SORU - CEVAPMADEN MÜŞAVİRLİK ( YETKİLİ TÜZEL KİŞİ )


Maden Ruhsatı Ön İnceleme Raporu Uygun Bulunmazsa Telafisi Mümkün Mü ?

Eğer iki aylık rezervasyon süresi dolmuş ise ön inceleme raporu uygun bulunmadığı takdirde müracaat kabul edilmez.

Maden İlk Müracaat Sonrasında Tanınan İki Aylık Sürede Yapılacak İşlemler Nelerdir ?

İlk müracaat sonrasına hak sahibine tanınan iki aylık sürede maden arama ruhsat harç ve teminatları yatırılarak, ön inceleme raporu ve mali yeterliliği içeren maden arama projesi yönetmelikte belirtilen hususlara uygun bir şekilde hazırlanır, müracaat evrak ekleri tamamlanarak arama ruhsatı almak üzere kurumumuza başvuruda bulunulur.

Maden Ruhsatı Almak İstediğim Alanın Koordinatlarını Ve Paftasını Nasıl Belirleyebilirim ?

Ruhsat almak istediğiniz alanın koordinatları 6 Derecelik dilim esasına göre hazırlanmış 1/25000 ölçekli topografik pafta üzerinden, her bir noktanın değeri Y (sağa,), X (yukarı) eksenleri üzerinden yedişer nümerik değer okunmak suretiyle belirlenebilir. Pafta adı ve koordinatların doğru yazılması gereklidir.

Devlet Memurları Maden Arama Ruhsatı / Sertifikası İçin Müracaat Edebilir Mi ?

Devlet memurları, diğer kamu görevlileri, Genel Müdürlüğün merkez ve taşra teşkilatında çalışan yevmiyeli ve mukaveleli personel, arama ve işletme ruhsatı alamaz. Ayrıca yabancı uyruklu vatandaşlar ve T.C. Kanunlarına göre kurulmamış yabancı şirketler Maden Kanunu kapsamında arama ve işletme ruhsatı alamaz.

Ruhsat Müracaat Eden Şahıs Ya Da Şirket Olursa Aralarında Herhangi Bir Fark Var Mı ?

Şahıs, diğer bir ifadeyle gerçek kişilerin yapacağı müracaat ile şirket yani tüzel kişiler arasında hak sağlama önceliği yönüyle bir fark yoktur. Sadece müracaat sonrası hak sağladığında verilmesi gereken belgeler de farklar vardır.

Maden İşletme İzni Nedir ?

Madencilik faaliyetleri İzin Yönetmeliğinin 9. Maddesinde belirtildiği gibi işletme ruhsatının düzenlenmesine müteakip üretime başlanılması için 3 ay içerisinde (Çevre İl Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü, İl Özel İdaresi) resmi kurumlara izin başvurularının yapılması ve sonuçlandırılması hizmetidir. 
İzinler için müracaat
Madde 9 - (Değişik fıkra: 21/03/2007 - 2007/11932 S.Yön./3. md.) Maden ruhsat sahibi, işletme ruhsatı veya sertifikasını aldıktan sonra, izin için ilgili bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına üç ay içinde müracaat etmek zorundadır. Maden ruhsat sahibinin izin için ilgili bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına üç ay içinde müracaat etmemesi halinde yatırılan teminat irat kaydedilerek Kanunun 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında işlemler devam ettirilir.

Maden ruhsat sahibi, çevresel etki değerlendirmesi uygulanacak projelere tabi olması durumunda ruhsatın yürürlük tarihinden itibaren üç ay içinde Çevre ve Orman Bakanlığına müracaat ederek format almak zorundadır. Maden ruhsat sahibi formatın alınış tarihinden itibaren çevresel etki değerlendirmesi raporunu Çevre ve Orman Bakanlığına bir yıl içinde sunmakla yükümlüdür.
Maden ruhsat sahibinin seçme, eleme kriterleri uygulanacak projelere tabi olması durumunda ise, Proje Tanıtım Dosyasını hazırlayarak ruhsatın yürürlük tarihinden itibaren üç ay içinde Çevre ve Orman Bakanlığı ve/veya valiliğe müracaat eder. Bu işlemlerin başlama tarihi, maden ruhsat sahibinin çevresel etki değerlendirmesi raporunu Çevre ve Orman Bakanlığına, Proje Tanıtım Dosyasını Çevre ve Orman Bakanlığı ve/veya valiliğe verdiği tarihtir. Diğer izinlerin alınması ile ilgili işlemler bu süreç içinde yürütülür. Bu işlemlerin başlatılması için "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu veya Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir kararının alınması gerekmez. Çevresel etki değerlendirmesi işlemleri Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından, diğer izinlere ilişkin işlemler de ilgili bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca çevresel etki değerlendirmesi sürecinde, en geç üç ay içinde bitirilir.
(Değişik fıkra: 21/03/2007 - 2007/11932 S.Yön./3. md.) Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu veya Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir kararı ve gerekli diğer izinlerin alınmasından itibaren yedi gün içinde işletme izni verilir. Bu izin ile maden ruhsat sahibi, ruhsat alanı içinde projesi kapsamında faaliyetlerini sürdürür.
(Ek fıkra: 21/03/2007 - 2007/11932 S.Yön./3. md.) Maden ruhsat sahibi, çevresel etki değerlendirmesi prosedürü dışındaki maden projeleri için, üretim faaliyetlerine başlamadan önce, bu Yönetmelikte belirtilen izinlerin alınması için işletme ruhsatı veya sertifikasının yürürlük tarihinden itibaren üç ay içinde gerekli belgelerle birlikte ilgili bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına müracaat eder. Maden ruhsat sahibinin izin için ilgili bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarından herhangi birine üç ay içinde müracaat etmemesi halinde yatırılan teminat irat kaydedilerek Kanunun 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında işlemler devam ettirilir. 
(Ek fıkra: 21/03/2007 - 2007/11932 S.Yön./3. md.) İşyeri açma ve çalışma ruhsatı dışındaki izinlerin alınmasını müteakip işletme izni düzenlenir. 5/6/2004 tarihinden önce alınmış işletme ruhsatlarının temdit işlemlerinde, gerekli izinler işletme izni düzenlendikten sonra alınır.

