesi, genel arama faaliyet raporu hazırlanarak ve talep harçları yatırılarak işletme aşaması başlatılır.MarblePort Türkiye'nin Doğal Yapı Taşları Maden Ve Mermer Portalı
   MARBLEPORT

  İşletme projesi, haritalar ve belgeler Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirilerek, dosyanın eksiği varsa tamamlatılır. Bu işlemden sonra Genel Müdürlük saha denetimi için Heyet oluşturur ve heyet sahayı tektik eder. Sahanın ve sahadaki madenin istenilen gruba uygun olması ve heyetin olumlu görüş vermesi durumunda işletme ruhsatı kesilmesi için süreç başlar. İşletme ruhsat teminatı ve işletme ruhsat harcının yatırılması itibari ile hak sahibine işletme ruhsatı verilir. MarblePort Türkiye'nin Doğal Yapı Taşları Maden Ve Mermer Portalı
   MARBLEPORT

  İşletme ruhsatı verilmesinden sonra hak sahibi 7. Madde izinleri diye tabir edilen sahaya ait mülkiyet izinlerini alır. Bunlar CED (çevresel etki değerlendirme raporu), saha orman arazisi ise orman izinleri, saha mera arazisi ise mera tahsis işlemi, GSM ( gayri sıhhı müsesse izni) vb.. işlemleri yapılarak bu izinler alınır. İzinler alındıktan sonra Maden İşleri Genel Müdürlüğüne dilekçe ekinde bir örneği verilerek İşletme İzni talebinde bulunulur. MarblePort Türkiye'nin Doğal Yapı Taşları Maden Ve Mermer Portalı
   

  **Maden işletme izin alanı maden projesinde belirtilmiş alnadır bu alan; I (b) ve II (a) grubu madenlerde 10 HA geçmeyecek şekilde, diğer grup ruhsatlarda maden projesine göre alan seçilmektedir. MARBLEPORT

  Maden İşletme İzin talebinin Genel Müdürlükçe uygun görülmesi sonucunda işletme izni çevre uyum teminatının yatırılması ile düzenlenerek Hak sahibine verilir. Buna istinaden bu maden sahasına maden işleri genel müdürlüğünden sevk fişi alınması ve bu sahaya Teknik nezaretçi ( maden mühendisi ) atanmasından sonra işletme ruhsatı işlemleri bitmiş olur. Sahada çalışmak için gerekli işlemler bitmiş olur. 

  Madende devlet hakkı nedir?

  Madenlerin milli menfaatlere uygun olarak aranması, işletilmesi, üzerinde hak sahibi olunması ve terk edilmesi ile ilgili esas ve usulleri düzenleyen 3213 Sayılı Maden Kanunu'nda Devlet hakkıMaden istihracı ile sağlanacak gelirden Devlet payına düşen ve ödeme yükümlülüğü ruhsat sahibine ait olan kısım olarak 

  Temdit Projesi Hazırlanması

  İşletme ruhsat süresinin bitiminden önce yeni bir projeyle (Temdit İşletme Projesi) süre uzatma talebinde bulunabilmek amacıyla hazırlanan projedir. Maden üretimi sonlandıktan sonra sahanın topografyasının doğal ortamına, ekolojiye uygun hale getirerek düzenlenmesi hususunu içeren projedir.

  Temdit talebi nedir?

  Temdit, ticari faaliyetlerde bir borcun ifası veya bir işlemin yerine getirilebilmesi için önceden belirlenmiş olan sürenin (vadenin) yeni bir zaman dilimi eklenmek yoluyla uzatılması işlemi.

  Metalik Maden Arama Aşamalarında Bölgesel Veriler

  Paleocoğrafya Haritaları

  Jeolojik geçmişte, belli bir zamanda yeniden tasarlanmış fiziksel coğrafyayı sergileyen haritalardır. Karaların ve denizlerin dağılımı, karaların jeomorfolojisi, denizin derinliği, hava ve deniz akıntılarının yönü, sedimentlerin dağılımı ve iklim kuşakları gibi bilgiler içerir.

  Jeoloji Haritası

  "Türkiye 1/25.000 Ölçekli Jeoloji Haritası Spesifikasyonu-MTA, 1963" isimli yayında konumuzla ilgili olarak "Maden Yatakları ve İhtimalleri" başlığı altında;  
  1. Daha araziye çıkmadan, jeolojik lövesi yapılacak saha içindeki madenler ve maden zuhurları tespit edilerek, paftalar üzerine konulan aydınger kağıdına işlenecek ve koordinatlarıyla tespit edilecektir. Bu madenler, aydınger üzerinde işletilen, metruk vs. gibi durumları göz önüne alınarak, özel işaretlerle işaretlenecektir.
  2. Tespit edilen maden ve zuhurlar harita lövesi esnasında birer birer gözden geçirilerek hakiki durumları tespit olunacaktır. Bu mekanda büyük olan zuhurlar haritaya işlenecek, küçükler ise bir çarpı işareti, özel bir harf veya sembol ile belirtilecektir.
  3. Petrografik, mineralojik etütler için ve ayrıca yatak hakkında daha etraflı bilgi edinmek üzere, tahlil için numuneler alınacaktır.
  4. Mevcut maden ve zuhurların gerek harita üzerinde teorik olarak, gerekse pratik yönden arazi üzerindeki uzantıları aranacaktır. Bu maksatla, maden yatağı ve zuhurun jeolojik ve stratigrafik durumu, mineralizasyonun gidişi, cevher mineralleri, primer, sekonder mineralleri ve parajenez durumu, içindeki gang, tavan ve tabanda alterasyon olup olmadığı, cevherin konsantrasyonuna imkan veren şart ve hadiseler, magmatizma, metamorfizma veya sedimantasyon vs. cevherin tipi (sade, kompleks, masif, dissemine vs.), cevher ve steril münasebeti ve orantısı, kalınlık, dağılış, yatağın muhtemel menşei, tipi vs. tespit edilmeye çalışılacaktır. Haritaya işaret edilemeyen hususların hepsi deftere şema, kroki ve kesitlerle kaydedilecektir. İmkan varsa, muhtemel derinlik uzantıları hakkında da imkan nispetinde fikir verilecektir.
  5. Maden yataklarının sınıflandırılması Lindgren (1933)’e göre yapılacaktır. Bu etüt ve sınıflandırmadan maksat, daha ileri ve detay etüt yapacak olan maden jeologlarına problemi ana hatlarıyla halletmek ve halledilecek tarafları da ortaya koymaktan ibaret olacaktır.
  6. Maden yatakları ve zuhurların bir provens teşkil edip etmedikleri belirtilecektir. Bir metalojenik provens bahis konusu ise, asli karakterleri ve tip yatakları belirtilecek  ve ayrıca bunlar arasında  mühim olan bir iki yatak daha önemle  ele alınarak misaller verilecektir. İşletilen madenlerle, maden zuhurlarının durum ve jeolojik imkanları hakkında toplu bilgi verilecektir.
  7. "Gerekirse yukarıdaki hususları ihtiva eden bir metalojenik harita yapılacaktır" şeklindeki ifadelerle maden aramacılığında jeolojik haritalarda beklenen detayların neler olması gerektiği görüşleri günümüz maden aramacılarınca da benimsenmektedir.

  Metalojeni  Haritası / Maden / Mineralizasyon  Bilgileri

  Maden yataklarının dağılımını, bunların bölgesel tektonik (jeolojik yapı ve kaya toplulukları) ile ilişkisini gösteren küçük ölçekli haritalardır. Metalojeni, maden yataklarının kökenini inceler. Özellikle maden yataklarının oluştukları zaman ve bulundukları yerin bölgesel jeoloji özellikleriyle olan ilgisini ortaya koymaya çalışır. Cevherleşmeye elverişli bölgelerin saptanmasında yararlanılabilir. 
  Metalojeni haritası bulunmuyorsa, bilinen madenler ve mineralizasyonlara ait detay veya envanter bilgilerden yararlanılabilir.

  Uzaktan Algılama

  Ön arama aşamasında LANDSAT TM uydu sayısal görütülerinin analizi ile elde edilen verilerin COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ yazılımı kullanılarak diğer yer bilimleri disiplinlerince üretilen verilerle birlikte değerlendirilmesi yapılmalıdır.

  Uygulama aşamaları;

  1. Kuzeyleme ve ölçek düzeltmeleri,
   2. Gerektiğinde uydu sayısal görüntü mozayiğinin oluşturulması,
   3. Görüntü analiz program paketleri kullanılarak uydu sayısal görüntüsünde alansal, spektral ve radyometrik belirginleştirmelerin yapılması,
   4. Renkli kompozitler ve tek bantlı görüntülerde renk, doku, drenaj, topografya, morfoloji, litoloji gibi kriterler kullanılarak,  alterasyon alanları, kırık hatları, antiklinal-senklinal eksenleri ve domsal yapılar gibi unsurların saptanması,
   5. Bilinen madenler ve zuhurların, görüntü üzerindeki lokasyonlarına yerleştirilmesi,
   6. Jeofizik haritalarının amaç doğrultusunda sadeleştirilerek sayısallaştırılması,
   7. Jeoloji haritasının sayısallaştırılması,
   8. Jeokimya haritalarının amaç doğrultusunda sadeleştirilerek sayısallaştırılması,
   9. Temel harita üzerine tüm verilerin projeksiyonu ve yorumlanması,
  10. Önem sırasına göre hedef sahaların sıralanması ve harita basımından oluşur.


  kaynak :mta

  Metalik Maden Arama Aşamalarında Ayrıntılı Veriler

  Maden Jeolojisi Haritası

  İşletme yapılan veya işletme yapılacak sahanın 1/5.000 veya daha büyük ölçekli yüzey topografya haritaları ile 1/1 000 veya daha büyük ölçekli yeraltı kat planları üzerinde madenin jeoloji özelliklerini gösteren haritalardır.

  Jeokimya Anomali Haritaları

  Detay arama aşamasında üretilen haritalardır. Toprak ve kayaç örneklerinden yararlanılır. Bazı ülkelerde  bitki örnekleri de kullanılmaktadır. Haritanın kalitesini belirten kenar bilgilerinin yanı sıra referans bilgileri de bulunmalıdır. Örneklerin türlerinden daha önemlisi alındıkları yöreyi temsil edici (kanal, yongalama, karot vb.) olması önem taşır. Örnekleme yoğunluğu aranan madenin anomali boyutlarıyla uyumlu olmalıdır. Damar tipindeki bir maden yatağının detay etüdünde, özellikle toprak örneklemesinde, aranan damara dik profil boyunca aynı damara en az iki örnek isabet edecek şekilde örnek sıklığı (yoğunluğu) planlanmalıdır. Detay arama aşamasında kayaç jeokimyası uygulaması, örnekleme yoğunluğu ve yol gösterici elementler

  ÖlçekHedefCevher OlmayanCevherÖrnek Yoğunluğu
  LokalPorfiriK, Ca, Rb, Sr, Mn, (Mg)Cu, Zn, Mo, S2-30 adet/km2
  MasifsülfitlerFe, Mn, K, Ca, Mg, (H2O), (Rb), (Sr)Cu, Pb, Zn, (S)150-200 m aralık
  Damar ve omatma-Cu, Pb, Zn, Au, Ag5-10 m aralık

  ( ) bazı çalışmalarda yararlı bulunmuş, *  Yararlı olması beklenen elementler.

  Detay Jeofizik Haritaları

  Jeolojik özellikleri tanımlanmış detay arama sahalarında, muhtemel yatağın araştırılması veya bilinen madenin devamının araştırılması amacıyla yapılan jeofizik çalışmaları sonucunda hazırlanan haritalardır. Yan kayaç ve cevherin özellikleri jeofizik metodu seçimini belirler. Ölçü yoğunluğu; yatağın boyutları, yatağın yer yüzüne olan mesafesi, yan kayaç türü ve diğer parametrelere göre değişir.
  Eldeki mevcut verilerden yararlanarak dar sahalarda ön değerlendirmeler yapılması gerektiğinde, ilgili saha içine daha çok ölçüm düşmesi istenir bu nedenle saha sınırları daha geniş tutulur. Detay arama konuları ve jeofizik yöntemler

  KonuDoğrudan Algılama  YöntemleriDolaylı Algılama Yöntemleri
  Saçanımlı
  Sülfitler
  IP
  Rezistivite
  SP
  EM
  Manyetik
  Radyometrik (alterasyon çalışmaları) Gravite
  Masif SülfitlerIP 
  Rezistivite
  Manyetik
  Gravite
  SP
  AMT
  Manyetik Gravite
  UranyumRadyometrik
  Radon
  Radyometrik
  Radon
  VLF
  IP ve Rezistivite
  Gaz Çalışmaları (helyum ve radon)
  Manyetik
  SuRezistivite 
  EM 
  Sismik 
  AMT
  Sismik (akifer lokasyonları) 
  Gravite (temel kaya araştırmaları)
  AsbestIP ve Rezistivite 
  Sismik 
  Manyetik
  EM
  PlaserManyetik (siyah kum)
  IP ve Rezistivite (siyah kum)
  LateritikSismik Sondajları Rezistivite Sondajları Gravite
  Manyetik
  Jeotermal (Sıcak Su)Rezistivite 
  Pasif Sismik, 
  Jeotermal Gradiyent 
  AMT 
  SP
  Radyometrik
  Misisipi
  Vadi Tipi
  IP ve Rezistivite 
  EM 
  AMT 
  Gravite
  Manyetik
  Sismik
  Örtü Kaya KalınlığıSismik 
  Rezistivite 
  Gravite
  -
  Gömülü Cisimler ve BoşlukManyetik 
  EM 
  GPR (jeoradar) 
  Gravite 
  Rezistivite
  -

  Türkiye’de Altın Üretimi:

  rkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez bir Türk şirketi 2002 yılında altın üretimini gerçekleştirdi.[kaynak belirtilmeli] 6 bin 500 ton yeraltında rezerv olduğu düşünülmektedir.[1] Bu üretimden önce 16 senede 120 milyar dolarlık altın ithalatı yapıldı. Üretim ilk defa İzmir-Bergama-Ovacık Altın Madeni'nde yapılmıştır. Türkiye, 17 ton üretimle AB ülkeleri arasında en fazla altın üreten ülkedir. İşletilen diğer madenler;

  (Bergama)-Ovacık

  Balıkesir (Havran)-Küçükdere

  Gümüşhane-Mastra

  Erzincan

  İzmir

  Gümüşhane

  Eskişehir

  Balıkesir

  Çanakkale

  Konya

  Sivas

  İŞLETME İZİNLERİNİN ALINMASI

  Madencilik faaliyetleri İzin Yönetmeliğinin 9. Maddesinde belirtildiği gibi işletme ruhsatının düzenlenmesine müteakip üretime başlanılması için 3 ay içerisinde         (Çevre İl Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü, İl Özel İdaresi) resmi kurumlara izin başvurularının yapılması ve sonuçlandırılması hizmetidir.

  İzinler için müracaat
  Madde 9 - (Değişik fıkra: 21/03/2007 - 2007/11932 S.Yön./3. md.) Maden ruhsat sahibi, işletme ruhsatı veya sertifikasını aldıktan sonra, izin için ilgili bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına üç ay içinde müracaat etmek zorundadır. Maden ruhsat sahibinin izin için ilgili bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına üç ay içinde müracaat etmemesi halinde yatırılan teminat irat kaydedilerek Kanunun 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında işlemler devam ettirilir.
  Maden ruhsat sahibi, çevresel etki değerlendirmesi uygulanacak projelere tabi olması durumunda ruhsatın yürürlük tarihinden itibaren üç ay içinde Çevre ve Orman Bakanlığına müracaat ederek format almak zorundadır. Maden ruhsat sahibi formatın alınış tarihinden itibaren çevresel etki değerlendirmesi raporunu Çevre ve Orman Bakanlığına bir yıl içinde sunmakla yükümlüdür.
  Maden ruhsat sahibinin seçme, eleme kriterleri uygulanacak projelere tabi olması durumunda ise, Proje Tanıtım Dosyasını hazırlayarak ruhsatın yürürlük tarihinden itibaren üç ay içinde Çevre ve Orman Bakanlığı ve/veya valiliğe müracaat eder.
  Bu işlemlerin başlama tarihi, maden ruhsat sahibinin çevresel etki değerlendirmesi raporunu Çevre ve Orman Bakanlığına, Proje Tanıtım Dosyasını Çevre ve Orman Bakanlığı ve/veya valiliğe verdiği tarihtir. Diğer izinlerin alınması ile ilgili işlemler bu süreç içinde yürütülür. Bu işlemlerin başlatılması için "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" veya "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararının alınması gerekmez. Çevresel etki değerlendirmesi işlemleri Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından, diğer izinlere ilişkin işlemler de ilgili bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca çevresel etki değerlendirmesi sürecinde, en geç üç ay içinde bitirilir.
  (Değişik fıkra: 21/03/2007 - 2007/11932 S.Yön./3. md.) Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" veya "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararı ve gerekli diğer izinlerin alınmasından itibaren yedi gün içinde işletme izni verilir. Bu izin ile maden ruhsat sahibi, ruhsat alanı içinde projesi kapsamında faaliyetlerini sürdürür.
  (Ek fıkra: 21/03/2007 - 2007/11932 S.Yön./3. md.) Maden ruhsat sahibi, çevresel etki değerlendirmesi prosedürü dışındaki maden projeleri için, üretim faaliyetlerine başlamadan önce, bu Yönetmelikte belirtilen izinlerin alınması için işletme ruhsatı veya sertifikasının yürürlük tarihinden itibaren üç ay içinde gerekli belgelerle birlikte ilgili bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına müracaat eder. Maden ruhsat sahibinin izin için ilgili bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarından herhangi birine üç ay içinde müracaat etmemesi halinde yatırılan teminat irat kaydedilerek Kanunun 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında işlemler devam ettirilir. 
  (Ek fıkra: 21/03/2007 - 2007/11932 S.Yön./3. md.) İşyeri açma ve çalışma ruhsatı dışındaki izinlerin alınmasını müteakip işletme izni düzenlenir. 5/6/2004 tarihinden önce alınmış işletme ruhsatlarının temdit işlemlerinde, gerekli izinler işletme izni düzenlendikten sonra alınır.

  İRTİFAK, İNTİFA HAKKI VE KAMULAŞTIRMA

  İşletme ruhsatı safhasında işletme faaliyetleri için gerekli olan özel mülkiyete konu taşınmazlarda, taraflarca anlaşma sağlanamaması ve işletme ruhsatı sahibinin talebi üzerine hazırlanan proje ve eklerinin bakanlığa sunulması ve sonuçlandırılması, arazinin madencilik faaliyetlerinde kullanılması hizmetidir.

   İrtifak, intifa hakkı ve kamulaştırma: 
  Madde 46 - Maden arama dönemi içerisinde arama sahası özel mülkiyete konu gayrimenkul üzerinde kullanma amacına münhasır olmak üzere belli süreler için madenci, Bakanlığa müracaat ile irtifak ve/veya intifa hakkı tesisi isteyebilir. İrtifak ve/veya intifa hakkı karşılığı, Kamulaştırma Kanununa uygun olarak seçilecek bilirkişiler tarafından tespit edilir. 

  (Değişik:15/6/2001-4683/4 md.) Arama süresi sonunda işletme talebi söz konusu olduğu takdirde tesis edilen irtifak ve/veya intifa hakkının süresi işletme süresini geçmemek kaydıyla uzatılabildiği gibi yeni irtifak ve/veya intifa hakkı talebinde de bulunulabilir. 
  Faaliyetler sırasında sahaya zarar verilmesi durumunda ruhsat sahibi adli merciler tarafından tespit edilecek tazminatı arazi sahibine ödemek ve sahayı kullanılabilir durumda terk etmekle yükümlüdür. 

  İşletme ruhsatı safhasında işletme faaliyetleri için gerekli olan özel mülkiyete konu taşınmaz, taraflarca anlaşma sağlanamaması ve işletme ruhsatı sahibinin talebi üzerine Bakanlıkça kamu yararı bulunduğuna karar verilmesi halinde kamulaştırılır.

  Kamulaştırma işlemleri 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre yapılır. Bu husustaki masraflar ve kamulaştırma bedeli işletme ruhsatı sahibi tarafından ödenir.
  Kamulaştırılan taşınmaz, tapuya Hazine adına tescil edilip ruhsat hukuku devam ettiği sürece madencilik faaliyetlerinde kullanılmak üzere ruhsat sahibi adına tahsis edilir.
  Kamulaştırılan taşınmazın, maden işletme faaliyetleri için lüzum kalmadığının Bakanlıkça tespiti halinde, Kamulaştırma Kanununda öngörülen usul ve esaslara göre belirlenecek rayiç bedeli ödenmek kaydıyla kamulaştırılan yerin eski sahibine iade edileceği hususu, ruhsat sahibi ve taşınmazın eski sahibine tebliğ edilir. Eski sahibinin taşınmazı altı ay içerisinde almak istememesi durumunda taşınmaz Hazineye kalır.

  Tapu siciline konulan şerhler Bakanlığın müracaatı üzerine ayrıca mahkeme kararına gerek kalmadan silinir. Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufundaki yerlerde yapılan madencilik faaliyetleri için bu Kanunun yürürlük tarihinden sonra kira, ecrimisil alınmaz.
  Önemli Not:
  I. Grup madenler ve mıcır ile kaba inşaat, baraj, gölet, liman, yol gibi yapılarda kullanılan her türlü yapı hammaddesi için kamulaştırma hükümleri uygulanmaz.

  TEKNİK NEZARETÇİLİK HİZMETLERİ

  5177 Sayılı Kanun İle Değişik 3213 Maden Kanunun 31. Maddesi gereğince maden sahalarının üretiminin denetlenmesi işçi sağlığı işçi güvenliği önlemlerinin alınması, meri mevzuata uygun üretim faaliyetinin yapılabilmesi için firmamızın maden mühendisleri tarafından sunulan  hizmettir. 

  Madde 31 - Maden üretimi, bir maden mühendisi nezaretinde yapılır. Maden mühendisinin daimî olarak istihdam edileceği işletme büyüklüğü ile istihdam usul ve esasları Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

  İşletmede istihdam edilen maden mühendisi 4857 sayılı İş Kanununun 82 nci maddesinde belirtilen iş güvenliği ile görevli mühendis veya teknik elemanların üstlendiği görev ve sorumluluğu da yerine getirir.

  Maden mühendisi istihdamı veya nezareti gerçekleşmeden üretim yapılması halinde ruhsat teminatı irad kaydedilerek faaliyet durdurulur. Maden mühendisi istihdamı/nezareti sağlanması ve teminatın yenilenmesi ile faaliyete izin verilir.

  PATLAYICI KULLANMA İZİN İŞLEMLERİ

  Patlayıcı madde kullanarak üretim faaliyetinde bulunan maden ruhsat sahiplerinin emniyet müdürlüklerinden patlayıcı ruhsatı alabilmesi için Maden İşleri Genel Müdürlüğüne patlayıcı ihtiyacına yönelik raporun hazırlanması, kuruma sunulması ve patlayıcı kullanılmasında sakınca bulunmadığını bildirir belgenin alınması, emniyet müdürlüklerine iletilmesi hizmetidir.

  RUHSAT MÜRACAATLARINDA İSTENİLEN BELGELER     :

  Patlayıcı Madde Satınalma Ve Kullanma İzin Belgesi Müracaatında İstenen Belgeler

  1-Dilekçe

  2-Depolama izin belgesi

  3-Depo tespit tutanağı (İzin Belgesinin Yenilenmesinde) (Yazı ekindeki depo tespit tutanağından yerel güvenlik makamlarınca düzenlenecek)
  4-Depo uygunluk raporu veya depo denetleme formu (İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce Teknik rapor (Depo uygunluk raporu) düzenlenecek)

  5-İhtiyaç raporu(Bünyesinde maden mühendisi bulunan kuruluşlar maden mühendisinin adı, soyadı ve diploma numarası belirtilerek onaylanmak sureti ile ihtiyaç raporu düzenleyecekler, Galeri tipi patlatmalarda ihtiyaç raporunu İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce verilecek raporla ihtiyaç raporu alacaklar)

  6-Taahhütname (Taahhütnameyi verecek şirket yetkilisi, ateşçi ve naklinde görevli şahıslar yazı ekindeki taahhütnameden noterden tasdikli olarak verecekler, Kurumlar kurum yetkilisi tarafından onaylanacak)

  7-Vekaletname (Şirket yetkilisi tarafından taşıyıcı ve ateşleyiciye verilecek)

  8-Ateşleyici yeterlilik belgesi fotokopisi

  9-İşe dair belge (Maden ruhsatı, şözleşme vs.) (Maden veya taş ocağı başkasına ait ise söz konusu maden veya taş ocağında patlayıcı madde kullanabilmesi ilişkin noterden muvafakatname,
  Saha sahibi kurum ise kurum onaylı muvafakatname,
  Saha mermer sahası ise sahada patlayıcı madde kullanımı maden işleri genel müdürlüğünün iznine tabi olduğundan mermer sahasında patlayıcı madde kullanılmasında sakınca olmadığına dair yazı,
  İhale veya sözleşme yolu ile alınmış ise işin şirket veya şahsın kendisine verildiğine dair sözleşmenin bitim tarihinin de belirtildiği resmi yazı veya sözleşmenin aslı yada noterden tasdikli sureti,
  Tapulu arazide yapılacak işler için topunun fotokopisi, tapu başkasına ait ise tapu sahibinden arazisinde patlayıcı madde kullanılmasında sakıncasının bulunmadığına dair muvafakatname getirmesi zorunludur.)

  10-Depo muvafakatnamesi (Depo başkasına ait ise)
  (Muvafakatnamede muvafakatın süresi ve miktarı belirtilecek)

  11-Tehlikeli maddeler zorunlu sorumluluk sigorta poliçesi
  Şirketin ismi tam olarak yazılacak
  Faaliyetin konusu Patlayıcı maddelerin nakli, kullanılması, muhafazası ibaresi yazılacak
  Patlatma yapılacak yerin riziko adresi tam olarak yazılacak.

  12-Eski izin belgesinin aslı (İzin belgesi yenileniyor ise)

  13-Beyanname

  14-Ticaret sicil gazetesi (İlk müracaatlar ve isim değişikliklerinde)

  15-Şirket yetkilisi taşıyıcı ve ateşleyici olarak çalışmayacak ise (sabıka kaydı, ikametgah (1774 sayılı kimlik bildirme kanununa göre mıntıka karakolundan onaylı), nüfus cüzdan fotokopisi, nüfus müdürlünden nüfus kayıt örneği)

  16-Taşıyıcı ve ateşleyiciden (sabıka kaydı, ikametgah (1774 sayılı kimlik bildirme kanununa göre mıntıka karakolundan onaylı), nüfus cüzdan fotokopisi, nüfus müdürlünden nüfus kayıt örneği, Sağlık raporu, 4 adet fotoğraf)      (YENİ alacaklar için)

  2 TONLUK GEZİCİ DEPO KURMAK İSTEYENLER İÇİN
  ( 03.05.2004 tarih ve 2004/84 sayılı genelge hükümleri)

  DEPO YAPIM İZNİ

  1- İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce onaylanmış iki tonluk gezici depolar için Ek-4/A çizelgedeki örnek projeye uygun 2 adet depo projesi. Proje üzerinde depo sahibinin adı veya ünvanı ile birlikte deponun yapılacağı yere ( il, ilçe, mevki, ada, pafta, parsel) ait bilgilerin olması gerekmektedir. Bu özelliklerden birine haiz olmayan projeler geçersiz sayılacaktır. Deponun sütreli yapılması durumunda Ek-5 çizelgeye göre sütrelerin proje üzerinde gösterilmesi gerekmektedir.

  2- Deponun yerleştirileceği alana ilişkin belge ile bu alanın depo sahibine ait olmaması halinde bu alanın kiralandığı veya muvafakatının alındığını gösterir belge.

  3- Tüzüğün Ek-1 sayılı çizelgesinin (D) beldinde gösterilen  uzaklıklar içerisende kalan alanın mülkiyetine ilişkin belge ( tapu, taş ocağı veya maden sahası ruhsatı vb.) ibraz edilmelidir. Deponun yerleştirileceği yere ilişkin bilgilerin projede belirtilen yen ( il, ilçe, mevki, ada, pafta, parsel) bilgilerine uyması gerekmektedir. Ayrıca bu alanın depo sahibine ait olmaması halinde, alana ilişkin bu belgelerle birlikte kira veya muvafakat belgelerinin de eklenmesi gerekmektedir.

  4- Deponun belirtilen yerde kurulmasında sakınca olup almadığını gösterir yerel güvenlik makamlarınca düzenlenecek rapor.

  DEPOLAMA İZNİ

   Depo yapım iznine müteakip, depolama izninin alınabilmesi için Valiliğe sunulan plan ve projelere göre depo inşaatının tamamlanarak, aşağıdaki belgelerle birlikte tekrar Valiliğe başvurulması gerekmektedir.

  1- Patlayıcı madde deposunun Tüzük hükümlerine uygun olarak yapıldığına dair İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünden alınacak rapor.

  2- Depo sütreli ise sütrenin Ek-5 sayılı çizelgeye ve bu çizelge altında belirtilen sütre özelliklerine uygun olup olmadığına dair İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce düzenlenecek sütre uygunluk raporu.

  3-Deponun Ek-1 sayılı çizelgede belirtilen çevreye ve birbirlerine ait olması gereken güvenlik uzaklıklarına uygun olarak yerleştirilip yerleştirilmediğine ilişkin güvenlik uzaklıklarını belirleyecek komisyon marifetiyle hazırlanacak kroki

  MİGEM İŞİ TAKİPLERİ

  Maden İşleri Genel Müdürlüğünde ruhsatlı sahalarınız için  meri mevzuat kapsamında yapılan iş takipleri hizmetidir.

  ARAZİ REZERV TESPİT ÇALIŞMALARI

  Maden sahasında yapılacak olan ip, sondaj, yarma ve benzeri çalışmalar sonucunda maden cevherinin toplam rezervinin tespiti hizmetidir.

  NUMUNE ALMA ÇALIŞMALARI

  Dünya piyasalarında kabul gören ölçüm, değerlendirme ve analiz hizmeti veren firmaların kalite standartları ve prosedürleri harfiyen uygulanarak numune alma hizmetidir.

  Bu işlem sonucunda alınan numuneden gelen sonuç yüksek doğruluk değeri taşıyacağı için üretici liman veya teslimat noktasında yaşayabileceği olumsuz bir durumdan bertaraf edilmiş olur.

  NUMUNE ALMA ÇALIŞMALARI NUMUNE ANALİZ İŞLEMLERİ

  Akreditasyon sertifikasını almış, laboratuarımızda en yüksek hassasiyetle numune analiz işlemleri yapılması hizmetidir.

  Laboratuarımız üreticiye en yüksek doğruluk değerlerinde sonuçlar verip, herhangi bir sürpriz veya yanıltmayla karşılaşmasının önüne geçmektedir.

  RES Orman İzinleri

  Ülkemiz, Avrupa ülkelerine göre kıyaslandığında en fazla rüzgâr alan coğrafyalardan biri olarak önemini koruyor. Bundan dolayı da rüzgârı fazla olması, ciddi bir şekilde elektrik üretim potansiyeli olduğuna da işaret etmektedir. Üstelik yenilenebilir enerji kaynağı olduğu için de diğer enerji kaynaklarına göre üretimi son derece zahmetsiz ve ekonomik olmaktadır. Bunun için harekete geçen ülkemiz, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına eskisine nazaran daha fazla ağırlık vermektedir. 2023 senesinde rüzgâr enerjisi santrali yatırımlarının yirmi bin MW’ye kadar ulaşmasını amaçlamaktadır. Yenilenebilir enerji kaynakları baz alındığında rüzgar enerjisi çok avantaj sağlayan bir üretim kaynağı olarak gözükmektedir. Ancak rüzgâr enerji santrali için izin almak gerekmektedir. Bunun için de Res orman izinleri kapsamı içerisinde bir takım süreçlerden geçmek gerekmektedir.

  2010 senesinin Aralık ayında çıkarılan yenilenebilir enerji kanunu ile beraber üreticiler artık rüzgâr enerjisi sektöründe 1MW kapasiteye kadar çıkabilen rüzgâr türbini ile elektrik enerjisi üretimini lisanssız biçimde de üretebilecekler. Ve bunun yanında da hariçten kullanılmayan enerjiyi şebekelere satma imkânına sahip olabilirler. Bu çıkarılan kanun sayesinde ülkemiz enerji alanında tasarruf yaparak, bu alanda dış ülkelere olan bağımlılığımızı en az seviyelere indirgemeyi hedeflemektedir. Bundan dolayı da bu alanda teşvikler yapılmaktadır. Orman sayılan bölgelerde faaliyet gösterecek olan şirketlere “Orman Sayılan Alanlarda Verilecek İzinler Hakkında Yönetmeliğin” 66.maddesine göre, 6831 sayılı Orman Kanununun 16.-17.-18. ve 57.maddesine göre bazı izinlerin alındıktan sonra bu konudaki çalışmaların başlatılması gerekmektedir. Bu izinlerden biri de Res orman izinleri olmaktadır. Bu süreç boyunca Orman bölge müdürlüğü ile sürekli temas halinde olunmalıdır.

  Rüzgâr yatırımları konusunda izin alma işlemleri için gereken zaman biraz uzun olmaktadır. Bunun için bu prosedürler yetkililer tarafından kısaltılarak daha basit ve zahmetsiz bir hale getirilmelidir. Bu sayede Res orman izinleri konusunda daha hızlı bir şekilde yol almak mümkün olabilir. 6831 sayılı Orman Kanununun 17/3 üncü maddesine göre orman sayılan bölgeler için kamu yararı ve zaruret olması durumlarında her türlü savunma, ulaşım, haberleşme, altyapı, enerji, su, petrol, atık su, doğal gaz, katı atık gibi alanların faaliyet göstermesi için belli esaslar gereğince orman sayılan alanlardan bedelli izin alınabilmektedir. Yapılan izin talebi ilk olarak Bölge Müdürlüğünce evrak üzerinde değerlendirilir. Belgeler eksikse, tamamlanıncaya dek müracaatlar değerlendirmeye alınmaz. Daha sonra, yetkililer tarafından arazi üzerinde gerekli olan incelemeler uygulanarak, faaliyet için Devlet ormanlarında yapılmasında kamu faydası ve zorunluluk olup olmadığı konusunu da içine alan ön ya da kesin izin raporu düzenlenir. Daha sonraki aşama ise, ön izin raporu düzenlenen firma ya da kişilerden uygun görülenlere Bakanlık tarafından yirmi dört aya kadar varan ön izin sağlanabilir. Kesin izin raporu incelenenler ise, uygun görüldüyse yine Bakanlık tarafından kırk dokuz yıla kadar varan kesin izin sağlanabilmektedir.

  kaynak:https://ormanizinleri.com/res-orman-izinleri/

  GES Orman İzinleri


  Orman müdürlüğü tarafından alınması gereken yasal süreçlerin tamamına verilen isimdir. Orman süreçlerinin yönetiminde yardımcı olan Ges orman izinleri çok önemli etkendir. Dosya hazırlamasında yardımcıdır. ülkemizde ormanların kalkınması, fosil yakıtların toplanması, ve sera gaz emisyon işlemlerinde düzenleme yapılması için ilgi izinler gereklidir. Ormanlara yapılacak olan çok amaçlı projelerde bu izin gereklidir. Aynı zamanda turistik alan oluşturulmasında ve termik enerji santrallerinin de kurulmasında yasal zorunluluk olan izinleri almak gereklidir.

