SORU - CEVAPMADEN MÜŞAVİRLİK ( YETKİLİ TÜZEL KİŞİ )


Feldspat hangi grup maden?

Feldispatlar; silikatlar grubuna dahildirler ve alümina-silikatlar olarak da tanımlanırlar. Başka bir deyişle feldispat; bir mineral grubunun genel adıdır.

Toprak Kirliliği Tespiti

Toprak: Yerküreyi ince bir tabaka halinde kaplayan, kayaçların fiziksel ve kimyasal prosesler sonucunda parçalanması, ayrışması ve zaman içerisinde sayısız mikroskobik ve makroskobik organizma ve bitki kalıntılarının birikmesi sonucunda oluşan bir doğal kaynaktır;
Toprak Kirliliği: 
Toprak doğal yapısının bozularak kendinden beklenilenleri karşılayamaması halidir.  Toprak kirliliği hem yer altı suları ile olan ilişkisi hem beslenme açısından gıdalar ile olan doğrudan ilişkisi hem de içeriğindeki canlı organizmaların hayati faaliyetlerimizi sürdürebilmemiz açısından önemi  toprak kirlenmesinin ne derece ciddi olduğunu göstermektedir.

Toprak kirlenmesinin önlenmesi için ülkemizde 08.06.2010 Tarih ve 27605 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  “Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik” yayınlanmıştır.

Yönetmeliğin amacı: Alıcı ortam olarak toprağın kirlenmesinin önlenmesi, kirlenmenin mevcut olduğu veya olması muhtemel sahaları ve sektörleri tespit etmek, kirlenmiş toprakların ve sahaların temizlenmesi ve izlenmesi esaslarını sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu bir şekilde belirlemektir.

Toprak Kirliliğine Neden Olan Faaliyetler:

Üretimi sonucu toprak kirliliğine neden olma potansiyeli olan bütün firmalar (Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik Ek-1 ve Ek-2) ile yönetmelikte öncelik verilen aşağıdaki sektörler toprak kirliliği tespitini yaptırmak mecburiyetinde olup varsa neden oldukları kirlenmeyi temizletmekle yükümlüdürler. Firmalar yönetmelikte Nace Rev.2 kodlarına göre sınıflandırılmışlardır.

1.  Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik (BEKKY), Ek- 1 Bölüm 1 de belirtilen miktarlara eşit veya daha fazla  tehlikeli kimyasal barındıran veya barındırmış tesisler
3. Havaalanları
4. Limanlar
5. Eski askeri sahalar
6. Petrol ve dolum istasyonları
7. Kuru Temizlemeciler
8. 2006/21/EC Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi’nde tanımlanan ekstraktif atık tesisleri de dahil olmak üzere 96/82/EC Konsey Direktifi kapsamında olmayan maden işletmeleri
9. 1999/31/EC Konsey Direktifi’nde tanımlanan atık depolama alanları
10.  Atıksu arıtma tesisleri
11. Tehlikeli maddelerin taşındığı boru hatları

Taş ocağı ruhsatını kim verir?

Hazineye ait tapulu arazide taşocağı işletme için öncelikle Maliye Bakanlığı Milli Emlak Müdürlüğünden arazinin kiralanması gerekir. Bunu takiben sahanın bağlı bulunduğu il özel idareden taşocağı ruhsatı alınacaktır

Işletme ruhsatı nedir?

İşyeri açma ve çalışma ruhsatı, konuda yetkilendirilmiş idari birimler tarafından, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik kapsamında bulunan işyerlerinin açılarak, çalışma yapması için verilen izindir. Bir işyeri, yetkili idarelerden, usulünce alınan ruhsat olmadan açılamaz ve çalıştırılamaz.

Madenlerin Kullanım Alanları

BAKIR

Bakır, üstün fiziksel  ve  kimyasal özelliklerinden  dolayı endüstride yaygın olarak kullanılmaktadır. Sektörlere  göre  bakırın tüketiminin dağılımı  aşağıda  verilmiştir:
.Elektrik ve elektronik sanayi
.İnşaat sanayi
.Ulaşım sanayi
.Endüstriyel ekipman
.Diğerleri
.Kimya
.Kuyumculuk
.Boya sanayi
.Turistik eşya


KURŞUN - ÇİNKO - KADMİYUM

Kurşun’un  en önemli tüketim alanı akü imalatıdır. Yeraltı haberleşme kablolarının kurşunla izolasyonu  diğer önemli tüketim alanı olarak göze çarpar. Korozyonu önleyen kurşun oksit boyalar çelik konstrüksiyonlarda kullanılır. Kurşun tetraetil ve tetrametil benzin içinde  oktan ayarlayıcı olarak kullanılan kurşun bileşikleridir. Kurşun radyasyonu en az geçiren metal olması nedeniyle bu ışınlardan korunmada, renkli televizyon  tüplerinin yapımında ve mühimmat imalinde  de önemli miktarlarda kullanılmaktadır.
Çinko en çok galvanizlemede kullanılmaktadır. İnşaat sektöründeki galvanizli saçlar ve konstrüksiyon malzemeleri ile elektrik ve diğer havai hat direkleri galvanizlemenin en çok kullanıldığı alanlardır. Pirinç alaşımı ile bilhassa otomotiv sanayinde döküm kalıpları yapımında kullanılan çinko alaşımları çinko’nun kullanıldığı diğer önemli alanlardır. Çinko oksit yağlı boya ve lastik üretiminde kullanılmaktadır.
Kadmiyum özellikle deniz ve alkali ortam korozyonuna  karşı mukavemeti  nedeniyle demir, çelik, pirinç ve alüminyum kaplamasında kullanılmaktadır. Kadmiyum kaplamaları elektrik, elektronik, otomotiv ve Uzay sanayisinde çok yaygındır. Kadmiyumun en önemli kullanım alanı  Ni - Cd, Ag - Cd ve Hg - Cd pilleridir. Normal Ni - Cd pilleri günlük hayatta kullanılan elektronik cihazlarda, büyük kapasiteli olanları ise uçak ve gemilerde geniş bir tüketim alanı bulmuştur. Kadmiyumun yoğun olarak kullanıldığı diğer bir alan da boya endüstrisidir.
Kadmiyum  bunlardan başka stabilizör olarak plastik ve sentetik elyaf sanayinde, televizyon tüpleri ve florasan lamba imalinde, nükleer  reaktör kontrol sistemlerinde  ve alaşımlarda kullanım alanı bulmuştur.


DEMİR

Demir cevherinin tüketildiği iki ana üretim dalı yüksek fırın pik demir üretimi ile direk redüksiyon tesisleridir. Demir cevheri yüksek fırınlara ya direk şarj cevheri olarak parça cevher halinde veya ince tozlar sinterlenerek sinter halinde veya daha ince tozların peletlenmesiyle pelet halinde kok kömür ve cüruf yapıcı katkı maddeleriyle birlikte verilerek kullanılır.


KROM

Krom cevheri başlıca metalurji, kimya, refrakter ve döküm kumu sanayinde kullanılır.
Metalurji sanayinde krom ; ferrokrom, ferro-siliko-krom, krom bileşikleri, ekzotermik krom katkıları, diğer krom alaşımları ve krom metali şeklinde  tüketilir.
Metalurji endüstrisinde krom cevherinin en önemli kullanım alanı paslanmaz  çelik yapımında kullanılan ferrokrom üretimidir. Paslanmaz  çelik metal ve silah endüstrisinin çok önemli bir maddesidir. Krom çeliğe sertlik, kırılma ve darbelere karşı direnç, aşınma ve oksitlenmeye karşı  koruma sağlar. Bu kapsamda  kromun çeşitli alaşımları mermi,  denizaltı, gemi, uçak, top ve silahlarla ilgili destek sistemlerinde  kullanılır.
 
Krom kimyasalları paslanmayı önleyici özellikleri dolayısıyla  uçak ve gemi sanayinde yaygın olarak ; kimya endüstrisinde de sodyum bi-kromat, kromik asit ve boya hammaddesi yapımında, metal kaplama, deri tabaklama, boya maddeleri (pigment), seramikler, parlatıcı gereçler, katalistler, boyalar, organik sentetikler, konserve yapma ajanları, su işleme, sondaj çamuru ve diğer birçok alanda tüketilir.
Krom metali, yüksek performans alaşımlarında, Al, Ti, Cu alaşımlarında, ısıya ve elektriğe dirençli alaşımlarda tüketilir.
Kromun süper alaşımları yüksek ısıya dayanıklı randımanı yüksek, türbin motorlarının yapımında kullanılmaktadır.


BOKSİT

Boksit endüstride değişik alanlarda kullanılmaktadır. Aşağıda belirtilen kullanım  alanları kimyasal bileşimine bağlıdır.
1.  Alümina ve alüminyum üretiminde % 90 oranında kullanılmaktadır. Boksitten metalik alüminyumun yanında bazen galyum ve  vanadyum gibi yan ürünler de elde edilmektedir.
2.  Boksitten yapılan refrakter ürünler
    .  Sentetik mullit
    .  Yüksek alüminalı ateş tuğlası
    .  Döküm maddeleri
    .  Monolit; çimento, demir-çelik ve tuğla sanayinde çimento sanayinde fırın tuğlası boşluklarını
 doldurması için
3. Boksitten yapılan kimyasal  maddeler
   .Su temizlenmesinde kullanılan alüminyum sülfat
   .Sodyum alüminat
   .Ham petrol tasfiyesinde kullanılan  Al-Klorür
   .Alüminyum hidrat
4. Boksitten yapılan aşındırıcılar
   . Zımpara kağıdı ve tozları
   . Bileme  ( keskinleştirme) için zımpara taşı
   . Zımpara taşı silindirleri
5.  Diğer tüketim alanları
   . Ham şekerin renginin giderilmesinde

   . Ham şekerin temizlenmesinde yağların filtrasyonunda
   . Çimento yapımında
   . Ferrokrom tesislerinde cüruf önleyici olarak


VANADYUM

Vanadyum en çok çelik  endüstrisinde tüketilmektedir. Otomobil endüstrisi, uzay  araçları  ve  uçak sanayinde titanyumlu alaşımlarla birlikte vanadyum kullanılmaktadır. Sülfürik asit üretiminde katalizör olarak ayrıca seramik ve diğer kimya sanayinde tüketilen vanadyumun bu alanlardaki tüketim miktarı oldukça azdır. Vanadyumlu alaşımlar kıyı ötesi petrol sondajları borularının yapımında kullanılmaktadır.
Vanadyumun  gelişen son kullanım alanları ise; gözlük camlarının, sanayi ve büyük bina camlarının ultraviyole ışıklara karşı filtrasyonu sayılabilir.


ANTİMUAN

Antimuan, endüstride metalik ya da türevleri şeklinde kullanılmaktadır. Ancak türevleri şeklinde kullanımı çoğunluktadır.

Metalik Antimuan Kullanımı:
Metalik antimuan sağladığı avantajlar sebebiyle kurşun ve diğer metallerle alaşım oluşturmakta yoğun olarak kullanılmaktadır. Akümülatör imali, lehimcilik, matbaa harfi imali, askeri amaçlı malzemeler imalinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Yüksek saflıktaki antimuan, yarı iletken olarak elektronik ve termoelektrik alet üreticileri tarafından intermetalik alaşım imalatında kullanılmaktadır.

Metal Dışı (Ürünleri Şeklinde ) Kullanımı :
Antimuan’ın  2/3‘ünden  fazlası türevleri şeklinde kullanılmaktadır.Türevleri arasında sülfitler  ve özellikle de oksitleri yaygın olarak kullanılmaktadır. Antimuan penta sülfit lastik endüstrisinde vulkanizasyon ajanı olarak, antimuan sülfit yangın kontrollerinde ve cephane imalatında kullanılmaktadır. Antimuan trioksit plastikte, metal kaplamada, seramik ve emayede, boya sanayinde beyaz boya maddesi olarak kullanılmaktadır. Antimuan oksit  tekstil, plastik ve kimya endüstrilerinde yangın geciktirici olarak kullanılmaktadır.


TUNGSTEN

Tungusten’in ilk önemli kullanımı tungsten-mangan çeliğinin yapımı ile ortaya çıkmıştır. Tungsten maddeleri kullanımlarına göre 4  ana grupta toplanabilir:
1.  Kesici ve kaplamaya dayanıklı maddeler,
2.  Öğütme ürünleri,
3.  Aletler, die çelikleri, süper alaşımlar, demirsiz alaşımlar içindeki alaşım bileşeni,
4.  Çeşitli kimyevi maddeler ve metalürjik olmayan uygulamalar.