Orman İzni Müracaat Belgeleri

ORMAN KANUNUNUN 17/3 ÜNCÜ MADDESİNE GÖRE VERİLECEK İZİNLER

6831 sayılı Orman Kanununun 17/3 üncü maddesi gereğince; orman sayılan alanlarda "kamu yararı ve zaruret olması" halinde; Savunma, ulaşım, enerji, haberleşme, su, atık su, petrol, doğalgaz, altyapı, katı atık bertaraf ve düzenli depolama tesislerinin; baraj, gölet, sokak hayvanları bakımevi ve mezarlıkların; Devlete ait sağlık, eğitim ve spor tesislerinin ve bunlarla ilgili her türlü yer ve binaya, ayrıca 19/4/2012 tarihli ve 6292 sayılı Kanunla 6831 sayılı Orman Kanununun Ek 9 uncu maddesine eklenen üçüncü fıkra gereğince gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri ya da vakıflar tarafından kurulan yükseköğretim kurumları hariç olmak üzere; yükseköğretim kurumlarına eğitim ve araştırma maksatlı tesisler yapılması için bu Kanunun 17 nci maddesinin 
üçüncü fıkrası esaslarına göre orman sayılan alanlardan bedelli izin verilebilir. Ayrıca, izin verilen bu alan içinde izin sahibi yükseköğretim kurumuna veya Yüksek Öğrenim Kredi ve 
Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne yurt yapılması maksadıyla bedelli izin verilebilmektedir. Söz konusu Kanun maddesince verilecek izinlere ilişkin iş ve işlemler 15/9/2011 tarihli ve 28055 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Orman Kanununun 17 ve 18 inci Maddelerinin Uygulama Yönetmeliği” hükümlerine göre yürütülmektedir. Buna göre orman sayılan alanlardan izin verilmesi istisnai bir hüküm olup verilecek izinlerde aranacak başlıca şart “kamu yararı ve zaruret olması” dır. Kanunda izin verilebileceği sıralanmış olanlardan eğitim, sağlık ve spor tesislerinin 
yalnızca Devletçe yapılması halinde izne konu edilebileceği açıkça belirtilmiştir. 6831 sayılı Orman Kanununun Ek 9 uncu maddesi gereğince Kamu Kurum ve Kuruluşu olan Spor Genel 
Müdürlüğünce yapılacak spor tesislerine de izin verilebileceği ayrıca düzenlenmiştir. Devlet idareleri; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri olup bu idareler 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ekli (I) sayılı cetvelinde listelenmiştir.

Genel bütçe kapsamı dışında yer alan idareleri ise Kamu Kurum ve Kuruluşu olarak tanımlanmaktadır.
Talep sahibi izin talep edilen yerin ilini, ilçesini, köyünü, mevkiini ve yüzölçümünü belirten yazılarına,
a) 1/25000 ölçekli harita veya krokisini,
b) Meşcere haritasını,
c) 1/1000 veya uygun ölçekli vaziyet planını,
ç) Orman kadastro haritasını,
d) Koordinat özet çizelgesini,
dört takım ekleyerek ÖN İZİN için,2
Bu belgelere ilave olarak;
a) Bina tesislerine ait avan projesini,
b) 1/1000 veya uygun ölçekli ağaç röleve planını,
c) 1/1000 ölçekli mevzii imar planını,
ç) İlgili kanunlar uyarınca alınması gereken ÇED, sit, su tahsis, lisans ve benzeri belge, görüş, karar veya muvafakatı,
d) Talep edilen sahada yapılacak tesislerin, metraj cetveli ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ilgili Devlet idareleri veya kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenecek cari yıl birim fiyatlarına veya proforma faturalarına göre hazırlanmış keşif özetlerini,ekleyerek doğrudan KESİN İZİN için müracaat ederler. Orman sayılan alanlarda yapılan izin müracaatları öncelikle Bölge Müdürlüğünce evrak üzerinde incelenir, eksik veya yanlış evrak varsa müracaat sahibine bildirilir. Belgeler tamamlanıncaya kadar talep değerlendirmeye alınmaz. Evrakın tam olması halinde heyet tarafından arazi üzerinde gerekli incelemeler yapılarak, tesislerin Devlet ormanlarında yapılmasında kamu yararı ve zaruret olup olmadığı hususunu da içeren ön veya kesin izin raporu düzenlenir.
Ön izin raporu düzenlenenlerden uygun görülenlere Bakanlıkça yirmi dört aya kadar ön izin verilebilir. Kesin izin raporu düzenlenenlerden uygun görülenlere Bakanlıkça kırk dokuz yıla kadar kesin izin verilebilir. Verilen izin ilgiliye tebliğ edilir. Bir ay içinde taahhüt senedi, bedeller ve teminat alınır. Aksi halde verilen izin resen iptal edilir. İptal işlemi ilgiliye tebliğ edilir.Yapılan izin müracaatları öncelikle evrak üzerinde değerlendirildikten sonra oluşturulan komisyon marifetiyle mahallinde incelenerek formatına uygun izin raporu tanzim edilir.Rapor ekinde; talep dilekçesi, bölge müdürlüğünce onaylı 1/1000 ölçekli vaziyet planı, 1/25000 ölçekli harita, Orman Mühendisleri Odasınca onaylı varsa orman kadastro haritası ile renklendirilmiş meşçere haritası, memleket nirengisine bağlı yersel ölçü yapıldığına dair ölçü ve hesap cetvelleri, talep sahasının koordinatları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ve ilgili kurumların ait olduğu yılı birim fiyatları veya proforma faturalara göre hazırlanmış Makine İkmal Şube Müdürlüğünce onaylı metraj ve keşif özetleri, imar gerektiren bina tesislerinde ilgili birimlerce onaylı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile bölge müdürlüğünce ve Orman Mühendisleri Odasınca onaylı ağaç röleve planı,Ayrıca diğer Kanunlar uyarınca alınması gereken görüş, belge ve muvafakat (ÇED, sit, su tahsis, üretim lisansı, katı atık bertaraf izinlerinde İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünce onaylı uygulama projesi ve vaziyet planı) yer alır. Orman kadastrosu yapılmayan yerlerde öncelikle bu yerlerin orman sayılan yerlerden olup olmadığına karar verilmelidir. Mülkiyeti konusunda uyuşmazlık bulunması nedeniyle mahkemeye intikal etmiş yerlerde dava sonucuna kadar izin verilmez. Ancak ilgili birimlerce izne konu projenin yapılmasına ilişkin kamulaştırma maksadıyla kamu yararı kararı alınması halinde; mahkeme kararına göre ihtilaflı yerin orman sınırları dışında kalması durumunda, talep sahibinden, kamulaştırmadan doğacak bedellerin ödeneceğine ve her türlü sorumluluğun yerine getirileceğine dair taahhüt senedi alınarak izin verilebilmekte olup mahkeme neticesinde ihtilaflı yerin orman sınırları dışında kalması halinde verilen izin iptal edilmektedir. Ancak teminat faizsiz olarak iade edilirken alınan bedeller iade edilmez.

