SORU - CEVAPMADEN MÜŞAVİRLİK ( YETKİLİ TÜZEL KİŞİ )


Maden Ruhsat Müracaat Sırasında Verilecek Ruhsat Harcı Nereye Yatırılır ?

ilk Müracaat sırasında yatırılması gereken harçlar Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler şubesine, ruhsat düzenlendikten sonraki yıllık ruhsat harçları ise bağlı olunan vergi dairesine yatırılacaktır.

Atık Depolama Tesisi Tasarımı - Atık Barajı Uygulama Projeleri

Madenlerin işleme tabi tutulması sonucunda ortaya çıkan atıkların üretiminden nihai bertarafına kadar çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde yönetilmesini sağlayan mühendislik yapıları, Atık Depolama Tesisleridir. Bu mühendislik yapısı, maden atıkları ve/veya atık suyun tasarlanan alan içerisinde tutularak doğayla etkileşimini imkânsızlaştırmayı amaçlamaktadır.

Bir tesisin en hassas yapılarından olan Atık Depolama Tesisleri, bölgenin depremselliği, meteorolojisi, hidrolojik ve hidrojeolojik özellikleri, jeolojik ve jeoteknik parametreleri göz önünde bulundurularak tasarımlanmaktadır. Aksi takdirde, sızıntı, kaçak ve taşmalar, gövde duraysızlık problemleri, büyük ölçekli kirlilik sorunları ile çevre ve halk ciddi bir tehditle karşı karşıya kalmaktadır.

• Halihazır Çalışmaları,
• Jeolojik ve Jeoteknik Hizmetler,
• Hidrolojik ve Hidrojeolojik Etüdler,
• Deprem Risk Analizleri,
• Baraj Yeri Seçimi ve 3B Tasarımları,
• Baraj Yardımcı Yapı Tasarımları (Kuşaklama Kanalları, Yeraltı Suları Koruma Yapıları, Çöktürme Havuzları, Sızdırmazlık Sistemleri)

Doğaya Yeniden Kazandırma Planları Orman Alanları İçin Süre Uzatılması

“Madencilik Faaliyetleri İle Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği” 14.12.2007 tarih ve 26730 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmeliğin 1. ve 2. maddelerinin yürütmesi durdurularak orman sayılan alanlarda da bu yönetmelik hükümlerine dahil edilmiştir. Orman Genel Müdürlüğü’ne verilmiş olan rehabilitasyon projeleri geçerli olup, onaylanan rehabilitasyon projelerinin bir örneği İl Çevre ve Orman Müdürlüklerine sunulması halinde Madencilik Faaliyetleri İle Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği gereği olarak hazırlanacak olan Doğaya Yeniden Kazandırma Planı Olarak kabul edilecektir. Özel Kanunlar çerçevesinde korunan mera, tarım vb. gibi alanlarda yapılan madencilik faaliyetleri sonucunda bozulan alanda Madencilik Faaliyetleri İle Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği gereği yapılacak olan planlar ilgili Bakanlık ile faaliyet sahibi arazinin eski haline dönüştürülmesi ile ilgili olarak yapılan protokol sözleşme doğaya yeniden kazandırma planı olarak kabul edilecektir.

Doğaya Kazandırma Planına İlişkin Esaslar Nelerdir

Madencilik ve diğer kazı faaliyetleri sonucunda bozulan alanların doğaya yeniden kazandırılması amacı ile yapılacak çalışmalara ilişkin esaslar:

a) Doğaya yeniden kazandırma çalışmaları için hazırlanan veya bu amaçla seçilen projenin uygulanması sonucunda ortaya çıkacak yapının veya oluşan yeni alanın kullanımında, yerel yönetim ve çevre koşullarına uyum sağlanır ve tüm canlılar için güvenli bir ortam oluşturulur.

b) Madencilik faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan atıkların depolandığı alanlarda; depolanan malzemenin düzenlenmesi, duraylılığın sağlanması, peyzaj ve iyileştirme işlemleri tamamlanır. Bu

depolama alanlarında doğaya yeniden kazandırma çalışmaları, doğal ya da gerekli tıraşlama veya dolgu ile şekillendirilmiş ortam ve malzeme üzerinde yapılır.

c) Şev açıları, kademe ve basamak boyutları uzun-süreli duraylılık dikkate alınarak hesaplanır. Tasarım hesapları, güvenlik katsayısı dikkate alınarak yapılır ve belirlenen şev açıları ve geometrisi, teknik sınır değerlerle uyumlu olur. Zorunlu olmadıkça bütün şev yüzeyleri, dayanma duvarı ile tutulmaksızın doğal hali ile duraylı olacak şekilde düzenlenir.

ç) Basamaklar arası şev açısı 30 dereceden büyük olamaz.

d) İnsanların dolaşımına açılan alanlarda 3 metreden yüksek kademe ve 5 metreden dar basamak bulunmaz. Tüm kademeler yeterli güvenlik önlemleri ile donatılmış ve birbirleri ile yaya olarak ulaşılır biçimde bağlantılandırılır.

e) Doğaya yeniden kazandırma çalışmaları yapılan alanın öncelikle jeolojik-jeoteknik etüt raporları hazırlatılarak arazi kullanım özellikleri belirlenir. Bu kapsamda işletme sonucu oluşturulacak yeni morfolojisi göz önüne alınarak jeolojik-jeoteknik parametrelere dayalı duraylılık ve/veya kinematik analizleri yapılarak jeolojik risklere karşı duraylılık sağlayıcı mühendislik önlemleri alınır.

f) Yeraltı işletmelerinin neden olduğu ya da olması beklenen tasman etki alanlarında, herhangi bir yapılaşmaya izin verilmez. Bu alanlarda çökmenin etkilerinin önemsenmeyecek boyutlara indiği uzmanlarca hazırlanacak jeolojik-jeoteknik etüt raporları ile saptandıktan sonra Afet İşleri Genel Müdürlüğünün onayı alınarak sınırlama kaldırılır.

g) Yeraltı işlemlerinin neden olabileceği ve jeolojik-jeoteknik etüt sonucunda jeolojik risk oluşturmadığı belirlenen yüzey yarıkları yaban hayatına zarar vermeyecek şekilde sürekli denetim altında bulundurulur.