Tungsten ürünlerinin kullanım alanları ise;
Tungsten karpit; madencilik ve petrol sanayilerinde, matkaplarda, delici ekipmanların kesici kısımlarında ve kırıcı makinelerde, taşımacılık ve elektrik malzemeleri kaplamasında yaygın olarak kullanılmaktadır. Saf tungsten  metal tozundan yapılan öğütme ürünleri elektrik ve elektronik sanayinde kullanılmaktadır. Tungsten teli, elektrik lambalarında ve elektronik tüplerde katot olarak kullanılır. Tungsten diskler otomotiv distrübütör noktalarında ve pek çok üründe bağlantı noktası olarak kullanılır. Tungsten metali sıcak ve radyasyon kalkanı olarak, x-ışını bileşenleri ve katot ışın tüpleri ve yüksek ısılı fırınlarda ısıtıcı madde olarak da kullanılmaktadır. Tungsten özellikle uçak sanayinde ağır metal olarak  kullanılmaktadır.
Tungsten’in metalürjik olmayan uygulamaları ise;
Tekstil sanayinde kullanılan kimyevi maddeler, boyalar, matlaşmayan boyalar ve renkli gazlardır. Bazı tungsten bileşikleri ışık yayarlar ve renk maddelerinde, x-ışınlı ekranlarda, televizyon tiplerinde ve florasans ışıklandırılmasında kullanılır. Sodyum tungstat da paslanmayı engelleyici olarak ve tekstil sanayinde yanmaz madde olarak kullanılır.


MOLİBDEN

Molibden  özel  çeliklerde, pik  demirlerde,  nikel, kobalt ve titanyum bazlı alaşımlarda kullanılan çok yönlü bir alaşım maddesidir.Molibden alaşım elementi  olarak pekiştirmede, sağlamlık ve sertlik özelliği vermede, aşınmaya dayanıklı çeliklerde, döküm demirlerinde, demirsi metallerde kullanılır.
Molibden ihtiva eden alaşımları; paslanmaz çelik, tüp ve boru şeklindeki aletlerin yapımında, süper ısıtıcılarda, çelik rezistanslarında, petrol ürünlerinin elde edilmesinde ve kimyasal işlemlerde çok kullanılır.
Kimyasal olarak çeşitli ve geniş kullanım alanları olan molibden boya maddesi olarak kumaş boyacılığında, alkol ve formaldehit elde edilmesinde de molibden katalizörleri kullanılır.
Ayrıca, mıknatıs alaşımları, döküm karpitleri su ve gaz geçirmeyi önleyici materyallerin imalinde ve son yıllarda da sürtünmeyi azaltıcı özelliğinden dolayı motorlu vasıtaların yağ ve greslerine eklenmektedir.


NİKEL

Kimya endüstrisinde; Nikel alaşımları olarak metal korozyonuna maruz  yerlerde, kostik solüsyonların dengelenmesinde ve petrol endüstrisinde,
Fabrikasyon ürünlerde; Çatal, bıçak takımları, çekiç, pense gibi aletlerle diğer birçok ev ve hastane aletlerinin yapımında,
Uçak ve gemi endüstrisinde; Nikel süper alaşımları yüksek ısıda basınç ve korozyona dayanıklı olduğundan, uçakların gaz türbinlerinde, jet motorlarının yapımında, ayrıca uçakların elektrolizle kaplanan bölgelerinde ve gemi yapımında tuz korozyonuna karşı engelleyici olarak,
Motorlu araçlar ve parçalarında,
Elektrikli makineler ve parçalarında,
Yapı malzemelerinde, sıvı ve katı yağlarda hidrojenerasyonu sağlamak üzere batarya ve yakıt hücrelerinde ve seramik malzemelerde emaye ile demir arasında bağlayıcı olarak kullanılır.


KALAY

Kalay, teneke yapımında, kaplamacılıkta, çeşitli alaşımlar, lehim ve kimyasal madde yapımında kullanılır. Otomotiv endüstrisinde de motor yataklarında, kaporta, radyatör, yağ ve hava filtrelerinde kullanılır. Uçak ve gemi endüstrisi ile elektronik ve elektrik sanayinde geniş bir kullanım alanı vardır. Kimya sanayinde boya, parfüm, sabun, poliüretan üretiminden diş macunu yapımına kadar geniş bir alanda tüketilir. Bunların yanında, matbaacılıkta, mutfak malzemeleri ve cam endüstrisinde de kullanılmaktadır.


ALTIN

Altın’ın tüketildiği alanları sıralayacak olursak;
Kuyumculuk
, altın kaplama ve süsleme, elektrik/elektronik, diş hekimliği, dekoratif kullanım
madalya yapımı, resmi para, külçe stoklarıdır.
 
Ayrıca, gümüş, platin ve palladyum gibi metallerle alaşım halinde uzay endüstrisinde, tekstil sanayinde altın tel ve iplik yapımında ve kimya endüstrisinde paslanmaya dayanıklı alet yapımında kullanılmaktadır.


 

GÜMÜŞ

Gümüş’ün tüketildiği alanları sıralayacak olursak;
Fotoğraf sanayi
, elektronik, para imali, süs eşyası ve takı yapımı, alaşımlar, dişçiliktir. Ayrıca, yapay yağmur yağdırmakta, ayna sırlarının yapımında, bilgisayar röle kontaklarında, pil yapımında da kullanılmaktadır.


BOR

 Çok geniş ve çeşitli alanlarda ticari olarak kullanılan bor mineralleri ve ürünlerinin kullanım alanları giderek artmaktadır. Üretilen bor minerallerinin  %  10'a yakın bir bölümü doğrudan mineral olarak tüketilirken geriye kalan kısmı bor ürünleri elde etmek için kullanılmaktadır.
Bor mineralleri ve ürünlerinin kullanıldığı sanayi dallarına aşağıdaki gruplarda toplamak mümkündür.
   .Cam sanayi
   .Seramik sanayi
   .Temizleme ve beyazlatma sanayi
   .Yanmayı önleyici (geciktirici) maddeler
   .Tarım
   .Metalürji
   .Nükleer uygulamalar
   .Diğer kullanım alanları
Borun cam sanayi ve diğer endüstrilerdeki kullanımına ilişkin bazı bilgiler aşağıda özetlenmiştir.

Cam Sanayi
Bor, pencere camı, şişe camı v.b. sanayilerde ender hallerde kullanılmaktadır. Özel camlarda ise borik asit vazgeçilemeyen bir unsur olup, rafine sulu/susuz boraks, borik asit veya kolemanit/boraks gibi doğal haliyle kullanılmaktadır. Çok özel durumlarda potasyum pentaborat ve bor oksitler kullanılmaktadır. Bor, ergimiş haldeki cam ara mamulüne katıldığında onun viskozitesini arttırıp, yüzey sertliğini ve dayanıklılığını yükselttiğinden ısıya karşı izolasyonunun gerekli görüldüğü cam mamullerine katılmaktadır.

Seramik Sanayi
Emayelerin vizkozitesini ve doygunlaşma ısısını azaltan borik oksit %  20'ye kadar kullanılabilmektedir. Özellikle emayeye katılan hammaddelerin %  17-32'si borik oksit olup, sulu boraks tercih edilir. Bazı hallerde borik oksit veya susuz boraks da kullanılır. Metalle kaplanan emaye onun paslanmasını önler ve görünüşüne güzellik katar. Çelik, alüminyum, bakır, altın ve gümüş emaye ile kaplanabilir. Emaye aside karşı dayanıklılığını arttırır. Mutfak aletlerinin çoğu emaye kaplamalıdır. Banyolar, kimya sanayi teçhizatı, su tankları, silahlar v.b. de kaplanır. Seramiği çizilmeye karşı dayanıklı kılan bor %  3-24 miktarında kolemanit halinde sırlara katılır.

Temizleme ve Beyazlatma Sanayi
Sabun ve deterjanlara mikrop öldürücü (jermisit) ve su yumuşatıcı etkisi nedeniyle %  10 boraks dekahidrat ve beyazlatıcı etkisini artırmak için toz deterjanlara %  10-20 oranında sodyum perborat katılmaktadır.Çamaşır yıkamada kullanılan deterjanlara katılan sodyum perborat (NaBO2H2O2.3H2O) aktif bir oksijen kaynağı olduğundan etkili bir ağartıcıdır.

Yanmayı Önleyici (Geciktirici) Maddeler
Borik asit ve boratlar selülozik maddelere, ateşe karşı dayanıklılık sağlarlar. Tutuşma sıcaklığına gelmeden selülozdaki su moleküllerini uzaklaştırırlar ve oluşan kömürün yüzeyini kaplayarak daha ileri bir yanmayı engellerler. Bor bileşikleri plastiklerde yanmayı önleyici olarak giderek artan oranlarda kullanılmaktadır. Bu amaç için kullanılan bor bileşiklerinin başında çinko borat, baryum meta borat, bor fosfatlar ve amonyum fluoborat gelir.

Tarım
Bor mineralleri bitki örtüsünün gelişmesini artırmak veya önlemek maksadıyla kullanılmaktadır. Bor, değişken ölçülerde, birçok bitkinin temel besin maddesidir. Bor eksikliği görülen bitkiler arasında yumru köklü bitkiler (özellikle şeker pancarı) kaba yoncalar, alfa alfalar, meyve ağaçları, üzüm, zeytin, kahve, tütün ve pamuk sayılmaktadır. Bu gibi hallerde susuz boraks ve boraks pentahidrat içeren karışık bir gübre kullanılmaktadır. Bu da, suda çok eriyebilen sodyum pentaborat (NaB5O8.5H2O) veya disodyum oktaboratin (Na2B8O13) mahsulün üzerine püskürtülmesi suretiyle uygulanmaktadır.Bor, sodyum klorat ve bromosol gibi bileşiklerle birlikte otların temizlenmesi veya toprağın sterilleştirilmesi gereken durumlarda da kullanılmaktadır.

Metalurji
Boratlar yüksek sıcaklıklarda düzgün, yapışkan, koruyucu ve temiz, çapaksız bir sıvı oluşturma özelliği nedeniyle demir dışı metal sanayinde koruyucu bir cüruf oluşturucu ve ergitmeyi hızlandırıcı madde olarak kullanılmaktadır.Bor bileşikleri, elektrolit kaplama sanayinde, elektrolit elde edilmesinde sarf edilmektedir. Borik asit nikel kaplamada, fluoboratlar ve fluoborik asitler ise; kalay kursun, bakır, nikel gibi demir dişi metaller için elektrolit olarak kullanılmaktadır.Alaşımlarda, özellikle çeliğin sertliğini artırıcı olarak kullanılmaktadır. Bu konuda ferrobor oldukça önem kazanmıştır. Çelik üretiminde 50 ppm bor ilavesi çeliğin sertleştirilebilme niteliğini geliştirmektedir.

Nükleer Uygulamalar
Atom reaktörlerinde borlu çelikler, bor karbürler ve titan bor alaşımları kullanılır.Paslanmaz borlu çelik, nötron absorbani olarak tercih edilmektedir. Yaklaşık her bir bor atomu bir nötron absorbe etmektedir.
Atom reaktörlerinin kontrol sistemleri ile soğutma havuzlarında ve reaktörün alarm ile kapatılmasında (B10) bor kullanılır.

Diğer Kullanım Alanları
Ahşap, malzeme prezervasyonu için sodyum oktaborat kullanılır. % 30'luk sodyum oktaborat çözeltisi ile muamele görmüş tahta malzeme yavaş yavaş kurutulursa bozunmadan ve küllenmeden uzun süre kullanılabilir. Silisyum üretiminde bor triklorür, polimer sanayinde, esterleme ve alkilleme işlemlerinde ve etil benzen üretiminde bor trifluorür katalizör olarak kullanılmaktadır. Bor karbür ve bor nitrür; döküm çeperlerinde yüksek sıcaklığa dayanıklı (refrakter) malzeme püskürtme memelerinde de aşınmaya dayanıklı (abrasif) malzeme olarak kullanılan önemli bileşiklerdir. Araçların soğutma sistemlerinde korozyonu önlemek üzere boraks, antifiriz karışımına katkı maddesi olarak da kullanılır. Tekstil sanayi inde, nişastalı yapıştırıcıların viskozitlerinin ayarlanmasında, kazeinli yapıştırıcıların  çözücülerinde, proteinlerin ayrıştırılmasında yardımcı madde boru ve tel çekmede akılcılığı sağlayıcı madde, dericilikte kireç çöktürücü madde olarak boraks kullanılmaktadır.