Ön İzin;

Ön izinlerde bir defaya mahsus ön izin bedeli alınır. Süre uzatmalarında bedel alınmaz. Ön izinlerde, izin alanının metre karesi ile o yılın yapraklı ormanlar için belirlenen ağaçlandırma 
birim metrekare bedelinin 1/10’u ile çarpımı sonucu bulunacak bedel ön izin bedeli olarak bir defaya mahsus alınır, süre uzatmalarında bedel alınmaz. Devlet İdareleri ile kamu kurum ve 
kuruluşlarından ön izin süresi içinde herhangi bir bedel alınmaz.Ön izin süresi içinde saha teslimi yapılmaz ve hiçbir inşaat faaliyetine müsaade edilmez. Ön izin devredilemez. Harp, deprem, sel, yangın, toprak kayması gibi mücbir sebepler ile kendi kusuru dışındaki sebepler nedeniyle istenen belgelerin tamamlanamadığının bildirilmesi halinde veya uygun görülecek hallerde, ön izin sahibine ek süre verilebilir. Ön izin süresi uzatmalar dahil toplam 36 ayı geçemez. Ancak nükleer tesisler için 60 aya kadar ön izin süresi uzatılabilir.

Kesin İzin;

Verilen izinler maksadı dışında kullanılamaz. Kesin izin; taahhüt senedi hükümlerine ve sürelerine bağlı kalmak kaydıyla talep edilmesi halinde Bakanlıkça devir edilebilir. Devir alanın, devir eden adına olan ruhsat, lisans, tahsis belgesinin devrini alması, taahhüt senedi ve teminat vermesi zorunludur. Aksi halde devir edenin orman idaresine karşı sorumlulukları aynen devam eder.
Kesin izin süresi izin sahibinin talebi halinde uzatılabilir. Kesin izin süresi, uzatmalar dahil toplam 49 yılı geçemez. Ancak izin amaç ve şartlarına uygun olarak faaliyet gösteren hak 
sahiplerinin izin süreleri; yer, bina ve tesislerin rayiç değeri üzerinden belirlenecek yıllık bedelle doksan dokuz yıla kadar uzatılabilir. Tesislerin orman idaresine devir işlemleri bu süre sonunda 
yapılır. İzin süresinin dolması, izin sahibinin vazgeçmesi, bu Yönetmelik ve taahhüt senedi hükümlerine aykırı davranılması halinde ise kesin izin iptal edilerek sona erer. İptal işlemi ilgiliye tebliğ edilir. İznin herhangi bir şekilde sona ermesi halinde; sahalar orman idaresince teslim alınır. İzin sahaları takvim yılı içinde en az bir defa heyetçe kontrolü yapılarak tutanak tanzim edilir.

Maden Arama Ruhsatı Almak İçin Müracaat Ettikten Sonra Ne Yapmalıyım ?

Öncelikle ruhsat alınmak istenilen alanın koordinatlarının ve paftasının belirlenmelidir

Maden Arama Ruhsatı / Sertifikası İçin Kimler Müracaat Edebilir

Maden hakları, medeni hakları kullanmaya ehil T.C. vatandaşlarına, madencilik yapabileceği statüsünde yazılı Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliği haiz şirketlere, bu hususta yetkisi bulunan kamu iktisadi teşebbüsleri ile müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ile diğer kamu kurum, kuruluş ve idarelerine mali yeterliliği bulunanlar verilir. Maden hakları gerçek veya tüzel tek kişi adına verilir.

Maden Ruhsat / Sertifika Müracaat Sayısında Sınırlama Var Mıdır ?

Müracaat sayısında sınırlama yoktur. Mali Yeterliliğe göre istenilen sayıda müracaatta bulunulabilir.

VI. Grup Denizlere Yapılan Ruhsat Müracaatlar Nasıl Yapılır ?

Denizlerde yapılan Kokolit-Sapropel ve Hidrojen Sülfür ile ilgili arama ruhsatı müracaatları maden ismi belirtilerek yapılır. Maden ismi belirtilmeyen müracaatlar bu madenlere hak sağlamaz.

Maden Ruhsat Grupları Ve Alanları Nelerdir ?

I (b) Grubu madenler 50 hektarı, II. (a) ve II. (b) Grubu madenler 100, III. Grup madenler 500, IV. Grup madenler 2.000, VI. Grup madenler 5.000 hektarı, V. Grup madenler 1.000 hektarı, tamamı denizlere yapılan III., IV. ve VI. Grup ruhsat 50.000 hektardır.

Verilen Sürede Eksik Ruhsat Harç ve Teminatı Yatırılırsa Müracaat Kabul Edilir Mi ?

İki Aylık Sürenin Sonunda Güncel Birim Fiyatlardan Eksik Ruhsat Harç ve Teminatı Yatırılırsa Müracaat Kabul Edilir Mi ?

Müracaat günüden itibaren iki aylık süre içerisinde harç ve teminattaki eksiklik farkları tamamlanabilir. İki aylık sürenin sonunda harç ve teminattaki eksiklik farklarının tamamlanması halinde müracaat iptal edilir. Bununla birlikte iki aylık süre içerisinde harç ve teminatın tam olarak yatırılmasına rağmen bu süre içerisinde Genel Müdürlüğümüze dekontların verilmemesi halinde de müracaat iptal edilir.

Arama Ruhsatı / Sertifika Talep Harcı Nerelere Yatırılır ?

Arama ruhsatı/sertifika talep harcı vergi dairelerine, ya da Genel Müdürlüğümüzde bulunan banka şubesine yatırılır. Banka dekontu ve daha önceden doldurulmuş bulunan üç adet müracaat formu ile Genel Müdürlüğümüz İlk Müracaat Şubesi bünyesinde bulunan ilk müracaat birimine müracaat edilir.

Madencilik Arama Faaliyetleri Raporları

3213 Maden kanunun, 6592 sayılı MADEN KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 18-02- 2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

II-b grubu ve IV grup madenler dışındaki ruhsatlar ihale ile verilir. I. grup ve II- a, II-c grubu madenler için doğrudan işletme ruhsatı verilir. II-b grubu, III. Grup ve IV grup ruhsatlar arama ruhsatı, V grup ruhsatlar arama sertifikası ile aranır.

Bu kanunla birlikte arama ruhsatı almak isteyen tüzel ve gerçek kişiler, II-b, III ve IV grup ruhsatlarda talep ettikleri yıl için açıklanan mali yeterlilik evrakları ile birlikte vermek zorunda olduğu maden arama projesi içeriğinde; arama yapılacak sahanın seçiminden başlayıp, kaynak ve rezervin belirlenmesi, değerlendirilip sınıflandırılması, raporlama aşamasının sonuna kadar geçen tüm maden arama sürecini (ön arama, genel arama, detay arama) bir termin planı kapsamında belirtir. Talebin değerlendirilmesi sonucu arama ruhsatı düzenlenir. Arama ruhsatının düzenlenmesinden itibaren bir yıla kadar ön arama dönemidir. Ön arama süresi sonuna kadar, maden arama projesi ekinde verilen termin planında belirtilen faaliyetlerin tamamlandığını ve bu faaliyetlere ilişkin yatırım harcamalarını gösteren ön arama faaliyet raporunun verilmesi zorunludur. Yükümlülüğünü yerine getiren ruhsat sahipleri IV. Grup madenlerde iki yıl, II (b), III. ve V. Gruplarda bir yıl olmak üzere genel arama dönemine hak sağlar. Ruhsat sahibi, Genel arama dönemi süresi sonuna kadar maden arama projesi ekinde verilen termin planında belirtilen kaynak/rezerv raporuna ait bilgiler ve bu dönemde yapılan arama faaliyetlerine ilişkin yatırım harcamalarını da gösteren genel arama faaliyet raporunun vermek zorundadır. Ancak, IV. Grup dışındaki ruhsatlar, bu dönemin sonunda işletme ruhsat talebinde bulunmalıdır, işletme ruhsat talebinde bulunulmaması durumunda ruhsat iptal edilir. IV. Grup maden ruhsatları ise dört yıl detay arama dönemine hak sağlar. Detay arama dönemi sonunda görünür maden kaynağına ilişkin bilgileri ve bu dönemde yapılan arama faaliyetlerine ilişkin yatırım harcamalarını gösteren detay arama faaliyet raporunun verilmesi zorunludur.