  Orman izni almak için tüm yasal belgeler eksiksiz olmalıdır. Onay süreçler, gerekli olan lisans belgeleri, GES lisansları bu aşamada muhakkak olmalıdır. Birçok ihaleler için farklı ihaleler düzenlenir. Örneğin bir santral oluşumu için kullanıcıya verilen süre için genel alan arazi ölçüm ve düzenlemesi yapılır. Gerekli evraklar ve mülakatlar düzenlenir. Doğada güne enerji sistemleri oluşturmak için başvurular yapılır. Güneş enerjisi ve diğer etkinlikler için dilekçeler oluşturulur ve daha sonra Ges orman izinleri alınır. Başvuru dilekçelerinizde gerekli olan başvuru beldeleri bulunur. Devlet bünyesi altında yasal olan arazi yerlerde muhakkak olması gereken izinlerdir. Yatırımcıların bu fırsatları değerlendirmeleri adına orman bölgesinde üretim potansiyel olan yerler için kurulum yapılır. Ormanlar elektrik enerjisi kurulması için film güneş panelleri entegre edilir. Aynı zamanda paneller ve ince filmlerinde kurulum süreçlerinde orman izinleri gerekir. Orman izni alırken yüzey ölçümleri yapılır. Ormanlık alanlara, boru hatları, petrol tesisler, elektronik işletmeler, trafo binaları, radyo ve televizyon gibi tesisler kurulacaksa da mutlaka yazılı onay gerekir. Ormanda olan fidanlık, sazlık gibi eğilimli yerler için de ilgili izin şarttır. Emniyet şeritleri olan yerler içinde güneş enerjisi kurulsa muhakkak orman izinleri almak şarttır. Yerleşim bölgelerinde koru ve dar ormanlar için ülkemizde birçok alan kullanılır. Azami eğimi olan yerlerde de yerleşim bölgesine 300 metre kala alanlar için asla izin çıkmaz. Fotovolkanik olarak değerlendirilen gerek ağaçlandırma gerekse özel alan mekân tasarımlarında yasal izin muhakkak olmalıdır. Muhafaza edilecek ve devlet koruması altında olan ormanlık alanları için izin muhakkak olmalıdır. Ormanlarda göl, nehir, fidanlıklar ve sulak alanlar için mutlaka kurulması gereken her yerde özel izin gereklidir. Orman alanlarında doğru boyutlar belirlenmelidir. Ormanlar çok değerli olan yerlerdir. Sahip olduğumuz çok değerli doğal zenginliklerimizdir. Kamu alanları kurulsa da mutlaka detaylı evraklar hazırlanmalıdır. Dikili ağaç ve etüt projelerinde de belirli bedeller karşılığında işlem yapmak için mutlaka izin gerekir.

  Ormanlık alanlara demiryolu, sağlık ocağı, hastane, jeotermal enerjiler, ulaşım tesisler, teleferik hatları, havaalanı, turistik tesisler, enerji santraller, tünel gibi yerler kurulacak ise muhakkak orman izni gereklidir. Tüzel ya da bireysel Ges orman izinleri başvuru süreçleri belirli kuralları kapsamadan geçerli olma. Ayrıca kamuya zarar verecek herhangi bir süreçte de yasal zorunluluk başlatılabilir.


  kaynak: https://ormanizinleri.com/ges-orman-izinleri/

  JEOTERMAL İŞLETME RUHSATLARI

  Jeotermal ruhsatlar ile ilgili her türlü başvuru, devir, takip hizmetidir.

  GÖRÜNÜR MUHTEMEL MÜMKÜN REZERV HARİTALARI

  Teknik personel tarafından belirlenmiş olan görünür muhtemel ve mümkün rezervlerin harita üzerinde belirtilmesi esasına dayanan rezerv haritası hazırlanması hizmetidir.

  Define Arama Orman İzni

  Günümüzde herkes define arama orman izni gerekli yerden aldığı takdirde define aramaya başlayabilmektedir. Fakat bunun için yapılması gereken bazı hususlar bulunur. Aksi takdirde suç işlemiş olunmaktadır. İlk olarak kazılacak yer hakkında gerekli araştırmalar, incelemeler yapıldıktan sonra kazılacağına karar verilirse yapılacak ilk iş elbette en yakın müze müdürlüğü ve mülki amirliğine müracaat edip oradan izin almaktır. Yani kanunlar çerçevesinde bu işi yapabilmektesiniz. Define arandığında eğer kayda değer bir şey bulunursa, bunu ilk olarak ilgili yerlere götürüp inceleme, araştırma yapıldıktan sonra ilgili bakanlık ve komisyonlar tarafından değeri verilip, yine gerekli yerlere ödenmesi gereken miktara el koyulup geri kalanı ise defineyi bulan kişiye verilmektedir. Yani bulunan defineden hem defineyi bulan kişi hem de devlet payını almaktadır. Daha sonra defineciye kalan payı dilediği gibi kullanabilir. İster bir müzeciye satsın isterse de başka birine…

  Define orman arama izni, sayesinde kaçakçılık adı altınd yapılan suçlardan muaf olunmaktadır. Eğer ki böyle bir izin alınmadan bu işlere karışılırsa, bunun yaptırımları ağır olmaktadır. Eğer bu iş bir şekilde ortaya çıkar ve suçlu yakalanırsa, onu ihbar eden kişiye yüzde 7,5 oranında defineden pay verilmektedir. Bundan dolayı izinsiz definecilik yapan kişilerin yakalanması an meselesi olmaktadır. Define kapsamı içine giren şeyler altın, antika eşyalar, gümüş, heykel ya da arkeolojik açıdan değeri olan diğer eşyalar girmektedir. Arama yapmak ve define bulmak maksadıyla kazı işlemi yapmak için en yakın müze müdürlüğü ve mülki amire başvuruda bulunup izin çıktığı zaman yapılmalıdır. Zaten İlgili müdürlükler yapılan bu talepleri çok kısa bir zaman zarfında değerlendirerek bir ekip oluşturmaktadırlar. Müracaatta bulunmak için bir dilekçe ve ek olarak bazı belgelerle müze müdürlüğüne yapılmaktadır. Fakat define arayacak kişi ilk önce kazı yapmak istediği bölgeyi tespit ederek belirleme yapmalıdır. Öyleyse yapılacak şeylerin üstünden geçelim;

  Daha önce de söylediğimiz gibi define aranacak bölge ilk olarak çok titiz bir şekilde araştırılmalıdır. Söz konusu bölgenin eski uygarlıklardan günümüze kadar olan evreleri iyice incelenip daha sonra bölgesel tespit işine geçilmelidir. Hedef bölge önce gözle, sonra gerekli ekipmanlar ile test edildikten sonra kazı yapılmasına gerek duyulursa, yasal define arama orman izni için müracaatta bulunulmalıdır. Define arama yasal bir iş olduğu için bunun hakkında 2863 Sayılı Kanuna göre define arama yönetmeliği bile çıkarılmıştır. Define ruhsatını mülki amirlik yani Kaymakamlıktan alınmaktadır. Bunun fiyatı ise 1000 ya da 3000 TL arasında değişmektedir. Fakat bu fiyata memurların ücreti dâhil olmamaktadır. Memur ücretleri ise, daha sonra kazı yapılacak günün üzerinden hesaplanıp gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra peşin olarak alınmaktadır. Eğer bu konu hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız Kültür ve Turizm Bakanlığı Define arama ruhsatı adı altındaki bilgilere ulaşabilirsiniz.

  HARİTA SAYISALLAŞTIRMA

  Kağıt üzerinde basılı haritaların dijital ortama aktarılması hizmetidir.

  Fiber Optik Hattı Orman İzni

  Günlük hayatımızın vazgeçilmezi olan teknoloji artık her alanda kullanılmaya başlanmıştır. . Bunlardan biri de fiber optiktir. Fiber optik kelimesini daha çok internetle beraber duymaya alıştığımız gibi aslında birçok alanda kullanılmaya başlanmıştır. Fiber optik hattı ise uzun mesafelerde dijital bilgi taşıyan insan saçı inceliğinde optik cam akımıdır. Bu hatlar bir insan saçı çapında şeffaf çok ince tellerdir. Bu hattı ülkemizde kullanabilmek için orman kanunu uyarınca izin alınması gerekmektedir. Fiber optik hattı orman izni bu uygulamaların çalışmalarına bakarak müracaatları kabul etmektedir. Fiber optik kablo izinlerinin müracaatlarından sonra dosyaların hazırlanması, takibi ve sonuçlandırılması yapılmaktadır. İzinlerin alınmasında ki sebep çevreye zararının minimum derecede olması ve araştırılma yapılıyor olmasından kaynaklanmaktadır. Yasal yollardan yapılması gerektiği için bu izinlerin alınması ve gerekli ruhsatları başvuran kişinin temin etmesi gerekmektedir. Orman izninin verilmesiyle beraber müracaat sahibine tebliğ edilir. Tebligat tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde başvuran kişiden teminat alınmaktadır. Bedeller alınmaktadır. Ormanlık arazilerde alınması durumunda kamu yararı bulunmaktadır.

  Fiber hatlarının bu kadar ince oluşu görsellik açısından da gözleri yormamaktadır. Görünmediği için gizliymiş gibi durmakta ve gizli bir hattın varlığı kabul edilmektedir. Optik iletişim hattı çoğu yerde artık kullanılmaya başlanmıştır. Zayıflamanın az, bant genişliğinin büyük olması sebebi ile uzun mesafeli haberleşme sistemlerinde kullanılmaktadır. Santraller arası bağlantılarda kullanılmaktadır. Bu optik hattı günlük hayatımızda her yerde kullanmaktayız. Bu yüzden fiber optik hattı orman izni alınırken bütün kontrollerinin yapılması gerekmektedir. Biz fark etmesek de evlerimizin içinde bile bulunan bu hatlar düşük kayıp ve yüksek hız nedeni ile bina içlerinde iletim sistemlerinde kullanılmaktadır. Nükleer enerji santrallerin ve radyo aktif ışınların iletişimi bozduğu yerlerde kullanılmaktadır. Bu şekilde her yerde kullanılan fiber optik hatlarının ülkemizde kullanılırken izin alınmasının yeri çok önemlidir. Bu orman izinlerinin verilebilmesi için başvuran kişinin ürünlerine güvenip bütün zararlı durumlardan uzak olması gerekmiş olup bütün kontrollerinin yapılması gerekmektedir.

  Bu hatların kullanımı teknolojinin gelişimi ile beraber orman izinleri alınırken bir bedel karşılığı alınması gerekmektedir. Bu bedel ağaçlandırma bedeli olarak alınmaktadır ki bu bedel orman sayılan alanlarda izin verilmesi sonucu bu yerlerin ağaçlandırılması için yapılacak giderlerin karşılığı olarak alınan bedeldir. Ayrıca arazi izin bedeli var olmaktadır. Bu da orman sayılacak alanların her yıl verilen arazi izin bedelleridir. Fiber optik hattı orman izni yönetmelikleri çok geniştir. Bu yönetmeliklerin uygulanması gerekmekte ve bu hatların düzeni kurularak aşama aşama yapılması gerekmektedir. Taleplerin değerlendirilmesi hususunda kamu yararı olup olmadığına bakılmakta ve zaruret halinde olup olmadığına bakılmaktadır. Fiber hatlarının her alanda kullanılıyor olması gitgide diğer alanlarda da kullanılabilecek anlamındadır. Kullanım alanları çok geniştir. Bizlerde hayatımızda optik hatlarını görmediğimiz için kullanılmıyor gibi bilsek de her alanda kullanılmaktadır.

  ORMAN MÜLKİYETİ

  • Orman sınırlarının aplikasyonu,
  • Özel mülkiyete konu taşınmazların orman kadastrosuna göre konumlarının tespiti, 
  • Hukuk Bürolarına, kişi ve kuruluşlara orman mülkiyeti ile ilgili her konuda teknik danışmanlık hizmetleri,
  • 6831 Sayılı Orman Kanununun 2/B maddesi kapsamındaki yerler (2/B arazileri) ile ilgili danışmanlık hizmetleri,
  • Orman mevzuatı ile ilgili konularda mahkemelerde bilirkişilik,
  • Özel orman Amenajman Planı yapımı, 
  • Özel orman Yol Şebeke Planı yapımı,
  • Halihazır koordinatlı harita yapımı,
  • 6831 Sayılı Kanunun 52. maddesine göre özel ormanlarda yapılaşma ile ilgili ön izin ve kesin izin işlemleri,
  • Ağaç Röleve Planı yapılması,
  • Ormanın devamlılığı için gerekli olan bütün teknik müdahalelerin yapılması.

  Petrol ve Doğalgaz Arama Orman İzni

  Ormanlık alanlarda faaliyette bulunma, işletme kurma ve çalıştırma, yıl veya bina inşa etme, maden ya da hazine arama gibi tüm işlemler izne tabidir. Elbette Petrol ve Doğalgaz Arama Orman İzni de bunlardan biridir. Verilen tüm izinlerin kapsam ve şartları bu konuda hazırlanan Orman Sayılan Alanlarda Verilecek İzinler Hakkında Yönetmelik içerisinde açıkça belirtilmektedir. Buna göre faaliyetler maden ve petrol arama işlemleri, define arama ve arkeolojik kazı işlemleri, fabrika kurma işlemleri, balık üretme tesisi kurma işlemleri, yol ve bina yapım işlemleri olarak sınıflandırılmaktadır. Ayrıca verilecek olan izinlerde takip edilecek prosedürler de; faaliyette bulunan şahıs ya da kurumun çeşidine göre farklılık göstermektedir. Yani kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerin uygulaması gereken hükümler farklıdır.

  Petrol ve Doğalgaz Arama Orman İzni almak isteyen kuruluşların izlemesi gereken yol şudur: Öncelikle petrol ve doğalgaz işletme ruhsatı ya da sertifikası olanlar faaliyette bulunacakları alanların ölçeklendirilmiş haritalarını, ölçü ve hesap cetvellerini, dilekçeleri ile birlikte bölge müdürlüğüne ibraz etmelidirler. Yapılan incelemeler neticesinde faaliyet alanı ve diğer belgeler uygun bulunursa bir ay içerisinde muvafakiyet alınabilir. Sonrasında ise bölgenin kullanılacak alanları sabit bir şekilde işaretlenerek işletme sahibine tahsis edilir. Yalnız burada dikkat edilmesi gereken bir nokta vardır. Şayet sahaya ulaşım için bir yol yoksa muvafakiyet verilmez. Bu gibi hallerde ulaşımın temini için gerekli başvurular yapılmalıdır. Sonrasında işletme faaliyete geçebilir. Şayet işletme sahibinin üçüncü kişiler ile yapmış olduğu protokoller varsa sorumluluk sahayı kiralayan işletmeye aittir. Gerekli izne istinaden işletmeden sadece ağaçlandırma bedeli alınıyor olmasına karşın, aynı süre zarfında, işletmenin kullanmış olduğu ormanlık alan 5 hektarı geçerse, buradan arazi izin bedeli alınmaktadır. Müteakip yıllarda da bu bedeller, Devlet Planlama Teşkilatı’nın belirlediği şekilde alınmaya devam edilir.

  Petrol ve Doğalgaz Arama Orman İzni alan işletmeler, her beş yılda bir tahrip olan bölgeyi rehabilite ederek yola devam etmek zorundadır. Aksi halde ise işletmenin izni iptal edilir ve rehabilite işlemini Orman İdaresi yapar. Bu tür olumsuzlukların önüne geçilebilmesi için de işletmeden alınan bedellerin bir kısmı, söz konusu işlere ödenek olarak ayrılmaktadır. Ayrıca orman köylülerinin gelişimlerine yönelik bir ödenek de bulunur. Bu sayede işletme faaliyetleri sırasında hem milli ekonomiye katkı sağlarken hem de daha küçük çaplı fonksiyonel katkılar sağlayabilmektedirler. Ödenmesi gereken bedeller ise Orman Kanunu ile Turizm Teşvik Kanunu hükümleri doğrultusunda belirlenir. Burada kamu karı gözetilmez. Orman köylülerini kalkındırma amacı güdülerek hareket edilir. Belirlenen miktar ise izin alındıktan en geç bir ay sonrasına kadar Ziraat Bankası’nın ilgili hesabına defaten yatırılmalıdır. Faaliyeti süren işletmelerin ihtiyaç duyarak başvuruda bulundukları sahanın mülküyeti ile ilgili pürüz varsa, bu pürüzler mahkeme tarafından giderilmediği sürece işletmelere muvafakat name verilemez.

  ORMAN SAYILAN ALANLARDA VERİLECEK İZİNLER

  6831 Sayılı Orman Kanununun 16.maddesine göre verilen;

  • Maden arama ve işletme izin dosyalarının tanzimi ve takibi, 
  • Maden altyapı ve tesis izin dosyalarının tanzimi ve takibi,
  • Orman alanlarındaki maden sahalarının rehabilitasyon projesi yapımı,
  • Rehabilitasyon Projesi teknik raporlarının hazırlanması
  • Madencilik şirketlerine danışmanlık hizmeti verilmesi. 

   6831 Sayılı Orman Kanununun 17.maddesine göre verilen;

  • Rüzgar,termik,HES elektrik üretim tesisleri ile baraj ve katı atık bertaraf tesislerine ait ön izin ve kesin izin dosyalarının tanzimi ve takibi ile gerekiyorsa Ağaç Röleve Planının yapılması, 
  • Enerji Nakil Hattı,  telefon hattı, su isala hattı, su dolum tesisi, atıksu, petrol ve doğalgaz hatları, yol, arkeolojik kazı,define arama, balık üretme tesisi izinlerine ait izin dosyalarının tanzimi ve takibi,
  • Hertürlü danışmanlık hizmetleri.

  AĞAÇLANDIRMA 

  • Fidan Temini
  • Özel ağaçlandırma izin dosyası tanzimi ve takibi,
  • Ağaçlandırma Projesi yapımı ve projenin anahtar teslimi uygulanması,
  • Ağaçlandırma sahasının bakım hizmetleri,
  • Ağaçlandırma teknik danışmanlık ve denetim hizmetleri.
  • Orman Amenajman Planı yapılması,
  • Bozuk orman alanlarının Rehabilitasyon Projesinin yapılması,
  • Orman Yol Şebeke Planı yapılması

  Su İsale Hattı Orman İzni

  İsale hattı suyun temininde kaynaktaki suyu şehir şebekesine ya da su depolarına taşıyan ana hattır. Su isale hattının orman izni diye adlandırılan bölgelerde yer alması için ormandan izin alması gerekmektedir. Ormanın devamlılığı için su vb. yapıların belli zaman için izin alınması gerekir. Bunun için de bazı bedeller ödenir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan alınan orman izni diğer bakanlık ve kuruluşlarca da yeri geldiğinde onay gerektirebilir. Bu izne sahip olmak için bazı bedellerin ödenmesi gerektiğini söylemiştik. Bu bedelleri şöyle örnekleyebiliriz;

  1. Ağaçlandırma bedeli, orman sayılan yerlerde izin verilmesi sonucu bu yerlerin yeniden ağaçlandırılması için yapılacak giderlerin karşılanması istenir. Öyle ki ormanın herhangi bir bölümünü herhangi bir sebeple kullanan, ormanın geri dönüşümünü sağlama garantisi de vermelidir.
  2. Ağaçlandırma ve erozyon kontrolü geliri.
  3. Arazi izin bedeli vs.

  Çevresel etki değerlendirmesi belgesi alarak yapının orman ve çevresine yansımasının nasıl olacağını göz önünde bulundurmalıyız. Altyapı tesisi ruhsat süresi ile sınırlı kalmaktadır. Tesise ihtiyaç dikkate alınarak rapor düzenlenir. Yönetmeliğe uyulmayan durumlarda izin iptal edilir. Devlet idarelerine, kamu kurum ve kuruluşlarına kamu yararı ve zaruret olması halinde su isale hattı orman izni verilebilir. Devlet idareleri izin talep edilen yerin ilini, ilçesini, köyünü mevkiini ve yüzölçümünü belirten yazılarına talep sahasını gösterir. Tesisin planı dört takım halinde eklenerek orman idaresine müracaat ederler. Birim amirince onaylı taahhüt senedi almaları gerekmektedir.

  İznin alınması için şartlar bellidir, ihtiyaç durumunda karşılığı ödenmesi durumunda izin verilir. Bunun haricinde ormanın önemine dair bir bilgi vermeyi de yersiz buluruz. Çocuk yaştan yetişkinliğe ormanın değeri anlatılır. Bu yüzden ormanın işleyişinin düzen altında olması gerekmektedir. Şu ana dek böyle bir yönetmelik uygulanmasaydı belki de ormanları az dediğimiz kadar bile bulamayacaktık. Su isale hattının elbette şehir yaşamının işleyişinde bir yeri vardır bu yüzden suyun iletimi açısından buna gerek duyulabilir. Yine de bunun belli bir kontrol altında olmadan süregelmesi durumunda ormanların yok olması durumuyla karşı karşıya kalabiliriz. Devlet idaresi, kamu, kuruluş, özel tesis, maden ve petrol aramacılığı vb. birçok durum için orman sayılan yerlerin kullanımı söz konusudur. Bununla birlikte bu da orman için işlenmesi gereken bir düzeni ortaya koymaktadır. Maddi açıdan geri dönüşümünün sağlanabileceği şekilde ve süreli olarak izin alınır. Yönetmeliğe uyum sağlanır. Böylece hem ormanın hem diğer tesislerin işleyişinin kesilmesine engel olmuş oluruz. Doğaya saygı göstermek ve şehir yaşamına dönerken onun uyum sağlaması konusunda ondan izin almak bizim de yararımıza olacaktır. Aksi takdirde doğaya gösterilmeyen saygı bizim geleceğimizin de kötü etkilenmesine sebep olacaktır. Bu yüzden orman izni olmadan su isale hattı vb. yapıların hayata geçirilmesinde duyarlı olalım.

  16. Madde Yönetmeliği hangi izinleri kapsamaktadır?

  6831 sayılı Orman kanunun 16. maddesine göre verilecek izinleri, rehabilite işlemlerini kapsamaktadır. Bu izinler Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünce verilen Maden arama ve Maden Ruhsatına dayalı izinleridir.

  16. Madde Yönetmeliği ;

  Maden ruhsatına dayalı olarak Maden Açık İşletme İzni alınır.

  Maden açık işletme faaliyetleri için zorunlu enerji nakil hattı, trafo binası, yol, su, telekomünikasyon,  havalandırma bacası, şantiye alanı, stok alanı, pasa alanı, verimli toprak depolama alanı, patlayıcı alanı ve deposu vb. tesisleri kapsayacak Maden Altyapı Tesisleri İzni alınabilir.

  Maden açık işletme faaliyeti içinde her türlü kırma eleme, kesme, öğütme ve sayalama tesisleri ile işleme tesisleri kapsamında jig, sallantılı masa, flotasyon, konsantratör, liç, bioksidasyon, kalsinasyon gibi cevher hazırlama ve zenginleştime tesisleri, depolama, karıştırma, atık kazanma ve bertaraf tesisleri için Maden Tesis İzni alınabilir.

  Maden Altyapı tesislerinden Pasa Döküm alanı izni alınması durumunda Kademeli Kapatma Planı İzni alınması şarttır.

  Maden ruhsatına göre alınan Maden açık işletme faaliyeti yapılan sahada bozulacak doğal yapının yeniden onarılıp düzenlenmesi, doğal yaşamın eski haline getirilmesini sağlayacak biçimde yapılan rehabilite çalışması amacıyla yapılan Rehabilitasyon İzni alınması şarttır.

  16. madde yönetmeliği içeriğine göre verilecek izinler için müracaat dosyasında bulunması gereken evraklar;

  Talep sahibin dilekçesi

  Noter Onaylı Ruhsat

  1/25.000 Ölçekli Memleket Haritası

  1/25.000 Ölçekli Amenajman Haritası

  Uygun Ölçekli Orman Kadastro Haritası

  Uygun Ölçekli Vaziyet Planı

  Koordinat Özet Çizelgesi

  ÇED Raporu

  Kamu Kurum ve Kuruluşlarından sakınca yoktur görüşleri

  Eklenerek Orman Bölge Müdürlüğüne başvuru yapılır. Orman Bölge Müdürlüğüne başvuru yapılan dosya eksiksiz olması durumunda kurulan heyet tarafından arazi çalışması yapılarak kesin izin raporu yapılır ve imzalanarak Bölge Müdürlüğüne gönderilir. Bölge Müdürlüğü tarafından rapor kontrolü yapılarak imzalanır ve 1 Takım dosya Orman Genel Müdürlüğüne gönderilir. Buradaki mühendis arkadaşlar tarafından uygun bulunması durumunda Başbakanlık sürecine gönderilir. Başbakanlıktan olumlu gelmesi durumunda Bakan OLUR’ u ile verilmiş olur.

  OLUR çıktıktan sonra müracaat sahibine tebliğ edilir. Tebligat tarihinden en geç 3 ay içerisinde izin sahibi bedeller ve teminat dekontunu ayrıca onaylı taahhütname senedini orman işletme şefliğine ulaştırması gerekmektedir. İşletme şefi evrakları kontrol ettikten sonra saha teslim tutanağı yaparak sahayı müracaat sahibine teslim eder.

  Sistematik Cevher Yatağı Tespiti

  Cevher yatağının tespiti için yapılacak olan jeofizik ve sondaj çalışmalarının niteliklerinin çok iyi belirlenmesi gerekmektedir. Jeokimyasal davranışları ve dağılımları cevherleşme alanında saptayabilmek için iz elementleri cevher yatağı olarak araştırılan alanlarda ayrıntılı olarak inceleyip analiz etmek gerekmektedir. Cevher yatağının araştırıldığı alanlarda birçok örnekleme yapılır. Bu örneklemeler içinde kayaç örneklemesi, toprak örneklemesi, vb örneklemeler bulunmaktadır. İnceleme ve analiz sonuçları gerek literatür verileri ile gerekse gerçek zamanlı olarak elde edilmiş veriler doğrultusunda değerlendirilmelidir. Bu değerlendirme sonrası cevherin ekonomik yönü değerlendirilir. Cevhere erişilebilirlik ve bunun maliyeti analiz edilir.

  Sel Kontrolü

  Ülkemizin dört bir tarafı deniz ile çevrili olmasından dolayı doğal olaylarla her zaman karşı karşıya gelebiliriz. Sel baskınlarının önüne geçmek için birçok yöntemler uygulanır. Son yıllarda özellikle bazı bölgelerde sel artışı yaşanmaktadır. Alışılmışın dışında gelen bu süreçte sel kontrolü sağlamak için barajların ve dere tarzı yerlerin önlerini kapatmak gerekir. Barajlarda ve dere yataklarında biriken aşırı su sel baskınına neden olur.

  Ülkemizde iklim koşulları sürekli değişmektedir. Yaz ayında bile aniden hava yağışlı olabiliyor. Doğal güzellikleri bozmadan artık sel kontrolü yapmak için birçok firma çit üretmektedir. Çitler ile bu tarz yerlerin kenarlarına korkuluk yaparak duvar örebiliriz. Suyun akışına yön veren mandıralar kullanılabilir. Dışarıdan bakıldığında görüntüyü asla bozmayacak ve suyu içeride tutacak olan paslanmaz sac kullanılabilir. Konut yerlerine yakın olan barajları olabildiğince kapatmak ve o alanları sıvamak gerekir. Çoğu kişinin yaşadığı bu tarz sıkıntılarda toprak verimliliğini arttırmak ve alan düzenlemesi yapmak çok gereklidir. Sel baskını oluşacak yerleri genelde ağaçlarla donatabiliriz. Sel oluşabilecek alanlar için kütük koruması yapılır. Genelde ahşap kaplamalar tercih edilir. Ahşap malzemelerden inşa edilen kamelyalar kullanılabilir. Sel oluşacak ve oluşması muhtemel alanlara genelde gider kanallarının yerleri kontrol edilir. Su akışının gider yönünü dengede tutmak ve stabilize etmek çok önemlidir. ekolojik sistemin içinde sel her zaman oluşabilir. İnsanların rahatını bozan bu durumda olabildiğince doğal yaşamı değiştirmek gereklidir. Sel alanlarında ayaklı kontrol sağlayan çok ilginç ürünler bulunur. Sudan ve korozyondan asla etkilenmeyecek olan paslanmaz kalitede suyu belirli bölgede hâkim tutan çitler tercih edilir. İnsanların hayatlarını çok tedirgin eden bu durumda mutlaka çevre belediye hizmetlerinden yardım almak gereklidir. Özellikle köy bölgelerinde hâkim olan dere yatakları için çok ideal uygulanan ürünler üretildi. Sel kontrolünü sağlanan ürünler yapıları gereği olarak çok dayanıklıdır. Kolay zarar görmezler. Farklı materyallerle yapılan bu tarz ürünleri monte ederek kontrol sağlanabilir. Bu sayede insanların sıkıntılı dönemlerine ışık tutabiliriz. Sel kontrolünde insanlar için çok ideal çözümler sağlayacak maddeler kapsamında birçok etken gösteren üründen bahsetmek mümkündür. İnternet üzerinden bu tarz süreçlerinde nasıl yapıldığını anlatan birçok video ile karşılaşabilirsiniz. Birçok mimari proje kapsamında önlem almak amacıyla kontrol edilen ürünler sel baskınına uygun olan yerler içinde düşünülebilir.

  Sel kontrolünde aritmetik düzenlerde monte edilen birçok kapama ürünleri ortamda su sızıntısını önlemeye yardımcıdır. Sel kontrolü için üretilen farklı yapıda ürünler bulunur. İlgili ürünleri farklı fiyatlarla temin edebiliriz. Sizlerde piyasada olan sel kontrolü sağlayacak farklı tasarım modüllerini inceleyebilirsiniz. Bu tarz ürünler çok etkilidir. De monte edilen ayaklı modellerin kullanımları da kurulumları da kolaydır. Montaj gerektiren bu tarz ürünler insanların daha güveniliri ortamda olmasına yardımcıdır. İlgili ortamda düzenleme yapılmasına büyük derecede olanak sağlar. Doğal yaşamda değişiklik için de çok ideal parçalardır.

  Çed Süreci

  ÇED Yönetmeliği EK-1 kapsamında yer alan faaliyetler veya Proje Tanıtım Dosyası süreci sonunda “ÇED Gereklidir” kararı verilen faaliyetler için uygulanan süreçtir. Süreç; önce “Proje Tanıtım Dosyası” hazırlanıp, sonrasında Bakanlığın vereceği özel format doğrultusunda “ÇED Raporu” hazırlanarak yürütülür ve Bakanlıktan “ÇED Olumlu” veya “ÇED Olumsuz” kararı alınarak sonuçlandırılır. 

  ÇED Raporu yalnızca Çevre ve Orman Bakanlığından yeterlilik belgesi almış firmalar tarafından hazırlanır ve bu raporda çevreye yapılabilecek tüm etkiler göz önünde bulundurularak, çevre kirlenmesine neden olabilecek atık ve artıkların ne şekilde zararsız hale getirilebileceği ve bu hususta alınacak önlemleri içerir.


  ÇED Sürecini Gerekli Kılan EK 1 Faaliyetleri Nelerdir ?