ğ) Arazinin yeniden düzenlenmesi aşamasında, faaliyet sırasında oluşan boşluklardan doldurulabilecek olanlar jeolojik-jeoteknik etüt sonucunda uygunluğuna karar verilen malzeme ile doldurulur; doldurulan alanlar tesviye edilir. Bu aşamadan sonra, arazinin duraylılığı sağlanır ve peyzaj çalışmaları gerçekleştirilerek arazi faaliyet sonrası kullanım için hazırlanır.

h) Arazinin iyileştirilmesi aşamasında uygun olan sahalar bitkilendirilir. Kısmen ya da tümü ile tarım alanı kazanma, ağaçlandırma veya benzeri türde bitki örtüsü ile kaplanması öngörülen projelerde, faaliyet alanı doğal yapısına uygun olan bitkilerin bulundurulması önerilir. Bu projelerde iyileştirilen veya taşınan toprağın su ve rüzgârla aşınma ve dağılmaya karşı gerekli önlemler alınır.

ı) Alan sınırlaması olmaksızın, stoklama amacı ile kullanılan alanlarda sürekli ya da geçici olarak bulundurulan pasa veya cevherlerin tozlanmaları, su ve hava akımlarına bağlı olarak dağılmaları nedeniyle çevreyi etkilememeleri için işletmeci tarafından alınacak önlemler Doğaya Yeniden Planları kapsamında belirtilir.

i) Doğaya yeniden kazandırma çalışmaları yapılan alanlarda yaptırılacak jeolojik-jeoteknik etütler kapsamında jeomorfolojik öğeler olan topoğrafik eğim, yamaç yönelimleri, yüzeysel doğal drenaj ağı, obruklar, çığ yatakları, hidrolojik ve hidrojeolojik özellikler belirlenir ve bu veriler ışığında faaliyet alanı çevresi yüzeyden akan veya yağışlar sonrasında akması olası su akışı açısından yeterince güvenli hale getirilir. Yörenin en yoğun yağış koşullarında da su yolları, çevre doğal drenaj sistemi yeterli olacak şekilde planlanır ve alan çevresindeki su toplama ve akma kanalları, özellikle insanların sürekli bulunacağı ortamın, doğal yüzeyin alt kotlarında kalacak şekilde projelendirildiği düzenlemelerde, çukur alanın su baskınına uğraması olasılığına karşı yeterli önlemler alınır. En yoğun yağış akışı, yöre için elde edilebilen 15 dakikalık maksimum yağış üzerinden hesaplanır. Özellikle çukur yapıda olduğu için doğal drenaj olanağı bulunmayan alanlarda insanlar tarafından kullanılması öngörülen tesislerde yeterli su toplama kanalı, havuz ve su tahliye sistemi kurularak atılan suyun ulaşacağı ana su gideri ile bağlantısının sürekli açık olması sağlanır. Faaliyet sonrası arazi kullanımı kapsamında, süs ya da yüzme havuzu, gölet, balık çiftliği ve benzeri tesislerin planlanması durumunda ilgili yasal hükümler esas alınır. Özellikle kil ve killi malzemenin bulunduğu alanlarda göl yapımını öngören projelerde arazi oturma veya kaymalarına neden olmayacak gerekli teknik önlemler alınır.

j) Dik ve yüksek şevlerle çevrili geniş ve düzgün taban yüzeyleri bulunan taşocağı ve bu yöntemle çalışmış maden işletmesi alanlarının düzenlenmesinde, öncelikle işletme döneminden kalma
patlatmalarla oluşmuş yarıklar için gerekli çalışmalar yapılır ve gereken önlemler alınır. Bu kapsamda gerektiğinde şev eğimlerinin azaltılması, basamak genişliklerinin de yeterince arttırılması ile uzun süreli duraylılık açısından güvenli ortamın sağlanması zorunludur. Kullanımı sona ermiş ve doğaya yeniden kazandırma çalışmaları yapılmış taşocaklarının yeniden taşocağı olarak kullanılması halinde, yeni proje için hazırlanacak olan doğaya yeniden kazandırma çalışmaları eski sahanın etkilenen kısımlarının doğaya yeniden kazandırma çalışmalarını da kapsar.

k) Yüzeyden alt kotlara doğru daralarak gelişen çukur şeklindeki kazı alanlarının yeniden düzenlenmesi ve yapısal duraylılığının sağlanması projelerinde, oluşan çukurun şev duraylılığı kesin olarak sağlanmadıkça doğaya yeniden kazandırmayla ilgili diğer işlemlerden hiçbiri yapılamaz. Kayaçların türüne ve çukur derinliğine bağlı olarak ortaya çıkabilen taban yükselmesi veya yüzey oynamalarının saptanması durumunda, bu hareketliliğin kesin olarak durması sağlanıncaya kadar düzenli taban dolgusu yapılması veya hareketliliği önleyici başka bir önlem alınması zorunludur. Bu tür arazilerin düzenlenmesinde şev açıları ile kademe ve basamak boyutlandırmaları uygulanır değerlere göre yeniden ve yerinde belirlenir. Oluşan ocak çukurları Doğaya Yeniden Kazandırma Planı kapsamında su veya toprak ile doldurulabilir. Tamamen geriye doldurmanın teknik ve ekonomik olarak mümkün olmadığı durumlarda kısmen dolgu yapıldıktan sonra şevler uygun bir tasarıma göre boyutlandırılır ve ağaçlandırılır. Hareketli veya bu yönde potansiyeli olan araziler için ağaçlandırma öngören projeler öncelikli olarak değerlendirmeye alınır.

l) Yığınların üst tabakaları ve maden hafriyat yerlerinin duvarları, suyun yerçekimi ile drenajına imkân verecek eğime sahip ve aynı zamanda su erozyonuna karşı korunmayı sağlayıcı şekilde biçimlendirilir.

m) Zayıf zeminlerde, monolitik ve moloz taş formasyonlarında, kumlu ve ince taneli formasyonlarda ve yığın harmanlarında şev açısı tasarım hesaplarıyla belirlenir. Yapılan analizler ve sonuçları Doğaya Yeniden Kazandırma Planında ayrıntılı olarak yer alır.

n) Duvarlarda, tarımsal amaçla yararlanılacağı düşünülen kesimlerde eğim % 15'ten fazla olmaz. 10 metreden yüksek duvarlarda her 6-10 metre yatay aralıkta saptırma hendeğine sahip olur. Bunlar yığınlara doğru % 5 - % 10 eğimindeki eşyükselti çizgilerine paralel olur.

o) Cevher stok sahalarında yangına, kundaklamaya veya kendiliğinden yanmaya karşı tedbir alınır.