IV-a grup maden ruhsatlarında detay arama dönemi sonuna kadar diğer grup maden ruhsatlarında ise genel arama dönemi sonuna kadar Genel Müdürlüğe verilen raporların ve yatırım harcama kalemlerine ait belgelerin uygun bulunmaması halinde veya arama ruhsat süresi sonuna kadar işletme ruhsat talebinde bulunulmaması durumunda ruhsat iptal edilir.

Arama dönemlerinin süresinden önce tamamlanması halinde dönem sonu beklenmeden sonraki aşamalara geçilebilir.

Sulak Alan Nedir

Sulak alanlar, yeryüzünün en zengin ve en üretken ekosistemlerini oluşturmaktadır. Bu alanlar yöre insanlarına ve ülkenin geneline geniş yelpazede hizmet veren oldukça karmaşık doğal sistemlerdir ve yeryüzündeki başka hiçbir ekosisteml karşılaştırılmayacak ölçüde işlev ve değerlere sahiptir.

Sulak alanlar, tropik ormanlardan sonra biyolojik çeşitliliğin en yüksek olduğu ekosistemlerdir. Pek çok tür ve çeşitteki canlılar için uygun beslenme, üreme ve barınma ortamı olan sulak alanlar, yalnız bulundukları ülkenin değil, tüm dünyanın doğal zenginlik müzeleri olarak kabul edilmektedir. Yakın çevresinde yaşayan halkın yaşamında önemli yer tutan, bölge ve ülke ekonomisine katkılar sağlayan sulak alanlar; doğal dengenin ve biyolojik çeşitliliğin korunması yönünden de diğer ekosistemler içinde önemli ve farklı bir yere sahiptirler.

İklim değişikliğinin insanlar ve yaban hayatı üzerinde etkileri artıkça sulak alanların hızla değişen koşullara uyum yeteneği vazgeçilmez bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla da dünya çapında sulak alanlara ve onların işlevlerine verilen değer üzerine araştırmaların artması doğaldır.

Gerekli bilgi ve detaylar için bize ulaşabilirsiniz;

Maden izinleri (Yetkili Tüzel Kişilik), Çev-Med Çevre olarak ÇED Raporu hazırlama (ÇED Belgesi alma), Çevre Danışmanlık ve Enerji Yatırım hizmetleri konusunda bakanlık tarafından yetkilendirilmiş bir firma olarak çözüm ortağınız olmakta olup, her türlü soru ve bilgilendirme için aşağıdaki irtibat numaramızdan bize ulaşabilirsiniz.

Maden Ruhsat Müracaat Sırasında Verilecek Ruhsat Harcı Nereye Yatırılır ?

ilk Müracaat sırasında yatırılması gereken harçlar Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler şubesine, ruhsat düzenlendikten sonraki yıllık ruhsat harçları ise bağlı olunan vergi dairesine yatırılacaktır.

Sulak Alan Faaliyeti Taahhütname

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ….BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ …… ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ'NE


…….. İli, ............... İlçesi, .................. Köyü ...............mevkiinde bulunan sahada ……….. faaliyeti (faaliyetin türü ve üretim miktarları) yapmak üzere, (ruhsat varsa ruhsat bilgileri yazılacak) tarafımıza verilecek izin belgesine istinaden; • Orman Bölge Müdürlüğü ve Maden İşleri Genel Müdürlüğü'nden gerekli izinler alınmadan üretim faaliyetlerinde bulunmayacağımızı, • ÇED Yönetmeliği gereğini yapacağıma, • Proje kapsamında sosyal tesisten kaynaklanacak evsel nitelikli katı atıkların 14.03.1991 tarihli ve 20814 sayılı "Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği" hükümleri gereği uygun çöp alanlarına dökülmesi sureti ile bertaraf edeceğimizi, • Proje kapsamında soysal tesisten kaynaklanacak sıvı atıkların bertarafının ise, söz konusu atık suları atık sulan depolamak için "Su Kirliliği Kontrolü Hakkında Yönetmelik"'e uygun inşa edilecek sızdırmaz fosseptik çukura depolanıp vidanjörle en yakın arıtma tesisine deşarj edilmesi yolu ile bertaraf edilmesi yolu ile bertaraf edileceği, • Kullanılacak iş makinelerinden kaynaklanacak makine yağı vb. atıkların alıcı ortamlara verilmeyeceğini, sızdırmaz kaplarda depolanarak atık yağ işleme tesislerine pazarlaması yolu ile bertaraf edileceğini, • Kullanılacak iş makinelerinden kaynaklanacak gürültü seviyesinin azaltılması için 4857 Sayılı İş Sağlığı Kanunu ve Gürültü Kontrol Yönetmeliği'nde belirtilen önlemlerin alınacağını, • Proje sahasındaki üretim faaliyetleri sırasında sürekli olarak meydana gelen tozların "Hava Kalite Koruma Yönetmeliği" 6. maddesinde belirtilen UVS ve KVS değerlerinin altında kalması için gerekli spreyleme çalışmalarının düzenli olarak yapılacağını ve söz konusu değerlerin aşılmayacağını ve Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliğinin Önlenmesi Yönetmeliliği hükümlerini uyulacağını, • Proje kapsamında gerçekleştirilecek üretim faaliyetleri sonucu oluşacak paşaların düzenli olarak ruhsat alanında proje sahası dahilinde toplanacağını, ruhsat ve proje kullanılabilir molozların depolanmadan işletmelere nakledileceğini; fazla biriken kullanılamayacak molozların depolama alanına nakledileceğini, • Sulak Alanlar Yönetmeliği hükümlerine uyacağıma ve bu yönetmelik gereği gereği sulak alanlara ve sulak alanları besleyen tüm sulara veya sisteme bağlantılı kuru derelere hiçbir surette arıtılmamış evsel ve endüstriyel atık su verilmeyeceğimizi, • Üretim faaliyetleri sonucunda sahada üretim çalışmalarının durdurularak sahanın terk edilmesinin planlanması halinde sahanın teknik imkanlar ölçüsünde rehabilite edileceği, • Müracaat edilen alan dışında faaliyet planlanması halinde ÇED yönetmeliği gereği müracaatta bulunacağımızı, • 2872 sayılı Çevre Kanunu'na ve bağlı yönetmeliklere uyacağımızı kabul ve taahhüt ederiz.