  EK– I LİSTESİ
  ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ UYGULANACAK PROJELER LİSTESİ
       1- Rafineriler:
      a) Ham petrol rafinerileri,
       b) 500 ton/gün üzeri taşkömürü ve bitümlü maddelerin gazlaştırılması ve sıvılaştırılması projeleri,
       c) Doğalgaz sıvılaştırma ve gazlaştırma tesisleri.
       2- Termik güç santralleri:
       a) Toplam ısıl gücü 300 MWt (Megawatt termal) ve daha fazla olan termik güç santralları ile diğer yakma sistemleri,
       b) Nükleer güç santralleri ve diğer nükleer reaktörlerin kurulması ve sökümü (max. gücü sürekli termik yük bakımından 1 kilovatı aşmayan, atom çekirdeği parçalanabilen ve çoğalan maddelerin dönüşümü, üretimi amaçlı araştırma projeleri hariç).
       3- Radyasyonlu nükleer yakıtlar:
       a) Nükleer yakıtların yeniden işlenmesi,
       b) Nükleer yakıtların üretimi veya zenginleştirilmesi,
       c) Radyasyondan arınmış nükleer yakıtların veya sınır değerin üzerinde radyasyon içeren atıkların işlenmesi,
       ç) Radyasyonlu nükleer yakıtların nihai bertarafı işlemi,
       d) Yalnız radyoaktif atıkların nihai bertarafı işlemi,
       e) Yalnızca radyasyonlu nükleer yakıtların (10 yıldan uzun süre için planlanmış) veya nükleer atıkların üretim alanından farklı bir alanda depolanması,
       f) Radyasyondan arınmış nükleer yakıtların nihai bertarafı.
       4- Demir ve çeliğin ergitilmesi ile ilgili tesisler:
       a) Cevherden hadde mamulü üreten tesisler,
       b) Hurdaya dayalı sıvı çelik üreten tesisler (50.000 ton/yıl ve üzeri),
       c) Haddehaneler (50.000 ton/yıl ve üzeri),
       ç) Döküm tesisleri (50.000 ton/yıl ve üzeri),
       d) Demir dışı metal tesisleri (ergitme veya haddeleme veya döküm) (25 000 ton/yıl ve üzeri).
       5- Konsantrelerden ya da ikincil ham maddelerden metalurjik, kimyasal ya da elektrolitik prosesler vasıtası ile demirli olmayan ham metallerin üretilmesi tesisleri.
       6- Asbest çıkartılması ve asbest içeren ürünleri işleme veya dönüştürme projeleri:
       a) Asbest madeni işletmeleri ve zenginleştirme tesisleri,
       b) Son ürün olarak friksiyon (sürtünme) maddesi üreten 50 ton/yıl ve üzeri kapasiteli tesisler,
       c) 200 ton/yıl ve üzeri asbest kullanan diğer tesisler,
       ç) 10.000 ton/yıl ve üzeri kapasiteli, son ürünü asbestli beton olan tesisler.
       7- Fonksiyonel olarak birbirine bağlı çeşitli birimleri kullanarak endüstriyel ölçekte üretim yapan kimya tesisleri
       a) Organik kimyasalların üretimi,
       b) İnorganik kimyasalların üretimi,
       c) Fosfor, azot ve potasyum bazlı basit veya bileşik gübrelerin üretimi.
       8- Patlayıcı ve parlayıcı maddelerin üretildiği tesisler.
       9- Yollar, geçişler ve havaalanları:
       a) Şehirlerarası demiryolu hatları,
       b) Pist uzunluğu 2.100 m ve üzeri olan havaalanları,
       c) Otoyollar, ekspres yollar ve devlet yollarının yapımı,
       ç) Dört ve üzeri şeritli yolların yapımı, iki ya da daha az trafik şeridi bulunan mevcut yolların dört ya da daha fazla şeritli olacak şekilde yenilenmesi ya da genişletilmesi, yeniden yapılan ya da genişletilen bölümünsürekli uzunluğunun 10 km ya da daha uzun olacak şekilde uzatılması.
       10- Suyolları, limanlar ve tersaneler:
       a) 1.350 DWT ve üzeri ağırlıktaki deniz araçlarının geçişine izin veren kıta içi suyollarının yapımı ve kıta içi su trafiği için yapılacak olan limanlar,
       b) 1.350 DWT ve üzeri ağırlıktaki deniz araçlarının yanaşabileceği ticari amaçlı liman, iskele ve rıhtımlar (güneşlenme ve sportif amaçlı iskeleler hariç),
       c) Yük ve yolcu gemilerinin yapım, bakım, söküm ve onarımı amaçlı tersaneler ile 24 m üzerinde yat imalatı yapan tesisler,
       ç) Yat Limanları.
       11- Tehlikeli ve Özel İşleme Tabi Atıklar:
       a) Tehlikeli ve Özel İşleme Tabi Atıkların geri kazanılması ve/veya nihai bertarafını yapacak tesisler,
       b) Yakma kapasitesi 1000 kg/gün ve üzerinde olan tıbbi atıklar için projelendirilen yakma tesisleri,
       c) Günlük 1 ton ve üzeri depolama kapasitesine sahip olan tıbbi atık düzenli depolama tesisleri,
       ç) Yıllık işleme kapasitesi 2000 ton ve üzeri olan atık yağ geri kazanımı için projelendirilen tesisler,
       d) Tehlikeli atık ihtiva eden atık barajları, atık havuzları.
       12- Günlük kapasitesi 100 ton ve üzeri katı atıkların yakma, kompost ve diğer tekniklerle ara işleme tabi tutulması ve bertaraf edilmesi için kurulan tesisler ve/veya alanı 10 hektardan büyük veya hedef yılı da dahil depolanacak katı atık miktarının günlük 100 ton ve üzeri olan katı atık depolama tesisleri, atık barajları, atık havuzları.
       13- 10 milyon m3/yıl ve üzeri yeraltı suyu çıkarma veya suyu yeraltında depolama projeleri.
       14- Boru ile içme suyu taşımaları dışında kalan büyük su aktarma projeleri:
       a) Olası su sıkıntısını önlemek amacı ile akarsu havzaları arasında, 100 milyon m3/yıl ve üzeri su aktarma projeleri,
       b) (a) bendi dışında uzun dönemli yıllık ortalama akışı 2 milyar m3 ü aşan bir akarsu havzasından söz konusu akışın % 5’i ve üzeri miktarda su aktarma projeleri.
       15- Su depolama tesisleri (Göl hacmi 10 milyon m3 ve üzeri olan baraj ve göletler.).
       16- Kurulu gücü 25 MW ve üzeri olan nehir tipi santraller.
       17- Kapasitesi 150 000 eşdeğer kişi ve/veya 30.000 m3/gün üzeri kapasiteli atık su arıtma tesisleri.
       18- Et Ürünleri Üretim Tesisleri (Kesimin ve et ürünleri üretiminin birlikte yapıldığı tesisler):
       a) Büyükbaş hayvan kesimi ve et ürünlerinin üretildiği tesisler (500 adet/gün ve üzeri),
       b) Küçükbaş hayvan kesimi ve et ürünlerinin üretildiği tesisler (1500 adet/gün ve üzeri),
       c) Kanatlı hayvanların kesimi ve et ürünlerinin üretildiği tesisler (200.000 adet/gün ve üzeri tavuk ve eşdeğeri diğer kanatlılar).
       19- Büyükbaş ve/veya küçükbaş hayvan besi tesisleri (10000 adet ve üzeri büyükbaş, 20000 adet ve üzeri küçükbaş kapasiteli).
       20- Kümes hayvanları ve domuzun yetiştirildiği kapasitesi aşağıda belirtilen tesisler:
       a) Tavuk veya piliç yetiştirme tesisleri (Bir üretim periyodunda 60.000 adet ve üzeri tavuk, 85.000 adet ve üzeri piliç veya eş değeri diğer kanatlılar),
       b) Domuz besi çiftlikleri (30 kg ve üzeri, 3.000 baş üzeri),
       c) Dişi domuz üretim çiftlikleri (900 baş ve üzeri).
       21- Kültür balıkçılığı projeleri, (1000 ton/yıl ve üzeri).
       22- Entegre yağ üretim projeleri (Bitkisel ürünlerden hamyağ eldesinin ve rafinasyon işleminin birlikte yapıldığı tesisler).
       23- Entegre süt ürünleri üretim tesisleri (50 ton/gün ve üzeri sütten peynir, yağ, yoğurt gibi süt ürünlerinden en az ikisinin üretildiği tesisler).
       24- Maya fabrikaları.
       25- Şeker fabrikaları.
       26- Orman ürünleri ve selüloz tesisleri;
       a) Selüloz üretim tesisleri,
       b) Kereste veya benzeri lifli maddelerden kağıt hamuru üretim tesisleri,
       c) Her çeşit kağıt üretim tesisleri (40.000 ton/yıl ve üzeri kapasiteli).
       27- Terbiye işlemlerinden kasar (haşıl sökme, ağartma, merserizasyon, kostikleme ve benzeri.) veya boyama birimlerini içeren iplik, kumaş veya halı fabrikaları, (3.000 ton/yıl ve üzeri).
       28- Madencilik projeleri;
       Ruhsat hukuku ve aşamasına bakılmaksızın,
       a) 25 hektar ve üzeri çalışma alanında (kazı ve döküm alanı toplamı olarak) açık işletme ve cevher hazırlama tesisleri,
       b) 150 hektarı aşan (kazı ve döküm alanı toplamı olarak) çalışma alanında açık işletme yöntemi ile kömür çıkarma ve cevher hazırlama tesisleri,
       c) Biyolojik, kimyasal, elektrolitik ya da ısıl işlem yöntemleri uygulanan cevher zenginleştirme tesisleri,
       ç) 1 inci ve 2 nci grup madenlerin her türlü işleme sokulması (kırma-eleme, öğütme, yıkama ve benzeri) 100.000 m3/yıl ve üzeri kapasitede olanlar.
       29- 500 ton/gün ham petrol ve 500 000 m3/gün doğal gazın çıkarılması.
       30- Petrol, Doğalgaz ve kimyasalların 40 km’den uzun 600 mm ve üzeri çaplı borularla taşınması.
       31- Çimento fabrikaları veya klinker üretim tesisleri.
       32- 154 kV (kilovolt) ve üzeri gerilimde 15 km’den uzun enerji iletim tesisleri (iletim hattı, trafo merkezi, şalt sahaları).
       33- 50.000 m3 ve üzeri kapasitede olan petrol, doğalgaz, petrokimya ve kimyasal madde depolama tesisleri.
       34- Ham deri (işlenmiş ham deriden son ürün elde eden tesisler hariç) işleme tesisleri (500 ton/yıl ve üzeri).
       35- Turizm konaklama tesisleri (500 oda ve üzeri) tatil köyleri ve/veya turizm kompleksleri.
       36- İhtisas Sanayi Bölgeleri (EK-I ve EK-II Listelerinde yer alan faaliyetler).
       37- Pil ve Akü üretim Tesisleri (montaj yapılan tesisler hariç).
       38- Tarım İlaçları ve/veya farmasötik ürünlerin etken maddelerinin üretildiği tesisler.
       39- Motorlu taşıtların üretimi.
       40- Demiryolu taşıtlarının üretimi.
       41- Hava taşıtlarının üretimi.
       42- Cam, cam elyafı veya taş yünü üretim tesisleri (100 000 ton/yıl ve üzeri).
       43- Lastik üretim tesisleri (iç ve dış motorlu taşıt ve uçak lastikleri, kolon, sırt kauçuğu, kord bezi ve benzeri).

       44- Seramik, kiremit, tuğla veya porselen üretimi yapan tesisler (ana hammadde kapasitesi 100.000 ton/yıl üzerinde olanlar).

  Maden Ruhsatı İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı (GSM)

  Maden Kanunu 7.Maddesi kapsamında alınması gerekli izinlerden olan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı maden ruhsatının bulunduğu ilde, büyükşehirlerde Valilik Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından diğer şehirlerde İl Özel İdaresinden alınmaktadır. Bu bağlamda gerekli evrak ve haritaların tarafımızdan hazırlanarak ruhsatın alınmasıdır.

  ÇEV-MED ÇEVRE; Yetkili Tüzel Kişilik olarak Maden projesi için uygun tesis yerinin belirlenmesi aşamasından başlayarak, tesisin kurulması, faaliyete hazır hale gelmesi ve işletmeye alınmasına süreçlerinde ilgili mevzuatlar çerçevesinde gereken tüm izin ve belgelerin alınması sürecinde proje/işletme sahiplerine bilgi ve tecrübelerimizle çözüm ortaklığı sunmaktayız. Madencilik faaliyetleriniz için gerekli olan izinlerin alınması ve ileri teknoloji taramalar ve 3 Boyutllu modelleme ile rezerv ve değer tespiti çalışmaları sonucunda, yatırımızın uygulanabilirliğini en doğru şekilde ortaya koymaktadır

  MADENCİLİK FAALİYETLERİ

   Alan sorgulama işlemleri

   Arama Ruhsat Alımı ve Devir İşlemi

   İşletme Ruhsat Alımı ve Devir İşlemi

   Arama Faaliyet Raporu Hazırlanması

   Arama Dönemi Üretim İzin Belgesi Alınması

   İşletme Projesi Hazırlanması (Açık / Kapalı İşletme)

   Birleştirme Talepli İşletme Projesi Hazırlanması

   İşletme İzni, Sevk Fişi Alımı ve Nezaretçi Ataması

   29. Madde Evraklarının Hazırlanması (İmalat Haritası Hariç)

   İmalat Haritası Hazırlanması (Sahanın İşletme Yönetimine ve Ölçüm Yapılacak Alana Göre Belirlenecektir.)

   Saha Mülkiyet Belirleme İşlemleri

   Patlayıcı Madde İzin Yazısı Alınması

   Mera Vasfı Değişikliği Dosyanın ve Toprak Koruma Projelernin Hazırlanması


  Kübaj Hesabı Nedir Nasıl Yapılır

  Kübaj Hesabı Hafriyat işlemlerinde araziden ne kadar malzeme alınacağı yada dolgu işleminde ne kadar malzeme gerekeceği maliyet hesabı açısından büyük önem taşır. Arazinin plankote haritası yapılarak ilk ve son durum arasında ne kadar hacim olduğu ve dolayısıyla malzeme ve maliyet hesaplarının yapılmasına denilir.

  Kalker Ocağı Ruhsatı İçin Nereye başvurmalıyım

  Maden İşletme Projesi Hazırlayan Firmalar

  Maden izinleri (Yetkili Tüzel Kişilik), Çev-Med Maden Müşavirlik (Madencilik İzinleri) ÇED Raporu hazırlama (ÇED Belgesi alma), Çevre Danışmanlık ve Enerji Yatırım hizmetleri konusunda bakanlık tarafından yetkilendirilmiş bir firma olarak çözüm ortağınız olmakta olup, her türlü soru ve bilgilendirme için aşağıdaki irtibat numaramızdan bize ulaşabilirsiniz.

  ÇEV-MED MADEN MÜŞAVİRLİK bünyesinde bulunan Maden Mühendisleri, Jeoloji Mühendisleri, Çevre Mühendisleri (Çed Uzmanları ve Çevre Görevlileri) ve Biyologlar tarafından verilen hizmetler kapsamında, proje için uygun tesis yerinin belirlenmesi aşamasından başlayarak, tesisin kurulması, faaliyete hazır hale gelmesi ve işletmeye alınmasına süreçlerinde ilgili mevzuatlar çerçevesinde gereken tüm izin ve belgelerin alınması sürecinde proje/işletme sahiplerine bilgi ve tecrübelerimizle çözüm ortaklığı sunmaktayız.

  ÇEV-MED; Maden projesi için uygun tesis yerinin belirlenmesi aşamasından başlayarak, tesisin kurulması, faaliyete hazır hale gelmesi ve işletmeye alınmasına süreçlerinde ilgili mevzuatlar çerçevesinde gereken tüm izin ve belgelerin alınması sürecinde işletme sahiplerine bilgi ve tecrübelerimizle çözüm ortaklığı sunmaktayız.


  MADENCİLİK BİRİMİ ( YETKİLİ TÜZEL KİŞİLİK )

  • Yetkilendirilmiş Maden Danışmanlığı
  • Maden İşleri Genel Müdürlüğü (Migem) İş Takipleri
  • İşletme Ruhsatı - Arama Ruhsatı Alınması
  • Arama Faaliyet Raporları
  • 29. Madde evrakları hazırlanması
  • Harita Hizmetleri (İmalat haritası ve halihazır harita çizimleri
  • 3B (Boyutlu) Modelleme İle Madencilik Metodu Belirleme
  • Kademeli Kapatma Planı
  • Fizibilite Raporları (Açık Ocak İşletme Tasarımları, Ulaşım Yolu Tasarımları, Yeraltı İşletme Tasarımları)
  • Atık Depolama Tesisi Tasarımı, Atık Barajı Uygulama Projeleri
  • Jeolojik Etüt , Jeofizik Etüt
  • Hidrolojik Etüt, Hidrojeolojik Etüt
  • Doğaya Yeniden Kazandırma Planı Hazırlanması
  • Toprak Koruma Projelerinin hazırlanması
  • Sulak alan izin işlemleri
  • Mera Geri Dönüşüm Projeleri
  • Toprak Koruma Projesi,
  • Orman İzinleri, Rehabilitasyon Projeleri
  • Deşarj İzninin Alınması (Alıcı ortam dışındaki deşarjlar için)
  • GSM (Gayrı Sıhhi Müessese) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının Alınması
  • Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED)
  • Sosyal Etki Değerlendirmesi (SED)
  • Proje Tanıtım Dosyası (PTD)
  • Mevcut Çevresel Durum Tespit Raporları
  • Ekosistem Değerlendirme Raporu
  • Ekolojik Peyzaj Değerlendirme Raporu
  • Su Kullanım Hakları Planlama Raporu
  • Acil Durum / Afet Müdahale Planları
  • Nihai ÇED İzleme ve Kontrolü

  ÇED BİRİMİ

  • ÇED (Çevresel Etki Değerlendirilmesi) Yönetmeliği Doğrultusunda
  • Proje Tanıtım Dosyası ve ÇED Raporlarının Hazırlanması
  • ÇED Muafiyet dosyalarının hazırlanması ve ÇED Kapsam Dışı Yazısı Alınması
  • ÇED İzleme Yapılması

  ÇEVRE DANIŞMANLIK BİRİMİ

  • Çevre Danışmanlık Hizmeti Sunulması,
  • Çevre Mevzuatı Açısından Periyodik Yasal Uygunluk Denetimlerinin Yapılması,
  • Çevre Performans Raporlarının hazırlanması,
  • Geçici Faaliyet Belgesi için ön hazırlıkların ve ilgili başvuruların yapılması,
  • Çevre İzinlerinin Alınması ve Takibi (Emisyon, Atık Su Deşarjı, Gürültü, Tehlikeli Madde Deşarjı)
  • Atık Minimizasyonu çalışmalarının planlanması,
  • Çevresel izleme ve ölçme parametrelerinin belirlenmesi ve takibi,
  • Yasal beyanların yapılması,
  • Atık planlarının hazırlaması,
  • Çevre Bilinci, Çevre Mevzuatı, atık yönetimi, eğitimlerinin verilmesi,
  • Çevresel Kazalarına Karşı Acil Durum Planlarının Hazırlaması,
  • Çevresel Acil Durum Tatbikatlarının Yapılması

  ÇEV-MED MADEN MÜŞAVİRLİK A.Ş.

  İletişim Bilgileri;

  Adres:Çayhane Sokak 27/10 Gaziosmanpaşa
  Çankaya / ANKARA
  Telefon:0312 448 25 22 / 0312 448 25 18
  Faks:0312 448 25 23
  Eposta:info@cevmed.com.tr

  [IMG]file://localhost/Users/macbook/Library/Caches/TemporaryItems/msoclip/0/clip_image002.jpg[/IMG]
  ÇEVMED | ÇED Hizmetleri | Çevre Danışmanlık
  http://www.cevmed.com.tr
  ÇED Yeterlilik Yönetmeliği Kapsamında Proje Tanıtım Dosyası, ÇED Raporu Hazırlanması ve Çevre Danışmanlık Hizmetleri

  Madencilikte Mümkün Rezerv

  Boyutları hiçbir şekilde belirlenmemiş olan ve varlığı ancak ümit edilen maden kütlesini ifade eden kavramdır. Prospeksiyon çalışmaları, jeolojik ve jeofizik etüdleri kısmen tamamlanmış olup, genel jeolojik yapıya ve varlığı belirlenmiş olan diğer rezerv sınıflarına dayanak bulunacağı ümit edilen, fakat arama işlemlerinin yapılmamış veya yok denecek kadar yetersiz olması nedeni ile lokasyonu ve uzantıları hiçbir şekilde tarif edilemeyen rezerv tahminidir. Dolayısı ile işletme ve planlama çalışmalarında üretim planına etki yapmayan rezerv sınıfıdır. Mümkün rezerv, işletilebilirlik açısından yapılan ekonomik hesaplara dahil edilmez. Pratikte mümkün rezervin hata sınırı genellikle ± % 50'nin üzerinde kabul edilir.

  maden detay arama dönemi

  1-Çalışma alanının detay topografik haritasının hazırlanması ve yarma, kuyu, galeri, sondaj yerleri ile örnek(numune) alınan yerler ve benzeri gibi noktaların gösterilmesi, 2-Yarma, galeri, kuyu, sondaj veya benzeri çalışmaların yapılması ve sonuçlarının verilmesi, 3-Çalışma alanını temsil edecek sayıda örnek(numune) alınarak test/analiz yapılması/yaptırılması ve sonuçlarının verilmesi, 4-Yapılan detay jeokimya haritaları ve/veya jeofizik haritalarının verilmesi, 5-Detay maden jeolojisi haritasının hazırlanması ve jeolojik kesitlerinin yapılması, 6-Yeraltı işletmeleri için detay yeraltı jeoloji haritasının hazırlanması ve kesitlerinin yapılması, 7-Kaynağın/rezervin üç boyutlu olarak modellenmesi, 8-Kaynak/rezerv raporu hazırlanması.

  Taş Ocağı Ruhsat Şartları

  Taş Ocağı Ruhsat Şartları

  ÇEV-MED ÇEVRE; Maden projesi için uygun tesis yerinin belirlenmesi aşamasından başlayarak, tesisin kurulması, faaliyete hazır hale gelmesi ve işletmeye alınmasına süreçlerinde ilgili mevzuatlar çerçevesinde gereken tüm izin ve belgelerin alınması sürecinde proje/işletme sahiplerine bilgi ve tecrübelerimizle çözüm ortaklığı sunmaktayız.

  MADENCİLİK FAALİYETLERİ

  o Alan sorgulama işlemleri

  o Arama Ruhsat Alımı ve Devir İşlemi

  o İşletme Ruhsat Alımı ve Devir İşlemi

  o Arama Faaliyet Raporu Hazırlanması

  o Arama Dönemi Üretim İzin Belgesi Alınması

  o İşletme Projesi Hazırlanması (Açık / Kapalı İşletme)

  o Birleştirme Talepli İşletme Projesi Hazırlanması

  o İşletme İzni, Sevk Fişi Alımı ve Nezaretçi Ataması

  o 29. Madde Evraklarının Hazırlanması (İmalat Haritası Hariç)

  o İmalat Haritası Hazırlanması (Sahanın İşletme Yönetimine ve Ölçüm Yapılacak Alana Göre Belirlenecektir.)

  o Saha Mülkiyet Belirleme İşlemleri

  o Patlayıcı Madde İzin Yazısı Alınması

  o Mera Vasfı Değişikliği Dosyanın ve Toprak Koruma Projelernin Hazırlanması

  Gerekli bilgi ve detaylar için bize ulaşabilirsiniz;

  RUHSAT/SERTİFİKA İHALE MÜRACAAT FORMU

  ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞINA (Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü) ............................tarih ve saat ……… ihalesi Genel Müdürlüğünüzde yapılacak olan ..............................ilindeki .............................. erişim nolu ………… grup maden sahasının ihalesine katılmak istiyorum. Gereğini arz ederim. TEKLİF SAHİBİNİN ADI SOYADI/UNVANI : TC/VERGİ NUMARASI : İMZA ve KAŞESİ EKLER: Gerçek ve Tüzel Kişiler; 1) Teklif sahibi tarafından her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi 2) Şartname bedelinin ilgili banka hesabına yatırıldığını gösterir dekont (dekontun açıklama bölümüne “Erişim:………. sayılı sahanın ihale şartname bedelidir.” İbaresinin yer alması veya elle yazılması halinde talep sahibi tarafından dekontun imzalanması gerekmektedir.) 3) 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 22/A maddesi kapsamında vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin ihale gününden önceki son 15 gün içerisinde alınmış belge 4) İhale Teminatının ilgili banka hesabına yatırıldığına dair dekont veya geçici ve süresiz teminat mektubu (İhale Teminatının ilgili banka hesabına yatırılması durumunda dekontun açıklama bölümüne “Erişim:……….. sayılı sahanın İhale Teminatıdır.” İbaresinin yer alması veya elle yazılması halinde talep sahibi tarafından dekontun imzalanması gerekmektedir. Ayrıca bu teminatın iade edilebileceği banka hesap numarası bilgisi ) 5) Kanunun 13. Maddesinde belirtilen ve ihaleye katılmak amacı ile müracaatçı veya talep eden tarafından yatırılması gereken ve her yıl değerleme oranı nispetinde artırılan İşletme Ruhsat Taban Bedeli tutarındaki İhale İstek Bedelinin ilgili banka hesabına ödendiğini gösterir dekont (dekontun açıklama bölümüne “Erişim:……. sayılı sahanın İhale İstek Bedelidir.” İbaresinin yer alması veya elle yazılması halinde talep sahibi tarafından dekontun imzalanması gerekmektedir) 6) Teklif mektubu (teklifin rakam ve yazı ile açık olarak TL cinsinden yazılması zorunludur.) Gerçek kişiler: 1) T.C. kimlik numarasını içeren noter tasdikli imza beyannamesi (bir asıl bir fotokopi) 2) Vekâleten katılacakların noter tasdikli vekâletnamesi ile T.C. kimlik numarasını içeren imza beyannamesi (bir asıl bir fotokopi) Tüzel kişiler: 1) Teklif sahibi tüzel kişiye ait güncel şirket ana sözleşmesini, yönetim kurulunu ve şirketin ortaklarının pay oranlarını içeren Ticaret Sicil Müdürlüğünden onaylı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi örneği (bir asıl bir fotokopi) 2) Tüzel kişiyi temsile ve ilzama yetkili kişilerin onaylı imza sirküleri (bir asıl bir fotokopi) 3) Vekâleten katılacakların noter tasdikli vekâletnameleri ve imza sirküleri, yetkili olarak ihaleye katılacaklarına dair yetki belgeleri (bir asıl bir fotokopi) 4) Madencilik yapabileceğine dair yetkisi bulunan Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ile diğer kamu kurum, kuruluş ve idarelerince ilgili kurum ya da kuruluşu temsilen ihaleye katılacak kişi/kişiler adına düzenlenmiş yetkili olduğuna dair belgeler (bir asıl bir fotokopi) Not: 2 nüsha olacaktır.

  Devlet Memurları Maden arama ruhsatı / sertifikası için müracaat edebilir mi?

  Devlet memurları, diğer kamu görevlileri, Genel Müdürlüğün merkez ve taşra teşkilatında çalışan yevmiyeli ve mukaveleli personel, arama ve işletme ruhsatı alamaz. Ayrıca yabancı uyruklu vatandaşlar ve T.C. Kanunlarına göre kurulmamış yabancı şirketler Maden Kanunu kapsamında arama ve işletme ruhsatı alamaz.

  Maden Kaynak ve Rezerv Tahminleri

  • Çevmed Madencilik'in kaynak ve rezerv tahminlerine yönelik güçlü yaklaşımı, kapsamlı maden işletmecilik deneyimleri ile yapısal ve alterasyon jeolojisi konularındaki uzmanlığını birleştirilmesine dayanır. 
  • Arama hedeflerinin tanımlanması, fizibilite çalışmaları ve çalışan maden işletmeleri için oluşturduğumuz kaynak modelleri ve değerlendirmeleri, kaynakların oluşumuna neden olan jeolojik sistemlerin detaylı bir şekilde anlaşılmasına dayanır. 
  • Jeo-İstatistik yaklaşımlar ile, sizin proje kaynağınıza ve rezerv değerlendirmenize en uygun metotu seçip uygularken proje jeolojisini, maden mühendisliğini veya ekonomiyi de göz önünde bulundururuz.

  maden ruhsat Müracaat edeceğim gruba karar verdikten sonra ne yapmalıyım?

  Öncelikle ruhsat alınmak istenilen alanın koordinatlarının ve paftasının belirlenmelidir

  maden ruhsatında birden fazla poligon ya da kesişen alan şeklinde müracaat edersem ne olur?

  Bu tür müracaatlar reddedilir, talep harcı iade edilmez.

  Harita Hizmetleri

  • Yer Bulduru Haritası Çizimi
  • Hâlihazır İmalat Haritası Çizimi
  • Orman İzinleri Haritaları Çizimleri
  • İşyeri Açma İçin Gerekli Harita Çizimi
  • Mera Vasıfı Kaldırılması Haritaları
  • Topografik Harita Çizimi
  • Jeolojik Harita Çizimi
  • Görünür Muhtemel Mümkün Rezerv Haritaları
  • Harita Sayısallaştırma

  Ruhsat / serifika müracaatı yapacağım alanın nokta sayısında kısıtlama var mıdır?

  Müracaatlar 6 derecelik dilime esas alınarak, yirmi noktayı geçmeyecek şekilde, yapılır.

  maden Müracaatlarda pafta sınırlaması var mıdır?

  Pafta sayısı dördü, ancak tamamı denizlere yapılan III., IV. ve VI. Grup ruhsat müracaatlarında ise pafta sayısı sekizi geçemez. Talep edilen alanla ilgili en az bir pafta adının belirtilmesi zorunludur.

  maden sahalarında Pafta sınırlamasını aşan müracaatlar için ne yapılır?

  Pafta sınırlaması  Karada 4 pafta -Denizlerde 8 pafta olup, aşan kısım  için ayrı bir müracaat yapılmalıdır.

  Maden Arama

  * Bölgesel tektonik ve metajoleni le hedefleri belirleme

  * Jeolojik, yapısal ve alterasyon haritalarının hazırlanması

  * Jeofiziksel ve jeokimyasal arama programlarının planlanması

  * Arama hedeflerinin tanımlanması ve derecelendirilmesi

  * Hedeflerin etkili bir şekilde test edilmesi için sondaj planlaması

  * Arama programlarının denetlenmesi

  * Arama programları için risk değerlendirmesi yapılması

  * Tarafsız teknik danışman raporları

  Maden Planlama ve Projelendirme

  * Maden Planlamasının gözden geçirilmesi ve Teknik Denetimler

  * En uygun Madencilik Stratejilerinin geliştirilmesi ve uygulanması

  * Açık Ocakla ilgili tam Fizibilite Çalışmaları

  * Madencilik Metotları seçimi

  * Maden planlama, yerleşim ve zamanlama

  * Ekipman seçimi

  * Ulaşım tasarımı

  * Delme ve patlatma tasarımı

  * Stratejik Planlama ; sınır tenor (cut off grade)  optimizasyonu

  * Dolgu sistem tasarımı

  * Havalandırma

  Ruhsat/sertifika müracaat sayısında sınırlama var mıdır ?

  Müracaat sayısında sınırlama yoktur. Mali Yeterliliğe göre istenilen sayıda müracaatta bulunulabilir.

  Maden Birimi

   Mermer ve Maden Ruhsat Müracaatlarının Yapılması ve Takibi
  • Ön İnceleme Raporu
  • Maden Arama Projesi
  • Ön Arama – Genel Arama -Detay Arama Faaliyet Raporları
  • İşletme Projesi ve Temdit Projeleri
  • Teknik Nezaretçilik Hizmetleri
  • Satış Bilgi Formu / İşletme Faaliyeti Bilgi Formu
  • Maden Ruhsatlarının İhale İşlemleri
  • İşletme İzni ve Sevk İrsaliyesi Alınması
  • Patlayıcı Madde Ruhsat Alımı
  • Yerüstü Patlatma İşlemleri ve Ateşleyicilik Hizmetleri
  • Ruhsat Küçültme ve Ruhsat Birleştirme İşlemleri
  • Yeraltı Ocak Planlaması
  • 3D (Üç Boyutlu) Modelleme ile Maden Rezerv Hesapları
  • 3D (Üç Boyutlu) Modelleme ile Alternatif Ocak Modelleri
  • Ruhsat Devir İşlemleri ve Kamulaştırma Projeleri gibi

  maden Müracaatların hatalı olması durumunda ne yapılır.

  Müracaatların hatalı olması durumunda düzeltme yapılmaz. Müracaat harcı iade edilmez. 

  Maden Müracaatımı yaptıktan sonra ne yapmalıyım?

  Bilgisayar işletim sisteminden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk olmaz ise 5 dakika içinde müracaatınıza cevap verilecek, hak sağlamanız durumunda hak sağladığınız alan miktarı tarafınıza hemen  bildirilecek, ayrıca yazılı bildirimde bulunulmayacaktır. Bu alan altmış gün süreyle sizin adınıza rezerve edilecektir

  maden Teminat nasıl hesaplanır ve nereye yatırılır?

  Ruhsat alanı ile yıllık ruhsat harcının  (%1) çarpılarak bulunur. Hesaplama sonucu ortaya çıkan miktar yıllık ruhsat harcından az olamaz. Teminat Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler şubesinde açılan 00158007287989343 no’lu hesaba yatırılır.

  Gayrı Sıhhi Müessese (GSM) Başvurularda İstenen Belgeler (Şirket)

  Başvurularda İstenen Belgeler (Şirket)

  1. BAŞVURU / BEYAN FORMU (müdürlüğümüzden)
  2. TAPU FOTOKOPİSİ (AKOS tan temin edilebilir)
  3. YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ (AKOS tan temin edilebilir) VEYA
  YAPI RUHSATI (12.10.2004’ten önce yapılan binalarda iskan belgesi yok ise)
  4. KİRA KONTRATI (Fotokopi ile birlikte aslı ibraz edilirse fotokopi yeterlidir)
  5. VERGİ LEVHASI FOTOKOPİSİ
  6. TİCARET SİCİL GAZETESİ (Fotokopi ile birlikte aslı ibraz edilirse fotokopi yeterlidir)
  7. İMZA SİRKÜLERİ (Fotokopi ile birlikte aslı ibraz edilirse fotokopi yeterlidir)
  8. MUVAFAKATNAME (Konut sahasındaki işyerlerinden)
  9. Ç.T.V. MAKBUZ FOTOKOPİSİ Beyanlar İşletme Müdürlüğüne verilir (1. Kat)
  10. İŞYERİ AÇMA İZNİ HARCI MAKBUZ FOTOKOPİSİ Beyanlar İşletme Müdürlüğüne verilir (1. Kat)

  (İşyeri açma beyanında, ruhsat alınacak adreste hangi tarihte faaliyete geçildiğine dair Maliye Yoklama Fişi veya işe başlama tarihi yazan vergi levhası)

  Gerekli bilgi ve detaylar için bize ulaşabilirsiniz;

  Maden izinleri (Yetkili Tüzel Kişilik), Çev-Med Çevre olarak ÇED Raporu hazırlama (ÇED Belgesi alma), Çevre Danışmanlık ve Enerji Yatırım hizmetleri konusunda bakanlık tarafından yetkilendirilmiş bir firma olarak çözüm ortağınız olmakta olup, her türlü soru ve bilgilendirme için aşağıdaki irtibat numaramızdan bize ulaşabilirsiniz.

  Gayrı Sıhhi Müessese ( GSM ) nedir

  Faaliyeti sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ya da doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek müesseselerdir.

  Gayrı sıhhi müesseseler sektörüne göre faaliyet konusu, kirletici kaynaklar veya kurulu motor gücüne bağlı olarak sınıflandırılır.

  • Birinci sınıf gayrı sıhhi müesseseler: Meskenlerden mutlaka uzak bulundurulması gereken işyerleridir.
  • İkinci sınıf gayrı sıhhi müesseseler: Meskenlerden mutlaka uzaklaştırılması gerekmemekle beraber izin verilmeden önce civarında ikamet edenlerin sıhhat ve istirahatleri üzerine gerek tesisatları ve gerekse vaziyetleri itibarıyla bir zarar vermeyeceğine kanaat oluşması için inceleme yapılması gereken işyerleridir.
  • Üçüncü sınıf gayrı sıhhi müesseseler: Meskenlerin yanında açılabilmekle beraber yalnız sıhhi nezarete tabii tutulması gereken işyerleridir.

  Gerekli bilgi ve detaylar için bize ulaşabilirsiniz;

  Maden izinleri (Yetkili Tüzel Kişilik), Çev-Med Çevre olarak ÇED Raporu hazırlama (ÇED Belgesi alma), Çevre Danışmanlık ve Enerji Yatırım hizmetleri konusunda bakanlık tarafından yetkilendirilmiş bir firma olarak çözüm ortağınız olmakta olup, her türlü soru ve bilgilendirme için aşağıdaki irtibat numaramızdan bize ulaşabilirsiniz.

  Madencilik Danışmanlığı

  Bir madencilik veya arama şirketi; maden açma, madencilik çalışmalarına devam etme, madencilik faaliyetlerini askıya alma veya maden kapatma safhalarında bir çok mevzuatın gerekliliklerini yerine getirmek durumundadır.
  • Mevzuatın çokluğu ve bazı durumlarda da karmaşıklığı, şirketlerin zaman zaman yerel mevzuata uygunlukla ilgili problemler yaşamasına neden olmaktadır.
  • Mevzuata uygunluğun sağlanması, projelere birden fazla disiplinden bakış açısıyla yaklaşılmasını gerektirir. Kampüs Madencilik, gerekli olan izinlerin maliyet ve zaman tasarrufu sağlayacak şekilde alınması konusunda sizlere yardımcı olur.
  • Teknik Nezaretçilik Hizmeti sunularak her ay en az 2 kere ocak ziyaret edilerek rapor tutulmakta ve çekilen resimler ile gözlenen eksikler ruhsat sahibine yazılı olarak bildirilmektedir.

  İlk müracaat sonrasında hak sahibine tanınan iki aylık sürede yapılacak işlemler nelerdir?

   İlk müracaat sonrasına hak sahibine tanınan iki aylık sürede maden arama ruhsat harç ve teminatları yatırılarak, ön inceleme raporu ve mali yeterliliği içeren maden arama projesi yönetmelikte belirtilen hususlara uygun bir şekilde hazırlanır, müracaat evrak ekleri tamamlanarak arama ruhsatı almak üzere kurumumuza başvuruda bulunulur.