TRONA

Soda külünün pek çok kullanım alanı mevcut olmakla beraber en fazla cam sanayinde hammadde olarak kullanılmaktadır.

Diğer kullanım alanları şunlardır;
Kimya sanayinde çeşitli maddelerin üretiminde; sodyum tripolyphosphate, sodyum silikat, sodyum kromit ve sodyum dikromat, sodyum bikarbonat, sodyum karbonat peroxhdydrate, sodyum seskikarbonat, sodyum hexacyanoferrate, chlorinemonoxide
Deterjan sanayiinde; su tasfiyesinde, baca gazı desülfürizasyonunda, selüloz ve kağıt sanayinde, alümina üretiminde, sondaj çamurlarında, galvaniz kaplama banyolarında, kurşun rafinasyonunda, bakır flotasyon konsantrelerinden telleryum'un geri kazanılmasında, rafine edilmiş diatomitin üretiminde, fotoğrafçılıkta, bromine'in üretiminde, tar'ın distilasyonunda, hidrojen sülfitin geri kazanılmasında, döküm kumlarında, tekstil sanayinde.
Cam endüstrisi dünya soda külü tüketiminde %  46'lık bir payla en önemli kullanım alanı durumundadır. Bunu %  21 gibi bir payla kimya sanayi takip etmektedir.


SODYUM SÜLFAT

Sodyum sülfat  kağıt, cam, deterjan  ve  tekstil sanayinde  kullanılmaktadır.


TUZ

Tuzun  kullanıldığı  önemli  yerler;
   .İnsan  gıdası
 
   .Hayvan  beslenmesi
 
   .Kimya  ve diğer  sanayiler
 
   .Karayollarının kara  ve  buza  karı  tuzlanmasıdır.


STRONSİYUM MİNERALLERİ

Baryum karbonat düşük derecelerde erimiş camın akışkanlığı ile camın kırılma endeksini artırarak ekranın parlaklığını geliştirdiğinden ve röntgen ışınlarına karşı bir engel oluşturduğundan uzun zamandır siyah-beyaz TV tüplerinde kullanılmaktadır. 1960'ların sonunda renkli TV yapımı yüksek miktarlara ulaşmış ve kullanılan yüksek voltaj daha yüksek seviyede X-ışını yayılımına sebep olduğundan bunun nötralize edilmesi gerekmiştir. Ba ve Sr elementlerinin atom çapları geniş olduğundan yüksek oranda X-ışını  emicidirler. Belirli bir frekansta yayılan X-ışınları için stronsiyumun daha koruyucu olduğu düşünülmektedir. Renkli TV tüplerinde  daha yüksek voltajlar kullanıldığından Sr kullanılmaktadır. Diğer bir kullanım alanı ile ferritlerdir. Ferritler seramik olarak otomotiv sanayinde, demir cevheri seperatörlerinde, fotokopi makinelerinde ve özel alaşımlarda kullanılmaktadır.
Ayrıca aleve verdiği kırmızı renk dolayısıyla havai fişekler ve sinyal maddeleri üretiminde; cam, boya, ilaç sanayinde; çinko elektrolizinde; kuru fırın ve uçak motoru gibi makinelerde kullanılan mil yataklarını  yağlayıcı olarak kullanılmaktadır.
Genelde stronsiyum tüketimi stronsiyum karbonat şeklinde olmaktadır. Stronsiyum karbonatın son kullanım alanlarına göre tüketimi aşağıdaki gibidir.

 Stronsiyum Karbonatın Son Kullanım Alanlarına Göre Tüketimi
Kullanım Alanı%(x1000 t)
Renkli TV Tüpü
Elektroseramik
Çinko Rafinasyonu
Piroteknik
Seramik ve Cam
Havai Fişek v.s
Diğer
69,1 
15,2
 
2,9
 
4,8
 
0,8
 
2,7
 
4,5
75,9 
16,7
 
3,2
 
5,3
 
0,8
 
3,0
 
5,0
TOPLAM100,0109,9
Kaynak: Roskill Information Services Ltd., The Economics of Strontium, 1989.

ZIMPARA

Sentetik aşındırıcıların devreye girmesi ile doğal zımparaya olan talep azalmıştır. Ancak aşındırıcıların pahalı olması, doğal zımparaya olan talebin bazı özel uygulama alanlarında halen devam etmesine neden olmaktadır. Bu alanlar ticari ve halka açık bina, anayol ve kaldırımların, aşınmaya dirençli kısımları kaymayan yüzeyleri olup yüksek alüminali çimento sanayidir.
Doğal zımparanın geleneksel olarak kullanılabildiği alanlar aşağıda verilmektedir
;
A. İnşaat Sektöründe;
     1. Ticari ve halka açık binalarda aşınmaya dirençli ve kaymaz yüzeylerde,
     2. Anayol ve Kaldırımlarda,
B. Nakil Vasıtalarında;
     1. Otomobil parçalarında ve aksesuarlarında,
     2. Çiftlik makinelerinde ve donanımlarında,
C. Makinelerde (Elektrikli aletler hariç), optik alanda yüzeylerin parlatılması cilalanması için,
D. Ateş tuğlası yapımında.


KÜKÜRT

Kükürt   başta gübre sanayi için gerekli sülfürik asit  üretiminde  olmak üzere, kimya, lastik, boya, kağıt,  demir-çelik, petrol  sanayileri ile tarım ilaçları,  barut, kibrit üretiminde kullanılmaktadır. Petrol, doğalgaz  ve  baca gazlarından   yan  ürün   olarak elde edilen ucuz elementler kükürt  üretimi   artmakta ve,  kükürt  tüketiminin  % 88'i  sülfürik  asit  üretiminde   kullanılmaktadır. Kükürt ve sülfürik asit direkt veya  indrekt  olarak  günlük hayatımıza esas  olan  hemen,  hemen her şeyde kullanılmaktadır. Çeşitli endüstriyel, akademik ve kamu araştırma gurupları,  artan rafine kükürt  yan üretimini sarf etmek amacıyla  kükürt  için  yeni  kullanım  alanları  araştırmaktadır. Büyük hacimli  potansiyel pazarlara sahip yeni kullanım  alanları olarak  şunları sayabiliriz.
    1.  Kaldırım döşemelerinde dayanıklılık sağlayan, eriticilere karşı dirençli, kükürt asfalt bileşimleri.
    2. Yüksek basınç gücüne ve yalıtkan özelliklere sahip kükürt köpüğü.
    3.  Gücünü,  su ve aşındırıcıya karsı direncini artırmak için çeşitli materyallerle yapılan  alaşımlar.
    4.   Kükürt içeren betonlar, inşaat  harçları  ve agregatlar.


POTAS

Gübreler, modern ziraat için çok elzemdir. Çünkü ziraat, bir mineral tüketme işlemidir. Potas tüketiminin yaklaşık %  94'ü zirai gübrelemede, kalan %  6'si endüstriyel sektörde kullanılır. Zirai olmayan alanlarda potasin en önemli kullanım sahası kostik potas ve klorin imalindedir. Diğer kullanım alanları kimya, gıda ve seramik endüstrisindedir. Son kullanımı ise sabunlar ve deterjanlar, cam ve seramikler, kimyasal boyalar ve ilaçlar, likit gübreler ve diğer çeşitli alanlarda olmaktadır.
Potasın kullanım alanlarına göre pazarlanabilir ürün türleri şunlardır: Potasyum klorür, langbeinit, potasyum sülfat, potasyum nitrat (güherçile) ve gübre tuzları.
Dünya nüfusunun giderek artması, beslenmeye olan talebin de giderek artmasına neden olmaktadır. Bu ise daha fazla ziraat demektir. Ziraat, topraktaki mineralleri azaltan bir mineral tüketim işlemi olduğuna göre, toprakta fakirleşen minerallerin yerine konabilmesi gübrelere ve dolayısıyla potasyumlu gübrelere olan ihtiyacın da giderek artması anlamını taşır. Bu nedenle bazı bitkilerin yetiştirilmesinde o yöre toprağının potasyum içeriğine ve yapılan tarımsal işlemin cinsine bağlı olarak potaslı gübreler kullanılmaktadır.

Potas, bütün bitkilerde, nişasta ve şekerin sentezine devamlı katkıda bulunur. Kök hücrelerinde topraktan karbonhidratlardan ve inorganik nitrojenlerden amino asitlerin sentezini ve diş duvarlarının kalınlaşmasını sağlar. Bu, hububatlarda sapların sağlamlaşması anlamına gelir. Potas, keza bitkilerin diş etkenlere karşı, hastalıklar ve iklim şartları gibi direncini de artırır.
Potasyum sülfatlar ise bazı sebzelerde ve keza birçok meyvelerde, özellikle narenciye ve üzümde, klorürün yol açtığı yanmayı önlemek amacıyla kullanılır. Çünkü bunların kökleri çok derin olup, uzun seneler boyunca depolanan klorürü atma imkanı sağlar. Sülfatlar, patates, üzüm ve tütünde, daha iyi lezzet temini için kullanılır.
Son senelerde, az miktarda potas, düşük veya hiç soda içermeyen diyet izleyen kişilerce, direkt olarak tuz şeklinde de kullanılmaktadır.


FOSFAT

Fosfat kayasının  % 85’I  gübre olarak  kullanılmaktadır.  % 15’lik  bölümü ise  yem, gıda, deterjan, alaşım  metalürjisi, kağıt, kibrit, su tasfiyesi, harp sanayi  ve  kimya  sanayinde kullanılmaktadır.


KAOLEN

Kaolen tüketiminde parasal ve tonaj değerleri bakımından, birinci sırayı kağıt sanayi almaktadır. Avrupa pazarında kağıt, dolgu maddesi olarak toplam tüketimin %  40'ı, Amerika pazarında ise bu amaçla toplam tüketimin %  80'i kullanılmaktadır.Özellikle kağıt dolguda Avrupa kaolinle birlikte kalsit de kullanmaktadır. Kuşe-kaplama kağıtta da benzer durum söz konusu olup, özellikle kuşe kağıtta kaolenin kalite bakımından avantaj ve üstünlüğü vardır. Dünya kağıt tüketiminde, kaolen ve kalsite ikame olarak, TiO2, talk vb. de  kullanılmaktadır. Bunların toplam tüketimleri, belirli yıllarda kaolen tüketimini azaltmakla beraber, bu oran çok büyük boyutlarda olmamaktadır. Ancak dünya kalsit tüketimi, kaolen tüketimini etkileyen en önemli unsurdur.
Seramikte kaolen tüketimi, en çok sıhhi tesisat, porselen ve izalatör sanayinde olmaktadır. Fayansta tüketim maksimum %  20 dolayındadır.
Son yıllarda seramik sektörü dışında, kaolenin en büyük tüketimi çimento sanayinde olup, kaolen tüketim oranı tüvenan üretimin %  30'u mertebesine ulaşmaktadır.
Seramik sektörü dışında kaolenin en büyük tüketimi, boya, lastik ve plastik sanayinde dolgu maddesi olarak kullanılmasıdır.
Kaolen cam elyafı, kimya sanayi, ilaç sanayi gibi sektörlerde de kullanılmaktadır. Ancak kullanım oranlarının düşüklüğüne rağmen mali portresi yüksek tüketimlerdir.


SERAMİK KİLLERİ

Mineralojik özelliklerine göre sınıflandırılan killer, çeşitli fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre, kaba seramik kili, ince seramik kili, refrakter kil, bağlayıcı kil, şiferton gibi fiziksel özelliklerine göre de sınıflandırılır.
Seramikte kullanılan killerin kuruma ve çekme özellikleri, plastiklik, kuru mukavemet, pişme rengi gibi özellikleri, kullanım amacına göre bazen kimyasal bileşimden önce gelen bir özellik olarak da kabul edilebilir.