RUHSAT SAHİBİ Adres :

Gerekli bilgi ve detaylar için bize ulaşabilirsiniz;

Maden izinleri (Yetkili Tüzel Kişilik), Çev-Med Çevre olarak ÇED Raporu hazırlama (ÇED Belgesi alma), Çevre Danışmanlık ve Enerji Yatırım hizmetleri konusunda bakanlık tarafından yetkilendirilmiş bir firma olarak çözüm ortağınız olmakta olup, her türlü soru ve bilgilendirme için aşağıdaki irtibat numaramızdan bize ulaşabilirsiniz.

Doğaya Yeniden Kazandırma Planları ile ilgili Danıştay Kararı

Madencilik Faaliyetleri İle Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği kapsamına giren faaliyetlerde, (Kapsam: Orman sayılan alanlar dışındaki madencilik faaliyetleri, malzeme ve toprak temini için arazide yapılan kazılar, dökümler ve araziye bırakılan atıklar) işletmeci tarafından çalışmalara başlanmadan önce, bozulan doğal yapının yeniden düzenlenmesi, doğal dengenin kurulması ve alanın yeniden insanların ya da diğer canlıların güvenle yararlanabileceği hale getirmesini sağlayacak biçimde Doğaya Yeniden Kazandırma Planı hazırlanması gerekmektedir.

Ancak söz konusu Yönetmeliğin bazı maddelerinin iptali ve yürütmenin durdurulması talepli olarak Danıştay Başkanlığı nezdinde açılan davada, Danıştay 6. Dairesi Başkanlığı 2008/854 esas sayılı dosyada, 11.06.2008 tarihinde “orman alanlarının da Yönetmelik kapsamında olması gerektiği kararını alarak Yönetmeliğin 1 ve 2. maddelerin yürütülmesinin durdurulması” hükmünü vermiştir.

Bu durumda orman sayılan alanlar içerisinde yeralsın almasın, bütün madencilik faaliyetleri için Doğaya Yeniden Kazandırma Planı hazırlanması gerekmektedir. Madencilik Faaliyetleri ile Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği gereğince, Doğaya Yeniden Kazandırma Planlarının en geç 14.12.2008 tarihine kadar İl Çevre ve Orman Müdürlüklerine sunulması gerekmektedir. Söz konusu süre sonunda Doğaya Yeniden Kazandırma Planlarını sunmayan işletme sahiplerine, 2872 sayılı Çevre Kanununun 20. maddesinin (g) bendine istinaden 6.993 YTL idari nitelikte para cezası uygulanacaktır.

Maden ruhsat harçları ne zaman ödenir?

Çevre Uyum Teminatı yıllık işletme ruhsat harç bedeli kadar her yıl Haziran ayının son günü mesai bitimine kadar yatırılır.

Maden Ruhsat Müracaat Sırasında Verilecek Ruhsat Harcı Nereye Yatırılır ?

ilk Müracaat sırasında yatırılması gereken harçlar Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler şubesine, ruhsat düzenlendikten sonraki yıllık ruhsat harçları ise bağlı olunan vergi dairesine yatırılacaktır.

Atık Depolama Tesisi Tasarımı - Atık Barajı Uygulama Projeleri

Madenlerin işleme tabi tutulması sonucunda ortaya çıkan atıkların üretiminden nihai bertarafına kadar çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde yönetilmesini sağlayan mühendislik yapıları, Atık Depolama Tesisleridir. Bu mühendislik yapısı, maden atıkları ve/veya atık suyun tasarlanan alan içerisinde tutularak doğayla etkileşimini imkânsızlaştırmayı amaçlamaktadır.

Bir tesisin en hassas yapılarından olan Atık Depolama Tesisleri, bölgenin depremselliği, meteorolojisi, hidrolojik ve hidrojeolojik özellikleri, jeolojik ve jeoteknik parametreleri göz önünde bulundurularak tasarımlanmaktadır. Aksi takdirde, sızıntı, kaçak ve taşmalar, gövde duraysızlık problemleri, büyük ölçekli kirlilik sorunları ile çevre ve halk ciddi bir tehditle karşı karşıya kalmaktadır.

• Halihazır Çalışmaları,
• Jeolojik ve Jeoteknik Hizmetler,
• Hidrolojik ve Hidrojeolojik Etüdler,
• Deprem Risk Analizleri,
• Baraj Yeri Seçimi ve 3B Tasarımları,
• Baraj Yardımcı Yapı Tasarımları (Kuşaklama Kanalları, Yeraltı Suları Koruma Yapıları, Çöktürme Havuzları, Sızdırmazlık Sistemleri)

Doğaya Yeniden Kazandırma Planları Orman Alanları İçin Süre Uzatılması

“Madencilik Faaliyetleri İle Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği” 14.12.2007 tarih ve 26730 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmeliğin 1. ve 2. maddelerinin yürütmesi durdurularak orman sayılan alanlarda da bu yönetmelik hükümlerine dahil edilmiştir. Orman Genel Müdürlüğü’ne verilmiş olan rehabilitasyon projeleri geçerli olup, onaylanan rehabilitasyon projelerinin bir örneği İl Çevre ve Orman Müdürlüklerine sunulması halinde Madencilik Faaliyetleri İle Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği gereği olarak hazırlanacak olan Doğaya Yeniden Kazandırma Planı Olarak kabul edilecektir. Özel Kanunlar çerçevesinde korunan mera, tarım vb. gibi alanlarda yapılan madencilik faaliyetleri sonucunda bozulan alanda Madencilik Faaliyetleri İle Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği gereği yapılacak olan planlar ilgili Bakanlık ile faaliyet sahibi arazinin eski haline dönüştürülmesi ile ilgili olarak yapılan protokol sözleşme doğaya yeniden kazandırma planı olarak kabul edilecektir.

Doğaya Kazandırma Planına İlişkin Esaslar Nelerdir

Madencilik ve diğer kazı faaliyetleri sonucunda bozulan alanların doğaya yeniden kazandırılması amacı ile yapılacak çalışmalara ilişkin esaslar:

a) Doğaya yeniden kazandırma çalışmaları için hazırlanan veya bu amaçla seçilen projenin uygulanması sonucunda ortaya çıkacak yapının veya oluşan yeni alanın kullanımında, yerel yönetim ve çevre koşullarına uyum sağlanır ve tüm canlılar için güvenli bir ortam oluşturulur.

b) Madencilik faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan atıkların depolandığı alanlarda; depolanan malzemenin düzenlenmesi, duraylılığın sağlanması, peyzaj ve iyileştirme işlemleri tamamlanır. Bu

depolama alanlarında doğaya yeniden kazandırma çalışmaları, doğal ya da gerekli tıraşlama veya dolgu ile şekillendirilmiş ortam ve malzeme üzerinde yapılır.

c) Şev açıları, kademe ve basamak boyutları uzun-süreli duraylılık dikkate alınarak hesaplanır. Tasarım hesapları, güvenlik katsayısı dikkate alınarak yapılır ve belirlenen şev açıları ve geometrisi, teknik sınır değerlerle uyumlu olur. Zorunlu olmadıkça bütün şev yüzeyleri, dayanma duvarı ile tutulmaksızın doğal hali ile duraylı olacak şekilde düzenlenir.