  Gayrı Sıhhi Müessese İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik

  Kapsam:

  Bu Yönetmelik, sıhhî ve gayrisıhhî işyerleri ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması ve denetlenmesine dair iş ve işlemleri kapsar. Gayrı sıhhi müessese (GSM):

  Faaliyeti sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ya da doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek müesseselerdir.

  Gayrı sıhhi müesseseler sektörüne göre faaliyet konusu, kirletici kaynaklar veya kurulu motor gücüne bağlı olarak sınıflandırılır.

  • Birinci sınıf gayrı sıhhi müesseseler: Meskenlerden mutlaka uzak bulundurulması gereken işyerleridir.
  • İkinci sınıf gayrı sıhhi müesseseler: Meskenlerden mutlaka uzaklaştırılması gerekmemekle beraber izin verilmeden önce civarında ikamet edenlerin sıhhat ve istirahatleri üzerine gerek tesisatları ve gerekse vaziyetleri itibarıyla bir zarar vermeyeceğine kanaat oluşması için inceleme yapılması gereken işyerleridir.
  • Üçüncü sınıf gayrı sıhhi müesseseler: Meskenlerin yanında açılabilmekle beraber yalnız sıhhi nezarete tabii tutulması gereken işyerleridir.

  Yetkili İdare:

  Belediye sınırları ve mücavir alanlar dışı ile kanunlarda münhasıran il özel idaresine yetki verilen hususlarda

  • İl Özel İdaresi

  Birinci sınıf GSM için açılma ruhsatı büyükşehir belediyesi sınırları ve mücavir alanlar içinde büyükşehir belediyesinin yetkili olduğu konularda

  • Büyükşehir Belediye Başkanlığı

  İkinci ve üçüncü sınıf GSM için açılma ruhsatı

  • Büyükşehir İlçe Veya
  • İlk Kademe Belediyesi Başkanlığı

  OSB’de birinci, ikinci ve üçüncü sınıf GSM için açılma ruhsatı

  • OSB bölge müdürlüğü

  Tarafından verilir. İzin ve Belgeler:

  Yönetmeliğe göre tesislerin alması gereken izin ve belgeler aşağıda verilmiştir.

  Yer seçim izni

  • Tesis izni *
  • Deneme izni *
  • Açılma ruhsatı *

  Gerekli bilgi ve detaylar için bize ulaşabilirsiniz;

  Maden Danışmanlığı Hizmeti

  Maden Danışmanlığı Hizmetleri ;


   

   

   

   

  • Yeraltı madencilik yöntemi seçimi,

   

  • Planlama ve programlama,

   

  • Ekipman seçimi ve kazı optimizasyonu,

   

  • Maden İşletme operasyonel destek,

   

  • Ruhsat birleştirme, küçültme ve devir işlemleri,

   

  • Hukuksal Danışmanlık,

   

  • GSM Ruhsat Başvuru Dosyası Hazırlanması,

   

  • Havalandırma araştırmaları ve çalışmaları,

   

  • Dolgu sistem tasarımı ve optimizasyonu,

   

  • Teknik nezaretçilik,

   

  • Yatırım Teşvikleri

  Maden Danışmanlık

  • Alan sorgulama işlemleri
  • Arama Ruhsat Alımı ve Devir İşlemi
  • İşletme Ruhsat Alımı ve Devir İşlemi
  • Arama Faaliyet Raporu Hazırlanması
  • Arama Dönemi Üretim İzin Belgesi Alınması
  • İşletme Projesi Hazırlanması (Açık / Kapalı İşletme)
  • Orman İzni Alınması
  • Doğaya Yeniden Kazandırma Projelerinin Hazırlanması
  • GSM Ruhsatı Alınması
  • Birleştirme Talepli İşletme Projesi Hazırlanması
  • İşletme İzni, Sevk Fişi Alımı ve Nezaretçi Ataması
  • 29. Madde Evraklarının Hazırlanması
  • İmalat Haritası Hazırlanması
  • Saha Mülkiyet Belirleme İşlemleri
  • Patlayıcı Madde İzin Yazısı Alınması
  • Mera Vasfı Değişikliği Dosyanın ve Toprak Koruma Projelernin Hazırlanması

  MADEN ARAMA VE RAPORLAMALARINDA ULUSLARARASI STANDARTLAR

  Maden arama sonuçlarının rapor edilmesinde bazı standart ve kurallar getirme çalışmaları, geçmişte birkaç yaşanan sorun sonucunda gündeme gelmiştir. Özellikle, hisseleri borsada işlem gören madencilik şirketlerinin yaygın olduğu Avustralya’da (Poseidon, 1969) ve Kanada’da (Bre-X, 1997) yaşanan iki önemli skandal bunda etkili olmuştur.

  Poseidon skandalında, ilgili firma, 29 Eylül 1969 tarihinde borsaya gönderdiği yazıda, “kendisine ait ruhsat sahasında yaptığı bir sondajda yüksek tenörlü (%3.5 Ni, %0.5 Cu) nikel-bakır cevheri kestiğini, cevher zonunun 1000 ft uzunluğunda ve minimum 65 ft kalınlığında olduğunu” belirtmiştir. Bu bilginin borsa tarafından yayınlanması üzerine, 1 Ekim 1969 tarihinde 1.15 Dolar seviyesinde seyreden hisse senetleri hızlı bir yükselişe geçerek 11 Mart 1970’de 280 Dolar’a ulaşmıştır. Daha sonra bu haberin uydurma olduğu anlaşılmış, şirket batmış ve hisse senedi alanlar büyük zararlara uğramıştır.

  Yaşanan bu skandal üzerine, 1971 yılında Avustralya hükümeti çözüm arayışına girmiş ve borsaya müdahil olan tüm taraf temsilcilerinin içinde yeraldığı bir komite kurarak, 1989 yılında maden arama sonuçlarının rapor edilmesi standartlarını içeren bir yönetmelik yayınlamıştır.

  Madencilik faaliyetlerinin yoğun olduğu diğer ülkeler de benzer çözüm arayışlarına girmiş ve yasal düzenlemeler yapmışlardır. Bunlar :

  • Avustralya ve komşu ülkeler: JORC-Code, Joint Ore Reserves Committee,
  • Kanada: NI 43-101, National Instrument 43-101, Standarts of Disclosure for Mineral Projects,
  • Amerika Birleşik Devletleri: SME-Guide, The Sme Guide for Reportıng Exploration Results, Mineral Resources, and Mineral Reserves,
  • Avrupa Birliği ülkeleri: PERC, Pan-European Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Reserves,
  • Güney Afrika: SAMREC, The South African Code for The Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Mineral Reserves.

   Değişik ülkelerdeki rapor etme düzenlemelerinden yararlanarak, tüm dünyada uygulanabilir ortak standartçalışmaları başlatılmış ve oluşturulan taslaklar üye ülkelerin görüşüne sunulmuştur. Bunlar:

  • CRIRSCO, Combined Reserves International Reporting Standarts Committee,
  • UNFC, United Nations Framework Classification For Fosil Energy and Mineral Resources.

   JORC” benzeri düzenlemelerin üç temel özelliği vardır:

  • saydamlık,
  • somutluk,
  • uzmanlık.

   Rapor için gerekli olan tüm bilgiler somut olmalı, açık-seçik ve anlaşılır bir şekilde sunulmalı ve uzmanlar tarafından yapılmış çalışmalara dayanmalıdır.

   “JORC” Benzeri Düzenlemeler:

  • a) uluslararası maden kaynak/rezerv tanımlarını esas alır,
  • b) Maden arama sonuçları, maden kaynakları ve maden rezervlerini rapor etmek için gerekli asgari standartları (kalite kontrol / kalite güvence sistemi) saptar, ‘en iyi uygulama kılavuzlarını’ tavsiye eder,
  • c) projede izlenecek yolu yordamı saptamaz, projeye uygun yol ve yöntemin seçimi ve uygulanması uzmanın takdir ve sorumluluğundadır,
  • d) kamuya açık raporları düzenler, kurum içi rapor etme sistemlerini düzenlemez,
  • e) yönetmeliğe uymayanlarla ilgili yaptırım uygulamaz. Raporu yayınlayan şirketleri piyasayı düzenleyen resmi kurumlar denetler. Uzmanlar ise üye oldukları meslek örgütlerinin etik/disiplin yönetmeliğine bağlıdır,
  • f) JORC ilkelere dayanan bir düzenlemedir, katı bir reçete değildir.

   “JORC” benzeri düzenlemelerin amacı, kamunun, uluslararası standartlara uygun olarak hazırlanmış rapora ve dolayısıyla rapor içeriğindeki güvenilir bilgiye kolay ulaşmasını sağlamaktır.

   “JORC” benzeri düzenlemelerde maden arama süreci başlıca dört evreye ayrılmaktadır; ön inceleme, ön arama, genel arama ve detay arama. Maden arama sonuçlarının rapor edilmesinde, maden arama sürecinin her aşamasında elde edilen verilerin güvenilirlik düzeyi ve kalite kontrolü önemlidir.

   “JORC” benzeri düzenlemelerde, rapor edilen ‘Mineral Kaynakları’ ile ‘Maden Rezervleri’ kavramları arasında durağan olmayan bir ilişki sözkonusudur. Bu ilişki aşağıdaki şekilde gösterilmektedir.Jorc.jpg

  Maden arama sonuçları, mineral kaynakları ve maden rezervlerinin rapor edilmesinde veriler başlıca iki eksendeki belirlilik, güvenilirlilik ve yapılabilirlik durumlarına göre değerlendirilmektedir. Birinci eksen, ‘jeolojik bilgi’yi esas almakta, jeolojik verilerin artan yoğunluğu ve güvenilirliğine dayanmaktadır. ‘Dönüştürücü faktörler’ olarak tanımlanan ikinci eksen ise gerçekçi olarak öngörülen madencilik, metalurjik, ekonomik, pazarlama, yasal, çevresel ve sosyal faktörlerin dönüştürücü etkisini hesaba katmaktadır.

  ‘Maden Kaynağı’, yer kabuğunun içinde veya üzerinde ekonomik açıdan ilgi duyulan bir malzemenin, son tahlilde ekonomik üretim için makul ümit veren nitelik ve nicelikteki zenginleşmesi veya zuhurudur. Bir ‘Maden Kaynağının’ yeri, niceliği, tenörü, devamlılığı ve diğer jeolojik özellikleri, özgül jeolojik kanıtlarla ortaya konulmuş, tahmin edilmiş veya yorumlanmıştır. Maden Kaynakları, artan jeolojik güvenilirlik sırasına göre, ‘Çıkarsanmış’, ‘Gösterilmiş’ ve ‘Ölçülmüş’ diye alt sınıflara ayrılır.

  ‘Maden Rezervi’, ‘Ölçülmüş’ veya ‘Gösterilmiş’ Maden Kaynaklarının ekonomik olarak işletilebilir- çıkarılabilir bölümüdür. Cevher çıkarılması sırasında oluşabilecek seyrelme ve kayıpları kapsar. Gerekli değerlendirmeler ve çalışmalar yapılmış, gerçekçi olarak öngörülen madencilik, metalurjik, ekonomik, pazarlama, yasal, çevresel ve sosyal faktörlerin dönüştürücü etkisi hesaba katılmıştır. Bu değerlendirmeler sonucu, raporlama tarihinde cevher çıkarmanın onaylanabilir (ekonomik) olduğu kanıtlanmıştır. Maden Rezervleri, artan güvenirliğe göre, ‘Muhtemel’ ve ‘Görünür’ Maden Rezervleri diye alt sınıflara ayrılır.

  Ülkemizde 10 haziran 2010 tarih ve 5177 sayılı yasayla değiştirilen 3213 sayılı Maden Kanunu ile 6 Kasım 2010 tarihinde yayınlanan Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliği madencilik alanında yeni düzenlemeler getirmiştir. Bu düzenlemeler, uluslararası rapor etme standartlarını kısmen içermekle birlikte, geçmiş mevzuattan kalan eksik ve yanlış bazı maddeleri de hala taşımaktadır.

  Maden mevzuatında yapılan son değişikliklerle getirilen yenilikler; proje kavramı, aşamalı maden arama süreci, rezerv-kaynak tanımları ve raporlardaki imza yetkisidir.

  Sonuç olarak, madencilik alanında dünyada son 30 yılda yaşanan gelişmelere ve yapılan yasal düzenlemelere bakıldığında, uluslararası kavram ve tanımlar ile ülkemizde kullanılanlar örtüşmemektedir. Kavram birliğini sağlamak üzere, acilen bir ‘Ulusal Komite’ kurulmalı ve ulusal mevzuat uluslararası standartlara uyumlu hale getirilmelidir.

  alıntı : mehmet saatçi maden mühendisi

  BOR’UN KULLANILDIĞI ALANLAR

  Cam elyafı yapımında bor ürünleri

  Ergimiş cama % 7 bor oksit verecek şekilde bor pentahidrat veya üleksit-probertit katılmaktadır. Maliyetine bağlı olarak sulu veya susuz tipleri kullanmakta, bazan borik asitten yararlanılmaktadır. Kullanılan bor oksitin % 24’ü A.B.D.’de, % 14’ü B.Avrupa’da yalıtıcı cam elyafı imalinde tüketilmektedir. İstenen yalıtkanlık derecesine göre çeşitli spesifikasyonlar tanımlanır. Binalarda asbestin yerine ısı ve ses yalıtımında kullanılmaktadır.

  Cam Elyafları, kullanıldığı malzemelerde sertlik ve dayanıklılık kazandırmakta, ayrıca malzemeninde hafif olmasını sağlamaktadır.Bu nedenle plastiklerde, lastiklerde, sinai elyaflarda, otomotiv, uçak ve diğer sanayi sektörlerinde çelik ve diğer metallerin yerine, spor malzemelerinde kullanılmaktadır. İngiltere’de oto başına 70-75 kg cam yünü tüketilmektedir. Bu gibi ürünlerde rafine kolemanit tercih edilmektedir.
   

  Fiberoptik sanayiinde,liflere %6 borik asit ihtiva etmektedir. Philips’in Hollanda’daki fabrikasında bu lifler üretilmektedir.Optik cam elyafi ışık fotonlarının etkin biçimde transferlerini sağladığından günümüzde telekomünikasyonda tercih edilmekte olup kablo yerine kullanılmaktadır. Örneğin, Ankara-Çankaya ilçesinde Türk Telekom tarafından kullanılmıştır.

   

  Borcam yapımında

  Camın ısıya dayanımının artması ve cam imalatı sırasında çabuk ergimesini ve devitrifikasyonun önlenmesini sağlayan bor,aynı zamanda camın yansıtma, kırma, parlama gibi özelliklerini de artırmaktadır. Bor camı asite ve çizilmeye karşı korur. Cam eriyiğinin % 0,5 ile % 0.23’ü bor oksitten oluşmaktadır. Ateşe dayanıklı olan Pyrex camlarda %13,5 B2O3 vardır.

  Genellikle cama boraks, kolemanit, borik asit halinde karma olarak ilave edilerek bor cam elde edilir. Otolar, fırınlar, çamaşır makinası, vb makinalarda bu tür camlar tercih edilir. ABD’de bu tür cam imal eden 100’e yakın firma vardır.
   

  Emaye ve seramik sırı yapımında

  Emayelerin vizkozitesini ve doygunlaşma ısısını azaltan borik oksit %20’ye kadar kullanılmaktadır. Sulu boraks ve bazı hallerde borik asit veya susuz boraks da kullanılır. Mutfak aletleri, banyolar, kimya sanayii teçhizatı, su tankları, silahlar, vb alanlarda da emaye kaplama kullanılır.

  Seramiğin çizilmeye karşı dayanıklı kılan bor %3-24 oranında kolemanit halinde sırlara katılmaktadır. Avrupanın en önde gelen seramik üreticisi olan Türkiye seramiklerinde, İngiltere, İtalya ve İspanya’da kaolenden mamul eşyaları sırla kaplanır. Tuğlalara da bu sırdan sürülmektedir.

   

  Yanmayı önleyici maddeler

  Bor kendisinin oksit olması, ergime ısısının 2300 oC olması nedeniyle yanmaya karşı oldukça dayanıklıdır. Bu özelliğinden dolayı yanmayı önleyici madde olarak kullanılır veya bu özellikteki maddelerin içerisine değişik oranlarda katılır.

  Özellikle, çinko borat, boraks, amonyum florborat ürünleri olan yangın önleyiciler antimuan trioksit ile birlikte kullanılmakta olup dumanın emilme hızını uzattığı, kor halindeki ateşi çabuk bastırdığı için daha üstün bir mamuldür. Ancak maliyetleri,(Alümina trihidrat, magnezyum hidroksit) bileşimli olan yangın önleyicilere nazaran daha yüksektir.
   

  Önemli imalatçılar:

   

     Alleid Corp.

   

     Morcus Hook Cabot Corp.

   

     Harshaw Chemical Corp.

   
   

  Sabun ve deterjan sanayi

   

  Temizleyici maddeler klorinli veya peroksitli bileşiklerdir. Deterjanların ağırlığının % 20-25’i sodyum perborattır. En önemli rakip mallar sodyum hidroksit,sodyum hipoklorit ve hidrojen peroksittir. Bulaşıktan çok çamaşırda tercih edilmektedir. Perborat ürününün % 90’i deterjan imalatında kullanılmaktadır.

   

  Ancak bilinçsiz ve aşırı deterjan kullanımı nedeniyle, atık suların içerisindeki bor oranı yükseldiğinden çevre kirlenmesine sebep olmakta ve günümüzde bu konuda yoğun tartışmalar yapılmaktadır.

   

  Özellikle balıklarda mankafa hastalığı olarak bilinen bir hastalığın bordan kaynaklandığı bilinmektedir.

   

  Metalurji sanayi

  Kolemanit ve borik asit en çok kullanılan ürünlerdir. Çelik alaşımda kullanılan bor bileşiği ferroboron veya sulandırılmış bor alaşımıdır. Ferroboron borat konsantresinin alüminotermik redüklenmesi ile elde edilir. Yüksek borlu (% 5) çelikler nükleer reaktörlerde nötron emilmesini sağlayan önemli bir alaşımdır. Borlu çelikler enerji tasarrufu sağlar. Yeni geliştirilen bazı borlu çelikler mekanik basınca karşı dayanımları nedeniyle soğuk çekme, inşaat, tarım makinaları, vinçler, yaylar, grayder bıçakları, vites dişlileri gibi yerlerde tercih edilen çelik türleridir. Alüminyum izabesinde titanyum ile birlikte borlu bileşikler kullanılır.

  Diğer bir kullanım alanıda çelik yapımında florit yerine kolemanit veya üleksittin kullanılmasıdır.
   

  Elektro kaplama sanayinde, kaplama banyosuna borik asit veya serbest florborat ilave edilir.

   

  Demir, bor, karbon ve silikon ile yapılan deneysel camsı metal üretimlerinde başarılı olunmuştur. Transformatörlerdeki enerji kaybını 1/3’e indiren bu metaller gelecekte hızlı bir gelişme göstermektedir.

   

  Tarım sektörü

   

  Bor tarımda gübre, herbisit, pestisit ve algisit dallarinda kullanılmaktadır. Herbisitler bitkiye kritik bir miktardan fazla verildiği zaman toksik etki gösterir. Ayrıca sulu bakır metaborat, kereste ve diğer selülozik maddelerde fungisit olarak işlev görmektedir. Bitkinin beslenmesi için az miktarda bor’a ihtiyaç vardır. Bitkilerde şekerin hücre zarından geçişini kolaylaştırdığı için büyümede etkilidir.

   

  Topraklarında bor oranı düşük olan ülkelerde gübrelere katkı maddesi olarak toprağa %1-3 oranında bor verecek şekilde kullanılmaktadır. Bor oranı yüksek olan topraklarda ise verim düşürücü etkisi olmaktadır.

   

  Yeni imal edilen, keresteyi böceklerden korumak için borik asit veya boraks pentahidrat banyosu kullanılmaktadır. Dizel ve uçak yakıtlarında gelişen fungilerin önlenmesi için borik asit esteri kullanılmaktadır.

   

  Karınca ve hamam böceği için de etkili bir öldürücüdür.

   

  Nükleer sanayi

   

  Tüketim miktari yönünden önemli olmamasına rağmen teknolojik ilerleme açısından büyük önemi olan bir kullanım alanıdır.

   

  Bor mineral ve bileşikleri 10B ve 11B izotoplarını içerirler. B’un nötron emme gücü çok yüksektir. Bor izotopları nükleer reaksiyon sırasında denetim kurulmasına olanak verdiği gibi, dimetil eter, elementer bor, zenginleştirilmiş bor oksit veya asit veya ferroboron haline dönüştürüldüğünde nükleer reaktörün kontrol çubuklarının yapımında da kullanılır. Bu çubuklar % 2 bor içeren çelik/alüminyum alaşımlarıdır. 10B nükleer reaktörlerde koruyucu kabuk olarak işe yaramaktadır.

   

  Bor karpitler Phenix reaktörlerinde koruyucu kabuk olarakta kullanılmaktadır. Bor 304 adı verilen yeni bir paslanmaz çelik atık nükleer yakıtı taşırken, içine konulduğu kapların yapımında kullanılır. Nükleer sanayiinde borun en yakın rakibi gadolinyum ve samaryumdur.

   

  Kaliforniya üniversitesi’ndeki 11B araştırmalarda 11B’in proton fizyonlanması sırasında radyoaktivitesiz enerji açığa çıkmıştır. Böylece temiz nükleer enerji elde edilmektedir.

   

  Diğer kullanım alanları

   

  Oto antifirizlerinde kullanılan boraks demirli metallerin eriyikte korozyona uğramasını önlemektedir.

   

  Borun katalizör olarak kullanımı oldukça yaygındır. Hidrokarbonların havadan oksitlenmesindeki katalizör borik asittir.

   

  Bor triflorür (BF3), gaz halinde asitik bir katalisttir. Alkol, asit ve ketonların sudan arındırılmasında, halojenasyonda, aromatik hidrokarbonların sülfürden kurtarılmasında, karbon monoksitin katıldığı reaksiyonlarda, polyesterin boyanmasında, kullanılır.

   

  TiB2 , ZrB2 gibi metal boritler jet motoru parçaları, roket motoru parçaları, elektrik kontaktörleri, kesici aletler yapımında kullanılır.

   

  Silikonborid (SiB), oksitlenmeye karşı çok dirençli, ısıya karşı aşırı dayanımı ve kolay işlenebilir olduğundan bor nitritle bor karpidin kullanılamadığı oksijenli ortamlarda refrakter olarak kullanılır.

   

  Lantanyum ve Seryum hekzaboritler katot yapımında; Lantanyum borid elektron mikroskobun termiyonik katotuna elverişlidir ve elektron ışınımında istikrarlıdır.

   

  Jet ve roket motorlarının iç parçalarında, askeri zırhlı teçhizatta seramik zırh olarak kullanılır. Bornitrit yüksek ısıda elektrik ve ısı izolasyonunun sağlanması için kullanılır. Heksagonal bor nitrit 3500 oC ısıya dayanır, ıslanmaz, diyaelektrik sabiti Al’un 4 katıdır.

   

  Kübik bor nitrit elmastan sonraki en sert maddedir ve 1370 oC’ye kadar duraylıdır. Kesici aletlerde kullanılır. Amborit çok hızlı dönen makina parçalarında tercih edilir.

   

  (APBN) Anisotropik pirolitik bor nitrik mikrodalga lambalarında kullanılır.

   

  Borlu elyaf kompositleri tekniğin en son harikaları olarak kabul edilir. Ti, Al ve Mg’un bor lifleri ile güçlendirilmeleri sonucunda elde edilen komposit mm2’de 360 kg’lik basınca dayanır. Karbon lifli kompositden daha pahalıdır. Ti ve Tungsten tel üzerine bor buharı deposite edilerek elde edilen bu liflerin fiyatı 400-570 USD/kg olup, F-16 savas uçağında % 2,1 oranında, F-18’de % 10 kadar ve uzay araçlarında kullanılır.

   

  Lazer hücumunda ısıyı belirli bir noktadan uzaklaştırdığı için askeri amaçla kullanılır.

   

  Talk pudrasında, bebe pudrasında, traş pudrasında borik asit % 5-10 arasında antiseptik olarak tüketilir. Kozmetik ve ilaç sanayiinde bor bileşikleri yaygın olarak kullanılmaktadır.

   

  Na-borohidrit jet, bomba uçaklarının yakıtlarında redükleyici eleman olarak kullanılır.

   

  B10 H14’in Lewis bazı içinde asetilen ile reaksiyona girmesi ile üretilen karboranlar olan N-hekzil karboran’a geleceğin jet yakıtı gözü ile bakılmaktadır.

   

  Na2SO4, su ve boraks dekahidrattan oluşan bir bileşik oda döşemesindeki malzemeye entegre edilip, gündüz saatlerinde pencereden giren güneş enerjisini absorbe ederek, geceleyin soğumaya başlayınca bu enerjiyi açığa çıkararak odayı kendiliğinden ısıtmaktadır.

   

  Siemens AG borik asitle amonyum pentaborattan elektrolitik kapasitör imal etmiştir.

   

  Mumyalama

  Afyonkarahisar Maden Danışmanlık Ytk Hizmeti Veren Firmalar , Şirketler

  ÇEVMED; Maden İzinlerinin Alınması konusunda hizmet vermesi amacıyla “ÇEVMED MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK A.Ş.” firmasını hayata geçirmiş olup bu firmamız Maden İzinleri Alınması konusunda kaliteli hizmet anlayışıyla T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Yetkili Tüzel Kişilik olarak yetkilendirilmiştir.

  ÇEV-MED; Maden projesi için uygun tesis yerinin belirlenmesi aşamasından başlayarak, tesisin kurulması, faaliyete hazır hale gelmesi ve işletmeye alınmasına süreçlerinde ilgili mevzuatlar çerçevesinde gereken tüm izin ve belgelerin alınması sürecinde işletme sahiplerine bilgi ve tecrübelerimizle çözüm ortaklığı sunmaktayız.

  ÇEV-MED ÇEVRE Çevre Mevzuatı kapsamında yer alan "Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği", T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılmıştır. Bu yönetmelik doğrultusunda ÇED Raporu ve Proje Tanıtım Dosyası hazırlanması usul ve esasları, yine Bakanlıkça çıkarılmış olan "Yeterlik Belgesi Tebliği" ile tanımlanmıştır. ÇEV-MED ÇED HİZMETLERİ DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ Bakanlık tarafından söz konusu Tebliğ uyarınca, 229 Numaralı "ÇED YETERLİK BELGESİ" ile ÇED Raporu ve Proje Tanıtım Dosyası hazırlamaya yetkili kılınmıştır.

  ÇEV-MED ÇEVRE ayrıca "Çevre Denetimi Yönetmeliği", "Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik" ve "Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik" T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılmış ve yürürlüğe girmiştir. Firmamız bu yönetmelikler doğrultusunda hizmet vermek üzere Bakanlık tarafından 318 Numaralı "ÇEVRE DANIŞMANLIK YETERLİLİK BELGESİ" ile yetkili kılınmıştır.


  ÇED BİRİMİ

  • ÇED (Çevresel Etki Değerlendirilmesi) Yönetmeliği Doğrultusunda
  • Proje Tanıtım Dosyası ve ÇED Raporlarının Hazırlanması
  • ÇED Muafiyet dosyalarının hazırlanması ve ÇED Kapsam Dışı Yazısı Alınması
  • ÇED İzleme Yapılması


  ÇEVRE DANIŞMANLIK BİRİMİ

  • Çevre Danışmanlık Hizmeti Sunulması,
  • Çevre Mevzuatı Açısından Periyodik Yasal Uygunluk Denetimlerinin Yapılması,
  • Çevre Performans Raporlarının hazırlanması,
  • Geçici Faaliyet Belgesi için ön hazırlıkların ve ilgili başvuruların yapılması,
  • Çevre İzinlerinin Alınması ve Takibi (Emisyon, Atık Su Deşarjı, Gürültü, Tehlikeli Madde Deşarjı)
  • Atık Minimizasyonu çalışmalarının planlanması,
  • Çevresel izleme ve ölçme parametrelerinin belirlenmesi ve takibi,
  • Yasal beyanların yapılması,
  • Atık planlarının hazırlaması,
  • Çevre Bilinci, Çevre Mevzuatı, atık yönetimi, eğitimlerinin verilmesi,
  • Çevresel Kazalarına Karşı Acil Durum Planlarının Hazırlaması,
  • Çevresel Acil Durum Tatbikatlarının Yapılması


  MADENCİLİK BİRİMİ ( YETKİLİ TÜZEL KİŞİLİK )

  • Yetkilendirilmiş Maden Danışmanlığı
  • Maden İşleri Genel Müdürlüğü (Migem) İş Takipleri
  • İşletme Ruhsatı - Arama Ruhsatı Alınması
  • Arama Faaliyet Raporları
  • 29. Madde evrakları hazırlanması
  • Harita Hizmetleri (İmalat haritası ve halihazır harita çizimleri
  • 3B (Boyutlu) Modelleme İle Madencilik Metodu Belirleme
  • Kademeli Kapatma Planı
  • Fizibilite Raporları (Açık Ocak İşletme Tasarımları, Ulaşım Yolu Tasarımları, Yeraltı İşletme Tasarımları)
  • Atık Depolama Tesisi Tasarımı, Atık Barajı Uygulama Projeleri
  • Jeolojik Etüt , Jeofizik Etüt
  • Hidrolojik Etüt, Hidrojeolojik Etüt
  • Doğaya Yeniden Kazandırma Planı Hazırlanması
  • Toprak Koruma Projelerinin hazırlanması
  • Sulak alan izin işlemleri
  • Mera Geri Dönüşüm Projeleri
  • Toprak Koruma Projesi,
  • Orman İzinleri, Rehabilitasyon Projeleri
  • Deşarj İzninin Alınması (Alıcı ortam dışındaki deşarjlar için)
  • GSM (Gayrı Sıhhi Müessese) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının Alınması
  • Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED)
  • Sosyal Etki Değerlendirmesi (SED)
  • Proje Tanıtım Dosyası (PTD)
  • Mevcut Çevresel Durum Tespit Raporları
  • Ekosistem Değerlendirme Raporu
  • Ekolojik Peyzaj Değerlendirme Raporu
  • Su Kullanım Hakları Planlama Raporu
  • Acil Durum / Afet Müdahale Planları
  • Nihai ÇED İzleme ve Kontrolü

  Afyonkarahisar İli sınırlarında bazı Çevmed Mühendislik Referansları


  AFYONKARAHİSAR İL ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİATIKGERİ KAZANIM VE KOMPOST TESİSİAFYONKARAHİSAR
  ARI KÖMÜR VE HAYVANCILIK SAN VE TİC. LTD. ŞTİ.HAYVANCILIKETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİAFYONKARAHİSAR
  FEVZİ AKDENİZHAYVANCILIKETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİAFYONKARAHİSAR
  İSMAİLOĞULLARI CİVCİV TAVUKÇULUK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.HAYVANCILIKETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİAFYONKARAHİSAR
  MERDİVENCİ MERMER VE İNŞ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.MADENCİLİKMERMER OCAĞIAFYONKARAHİSAR
  NURİ KÖSEHAYVANCILIKETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİAFYONKARAHİSAR
  OZAN ŞENERHAYVANCILIKETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİAFYONKARAHİSAR
  TURKISH UÇAK TARIM HAYVANCILIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ HAYVANCILIKETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİAFYONKARAHİSAR
  YEŞİLYAYLA HAYVANCILIK GIDA SAN TİC. LTD. ŞTİHAYVANCILIKETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİAFYONKARAHİSAR
  AKKOYUNLU MAKİNA SONDAJ TURİZM İNŞ. LTD. ŞTİMADENCİLİKJEOTERMAL KAYNAK ARAMA AMAÇLI SONDAJ ÇALIŞMASIAFYONKARAHİSAR
  AKTAŞ MADEN İNŞ. TAAH. SAN. LTD. ŞTİ.MADENCİLİKKUM ÇAKIL OCAĞI VE KIRMA YIKAMA ELEME TESİSİAFYONKARAHİSAR
  EKS MERMER MAD. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİMADENCİLİKMERMER ARAMA VE MERMER OCAĞI İŞLETMESİAFYONKARAHİSAR
  GÜLSEREN İNTEPEMADENCİLİKMERMER OCAĞI İŞLETMESİAFYONKARAHİSAR
  İSCEHİSAR MERMER İHTİSAS OSB HEYET BAŞKANLIĞIMADENCİLİKİSCEHİSAR MERMER İHTİSAS OSBAFYONKARAHİSAR
  KARABULUT MERMER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.MADENCİLİKANDEZİT ARAMA VE MERMER OCAĞI İŞLETMESİAFYONKARAHİSAR
  KARABULUT MERMER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.MADENCİLİKBAZALT OCAĞI ARAMA VE İŞLETMEAFYONKARAHİSAR
  NOYAN MADNECİLİK İÇ VE DIŞ TİC. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.MADENCİLİKMERMER OCAĞI İŞLETMESİAFYONKARAHİSAR
  SAĞLAMLAR İNŞAAT BETON ÜRÜNLERİ A.Ş.MADENCİLİKKALKER OCAĞI KIRMA  ELEME TESİSİ KAPASİTE ARTIŞIAFYONKARAHİSAR

  Ağrı Maden Danışmanlık Yetkili Tüzel Kişilik YTK Hizmeti Veren Firmalar

  ÇEVMED; Maden İzinlerinin Alınması konusunda hizmet vermesi amacıyla “ÇEVMED MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK A.Ş.” firmasını hayata geçirmiş olup bu firmamız Maden İzinleri Alınması konusunda kaliteli hizmet anlayışıyla T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Yetkili Tüzel Kişilik olarak yetkilendirilmiştir.

  ÇEV-MED; Maden projesi için uygun tesis yerinin belirlenmesi aşamasından başlayarak, tesisin kurulması, faaliyete hazır hale gelmesi ve işletmeye alınmasına süreçlerinde ilgili mevzuatlar çerçevesinde gereken tüm izin ve belgelerin alınması sürecinde işletme sahiplerine bilgi ve tecrübelerimizle çözüm ortaklığı sunmaktayız.

  ÇEV-MED ÇEVRE Çevre Mevzuatı kapsamında yer alan "Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği", T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılmıştır. Bu yönetmelik doğrultusunda ÇED Raporu ve Proje Tanıtım Dosyası hazırlanması usul ve esasları, yine Bakanlıkça çıkarılmış olan "Yeterlik Belgesi Tebliği" ile tanımlanmıştır. ÇEV-MED ÇED HİZMETLERİ DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ Bakanlık tarafından söz konusu Tebliğ uyarınca, 229 Numaralı "ÇED YETERLİK BELGESİ" ile ÇED Raporu ve Proje Tanıtım Dosyası hazırlamaya yetkili kılınmıştır.

  ÇEV-MED ÇEVRE ayrıca "Çevre Denetimi Yönetmeliği", "Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik" ve "Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik" T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılmış ve yürürlüğe girmiştir. Firmamız bu yönetmelikler doğrultusunda hizmet vermek üzere Bakanlık tarafından 318 Numaralı "ÇEVRE DANIŞMANLIK YETERLİLİK BELGESİ" ile yetkili kılınmıştır.