Geology of Industrial Rock and Minerals, 1969 (Robert Bates)'de verilen, killerin kullanım alanları sınıflandırması aşağıda sunulmuştur;
A. Pişirilen Kil Ürünleri (% 35)
    .Tuğla, kiremit
    .Drenaj boruları
    .Yapısal karo
    .Pis su borusu
B. Fayans, yer karosu, cam, çini, çanak, çömlek, porselen, sıhhi tesisat, elektro porselen (% 40)
C. Diğer Tüketim (%  25)
    .Refrakter sanayi
    .Çimento
    .Sondaj Çamuru
    .Dolgu maddesi
    .Kaplama malzemesi


Madenlerin Kullanım Alanları

BAKIR

Bakır, üstün fiziksel  ve  kimyasal özelliklerinden  dolayı endüstride yaygın olarak kullanılmaktadır. Sektörlere  göre  bakırın tüketiminin dağılımı  aşağıda  verilmiştir:
.Elektrik ve elektronik sanayi
.İnşaat sanayi
.Ulaşım sanayi
.Endüstriyel ekipman
.Diğerleri
.Kimya
.Kuyumculuk
.Boya sanayi
.Turistik eşya


KURŞUN - ÇİNKO - KADMİYUM

Kurşun’un  en önemli tüketim alanı akü imalatıdır. Yeraltı haberleşme kablolarının kurşunla izolasyonu  diğer önemli tüketim alanı olarak göze çarpar. Korozyonu önleyen kurşun oksit boyalar çelik konstrüksiyonlarda kullanılır. Kurşun tetraetil ve tetrametil benzin içinde  oktan ayarlayıcı olarak kullanılan kurşun bileşikleridir. Kurşun radyasyonu en az geçiren metal olması nedeniyle bu ışınlardan korunmada, renkli televizyon  tüplerinin yapımında ve mühimmat imalinde  de önemli miktarlarda kullanılmaktadır.
Çinko en çok galvanizlemede kullanılmaktadır. İnşaat sektöründeki galvanizli saçlar ve konstrüksiyon malzemeleri ile elektrik ve diğer havai hat direkleri galvanizlemenin en çok kullanıldığı alanlardır. Pirinç alaşımı ile bilhassa otomotiv sanayinde döküm kalıpları yapımında kullanılan çinko alaşımları çinko’nun kullanıldığı diğer önemli alanlardır. Çinko oksit yağlı boya ve lastik üretiminde kullanılmaktadır.
Kadmiyum özellikle deniz ve alkali ortam korozyonuna  karşı mukavemeti  nedeniyle demir, çelik, pirinç ve alüminyum kaplamasında kullanılmaktadır. Kadmiyum kaplamaları elektrik, elektronik, otomotiv ve Uzay sanayisinde çok yaygındır. Kadmiyumun en önemli kullanım alanı  Ni - Cd, Ag - Cd ve Hg - Cd pilleridir. Normal Ni - Cd pilleri günlük hayatta kullanılan elektronik cihazlarda, büyük kapasiteli olanları ise uçak ve gemilerde geniş bir tüketim alanı bulmuştur. Kadmiyumun yoğun olarak kullanıldığı diğer bir alan da boya endüstrisidir.
Kadmiyum  bunlardan başka stabilizör olarak plastik ve sentetik elyaf sanayinde, televizyon tüpleri ve florasan lamba imalinde, nükleer  reaktör kontrol sistemlerinde  ve alaşımlarda kullanım alanı bulmuştur.


DEMİR

Demir cevherinin tüketildiği iki ana üretim dalı yüksek fırın pik demir üretimi ile direk redüksiyon tesisleridir. Demir cevheri yüksek fırınlara ya direk şarj cevheri olarak parça cevher halinde veya ince tozlar sinterlenerek sinter halinde veya daha ince tozların peletlenmesiyle pelet halinde kok kömür ve cüruf yapıcı katkı maddeleriyle birlikte verilerek kullanılır.


KROM

Krom cevheri başlıca metalurji, kimya, refrakter ve döküm kumu sanayinde kullanılır.
Metalurji sanayinde krom ; ferrokrom, ferro-siliko-krom, krom bileşikleri, ekzotermik krom katkıları, diğer krom alaşımları ve krom metali şeklinde  tüketilir.
Metalurji endüstrisinde krom cevherinin en önemli kullanım alanı paslanmaz  çelik yapımında kullanılan ferrokrom üretimidir. Paslanmaz  çelik metal ve silah endüstrisinin çok önemli bir maddesidir. Krom çeliğe sertlik, kırılma ve darbelere karşı direnç, aşınma ve oksitlenmeye karşı  koruma sağlar. Bu kapsamda  kromun çeşitli alaşımları mermi,  denizaltı, gemi, uçak, top ve silahlarla ilgili destek sistemlerinde  kullanılır.
 
Krom kimyasalları paslanmayı önleyici özellikleri dolayısıyla  uçak ve gemi sanayinde yaygın olarak ; kimya endüstrisinde de sodyum bi-kromat, kromik asit ve boya hammaddesi yapımında, metal kaplama, deri tabaklama, boya maddeleri (pigment), seramikler, parlatıcı gereçler, katalistler, boyalar, organik sentetikler, konserve yapma ajanları, su işleme, sondaj çamuru ve diğer birçok alanda tüketilir.
Krom metali, yüksek performans alaşımlarında, Al, Ti, Cu alaşımlarında, ısıya ve elektriğe dirençli alaşımlarda tüketilir.
Kromun süper alaşımları yüksek ısıya dayanıklı randımanı yüksek, türbin motorlarının yapımında kullanılmaktadır.


BOKSİT

Boksit endüstride değişik alanlarda kullanılmaktadır. Aşağıda belirtilen kullanım  alanları kimyasal bileşimine bağlıdır.
1.  Alümina ve alüminyum üretiminde % 90 oranında kullanılmaktadır. Boksitten metalik alüminyumun yanında bazen galyum ve  vanadyum gibi yan ürünler de elde edilmektedir.
2.  Boksitten yapılan refrakter ürünler
    .  Sentetik mullit
    .  Yüksek alüminalı ateş tuğlası
    .  Döküm maddeleri
    .  Monolit; çimento, demir-çelik ve tuğla sanayinde çimento sanayinde fırın tuğlası boşluklarını
 doldurması için
3. Boksitten yapılan kimyasal  maddeler
   .Su temizlenmesinde kullanılan alüminyum sülfat
   .Sodyum alüminat
   .Ham petrol tasfiyesinde kullanılan  Al-Klorür
   .Alüminyum hidrat
4. Boksitten yapılan aşındırıcılar
   . Zımpara kağıdı ve tozları
   . Bileme  ( keskinleştirme) için zımpara taşı
   . Zımpara taşı silindirleri
5.  Diğer tüketim alanları
   . Ham şekerin renginin giderilmesinde

   . Ham şekerin temizlenmesinde yağların filtrasyonunda
   . Çimento yapımında
   . Ferrokrom tesislerinde cüruf önleyici olarak


VANADYUM

Vanadyum en çok çelik  endüstrisinde tüketilmektedir. Otomobil endüstrisi, uzay  araçları  ve  uçak sanayinde titanyumlu alaşımlarla birlikte vanadyum kullanılmaktadır. Sülfürik asit üretiminde katalizör olarak ayrıca seramik ve diğer kimya sanayinde tüketilen vanadyumun bu alanlardaki tüketim miktarı oldukça azdır. Vanadyumlu alaşımlar kıyı ötesi petrol sondajları borularının yapımında kullanılmaktadır.
Vanadyumun  gelişen son kullanım alanları ise; gözlük camlarının, sanayi ve büyük bina camlarının ultraviyole ışıklara karşı filtrasyonu sayılabilir.


ANTİMUAN

Antimuan, endüstride metalik ya da türevleri şeklinde kullanılmaktadır. Ancak türevleri şeklinde kullanımı çoğunluktadır.

Metalik Antimuan Kullanımı:
Metalik antimuan sağladığı avantajlar sebebiyle kurşun ve diğer metallerle alaşım oluşturmakta yoğun olarak kullanılmaktadır. Akümülatör imali, lehimcilik, matbaa harfi imali, askeri amaçlı malzemeler imalinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Yüksek saflıktaki antimuan, yarı iletken olarak elektronik ve termoelektrik alet üreticileri tarafından intermetalik alaşım imalatında kullanılmaktadır.

Metal Dışı (Ürünleri Şeklinde ) Kullanımı :
Antimuan’ın  2/3‘ünden  fazlası türevleri şeklinde kullanılmaktadır.Türevleri arasında sülfitler  ve özellikle de oksitleri yaygın olarak kullanılmaktadır. Antimuan penta sülfit lastik endüstrisinde vulkanizasyon ajanı olarak, antimuan sülfit yangın kontrollerinde ve cephane imalatında kullanılmaktadır. Antimuan trioksit plastikte, metal kaplamada, seramik ve emayede, boya sanayinde beyaz boya maddesi olarak kullanılmaktadır. Antimuan oksit  tekstil, plastik ve kimya endüstrilerinde yangın geciktirici olarak kullanılmaktadır.


TUNGSTEN

Tungusten’in ilk önemli kullanımı tungsten-mangan çeliğinin yapımı ile ortaya çıkmıştır. Tungsten maddeleri kullanımlarına göre 4  ana grupta toplanabilir:
1.  Kesici ve kaplamaya dayanıklı maddeler,
2.  Öğütme ürünleri,
3.  Aletler, die çelikleri, süper alaşımlar, demirsiz alaşımlar içindeki alaşım bileşeni,
4.  Çeşitli kimyevi maddeler ve metalürjik olmayan uygulamalar.

Tungsten ürünlerinin kullanım alanları ise;
Tungsten karpit; madencilik ve petrol sanayilerinde, matkaplarda, delici ekipmanların kesici kısımlarında ve kırıcı makinelerde, taşımacılık ve elektrik malzemeleri kaplamasında yaygın olarak kullanılmaktadır. Saf tungsten  metal tozundan yapılan öğütme ürünleri elektrik ve elektronik sanayinde kullanılmaktadır. Tungsten teli, elektrik lambalarında ve elektronik tüplerde katot olarak kullanılır. Tungsten diskler otomotiv distrübütör noktalarında ve pek çok üründe bağlantı noktası olarak kullanılır. Tungsten metali sıcak ve radyasyon kalkanı olarak, x-ışını bileşenleri ve katot ışın tüpleri ve yüksek ısılı fırınlarda ısıtıcı madde olarak da kullanılmaktadır. Tungsten özellikle uçak sanayinde ağır metal olarak  kullanılmaktadır.
Tungsten’in metalürjik olmayan uygulamaları ise;
Tekstil sanayinde kullanılan kimyevi maddeler, boyalar, matlaşmayan boyalar ve renkli gazlardır. Bazı tungsten bileşikleri ışık yayarlar ve renk maddelerinde, x-ışınlı ekranlarda, televizyon tiplerinde ve florasans ışıklandırılmasında kullanılır. Sodyum tungstat da paslanmayı engelleyici olarak ve tekstil sanayinde yanmaz madde olarak kullanılır.


MOLİBDEN

Molibden  özel  çeliklerde, pik  demirlerde,  nikel, kobalt ve titanyum bazlı alaşımlarda kullanılan çok yönlü bir alaşım maddesidir.Molibden alaşım elementi  olarak pekiştirmede, sağlamlık ve sertlik özelliği vermede, aşınmaya dayanıklı çeliklerde, döküm demirlerinde, demirsi metallerde kullanılır.
Molibden ihtiva eden alaşımları; paslanmaz çelik, tüp ve boru şeklindeki aletlerin yapımında, süper ısıtıcılarda, çelik rezistanslarında, petrol ürünlerinin elde edilmesinde ve kimyasal işlemlerde çok kullanılır.
Kimyasal olarak çeşitli ve geniş kullanım alanları olan molibden boya maddesi olarak kumaş boyacılığında, alkol ve formaldehit elde edilmesinde de molibden katalizörleri kullanılır.
Ayrıca, mıknatıs alaşımları, döküm karpitleri su ve gaz geçirmeyi önleyici materyallerin imalinde ve son yıllarda da sürtünmeyi azaltıcı özelliğinden dolayı motorlu vasıtaların yağ ve greslerine eklenmektedir.


NİKEL

Kimya endüstrisinde; Nikel alaşımları olarak metal korozyonuna maruz  yerlerde, kostik solüsyonların dengelenmesinde ve petrol endüstrisinde,
Fabrikasyon ürünlerde; Çatal, bıçak takımları, çekiç, pense gibi aletlerle diğer birçok ev ve hastane aletlerinin yapımında,
Uçak ve gemi endüstrisinde; Nikel süper alaşımları yüksek ısıda basınç ve korozyona dayanıklı olduğundan, uçakların gaz türbinlerinde, jet motorlarının yapımında, ayrıca uçakların elektrolizle kaplanan bölgelerinde ve gemi yapımında tuz korozyonuna karşı engelleyici olarak,
Motorlu araçlar ve parçalarında,
Elektrikli makineler ve parçalarında,
Yapı malzemelerinde, sıvı ve katı yağlarda hidrojenerasyonu sağlamak üzere batarya ve yakıt hücrelerinde ve seramik malzemelerde emaye ile demir arasında bağlayıcı olarak kullanılır.