ç) Basamaklar arası şev açısı 30 dereceden büyük olamaz.

d) İnsanların dolaşımına açılan alanlarda 3 metreden yüksek kademe ve 5 metreden dar basamak bulunmaz. Tüm kademeler yeterli güvenlik önlemleri ile donatılmış ve birbirleri ile yaya olarak ulaşılır biçimde bağlantılandırılır.

e) Doğaya yeniden kazandırma çalışmaları yapılan alanın öncelikle jeolojik-jeoteknik etüt raporları hazırlatılarak arazi kullanım özellikleri belirlenir. Bu kapsamda işletme sonucu oluşturulacak yeni morfolojisi göz önüne alınarak jeolojik-jeoteknik parametrelere dayalı duraylılık ve/veya kinematik analizleri yapılarak jeolojik risklere karşı duraylılık sağlayıcı mühendislik önlemleri alınır.

f) Yeraltı işletmelerinin neden olduğu ya da olması beklenen tasman etki alanlarında, herhangi bir yapılaşmaya izin verilmez. Bu alanlarda çökmenin etkilerinin önemsenmeyecek boyutlara indiği uzmanlarca hazırlanacak jeolojik-jeoteknik etüt raporları ile saptandıktan sonra Afet İşleri Genel Müdürlüğünün onayı alınarak sınırlama kaldırılır.

g) Yeraltı işlemlerinin neden olabileceği ve jeolojik-jeoteknik etüt sonucunda jeolojik risk oluşturmadığı belirlenen yüzey yarıkları yaban hayatına zarar vermeyecek şekilde sürekli denetim altında bulundurulur.

ğ) Arazinin yeniden düzenlenmesi aşamasında, faaliyet sırasında oluşan boşluklardan doldurulabilecek olanlar jeolojik-jeoteknik etüt sonucunda uygunluğuna karar verilen malzeme ile doldurulur; doldurulan alanlar tesviye edilir. Bu aşamadan sonra, arazinin duraylılığı sağlanır ve peyzaj çalışmaları gerçekleştirilerek arazi faaliyet sonrası kullanım için hazırlanır.

h) Arazinin iyileştirilmesi aşamasında uygun olan sahalar bitkilendirilir. Kısmen ya da tümü ile tarım alanı kazanma, ağaçlandırma veya benzeri türde bitki örtüsü ile kaplanması öngörülen projelerde, faaliyet alanı doğal yapısına uygun olan bitkilerin bulundurulması önerilir. Bu projelerde iyileştirilen veya taşınan toprağın su ve rüzgârla aşınma ve dağılmaya karşı gerekli önlemler alınır.

ı) Alan sınırlaması olmaksızın, stoklama amacı ile kullanılan alanlarda sürekli ya da geçici olarak bulundurulan pasa veya cevherlerin tozlanmaları, su ve hava akımlarına bağlı olarak dağılmaları nedeniyle çevreyi etkilememeleri için işletmeci tarafından alınacak önlemler Doğaya Yeniden Planları kapsamında belirtilir.

i) Doğaya yeniden kazandırma çalışmaları yapılan alanlarda yaptırılacak jeolojik-jeoteknik etütler kapsamında jeomorfolojik öğeler olan topoğrafik eğim, yamaç yönelimleri, yüzeysel doğal drenaj ağı, obruklar, çığ yatakları, hidrolojik ve hidrojeolojik özellikler belirlenir ve bu veriler ışığında faaliyet alanı çevresi yüzeyden akan veya yağışlar sonrasında akması olası su akışı açısından yeterince güvenli hale getirilir. Yörenin en yoğun yağış koşullarında da su yolları, çevre doğal drenaj sistemi yeterli olacak şekilde planlanır ve alan çevresindeki su toplama ve akma kanalları, özellikle insanların sürekli bulunacağı ortamın, doğal yüzeyin alt kotlarında kalacak şekilde projelendirildiği düzenlemelerde, çukur alanın su baskınına uğraması olasılığına karşı yeterli önlemler alınır. En yoğun yağış akışı, yöre için elde edilebilen 15 dakikalık maksimum yağış üzerinden hesaplanır. Özellikle çukur yapıda olduğu için doğal drenaj olanağı bulunmayan alanlarda insanlar tarafından kullanılması öngörülen tesislerde yeterli su toplama kanalı, havuz ve su tahliye sistemi kurularak atılan suyun ulaşacağı ana su gideri ile bağlantısının sürekli açık olması sağlanır. Faaliyet sonrası arazi kullanımı kapsamında, süs ya da yüzme havuzu, gölet, balık çiftliği ve benzeri tesislerin planlanması durumunda ilgili yasal hükümler esas alınır. Özellikle kil ve killi malzemenin bulunduğu alanlarda göl yapımını öngören projelerde arazi oturma veya kaymalarına neden olmayacak gerekli teknik önlemler alınır.

j) Dik ve yüksek şevlerle çevrili geniş ve düzgün taban yüzeyleri bulunan taşocağı ve bu yöntemle çalışmış maden işletmesi alanlarının düzenlenmesinde, öncelikle işletme döneminden kalma
patlatmalarla oluşmuş yarıklar için gerekli çalışmalar yapılır ve gereken önlemler alınır. Bu kapsamda gerektiğinde şev eğimlerinin azaltılması, basamak genişliklerinin de yeterince arttırılması ile uzun süreli duraylılık açısından güvenli ortamın sağlanması zorunludur. Kullanımı sona ermiş ve doğaya yeniden kazandırma çalışmaları yapılmış taşocaklarının yeniden taşocağı olarak kullanılması halinde, yeni proje için hazırlanacak olan doğaya yeniden kazandırma çalışmaları eski sahanın etkilenen kısımlarının doğaya yeniden kazandırma çalışmalarını da kapsar.