  ÇED BİRİMİ

  • ÇED (Çevresel Etki Değerlendirilmesi) Yönetmeliği Doğrultusunda
  • Proje Tanıtım Dosyası ve ÇED Raporlarının Hazırlanması
  • ÇED Muafiyet dosyalarının hazırlanması ve ÇED Kapsam Dışı Yazısı Alınması
  • ÇED İzleme Yapılması


  ÇEVRE DANIŞMANLIK BİRİMİ

  • Çevre Danışmanlık Hizmeti Sunulması,
  • Çevre Mevzuatı Açısından Periyodik Yasal Uygunluk Denetimlerinin Yapılması,
  • Çevre Performans Raporlarının hazırlanması,
  • Geçici Faaliyet Belgesi için ön hazırlıkların ve ilgili başvuruların yapılması,
  • Çevre İzinlerinin Alınması ve Takibi (Emisyon, Atık Su Deşarjı, Gürültü, Tehlikeli Madde Deşarjı)
  • Atık Minimizasyonu çalışmalarının planlanması,
  • Çevresel izleme ve ölçme parametrelerinin belirlenmesi ve takibi,
  • Yasal beyanların yapılması,
  • Atık planlarının hazırlaması,
  • Çevre Bilinci, Çevre Mevzuatı, atık yönetimi, eğitimlerinin verilmesi,
  • Çevresel Kazalarına Karşı Acil Durum Planlarının Hazırlaması,
  • Çevresel Acil Durum Tatbikatlarının Yapılması


  MADENCİLİK BİRİMİ ( YETKİLİ TÜZEL KİŞİLİK )

  • Yetkilendirilmiş Maden Danışmanlığı
  • Maden İşleri Genel Müdürlüğü (Migem) İş Takipleri
  • İşletme Ruhsatı - Arama Ruhsatı Alınması
  • Arama Faaliyet Raporları
  • 29. Madde evrakları hazırlanması
  • Harita Hizmetleri (İmalat haritası ve halihazır harita çizimleri
  • 3B (Boyutlu) Modelleme İle Madencilik Metodu Belirleme
  • Kademeli Kapatma Planı
  • Fizibilite Raporları (Açık Ocak İşletme Tasarımları, Ulaşım Yolu Tasarımları, Yeraltı İşletme Tasarımları)
  • Atık Depolama Tesisi Tasarımı, Atık Barajı Uygulama Projeleri
  • Jeolojik Etüt , Jeofizik Etüt
  • Hidrolojik Etüt, Hidrojeolojik Etüt
  • Doğaya Yeniden Kazandırma Planı Hazırlanması
  • Toprak Koruma Projelerinin hazırlanması
  • Sulak alan izin işlemleri
  • Mera Geri Dönüşüm Projeleri
  • Toprak Koruma Projesi,
  • Orman İzinleri, Rehabilitasyon Projeleri
  • Deşarj İzninin Alınması (Alıcı ortam dışındaki deşarjlar için)
  • GSM (Gayrı Sıhhi Müessese) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının Alınması
  • Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED)
  • Sosyal Etki Değerlendirmesi (SED)
  • Proje Tanıtım Dosyası (PTD)
  • Mevcut Çevresel Durum Tespit Raporları
  • Ekosistem Değerlendirme Raporu
  • Ekolojik Peyzaj Değerlendirme Raporu
  • Su Kullanım Hakları Planlama Raporu
  • Acil Durum / Afet Müdahale Planları
  • Nihai ÇED İzleme ve Kontrolü

  Ağrı İli sınırlarında bazı Çevmed Mühendislik Referansları


  ARKOZ ÇİMENTOENERJİGÜNEŞ ENERJİ SANTRALİAĞRI
  ARKOZ MADENCİLİK ENERJİ  TİC. ANONİM ŞİRKETİMADENCİLİKMADEN ARAMA AMAÇLI SONDAJ ÇALIŞMASIAĞRI
  ARKOZ MADENCİLİK ENERJİ  TİC. ANONİM ŞİRKETİMADENCİLİKPUZOLAN ÖZELLİKLİ KUMTAŞI ocağı kapasite artışıAĞRI
  ARKOZ MADENCİLİK ENERJİ  TİC. ANONİM ŞİRKETİMADENCİLİKPUZOLAN ÖZELLİKLİ KUMTAŞIAĞRI
  ARKOZ MADENCİLİK ENERJİ TİC. ANONİM ŞİRKETİMADENCİLİKII A GRUBU KALKER OCAĞI kapasite artışı AĞRI
  ARKOZ MADENCİLİK ENERJİ TİC. ANONİM ŞİRKETİMADENCİLİKII A GRUBU KALKER OCAĞI AĞRI
  NEVZAT BAĞARMADENCİLİKKUM ÇAKIL OCAĞI    AĞRI
  YAŞAR ELEKTRİK MAKİNA MADENCİLİK LTD. ŞTİ.MADENCİLİKPOMZA OCAĞI    AĞRI
  PATNOS BELEDİYESİSANAYİASFALT PLENT TESİSİAĞRI
  RAMAZAN AĞAOĞULLARI İNŞ TAAH. SAN. TİC. LTD.ŞTİ.SANAYİASFALT PLENT TESİSİAĞRI

  orman izni

  Ülkemizde maden izni medeni haklarını kullanma yeterliğine sahip Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve ülkemizin kanunlarına göre kurulmuş olan tüzel kişilere verilmektedir bunların yanı sıra devlet kamu iktisadi teşebbüslerine, müesseselere ve bunlara bağlı bulunan ortaklıklara da maden arama izni verilmektedir. Maden arama izinleri için Enerji Bakanlığına bağlı olan Maden İşleri Genel Müdürlüğüne başvuruda bulunmak gereklidir. Maden ruhsatları 6 gruba ayrılmıştır ve maden izni almak için başvurulmadan önce bu altı gruptan hangisine başvurulacağına yönelik bir karar verilmelidir. Her grupta yer alan madenlerin belirlenmesi Enerji Bakanlığınca yapılmaktadır. Maden izni için Maden İşleri Genel Müdürlüğüne başvurular yapılmadan önce tercih edilen grubun bir saha çalışması yapılır ve bu alan koordinatlı bir şekilde belirlenir bu çalışmalar yapıldıktan sonra ise ön başvurunuzu Maden İşleri Genel Müdürlüğüne yapabilirsiniz.

  Maden izni için yapılacak olan bu ön başvuru esnasında ruhsat sertifika müracaat formunu doldurmanız ve yanı sıra ilk müracaat taahhütnamesini hazırlayıp sonrasında ruhsat için yatırılması gereken talep harcınızı da hazırlamanız gerekmektedir. Ruhsat talep harcınızı yatırdıktan sonra başvurunuzu yapabilirsiniz. Maden izni için eğer ön başvurunuz kabul görülüp görülmediği konusunda size bilgi verilir. Eğer başvurunuz kabul edilmişse size bazı evrakları tamamlamanız için 2 ay gibi bir süre verilir. Peki, nedir bu belgeler? Maden izni için ön başvurunun kabulünden sonra istenecek belgeler izni talep edenlerin kişiliğine göre değişiklik göstermektedir. Talep gerçek kişiler tarafından mı yoksa bir tüzel kişilik tarafından mı istenmiştir bu önemli bir noktadır. Maden izni gerçek kişiler tarafından istenmişse; TC Kimlik beyanı, onaylı imza beyanı, ruhsat için gerekli olan harcın yatırıldığına dair belge, ruhsat teminatının yatırıldığını gösterir belge, maden aramaya dair hazırlanması gereken proje, kişinin mali yeterliğe sahip olduğuna dair gerekli olan belgeler ve ön incele raporu maden izni isteyen gerçek kişi tarafından en geç 2 ay içinde hazırlanmalı ve gerekli kuruma derhal teslim edilmelidir.

  Maden iznini talep eden kişi eğer tüzel kişiliğe sahipse ne tür belgeler hazırlanmalı kurum tarafından verilen 2 aylık süre içinde bir de ona bakalım. Tüzel kişilik Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde şirketin en son yönetimini ve statüsünü gösterir, tüzel kişiliğin bağlı bulunduğu vergi dairesini ve şirketin vergi numarası ile şirketin bulunduğu ili bildiren belgeler hazırlanmalı, yönetimin imza sirküleri aynen gerçek kişilerdeki gibi ruhsat teminatının yatırıldığını kanıtlar nitelikte belge ve ruhsat harcının yatırıldığına dair belgeler yine tüzel kişiliğin maden izni için gerekli olan mali yeterliğe sahip olduğuna dair belge de hazırlanması gerekli olan belgelerdendir. Ön inceleme raporu ve maden arama projesi de 2 aylık süreçte hazırlanıp teslim edilmelidir. Belgelerin uygun bulunmasından sonra Genel Müdürlükçe ruhsat işlemleri başlatılacaktır.

  Hidroelektrik Santrali Orman İzni

  Ülkemizde birçok tartışmaya konu olan Hidroelektrik Santralleri (ülkemizde bilinen adıyla HES), kaynağını doğrudan sudan almaktadır. Suyun belli bir mesafeden düşüşü ile birlikte kazandığı ivme ve enerji, yerleştirilmiş olan türbinin çarklarını büyük hızla döndürmeye başlar. Türbin çarklarının dönmesi, türbinlere bağlı olan mekanik donanımları ve jeneratörleri harekete geçirir. Jeneratörlerin bu enerjiyi çevirmeleri ile beraber enerji akımı değiştirilir. Bu hareketin sonucu olarak ortaya çıkan enerjiye hidroelektrik enerji adı verilmektedir. Dünya üzerinde enerji sektörünün hidroelektrik santralleri üzerinden döndüğü düşünüldüğünde, ülkemizde de hidroelektrik santraller giderek yaygın bir hale gelmektedir. 150’den fazla HES bulunan ülkemizde, üretilen elektrik enerjisinin %20’lik kısmı bu santrallerden ve tesislerden temin edilmektedir. HES, yenilenebilir enerji kaynakları arasında yer almaktadır. HES kurmak için Hidroelektrik Santrali Orman İzni olarak belirtilen izni almaya hak kazanmak gerekmektedir.

  HES inşa edilecek bölgenin özellikleri göz önünde bulundurularak, Orman ve Su İşleri Bakanlığı’ndan Hidroelektrik Santrali Orman İzni alınması gerekmektedir. Bu izin için istenen belgeler ve ruhsatlar gerekli makamlara sunulduktan hemen sonra onay süreci başlayacaktır. Projenin değerlendirilmesi aşamasında eksik belge ve doküman tespit edilirse, talep sahibine bu bilgi verilmektedir. Eksik belgelerin tamamlanmasından sonra, Bakanlık heyetleri tarafından HES kurulmak istenen bölge ziyaret edilerek, uygunluk koşullarının sağlanıp sağlanılmadığı tespit edilmektedir. Kesin izin kararı çıkmadan, projeye bağlı olarak herhangi bir santral inşaatı faaliyeti yapılamaz. İzin alındıktan sonra, belirtilecek olan süreden itibaren HES çalışmaları başlatılabilir.

  Hidroelektrik santral yapımında gerek inşaat gerekse teçhizat giderleri büyük bir bütçe istemektedir. Yatırımın yapılacağı bölgenin coğrafi koşulları dikkatle incelenerek, HES’in maliyetini daha da arttırabilecek unsurlar tespit edilmektedir. Böylesine pahalı bir yatırım aracı olan Hidroelektrik Santraller, kurulduktan sonra ucuz üretim maliyeti bakımından yatırımının karşılığı alır. Su kaynağı üzerinden üretilen enerjinin bedeli oldukça düşüktür. Ancak Hidroelektrik Santral kararı alınan bölgelerde, bölge sakinleri ve köylüler bu projelere karşı çıkmaktadır. Bunun nedeni ise, Hidroelektrik santrallerinin çevreye ve doğaya vereceği muhtemel tahribattır. Hidroelektrik Santraller kurulurken, kullanılacak olan yollardaki ağaçlar kesilmektedir. Ayrıca suyun yer değiştirmesi sonucunda doğal yaşam zarar görür, hayvan ve bitki türlerinin yaşam alanı değişir, doğal kaynaklar ve kültürel tarihi bölgeler tahrip edilebilir. HES kuracak olan şirketler bu durumu inkâr etmemektedir. Ancak bu kadar olumsuzluğa karşın HES’lerin olumlu tarafları da bulunmaktadır. Hidroelektrik Santrali Orman İzni almış olan bir HES; hava kirliliğine neden olmaz, tarım alanlarını sulama ve yerleşim bölgesinin su ihtiyacını karşılama gibi görevler üstlenir. İklimsel yumuşamaların oluşmasına zemin sağlar, sellerin meydana gelmesini engeller, erozyona karşı etkilidir. Balıkçılık ve turizm faaliyetlerine de katkı sağlamaktadır. HES kurulan bölgelerde ulaşım ağı genişletilir, böylece çevre yerlere de ulaşım kolay bir hale gelir.

  kaynak: https://ormanizinleri.com/hidroelektrik-santrali-orman-izni/

  HES Orman İzinleri

  Hidro elektrik santral yapımı için Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan alınması gereken izne Hes izni adı verilmektedir. Elektrik enerjisinin üretildiği bu santrallerin doğaya zarar vermemesi ve bunun için belli analizlerin yapılması şarttır. Bu anlamda Hes orman izinleri alabilmek için çok kapsamlı çalışmalar yapılmalıdır. Hes’ler daha çok nehirler üzerine kurulmaktadır. Herhangi bir depolama yapılmaz. Akan su üzerinden elektrik üretilir. Hes tesislerinde sadece elektrik üretimi yapılabilmektedir. Suyun akma hızına göre elde edilecek elektrik enerjisnin miktarında farklılıklar olacaktır. Bu tesislerde yaz aylarında daha düşük verim alınmaktadır. Özellikle kış aylarında daha çok yağış olacağı için verim çok fazla artmış olacaktır.

  Hes tesislerinin çalışma sistemi basittir. Akan su regülatör üzerinden cebri borularına ulaştırılır. Basınçlı gelen su çarkları döndürür ve elektrik üretilmiş olur. Genel olarak Hes tasisleri hakkında temel bilgiler bu şekildedir. Bu tesisin yapılabilmesi için öncelikli olarak Hes orman izinleri alınmalıdır. Kişisel olarak bu izin prosüdürlerini bilemeyebilir ve süreci tam olarak takip edemeyebilirsiniz. Bunun için Hes izinleri alan ve bu süreci detaylı bir şekilde kısa sürede bitirebilen firmalar faaliyet göstermektedir. Bu gibi firmalardan destek almanız çok daha iyi olacaktır. Süreci hızlandıracak ve işlemler çok kolay bir şekilde tamamlanmış olacaktır. Hes tesisinin yapılması planlanan saha, yol, mülkiyet gibi çalışmaların titiz bir şekilde yapılmış olması gerekmektedir. İzin süreçlerinde ilk aşama bu çalışmalar olacaktır. Sahada yapılan tüm çalışmalar öncelikli olarak bilgisayar ortamına aktarılmalıdır. Bu noktada başvuru sahası için gerekli olan çalışmalar yapılmalıdır. Bu çalışmalar 1/25000 ölçekli memleket haritası, meşçere, uydu ve orman kadastro belgeleri olacaktır. Orman sayılan alanların dosyaya ilave edilmesi ve bununla ilgili tüm çalışmaların eksiksiz bir şekilde hazırlanması şarttır. Hazırlanan dosyanın öncelikli olan Orman Mühendisleri Odası’na ulaştırmak gerekir. İlk yapılması gereken başvuru buraya olmalıdır. Bu dosyanın tüm kontrolleri orman mühendisleri kontrol etmeli, varsa eksikleri bildirmesi ve tamamlanan dosyaları onaylaması gerekmektedir. Alınan onay sonrası dosya Orman Bölge Müdürlüğü’ne götürülmelidir. Bu başvuru yapıldıktan sonra dosya takibi süreci başlamış olacaktır. Bunun içinde bölge müdürlüğü çalışma sistemini ve yönetmelikleri çok iyi biliyor olmanız gerekmektedir. Yazımızın başında da belirttiğimiz gibi bu tür takip işlemleri uzman kişi veya firmalar yapmalıdır.

  Bu aşamada önemli olan gerekli iznin en kısa sürede alınmasıdır. İstenen şartların yerine getirilmemesi veya başvuru dosyasının eksik olması durumunda Hes orman izinleri süreci çok fazla uzayabilir. Bu nedenle yapılacak hazırlık çalışmaları, dosya işlemleri ve diğer tüm evrakların dikkatli bir şekilde hazırlanmış olmasına özen göstermelisiniz. Eksik dosya durumunda Orman Bölge Müdürlüğü dosyayı geri iade edebilmektedir. Bu durumda çok fazla zaman kaybı yaşamış olacaksınız. Bu tür zaman kayıplarının yaşanmaması için profesyonel firma desteği almanız gereklidir.


  kaynak:https://ormanizinleri.com/hes-orman-izinleri/

  GAYRİ SIHHI MÜESSESE RAPORLARI ALINMASI

  Maden kanununun ve yönetmeliklerin ilgili maddelerinde yer alan alınması zorunlu izinler kapsamında bulunan GSM ruhsatının alınabilmesi için gerekli evrak, dosya ve projelerin hazırlanması, özel idarelere sunulup sonuçlandırılması hizmetidir.

  YER BULDURU HARİTASI ÇİZİMİ

  Ruhsatlı maden sahasının en doğru ulaşım haritasının hazırlanması hizmetidir.

  Maden Arama İzni

  Yasa dışı bir şekilde maden araması yapmak kanunen suçtur. İster kişisel, isterseniz de kurumsal olarak bu izinlerin alınması şarttır. Yapacağınız çalışma için Maden Arama İzni almanız ilk işlem olmalıdır. Bu ruhsat için Türkiye Cumhuriye vatandaşı olan ve özel şirket ve de kamu iktisadi teşebbüsleri başvuru yapabilirler. Kamuda çalışan devlet memurları herhangi bir başvuru yapamazlar. Yaptıkları başvurular kabul edilmez. Yapılan müracatların bizzat olması ve posta ile olmaması gerekir. Online başvuru içinde çalışmalar devam etmektedir. Ancak, şuan için hizmet verilmemektedir.

  Maden araması ile ilgili farklı gruplar mevcuttur. Ne tür bir maden araması yapacağınıza ve hangi grupta yer alan bir ruhsatı alacağınıza karar vermelisiniz. Bu aşamadan sonra başvuru işlemlerinizi başlatabilirsiniz. Maden aramasının hangi bölgede yapılacağı belirlenmelidir. İlgili alanın tapu bilgileri gerekmektedir. Bu noktada Maden Arama İzni almak için yapılan başvuruların dikkatli bir şekilde yapılması ve herhangi bir hatanın yapılmaması şarttır. Aksi halde yapılan hatalarda düzeltme yapılmamaktadır. Yatırılan harçlar geri ödenmemektedir. Yapılacak olan başvurular için MTA yani Maden Teknik Arama Müdürlüğü’ne müracat etmeniz gerekir. Kabul edilen başvurular tarafınıza iletilecektir. Kabul sonrası yönetmeliğe göre 60 günlük süreniz olacaktır. Bu süre dilimi içinde bazı yapmanız gerekenler bulunmaktadır. Şahıs başvurularında T.C. Kimlik nolu nüfus cüzdanı onaylı bir şekilde sunulmalıdır. Şirket başvurularında Ticaret Sicil Gazetesini teslim etmelisiniz. Şahıs başvurularında vergi numarasını, şirket başvurularında il ve vergi numarasını gösteren belgeyi sunmalısınız. Kişisel başvurularda onaylı imza sirküsü gerekmektedir. Kurumsal başvurularda da yönetim onaylı olan imza sirküleri gerekmektedir. Başvurusu kabul edilen kişi veya kurumlardan belli bir miktar teminat istenmektedir. Bu teminatın ilgili birimlere yatırılması gerekmektedir. İlk harc ödemesi Vakıflar Bankasına, ruhsat sonrası gereken harc ödemesi de vergi dairesine yapılmalıdır. Bu müracatları noter onaylı bir vekilede yaptırabilirsiniz. 60 gün içinde tamamlanmayan evrak ve belgeler başvurunuzun iptaline yol açacaktır. Bu nedenle çok dikkatli olmalı ve işlemlerinizi zamanında yapmalısınız.

  Ülkemiz maden kaynakları bakımından çok zengindir. Pek çokmaden türü bu topraklarda bulunmaktadır. Altından mermere, bakırdan bor madenine kadar pek çok yer altı kaynağı ülkemizde bulunmaktadır. Bu madenleri aramak, bulmak, çıkarmak ve işlemek içinde Maden Arama İzni alınması öncelikli şartlardan biridir. Kanunsuz ve izinsiz yapılan her türlü arama sıçtur. Hapis cezasıda dahil olmak üzere çok ciddi maddi yaptırımları söz konusudur. Bu nedenle yapacağınız aramalar için öncelikle MTA kurumundan maden arama ruhsatı almalısınız. Bu şekilde yasal bir işlem yapmış olacaksınız. Ülkemizde var olan yer altı kaynaklarını çıkarmak ekonomiye ciddi katkı anlamına gelmektedir. Bu konuda devletinde belli destekleri bulunmaktadır. Destek ve teşvik paketleri hakkında detaylı bilgi için inceleme yapabilirsiniz. Her türlü başvuru ve izinler için MTA kurumuna başvuruda bulunabilirsiniz.


  Madencilik Faaliyetlerine Yönelik Proje ve Harita Hizmetleri


  • Uygun Ölçekli Topoğrafik Haritaların hazırlanması,
  • Vaziyet Planlarının hazırlanması,
  • Restorasyon Haritalarının hazırlanması,
  • Termin planlarının hazırlanması,
  • Ölçekli maden prospeksiyonu zuhurların örneklenmesi ve haritaya işlenmesi,
  •  Jeolojik haritalama (yarı-detay harita yapımı, zuhurların örneklenmesi ve haritaya işlenmesi)
  • Detay jeolojik haritalama (mineralizasyon, alterasyon, eklem-kırık sistemi, tabakalanma vb. özelliklerin haritalanması)
  • Topoğrafik haritaların hazırlanması,
  • İmalat haritaları hazırlanması,
  • Hâlihazır haritalar hazırlanması,
  • Kamulaştırma haritaları hazırlanması,
  • Maden ruhsat sınır aplikasyonu,
  • Orman müracaat sınır aplikasyonu,
  • Orman müracaat haritaları,
  • Orman rehabilitasyon haritaları,
  • 3B Arazi modeli oluşturulması,
  • Plankote,
  • Şeritvari- yol haritaları,
  • Hacim-kübaj-hakediş-metraja yönelik ölçü ve hesaplar,
  • Hammadde stok ölçüm ve  hesapları,
  • Gps ölçümleri (hassas ve/veya el gps)
  • Harita sayısallaştırma,
  • Faaliyete yönelik harita çizimleri ve sahada uygulama çalışmaları yapmaktayız.

  Maden Arama Faaliyet Raporu

  İlk müracaat sonrası hak sahibine tanınan iki aylık sürede maden arama ruhsat harç ve teminatları yatırılarak, ön inceleme raporu ve mali yeterliliği içeren maden arama projesiyönetmelikte belirtilen hususlara uygun bir şekilde tarafımızca hazırlanır, müracaat evrak ekleri tamamlanarak arama ruhsatı almak üzere Maden İşleri Genel Müdürlüğüne başvuruda bulunulur.

  Ruhsat sahası için İlk hazırlanması gereken Ön inceleme raporu: Hedef sahayı seçmenin gerekçeleri, nedenleri ve aranacak maden/madenlerin belirtildiği; mevcut bilgiler doğrultusunda hazırlanmış yorum ve değerlendirmeleri içeren raporu, Hak sağlanan Ruhsat alanı üzerinde geniş anlamda yapılacak çalışmaları, maaliyetleri ve termin planını içerenMaden

  Arama Projesinde; projenin amacı açık bir şekilde ifade edilerek müracaat sahibinin beklentisi ortaya konulur. Arama yapılacak sahanın seçiminden başlayıp, kaynak ve rezervin belirlenmesi, değerlendirilip sınıflandırılması, raporlama aşamasının sonuna kadar geçen tüm maden arama süreci (ön arama, genel arama, detay arama) bir termin planı kapsamında belirtilir. Bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesine yönelik yatırım ve mali yeterlilik bilgileri belgelenir.

  Hazırlanan ön inceleme raporu, mali yeterliliği içeren maden arama projesi gerekli ve diğer evraklarla beraber Maden İşleri Genel Müdürlüğüne verilerek ruhsat müracaatı tamamlanır. Ruhsat müracaatının yapılması ve ruhsata hak sağlanması halinde sahada yapılan her çalışma dönemi sonunda ilgili raporlar tarafımızdan hazırlanarak Maden İşleri Genel Müdürlüğüne sunulur.

  Maden Genel Arama Faaliyet Raporu

  RAPORUN BAŞLIĞI: Başlık raporun konusunu ve içeriğini kısaca, açık ve yeterli bir biçimde ifade edecektir.

  HAZIRLAYAN MÜHENDİS/MÜHENDİSLERİN:

  Adı ve Soyadı : Unvanı :

  Oda Sicil No :

  Rapor Tarihi :

  1.RUHSAT SAHASI BİLGİLERİ:

  Ruhsat Sahibi : Ruhsatın Grubu :

  Ruhsat No :

  Erişim No :

  Ruhsat Yürürlük Tarihi :

  İli :

  İlçesi :

  Köyü :

  Pafta No :

  Alan (ha.) :

  Koordinatları : (1/25000)

  İçindekiler: Harita, şekil ve tablolar dâhil teknik rapor içeriğini listeleme tablosu.

  2. ARANAN VE TESPİT EDİLEN MADEN/MADENLER: Aranan, tespit edilen ve/veya arama yapılmasına devam edilecek olan ilgili gruba ait mineral/ maden/madenler belirtilecektir.

  3.ÖZET: Kısaca yerleşim, mülkiyet durumu, jeoloji ve mineralizasyonu, varsa ön arama döneminde keşfedilen/ bulunan kaynak/rezerv, maden yatağı vb. gibi bilgileri anlatan bir özet, arama, geliştirme ve operasyonlar ile ilgili sonuç ve öneriler belirtilecektir.

  4.GİRİŞ:

  4.1Coğrafik Konum:

  a) Ruhsat sahasına erişim,

  b) Bir nüfus merkezine ruhsatın yakınlığı ve ulaşımı,

  c) İklim ve çalışma sezonunun uzunluğu,

  ç) Proje ile alakalı madencilik işlemlerinde kullanılabilir enerji, su, madencilik personel kaynakları ve benzeri. 4.2 Alt Yapıya İlişkin Bilgiler: Topografya, yükseklik ve bitki örtüsü, yüzey hakları dâhil olmak üzere mal, mülk ve varsa diğer lisans, ruhsat veya diğer mülkiyet hakları ve bunları korumak için yerine getirilmesi gereken yükümlülükler, özel mülkiyet sınırları, bilinen ölçüde tüm çevre yükümlülükleri için mülkiyet durumu, bilinen ölçüde çalışma özelliklerine göre izinler için öneriler ve çalışma yapmak için alınmış izinler varsa belirtilmesi.

  4.3 Öncel Çalışmalar: Sahanın Geçmişi; bilinen ölçüde ve varsa rapor üzerinde tanımlamak için her geçmiş ruhsat açısından

  a) Ruhsat mülkiyet değişiklikleri, önceki ruhsat sahipleri,

  b) Önceki ruhsat sahiplerinin ya da işletmecilerinin arama ve geliştirme çalışmaları tarafından üstlenilen genel sonuçları,

  c) Önceki tahminlerinin güvenilirliği ve bu tahminlere göre kategoriler (mineral kaynakları ve uygun mineral rezervi tahmini),

  ç) Önceki ruhsatlarda varsa herhangi bir üretim.

  5.JEOLOJİ:

  5.1Bölgesel jeoloji: Ruhsat sahasının da içinde yer aldığı bölgeye ilişkin genel jeoloji haritası ile genel formasyonlara ilişkin genel bilgiler,

  5.2 Ruhsat sahasının jeolojisi: Ruhsat sahasında, sahada beklenen mineralizasyon/cevherleşmenin oluşum modeli ve büyüklüğü dikkate alınarak, seçilen uygun ölçekli maden jeolojisi haritası (1/25000, 1/10000, 1/5000, 1/2000 ölçekli gibi) ve jeolojik kesitleri yapılacak, bu harita ve kesitler üzerinde, ruhsat sahasının litolojik, litostratigrafik, mineralojik-petrografik, tektonik ve benzeri özelliklerinin belirlenmesine yönelik olarak da saha çalışması yapılarak, yüzey verileri toplanacak, ruhsat sahasındaki mineralizasyon/cevherleşme zonunun yan kayaçla alt-üst, yanal ilişki ve geçişler belirlenecek, cevherleşmenin olası sınırları tespit edilecek, tüm bu veriler belirtilecektir.

  6.MADEN JEOLOJİSİ: Cevherleşme/mineralizasyonun sistemi (hidrotermal, epitermal gibi), tipi (masif, ağsal gibi) ve geometrisi (mercek, kütle, damar, tabaka gibi) hakkında öngörüde bulunulacak, yukarıda belirtilen çalışmalar ve bunlara ait sonuçlar değerlendirilecek, korelâsyonları yapılacak ve yorumlanacak, buna göre ruhsat sahasında kabul edilebilir boyutta bir mineral yoğunlaşmasının varlığı ortaya konularak, yeterli sayıdaki bu bilgi ve veriler kapsamında, daha güvenilirlikli tonaj ve tenör /kalite tahmini yapılacaktır.

  6.1 Arama Yöntemleri: Sahada yapılan arama faaliyetlerinin ne olduğu açıklanacaktır.

  6.2 Örnekleme Yöntemleri: Örneklemeler hem litolojik hem de cevherleşme/maden yatağının mineralojik tanımlamalarına uygun nitelikte ve yeterli miktarda yapılacak, Her türlü örneklemenin ne amaçla yapıldığı, örnekleme planı ve örnek alma usulleri açıkça ifade edilecek, her türlü örneğe ait laboratuvar tanımlamaları, sonuçları ve değerlendirmeleri için uluslararası sınıflamalar kullanılacak, alınan örneklere ait örnek lokasyon haritaları hazırlanacaktır.

  a) İlgili yöntem ve yerin detayları, sayısı, türü, niteliği ve aralık ya da örneklerin yoğunluğu, örnekleme ve kapalı alanın büyüklüğü hakkında açıklama yapılacaktır,

  b) Yapılan sondajın tanımı, açılımı, örnekleme metodu veya sonuçların maddi doğruluk ve güvenilirliğini etkileyebilecek faktörler açıklanacaktır,

  c) Belirtilen örneklerin kalitesi de dâhil olmak üzere örneklerin kalitesi ile ilgili açıklamalar ve örneklemede önyargılara neden olabilecek faktörler belirtilecektir,

  ç) Kayaç türleri, jeolojik kontrolleri, mineralize bölgelerin genişlikleri ve diğer parametreler hakkında açıklama, daha düşük dereceli örnekleme aralığı ile yüksek dereceli örnekleme aralıklarını oluşturmak için kullanılan parametreler belirtilecektir,

  d) Gerçek numunelerin veya numune değerlerinin tahminsel genişliklerinin özeti yapılacaktır.

  6.3 Cevherleşme/Mineralizasyon/Maden Yatağına Ait Bilgiler: Karşılaşılan, tespit edilen mineralize bölgeler ile olası ve/veya tespit edilen maden yatağı ve bu bölgeleri çevreleyen kaya türleri ile ilgili jeolojik kontroller, uzunluk, genişlik, derinlik, süreklilik, karakter, çeşit ve yayılım bakımından mineralizasyon dağılımını detaylandırma, tespit edilen madenin oluşum ortamı ve modeli, cevherleşme/mineralizasyonun yer altı jeolojik modelinin ortaya konulmasına yönelik olarak yapılan ya da yapılacak olan her türlü jeolojik etüt ve bunların sonuçlarını desteklemek amacıyla, yanal korelâsyonu en duyarlı şekilde ortaya koyacak ve iki/üç boyutlu model üretebilmesi için gerektiğinde jeofizik yöntemler uygulanacak, jeofizik veriler jeolojik veriler ile karşılaştırılacak, değerlendirilecek ve yorumlanacak ve maden jeolojisi haritasına işlenecektir.

  6.4 Analiz/Testlerden Elde Edilen Verilerin Değerlendirilmesi ve Yorumlanması

  a) Uygulanan kalite kontrol önlemleri ve veri doğrulama işlemlerinin açıklaması yapılacaktır,

  b) Belirtilen verilerin doğrulandığı üzerine raporu imzalayanların açıklaması yapılacaktır,

  c) Verilerin doğası ve varsa bu doğrulamadaki herhangi bir sınırlama hakkında açıklama yapılacaktır,

  ç) Verileri doğrulamadaki herhangi bir eksiklik ya da arıza için nedenler açıklanacaktır.

  6.5 Kaynak/Rezerv Raporu Tahmini/Hesaplaması:

  a) Sadece uygulanabilir mineral kaynak ve mineral rezervi yöntemlerinin kullanımı gerekmektedir,

  b) Mineral kaynakları ve maden rezervlerinin ayrı ayrı raporlanması, ancak hem mineral kaynakları ve hem de maden rezervi birlikte belirtildiğinde, eğer varsa mineral kaynakları içerisindeki maden rezervinin toplamı yer almalıdır,

  c) Tahmini mineral kaynakları diğer mineral kaynakları kategorilerine eklenmelidir,

  ç) Her kategoride mineral kaynakları ve maden rezervlerinin miktarı ve/veya kalite/tenör ile ilgili uygun detay bilgileri raporda belirtilmelidir,

  d) Rapor mineral kaynakları ve maden rezervlerini tahmin etmek için kullanılan parametrelerin ve yöntemlerin anahtar varsayımlarını, ayrıntılarını içermelidir,

  e) Raporda mineral kaynakların ve maden rezervlerinin tahmininden etkilenebilecek her faktör ( yasal izin, çevre, vergilendirme, pazarlama, sosyal, ekonomik veya diğer ilgili konular) tahmini ne ölçüde etkileyebilir, bir açıklaması yapılmalıdır,

  f) Raporda, mineral kaynakların ve maden rezervlerinin tahmini hangi ölçüde madencilik, metalürji,

  altyapı ve diğer ilgili faktörlerden etkilenebilir, açıklaması yapılmalıdır,

  g) Raporda ön fizibilite çalışması veya mineral projesinin fizibilite çalışması yapılacak ise kullanılan potansiyel maden kaynakları, mümkün maden rezervi, muhtemel maden rezervi ve görünür maden rezervi tanımlamaları mineral kaynakları veya mineral rezervlerinin ekonomik analiz atıfları kullanılmalıdır,

  6.6 Raporun Gelişim Özellikleri Üzerine Ek Açıklamalar: Bu dönemde işletme ruhsatı almak üzere müracaat edilmesi durumunda kısa ve özetle;

  a) Madeni İşletme – varsayılan madencilik metodu ve yıllık üretim tahmini,

  b) Geri Kazanım – cevherin değerlendirilmesi için varsayılan/önerilen zenginleştirme yöntemleri,

  c) Pazar - cevherin pazarlanması için piyasalar hakkında bilgi verilmesi,

  ç) Sözleşmeler- Madencilik, konsantre, rafine, eritme, ulaşım, veya işletme masrafları hakkında kısa bilgi,

  d) ÇED – iyileştirme,

  e) Vergi - Uygulanabilecek Vergi oranları, telif hakları ve diğer devlet harçları veya tahmin proje gelirleri üzerine bir açıklama yapılacaktır,

  f) Sermaye ve İşletim Maliyet Tahminleri - sermaye ve işletme maliyeti tahminleri, tablo şeklinde belirtilmelidir,

  g) Ekonomik Analiz -görünür maden rezervi ve muhtemel maden rezervi için metal fiyatları,

  ğ) Madencilik Süresi - Beklenen madencilik süresi ve araştırma potansiyeli üzerine bir açıklama belirtilecektir.