KALAY

Kalay, teneke yapımında, kaplamacılıkta, çeşitli alaşımlar, lehim ve kimyasal madde yapımında kullanılır. Otomotiv endüstrisinde de motor yataklarında, kaporta, radyatör, yağ ve hava filtrelerinde kullanılır. Uçak ve gemi endüstrisi ile elektronik ve elektrik sanayinde geniş bir kullanım alanı vardır. Kimya sanayinde boya, parfüm, sabun, poliüretan üretiminden diş macunu yapımına kadar geniş bir alanda tüketilir. Bunların yanında, matbaacılıkta, mutfak malzemeleri ve cam endüstrisinde de kullanılmaktadır.


ALTIN

Altın’ın tüketildiği alanları sıralayacak olursak;
Kuyumculuk
, altın kaplama ve süsleme, elektrik/elektronik, diş hekimliği, dekoratif kullanım
madalya yapımı, resmi para, külçe stoklarıdır.
 
Ayrıca, gümüş, platin ve palladyum gibi metallerle alaşım halinde uzay endüstrisinde, tekstil sanayinde altın tel ve iplik yapımında ve kimya endüstrisinde paslanmaya dayanıklı alet yapımında kullanılmaktadır.


 

GÜMÜŞ

Gümüş’ün tüketildiği alanları sıralayacak olursak;
Fotoğraf sanayi
, elektronik, para imali, süs eşyası ve takı yapımı, alaşımlar, dişçiliktir. Ayrıca, yapay yağmur yağdırmakta, ayna sırlarının yapımında, bilgisayar röle kontaklarında, pil yapımında da kullanılmaktadır.


BOR

 Çok geniş ve çeşitli alanlarda ticari olarak kullanılan bor mineralleri ve ürünlerinin kullanım alanları giderek artmaktadır. Üretilen bor minerallerinin  %  10'a yakın bir bölümü doğrudan mineral olarak tüketilirken geriye kalan kısmı bor ürünleri elde etmek için kullanılmaktadır.
Bor mineralleri ve ürünlerinin kullanıldığı sanayi dallarına aşağıdaki gruplarda toplamak mümkündür.
   .Cam sanayi
   .Seramik sanayi
   .Temizleme ve beyazlatma sanayi
   .Yanmayı önleyici (geciktirici) maddeler
   .Tarım
   .Metalürji
   .Nükleer uygulamalar
   .Diğer kullanım alanları
Borun cam sanayi ve diğer endüstrilerdeki kullanımına ilişkin bazı bilgiler aşağıda özetlenmiştir.

Cam Sanayi
Bor, pencere camı, şişe camı v.b. sanayilerde ender hallerde kullanılmaktadır. Özel camlarda ise borik asit vazgeçilemeyen bir unsur olup, rafine sulu/susuz boraks, borik asit veya kolemanit/boraks gibi doğal haliyle kullanılmaktadır. Çok özel durumlarda potasyum pentaborat ve bor oksitler kullanılmaktadır. Bor, ergimiş haldeki cam ara mamulüne katıldığında onun viskozitesini arttırıp, yüzey sertliğini ve dayanıklılığını yükselttiğinden ısıya karşı izolasyonunun gerekli görüldüğü cam mamullerine katılmaktadır.

Seramik Sanayi
Emayelerin vizkozitesini ve doygunlaşma ısısını azaltan borik oksit %  20'ye kadar kullanılabilmektedir. Özellikle emayeye katılan hammaddelerin %  17-32'si borik oksit olup, sulu boraks tercih edilir. Bazı hallerde borik oksit veya susuz boraks da kullanılır. Metalle kaplanan emaye onun paslanmasını önler ve görünüşüne güzellik katar. Çelik, alüminyum, bakır, altın ve gümüş emaye ile kaplanabilir. Emaye aside karşı dayanıklılığını arttırır. Mutfak aletlerinin çoğu emaye kaplamalıdır. Banyolar, kimya sanayi teçhizatı, su tankları, silahlar v.b. de kaplanır. Seramiği çizilmeye karşı dayanıklı kılan bor %  3-24 miktarında kolemanit halinde sırlara katılır.

Temizleme ve Beyazlatma Sanayi
Sabun ve deterjanlara mikrop öldürücü (jermisit) ve su yumuşatıcı etkisi nedeniyle %  10 boraks dekahidrat ve beyazlatıcı etkisini artırmak için toz deterjanlara %  10-20 oranında sodyum perborat katılmaktadır.Çamaşır yıkamada kullanılan deterjanlara katılan sodyum perborat (NaBO2H2O2.3H2O) aktif bir oksijen kaynağı olduğundan etkili bir ağartıcıdır.

Yanmayı Önleyici (Geciktirici) Maddeler
Borik asit ve boratlar selülozik maddelere, ateşe karşı dayanıklılık sağlarlar. Tutuşma sıcaklığına gelmeden selülozdaki su moleküllerini uzaklaştırırlar ve oluşan kömürün yüzeyini kaplayarak daha ileri bir yanmayı engellerler. Bor bileşikleri plastiklerde yanmayı önleyici olarak giderek artan oranlarda kullanılmaktadır. Bu amaç için kullanılan bor bileşiklerinin başında çinko borat, baryum meta borat, bor fosfatlar ve amonyum fluoborat gelir.

Tarım
Bor mineralleri bitki örtüsünün gelişmesini artırmak veya önlemek maksadıyla kullanılmaktadır. Bor, değişken ölçülerde, birçok bitkinin temel besin maddesidir. Bor eksikliği görülen bitkiler arasında yumru köklü bitkiler (özellikle şeker pancarı) kaba yoncalar, alfa alfalar, meyve ağaçları, üzüm, zeytin, kahve, tütün ve pamuk sayılmaktadır. Bu gibi hallerde susuz boraks ve boraks pentahidrat içeren karışık bir gübre kullanılmaktadır. Bu da, suda çok eriyebilen sodyum pentaborat (NaB5O8.5H2O) veya disodyum oktaboratin (Na2B8O13) mahsulün üzerine püskürtülmesi suretiyle uygulanmaktadır.Bor, sodyum klorat ve bromosol gibi bileşiklerle birlikte otların temizlenmesi veya toprağın sterilleştirilmesi gereken durumlarda da kullanılmaktadır.

Metalurji
Boratlar yüksek sıcaklıklarda düzgün, yapışkan, koruyucu ve temiz, çapaksız bir sıvı oluşturma özelliği nedeniyle demir dışı metal sanayinde koruyucu bir cüruf oluşturucu ve ergitmeyi hızlandırıcı madde olarak kullanılmaktadır.Bor bileşikleri, elektrolit kaplama sanayinde, elektrolit elde edilmesinde sarf edilmektedir. Borik asit nikel kaplamada, fluoboratlar ve fluoborik asitler ise; kalay kursun, bakır, nikel gibi demir dişi metaller için elektrolit olarak kullanılmaktadır.Alaşımlarda, özellikle çeliğin sertliğini artırıcı olarak kullanılmaktadır. Bu konuda ferrobor oldukça önem kazanmıştır. Çelik üretiminde 50 ppm bor ilavesi çeliğin sertleştirilebilme niteliğini geliştirmektedir.

Nükleer Uygulamalar
Atom reaktörlerinde borlu çelikler, bor karbürler ve titan bor alaşımları kullanılır.Paslanmaz borlu çelik, nötron absorbani olarak tercih edilmektedir. Yaklaşık her bir bor atomu bir nötron absorbe etmektedir.
Atom reaktörlerinin kontrol sistemleri ile soğutma havuzlarında ve reaktörün alarm ile kapatılmasında (B10) bor kullanılır.

Diğer Kullanım Alanları
Ahşap, malzeme prezervasyonu için sodyum oktaborat kullanılır. % 30'luk sodyum oktaborat çözeltisi ile muamele görmüş tahta malzeme yavaş yavaş kurutulursa bozunmadan ve küllenmeden uzun süre kullanılabilir. Silisyum üretiminde bor triklorür, polimer sanayinde, esterleme ve alkilleme işlemlerinde ve etil benzen üretiminde bor trifluorür katalizör olarak kullanılmaktadır. Bor karbür ve bor nitrür; döküm çeperlerinde yüksek sıcaklığa dayanıklı (refrakter) malzeme püskürtme memelerinde de aşınmaya dayanıklı (abrasif) malzeme olarak kullanılan önemli bileşiklerdir. Araçların soğutma sistemlerinde korozyonu önlemek üzere boraks, antifiriz karışımına katkı maddesi olarak da kullanılır. Tekstil sanayi inde, nişastalı yapıştırıcıların viskozitlerinin ayarlanmasında, kazeinli yapıştırıcıların  çözücülerinde, proteinlerin ayrıştırılmasında yardımcı madde boru ve tel çekmede akılcılığı sağlayıcı madde, dericilikte kireç çöktürücü madde olarak boraks kullanılmaktadır.


TRONA

Soda külünün pek çok kullanım alanı mevcut olmakla beraber en fazla cam sanayinde hammadde olarak kullanılmaktadır.

Diğer kullanım alanları şunlardır;
Kimya sanayinde çeşitli maddelerin üretiminde; sodyum tripolyphosphate, sodyum silikat, sodyum kromit ve sodyum dikromat, sodyum bikarbonat, sodyum karbonat peroxhdydrate, sodyum seskikarbonat, sodyum hexacyanoferrate, chlorinemonoxide
Deterjan sanayiinde; su tasfiyesinde, baca gazı desülfürizasyonunda, selüloz ve kağıt sanayinde, alümina üretiminde, sondaj çamurlarında, galvaniz kaplama banyolarında, kurşun rafinasyonunda, bakır flotasyon konsantrelerinden telleryum'un geri kazanılmasında, rafine edilmiş diatomitin üretiminde, fotoğrafçılıkta, bromine'in üretiminde, tar'ın distilasyonunda, hidrojen sülfitin geri kazanılmasında, döküm kumlarında, tekstil sanayinde.
Cam endüstrisi dünya soda külü tüketiminde %  46'lık bir payla en önemli kullanım alanı durumundadır. Bunu %  21 gibi bir payla kimya sanayi takip etmektedir.


SODYUM SÜLFAT

Sodyum sülfat  kağıt, cam, deterjan  ve  tekstil sanayinde  kullanılmaktadır.


TUZ

Tuzun  kullanıldığı  önemli  yerler;
   .İnsan  gıdası
 
   .Hayvan  beslenmesi
 
   .Kimya  ve diğer  sanayiler
 
   .Karayollarının kara  ve  buza  karı  tuzlanmasıdır.


STRONSİYUM MİNERALLERİ

Baryum karbonat düşük derecelerde erimiş camın akışkanlığı ile camın kırılma endeksini artırarak ekranın parlaklığını geliştirdiğinden ve röntgen ışınlarına karşı bir engel oluşturduğundan uzun zamandır siyah-beyaz TV tüplerinde kullanılmaktadır. 1960'ların sonunda renkli TV yapımı yüksek miktarlara ulaşmış ve kullanılan yüksek voltaj daha yüksek seviyede X-ışını yayılımına sebep olduğundan bunun nötralize edilmesi gerekmiştir. Ba ve Sr elementlerinin atom çapları geniş olduğundan yüksek oranda X-ışını  emicidirler. Belirli bir frekansta yayılan X-ışınları için stronsiyumun daha koruyucu olduğu düşünülmektedir. Renkli TV tüplerinde  daha yüksek voltajlar kullanıldığından Sr kullanılmaktadır. Diğer bir kullanım alanı ile ferritlerdir. Ferritler seramik olarak otomotiv sanayinde, demir cevheri seperatörlerinde, fotokopi makinelerinde ve özel alaşımlarda kullanılmaktadır.
Ayrıca aleve verdiği kırmızı renk dolayısıyla havai fişekler ve sinyal maddeleri üretiminde; cam, boya, ilaç sanayinde; çinko elektrolizinde; kuru fırın ve uçak motoru gibi makinelerde kullanılan mil yataklarını  yağlayıcı olarak kullanılmaktadır.
Genelde stronsiyum tüketimi stronsiyum karbonat şeklinde olmaktadır. Stronsiyum karbonatın son kullanım alanlarına göre tüketimi aşağıdaki gibidir.