k) Yüzeyden alt kotlara doğru daralarak gelişen çukur şeklindeki kazı alanlarının yeniden düzenlenmesi ve yapısal duraylılığının sağlanması projelerinde, oluşan çukurun şev duraylılığı kesin olarak sağlanmadıkça doğaya yeniden kazandırmayla ilgili diğer işlemlerden hiçbiri yapılamaz. Kayaçların türüne ve çukur derinliğine bağlı olarak ortaya çıkabilen taban yükselmesi veya yüzey oynamalarının saptanması durumunda, bu hareketliliğin kesin olarak durması sağlanıncaya kadar düzenli taban dolgusu yapılması veya hareketliliği önleyici başka bir önlem alınması zorunludur. Bu tür arazilerin düzenlenmesinde şev açıları ile kademe ve basamak boyutlandırmaları uygulanır değerlere göre yeniden ve yerinde belirlenir. Oluşan ocak çukurları Doğaya Yeniden Kazandırma Planı kapsamında su veya toprak ile doldurulabilir. Tamamen geriye doldurmanın teknik ve ekonomik olarak mümkün olmadığı durumlarda kısmen dolgu yapıldıktan sonra şevler uygun bir tasarıma göre boyutlandırılır ve ağaçlandırılır. Hareketli veya bu yönde potansiyeli olan araziler için ağaçlandırma öngören projeler öncelikli olarak değerlendirmeye alınır.

l) Yığınların üst tabakaları ve maden hafriyat yerlerinin duvarları, suyun yerçekimi ile drenajına imkân verecek eğime sahip ve aynı zamanda su erozyonuna karşı korunmayı sağlayıcı şekilde biçimlendirilir.

m) Zayıf zeminlerde, monolitik ve moloz taş formasyonlarında, kumlu ve ince taneli formasyonlarda ve yığın harmanlarında şev açısı tasarım hesaplarıyla belirlenir. Yapılan analizler ve sonuçları Doğaya Yeniden Kazandırma Planında ayrıntılı olarak yer alır.

n) Duvarlarda, tarımsal amaçla yararlanılacağı düşünülen kesimlerde eğim % 15'ten fazla olmaz. 10 metreden yüksek duvarlarda her 6-10 metre yatay aralıkta saptırma hendeğine sahip olur. Bunlar yığınlara doğru % 5 - % 10 eğimindeki eşyükselti çizgilerine paralel olur.

o) Cevher stok sahalarında yangına, kundaklamaya veya kendiliğinden yanmaya karşı tedbir alınır.

Maden Ruhsat Müraacaatında Teminat Nasıl Hesaplanır ve Nereye Yatırılır ?

Ruhsat alanı ile yıllık ruhsat harcının (%1) çarpılarak bulunur. Hesaplama sonucu ortaya çıkan miktar yıllık ruhsat harcından az olamaz. Teminat Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler şubesinde
açılan 00158007287989343 no’lu hesaba yatırılır.

Deşarj İznine Tabi Olan İşletmeler - Kimler Deşarj İzni Almalı

2872 sayılı Çevre Kanununa istinaden çıkarılan ve 31.12.2004 tarih ve 25682 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinin 26. maddesinin (e) bendi gereğince; Gerçek veya tüzel kişiler, faaliyet türlerine göre, alıcı su ortamlarına verdikleri atıksular için, Tablo 5 ten Tablo 21 e kadar konulan deşarj standartlarını sağlamakla yükümlüdürler. 

Bu kapsamda;

1- Üretimi sırasında atıksu oluşumuna neden olan ve bu atıksularını herhangi bir alıcı ortama ( göl, deniz, akarsu, dere yatağı vb.) veya sistemli bir şekilde yeraltına boşaltan işletmelerin, 

2- Üretimi sırasında atıksu oluşmamasına rağmen, işletmede çalışan personel sayısı 84 kişinin üzerinde olan ve çalışan personelden kaynaklanan evsel nitelikli atıksularını herhangi bir alıcı ortama ( göl, deniz, akarsu, dere yatağı vb.) veya sistemli bir şekilde yeraltına boşaltan işletmelerin, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’nde Tablo 5'ten Tablo 21'e kadar konulan deşarj standartlarını sağlayacak uygun arıtma tesisi kurması ve İl Çevre Müdürlüğü’nden Deşarj İzin Belgesi alması gerekmektedir.

Deşarj İzni Nasıl Alınır Deşarj İzni Alınması

u Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği esaslarına uymak şartı ile, alıcı su ortamlarına her türlü evsel ve/veya endüstriyel nitelikli atıksuların doğrudan deşarjı için idareden izin alınması mecburidir. Her atıksu deşarjı için Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde idarenin istediği çıkış suyu kalitesinin ve diğer şartların sağlanması gereklidir. 

Alıcı su ortamına her türlü atıksu deşarjı izni için mahalli çevre kurulunun uygun görüşü doğrultusunda mahallin en büyük mülki amirliği (....... Valiliği İl Çevre Müdürlüğü) yetkilidir. 

Atıksu deşarjı için İdare tarafından verilen izin beş yıl süre ile geçerlidir. Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde sektörler için bir sınıflama yapılmış ve bu sektörlerlerin herbiri için deşarj standartları getirilmiştir. 

Söz konusu Yönetmelikte belirlenen deşarj standartlarının sağlanabilmesi için işletmelerin, atıksularının debi ve kirlilik yüküne göre tespit edilecek uygun bir arıtma tesisi kurması gerekmektedir.

Maden Ruhsatı Ön İnceleme Raporu Hazırlarken Dikkat Edilen Hususlar Nelerdir ?

Aranacak madenin grubu ve cinsi açıkça belirtilmelidir. Madenin grubu ve adı belirtilmemiş ise müracaat reddedilir.

Doğaya Kazandırma Planlarının Sonuçlandırılması

(1) Doğaya Yeniden Kazandırma Planı faaliyet sahibince faaliyet alanında tüm işletme faaliyetleri tamamlandıktan sonraki iki yıl içinde son işlemler uygulanarak bitirilir. Doğaya Yeniden Kazandırma Planının, planına uygun olarak yapıldığı ve alanın faaliyet sonrası için öngörülen kullanım amacına uygun hale getirildiği, Mahalli Çevre Kurulunun onayı ile kesinlik kazanır.

(2) Faaliyetin kapatma işlemleri yerine getirildikten sonra faaliyet alanı planda öngörüldüğü şekli ile kullanıma açılır. Planına uygun olarak doğaya yeniden kazandırılan alan beş yıl müddetle amacına uygun olarak izlenir ve faaliyet sahibi tarafından terk edilir. Alanın kullanımı bir işletmeciye devredilmişse kullanımı işletmecinin sorumluluğunda olmak üzere, doğaya yeniden kazandırılmış şekli ile kullanılır ya da işletilir.

(3) Doğaya Yeniden Kazandırma Planı çalışmaları, planında öngörülen süreden önce, yeni bir işletmeciye devir olmaksızın herhangi bir şekilde sürekli olarak durdurulursa, durma nedenine bağlı

olmaksızın, kazı veya döküm yapılan bozulmuş arazilerin doğaya kazandırılması işleri, işin önemi ve ivedilik durumuna göre masrafları faaliyet sahibi tarafından karşılanmak üzere Doğaya Yeniden Kazanım Planında belirlenen önlemler faaliyet sahibince yerine getirilir. Bu tür alanların denetimi amacıyla yapılacak numune alma ve analiz giderleri faaliyet sahibince karşılanır.