  7.YATIRIM HARCAMALARI: Genel arama faaliyetlerine ilişkin yatırım harcamaları belgelenecek ve bir sonraki yılda/dönemde yapılması öngörülen yatırımlar belirtilecektir.

  8. SONUÇLAR

  9.KAYNAKLAR DİZİNİ: Raporda kullanılan her türlü bilgi ve belge, kaynaklar dizininde yer alacaktır.

  Madencilik Faaliyetleri Nelerdir

  o Alan sorgulama işlemleri

  o Arama Ruhsat Alımı ve Devir İşlemi

  o İşletme Ruhsat Alımı ve Devir İşlemi

  o Arama Faaliyet Raporu Hazırlanması

  o Arama Dönemi Üretim İzin Belgesi Alınması

  o İşletme Projesi Hazırlanması (Açık / Kapalı İşletme)

  o Birleştirme Talepli İşletme Projesi Hazırlanması

  o İşletme İzni, Sevk Fişi Alımı ve Nezaretçi Ataması

  o 29. Madde Evraklarının Hazırlanması (İmalat Haritası Hariç)

  o İmalat Haritası Hazırlanması (Sahanın İşletme Yönetimine ve Ölçüm Yapılacak Alana Göre Belirlenecektir.)

  o Saha Mülkiyet Belirleme İşlemleri

  o Patlayıcı Madde İzin Yazısı Alınması

  o Mera Vasfı Değişikliği Dosyanın ve Toprak Koruma Projelerinin Hazırlanması

  Detay Jeolojik Etüt

  Bilinen veya belirlenen cevherleşmenin ekonomik değerini ve ekonomikliğini ortaya çıkartmak için yapılan tüm çalışmaları kapsar. Jeolojik etüt haritaları (1/5000, 1/2000, 1/1000, 1/500) sonucunda sondaj noktaları belirlenir. Sondaj ve diğer rezerv tespit çalışmaları sonucunda, rezerv, tenör dağılımı ve işletme yöntemi (Kapalı / Açık) tespit edilir. Söz konusu sahanın sahip olduğu gerçek rezerv miktarını, en doğru şekilde yansıtan değerler sondaj ve hafriyat çalışmaları ile bulunur. Görünür rezerv, gerçek rezerv miktarının yaklaşık %90’ını temsil eder.

  Madencilikte Görünür Rezerv

  Ana kuyu, tali kuyu, galeri, kılavuz, başyukarı, başaşağı, desandri, yarmalar vasıtasıyla dört yanı, devamlılık arz eden muntazam yataklarda ise üç yanı (diğer bir yanı birkaç sondajla) açılmış bulunan maden kesimlerini belirleyen rezerv kavramıdır. Görünür rezerv kısmında istihsal için gerekli olan bilgilerin tespit edilmiş olması istenir. Bu bilgiler genellikle; Maden kalitesi, hidrojeolojik şartlar, yataklanma durumu, rezerv sınırı, mineralizasyon durumu ve dağılışı, tektonik karakterler ve jeolojik faktörler hakkındadır. Görünür rezerv işletmelerde ihzarat durumuna göre; “çıkarılmaya hazır” ve “çıkarılmaya hazır değil” (belirli) diye iki ayrı rakamla ifade edilir. Pratikte görünür rezervin hata sınırı, çok iyi bilinen yataklarda ± % 5, genellikle ± % 20 olarak kabul edilir.

  Maden Rezerv Hesapları

  Jeolojik prospeksiyon ile başlayan rezerv tespit çalışmaları detay jeolojik etüt ve sondajlarla devam eder. Yapılan tüm bu çalışmalar boyunca sırasıyla mümkün rezerv, muhtemel rezerv ve görünür rezerv kavramları tespit edilir. Simülasyon ve 3D Modelleme programları ile sanal ortama aktarılan rezerv, ileriki aşamalarda yapılacak fizibilite çalışmaları ile birlikte gerek ekipman seçimi gerek ise üretim yöntemi seçimini doğrudan etkiler. Bu modellemeler, Kurulacak olan işletmenin maksimum seviyede verimle çalışmasına veya mevcut üretimde yapılacak operasyonel yaklaşımlar ile gözle görülür bir verim artışı yaşanmasına zemin hazırlar.

  Arama Ruhsat Müracaatı

  Müracaat sahibi ön inceleme raporu ve maden arama projesi ile mali yeterlilik belgelerinin Genel Müdürlüğe eksiksiz olarak teslim etmesine müteakip ruhsat/sertifika düzenlenir.

  Arama Dönemleri Ve Faaliyet Raporları

  Arama faaliyetleri II(b), III, IV. ve VI. grup madenler için arama ruhsatı, V. Grup madenler için arama sertifikası alınarak yapılır. I. Ve II(a) grup madenler için doğrudan işletme ruhsatı verilir.

  Madencilik faaliyetleri nelerdir?

  Madencilik faaliyetleri, yer kabuğundaki jeolojik hammaddelerin ekonomik olarak değer elde edilmesi amacıyla bulundukları yerden verimli ve güvenli bir şekilde çıkarılmasını kapsayan işlemlerdir.

  VI. Grup denizlere yapılan müracaatlar nasıl yapılır.

  Denizlerde yapılan Kokolit-Sapropel ve Hidrojen Sülfür ile ilgili arama ruhsatı müracaatları maden ismi belirtilerek yapılır. Maden ismi belirtilmeyen müracaatlar bu madenlere hak sağlamaz.

  Maden Müracaatımı vekil aracılığı ile yapabilir miyim?

  Müracaatların vekil vasıtası kanalıyla yapılması durumunda vekaletname  ve vekilin imza sirküsünün  aslının verilmesi gereklidir.

  Ön İnceleme Raporu hazırlarken dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

  Aranacak madenin grubu ve cinsi açıkça belirtilmelidir. Madenin grubu ve adı belirtilmemiş ise müracaat reddedilir.

  Mülkiyet İzinleri

  Sahipli arazilerde mülk sahibinden, orman arazilerinden orman idaresinden izin istendiği gibi bunun yanında izne tabi olan diğer alanlarda da izin alınması gerekmektedir. Mülk sahibinden iznin yazılı olarak alınması lazımdır. İşletme izni istenen alanın Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında olması halinde bu durumun belgelendirilmesi yeterlidir. Mera alanlarında durum biraz farklı olup, mera tahsis amacının değiştirilmesi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından istenmekte,Bakanlığın uygun bulmasından sonra dosya valiliğe gönderilmektedir.

  BOR’UN ATOMİK YAPISI, KİMYAZAL ve FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

  Atomik Yapısı:

   

  + Atomik Çapı: 1.17Å

   

  + Atomik Hacmi: 4.6cm3/mol

   

  + Kristal yapısı: Rhombohedral

   

  + Elektron Konfigürasyonu:  1s2 2s2p1

   

  + İyonik Çapı: 0.23Å

   

  + Elektron Sayısı (yüksüz): 5

   

  + Nötron Sayısı: 6

   

  + Proton sayısı: 5

   

  + Valans Elektronları: 2s 2p 1

   
   

  Kimyasal Özellikler:

   

  + Elektrokimyasal Eşdeğer: 0.1344g/amp-hr

   

  + Elektronegativite (Pauling): 2.04

   

  + Füzyon Isısı: 50.2kJ/mol

   

  +İyonizasyon potansiyeli :

   

    – Birinci: 8.298
    – İkinci: 25.154
    – Üçüncü: 37.93

   

  + Valans elektron potansiyeli (-eV): 190

   
   

  Fiziksel özellikler:

   

  + Atomik Kütlesi: 10.811

   

  + Kaynama Noktası: 4275K 4002°C 7236°F

   

  + Termal Genleşme Katsayısı: 0.0000083cm/cm/°C (0°C)

   

  + Kondüktivite:

   

     – Elektriksel: 1.0E -12 106/cm ohm
     – Termal: 0.274 W/cmK

   

  + Yoğunluk: 2.34g/cc @ 300K

   

  + Görünüş: Sarı-Kahverengi ametal kristal.

   

  + Elastik Modülü:

   

     – Bulk: 320/GPa

   

  + Atomizasyon Entalpisi: 573.2 kJ/mole @ 25°C

   

  + Füzyon Entalpisi: 22.18 kJ/mole

   

  + Buharlaşma Entalpisi: 480 kJ/mole

   

  + Sertlik:

   

     – Mohs: 9.3
     – Vickers: 49000 MN m-2

   

  + Buharlaşma Isısı: 489.7kJ/mol

   

  + Ergime Noktası: 2573K 2300°C 4172°F

   

  + Molar Hacmı: 4.68 cm3/mole

   

  + Fiziksel Durumu: (20°C & 1atm): Katı

   

  + Spesifik Isısı: 1.02J/gK

   

  + Buhar Basıncı: 0.348Pa@2300°C

  Türkiye’de Bor Olan Yerler ve Bor Madeninin Önemi

  Türkiyede bor tuzu yatakları Bursa, Balıkesir, Kütahya ve Eskişehir il sınırları icerisindedir. Bunların en büyükleri Mustafakemalpaşa (Bursa), Susurluk (Balıkesir), Bigadiç (Balıkesir), Emet (Kütahya) ve Kırka (Eskişehir) da yer almaktadır. Türkiye’nin maden ihracatı gelirinin % 50’si bor tuzlarından sağlanmaktadır. Buna rağmen Türkiye’de toplam ihracatın % 4’ünü madencilik sektörü oluşturulduğundan bor tuzlarına düşen pay % 2’dir. Toplam rezervimiz dünya rezervinin 3/1’den daha fazladır. Buna rağmen dünya ihracatında ABD 1. sıradadır ve bor pazarını elde tutmak için Türkiye’den yılda 150.000 ton ham bor alarak bu piyasayı elinde tutmaya devam etmektedir.

   

  Ayrıca sadece Amerika değil birçok ülkeye ham olarak bor madenini satmaktayız… Bunun başlıca sebebi politik kriterlerdir. Hiç bir ülke bizim bor madenlerini tam olarak işleyip satmamızı istemez. Çünkü böyle olursa Türkiye’nin Bor madenlerinde tekelleşeceğini biliyorlar. Son 50 yıl (belki daha az) içinde bitmesi beklenen petrol için alternatif yakıt olan bor madeni (biyolid) gücünün Türkiye’de olmasını hangi ülke ister?

   

  (Mahir Kaya – yorumdan eklenmiştir.)

  Migem iş takipleri

  Maden İşleri Genel Müdürlüğünde ruhsatlı sahalarınız için  meri mevzuat kapsamında yapılan iş takipleri hizmetidir.

  Amasya Maden Danışmanlık YTK Hizmeti Veren Firmalar

  ÇEVMED; Maden İzinlerinin Alınması konusunda hizmet vermesi amacıyla “ÇEVMED MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK A.Ş.” firmasını hayata geçirmiş olup bu firmamız Maden İzinleri Alınması konusunda kaliteli hizmet anlayışıyla T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Yetkili Tüzel Kişilik olarak yetkilendirilmiştir.

  ÇEV-MED; Maden projesi için uygun tesis yerinin belirlenmesi aşamasından başlayarak, tesisin kurulması, faaliyete hazır hale gelmesi ve işletmeye alınmasına süreçlerinde ilgili mevzuatlar çerçevesinde gereken tüm izin ve belgelerin alınması sürecinde işletme sahiplerine bilgi ve tecrübelerimizle çözüm ortaklığı sunmaktayız.

  ÇEV-MED ÇEVRE Çevre Mevzuatı kapsamında yer alan "Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği", T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılmıştır. Bu yönetmelik doğrultusunda ÇED Raporu ve Proje Tanıtım Dosyası hazırlanması usul ve esasları, yine Bakanlıkça çıkarılmış olan "Yeterlik Belgesi Tebliği" ile tanımlanmıştır. ÇEV-MED ÇED HİZMETLERİ DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ Bakanlık tarafından söz konusu Tebliğ uyarınca, 229 Numaralı "ÇED YETERLİK BELGESİ" ile ÇED Raporu ve Proje Tanıtım Dosyası hazırlamaya yetkili kılınmıştır.

  ÇEV-MED ÇEVRE ayrıca "Çevre Denetimi Yönetmeliği", "Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik" ve "Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik" T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılmış ve yürürlüğe girmiştir. Firmamız bu yönetmelikler doğrultusunda hizmet vermek üzere Bakanlık tarafından 318 Numaralı "ÇEVRE DANIŞMANLIK YETERLİLİK BELGESİ" ile yetkili kılınmıştır.


  ÇED BİRİMİ

  • ÇED (Çevresel Etki Değerlendirilmesi) Yönetmeliği Doğrultusunda
  • Proje Tanıtım Dosyası ve ÇED Raporlarının Hazırlanması
  • ÇED Muafiyet dosyalarının hazırlanması ve ÇED Kapsam Dışı Yazısı Alınması
  • ÇED İzleme Yapılması


  ÇEVRE DANIŞMANLIK BİRİMİ

  • Çevre Danışmanlık Hizmeti Sunulması,
  • Çevre Mevzuatı Açısından Periyodik Yasal Uygunluk Denetimlerinin Yapılması,
  • Çevre Performans Raporlarının hazırlanması,
  • Geçici Faaliyet Belgesi için ön hazırlıkların ve ilgili başvuruların yapılması,
  • Çevre İzinlerinin Alınması ve Takibi (Emisyon, Atık Su Deşarjı, Gürültü, Tehlikeli Madde Deşarjı)
  • Atık Minimizasyonu çalışmalarının planlanması,
  • Çevresel izleme ve ölçme parametrelerinin belirlenmesi ve takibi,
  • Yasal beyanların yapılması,
  • Atık planlarının hazırlaması,
  • Çevre Bilinci, Çevre Mevzuatı, atık yönetimi, eğitimlerinin verilmesi,
  • Çevresel Kazalarına Karşı Acil Durum Planlarının Hazırlaması,
  • Çevresel Acil Durum Tatbikatlarının Yapılması


  MADENCİLİK BİRİMİ ( YETKİLİ TÜZEL KİŞİLİK )

  • Yetkilendirilmiş Maden Danışmanlığı
  • Maden İşleri Genel Müdürlüğü (Migem) İş Takipleri
  • İşletme Ruhsatı - Arama Ruhsatı Alınması
  • Arama Faaliyet Raporları
  • 29. Madde evrakları hazırlanması
  • Harita Hizmetleri (İmalat haritası ve halihazır harita çizimleri
  • 3B (Boyutlu) Modelleme İle Madencilik Metodu Belirleme
  • Kademeli Kapatma Planı
  • Fizibilite Raporları (Açık Ocak İşletme Tasarımları, Ulaşım Yolu Tasarımları, Yeraltı İşletme Tasarımları)
  • Atık Depolama Tesisi Tasarımı, Atık Barajı Uygulama Projeleri
  • Jeolojik Etüt , Jeofizik Etüt
  • Hidrolojik Etüt, Hidrojeolojik Etüt
  • Doğaya Yeniden Kazandırma Planı Hazırlanması
  • Toprak Koruma Projelerinin hazırlanması
  • Sulak alan izin işlemleri
  • Mera Geri Dönüşüm Projeleri
  • Toprak Koruma Projesi,
  • Orman İzinleri, Rehabilitasyon Projeleri
  • Deşarj İzninin Alınması (Alıcı ortam dışındaki deşarjlar için)
  • GSM (Gayrı Sıhhi Müessese) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının Alınması
  • Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED)
  • Sosyal Etki Değerlendirmesi (SED)
  • Proje Tanıtım Dosyası (PTD)
  • Mevcut Çevresel Durum Tespit Raporları
  • Ekosistem Değerlendirme Raporu
  • Ekolojik Peyzaj Değerlendirme Raporu
  • Su Kullanım Hakları Planlama Raporu
  • Acil Durum / Afet Müdahale Planları
  • Nihai ÇED İzleme ve Kontrolü

  Ankara Maden Danışmanlık YTK Hizmeti Veren Firmalar

  ÇEVMED; Maden İzinlerinin Alınması konusunda hizmet vermesi amacıyla “ÇEVMED MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK A.Ş.” firmasını hayata geçirmiş olup bu firmamız Maden İzinleri Alınması konusunda kaliteli hizmet anlayışıyla T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Yetkili Tüzel Kişilik olarak yetkilendirilmiştir.

  ÇEV-MED; Maden projesi için uygun tesis yerinin belirlenmesi aşamasından başlayarak, tesisin kurulması, faaliyete hazır hale gelmesi ve işletmeye alınmasına süreçlerinde ilgili mevzuatlar çerçevesinde gereken tüm izin ve belgelerin alınması sürecinde işletme sahiplerine bilgi ve tecrübelerimizle çözüm ortaklığı sunmaktayız.

  ÇEV-MED ÇEVRE Çevre Mevzuatı kapsamında yer alan "Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği", T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılmıştır. Bu yönetmelik doğrultusunda ÇED Raporu ve Proje Tanıtım Dosyası hazırlanması usul ve esasları, yine Bakanlıkça çıkarılmış olan "Yeterlik Belgesi Tebliği" ile tanımlanmıştır. ÇEV-MED ÇED HİZMETLERİ DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ Bakanlık tarafından söz konusu Tebliğ uyarınca, 229 Numaralı "ÇED YETERLİK BELGESİ" ile ÇED Raporu ve Proje Tanıtım Dosyası hazırlamaya yetkili kılınmıştır.

  ÇEV-MED ÇEVRE ayrıca "Çevre Denetimi Yönetmeliği", "Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik" ve "Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik" T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılmış ve yürürlüğe girmiştir. Firmamız bu yönetmelikler doğrultusunda hizmet vermek üzere Bakanlık tarafından 318 Numaralı "ÇEVRE DANIŞMANLIK YETERLİLİK BELGESİ" ile yetkili kılınmıştır.


  ÇED BİRİMİ

  • ÇED (Çevresel Etki Değerlendirilmesi) Yönetmeliği Doğrultusunda
  • Proje Tanıtım Dosyası ve ÇED Raporlarının Hazırlanması
  • ÇED Muafiyet dosyalarının hazırlanması ve ÇED Kapsam Dışı Yazısı Alınması
  • ÇED İzleme Yapılması


  ÇEVRE DANIŞMANLIK BİRİMİ

  • Çevre Danışmanlık Hizmeti Sunulması,
  • Çevre Mevzuatı Açısından Periyodik Yasal Uygunluk Denetimlerinin Yapılması,
  • Çevre Performans Raporlarının hazırlanması,
  • Geçici Faaliyet Belgesi için ön hazırlıkların ve ilgili başvuruların yapılması,
  • Çevre İzinlerinin Alınması ve Takibi (Emisyon, Atık Su Deşarjı, Gürültü, Tehlikeli Madde Deşarjı)
  • Atık Minimizasyonu çalışmalarının planlanması,
  • Çevresel izleme ve ölçme parametrelerinin belirlenmesi ve takibi,
  • Yasal beyanların yapılması,
  • Atık planlarının hazırlaması,
  • Çevre Bilinci, Çevre Mevzuatı, atık yönetimi, eğitimlerinin verilmesi,
  • Çevresel Kazalarına Karşı Acil Durum Planlarının Hazırlaması,
  • Çevresel Acil Durum Tatbikatlarının Yapılması


  MADENCİLİK BİRİMİ ( YETKİLİ TÜZEL KİŞİLİK )

  • Yetkilendirilmiş Maden Danışmanlığı
  • Maden İşleri Genel Müdürlüğü (Migem) İş Takipleri
  • İşletme Ruhsatı - Arama Ruhsatı Alınması
  • Arama Faaliyet Raporları
  • 29. Madde evrakları hazırlanması
  • Harita Hizmetleri (İmalat haritası ve halihazır harita çizimleri
  • 3B (Boyutlu) Modelleme İle Madencilik Metodu Belirleme
  • Kademeli Kapatma Planı
  • Fizibilite Raporları (Açık Ocak İşletme Tasarımları, Ulaşım Yolu Tasarımları, Yeraltı İşletme Tasarımları)
  • Atık Depolama Tesisi Tasarımı, Atık Barajı Uygulama Projeleri
  • Jeolojik Etüt , Jeofizik Etüt
  • Hidrolojik Etüt, Hidrojeolojik Etüt
  • Doğaya Yeniden Kazandırma Planı Hazırlanması
  • Toprak Koruma Projelerinin hazırlanması
  • Sulak alan izin işlemleri
  • Mera Geri Dönüşüm Projeleri
  • Toprak Koruma Projesi,
  • Orman İzinleri, Rehabilitasyon Projeleri
  • Deşarj İzninin Alınması (Alıcı ortam dışındaki deşarjlar için)
  • GSM (Gayrı Sıhhi Müessese) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının Alınması
  • Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED)
  • Sosyal Etki Değerlendirmesi (SED)
  • Proje Tanıtım Dosyası (PTD)
  • Mevcut Çevresel Durum Tespit Raporları
  • Ekosistem Değerlendirme Raporu
  • Ekolojik Peyzaj Değerlendirme Raporu
  • Su Kullanım Hakları Planlama Raporu
  • Acil Durum / Afet Müdahale Planları
  • Nihai ÇED İzleme ve Kontrolü
  Ankara İli Bazı Genel Sektör referanslarımız

  ABDULLAH UYANIKHAYVANCILIKETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİANKARA
  AHMET İNCEKARAHAYVANCILIKETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİANKARA
  AK BEREKET HAYV. TAR. DAN. PETROL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.HAYVANCILIKETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİANKARA
  AK GİRİŞİM MİMARLIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.HAYVANCILIKETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİANKARA
  AKÇA İNŞAAT TARIM HAYVANCILIK SAN. TİC. LTD. ŞTİHAYVANCILIKETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİANKARA
  ALK TAVUKÇULUKHAYVANCILIKETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİANKARA
  ALKAN TAVUKÇULUKHAYVANCILIKETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİANKARA
  ALTIN ÇİFTLİĞİ TAVUKÇULUK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.HAYVANCILIKETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİANKARA
  ATAYMAÇ GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.HAYVANCILIKETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİANKARA
  AY PİLİÇ TAVUKÇULUKHAYVANCILIKETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİANKARA
  AYCEM TAVUKÇULUK TARIM SAN. TİC. LTD. ŞTİ.HAYVANCILIKETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİANKARA
  AZK TARIM HAYVANCILIK SAN. TİC. LTD. ŞTİHAYVANCILIKETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİANKARA
  BAŞKENT NET ENERJİ HAYV. MED. SAN. TİC. LTD. ŞTİHAYVANCILIKETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİANKARA
  BEMTAŞ TARIM HAYVANCILIKHAYVANCILIKETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİANKARA
  BEY-TAT TARIM SAN TİC. LTD. ŞTİHAYVANCILIKETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİANKARA
  BEYCAN TARIM HAYVANCILIK NAK. TİC. LTD. ŞTİ.HAYVANCILIKETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİANKARA
  BEYTAR BEYPAZARI GIDA TARIM VE HAYVANCILIK TİC. LTD. ŞTİ.HAYVANCILIKYUMURTA TAVUKÇULUĞU TESİSİANKARA
  BEYTAR BEYPAZARI GIDA TARIM VE HAYVANCILIK TİC. LTD. ŞTİ.HAYVANCILIKYUMURTA TAVUKÇULUĞU TESİSİ KAPASİTE ARTIŞIANKARA
  BİNNUR SEZERHAYVANCILIKETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİANKARA
  CEP SERACILIK TARIM GIDA HAYV LTD. ŞTİHAYVANCILIKETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİANKARA
  CESARET TAVUKÇULUK GIDA ENERJİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.HAYVANCILIKETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİANKARA
  ÇAĞLAYAN GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.HAYVANCILIKETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİANKARA
  ÇAĞLAYAN GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.HAYVANCILIKETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME TESİS KAPASİTE ARTIŞIİANKARA
  DOĞA TAVUKÇULUK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.HAYVANCILIKETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİANKARA
  DÖRT K GIDA TARIM LTD. ŞTİHAYVANCILIKETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİANKARA
  ELFA TAVUKÇULUKHAYVANCILIKETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİANKARA
  ELİFİM TAVUKÇULUK VE GIDA TARIM HAYVANCILIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.HAYVANCILIKETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİANKARA
  EMİN EL VETERİNER ÜRÜN. LTD. ŞTİ.HAYVANCILIKETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİANKARA
  EMTA HAYVANCILIKHAYVANCILIKETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİANKARA
  ERCİYES PİLİÇ ENERJİ İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.HAYVANCILIKETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİANKARA
  ESMİR GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİHAYVANCILIKETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİANKARA
  FATMA YİĞİTHAYVANCILIKETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİANKARA
  FEYZAN HAYVANCILIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.HAYVANCILIKETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİANKARA
  GDL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK LTD. ŞTİ HAYVANCILIK

  İşletme Projelerinin Hazırlanması

  Arama ruhsat dönemi süresi içinde, işletilebilir maden rezervi bulunması durumunda 3. yılın sonuna kadar verilmesi gereken işletme projesi ve haritalardan oluşan eklerini kapsar. İşletme ruhsatının alınmasından sonra MK. 7. madde izinlerinin alınması ve sonunda İşletme izni ve üretim faaliyetleriyle devam eden süreçtir. Bu süreç MK. 29. madde evraklarının ruhsat süresince verilmesiyle devam eder.

  İŞLETME RUHSATI VE MADENİN İŞLETİLMESİ

  Madde 24 - (Değişik madde: 26/05/2004 - 5177 S.K./12.mad) Arama ruhsat süresi sonuna kadar, tespit edilen madenin rezerv bilgilerini de içeren arama faaliyet raporu, en az bir maden mühendisi tarafından hazırlanan faaliyet sonrası işletme alanının çevre ile uyumlu hale getirilmesini de içeren, işletme projesi ve talep harcının ödendiğine dair belge ile müracaatta bulunulması halinde işletme ruhsatı hakkı doğar.

  Projelerdeki eksiklikler, yapılan bildirimden itibaren üç ay içinde tamamlanır. Eksikliklerini verilen sürede tamamlamayanların teminatları iki katına çıkarılır ve süre üç ay daha uzatılır. Bu süre sonunda eksikliklerini tamamlamayanların talepleri kabul edilmez ve teminatları irad kaydedilir.

  I. Grup (a) bendi madenlerin ruhsat süresi en az beş yıldır. Diğer grup madenlerin işletme ruhsat süresi, on yıldan az olmamak üzere projesine göre belirlenir. Sürenin bitiminden önce yeni bir projeyle uzatma talebinde bulunulması halinde ruhsat süresi uzatılabilir. Toplam ruhsat süresi altmış yılı geçemez. Altmış yıldan sonraki sürenin uzatılmasına Bakanlar Kurulu yetkilidir.

  Arama ruhsatlı sahalara, arama süresince belirlenen görünür, muhtemel ve mümkün rezerv alanı üzerinden işletme ruhsatı, görünür rezerv alanına da işletme izni verilir. Arama ruhsatının diğer kısımları taksir edilir. Mümkün rezerv alanlarının IV. Grup ruhsat sahalarında beş yıl, diğer grup ruhsat sahalarında üç yıl içinde görünür ve muhtemel rezerv haline getirilmesi zorunludur. Görünür ve muhtemel rezerv haline getirilmeyen alanlar da taksir edilir.

  III. Grup madenlerde, projede üretilmesi öngörülen madenler için gerekli su miktarı ve gaz debisi esas alınır. Bu grup madenler, rezervuar, beslenme alanı ve havzanın tabiî dengesini bozmayacak, kapasitesini aşmayacak ve işletme tesislerini kapsayacak şekilde ruhsatlandırılır.

  V. Grup madenlerin üretimi işletme sertifikası ile yapılır. Arama sertifikası süresi sonuna kadar yapılan çalışmaları içeren arama faaliyet raporu ve talep harcının ödendiğine dair belge ile müracaatta bulunulması halinde işletme sertifikası hakkı doğar.

  İşletme sertifikası süresi beş yıl olup bu süre uzatılabilir.

  V. Grup madenlerin üretimi arazi yüzeyinden toplanarak yapılır. Bu madenlerin işletilmesi için yarma, galeri gibi faaliyette bulunulmasının gerekmesi durumunda, en az bir maden mühendisi tarafından işletme projesi hazırlanarak Genel Müdürlükten izin alınması zorunludur.

  Görünür rezervi belirlenen alanlar üzerine, maden işletmeciliğine engel olacak şekilde başka grup işletme ruhsatı verilemez. Ancak farklı gruptaki ruhsat taleplerinin aynı kişiye ait olması veya talep sahiplerinin aralarında mutabakat sağladıklarını belgelemeleri halinde bu şart aranmaz.

  Aynı alanda ayrı veya aynı gruplara ait ruhsat faaliyetlerinin çakışmasından dolayı, ruhsat sahipleri arasında uyuşmazlık çıkması veya kendi aralarında mutabakat sağlayamamaları halinde, Bakanlık, projeler üzerinde ve/veya yerinde inceleme yapar. İnceleme sonucunda bu alanda, ayrı ayrı çalışma imkânının tespiti halinde, çalışma esasları Bakanlıkça belirlenir. Bu mümkün değilse öncelik hakkı esas alınarak faaliyete izin verilir.

  Kanunun 7 nci maddesine göre alınması gerekli izinler için ruhsat tarihinden itibaren üç ay içinde müracaat edilmesi zorunludur. Aksi taktirde teminat irad kaydedilir. İzinlerin alınmasından itibaren işletme izni verilir. Bu iznin verildiği tarihten itibaren bir yıllık süre içinde ruhsat sahibi madeni işletmeye almak zorundadır. Bu sürede işletmeye alınmayan ruhsat sahalarında, çalışılmayan her yıl için, projede belirtilen üretim miktarının % 10'u üzerinden Devlet hakkı alınır. Ancak kamu kurumlarınca işletilen bor tuzu ve Ereğli Kömür Havzasındaki taşkömürü ruhsatları için bu hüküm uygulanmaz.

  Beş yıllık sürede mücbir sebepler ve beklenmeyen haller dışında üç yıldan fazla üretim yapılmayan ruhsatlar, teminatları irad kaydedilerek iptal edilir.

  Ereğli Kömür Havzasındaki taşkömürü ve 2840 sayılı Bor Tuzları, Trona ve Asfaltit Madenleri ile Nükleer Enerji Hammaddelerinin İşletilmesini, Linyit ve Demir Sahalarının Bazılarının İadesini Düzenleyen Kanunda sayılan bor tuzu, toryum ve uranyum madenleri için bu maddede yazılı süreler uygulanmaz

  Temdit İşletme Projesi

  işletme Ruhsat süresi sonunda ruhsat alanında hala ekonomik ve işletilebilir maden ruhsatı bulunması durumunda Temdit işletme projesi ve ekleri haritalar hazırlanarak Temdit İşletme Ruhsatı talebinde bulunulmasıdır.

  Madde 24 - (Değişik madde: 26/05/2004 - 5177 S.K./12.mad) Sürenin bitiminden önce yeni bir projeyle uzatma talebinde bulunulması halinde ruhsat süresi uzatılabilir. Toplam ruhsat süresi altmış yılı geçemez. Altmış yıldan sonraki sürenin uzatılmasına Bakanlar Kurulu yetkilidir.

  Antalya Maden Danışmanlık YTK Hizmeti Veren Firmalar

  ÇEVMED; Maden İzinlerinin Alınması konusunda hizmet vermesi amacıyla “ÇEVMED MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK A.Ş.” firmasını hayata geçirmiş olup bu firmamız Maden İzinleri Alınması konusunda kaliteli hizmet anlayışıyla T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Yetkili Tüzel Kişilik olarak yetkilendirilmiştir.

  ÇEV-MED; Maden projesi için uygun tesis yerinin belirlenmesi aşamasından başlayarak, tesisin kurulması, faaliyete hazır hale gelmesi ve işletmeye alınmasına süreçlerinde ilgili mevzuatlar çerçevesinde gereken tüm izin ve belgelerin alınması sürecinde işletme sahiplerine bilgi ve tecrübelerimizle çözüm ortaklığı sunmaktayız.

  ÇEV-MED ÇEVRE Çevre Mevzuatı kapsamında yer alan "Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği", T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılmıştır. Bu yönetmelik doğrultusunda ÇED Raporu ve Proje Tanıtım Dosyası hazırlanması usul ve esasları, yine Bakanlıkça çıkarılmış olan "Yeterlik Belgesi Tebliği" ile tanımlanmıştır. ÇEV-MED ÇED HİZMETLERİ DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ Bakanlık tarafından söz konusu Tebliğ uyarınca, 229 Numaralı "ÇED YETERLİK BELGESİ" ile ÇED Raporu ve Proje Tanıtım Dosyası hazırlamaya yetkili kılınmıştır.

  ÇEV-MED ÇEVRE ayrıca "Çevre Denetimi Yönetmeliği", "Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik" ve "Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik" T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılmış ve yürürlüğe girmiştir. Firmamız bu yönetmelikler doğrultusunda hizmet vermek üzere Bakanlık tarafından 318 Numaralı "ÇEVRE DANIŞMANLIK YETERLİLİK BELGESİ" ile yetkili kılınmıştır.