Maden Ruhsat Müraacaatında Teminat Nasıl Hesaplanır ve Nereye Yatırılır ?

Ruhsat alanı ile yıllık ruhsat harcının (%1) çarpılarak bulunur. Hesaplama sonucu ortaya çıkan miktar yıllık ruhsat harcından az olamaz. Teminat Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler şubesinde
açılan 00158007287989343 no’lu hesaba yatırılır.

Deşarj İznine Tabi Olan İşletmeler - Kimler Deşarj İzni Almalı

2872 sayılı Çevre Kanununa istinaden çıkarılan ve 31.12.2004 tarih ve 25682 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinin 26. maddesinin (e) bendi gereğince; Gerçek veya tüzel kişiler, faaliyet türlerine göre, alıcı su ortamlarına verdikleri atıksular için, Tablo 5 ten Tablo 21 e kadar konulan deşarj standartlarını sağlamakla yükümlüdürler. 

Bu kapsamda;

1- Üretimi sırasında atıksu oluşumuna neden olan ve bu atıksularını herhangi bir alıcı ortama ( göl, deniz, akarsu, dere yatağı vb.) veya sistemli bir şekilde yeraltına boşaltan işletmelerin, 

2- Üretimi sırasında atıksu oluşmamasına rağmen, işletmede çalışan personel sayısı 84 kişinin üzerinde olan ve çalışan personelden kaynaklanan evsel nitelikli atıksularını herhangi bir alıcı ortama ( göl, deniz, akarsu, dere yatağı vb.) veya sistemli bir şekilde yeraltına boşaltan işletmelerin, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’nde Tablo 5'ten Tablo 21'e kadar konulan deşarj standartlarını sağlayacak uygun arıtma tesisi kurması ve İl Çevre Müdürlüğü’nden Deşarj İzin Belgesi alması gerekmektedir.

Deşarj İzni Nasıl Alınır Deşarj İzni Alınması

u Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği esaslarına uymak şartı ile, alıcı su ortamlarına her türlü evsel ve/veya endüstriyel nitelikli atıksuların doğrudan deşarjı için idareden izin alınması mecburidir. Her atıksu deşarjı için Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde idarenin istediği çıkış suyu kalitesinin ve diğer şartların sağlanması gereklidir. 

Alıcı su ortamına her türlü atıksu deşarjı izni için mahalli çevre kurulunun uygun görüşü doğrultusunda mahallin en büyük mülki amirliği (....... Valiliği İl Çevre Müdürlüğü) yetkilidir. 

Atıksu deşarjı için İdare tarafından verilen izin beş yıl süre ile geçerlidir. Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde sektörler için bir sınıflama yapılmış ve bu sektörlerlerin herbiri için deşarj standartları getirilmiştir. 

Söz konusu Yönetmelikte belirlenen deşarj standartlarının sağlanabilmesi için işletmelerin, atıksularının debi ve kirlilik yüküne göre tespit edilecek uygun bir arıtma tesisi kurması gerekmektedir.

Maden Ruhsatı Ön İnceleme Raporu Hazırlarken Dikkat Edilen Hususlar Nelerdir ?

Aranacak madenin grubu ve cinsi açıkça belirtilmelidir. Madenin grubu ve adı belirtilmemiş ise müracaat reddedilir.

Doğaya Kazandırma Planlarının Sonuçlandırılması

(1) Doğaya Yeniden Kazandırma Planı faaliyet sahibince faaliyet alanında tüm işletme faaliyetleri tamamlandıktan sonraki iki yıl içinde son işlemler uygulanarak bitirilir. Doğaya Yeniden Kazandırma Planının, planına uygun olarak yapıldığı ve alanın faaliyet sonrası için öngörülen kullanım amacına uygun hale getirildiği, Mahalli Çevre Kurulunun onayı ile kesinlik kazanır.

(2) Faaliyetin kapatma işlemleri yerine getirildikten sonra faaliyet alanı planda öngörüldüğü şekli ile kullanıma açılır. Planına uygun olarak doğaya yeniden kazandırılan alan beş yıl müddetle amacına uygun olarak izlenir ve faaliyet sahibi tarafından terk edilir. Alanın kullanımı bir işletmeciye devredilmişse kullanımı işletmecinin sorumluluğunda olmak üzere, doğaya yeniden kazandırılmış şekli ile kullanılır ya da işletilir.

(3) Doğaya Yeniden Kazandırma Planı çalışmaları, planında öngörülen süreden önce, yeni bir işletmeciye devir olmaksızın herhangi bir şekilde sürekli olarak durdurulursa, durma nedenine bağlı

olmaksızın, kazı veya döküm yapılan bozulmuş arazilerin doğaya kazandırılması işleri, işin önemi ve ivedilik durumuna göre masrafları faaliyet sahibi tarafından karşılanmak üzere Doğaya Yeniden Kazanım Planında belirlenen önlemler faaliyet sahibince yerine getirilir. Bu tür alanların denetimi amacıyla yapılacak numune alma ve analiz giderleri faaliyet sahibince karşılanır.

Ülkemiz maden yatakları açısından zengin midir?

Bu yönüyle Türkiyemaden kaynakları açısından 132 ülke arasında üretim itibarıyla 28'inci, çeşitlilikte ise 10'uncu sırada yer alıyor. Ayrıca dünyada ticareti yapılan 90 çeşit madenden 77'si Türkiye'de bulunuyor. ... Türkiye'de ayrıca 1.9 milyar ton da blister bakır cevheri bulunuyor

Daimi nezaretçi ne demek?

daimi nezaretçi 4857 sayılı İş Kanununda belirtilen iş güvenliği uzmanı olabilme şartlarını sağlaması halinde, aynı işletmede iş güvenliği uzmanı olarak ta görev yapabilirler. Çalıştırılan işçi sayısı 300'den fazla ise ayrıca bir iş güvenliği uzmanı maden mühendisi görevlendirilir. DAİMİ NEZARETÇİ NEDİR?