 Stronsiyum Karbonatın Son Kullanım Alanlarına Göre Tüketimi
Kullanım Alanı%(x1000 t)
Renkli TV Tüpü
Elektroseramik
Çinko Rafinasyonu
Piroteknik
Seramik ve Cam
Havai Fişek v.s
Diğer
69,1 
15,2
 
2,9
 
4,8
 
0,8
 
2,7
 
4,5
75,9 
16,7
 
3,2
 
5,3
 
0,8
 
3,0
 
5,0
TOPLAM100,0109,9
Kaynak: Roskill Information Services Ltd., The Economics of Strontium, 1989.

ZIMPARA

Sentetik aşındırıcıların devreye girmesi ile doğal zımparaya olan talep azalmıştır. Ancak aşındırıcıların pahalı olması, doğal zımparaya olan talebin bazı özel uygulama alanlarında halen devam etmesine neden olmaktadır. Bu alanlar ticari ve halka açık bina, anayol ve kaldırımların, aşınmaya dirençli kısımları kaymayan yüzeyleri olup yüksek alüminali çimento sanayidir.
Doğal zımparanın geleneksel olarak kullanılabildiği alanlar aşağıda verilmektedir
;
A. İnşaat Sektöründe;
     1. Ticari ve halka açık binalarda aşınmaya dirençli ve kaymaz yüzeylerde,
     2. Anayol ve Kaldırımlarda,
B. Nakil Vasıtalarında;
     1. Otomobil parçalarında ve aksesuarlarında,
     2. Çiftlik makinelerinde ve donanımlarında,
C. Makinelerde (Elektrikli aletler hariç), optik alanda yüzeylerin parlatılması cilalanması için,
D. Ateş tuğlası yapımında.


KÜKÜRT

Kükürt   başta gübre sanayi için gerekli sülfürik asit  üretiminde  olmak üzere, kimya, lastik, boya, kağıt,  demir-çelik, petrol  sanayileri ile tarım ilaçları,  barut, kibrit üretiminde kullanılmaktadır. Petrol, doğalgaz  ve  baca gazlarından   yan  ürün   olarak elde edilen ucuz elementler kükürt  üretimi   artmakta ve,  kükürt  tüketiminin  % 88'i  sülfürik  asit  üretiminde   kullanılmaktadır. Kükürt ve sülfürik asit direkt veya  indrekt  olarak  günlük hayatımıza esas  olan  hemen,  hemen her şeyde kullanılmaktadır. Çeşitli endüstriyel, akademik ve kamu araştırma gurupları,  artan rafine kükürt  yan üretimini sarf etmek amacıyla  kükürt  için  yeni  kullanım  alanları  araştırmaktadır. Büyük hacimli  potansiyel pazarlara sahip yeni kullanım  alanları olarak  şunları sayabiliriz.
    1.  Kaldırım döşemelerinde dayanıklılık sağlayan, eriticilere karşı dirençli, kükürt asfalt bileşimleri.
    2. Yüksek basınç gücüne ve yalıtkan özelliklere sahip kükürt köpüğü.
    3.  Gücünü,  su ve aşındırıcıya karsı direncini artırmak için çeşitli materyallerle yapılan  alaşımlar.
    4.   Kükürt içeren betonlar, inşaat  harçları  ve agregatlar.


POTAS

Gübreler, modern ziraat için çok elzemdir. Çünkü ziraat, bir mineral tüketme işlemidir. Potas tüketiminin yaklaşık %  94'ü zirai gübrelemede, kalan %  6'si endüstriyel sektörde kullanılır. Zirai olmayan alanlarda potasin en önemli kullanım sahası kostik potas ve klorin imalindedir. Diğer kullanım alanları kimya, gıda ve seramik endüstrisindedir. Son kullanımı ise sabunlar ve deterjanlar, cam ve seramikler, kimyasal boyalar ve ilaçlar, likit gübreler ve diğer çeşitli alanlarda olmaktadır.
Potasın kullanım alanlarına göre pazarlanabilir ürün türleri şunlardır: Potasyum klorür, langbeinit, potasyum sülfat, potasyum nitrat (güherçile) ve gübre tuzları.
Dünya nüfusunun giderek artması, beslenmeye olan talebin de giderek artmasına neden olmaktadır. Bu ise daha fazla ziraat demektir. Ziraat, topraktaki mineralleri azaltan bir mineral tüketim işlemi olduğuna göre, toprakta fakirleşen minerallerin yerine konabilmesi gübrelere ve dolayısıyla potasyumlu gübrelere olan ihtiyacın da giderek artması anlamını taşır. Bu nedenle bazı bitkilerin yetiştirilmesinde o yöre toprağının potasyum içeriğine ve yapılan tarımsal işlemin cinsine bağlı olarak potaslı gübreler kullanılmaktadır.

Potas, bütün bitkilerde, nişasta ve şekerin sentezine devamlı katkıda bulunur. Kök hücrelerinde topraktan karbonhidratlardan ve inorganik nitrojenlerden amino asitlerin sentezini ve diş duvarlarının kalınlaşmasını sağlar. Bu, hububatlarda sapların sağlamlaşması anlamına gelir. Potas, keza bitkilerin diş etkenlere karşı, hastalıklar ve iklim şartları gibi direncini de artırır.
Potasyum sülfatlar ise bazı sebzelerde ve keza birçok meyvelerde, özellikle narenciye ve üzümde, klorürün yol açtığı yanmayı önlemek amacıyla kullanılır. Çünkü bunların kökleri çok derin olup, uzun seneler boyunca depolanan klorürü atma imkanı sağlar. Sülfatlar, patates, üzüm ve tütünde, daha iyi lezzet temini için kullanılır.
Son senelerde, az miktarda potas, düşük veya hiç soda içermeyen diyet izleyen kişilerce, direkt olarak tuz şeklinde de kullanılmaktadır.


FOSFAT

Fosfat kayasının  % 85’I  gübre olarak  kullanılmaktadır.  % 15’lik  bölümü ise  yem, gıda, deterjan, alaşım  metalürjisi, kağıt, kibrit, su tasfiyesi, harp sanayi  ve  kimya  sanayinde kullanılmaktadır.


KAOLEN

Kaolen tüketiminde parasal ve tonaj değerleri bakımından, birinci sırayı kağıt sanayi almaktadır. Avrupa pazarında kağıt, dolgu maddesi olarak toplam tüketimin %  40'ı, Amerika pazarında ise bu amaçla toplam tüketimin %  80'i kullanılmaktadır.Özellikle kağıt dolguda Avrupa kaolinle birlikte kalsit de kullanmaktadır. Kuşe-kaplama kağıtta da benzer durum söz konusu olup, özellikle kuşe kağıtta kaolenin kalite bakımından avantaj ve üstünlüğü vardır. Dünya kağıt tüketiminde, kaolen ve kalsite ikame olarak, TiO2, talk vb. de  kullanılmaktadır. Bunların toplam tüketimleri, belirli yıllarda kaolen tüketimini azaltmakla beraber, bu oran çok büyük boyutlarda olmamaktadır. Ancak dünya kalsit tüketimi, kaolen tüketimini etkileyen en önemli unsurdur.
Seramikte kaolen tüketimi, en çok sıhhi tesisat, porselen ve izalatör sanayinde olmaktadır. Fayansta tüketim maksimum %  20 dolayındadır.
Son yıllarda seramik sektörü dışında, kaolenin en büyük tüketimi çimento sanayinde olup, kaolen tüketim oranı tüvenan üretimin %  30'u mertebesine ulaşmaktadır.
Seramik sektörü dışında kaolenin en büyük tüketimi, boya, lastik ve plastik sanayinde dolgu maddesi olarak kullanılmasıdır.
Kaolen cam elyafı, kimya sanayi, ilaç sanayi gibi sektörlerde de kullanılmaktadır. Ancak kullanım oranlarının düşüklüğüne rağmen mali portresi yüksek tüketimlerdir.


SERAMİK KİLLERİ

Mineralojik özelliklerine göre sınıflandırılan killer, çeşitli fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre, kaba seramik kili, ince seramik kili, refrakter kil, bağlayıcı kil, şiferton gibi fiziksel özelliklerine göre de sınıflandırılır.
Seramikte kullanılan killerin kuruma ve çekme özellikleri, plastiklik, kuru mukavemet, pişme rengi gibi özellikleri, kullanım amacına göre bazen kimyasal bileşimden önce gelen bir özellik olarak da kabul edilebilir.

Geology of Industrial Rock and Minerals, 1969 (Robert Bates)'de verilen, killerin kullanım alanları sınıflandırması aşağıda sunulmuştur;
A. Pişirilen Kil Ürünleri (% 35)
    .Tuğla, kiremit
    .Drenaj boruları
    .Yapısal karo
    .Pis su borusu
B. Fayans, yer karosu, cam, çini, çanak, çömlek, porselen, sıhhi tesisat, elektro porselen (% 40)
C. Diğer Tüketim (%  25)
    .Refrakter sanayi
    .Çimento
    .Sondaj Çamuru
    .Dolgu maddesi
    .Kaplama malzemesi


Topoğrafya haritası nedir ne işe yarar?

Topoğrafya Haritalar (Detay) ... Topografik haritalar, haritası oldukları bölgelerde bulunan yapay objeler (binalar, köprüler, yollar, akarsu ve durgun su objeleri, bitki örtüsü ve arazi engebesini kartografik işaretlerle göstererek bilgi veren ürünlerdir.

Bir Madenin İşletmeye Açılabilmesi İçin Alınması Gereken İzinler Nelerdir?

Alınacak İzin                                                                                                                                                     İzni Veren Makam

  1. MADEN RUHSATI                                                                                                                             MADEN İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  1. ÇED OLUMLU BELGESİ                                                                                                                    ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
  1. ATIK DEPOLAMA İZNİ                                                                                                                        ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
  1. ÖN EMİSYON VE EMİSYON İZİNLERİ                                                                                           ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
  1. ARAZİ KULLANIM İZNİ                                                                                                                                 TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ
  1. ARAZİ KULLANIM İZNİ                                                                                                                                    ARAZİ SAHİBİNDEN
  1. ORMAN İZNİ                                                                                                                                                    ORMAN VE SU  BAKANLIĞI
  1. YER SEÇİMİ İZNİ                                                                                                                                 MADEN İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  1. TESİS İZNİ                                                                                                                                           ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
  1. AÇILMA İZNİ                                                                                                                                       BELEDİYE veya İL ÖZEL İDARELERİ
  1. KÜLTÜR BAKANLIĞI OLUMLU GÖRÜŞÜ                                                                                                  KÜLTÜR BAKANLIĞI
  1. İŞYERİ BİLDİRİMİ                                                                                                                       SSK, ÇALIŞMA BAKANLIĞI, VERGİ DAİRESİ
  1. İMAR İZNİ                                                                                                                                     BAYINDIRLIK BAKANLIĞI VEYA BELEDİYE
  1. İNŞAAT İZNİ                                                                                                                                BAYINDIRLIK BAKANLIĞI VEYA BELEDİYE
  1. ELEKTİRİK RUHSATI                                                                                                                                                     TEDAŞ
  1. SU RUHSATI                                                                                                                                                                      DSİ
  1. PATLAYICI MADDE DEPO İNŞAAT İZNİ                                                                                      İÇ İŞLERİ VE BAYINDIRLIK BAKANLIĞI
  1. PATLAYICI MADDE KULLANMA RUHSATI                                                                                                İÇ İŞLERİ BAKANLIĞI
  1. MERA KULLANIM İZNİ                                                                                                                                         TARIM BAKANLIĞI
 1. DİĞER İZİNLER                                                                                                                                              ASKERİYE, SİT ALANI, VS.

Migem(Maden İşleri Genel Müdürlüğü) Hizmetleri

MİGEM Hizmetleri
 • Ruhsat Alanları Sorgulaması
 • Ruhsat Başvuruları
 • Arama Faaliyet Raporları Hazırlanması
 • Arama Dönemi Üretim İzin Belgesi
 • Arama Dönemi Sevk Fişi
 • İşletme Projesi Hazırlanması
 • İşletme İzinlerinin Alınması
 • Mera Vasıflarının Kaldırılması
 • İrtifak İntifa Hakkı
 • İşletme İzni Ruhsatının Alınması
 • Teknik Nezaretçilik Hizmetleri
 • Sevk Fişi Alınması
 • 29. Madde Evraklarının Hazırlanması
 • Femdit Projelerinin Hazırlanması
 • Ruhsat Devir İşlemleri
 • Yıllık Harç ve Teminat Takibi
 • Patlayıcı Kullanma İzin İşlemleri
 • İhale Takibi ve İhale Dosyaları Hazırlanması
 • Rödevans Sözleşmesi Hazırlanması
 • Hukuk Müşavirliği
 • MİGEM İş Takipleri

Doğaya Yeniden Kazandırma Planlarının Hazırlanması;

Madencilik faaliyetleri ile bozulan arazilerin “Doğaya Yeniden Kazandırılması yönetmeliği” gereği madencilik faaliyetleri, malzeme ve toprak temini için arazide yapılan kazılar, dökümler ve doğaya bırakılan atıklarla bozulan doğal yapının yeniden kazanılmasına ilişkin çalışmaların planlandığı, önlemlerin belirlendiği faaliyetin planlanması aşamasında ÇED sürecinde gerçekleştirilen bir çalışmadır.