  ÇED BİRİMİ

  • ÇED (Çevresel Etki Değerlendirilmesi) Yönetmeliği Doğrultusunda
  • Proje Tanıtım Dosyası ve ÇED Raporlarının Hazırlanması
  • ÇED Muafiyet dosyalarının hazırlanması ve ÇED Kapsam Dışı Yazısı Alınması
  • ÇED İzleme Yapılması


  ÇEVRE DANIŞMANLIK BİRİMİ

  • Çevre Danışmanlık Hizmeti Sunulması,
  • Çevre Mevzuatı Açısından Periyodik Yasal Uygunluk Denetimlerinin Yapılması,
  • Çevre Performans Raporlarının hazırlanması,
  • Geçici Faaliyet Belgesi için ön hazırlıkların ve ilgili başvuruların yapılması,
  • Çevre İzinlerinin Alınması ve Takibi (Emisyon, Atık Su Deşarjı, Gürültü, Tehlikeli Madde Deşarjı)
  • Atık Minimizasyonu çalışmalarının planlanması,
  • Çevresel izleme ve ölçme parametrelerinin belirlenmesi ve takibi,
  • Yasal beyanların yapılması,
  • Atık planlarının hazırlaması,
  • Çevre Bilinci, Çevre Mevzuatı, atık yönetimi, eğitimlerinin verilmesi,
  • Çevresel Kazalarına Karşı Acil Durum Planlarının Hazırlaması,
  • Çevresel Acil Durum Tatbikatlarının Yapılması


  MADENCİLİK BİRİMİ ( YETKİLİ TÜZEL KİŞİLİK )

  • Yetkilendirilmiş Maden Danışmanlığı
  • Maden İşleri Genel Müdürlüğü (Migem) İş Takipleri
  • İşletme Ruhsatı - Arama Ruhsatı Alınması
  • Arama Faaliyet Raporları
  • 29. Madde evrakları hazırlanması
  • Harita Hizmetleri (İmalat haritası ve halihazır harita çizimleri
  • 3B (Boyutlu) Modelleme İle Madencilik Metodu Belirleme
  • Kademeli Kapatma Planı
  • Fizibilite Raporları (Açık Ocak İşletme Tasarımları, Ulaşım Yolu Tasarımları, Yeraltı İşletme Tasarımları)
  • Atık Depolama Tesisi Tasarımı, Atık Barajı Uygulama Projeleri
  • Jeolojik Etüt , Jeofizik Etüt
  • Hidrolojik Etüt, Hidrojeolojik Etüt
  • Doğaya Yeniden Kazandırma Planı Hazırlanması
  • Toprak Koruma Projelerinin hazırlanması
  • Sulak alan izin işlemleri
  • Mera Geri Dönüşüm Projeleri
  • Toprak Koruma Projesi,
  • Orman İzinleri, Rehabilitasyon Projeleri
  • Deşarj İzninin Alınması (Alıcı ortam dışındaki deşarjlar için)
  • GSM (Gayrı Sıhhi Müessese) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının Alınması
  • Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED)
  • Sosyal Etki Değerlendirmesi (SED)
  • Proje Tanıtım Dosyası (PTD)
  • Mevcut Çevresel Durum Tespit Raporları
  • Ekosistem Değerlendirme Raporu
  • Ekolojik Peyzaj Değerlendirme Raporu
  • Su Kullanım Hakları Planlama Raporu
  • Acil Durum / Afet Müdahale Planları
  • Nihai ÇED İzleme ve Kontrolü

  Aydın Maden Danışmanlık YTK Hizmeti Veren Firmalar

  ÇEVMED; Maden İzinlerinin Alınması konusunda hizmet vermesi amacıyla “ÇEVMED MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK A.Ş.” firmasını hayata geçirmiş olup bu firmamız Maden İzinleri Alınması konusunda kaliteli hizmet anlayışıyla T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Yetkili Tüzel Kişilik olarak yetkilendirilmiştir.

  ÇEV-MED; Maden projesi için uygun tesis yerinin belirlenmesi aşamasından başlayarak, tesisin kurulması, faaliyete hazır hale gelmesi ve işletmeye alınmasına süreçlerinde ilgili mevzuatlar çerçevesinde gereken tüm izin ve belgelerin alınması sürecinde işletme sahiplerine bilgi ve tecrübelerimizle çözüm ortaklığı sunmaktayız.

  ÇEV-MED ÇEVRE Çevre Mevzuatı kapsamında yer alan "Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği", T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılmıştır. Bu yönetmelik doğrultusunda ÇED Raporu ve Proje Tanıtım Dosyası hazırlanması usul ve esasları, yine Bakanlıkça çıkarılmış olan "Yeterlik Belgesi Tebliği" ile tanımlanmıştır. ÇEV-MED ÇED HİZMETLERİ DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ Bakanlık tarafından söz konusu Tebliğ uyarınca, 229 Numaralı "ÇED YETERLİK BELGESİ" ile ÇED Raporu ve Proje Tanıtım Dosyası hazırlamaya yetkili kılınmıştır.

  ÇEV-MED ÇEVRE ayrıca "Çevre Denetimi Yönetmeliği", "Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik" ve "Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik" T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılmış ve yürürlüğe girmiştir. Firmamız bu yönetmelikler doğrultusunda hizmet vermek üzere Bakanlık tarafından 318 Numaralı "ÇEVRE DANIŞMANLIK YETERLİLİK BELGESİ" ile yetkili kılınmıştır.


  ÇED BİRİMİ

  • ÇED (Çevresel Etki Değerlendirilmesi) Yönetmeliği Doğrultusunda
  • Proje Tanıtım Dosyası ve ÇED Raporlarının Hazırlanması
  • ÇED Muafiyet dosyalarının hazırlanması ve ÇED Kapsam Dışı Yazısı Alınması
  • ÇED İzleme Yapılması


  ÇEVRE DANIŞMANLIK BİRİMİ

  • Çevre Danışmanlık Hizmeti Sunulması,
  • Çevre Mevzuatı Açısından Periyodik Yasal Uygunluk Denetimlerinin Yapılması,
  • Çevre Performans Raporlarının hazırlanması,
  • Geçici Faaliyet Belgesi için ön hazırlıkların ve ilgili başvuruların yapılması,
  • Çevre İzinlerinin Alınması ve Takibi (Emisyon, Atık Su Deşarjı, Gürültü, Tehlikeli Madde Deşarjı)
  • Atık Minimizasyonu çalışmalarının planlanması,
  • Çevresel izleme ve ölçme parametrelerinin belirlenmesi ve takibi,
  • Yasal beyanların yapılması,
  • Atık planlarının hazırlaması,
  • Çevre Bilinci, Çevre Mevzuatı, atık yönetimi, eğitimlerinin verilmesi,
  • Çevresel Kazalarına Karşı Acil Durum Planlarının Hazırlaması,
  • Çevresel Acil Durum Tatbikatlarının Yapılması


  MADENCİLİK BİRİMİ ( YETKİLİ TÜZEL KİŞİLİK )

  • Yetkilendirilmiş Maden Danışmanlığı
  • Maden İşleri Genel Müdürlüğü (Migem) İş Takipleri
  • İşletme Ruhsatı - Arama Ruhsatı Alınması
  • Arama Faaliyet Raporları
  • 29. Madde evrakları hazırlanması
  • Harita Hizmetleri (İmalat haritası ve halihazır harita çizimleri
  • 3B (Boyutlu) Modelleme İle Madencilik Metodu Belirleme
  • Kademeli Kapatma Planı
  • Fizibilite Raporları (Açık Ocak İşletme Tasarımları, Ulaşım Yolu Tasarımları, Yeraltı İşletme Tasarımları)
  • Atık Depolama Tesisi Tasarımı, Atık Barajı Uygulama Projeleri
  • Jeolojik Etüt , Jeofizik Etüt
  • Hidrolojik Etüt, Hidrojeolojik Etüt
  • Doğaya Yeniden Kazandırma Planı Hazırlanması
  • Toprak Koruma Projelerinin hazırlanması
  • Sulak alan izin işlemleri
  • Mera Geri Dönüşüm Projeleri
  • Toprak Koruma Projesi,
  • Orman İzinleri, Rehabilitasyon Projeleri
  • Deşarj İzninin Alınması (Alıcı ortam dışındaki deşarjlar için)
  • GSM (Gayrı Sıhhi Müessese) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının Alınması
  • Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED)
  • Sosyal Etki Değerlendirmesi (SED)
  • Proje Tanıtım Dosyası (PTD)
  • Mevcut Çevresel Durum Tespit Raporları
  • Ekosistem Değerlendirme Raporu
  • Ekolojik Peyzaj Değerlendirme Raporu
  • Su Kullanım Hakları Planlama Raporu
  • Acil Durum / Afet Müdahale Planları
  • Nihai ÇED İzleme ve Kontrolü
  BM HOLDİNGENERJİJEOTERMAL KAYNAK ARAMA AMAÇLI SONDAJ ÇALIŞMASIAYDIN
  GÜMÜŞKÖY JEOTERMAL ENERJİ ÜRETİM A.Ş.ENERJİJEOTERMAL KAYNAK ARAMA AMAÇLI SONDAJ ÇALIŞMASIAYDIN
  TURCAS BM KUYUCAK JEOTERMAL JEOTERMAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.ENERJİJEOTERMAL KAYNAK ARAMA AMAÇLI SONDAJ ÇALIŞMASIAYDIN
  YAPIYOL İNŞAAT MAD. TURZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİMADENCİLİKKALKER OCAĞI KIRMA  ELEME TESİSİ AYDIN
  ÖNCÜ İNŞAAT NAK. TİC. LTD. ŞTİ.MADENCİLİKKALKER OCAĞI KIRMA  ELEME TESİSİ KAPASİTE ARTIŞIAYDIN

  Madencilik Üretim Yöntemi Seçimi

  ÇEV-MED ÇEVRE; Maden projesi için uygun tesis yerinin belirlenmesi aşamasından başlayarak, tesisin kurulması, faaliyete hazır hale gelmesi ve işletmeye alınmasına süreçlerinde ilgili mevzuatlar çerçevesinde gereken tüm izin ve belgelerin alınması sürecinde proje/işletme sahiplerine bilgi ve tecrübelerimizle çözüm ortaklığı sunmaktayız.

  MADENCİLİK FAALİYETLERİ

  o Alan sorgulama işlemleri

  o Arama Ruhsat Alımı ve Devir İşlemi

  o İşletme Ruhsat Alımı ve Devir İşlemi

  o Arama Faaliyet Raporu Hazırlanması

  o Arama Dönemi Üretim İzin Belgesi Alınması

  o İşletme Projesi Hazırlanması (Açık / Kapalı İşletme)

  o Birleştirme Talepli İşletme Projesi Hazırlanması

  o İşletme İzni, Sevk Fişi Alımı ve Nezaretçi Ataması

  o 29. Madde Evraklarının Hazırlanması (İmalat Haritası Hariç)

  o İmalat Haritası Hazırlanması (Sahanın İşletme Yönetimine ve Ölçüm Yapılacak Alana Göre Belirlenecektir.)

  o Saha Mülkiyet Belirleme İşlemleri

  o Patlayıcı Madde İzin Yazısı Alınması

  o Mera Vasfı Değişikliği Dosyanın ve Toprak Koruma Projelernin Hazırlanması

  Gerekli bilgi ve detaylar için bize ulaşabilirsiniz;

  Arama ruhsatı/sertifika talep harcı nerelere yatırılır.

  Arama ruhsatı/sertifika talep harcı vergi dairelerine, ya da Genel Müdürlüğümüzde bulunan banka şubesine yatırılır. Banka dekontu ve daha önceden doldurulmuş bulunan üç adet müracaat formu ile Genel Müdürlüğümüz İlk Müracaat Şubesi bünyesinde bulunan ilk müracaat birimine müracaat edilir.

  Jeolojik Etüt Hizmetleri

   

   

   

  • Jeolojik harita yapımı (her ölçekte),

   

   

   

   

   

  • Jeoistatistiksel analiz ve değerlendirme,

   

  • Maden sahasının tenör dağılım analizi

  Yabancılara maden arama izni ne zaman verildi?

  Buna paralel yabancılara Osmanlı topraklarında maden arama izni de verildi. 1861 Maden Nizamnamesi ile ilk defa yabancılara “hissedar” olarak maden imtiyazı elde etme hakkı verilmişti. 1869 Maden Nizamnamesi'nde ise yabancılara doğrudan maden ihalelerine girme hakkı verildi.

  İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

  İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı, 05.6.2004 gün 25483 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Maden Yasasında ve Bazı Yasalarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 5177 sayılı Yasa ile 3213 sayılı Yasada zorunlu hale gelmiştir. 21.06.2005 25852 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği’nin 77 – 82. maddeleri uyarınca, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı verilmesi hakkında yetkili kamu kurumları ve söz konusu iznin nasıl ve ne şartlarla verileceği konusunda düzenlemeler yapılmıştı. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı verilmesinde çıkan sorunlar üzerine, 21.04.2007 gün 26500 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelikle, Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliğinin, 77 – 82 maddelerine değişiklikler getirilmiş, verilecek izinle ilgili tüm çerçeve ayrıntılı olarak bu değişikliklerde yer almıştır. 10.06.2010 günlü 5995 sayılı Yasanın 3. maddesiyle İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarının İl Özel İdareleri tarafından verileceği kural altına alınmıştır.
  12.11.2012 günlü ve 6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun, 06.12.2012 gün 28489 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Sözü edilen Yasa’nın 3. maddesi 7. fıkrasında; 3213 sayılı Yasa’ya göre maden üretim faaliyetleri ile bu faaliyetlere dayalı ruhsat sahasındaki tesisler için işyeri açma ve çalışma ruhsatına ilişkin yetki ve görevler, il özel idarelerinin tüzel kişiliğinin kaldırıldığı illerde valiliklerce yürütülür, denilmiştir.

  Bilecik Maden Danışmanlık YTK Hizmeti Veren Firmalar

  ÇEVMED; Maden İzinlerinin Alınması konusunda hizmet vermesi amacıyla “ÇEVMED MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK A.Ş.” firmasını hayata geçirmiş olup bu firmamız Maden İzinleri Alınması konusunda kaliteli hizmet anlayışıyla T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Yetkili Tüzel Kişilik olarak yetkilendirilmiştir.

  ÇEV-MED; Maden projesi için uygun tesis yerinin belirlenmesi aşamasından başlayarak, tesisin kurulması, faaliyete hazır hale gelmesi ve işletmeye alınmasına süreçlerinde ilgili mevzuatlar çerçevesinde gereken tüm izin ve belgelerin alınması sürecinde işletme sahiplerine bilgi ve tecrübelerimizle çözüm ortaklığı sunmaktayız.

  ÇEV-MED ÇEVRE Çevre Mevzuatı kapsamında yer alan "Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği", T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılmıştır. Bu yönetmelik doğrultusunda ÇED Raporu ve Proje Tanıtım Dosyası hazırlanması usul ve esasları, yine Bakanlıkça çıkarılmış olan "Yeterlik Belgesi Tebliği" ile tanımlanmıştır. ÇEV-MED ÇED HİZMETLERİ DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ Bakanlık tarafından söz konusu Tebliğ uyarınca, 229 Numaralı "ÇED YETERLİK BELGESİ" ile ÇED Raporu ve Proje Tanıtım Dosyası hazırlamaya yetkili kılınmıştır.

  ÇEV-MED ÇEVRE ayrıca "Çevre Denetimi Yönetmeliği", "Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik" ve "Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik" T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılmış ve yürürlüğe girmiştir. Firmamız bu yönetmelikler doğrultusunda hizmet vermek üzere Bakanlık tarafından 318 Numaralı "ÇEVRE DANIŞMANLIK YETERLİLİK BELGESİ" ile yetkili kılınmıştır.


  ÇED BİRİMİ

  • ÇED (Çevresel Etki Değerlendirilmesi) Yönetmeliği Doğrultusunda
  • Proje Tanıtım Dosyası ve ÇED Raporlarının Hazırlanması
  • ÇED Muafiyet dosyalarının hazırlanması ve ÇED Kapsam Dışı Yazısı Alınması
  • ÇED İzleme Yapılması


  ÇEVRE DANIŞMANLIK BİRİMİ

  • Çevre Danışmanlık Hizmeti Sunulması,
  • Çevre Mevzuatı Açısından Periyodik Yasal Uygunluk Denetimlerinin Yapılması,
  • Çevre Performans Raporlarının hazırlanması,
  • Geçici Faaliyet Belgesi için ön hazırlıkların ve ilgili başvuruların yapılması,
  • Çevre İzinlerinin Alınması ve Takibi (Emisyon, Atık Su Deşarjı, Gürültü, Tehlikeli Madde Deşarjı)
  • Atık Minimizasyonu çalışmalarının planlanması,
  • Çevresel izleme ve ölçme parametrelerinin belirlenmesi ve takibi,
  • Yasal beyanların yapılması,
  • Atık planlarının hazırlaması,
  • Çevre Bilinci, Çevre Mevzuatı, atık yönetimi, eğitimlerinin verilmesi,
  • Çevresel Kazalarına Karşı Acil Durum Planlarının Hazırlaması,
  • Çevresel Acil Durum Tatbikatlarının Yapılması


  MADENCİLİK BİRİMİ ( YETKİLİ TÜZEL KİŞİLİK )

  • Yetkilendirilmiş Maden Danışmanlığı
  • Maden İşleri Genel Müdürlüğü (Migem) İş Takipleri
  • İşletme Ruhsatı - Arama Ruhsatı Alınması
  • Arama Faaliyet Raporları
  • 29. Madde evrakları hazırlanması
  • Harita Hizmetleri (İmalat haritası ve halihazır harita çizimleri
  • 3B (Boyutlu) Modelleme İle Madencilik Metodu Belirleme
  • Kademeli Kapatma Planı
  • Fizibilite Raporları (Açık Ocak İşletme Tasarımları, Ulaşım Yolu Tasarımları, Yeraltı İşletme Tasarımları)
  • Atık Depolama Tesisi Tasarımı, Atık Barajı Uygulama Projeleri
  • Jeolojik Etüt , Jeofizik Etüt
  • Hidrolojik Etüt, Hidrojeolojik Etüt
  • Doğaya Yeniden Kazandırma Planı Hazırlanması
  • Toprak Koruma Projelerinin hazırlanması
  • Sulak alan izin işlemleri
  • Mera Geri Dönüşüm Projeleri
  • Toprak Koruma Projesi,
  • Orman İzinleri, Rehabilitasyon Projeleri
  • Deşarj İzninin Alınması (Alıcı ortam dışındaki deşarjlar için)
  • GSM (Gayrı Sıhhi Müessese) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının Alınması
  • Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED)
  • Sosyal Etki Değerlendirmesi (SED)
  • Proje Tanıtım Dosyası (PTD)
  • Mevcut Çevresel Durum Tespit Raporları
  • Ekosistem Değerlendirme Raporu
  • Ekolojik Peyzaj Değerlendirme Raporu
  • Su Kullanım Hakları Planlama Raporu
  • Acil Durum / Afet Müdahale Planları
  • Nihai ÇED İzleme ve Kontrolü

  Bilecik bazı referanslarımız 

  AĞCA TARIMHAYVANCILIKETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİBİLECİK
  ORHAN AĞCAHAYVANCILIKETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİBİLECİK
  BEYHAN AĞCAHAYVANCILIKETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİBİLECİK
  OSMAN BAHRİ BEYAZMADENCİLİKMERMER OCAĞI KAPASİTE ARTIŞIBİLECİK
  VEZİR MADENCİLİK A.Ş.MADENCİLİKMERMER OCAĞIBİLECİK

  YOL ALANI KİRALAMASI

  Maden kanununun 7 maddesi gereği alınması gerekli izinler kapsamında değerlendirilen ve orman sayılan arazilerde maden faaliyetinde kullanılacak bağlantı yollarının  kiralama işlemleri için yapılan ölçümler doğrultusunda hazırlanan proje ve ekleridir.


  Mikro Hes Orman İzni

  Ülkemizde yenilenebilir kaynaklardan elde edilen enerjinin elektriğe dönüştürüldüğü birçok santral bulunmaktadır. Bu santraller sayesinde elektrik ihtiyacının belli bir bölümü, bu kaynakların ucuz maliyeti ile beraber yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanmaktadır. Kullanılmakta olan kaynaklardan biri de su kaynaklarıdır. Hidroelektrik (HES) santraller, suyu kinetik enerjiye dönüştürmektedir. Gerekli teçhizatlarla beraber kinetik enerjinin elektrik enerjisine dönüşümü sağlanır. Bu dönüşümü sağlayan ise su türbinleridir. Türbinlere sert bir şekilde çarpan su, türbin çarklarını hızla döndürür. Türbinin bağlı olduğu jeneratörler de gelen enerjiyi alarak elektriğe çevirir. Hidroelektrik santraller için kamuoyunda bazı olumsuz söylemler ortaya çıkmaktadır. HES’lerin doğaya verdiği zarar tartışılmaktadır. HES’ler suyun yerini değiştirdiği için o alanlardaki yaşamsal bölgeye etki etmektedir. Yol yapımları için ise ağaç kesimleri yapılmaktadır. Ancak HES’lerin yerli elektrik üretimine olan katkısı düşünüldüğünde, doğaya karşı verdiği zararlı etkinin yanında bazı faydalı görevler üstlenmektedir. İş imkânı yaratmaları, tarım sulama için su üretimi yapmaları, erozyona karşı bir önlem oluşturmaları, ulaşımın geliştirilmesi HES’lerin yararları arasında yer almaktadır. HES’lerin yanı sıra, bir de Mikro Hes adı verilen mini hidroelektrik santralleri bulunmaktadır. Mikro Hes Orman İzni almış olan bu HES türü, 500 kW kurulu gücün azami sınır olarak kabul edildiği santral türüdür.

  1000 kW altında enerji üretimlerinde, gerçek ve tüzel şahısların herhangi bir lisans alması gerekmemektedir. Enerjiyi üretebilmek için öncelikle başvurulacak olan kurum İl Özel İdareleridir. Daha sonra İl Özel İdaresinin vereceği onay ile birlikte DSİ ile su kullanma izni hakkında anlaşma sağlanır. Mikro Hes Orman İzni almanın gerektirdiği bir durum ile karşılaşılırsa, bu bilgi talep sahibine iletilir. Orman izni için yapılan başvurular sonucunda ön izin ve kesin izin kararları çıkabilmektedir. Bu izinler alınırken, kurumlar tarafından belirtilen bazı bedeller bir kereliğe mahsus olarak alınır. Diğer bedeller ise senelik olarak alınan bedellerdir. Mikro Hes kurulumunda kullanılacak olan türbinlerin %75’lik kesiminden fazlası yerli üretim içine giriyorsa, şebekelere verdiğiniz kW başına olan ücretlendirme daha da artacaktır. Dağıtıcı şirket oluşturduğunuz elektriği alacaktır ancak bağlantı merkezi şirketin işaret edeceği yerde olmak zorundadır.

  Mikro Hes Orman İzni alarak kurulan Mikro Hes tesisleri yerli elektrik üretimine sağladıkları büyük katkı ile tercih edilmektedir. Ancak, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu yaptığı açıklamalarda; kendilerine gelen her mikro hes talebini kabul etmediklerini, yasa içinde bulunmasına rağmen, mini hes tesislerinin faydalarının tartışılır olduğunu ve bu konu hakkında planlı çalışmalar yapıldığını söylemiştir. 500’den fazla kabul edilmeyen mini hes projesi olduğunu belirten Bakan Eroğlu, bu projelere izin verilmemesi sebebi ile talep sahiplerinin kendisini mahkemeye verdiklerini de açıklamalarına eklemişti. Yerli elektrik üreticileri, bakanlıktan net bir tavır ve kolaylıklar beklemektedir.


  kaynak: https://ormanizinleri.com/mikro-hes-orman-izni/

  Jeotermal Enerji Santrali Orman İzni

  Kömür, doğalgaz ve petrol gibi enerji kaynaklarının dünya enerji ihtiyacının önemli bir bölümünü karşıladığını söyleyebiliriz. Ancak, bu kaynakların dünyanın sonuna kadar yeterli olmayacağı bellidir Bu nedenle alternatif enerji kaynaklarına olan ihtiyaç çok fazladır. Jeotermal enerji santralleri için Jeotermal Enerji Santrali Orman İzni alınarak enerji üretmek mümkündür. Kömür madenlerinin mevcut ihtiyacı yaklaşık 250 yıl daha karşılayabileceği belirtilmektedir. Ancak, doğalgaz, petrol gibi kaynakların ortalama 50 yıl içinde biteceği beklenmektedir. Bu gerçekler doğrultusunda yenilenebilir enerji kaynakları üzerine bilimsel çalışmalar yapılmakta ve önemli yatırımlar yapılmaktadır.

  Jeotermal enerji yatırımları da bu anlamda çok önemlidir. Orman alanları içine veya orman alanlarına yakın bölgelere yapılacak olan santral tesisleri için belli izinlerin alınması şarttır. Bu izinler kanun ve yönetmeliklerle belirlenmiştir. Var olan enerji kaynakları için yeni rezerv araştırmaları devam etmektedir. Aynı zamanda yenilenebilir enerji kaynakları içinde yapılan çalışmalar sürmektedir. Bu tür bir yatırım yapmak için belli kurumlardan Jeotermal Enerji Santrali Orman İzni alınması öncelikli süreçlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Yer kabuğu içerisinde bulunan aşırı ısınmış sular vardır. Bu su kaynakları enerji çıkarmakta ve bu tesisler sayesinde enerji depolanmaktadır. Sıcak su sistemi, kuru buhar sistemi ve sıcak kuru kaya sistemleri olarak 3 farklı jeotermal enerji bulunmaktadır. Bu sistemler elektrik üretiminde de kullanılmaktadır. Bu tür santraller için alınması gereken izinler 6831 sayılı 16, 17 ve 18. Maddelerinde düzenlenmiştir. Bu izni alabilmek için orman mühendisleri odası bağlı ormancılık şirketlerinin faaliyetleri vardır. Bu şirketlerde orman mühendisleri çalışmaktadır. Yapılacak olan başvuru için bazı hazırlıkların yapılması şarttır. Talep sahibi ve talep yazıları ilk işlemdir. Memleket haritası ve amanejman haritası gerekmektedir. Kadastro haritası ve vaziyet planı yine dosyaya eklenmelidir. Koordinat özet çizelgesi, ağaç röleve planı ve çed belgesi bu dosya içinde olması gereken raporlardır.

  Bu tür izinler için yapılan başvurular eksiksiz yapılmalıdır. Tüm detaylar titizlikle uygulanmalı ve hazırlanmalıdır. İlk başvuru dosyasının incelenmesi ile birlikte ön izinler çıkartılmaktadır. Ön izinlerin çıkması ile yatırım yapma süreci başlamış olacaktır. Ön izin sürecinde ilgili tarafın yapması gereken pek çok işlem vardır. Kesin olan Jeotermal Enerji Santrali Orman İzni alabilmek için süreç biraz daha uzayacaktır. Ön izin sürecinde yapılan hazırlıklara istinaden belli bir süre verilmektedir. Bu süre içinde yatırım faaliyetlerine başlanması şarttır. Bu tür tesisler için verilen süre 8 aydır. 8 ay sonunda başlanmayan yatırımlar için bölge müdürlüklerine ön izin iptal yetkisi verilmiştir. Yapılan yatırımların ön izin sonrası azami 2 yıl süre içinde tamamlanması gerekmektedir. Tüm bu detaylar büyük önem arz etmektedir. Hem dünya için, hem de ülkemiz için yeni enerji kaynaklarının önemi çok büyüktür. Devlet yönetimleri de bu konuda duyarlıdır.

  kaynak: https://ormanizinleri.com/jeotermal-enerji-santrali-orman-izni/

  Özel Ağaçlandırma Başvurusu

  Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünün belirlemiş olduğu Özel Ağaçlandırma sahaları tespit edilmiş olup, Orman Genel Müdürlüğünce belirlenen sahalar 12 ilimizi kapsamakta olup, tespiti yapılan sahalara 25/10/2018 – 23/11/2018 tarihleri arasında Orman Genel Müdürlüğü internet sitesinde yayınlanmıştır. Yayınlanan listede 2018 Özel Ağaçlandırma Başvuruları için tespit edilen sahalar ayrıntılı bir şekilde paylaşılmıştır.

  Bu tespit edilen özel ağaçlandırma alanları için başvuru yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin saha hangi Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ise o müdürlüğe 25/10/2018 – 23/11/2018 tarihleri arasında müracaat formu ile başvuru yapmaları gerekmekte. Özel Ağaçlandırma Başvuruları için sahayı görmek isteyenlere ise o ilin Orman İşletme Müdürülüğü tarafından gereken destek sağlanacaktır.

  Özel ağaçlandırma başvuruları sonrasında başvuru yapan kişiler o bölgenin orman işletme müdürlüğü tarafından kuraya tabi tutulacaktır. Kişilerin kuraya katılabilmeleri için orman müdürlüklerinden kişilere tebligat yapılacaktır.


  Madencilik Belgesi Nasıl Alınır

 • Maden Müşavirlik (YTK)
 • Orman İzni
 • MADEN MÜŞAVİRLİK ( YETKİLİ TÜZEL KİŞİLİK )

  ÇEVMED; Maden İzinlerinin Alınması konusunda hizmet vermesi amacıyla "ÇEVMED MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK A.Ş." firmasını hayata geçirmiş olup bu firmamız Maden İzinleri Alınması konusunda kaliteli hizmet anlayışıyla T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Yetkili Tüzel Kişilik olarak yetkilendirilmiştir.

  ÇEV-MED; Maden projesi için uygun tesis yerinin belirlenmesi aşamasından başlayarak, tesisin kurulması, faaliyete hazır hale gelmesi ve işletmeye alınmasına süreçlerinde ilgili mevzuatlar çerçevesinde gereken tüm izin ve belgelerin alınması sürecinde işletme sahiplerine bilgi ve tecrübelerimizle çözüm ortaklığı sunmaktayız.

  ÇEVMED MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK A.Ş hizmet konuları aşağıda verilmiştir.

  • Alan sorgulama, İlk Müracaat işlemleri
  • Arama Faaliyet Raporu Hazırlanması
  • Arama Ruhsat Alımı ve Devir İşlemi
  • Arama Dönemi Üretim İzin Belgesi Alınması
  • İşletme Ruhsat Alımı ve Devir İşlemi
  • İşletme Projesi Hazırlanması (Açık / Kapalı İşletme)
  • Birleştirme Talepli İşletme Projesi Hazırlanması
  • İşletme İzni, Sevk Fişi Alımı ve Nezaretçi Ataması
  • 29. Madde Evraklarının Hazırlanması (İmalat Haritası Hariç)
  • İmalat Haritası Hazırlanması (Sahanın İşletme Yönetimine ve Ölçüm Yapılacak Alana Göre Belirlenecektir.)
  • Saha Mülkiyet Belirleme İşlemleri
  • Patlayıcı Madde İzin Yazısı Alınması
  • Mera Vasfı Değişikliği Dosyanın ve Toprak Koruma Projelerinin Hazırlanması  İlk Müracaat İşlemleri

  3213 sayılı maden kanunu değişik 6592 maden kanunu madde 16 gereğince, II. Grup (b) bende ve IV. Grup madenler dışındaki ruhsatlar ihale ile verilir. I. Grup, II. Grup (a) ve (c) bendi madenler için doğrudan işletme ruhsatı verilir. II. Grup (b) bendi III. Grup ve IV. Grup madenler arama ruhsatı, V. Grup madenler arama sertifikası ile aranır. II. Grup (b) bende ve IV. Grup madenler için yapılan müracaatların işletme ruhsat taban bedeli ödenerek yapılması zorunlu olup müracaatlarda öncelik hakkı esastır.

  Maden Alanı İlk müracaat yapılarak hak sahibine tanınan iki aylık sürede maden arama ruhsat bedeli yatırılarak, ön inceleme raporu, maden arama projesi ve mali yeterliliği (2B. ve 4. Grup) içeren yönetmelikte belirtilen hususlara uygun bir şekilde ÇEVMED MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK A.Ş tarafımızca hazırlanır, müracaat evrak ekleri tamamlanarak arama ruhsatı almak üzere Maden İşleri Genel Müdürlüğüne başvuruda bulunulur.

  Maden Arama Projesi, Arama Faaliyet Raporları Hazırlanması

  Maden Arama Projesinde; projenin amacı açık bir şekilde ifade edilerek müracaat sahibinin beklentisi ortaya konulur. Arama yapılacak sahanın seçiminden başlayıp, kaynak ve rezervinin belirlenmesi, değerlendirilip sınıflandırılması, raporlama aşamasının sonuna kadar geçen tüm maden arama süreci (ön arama, genel arama, detay arama) bir termin planı kapsamında belirtilir. Bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesine yönelik yatırım ve mali yeterlilik bilgileri belgelenir.

  Hazırlanan ön inceleme raporu, mali yeterliliği içeren maden arama projesi gerekli ve diğer evraklarla beraber Maden İşleri Genel Müdürlüğüne verilerek ruhsat müracaatı tamamlanır. Ruhsat müracaatının yapılması ve ruhsata hak sağlanması halinde sahada yapılan her çalışma dönemi sonunda ilgili raporlar tarafımızdan hazırlanarak Maden İşleri Genel Müdürlüğüne sunulur. Ilgili üç dönem sırasıyla;

  a) Ön Arama Dönemi Faaliyet Raporu
  b) Genel Arama Dönemi Faaliyet Raporu
  c) Detay Arama Dönemi Faaliyet Raporu

  Arama Dönemi Üretim İzin Belgesi Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliğinin 21. Maddesinde belirtildiği üzere gerekli izinlerin alınması ve Maden İşleri Genel Müdürlüğüne ibraz edilip Üretim İzin Belgesinin alınması hizmetidir.

  Madde 21- Arama ruhsatı döneminde teknolojik araştırma, geliştirme, pilot çalışmalar ve pazar araştırmaları yapmak üzere genel/detay arama faaliyet raporu ile birlikte müracaat eden ruhsat sahibine, görünür rezervi ortaya çıkarılan ve Genel Müdürlükçe uygun bulunan II (b), III. ve V. Grup madenlerde genel arama döneminde, IV. ve VI. Grup madenlerde ise genel veya detay arama döneminde görünür rezervin %10'una kadar Ek Form-23'te yer alan maden üretim izin belgesi verilebilir.

  MADEN İŞLETME PROJELERİ, (İŞLETME PROJELERİ)

  Kurumumuzun verdiği hizmetler açık ocak işletmeciliği ve yeraltı maden ocağı işletmeciliği için detaylı bir made tasarımı ve maden yerleşim planlaması, üretim zamanlaması ve ekipman seçimini de içeren iş tanımlanm ası/fizibilite ve ekonomik değerlendirme çalışmalarını da kapsar.

  I (b) ve II (a) grubu madenlerin işletme ruhsatı müracaatı MADDE 22 - (1) I (b) ve II (a) G rubu madenlere işletme ruhsat müracaatı için talep harcı yatırılıp Ek Form-1'de örneği verilen dilekçe ile maden ismi belirtilerek işletme r uhsat müracaatı yapılır. Uygun olan alanlar müracaat tarihi itibarıyla iki ay süre ile rezer ve edilir. Bu sürede müracaat sahibi, işletme ruhsat talep harcını, işletme ruhsatı harcı ve teminatını, Ek Form-2'de istenen belgeleri, görünür rezerv bilgilerini, çevre ile uyum planını da içeren E k Form-10'a uygun olarak hazırlanmış ve imzalanmış işletme projesini Genel Müdürlüğe vermesi halinde işletme ruhsat hakkı doğar. Aksi halde bu alanlar 2 ay sonunda müracaatlara açık hale gelir. Bu durumda talep harcı hariç ruhsat harç ve teminatı iade edilir.

  II (b), III., IV. ve VI. grup madenlere işletme ruhsatı düzenlenmesi ve işletilmesi ile ilgili genel ilkeler MADDE 26 - (1) Arama faaliyeti sonrası görünür , muhtemel ve mümkün rezerv sınırlarının ve büyüklüğünün tespit edilebilm esi için madenin ortalama tenörü, kalitesi veya madenin cinsine göre cevher damar kalınlıkları, kömür için kalori değeri, mermer için üretim kapasitesi, su ve gazların konsantrasyonu, debisi, kapasitesi belirlenir. İşletme projesinin hazırlanmasında kullanılacak verilerin belirlenebilmesi için gerekli aramaların yapılmış olması ve bu faaliyetlerin rezerv bilgilerini içeren II ( b) ve III . Gruplar için hazırlanmış genel arama faaliyet raporu, IV. ve VI. Gruplar için ise detay arama faaliyet raporu ile belgelenm esi zorunludur.