Doğaya Yeniden Kazandırma Planı Hazırlanması - Doğaya Yeniden Kazandırma Nedir

Doğaya Yeniden Kazandırma Planı: Madencilik faaliyetleri, malzeme ve toprak temini için arazide yapılan kazılar, dökümler ve doğaya bırakılan atıklarla bozulan sahaların geriye düzenlenme, duraylılığı sağlama, düzeltme, üst toprağı serme, tohum ekme, fidan dikme, arazi yapısı uygun yerlerde rekreasyon alanları oluşturulması, bitkilendirme ve ağaçlandırma işlemlerinin tümünü içeren süreci tanımlayan plandır.

Madencilik Faaliyetleri İle Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği kapsamına giren faaliyetlerde, işletmeci tarafından çalışmalara başlanmadan önce, bozulan doğal yapının yeniden düzenlenmesi, doğal dengenin kurulması ve alanın yeniden insanların ya da diğer canlıların güvenle yararlanabileceği hale getirmesini sağlayacak biçimde Doğaya Yeniden

Kazandırma Planı hazırlanır.

Doğaya Yeniden Kazandırma Planı çalışmalarında, son arazi düzenlemesi için sahanın mümkün olduğu kadar faaliyet öncesindeki ekolojik durumuna ve eşyükseltilerine ulaştırılması hedeflenmelidir.

Mühendisin oda sicil belgesi yok ise maden arama projesi kabul edilir mi?

Projeyi imzalayan mühendisin oda sicil kayıt belgesi projeyle birlikte verilmesi zorunludur.

7 madde izinleri nelerdir?

Madde izinleri diye tabir edilen sahaya ait mülkiyet izinlerini alır. Bunlar CED (çevresel etki değerlendirme raporu), saha orman arazisi ise orman izinleri, saha mera arazisi ise mera tahsis işlemi, GSM ( gayri sıhhı müsesse izni) vb.. işlemleri yapılarak bu izinler alınır.

Maden İşleri Genel Müdürlüğü (Migem) İş Takipleri

İlk Müracaat ruhsat taban bedeli yatırılarak Maden İşleri Genel Müdürlüğüne (MİGEM) e yapılmaktadır.

 • Öncelikle müracaat yapılan alanın 6 derecelik koordinatları ve pafta adı belirlenmelidir.
 • Müracaat yapılacak alanın Yasada belirtilen alanı aşmadığına dikkat edilmelidir.
 • Müracaat yapılacak alanın MİGEM den boş olup olmadığı kontrol edilmelidir.
 • Müracaatın hak sağlayıp sağlamadığı MİGEM tarafından aynı gün bildirilir.
 • Müracaatların hak sağlaması halinde iki ay içinde ruhsat bedeli ve müracaat formunda
 • belirtilen evraklar ile ön inceleme raporu, maden arama projesi, mali yeterlik belgeleri,
 • Ruhsat bedelleri tamamlanarak ruhsat alımına hak kazanılır

Gerekli bilgi ve detaylar için bize ulaşabilirsiniz;

Maden izinleri (Yetkili Tüzel Kişilik), Çev-Med Çevre olarak ÇED Raporu hazırlama (ÇED Belgesi alma), Çevre Danışmanlık ve Enerji Yatırım hizmetleri konusunda bakanlık tarafından yetkilendirilmiş bir firma olarak çözüm ortağınız olmakta olup, her türlü soru ve bilgilendirme için aşağıdaki irtibat numaramızdan bize ulaşabilirsiniz.

MADENCİLİKTE İZİNLER

Maden işletme ruhsatının alınmasından itibaren, işletme faaliyetine başlayabilmek için, Yasa’nın 7. maddesinde belirtilen zorunlu izinlerin alınması gerekecektir. Temel üç izin ise, ÇED Belgesi, Mülkiyet İzni ile İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı’dır.  İzinlerin işletme ruhsatı alınmasından itibaren üç yıl içinde tamamlanmasının gerekmektedir.

Web Ortamında İnteraktif Ruhsat / Sertifika Müracaatında Bulunabilir Miyim ?

Bununla ilgili çalışmalar devam etmekte olup henüz hizmete girmemiştir. Çalışmalar tamamlandığında ilan edilecektir.

Ruhsat Müracaatı İçin Gerekli Evrakları Süresi İçinde Veremezsem Ne Olur ?

Müracaatınız iptal edilir ve müracaat edilen alan 60 gün sonunda herhangi bir işleme gerek kalmaksızın müracaat alanı aramalara yeniden açılır.

Doğaya Kazandırma Planı Aşamaları - Doğaya Kazandırma Planı Aşamaları Nelerdir

Doğaya Yeniden Kazandırma Planı aşağıdaki aşamalardan meydana gelir;

a) Faaliyet öncesi, faaliyet alanı ve çevresindeki flora, fauna tespiti, toprak, su, hava, doğal ve kültürel peyzaj değerleri, jeolojik koşulları, jeomorfolojik, hidrojeolojik, jeolojik risk, sosyo-ekonomik ve kültürel faktörler dikkate alınarak mevcut durumun ortaya konması,

b) Faaliyet sahasının fiziksel, kimyasal ve jeolojik duraylılığının sağlanması,

c) Faaliyet sahasının yeniden düzenlenmesi,

ç) Toprak, su ve hava yönetimi çalışmalarının gerçekleştirilmesi,

d) Peyzaj çalışmalarının gerçekleştirilmesi,

e) Faaliyet alanlarının iyileştirilmesi,

f) Faaliyet alanlarının kapatılması ve terk edilmesi,

g) İzleme ve denetim yöntemlerinin gerçekleştirilmesi.

Ruhsat / Serifika Müracaatlarda Pafta Sınırlamasını Aşan Müracaatlar İçin Ne Yapılır?

Pafta sınırlaması Karada 4 pafta -Denizlerde 8 pafta olup, aşan kısım için ayrı bir müracaat yapılmalıdır.

Maden Müracaatında Mühendisin Oda Sicil Belgesi Yoksa Maden Projesi Kabul Edilir Mi ?

Maden Müracaatında Mühendisin Oda Sicil Belgesi Yok ise Maden Arama Projesi Kabul Edilir Mi ?