RÖDÖVANS SÖZLEŞMELERİ HAZIRLANMASI

Ruhsat sahibi ile işletmecinin  menfaatleri doğrultusunda maden kanunları ve yönetmelikleri esas alınarak hazırlanan sözleşmedir. 

 

İŞYERİ AÇMA İZNİ İÇİN GEREKLİ HARİTA ÇİZİMİ

Yönetmeliklerde belirtilen haritaların hazırlanması hizmetidir.

RUHSAT DEVİR İŞLEMLERİ:

Maden Kanunun Uygulama Yönetmeliği; Madde 70 - Maden ruhsatları ve sertifikaları talep halinde, hukuki bir sakınca bulunmadığı taktirde, Kanunun 6’ncı maddesindeki maden haklarını kullanma ile ilgili şartları taşıyan gerçek veya tüzel kişilere Genel Müdürlükçe devir edilebilir. Buluculuk hakkı sahibi, bu hakkını ruhsat ile birlikte devir edebilir. Devir işlemleri yapılacak ruhsatların yıllık harçları ile Devlet hakkının eksiksiz ödenmiş olması ve devredildiği tarihe kadar geçen süre için satış bilgi formu ile işletme faaliyeti bilgi formunun verilmesi zorunludur. Ruhsatı veya sertifikayı devir alacak kişinin; devir alacağı ruhsata ait Kanundan doğan bütün hak ve vecibelerini, ruhsata uygulanmış yaptırımlar ile yükümlülükleri kabul ettiğini; ruhsat sahibinin de ruhsatını bütün hak ve vecibeleri ile devir etmek isteğini belirten Ek Form-15'deki örnek dilekçe ile Genel Müdürlüğe müracaat etmeleri gerekir. Devir alan kişinin, ruhsat ile ilgili uygulanmış teminat iratları esas alınarak hesaplanacak güncel teminat üzerinden ruhsat teminatını ve ruhsatın yıllık harcı kadar devir harcını yatırması zorunludur. Devir sonrası devredenin teminatı iade edilir. Devir Sırasında İstenen Evraklar;

DEVİR EDEN ŞAHIS EVRAKLARI Ruhsat aslı,Vekaletname, Banka Hesap No.

DEVİR EDEN ŞİRKET EVRAKLARI Ruhsat aslı,Şirket Kararı,Şirket Ticaret Sicil Gazetesi (En son Yönetim) Banka Hesap No (Şirkete Ait) Vekaletname (Devir etmeye ait)

DEVİR ALAN ŞAHIS EVRAKLARI Vatandaşlık numarasını içeren onaylı nüfus cüzdanı örneği Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir belge Onaylı imza sirküleri Vekaletname,Devir Harcı, Devir Teminatı.

DEVİR ALAN ŞİRKET EVRAKLARI Şirket Kararı,Şirket Ticaret Sicil Gazeteleri ( Kuruluş, En son Yönetim vs.) Şirket İmza Sirküsü Vergi Levhası Vekaletname(Devir almaya ait) Devir Harcı Devir Teminatı.

NOT: Yukarıda belirtilen şirket ve şahıs evrakları Noter Onaylı birer asıl olması gerekmektedir

Madencilik Projeleri

ÇEV-MED ÇEVRE konusunda Dünya ölçeğinde ün kazanmış akademisyen danışmanları ve tecrübeli profesyonelleri ile anahtar teslimi madencilik projeleri geliştirmektedir. Hem yer altı hem de yer üstü madencilik faaliyetleri konusunda projeler yürütülmektedir. Projeler kapsamında aşağıdaki hizmetler ayrı ayrı veya bütün olarak ta verilmektedir.

1. Uzaktan algılama ve CBS (LANDSAT TM Uydusu ) kullanarak, deneyimli danışman kadrosu, akademisyenler ve üniversiteler ile gerçekleştirilen işbirliği sayesinde potansiyel rezerv alanları belirlenmektedir.

2. Potansiyel rezerv alanlarının belirlenmesinin ardından sahada GPS cihazları ile uygun çalışma alanlarının koordinatlarıalınmaktadır.

3. Koordinatları alınan sahalar için Maden İşleri Genel Müdürlüğü veritabanında ruhsat sorgulaması yapılmaktadır.

4. Sorgula sonucu belirlenen uygun sahalar için Maden Arama Ruhsatı alınmaktadır.

5. Sahada sondaj ve detaylı rezerv tespiti çalışmaları yapılmaktadır.

6. Yapılan çalışmaların değerlendirildiği Arama Faaliyet Raporu hazırlanmaktadır. Madencilik faaliyetleri uygulama yönetmeliği ile birlikte arama ruhsatı almak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, ruhsat talep ettikleri yıl için açıklanan mali yeterlilik evrakları ile birlikte vermek zorunda olduğu maden arama projesi içeriğinde arama yapılacak sahanın seçiminden başlayıp kaynak ve rezervin belirlenmesi, değerlendirilip sınıflandırılması, raporlama aşamasının sonuna kadar geçen tüm maden arama sürecini (ön arama, genel arama, detay arama ) bir termin planında belirtir. Talebin değerlendirilmesi sonucu arama ruhsatı düzenlenir. Arama ruhsatının düzenlenmesinden itibaren bir yıla kadar ön arama dönemidir. Ön arama süresisonuna kadar, maden arama projesi ekinde verilen termin planında belirtilen faaliyetlerin tamamlandığını ve bu faaliyetlere ilişkin yatırım harcamalarını gösteren ön arama faaliyet raporunun verilmesi zorunludur. Yükümlülüğünü yerine getiren ruhsat sahipleri IV. ve VI. Grup madenlerde iki yıl II{b}, III. ve V. Gruplarda bir yıl olmak üzere genel arama dönemine hak sağlar. Ruhsat sahibi, genel arama dönemi süresi sonuna kadar maden arama projesi ekinde verilen kaynak planında belirtilen kaynak/rezerv raporuna ait bilgiler ve bu dönemde yapılan arama faaliyetlerine ilişkin yatırım harcamalarını da gösteren genel arama faaliyet raporunu da vermek zorundadır. II{b}, III. ve V. Gruplardaki ruhsatlar bu dönemin sonunda işletme ruhsatı için başvurularını yapmakzorundadır. IV. ve VI. Grup maden ruhsatları ise dört yıl detay arama dönemine hak sağlar. Detay arama döneminde her yıl, görünür maden rezervine ilişkin bilgileri ve bu dönemde yapılan arama faaliyetlerine ilişkin yatırım harcamalarını gösteren detay arama faaliyet raporunun verilmesi zorunludur. Faaliyet raporlarının (ön arama, genel arama, detay arama) zamanında verilmemesi durumunda teminat irat kaydedilerek ruhsat iptal edilir. Arama dönemlerinde bir sonraki aşamaya geçilmesi durumunda veya işletme projesi verilmesi durumunda, önceki aşamalara ait faaliyetlerin yerine getirilmiş olması şartı aranır.

7. Madencilik Projeleri için ÇED Raporu hazırlanmaktadır. ÇED Raporu kapsamında Toz Dağılım Modellemesi ve Patlatma Vibrasyon Modellemesi yapılmakta, açık alanda çalışan iş makineleri ile ekipmanların çevresel gürültü etkilerini görebilmek amacı ile Akustik Rapor hazırlanmaktadır.

8. Tarım arazileri üzerinde gerçekleştirilmesi planlanan madencilik projeleri için Toprak Koruma Projesi hazırlanmaktadır.

9. Orman alanları üzerinde gerçekleştirilmesi planlanan madencilik projeleri için Rehabilitasyon Projesi hazırlanmaktadır.

10. Madencilik faaliyetleri için çalışmalara başlanmadan önce, bozulacak doğal yapının yeniden düzenlenmesi, doğal dengenin kurulması, alanın yeniden insanların ya da diğer canlıların güvenle yararlanabileceği hale getirilmesini sağlayacak biçimde Doğaya Yeniden Kazandırma Planı hazırlanmaktadır.

11. Madencilik işletmesi için işyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı(Gayrisıhhi Müessese Ruhsatı) alınmaktadır.

12. Maden üretim faaliyetleri ile bu faaliyetlere dayalı ruhsat sahasındaki geçici tesisler için işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı, il özel idareleri tarafından verilir. Maden üretim faaliyetleri ile bu faaliyetlere bağlı geçici tesislere dayalı olarak üretim yapmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler il özel idaresine başvurur. Gayrisıhhi müesseseler kapsamına giren maden üretim faaliyetleri ile bu faaliyetlere dayalı olarak üretim yapılan geçici tesisler için birlikte veya ayrı ayrı verilen işyeri açma ve çalışma ruhsatı, ÇED kapsamındaki madencilik faaliyetleri için ÇED koordinatları içindeki alanı, bunun dışındaki madencilik faaliyetleri için maden ruhsat alanının tamamı ile geçici tesisleri kapsar. Maden arama faaliyetleri işyeri açma ve çalışma ruhsatına tabi değildir. Ancak, arama ruhsat dönemi içinde üretim yapılması halinde işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınması zorunludur.

13. İşletme ruhsat sahası içerisinde belirlenen alan için İşletme İzni alınmaktadır.

14. Faaliyete yeni başlayacak veya faaliyetine devam etmekte olan madencilik işletmeleri için Teknik Nezaretçilik Hizmetiverilmektedir.

15. Faaliyete yeni başlayacak veya faaliyetine devam etmekte olan madencilik işletmeleri için Çevre Görevlisi Hizmeti verilmektedir.

16. Madencilik işletmeleri için Çevre izni alınması çalışmaları yürütülmektedir

17. Madencilik işletmelerinin ruhsat temdit işlemleri gerçekleştirilmektedir.

18. Madencilik işletmelerinden kaynaklanan atıkların yönetimi konusunda danışmanlık hizmeti vermektedir.

Gerekli bilgi ve detaylar için bize ulaşabilirsiniz;

Çev-Med Çevre olarak ÇED Raporu hazırlama (ÇED Belgesi alma), Maden izinleri (Yetkili Tüzel Kişilik), Çevre Danışmanlık ve Enerji Yatırım hizmetleri konusunda bakanlık tarafından yetkilendirilmiş bir firma olarak çözüm ortağınız olmakta olup, her türlü soru ve bilgilendirme için aşağıdaki irtibat numaramızdan bize ulaşabilirsiniz.

Genel Arama Faaliyet Raporu Hazırlanması

Ön Arama Döneminden Genel Arama Dönemine geçen ruhsatlar için II-B, III ve V.Grup maden ruhsatlarında Genel Arama Dönemi 1 yıl olup bu süre sonunda yapılan çalışmaları içeren Genel Arama Faaliyet Raporu ile birlikte İşletme Projesi verilmektedir.İşletmeye geçilmesi talep edilmemesi durumunda ruhsat iptal edilir.IV.Grup Maden ruhsatların Genel Arama Dönemi 2 yıl olup her yıl Genel Arama Faaliyet Raporu verilir.IV.Grup Maden Ruhsatlarında 2. Yılın sonunda Detay Arama Dönemine geçilir.