  3 BOYUTLU MODELLEME VE OCAK TASARIMI

  Fizibilite edilecek maden yatağında bazı aramalar yapılarak miktar ve kalitenin yani rezerv ve tenör miktarı hakkında bilgi toplamak gerekir. Tespit edilen maden rezervi ve tenörüne göre ocağın üretim yöntemi, üretim planı, üretim miktarı, maden yatağının ömrü gibi birçok parametrede planlamalara gidilmektedir. Bu nedenle yüksek miktarlarda yapılacak yatırım öncesi bu süreç çok önem arz etmektedir. Maden yatağının 3 boyutlu olarak ortaya çıkarılarak haritalanması, "6592 sayılı kanunla değişik 3212 sayılı Maden Kanunu" ile getirilen arama dönemi sırasında yapılması mecbur olan çalışmalar arasında bulunmaktadır.

  ÇEV-MED olarak, deneyimli mühendis kadrosu, uygun teknik altyapı ve lisanslı yazılımlarımız ile cevher modelleme, maden üretim metodu seçimi gibi ön fizibilite çalışmalarıyla projelerinizin karlılık durumlarının ortaya çıkarılmasında çözüm ortağınız olmaktayız.

  Taş Ocağı Ruhsatı İçin Nereye Başvurmalıyım

  İmarat Haritası Nedir.

  Ülkemizde ve birçok ülkede madenlerin kazılıp zeminden çıkarılması ile ilgili işlemler bütününe imalat adı verilmektedir. Bu nedenle imalat faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili bilgileri ve özellikleri yansıtmak için hazırlanan haritalara da imalat haritaları adı verilmektedir.

  4 grup madenler nelerdir?

  4Grup madenler arasında sodyum, potasyum, lityum, iyot, bor tuzları gibi 100'e yakın endüstriyel hammadde; linyit, taşkömürü, uranyum, toryum, radyum gibi enerji hammaddeleri ve altın, gümüş, platin, bakır, demir, krom, titan ve alüminyum gibi metalik madenler yer alıyor.

  Cevher Bloğu Modellemesi

  • Kampüs Madencilik'in kaynak ve rezerv tahminlerine yönelik güçlü yaklaşımı, kapsamlı maden işletmecilik deneyimleri ile yapısal ve alterasyon jeolojisi konularındaki uzmanlığını birleştirilmesine dayanır. 
  • Arama hedeflerinin tanımlanması, fizibilite çalışmaları ve çalışan maden işletmeleri için oluşturduğumuz kaynak modelleri ve değerlendirmeleri, kaynakların oluşumuna neden olan jeolojik sistemlerin detaylı bir şekilde anlaşılmasına dayanır. 
  • Jeo-İstatistik yaklaşımlar ile, sizin proje kaynağınıza ve rezerv değerlendirmenize en uygun metotu seçip uygularken proje jeolojisini, maden mühendisliğini veya ekonomiyi de göz önünde bulundururuz.

  Toprak Koruma Projelesi

  • Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu 3/7/2005, 5403 Kanun Numarası ile kabul edilmiştir. Yayımlandığı R.Gazete: 19/7/2005 , Sayı:25880 ) Yürürlükteki Toprak Koruma Kanunu ile tarım arazilerinin tarım dışı kullanımı için Toprak Koruma Projesi hazırlanması ve Tarım Dışı Kullanım İzni alınması zorunlu hale getirilmiştir.
  • Şirketimiz bünyesinde ilgili mevzuat ve yönetmeliklere uygun olarak Toprak Koruma Projeleri hazırlanmaktadır.
  • Temmuz 2005 yılında yürürlüğe giren 5403 sayılı Toprak koruma ve arazi kullanımı kanunu çerçevesinde hazırlanacak toprak koruma projeleri ile tarım dışı kullanım izinlerine esas oluşturacak işler faaliyetimizin temelini oluşturmaktadır.

  Ruhsat grupları ve alanları nelerdir?

   I (b) Grubu  madenler 50 hektarı, II. (a) ve II. (b) Grubu madenler 100, III. Grup madenler 500, IV. Grup madenler 2.000, VI. Grup madenler 5.000 hektarı, V. Grup madenler 1.000 hektarı, tamamı denizlere yapılan III., IV. ve VI.  Grup ruhsat 50.000 hektardır.

  I b , II a, II b, III,IV.,V. ve VI. grup ruhsat müracaatı nereye yapılır?

  Bu gruplar için ruhsat müracaatı Genel Müdürlüğe yapılır.I (b) ve II (a) Grubu madenlere işletme ruhsatı, II (b), III., IV. ve VI. Grup madenlere arama ruhsatı, V. Grup madenlere arama sertifikası almak için Genel Müdürlüğe müracaat yapılır. Müracaatın işletme talep harcı ile yapılması zorunlu olup, müracaatlarda öncelik hakkı esastır.


  Rezerv Hesaplama ve Modelleme

  * Jeoloji veri yönetim sistemleri

  * Cevher bloğu modellemesi

  * Kaynak ve rezerv tahminleri

  * Cevher Özellikleri ve Optimizasyonu

  * Örnekleme ve Tenör Kontrolü

  * Sistem Kurma, Teknik olarak gözden geçirme ve Tenör

  * Kontrol Sistemlerinin Denetlenmesi

  * Kaynak/Rezerv Sınıflandırma Sistemleri hakkında Uzman Önerileri

  * Risk Analizleri, Ürün Çeşitliliği ve Tenör Kontrolü İçin Şartlı Simülasyon

  * Teknik gözden geçirmeler ve Denetlemeler

  * Kaynak ve rezervlerin teknik değerlendirilmesi (Due Diligence)

  Bolu Maden Danışmanlık YTK Hizmeti Veren Firmalar

  ÇEVMED; Maden İzinlerinin Alınması konusunda hizmet vermesi amacıyla “ÇEVMED MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK A.Ş.” firmasını hayata geçirmiş olup bu firmamız Maden İzinleri Alınması konusunda kaliteli hizmet anlayışıyla T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Yetkili Tüzel Kişilik olarak yetkilendirilmiştir.

  ÇEV-MED; Maden projesi için uygun tesis yerinin belirlenmesi aşamasından başlayarak, tesisin kurulması, faaliyete hazır hale gelmesi ve işletmeye alınmasına süreçlerinde ilgili mevzuatlar çerçevesinde gereken tüm izin ve belgelerin alınması sürecinde işletme sahiplerine bilgi ve tecrübelerimizle çözüm ortaklığı sunmaktayız.

  ÇEV-MED ÇEVRE Çevre Mevzuatı kapsamında yer alan "Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği", T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılmıştır. Bu yönetmelik doğrultusunda ÇED Raporu ve Proje Tanıtım Dosyası hazırlanması usul ve esasları, yine Bakanlıkça çıkarılmış olan "Yeterlik Belgesi Tebliği" ile tanımlanmıştır. ÇEV-MED ÇED HİZMETLERİ DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ Bakanlık tarafından söz konusu Tebliğ uyarınca, 229 Numaralı "ÇED YETERLİK BELGESİ" ile ÇED Raporu ve Proje Tanıtım Dosyası hazırlamaya yetkili kılınmıştır.

  ÇEV-MED ÇEVRE ayrıca "Çevre Denetimi Yönetmeliği", "Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik" ve "Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik" T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılmış ve yürürlüğe girmiştir. Firmamız bu yönetmelikler doğrultusunda hizmet vermek üzere Bakanlık tarafından 318 Numaralı "ÇEVRE DANIŞMANLIK YETERLİLİK BELGESİ" ile yetkili kılınmıştır.

  Balık Üretim Tesisi Orman İzni

  Balık üretimi yapmak için inşa edilecek olan tesisler için belli şartlar, müracatlar ve gerekli evraklar bulunmaktadır. Bu faaliyet için devlet ormanları içinde veya bu ormana 4 kilometreye kadar olan sınırlarda tesis kurmak isteyen kişi veya kurumların ilgili birimlerden Balık Üretim Tesisi Orman İzni alması şarttır. Üretim tesisi kurulacak olan yerin il, ilçe, köy ve mevkisi net olarak belirtilmelidir. İlgili dilekçeye koordinat bilgileri doğru bir şekilde eklenmelidir. Hazırlanan bu dilekçe bölge müdürlüğüne iletilmelidir. Bölge müdürlüğünde görevli olan inceleme heyeti arazi üzerinde gerekli olan tüm çalışmaları titiz bir şekilde yapmalıdır. Orman içindeki arazilere bedelli, dışında kalan içinde bedelsiz ön izin raporu hazırlanmaktadır.

  Uygun görülenler için verilen ön izin süresi toplam 24 aydır. Ancak, bu süre bölge müdürlüğü tarafından 12 ay daha uzatılabilir. Bu duruma doğal afet ve benzer olaylardan dolayı başvurulabilir. İlgili kişilerin almak istediği Balık Üretim Tesisi Orman İzni ve bu izni aldıkları ön izin süresinde yapmaları gereken pek çok çalışma bulunmaktadır. İlk olarak tesise ait avan projesi hazırlanmalıdır. Metraj cetvelleri belirlenmelidir. Keşif özetleri yapılmalı ve fizibilite raporu hazırlanmalıdır. Hesap cetvelleri, ağaç röleve planı su tahsis bölgesini belirlemelidir. Tüm bu hazırlıklar bir dilekçe haline getirilmeli ve kesin izin için bölge müdürlüğüne başvuruda bulunulmalıdır. Bu işlemlerin eksik yapılması, zamanında yapılamaması veya bölge müdürlüğünün belli şartlar gereği alacağı karara göre ön izin iptal edilebilmektedir. Bu nedenle tesis sahiplerinin ve yetkililerinin titiz bir çalışma yapmaları büyük önem arz etmektedir. Gerekli olan belgelerin istenen süre içinde hazırlanması durumunda bölge müdürlüğünde görevli ilgili heyet incelemelerini yapar. Sunulan tüm evraklar detaylı bir şekilde incelenir ve karar aşamasına gelinir. Evrakların uygun olması, herhangi bir eksikliğin bulunmaması durumunda kesin izin ilgili kişi veya firmaya verilir. Yapılacak yatırım faaliyetleri kesin izin tarihini takiben belli bir süre içinde başlatılması şarttır. Yatırım başlangıç tarihi kesin izin sonrasındaki azami 8 aylık süreçte olmalıdır. Yatırımın tamamlanması süreside kesin izin tarihinden itibaren azami 2 yıldır. Bu 2 yıl süre içinde yatırımın tam olarak bitirilmesi gerekmektedir.

  Zamanında başlanmayan veya bitirilemeyen yatırımlarda bölge müdürlükleri devreye girebilmektedir. Bu anlamda bölge müdürlükleri tarafından verilen Balık Üretim Tesisi Orman İzni iptal edilebilir. Yapılacak olarak yatırımın verilen izin çerçevesinde olması zorunludur. İzin ve proje dışına çıkılması kesinlikle yasaktır. Bu gibi durumlarda ciddi cezalar söz konusu olabilecektir. Alınan ön izinler başka kişi veya kurumlara kesinlikle devredilemez. Bölge müdürlüğü tarafından verilen izin doğrultusunda ağaçlandırma ve köylü halkı kalkındırma bedelleri ödenir. Tüm bu detaylar kapsamında planlı ve programlı bir süreç olduğunu net bir şekilde ifade edebiliriz. Süreç içinde tüm detaylar çok dikkatli bir şekilde yapılmalıdır.


  kaynak: https://ormanizinleri.com/balik-uretim-tesisi-orman-izni/

  TEMDİT PROJELERİ HAZIRLANMASI

  Maden işletme ruhsatlarının ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde süresi sonunda  temdit işlemleri için gerekli proje ve haritaların hazırlanması hizmetidir. Süresi sonuna kadar temdit projesi ile talepde bulunulmaz ise ruhsatınız iptal edilir.

  5177 Sayılı Kanun İle Değişik 3213 Maden Kanunu; 
  Madde 24 
  Sürenin bitiminden önce yeni bir projeyle uzatma talebinde bulunulması halinde ruhsat süresi uzatılabilir. Toplam ruhsat süresi altmış yılı geçemez. Altmış yıldan sonraki sürenin uzatılmasına Bakanlar Kurulu yetkilidir.

  Temdit İşletme Projesi

  İşletme Ruhsat süresi sonunda ruhsat alanında hala ekonomik ve işletilebilir maden ruhsatı bulunması durumunda Temdit işletme projesi ve ekleri haritalar hazırlanarak Temdit İşletme Ruhsatı talebinde bulunulmasıdır.

  Madde 24 - (Değişik madde: 26/05/2004 - 5177 S.K./12.mad) Sürenin bitiminden önce yeni bir projeyle uzatma talebinde bulunulması halinde ruhsat süresi uzatılabilir. Toplam ruhsat süresi altmış yılı geçemez. Altmış yıldan sonraki sürenin uzatılmasına Bakanlar Kurulu yetkilidir.

  Ruhsat temdidi nedir

  3194 Sayılı İmar Kanunu'na göre yapı ruhsatı alınan binanın inşaatına en geç iki yıl içinde başlanması gerekiyor. Ayrıca inşaatına başlanan yapının da beş yıl içinde bitirilmesi şartı bulunuyor. 

  Ancak, bir binanın yapı ruhsatı alındığı halde iki yıl geçmesine rağmen inşaatına başlanmaması halinde burada inşaat sahibinin belediyeye müracaat ederek yeniden yapı ruhsatı alması bir diğer ifade ile ruhsatı yenilemesi gerekiyor.

  Ruhsat temdidi işlemi, Yapı ruhsatı alıp 2 yıl içinde başlanmayan ve 5 yıl içinde bitirilmeyen inşaatların yeni yönetmelik şartlarına göre incelenip ruhsatının yenilenme işlemi olarak ifade ediliyor.

  Ruhsat temdidi nasıl yapılır

  Temdit ruhsatı için bazı belgelerin temin edilmesi ve bir dilekçe ile bağlı olunan belediyeye başvuruda bulunulması gerekiyor.


   - Üniversiteler, meslek odaları ve bu konuda yetki belgesine haiz kuruluşlardan binanın statik yönden incelendiğine dair belge.

    

  -   İnşaat hiç başlamamışsa veya inşaat halinde ise temel ruhsatında istenilen belgeler 

    

  -   Bina bitmiş ise tapu veya tapu yazısı ve gerekli harçlara ait harç makbuzu.


  Ruhsat temdidi dilekçesi;


  ................ BELEDİYE BAŞKANLIĞI


  İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne

                                                        ............(Şehir)
  İlimiz merkez .............. Mahallesi ............... Ada ................ no lu parselime YAPI RUHSATI YENİLEMESİ yaptırmak istiyorum.  Bilgilerinize arz ederim.  ....../....../2013

  T.C. NO :

  ADI SOYADI: 


  ADRES   : .......................


  Kayıt No : ......................


  İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ ne


  .... /.... / 2014


  Maden Danışmanlık Hizmetler

  √ Jeolojik Etüt Çalışmalarının Yapılması 
  √ Hidrojeolojik Etüt Raporlarının Hazırlanması 
  √ Jeofizik, Jeolojik Etüt Raporlarının Hazırlanması 
  √ MİGEM Arama, İşletme Projelerinin Hazırlanması 
  √ Ön İnceleme, Arama Faaliyet Raporlarının Hazırlanması 
  √ Genel ve Detay Arama Faaliyet Raporlarının Hazırlanması 
  √ Devir, Birleştirme, Terk Raporlarının Hazırlanması 
  √ Açık – Kapalı Ocak Tasarımı 
  √ Ocak Rezerv Tespit Çalışmaları 
  √ Jeotermal Arama Değerlendirme Raporlarının Hazırlanması 
  √ Jeoteknik Raporların Hazırlanmas


  SEVK FİŞİ ALINMASI

  KANUN VE YÖNETMELİĞİN İLGİLİ MADDESİ GEREĞİ SEVK FİŞİ ALINMASI HİZMETİDİR.
  Madde 12.- Üretilen madenin sevk fişi ile sevkiyatı zorunludur.
  Konveyör ve boru hattı ile sevkiyat, ocak ve tesis mesafesi, nakil güzergahının durumu, cevherin tüvanan, konsantre, yarı mamul ve mamul olarak taşınması göz önüne alınarak sevk fişi kullanımı ile altın, gümüş, platin gibi kıymetli metallerin entegre tesislerinde ve zenginleştirme tesisleri ile bu tesislerden elde edilen ürünlerin sevk fişi kullanımı ve denetimi ile ilgili hususlar yönetmelikle belirlenir.
  Ruhsat sahibi tarafından sevk fişi olmaksızın maden sevk edildiğinin mülkî idare amirliklerince tespit edilmesi halinde, söz konusu madenin ocak başı satış bedelinin üç katı tutarında idarî para cezası verilir.
  Denetim ve inceleme sonucunda, yaptığı üretim ve sevkiyatı bildirmediği tespit edilen ruhsat sahiplerine, ödenmesi gereken Devlet hakkına ilaveten bildirilmeyen miktar için hesaplanacak Devlet hakkının on katı tutarında idarî para cezası verilir.
  Ruhsat veya işletme izni olmadan üretim faaliyetinde bulunulduğunun tespiti halinde, üretilen madene mülkî idare amirliklerince el konulur. Bu kişilere, bu fıkra kapsamında üretilmiş olup el konulan ve el konulma imkânı ortadan kalkmış olan tüm madenin, ocak başı satış bedelinin beş katı tutarında idarî para cezası uygulanır. Bu şekilde maden çıkartılması ve/veya sevk edilmesi Devlet malına karşı işlenmiş fiil sayılır. Bu fiili işleyenler adlî takibat yapılmak üzere ilgili makamlara bildirilir. El konulan madenler, mülkî idare amirliklerince satılarak bedeli özel idareye aktarılır.
  Ticarî amaç taşımayan ve köylülerin kendi zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere köy muhtarının yazılı izni ile üretilip sevk edilen yapı hammaddeleri için bu madde hükmü uygulanmaz. Harç ve Devlet hakkı alınmaz.

  TEMDİT İŞLETME PROJESİ

  ANADOLU’DA MADENCİLİĞİN TARİHÇESİ

  Anadolu’da madencilik binlerce yıl önce başlamış, M.Ö. 7000 yıllarında saf bakır, M.Ö.(3000-1200) yılları arasında tunç yaygın olarak kullanılmıştır. Daha sonra Hititler (M.Ö. 1750-2000), Urartular.

  (M.Ö. 850-585), Frigyalılar (M.Ö. 750-650)ve Lidyalılar (M.Ö. 650-550), dönemlerinde Anadolu’da çeşitli maden yataklarını işletmiş, izabe tesislerini kurmuş, metal para basıp kullanmışlardır.

  Roma, Bizans ve Selçuklu dönemlerinde giderek gelişen madencilik, Osmanlı Imparatorluğu’nun ilk dönemlerinde devlet katkısı görmüş, 1815 yılında Bandırma yakınlarında bor, 1829 yılında Zonguldak’ta taşkömürü, 1848 yılında Bursa-Harmancık’ta krom bulunmuştur.

  Devletin maden sahiplerinden %25 gibi bir hisse almasını öngören 1861 tarihli ilk Maden Nizamnamesi, etkili denetim olmadığı için başarı sağlayamamıştır. Daha sonraları 1869, 1886 ve 1906 yıllarında üç ayrı maden yasası çıkarılmıştır. 1906 yasası ile işletme izni süresi, 99 yıl olarak belirlenmiş ve devlet payı madenin cinsine göre (%1-20) arasında değişmiştir.
  Osmanlılar döneminde yabancı egemenliğinin altında olan madencilik sektöründe, Cumhuriyet’in ilanından sonra yeni düzenlemeler yapılmıştır. Bu dönemde, öncelikle büyük eksikliği olan madencilik öğrenimi yapmış, teknik elemanların yetiştirilmesi ve yeni ekonomik model saptanmasına çalışılmıştır. Cumhuriyet rejimi ayrıcalıklı yabancı sermayeye karşı çıkmış, ancak anonim ortaklıklar kurularak yabancı sermayenin madencilik sektöründe yoğun girişimlerde bulunmasını da sağlamıştır. İzmir İktisat Kongresinde (1923), bu doğrultuda alınan kararlar ışığında özel kesimin finansmanını karşılamak üzere İş Bankası ve Türkiye Sanayi ve Maadin Bankası kurulmuştur. Ancak, ülkenin savaştan yeni çıkmış olması, özel kesimin sermaye birikiminin yeterli olmayışı ve 1929 dünya ekonomik krizi nedeniyle özel girişime dayalı politikada başarılı olunamamış, sektörde kamunun etkinliği arttırılmaya başlanmıştır.

  Devletin madencilik sektöründe öncülük yapması amacıyla, madenlerimizin daha rasyonel bir şekilde aranması, bulunanların rezerv ve kalitelerinin tespiti, ekonomiye kazandırılması için 1935 yılında MTA Enstitüsü, bulunan madenlerin işletilmesini sağlamak amacıyla aynı yıl Eti bank, 1940 yılında da Ereğli Kömür İşletmesi Müessesesi (EKİ) kurulmuştur.

  1940 yılında Raman’da MTA tarafından bulunan petrolün arıtılması amacıyla 1942 yılında aynı yörede yine MTA tarafından 10 ton/gün kapasiteli bir rafineri kurulmuş, 1954 yılında MTA’dan alınan eleman, ekipman ve dökümanlarla Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) kurularak, devlet adına petrol arama, üretim, arıtma görevlerine başlamıştır.
  1954 yılında, o güne kadar yalnız kamu kuruluşlarınca işletilen bazı madenleri özel girişimin arama ve işletmesine açan ve özel-kamu girişimine eşit davranılmasını ilke edinen 6309 sayılı maden kanunu yürürlüğe konmuştur.
  1957 yılında, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu oluşturulmuş ve o zamana kadar Etibank tarafından yürütülen taşkömürü ve linyit üretim görevi bu kuruluşumuza devredilmiştir.

  Planlı kalkınmayı öngören 1961 Anayasası’nın 130. maddesi ile doğal kaynaklarımız, anayasa güvencesine alınmıştır.

  1963 yılında, enerji ve madencilik ile ilgili politikaları oluşturmak, uygulamaları denetlemek ve yönlendirmek amacıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı kurulmuştur.

  Planlı dönemde, maden kaynaklarımızdan en fazla yararı sağlamak, yurt içi talebi karşılamak ve dış satım artışı sağlamak,ana hedefler olarak belirlenmiştir.
  1978 yılında çıkarılan 2172 sayılı kanunla, çok sayıda kömür ve demir işletmesi devletleştirilmiş, ancak üretimdeki düşüşler nedeniyle devletleştirilen sahaların bir çoğu 1983 yılında çıkarılan 2804 sayılı kanunla sahiplerine iade edilmiştir.

  Yine 1983 yılında Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) kurulmuş ve taşkömürü üretimi TKİ’den alınarak bu kuruluşa devredilmiştir.
  1985 yılında yayınlanan ve madenlerimizin daha rasyonel bir biçimde aranmasını ve işletilmesini amaçlayan 3213 sayılı maden kanunu, günümüzde de yürürlüktedir.

  NEDEN MADEN ÇIKARIYORUZ

  ÇÜNKÜ İNSANLARIN;

   MADENLERDEN, METALLERDEN VE TOPRAKTAN GELEN ENERJİDEN YAPILMIŞ    ÜRÜNLERE İHTİYACI VAR. HERŞEY  BİRŞEYDEN YAPILIRVE O BİR ŞEY DE DOĞAL KAYNAKLARIMIZDAN ELDE EDİLİR.

  İNSANLAR BİR ŞEY İSTEDİKLERİNDE, O ÜRÜNÜ ÜRETMEK İÇİN GEREKLİ OLAN MALZEMELERİN KAYNAĞININ NE OLDUĞUNU NADİREN DÜŞÜNÜRLER  İSTEDİĞİNİZ YADA SATIN ALDIĞINIZ ELLE TUTUNABİLEN MALZEMELERİN ÇOĞU MİNERAL, METAL VEPETROKİMYASALLARDAN YAPILIR.

  HER YIL HER GÜN KULLANDIĞIMIZ ŞEYLERİ ÜRETMEK İÇİN, HER BİRİMİZ İÇİN 1,7 MİLYON KG YENİ MİNERALE İHTİYAÇ VARDIR.

  -YOLLARI, BİNALARI, KÖPRÜLERİ, ÇEVRE DÜZENLEMELERİNİ VE DAHA BİR ÇOK KİMYASAL VE İNŞAAT FAALİYETİ İÇİN 3.787 KG TAŞ

  -BETON, ASFALT, YOL, BLOK VE TUĞLA YAPMAK İÇİN 2.695 KG TAŞ VE ÇAKILTAŞI

  -YOLLARI, KALDIRIMLARI, KÖPRÜLERİ BİNALARI, OKULLARI VE EVLERİ YAPMAK İÇİN 240 KG ÇİMENTO

  -ÇELİK BİNALAR, ARABA, KAMYON, UÇAK, TREN VE KONTEYNIR İÇİN 84,8 KG DEMİR

  -ÇEŞİTLİ KİMYASALLARDA, OTOYOL BUZLARININ GİDERİLMESİNDE, GIDA VE TARIMDA 185,6 KG TUZ

  -GIDA GÜBRELERİ YAPIMINDA 88,5 KG FOSFAT

  -TUĞLA, ÇİMENTO, KAĞIT VE KEDİ KUMU YAPIMINDA 72,3 KG KİL

  -BİNALARIN YAPIMI İÇİN 23,6 KG ALÜMİNYUM

  -BİNALARDA, ELEKTRİK VE ELEKTRONİK PARÇALARDA, SIHHİ TESİSAT VE ALAŞIMDA 5,4 KG BAKIR

  -METALLERİ PASA DAYANIKLI HALE GETİRME, BOYA, KAUÇUK, CİLT KREMİ SAĞLIK ÜRÜNLERİ VE BESLENMEDE 3,1 KG ÇİNKO

  -CAM, DETERJAN, İLAÇ, GIDA KATKI MALZEMESİ, FOTOĞRAFÇILIK VE SU ARITMADA 19,9 KG SODA KÜLÜ

  -İNŞAAT ÇELİKLERİNİ VE MAKİNELERİ YAPMAK İÇİN 1,3 KG MANGANEZ

  -CAM, KİMYASAL, SABUN, KAĞIT, BİLGİSAYAR VE CEP TELEFONU İÇİN 182,9 KG DİĞER AMETALLER

  -ELEKTRONİK, TV, VİDEO GEREÇLERİ, EĞLENCE GEREÇLERİ VB ŞEYLER İÇİN 8,6 KG DİĞER METALLER

  3213 Sayılı Maden Kanununda “Yer kabuğunda ve su kaynaklarında tabii olarak bulunan, ekonomik ve ticarî değeri olan petrol, doğal gaz, jeotermal ve su kaynakları dışında kalan her türlü Madde bu Kanuna göre madendir”

  Madenler aşağıda sıralanan gruplara göre ruhsatlandırılır:

  Madenler aşağıda sıralanan gruplara göre ruhsatlandırılır:
  I. Grup madenler
  a)  İnşaat ile yol yapımında kullanılan ve tabiatta doğal olarak bulunan kum ve çakıl, %80’in altında SiO2  içeren kum, ariyet malzemesi ve SiO2  oranına bakılmaksızın denizlerdeki ve akarsu yataklarındaki kum ve çakıllar,
  b) Tuğla-kiremit kili, çimento kili, baraj, gölet ve benzeri yapılarda kullanılan killer, Marn, Puzolanik kayaç (Tras), çimento ve seramik sanayilerinde kullanılan ve diğer gruplarda yer almayan kayaçlar ile;

  1) %25’den az Al2O3  içeren killer,

  2) %50’den az montmorillonit minerali içeren killer

  3) %50’den az illit minerali içeren killer,

  4) %50’den az zeolit minerali içeren kayaçlar,

  5) Na2 O ve K2O toplamı %5’den az olan ve II. Grupta yer almayan kayaçlar,

  6) Kil grubunda ağırlıkça birinci sırada Kaolinit minerali bulunmayan ve Kaolinit minerali oranı %20’den az olan, %2’den fazla      Fe2O3  ve K2O, %1’den fazla Na2O içeren ve %44’den az SiO2  içeren killer,

  II. Grup madenler
  a) Kalsit, Dolomit, Kalker, Granit, Andezit, Bazalt gibi kayaçlardan Agrega,  mıcır veya öğütülerek kullanılacak kayaçlar.

  b) Mermer, Traverten, Granit, Andezit, Bazalt gibi blok olarak üretilen taşlar ile dekoratif amaçla kullanılan doğal taşlar.
  III. Grup madenler

  Deniz, göl, kaynak suyundan elde edilecek eriyik halde bulunan tuzlar, karbondioksit (CO2) gazı (jeotermal, doğal gaz ve petrollü alanlar hariç).(Ek ibare: 10/06/2010-5995 S.K./1.mad.) Hidrojen Sülfür (7/3/1954 tarihli ve 6326 sayılı Petrol Kanunu hükümleri mahfuz kalmak kaydıyla)

  IV. Grup madenler
  a) Endüstriyel hammaddeler

  Kaolen, Dikit, Nakrit, Halloysit, Endellit, Anaksit, Bentonit, Montmorillonit, Baydilit, Nontronit, Saponit, Hektorit, İllit, Vermikülit, Allofan, İmalogit, Klorit, Sepiyolit, Paligorskit (Atapuljit), Loglinit ve bunların karışımı killer, Refrakter killer, Jips, Anhidrit, Alünit (Şap), Halit, Sodyum, Potasyum, Lityum, Kalsiyum, Magnezyum, Klor, Nitrat, İyot, Flor, Brom ve diğer tuzlar, Bor tuzları (Kolemanit, Uleksit, Borasit, Tinkal, Pandermit veya bünyesinde en az %10 B2O3 içeren diğer Bor mineralleri), Stronsiyum tuzları (Selestin, Stronsiyanit), Barit, Vollastonit, Talk, Steattit, Pirofillit, Diatomit, Olivin, Dunit, Sillimanit, Andaluzit, Dumortiorit, Disten (Kyanit), Fosfat, Apatit, Asbest (Amyant), Manyezit, Huntit, Tabiî Soda mineralleri (Trona, Nakolit, Davsonit), Zeolit, Pomza, Pekştayn, Perlit, Obsidyen, Grafit, Kükürt, Flüorit, Kriyolit, Zımpara Taşı, Korundum, Diyasporit, Kuvars, Kuvarsit ve bileşiminde en az %80 SiO2 ihtiva eden Kuvars kumu, Feldispat (Feldispat ve Feldispatoid grubu mineraller), Mika (Biyotit, Muskovit, Serisit, Lepidolit, Flogopit), Nefelinli Siyenit, Kalsedon (Sileks, Çört).
  b) Enerji hammaddeleri

  Turba, Linyit, Taşkömürü, (Ek ibare: 10/06/2010-5995 S.K./1.mad.) kömüre bağlı metan gazı, Antrasit, Asfaltit, Bitümlü Şist, Bitümlü Şeyl, (*) (Ek ibare: 10/06/2010-5995 S.K./1.mad.) Kokolit ve Sapropel (Petrol Kanunu hükümleri mahfuz kalmak kaydıyla)
  c) Metalik madenler

  Altın, Gümüş, Platin, Bakır, Kurşun, Çinko, Demir, Pirit, Manganez, Krom, Civa, Antimuan, Kalay, Vanadyum, Arsenik, Molibden, Tungsten (Volframit, Şelit), Kobalt, Nikel, Kadmiyum, Bizmut, Titan (İlmenit, Rutil), Alüminyum (Boksit, Gipsit, Böhmit), Nadir toprak elementleri (Seryum Grubu, Yitriyum Grubu) ve Nadir toprak mineralleri (Bastnazit, Monazit, Ksenotim, Serit, Oyksenit, Samarskit, Fergusonit), Sezyum, Rubidyum, Berilyum, İndiyum, Galyum, Talyum, Zirkonyum, Hafniyum, Germanyum, Niobyum, Tantalyum, Selenyum, Telluryum, Renyum.
  V. Grup madenler

  Kıymetli ve yarı kıymetli minaraller

  Elmas, Safir, Yakut, Beril, Zümrüt, Morganit, Akuvamarin, Heliodor, Aleksandirit, Agat, Oniks, Sardoniks, Jasp, Karnolin, Heliotrop, Kantaşı, Krizopras, Opal (İrize Opal, Kırmızı Opal, Siyah Opal, Ağaç Opal), Kuvars kristalleri (Ametist, Sitrin, Neceftaşı (Dağ kristali), Dumanlı Kuvars, Kedigözü, Avanturin, Venüstaşı, Gül Kuvars), Turmalin (Rubellit, Vardelit, İndigolit), Topaz, Aytaşı, Turkuaz (Firuze), Spodümen, Kehribar, Lazurit (Lapislazuli), Oltutaşı, Diopsit, Amozonit, Lületaşı, Labrodorit, Epidot (Zeosit, Tanzonit), Spinel, Jadeit, Yeşim veya Jad, Rodonit, Rodokrozit, Granat Minarelleri (Spesartin, Grosüllar Hessanit, Dermontoit, Uvarovit, Pirop, Almandin), Diaspor Kristalleri, Kemere

  VI. Grup madenler
  Uranyum, Toryum, Radyum gibi elementleri içeren radyoaktif mineraller ve diğer radyoaktif maddeler.

  Ruhsat Müracatları,

  I (a) Grubu madenlerde il özel idareleri, Genel Müdürlüğün uygun görüşünü alır. Genel Müdürlük, talep edilen alanın niteliği, talep alanında diğer grup ruhsatların bulunup bulunmadığı, ruhsat bulunması halinde yapılan nazari ve/veya mahalli inceleme sonucu dikkate alınarak görüşünü bildirir. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının olumlu görüşünün alınmasını takiben il özel idaresince ihale yolu ile işletme ruhsatı verilir.

  I (b) ve II (a) Grubu madenlere işletme ruhsatı, II (b), III., IV. ve VI. Grup madenlere arama ruhsatı, V. Grup madenlere arama sertifikası almak için Genel Müdürlüğe müracaat yapılır.

  Kıymetli ve yarı kıymetli minaraller

  Elmas, Safir, Yakut, Beril, Zümrüt, Morganit, Akuvamarin, Heliodor, Aleksandirit, Agat, Oniks, Sardoniks, Jasp, Karnolin, Heliotrop, Kantaşı, Krizopras, Opal (İrize Opal, Kırmızı Opal, Siyah Opal, Ağaç Opal), Kuvars kristalleri (Ametist, Sitrin, Neceftaşı (Dağ kristali), Dumanlı Kuvars, Kedigözü, Avanturin, Venüstaşı, Gül Kuvars), Turmalin (Rubellit, Vardelit, İndigolit), Topaz, Aytaşı, Turkuaz (Firuze), Spodümen, Kehribar, Lazurit (Lapislazuli), Oltutaşı, Diopsit, Amozonit, Lületaşı, Labrodorit, Epidot (Zeosit, Tanzonit), Spinel, Jadeit, Yeşim veya Jad, Rodonit, Rodokrozit, Granat Minarelleri (Spesartin, Grosüllar Hessanit, Dermontoit, Uvarovit, Pirop, Almandin), Diaspor Kristalleri, Kemere

  Toprak Kirliliğine Neden Olan Faaliyetler