Projeyi imzalayan mühendisin oda sicil kayıt belgesi projeyle birlikte verilmesi zorunludur.

1 b ve 2 (a) Grubu Maden Ruhsat Müracaat Nasıl Yapılır ?

I b ve II (a) Grubu müracaatlarında da EK Form 1’deki müracaat evrakı diğer müracaatlardan farklı olarak doğrudan işletme ruhsatı talep edilir.

Maden Arama Ruhsatı / Sertifikası İçin Nasıl Müracaat Edilir ?

Öncelikle ruhsat grubuna karar verilmelidir.

Maden arama ruhsatı nereden alınır?

Grup madenlere arama sertifikası almak için Genel Müdürlüğe müracaat yapılır. Müracaatın işletme talep harcı ile yapılması zorunlu olup, müracaatlarda öncelik hakkı esastır. I b ve II a Grubu müracaatlarda talep edilen alanın müsait olan kısmı müracaat tarihinde müracaat edene bildirilir.

Taş ocakları ne işe yarar?

Taş ocağı, inşaatlarda kullanmak üzere taş ve benzeri minerallerin açık ocak madenciliği yöntemiyle çıkarıldığı açık tipteki madenlere verilen isimdir. Volkanik kayalar, kaolin, mıcır, granit, kireç taşı, mermer, kum taşı gibi taşların çıkarılması için kullanılır

Maden Yasası ne zaman değişti?

Maden Yasası'nda yine değişiklik yapıldı. 30 Aralık 2014 günü TBMM'ne gönderilen “Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”, 14-16 ve 21 Ocak 2015 günlerinde Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda ve 3-5 Şubat 2015 günlerinde de Genel Kurulda görüşüldükten ...

Ülkemizde madencilik ne zaman başlamıştır?

Osmanlı'da 1815'te Bandırma'da bor, 1829'da Zonguldak'ta taş kömürü, 1848'de Bursa- Harmancık'ta krom bulunmuştur. Cumhuriyetin ilanından sonra, 1935'te kurulan Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü (MTA), madenciliğimizi ciddi biçimde ele alınmasına yönelik olan bir kuruluştur.

Madenler hammadde olarak kullanılır mı?

Madenler, günlük hayatımızda birçok eşyanın yapımında ham madde olarak kullanılmaktadır.

Linyit madeni türkiyede nerede çıkarılır?

En az Güney Doğu Anadolu 'da en fazla ve verimli linyit ise Ege bölgesinde çıkarılır.
 • Ankara ( Beypazarı )
 • Çanakkale ( Çan )
 • Manisa ( Soma )
 • Kahramanmaraş ( Afşin ve Elbistan )
 • Erzurum ( Aşkale )
 • Kütahya ( Seyitömer )
 • Muğla ( Yatağan )

Madenler taşınmaz mı?

medenî Kanun'un 632.maddesine göre; tapu siciline müstakil (bağımsız) ve daimî olarak kayıtlı bulunan aynî haklar ve madenler taşınmaz sayılır.

Mangan kaçıncı grup?

Mangan veya Manganez atom numarası 25 olan element. Simgesi Mn dir. 1774 yılında keşfedilmiştir. Periyodik tablonun 7-B grubunda yer alır.

Maden tenör oranı Rezerv nedir?

Tenör, cevher olarak da adlandırılan mineral maddeden oluşan bir maden yatağının birim tonaj veya hacminde bulunan metal miktarı(gr/ton, gr/m3), rezerv ise işletilebilir cevher kütlesidir(ton veya m3). Sınır tenör ekonomik cevher ile ekonomik olmayan cevherin(atık) ayrıldığı tenör şeklinde ifade edilebilir.

Rödovans sözleşmesi nedir?

Rödovans, maden ruhsat sahalarının işletme hakkının özü kendisinde kalması koşuluyla hak sahibi tarafından sözleşme ile gerçek veya tüzel bir kişiye, bir süre tahsis edilmesidir.

Taş ocaklarının çevreye verdiği zararlar nelerdir?

Kantarcı, taş ocaklarının çevreye etkilerini şu başlıklar altında özetliyor:
 • Deprem etkisi. . Patlatma ile oluşan sarsıntı ve etkileri: Milyonlarca yıl süren erime sonucunda kireç taşları ve kayaların içinde su yolları, mağaralar oluşur. ...
 • Balıklar ölüyor. . ...
 • Fotosentezi engelliyor. . ...
 • “Pislik ocağı” .

Madende devlet hakkı nedir?

Madenlerin milli menfaatlere uygun olarak aranması, işletilmesi, üzerinde hak sahibi olunması ve terk edilmesi ile ilgili esas ve usulleri düzenleyen 3213 Sayılı Maden Kanunu'nda Devlet hakkıMaden istihracı ile sağlanacak gelirden Devlet payına düşen ve ödeme yükümlülüğü ruhsat sahibine ait olan kısım olarak 

Madende devlet hakkı nedir?

Madenlerin milli menfaatlere uygun olarak aranması, işletilmesi, üzerinde hak sahibi olunması ve terk edilmesi ile ilgili esas ve usulleri düzenleyen 3213 Sayılı Maden Kanunu'nda Devlet hakkıMaden istihracı ile sağlanacak gelirden Devlet payına düşen ve ödeme yükümlülüğü ruhsat sahibine ait olan kısım olarak 

Maden payı nereye ödenir?

Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde faali- yet gösteren maden işletmelerince, devlet hakkı ve ruhsat bedellerine ilaveten yıllık satış tutarı üzerinden ayrıca belediye payı ayrılmakta ve bu pay devlet hakkının hazineye ödenmesi sırasında ruhsat sahibi tarafından ilgili belediye- ye ödenmektedir.