Ülkemiz maden yatakları açısından zengin midir?

Bu yönüyle Türkiyemaden kaynakları açısından 132 ülke arasında üretim itibarıyla 28'inci, çeşitlilikte ise 10'uncu sırada yer alıyor. Ayrıca dünyada ticareti yapılan 90 çeşit madenden 77'si Türkiye'de bulunuyor. ... Türkiye'de ayrıca 1.9 milyar ton da blister bakır cevheri bulunuyor

Daimi nezaretçi ne demek?

daimi nezaretçi 4857 sayılı İş Kanununda belirtilen iş güvenliği uzmanı olabilme şartlarını sağlaması halinde, aynı işletmede iş güvenliği uzmanı olarak ta görev yapabilirler. Çalıştırılan işçi sayısı 300'den fazla ise ayrıca bir iş güvenliği uzmanı maden mühendisi görevlendirilir. DAİMİ NEZARETÇİ NEDİR?

Doğaya Yeniden Kazandırma Planı Hazırlanması - Doğaya Yeniden Kazandırma Nedir

Doğaya Yeniden Kazandırma Planı: Madencilik faaliyetleri, malzeme ve toprak temini için arazide yapılan kazılar, dökümler ve doğaya bırakılan atıklarla bozulan sahaların geriye düzenlenme, duraylılığı sağlama, düzeltme, üst toprağı serme, tohum ekme, fidan dikme, arazi yapısı uygun yerlerde rekreasyon alanları oluşturulması, bitkilendirme ve ağaçlandırma işlemlerinin tümünü içeren süreci tanımlayan plandır.

Madencilik Faaliyetleri İle Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği kapsamına giren faaliyetlerde, işletmeci tarafından çalışmalara başlanmadan önce, bozulan doğal yapının yeniden düzenlenmesi, doğal dengenin kurulması ve alanın yeniden insanların ya da diğer canlıların güvenle yararlanabileceği hale getirmesini sağlayacak biçimde Doğaya Yeniden

Kazandırma Planı hazırlanır.

Doğaya Yeniden Kazandırma Planı çalışmalarında, son arazi düzenlemesi için sahanın mümkün olduğu kadar faaliyet öncesindeki ekolojik durumuna ve eşyükseltilerine ulaştırılması hedeflenmelidir.

Mühendisin oda sicil belgesi yok ise maden arama projesi kabul edilir mi?

Projeyi imzalayan mühendisin oda sicil kayıt belgesi projeyle birlikte verilmesi zorunludur.

7 madde izinleri nelerdir?

Madde izinleri diye tabir edilen sahaya ait mülkiyet izinlerini alır. Bunlar CED (çevresel etki değerlendirme raporu), saha orman arazisi ise orman izinleri, saha mera arazisi ise mera tahsis işlemi, GSM ( gayri sıhhı müsesse izni) vb.. işlemleri yapılarak bu izinler alınır.

Maden İşleri Genel Müdürlüğü (Migem) İş Takipleri

İlk Müracaat ruhsat taban bedeli yatırılarak Maden İşleri Genel Müdürlüğüne (MİGEM) e yapılmaktadır.

  • Öncelikle müracaat yapılan alanın 6 derecelik koordinatları ve pafta adı belirlenmelidir.
  • Müracaat yapılacak alanın Yasada belirtilen alanı aşmadığına dikkat edilmelidir.
  • Müracaat yapılacak alanın MİGEM den boş olup olmadığı kontrol edilmelidir.
  • Müracaatın hak sağlayıp sağlamadığı MİGEM tarafından aynı gün bildirilir.
  • Müracaatların hak sağlaması halinde iki ay içinde ruhsat bedeli ve müracaat formunda
  • belirtilen evraklar ile ön inceleme raporu, maden arama projesi, mali yeterlik belgeleri,
  • Ruhsat bedelleri tamamlanarak ruhsat alımına hak kazanılır

Gerekli bilgi ve detaylar için bize ulaşabilirsiniz;

Maden izinleri (Yetkili Tüzel Kişilik), Çev-Med Çevre olarak ÇED Raporu hazırlama (ÇED Belgesi alma), Çevre Danışmanlık ve Enerji Yatırım hizmetleri konusunda bakanlık tarafından yetkilendirilmiş bir firma olarak çözüm ortağınız olmakta olup, her türlü soru ve bilgilendirme için aşağıdaki irtibat numaramızdan bize ulaşabilirsiniz.

MADENCİLİKTE İZİNLER

Maden işletme ruhsatının alınmasından itibaren, işletme faaliyetine başlayabilmek için, Yasa’nın 7. maddesinde belirtilen zorunlu izinlerin alınması gerekecektir. Temel üç izin ise, ÇED Belgesi, Mülkiyet İzni ile İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı’dır.  İzinlerin işletme ruhsatı alınmasından itibaren üç yıl içinde tamamlanmasının gerekmektedir.

Web Ortamında İnteraktif Ruhsat / Sertifika Müracaatında Bulunabilir Miyim ?

Bununla ilgili çalışmalar devam etmekte olup henüz hizmete girmemiştir. Çalışmalar tamamlandığında ilan edilecektir.

Ruhsat Müracaatı İçin Gerekli Evrakları Süresi İçinde Veremezsem Ne Olur ?

Müracaatınız iptal edilir ve müracaat edilen alan 60 gün sonunda herhangi bir işleme gerek kalmaksızın müracaat alanı aramalara yeniden açılır.

Doğaya Kazandırma Planı Aşamaları - Doğaya Kazandırma Planı Aşamaları Nelerdir

Doğaya Yeniden Kazandırma Planı aşağıdaki aşamalardan meydana gelir;

a) Faaliyet öncesi, faaliyet alanı ve çevresindeki flora, fauna tespiti, toprak, su, hava, doğal ve kültürel peyzaj değerleri, jeolojik koşulları, jeomorfolojik, hidrojeolojik, jeolojik risk, sosyo-ekonomik ve kültürel faktörler dikkate alınarak mevcut durumun ortaya konması,

b) Faaliyet sahasının fiziksel, kimyasal ve jeolojik duraylılığının sağlanması,

c) Faaliyet sahasının yeniden düzenlenmesi,

ç) Toprak, su ve hava yönetimi çalışmalarının gerçekleştirilmesi,

d) Peyzaj çalışmalarının gerçekleştirilmesi,

e) Faaliyet alanlarının iyileştirilmesi,

f) Faaliyet alanlarının kapatılması ve terk edilmesi,

g) İzleme ve denetim yöntemlerinin gerçekleştirilmesi.

Ruhsat / Serifika Müracaatlarda Pafta Sınırlamasını Aşan Müracaatlar İçin Ne Yapılır?

Pafta sınırlaması Karada 4 pafta -Denizlerde 8 pafta olup, aşan kısım için ayrı bir müracaat yapılmalıdır.