Maden ocağı açmak için gerekli belgeler

 • a) T.C. kimlik numarası
 • b)  imza beyanı, noter tasdikli olması gerekiyor
 • c) Ruhsat harcının yatırılıp belgesinin sunulması
 • ç) Ruhsat teminatının yatırılarak orjinal belgesinin sunulması
 • d) Ön inceleme raporu,
 • e) Maden arama projesinin sunulmuş olması
 • f) Mali yeterlilik belgesi

Jeoloji Veri Yönetim Sistemleri

• Çevmed Madencilik'in kaynak ve rezerv tahminlerine yönelik güçlü yaklaşımı, kapsamlı maden işletmecilik deneyimleri ile yapısal ve alterasyon jeolojisi konularındaki uzmanlığını birleştirilmesine dayanır. 
• Arama hedeflerinin tanımlanması, fizibilite çalışmaları ve çalışan maden işletmeleri için oluşturduğumuz kaynak modelleri ve değerlendirmeleri, kaynakların oluşumuna neden olan jeolojik sistemlerin detaylı bir şekilde anlaşılmasına dayanır. 
• Jeo-İstatistik yaklaşımlar ile, sizin proje kaynağınıza ve rezerv değerlendirmenize en uygun metotu seçip uygularken proje jeolojisini, maden mühendisliğini veya ekonomiyi de göz önünde bulundururuz.

Maden Ruhsat / Serifika Müracaatı Yapacağım Alanın Nokta Sayısında Kısıtlama Var Mıdır ?

Müracaatlar 6 derecelik dilime esas alınarak, yirmi noktayı geçmeyecek şekilde, yapılır.

İL KAPSAMINDA KAPALI ALAN ÇALIŞMASI YAPILIRKEN GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULACAK HUSUSLAR

1.Yönetim yapısı; idari bölünüş, sınırlar (kurumsal ve hukuki yetki sınırları belirlenecek). 2.Mevcut yerleşim alanları. 3.Onaylı mevcut imar planları ve plan kararları(yerleşime uygun ve uygun olmayan alanlar). 4.Arazi kullanımı (uydu kent alanları, park, bahçe, rekreasyon gibi). 5.Ana hatları ile mülkiyet yapısı(orman, mera, hazine, özel mülkiyet gibi) 6.Fiziksel yapı; a)Akarsular, taşkın alanları, b)İklim, c)Toprak kabiliyeti, ç)Tarım alanları, tarımsal arazi kullanımı, d)Sulama alanları, e)Mevcut ağaçlandırma alanları, f)Bitki örtüsü, g)Yeraltı ve yüzeysel su kaynakları, havzaları ve özellikleri. 7.Çevresel kaynaklar ve koruma alanları; a)Korunması gerekli kültür ve tabiat varlıkları ve alanları, b)Sulak alanlar, c)Özel çevre koruma(ÖÇK) alanları, ç)Orman sayılan alanlar, d)Ekolojik açıdan korunması gerekli alanlar, e)Millî Parklar (millî park, tabiat anıtı, tabiat parkı, tabiat alanı) f)Özel kanunlarla belirlenmiş diğer alanlar (Organize sanayi bölgesi, turizm merkezi, askeri alanlar gibi). 8.Ekonomik ve sektörel yapı. 9.Teknik altyapı(karayolları, enerji hatları, doğal gaz ve petrol boru hattı, içme ve kullanma suyu barajları, katı atık depolama alanları gibi). 10.Jeolojik durum (bölge/il jeolojisi). 11. II (a) Grubu ve patlatma yapılarak üretim yapılan I (b) Grubu madenler için kısa, orta ve uzun vadeli ihtiyacı gösteren arz/talep raporu. 12. Diğer hususlar(Yukarıda yer alan hususlar dışında kalmasına rağmen o İle özgü olarak duyarlı sayılan alan var ise buna ilişkin konulara yer verilecektir.) NOT: Bu alanlara ait tüm çizim ve haritalar 1/25000 ölçekli ve 6 derecelik dilime esas olarak verilir.

HİSSE PAYI DEVİR (%10’dan fazla) MÜRACAATI YAPMAK İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER:

1) Şirketin son ortaklık yapısını gösterir Ticaret Sicil Gazetesi. 2) Şirketin vergi kimlik numarasını gösterir belge. 3) Son ortaklık yapısında yer alan ortakların; gerçek kişi ise T.C. kimlik fotokopileri, tüzel kişi ise bu tüzel kişiliklerin vergi kimlik numaraları ve tüzel kişilikteki ortaklık yapısına ilişkin bilgiler. 4) Yapılacak hisse payı devri işlemi sonucu oluşacak ortaklık yapısını gösterir belge. 5) Yapılacak hisse payı devri işlemi sonucu oluşacak ortaklık yapısında yer alan ortakların; gerçek kişi ise T.C. kimlik fotokopileri, tüzel kişi ise bu tüzel kişiliklerin vergi kimlik numaraları ve tüzel kişilikteki ortaklık yapısına ilişkin bilgiler.

Maden arama ruhsatı / sertifikası için nasıl müracaat edilir?

Öncelikle ruhsat grubuna karar verilmelidir.

Mera Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar
Amaç
Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, 25/02/1998 ve 4342 sayılı Mera Kanunu ile 11/06/1998 tarihli ve 4368 sayılı Mera Kanunu'nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun'un uygulanmasının usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2 - Bu Yönetmelik, mera, yaylak ve kışlak alanları ile umuma ait çayır ve otlak alanlarını kapsar.
Hukuki Dayanak
Madde 3 - Bu Yönetmelik 25/02/1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanunu'nun; 31 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;
a) Amenajman planı: Mera, yaylak, kışlak ile umuma ait çayır ve otlaklardan en elverişli bir şekilde yararlanmanın sağlanması için, bakım, ıslah, otlatma, dinlendirme, tohumlama, ilave yemleme ve yapılması gereken benzeri işleri sıralayan uygulama planını,
b) Otlatma planı: Mera, yaylak, kışlak ile umuma ait çayır ve otlakların düzenli bir şekilde otlatılması ile ilgili olarak otlatma mevsimini, otlatma kapasitesini, otlatma sistemini, otlatılacak hayvan cins ve miktarını, otlatmaya başlama ve son verme tarihleri gibi ayrıntıları belirleyen uygulama planını,
c) Islah: Mera, yaylak, kışlak il umuma ait çayır ve otlakların yem verimini ve kalite yönünden yükseltmek için sulama, gübreleme, zararlı ot mücadelesi, tohumlama ve benzeri biyolojik tekniklerle birlikte, otlatmayı ve kolaylaştırıcı tesislerin yapılması, toprak ve su muhafaza gibi çeşitli fiziksel ve teknik tedbirlerin alınarak uygulanmasını,
d) Göçer: Belirli bir otlatma alanına sahip olmayan, yılın her mevsiminde aile bireyleri ve hayvanları ile birlikte başka yerlere geçici olarak konaklayarak hayvancılık yapan insanları,
e) Mera, yaylak, kışlak ile umuma ait otlak ve çayır durum ve sınıfları: Mera, yaylak, kışlak ile umuma ait çayır ve otlaklarda üzerinde bulunan iyi cins mera bitkilerinin ağırlık olarak bitki örtüsündeki yüzde miktarlarına dayanan bir sınıflandırma sistemini,
f) Çiftçi ailesi: Çiftçilik işlerini sürekli ve doğrudan doğruya yapan aileyi,
g) Aile: Bu Yönetmeliğin uygulanmasında karı-koca ve varsa reşit olmayan çocuklar ile reşit olup evli olmayan ve aile reisi ile birlikte oturan çocukları,
h) Kanun: 4342 sayılı Mera Kanunu’nu,
i) Fon: Mera Fonu'nu,
j) Komisyon ve Teknik Ekipler: Mera Kanunu'nun 6 nci maddesi uyarınca oluşturulan Komisyon ve Teknik Ekipleri,
k) (Ek:RG-25/2/2011-27857) Jeotermal kaynaklı teknolojik sera: Jeolojik yapıya bağlı olarak yerkabuğu ısısının etkisiyle sıcaklığı sürekli olarak bölgesel atmosferik yıllık ortalama sıcaklığın üzerinde olan, çevresindeki sulara göre daha fazla miktarda erimiş madde ve gaz içerebilen, doğal olarak çıkan veya çıkarılan su, buhar ve gazlar ile yeraltına insan düzenlemeleri vasıtasıyla gönderilerek yerkabuğu veya kızgın kuru kayaların ısısı ile ısıtılarak elde edilen su, buhar ve gazları kullanarak sulama, gübreleme, iklimlendirme ve bakım gibi faaliyetlerini sürdüren seraları,
ifade eder.

İŞLETME İZNİ RUHSATININ ALINMASI

Maden Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 21. Maddesinde belirtildiği gibi gerekli izinlerin alındıktan sonra Maden İşleri Genel Müdürlüğüne müracaatta bulunularak İşletme İzin Ruhsat Belgesinin alınması hizmetidir.

Madde 21 - (Değişik fıkra :18/07/2006 - 26232 S.R.G Yön/4.mad) Kanunun 7 nci maddesine göre alınması gerekli izinler için ruhsatın yürürlük tarihinden itibaren üç ay içinde Valilik, Genel Müdürlük veya ilgili kurumdan herhangi birine müracaat edilmesi zorunludur. Aksi halde teminat irat kaydedilerek Maden Kanununun 10 uncu maddesi üçüncü fıkrası kapsamında işlemler devam ettirilir.

İşyeri açma ve çalışma ruhsatı dışındaki izinlerin alınmasına müteakip işletme izni düzenlenir. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı ile ilgili işlemler 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğe göre ilgili mercilerce yürütülür.

5177 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden önce alınmış işletme ruhsatlarının temdit işlemlerinde, gerekli izinler işletme izni düzenlendikten sonra alınır.

İşletme izninin verildiği tarihten sonra bir yıl içinde ruhsat sahibi madeni işletmeye almak zorundadır.

İşletme İzin Ruhsatı İşlemleri ( 7. Madde İzinleri)

İşletme ruhsatı verilmesinden sonra hak sahibi 7. Madde izinleri diye tabir edilen sahaya ait mülkiyet izinlerini alır. Bunlar CED (çevresel etki değerlendirme raporu), saha orman arazisi ise orman izinleri, saha mera arazisi ise mera tahsis işlemi, GSM ( gayri sıhhı müsesse izni) vb.. işlemleri yapılarak bu izinler alınır. İzinler alındıktan sonra Maden İşleri Genel Müdürlüğüne dilekçe ekinde bir örneği verilerek İşletme İzni talebinde bulunulur.

EVMED; Maden İzinlerinin Alınması konusunda hizmet vermesi amacıyla "ÇEVMED MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK A.Ş." firmasını hayata geçirmiş olup bu firmamız Maden İzinleri Alınması konusunda kaliteli hizmet anlayışıyla T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Yetkili Tüzel Kişilik olarak yetkilendirilmiştir.

Maden Sahası Arama ve Maden Analizi

• Maden potansiyeli bulunan arazilerin belirlenmesi ve müşteri odaklı maden aramalarının yapılması hizmetlerimizin başında gelmektedir.

• Bulunan arazilerin net tespiti ve maden içerik analiz hizmeti, siz değerli müşterilerimize verdiğimiz diğer desteklerdendir.

• Cevher hazırlama ve zenginleştirme testlerinin yanısıra kaya mekaniği ve betonagrega testleride verdiğimiz diğer desteklerdendir.

Hizmetlerimiz:

• Maden Potansiyeli Olan Arazilerin Belirlenmesi

• Prospeksiyon Çalışmaları

• Jeolojik ve Jeoteknik Çalışmalar

• Uydu Anomalileri ile Maden Arama

• Müşteri Odaklı Maden Aramalarının yapılması

• Maden Analiz Hizmeti

• XRF Analizi

• Yoğunluk ve Nem Analizi Yapılması

• Kömür Nem, Kül, Kükürt ve Kalori Analizi

• Cevher Hazırlama Testleri

• Cevher Zenginleştirme Testleri

• Kaya Mekaniği Testleri

• Beton ve Agrega Testleri

Maden Müşavirlik Hizmetleri

Genel Müdürlükte Maden ruhsatlarınızın takip edilerek işlemlerinizin neticelendirilmesi, ruhsatlarınızla ilgili olarak yapılması gerekenleri aylık periyotlarla tarafınızın bilgilendirilmesi.

ÇEV-MED ÇEVRE; Yetkili Tüzel Kişilik olarak Maden projesi için uygun tesis yerinin belirlenmesi aşamasından başlayarak, tesisin kurulması, faaliyete hazır hale gelmesi ve işletmeye alınmasına süreçlerinde ilgili mevzuatlar çerçevesinde gereken tüm izin ve belgelerin alınması sürecinde proje/işletme sahiplerine bilgi ve tecrübelerimizle çözüm ortaklığı sunmaktayız. Madencilik faaliyetleriniz için gerekli olan izinlerin alınması ve ileri teknoloji taramalar ve 3 Boyutllu modelleme ile rezerv ve değer tespiti çalışmaları sonucunda, yatırımızın uygulanabilirliğini en doğru şekilde ortaya koymaktadır

MADENCİLİK FAALİYETLERİ

 Alan sorgulama işlemleri

 Arama Ruhsat Alımı ve Devir İşlemi

 İşletme Ruhsat Alımı ve Devir İşlemi

 Arama Faaliyet Raporu Hazırlanması

 Arama Dönemi Üretim İzin Belgesi Alınması

 İşletme Projesi Hazırlanması (Açık / Kapalı İşletme)

 Birleştirme Talepli İşletme Projesi Hazırlanması

 İşletme İzni, Sevk Fişi Alımı ve Nezaretçi Ataması

 29. Madde Evraklarının Hazırlanması (İmalat Haritası Hariç)

 İmalat Haritası Hazırlanması (Sahanın İşletme Yönetimine ve Ölçüm Yapılacak Alana Göre Belirlenecektir.)

 Saha Mülkiyet Belirleme İşlemleri

 Patlayıcı Madde İzin Yazısı Alınması

 Mera Vasfı Değişikliği Dosyanın ve Toprak Koruma Projelernin Hazırlanması

BİR MADENİN İŞLETMEYE AÇILABİLMESİ İÇİN ALINMASI GEREKEN İZİNLER

İşletme Projesi Hazırlanması

Arama dönemleri sonunda görünür rezervi ortaya çıkarılan ruhsatlar için işletme döneminde üretimin nasıl yapılacağı ve yatırımın planlandığı mali yeterlilik belgelerininde içinde bulunduğu maden mühendisi koordinatörlüğünde hazırlanan projedir.

ÇEV-MED ÇEVRE; Yetkili Tüzel Kişilik olarak Maden projesi için uygun tesis yerinin belirlenmesi aşamasından başlayarak, tesisin kurulması, faaliyete hazır hale gelmesi ve işletmeye alınmasına süreçlerinde ilgili mevzuatlar çerçevesinde gereken tüm izin ve belgelerin alınması sürecinde proje/işletme sahiplerine bilgi ve tecrübelerimizle çözüm ortaklığı sunmaktayız. Madencilik faaliyetleriniz için gerekli olan izinlerin alınması ve ileri teknoloji taramalar ve 3 Boyutllu modelleme ile rezerv ve değer tespiti çalışmaları sonucunda, yatırımızın uygulanabilirliğini en doğru şekilde ortaya koymaktadır

Temdit İşletme Projesi

İşletme Ruhsat süresi sonunda ruhsat alanında hala ekonomik ve işletilebilir maden ruhsatı bulunması durumunda Temdit işletme projesi ve ekleri haritalar hazırlanarak Temdit İşletme Ruhsatı talebinde bulunulmasıdır.

Madde 24 - (Değişik madde: 26/05/2004 - 5177 S.K./12.mad) Sürenin bitiminden önce yeni bir projeyle uzatma talebinde bulunulması halinde ruhsat süresi uzatılabilir. Toplam ruhsat süresi altmış yılı geçemez. Altmış yıldan sonraki sürenin uzatılmasına Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Maden İŞLETME ruhsatı ve izni nereden nasıl alınır

Maden İŞLETME ruhsatı ve izni YTK Maden Danışmanlık Yeterliliği olan firmalar tarafından MİGEM den alınır. Çevmed Mühendislik Yetkili Maden Danışmanlık YTK firmasıdır.

Maden işletme ruhsatını kim verir?

Maden ruhsatları Enerji Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilmektedir.

Taş ocağı ruhsatını kim verir?

Hazineye ait tapulu arazide taşocağı işletme için öncelikle Maliye Bakanlığı Milli Emlak Müdürlüğünden arazinin kiralanması gerekir. Bunu takiben sahanın bağlı bulunduğu il özel idareden taşocağı ruhsatı alınacaktır.

Yabancılara maden arama izni ne zaman verildi?

Buna paralel yabancılara Osmanlı topraklarında maden arama izni de verildi. 1861 Maden Nizamnamesi ile ilk defa yabancılara “hissedar” olarak maden imtiyazı elde etme hakkı verilmişti. 1869 Maden Nizamnamesi'nde ise yabancılara doğrudan maden ihalelerine girme hakkı verildi.

Madenlerden devlet hakkı ne zaman ödenir?

3213 Sayılı Maden Kanunu'nun 14. maddesinde Devlet hakkı ve özel idare payının, her yıl Haziran ayının son günü mesai bitimine kadar ruhsat sahibi tarafından yatırılacağı hüküm altına alınmıştır.

Maden ruhsat harçları ne zaman ödenir?

Çevre Uyum Teminatı yıllık işletme ruhsat harç bedeli kadar her yıl Haziran ayının son günü mesai bitimine kadar yatırılır.

Maden arama kanunu ne zaman değişti?

MADDE 1.- 4.6.1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 2. - Yer kabuğunda ve su kaynaklarında tabii olarak bulunan, ekonomik ve ticarî değeri olan petrol, doğal gaz, jeotermal ve su kaynakları dışında kalan her türlü madde bu Kanuna göre madendir.

Maden mevzuatına göre görevlendirilmiş maden mühendisi veya maden yüksek mühendisi ne ne ad verilir?

züğün 1. kısmı fenni nezaretçiyi, "İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği gereklerinin yerine getirilmesinden ve işletmenin teknik esaslar çerçevesinde çalıştırılmasından sorumlu, maden mevzuatına göre görevlendirilmiş maden mühendisi veya maden yüksek mühendisi" olarak tanımlamaktadır.

7 madde izinleri nelerdir?

Madde izinleri diye tabir edilen sahaya ait mülkiyet izinlerini alır. Bunlar CED (çevresel etki değerlendirme raporu), saha orman arazisi ise orman izinleri, saha mera arazisi ise mera tahsis işlemi, GSM ( gayri sıhhı müsesse izni) vb.. işlemleri yapılarak bu izinler alınır.