ÇEV-MED ÇEVRE; Yetkili Tüzel Kişilik olarak Maden projesi için uygun tesis yerinin belirlenmesi aşamasından başlayarak, tesisin kurulması, faaliyete hazır hale gelmesi ve işletmeye alınmasına süreçlerinde ilgili mevzuatlar çerçevesinde gereken tüm izin ve belgelerin alınması sürecinde proje/işletme sahiplerine bilgi ve tecrübelerimizle çözüm ortaklığı sunmaktayız. Madencilik faaliyetleriniz için gerekli olan izinlerin alınması ve ileri teknoloji taramalar ve 3 Boyutllu modelleme ile rezerv ve değer tespiti çalışmaları sonucunda, yatırımızın uygulanabilirliğini en doğru şekilde ortaya koymaktadır

Genel Arama Faaliyet Raporu Hazırlanması

Ön Arama Döneminden Genel Arama Dönemine geçen ruhsatlar için II-B, III ve V.Grup maden ruhsatlarında Genel Arama Dönemi 1 yıl olup bu süre sonunda yapılan çalışmaları içeren Genel Arama Faaliyet Raporu ile birlikte İşletme Projesi verilmektedir.İşletmeye geçilmesi talep edilmemesi durumunda ruhsat iptal edilir.IV.Grup Maden ruhsatların Genel Arama Dönemi 2 yıl olup her yıl Genel Arama Faaliyet Raporu verilir.IV.Grup Maden Ruhsatlarında 2. Yılın sonunda Detay Arama Dönemine geçilir.

ÇEV-MED ÇEVRE; Yetkili Tüzel Kişilik olarak Maden projesi için uygun tesis yerinin belirlenmesi aşamasından başlayarak, tesisin kurulması, faaliyete hazır hale gelmesi ve işletmeye alınmasına süreçlerinde ilgili mevzuatlar çerçevesinde gereken tüm izin ve belgelerin alınması sürecinde proje/işletme sahiplerine bilgi ve tecrübelerimizle çözüm ortaklığı sunmaktayız. Madencilik faaliyetleriniz için gerekli olan izinlerin alınması ve ileri teknoloji taramalar ve 3 Boyutllu modelleme ile rezerv ve değer tespiti çalışmaları sonucunda, yatırımızın uygulanabilirliğini en doğru şekilde ortaya koymaktadır

Maden Arama Dönemlerinde Asgari Faaliyet Yeterlilikleri

ÖN ARAMA DÖNEMİ:
1-Yüzey/mostradan örnek(numune) alınarak test/analiz yapılması/yaptırılması ve sonuçların teslim edilmesi,
2-Çalışma alanı/alanlarının yüzey jeoloji haritasının hazırlanması, görülen/tespit edilen mineral/maden kaynaklarının harita üzerinde gösterilmesi.
3-Maden jeolojisi öngörüleri veya maden jeolojisi haritasının hazırlanması ve jeolojik kesitlerinin yapılması,
4-Kaynak/rezerv raporu hazırlanması.

GENEL ARAMA DÖNEMİ:
A) II (b), III. ve V. GRUP;
1-Çalışma alanının detay topografik haritasının hazırlanması ve yarma, kuyu, galeri, sondaj yerleri ile örnek(numune) alınan yerler ve benzeri noktaların gösterilmesi,
2-Yapılan yarma, galeri, kuyu, sondaj veya benzeri çalışmaların sonuçlarının verilmesi,
3-Ruhsat sahasının detay jeoloji haritasının hazırlanması ve kesitlerinin yapılması,
4-Çalışma alanını temsil edecek sayıda örnek(numune) alınarak test/analiz yapılması/yaptırılması ve sonuçlarının verilmesi,
5-Detay maden jeolojisi haritasının hazırlanması ve jeolojik kesitlerinin yapılması,
6-Kaynağın/rezervin üç boyutlu olarak modellenmesi,
7-Kaynak/rezerv raporu hazırlanması.

B) IV. ve VI. GRUP;
1-Ruhsat sahasının genel topografik haritasının hazırlanması ve yarma, kuyu, galeri sondaj yerleri ile örnek(numune) alınan yerler ve benzeri noktaların gösterilmesi,
2-Mostra haricinde ayrıca yarma ve/veya galeri, kuyu, sondaj ve benzeri çalışma yapılması ve sonuçlarının verilmesi,
3-Örnek(numune)/örnekler alınarak test/analiz yapılması/yaptırılması ve sonuçlarının verilmesi,
4-Ruhsat sahasının detay jeoloji haritasının hazırlanması ve kesitlerinin yapılması,
5-Maden jeolojisi haritasının hazırlanması ve jeolojik kesitlerinin yapılması,
6-Kaynağın/rezervin iki boyutlu olarak modellenmesi,
7-Kaynak/rezerv raporu hazırlanması.

DETAY ARAMA DÖNEMİ:
1-Çalışma alanının detay topografik haritasının hazırlanması ve yarma, kuyu, galeri, sondaj yerleri ile örnek(numune) alınan yerler ve benzeri gibi noktaların gösterilmesi,
2-Yarma, galeri, kuyu, sondaj veya benzeri çalışmaların yapılması ve sonuçlarının verilmesi,
3-Çalışma alanını temsil edecek sayıda örnek(numune) alınarak test/analiz yapılması/yaptırılması ve sonuçlarının verilmesi,
4-Yapılan detay jeokimya haritaları ve/veya jeofizik haritalarının verilmesi,
5-Detay maden jeolojisi haritasının hazırlanması ve jeolojik kesitlerinin yapılması,
6-Yeraltı işletmeleri için detay yeraltı jeoloji haritasının hazırlanması ve kesitlerinin yapılması,
7-Kaynağın/rezervin üç boyutlu olarak modellenmesi,
8-Kaynak/rezerv raporu hazırlanması.

***NOT: a) Ön/Genel/Detay arama dönemlerine göre yukarıda belirtilen grubuna uygun asgari faaliyetlerin yapılması zorunludur.
b) Yapılan asgari faaliyetlerin, ruhsatın verildiği grup ve maden için yeterli olması gerekli

TEKNİK NEZARETÇİ DEFTERLERİNDE RAPOR EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Mevcut ocak/ocakların temsili koordinatı: Üretilen madenin cinsi: Faaliyetler, izin alanları (7. madde izinleri, ÇED, Orman, GSM vs.) hakkında bilgi: Basamak şev açısı, basamak yüksekliği, genişliği ve basamak sayısı: Şevlerde tehlikeli durum olup olmadığı hakkında bilgi: Patlatmaların çevreye etkisine ilişkin bilgi: Patlayıcı madde deposu var ise gerekli tedbirler hakkında bilgi: 15 günlük üretim ve stok miktarı (ton, kg, gr, ,m3 , lt, vs): Üretimi yapan hakkında bilgi (ruhsat sahibi, rödövansçı, taşeron vs): İşletme faaliyetlerinde çalışan personel sayısı: Üretim yöntemi hakkında bilgi: Yeraltı ocaklarında havalandırma sistemi hakkında bilgi: Doğal ( ) Cebri ( ) Yeraltı çalışma yerlerinin insanın kaçmasına imkân verecek şekilde en az iki ayrı yolla yerüstüne bağlı olup olmadığı hakkında bilgi: Galeride kullanılan tahkimat hakkında bilgi: Yer altı ocaklarında insan ve maden nakliyesi hakkında bilgi: Yeraltında kullanılan patlayıcı madde ve kapsül hakkında bilgi: Ocak/ocaklarda faaliyetlerin projeye uygun yürütülüp yürütülmediği hakkında bilgi: İmalat ve havalandırma planının her ay kayıtlara işlenip işlenmediği hakkında bilgi: Grizulu ocaklarda elektrik tesisatında ana devre kesici olup olmadığı hakkında bilgi: Grizulu yeraltı kömür ocaklarında elektrik tesisatının ve motorlarının alevsızdırmazlıközellikte olup olmadığı hakkında bilgi: Diğer Hususlar (Yukarıdakilerin dışında tespit edilen eksiklik, hata ve önerilerle ilgili bilgiler belirtilecektir.): *: Denetim tarihi itibariyle tespit ve önlemlere yer verilecektir

maden ruhsat Koordinat noktalarını belirlerken nelere dikkat etmem gerekir

Noktalar saat ibresi dönüş istikametinde sırayla belirlenmeli, doğrular birbirlerini kesmemelidir. Müracaat edilecek alan tek poligon şeklinde belirlenmelidir. Belirlenen nokta hangi paftaya ait ise o paftanın adı yazılmalıdır.    

Madenlerden devlet hakkı nasıl hesaplanır?

Üretilen madenlerden alınacak Devlet hakkı, I. Grup ve V. Grup madenler ile mıcır, kaba inşaat, baraj, gölet, liman, yol gibi yapılarda kullanılan her türlü yapı hammaddelerinde ocak başı satış tutarının %4'ü, diğer grup madenlerde %2'sidir.

Maden Yasasında Ruhsat ve İzin

Maden işletme ruhsatının alınmasından itibaren, işletme faaliyetine başlayabilmek için, Yasa’nın 7. maddesinde belirtilen zorunlu izinlerin alınması gerekecektir. Temel üç izin ise, ÇED Belgesi, Mülkiyet İzni ile İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı’dır.  İzinlerin işletme ruhsatı alınmasından itibaren üç yıl içinde tamamlanmasının gerekmektedir.

Maden Yasasında Ruhsat ve İzin
Maden Yasası’nın tanımlar başlıklı 3. maddesinde; İşletme Ruhsatı: İşletme faaliyetlerinin yürütülebilmesi için verilen yetki belgesi. İşletme İzni: Bir madenin işletmeye alınabilmesi için izin” olarak tanımlanmaktadır.

Uygulama Yönetmeliğinin 4. maddesinde;
Maden İşletme Faaliyetleri: Üretime yönelik hazırlık çalışmaları ve üretim yapılması için gerekli faaliyetler, olarak tanımlanmıştır.

Yukarıda aktarılan tanımların İşletme Ruhsatı ve İşletme İzninin ne olduğunu tam olarak karşılamamaktadır. Ruhsat ve izin sözcüklerine, Maden Yasası ve uygulamalarında farklı anlamlar yüklenmiştir. Ruhsat; maden sahasını çevreleyen sınırları gösteren ve bu sınırlar içerisine aynı grup ruhsatların başkalarına verilmesini engelleyen bir bütün olarak kabul edilirken, İzin; fiili olarak ruhsat sınırları içerisinde maden işletme faaliyetlerinin yapıldığı ya da yapılacağı yer olarak kabul edilmiştir. Ruhsat sahibi; ruhsat sahası sınırları içinde kalmak kaydıyla ve görünür rezervi belirlemek suretiyle işletme izin alanı oluşturabilir. İzin alanı işletme ruhsatı verilmesi aşamasında idare tarafından yerinde görülerek kesinleştirilir. Ancak, Yasa’nın 7. maddesinin zorunlu kıldığı izinlerin (ÇED, Mülkiyet, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı) alınmasından sonra bu alana işletme izni verilir. İşletme izni olmadan çalışılması halinde ise faaliyet durdurulur, teminat irad kaydedilir ve faaliyetin devam ettirilmesinin, itiyat haline getirilmesi durumunda da ruhsat iptal edilir.

İşletme ruhsatı, işletme projesinin uyumluluğu sonucu ruhsat alanında görünür+muhtemel rezervin belirlenmesi üzerine verilen bir belge, işletme izni ise işletme ruhsatının alınmasından sonra Yasa’nın zorunlu kıldığı izinlerin alınarak üretim faaliyetlerinin yapılabileceği yer olarak tanımlanabilir.

İşleme izni için alınması gereken üç temel izin belgesi ; 

1- ÇED

2- Mülkiyet İzinleri

3-İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı’dır.

MADEN ARAMA AŞAMASINDA FİNANSMAN SORUNLARI VE MTA’NIN ROLÜ

Madenciliğe ihtiyaç bir ülkenin nüfus artışı ve çok düşük büyümeler göstermesi halinde bile, genellikle % 3’ün üzerinde bir artış göstermektedir. Bu da içinde bulunduğumuz son yüzyılda madencilik üretiminin bu yüzyılın sonuna kadar iki kat artacağını göstermektedir. Bu gösterge, arama faaliyetlerinin artması gerekliliğini, proje uygulama ve işletme yatırım finansmanının da daha büyük boyutlara çıkacağı sonucunu göstermektedir.

Madencilikteki büyüme oranının büyük payının gelişmekte olan ülkelerde gerçekleşeceği görülmektedir. Bu nedenle, bu ülkelerde yüzyılımızın sonuna kadar dört katına çıkacağı öngörülmektedir.

Madencilik sektörü, emtia fiyatları nedeni ile madenci kuruluşları ve madencilik dışı yatırımcıları  sektörden uzaklaştırmaktadır. Bu nedenle özellikle ülkemizdeki yeni madencilik  projelerine finansman sağlanması, birçok projenin önünü tıkayan ve gecikmelerine neden olan bir süreç olarak gözlenmektedir.

Ayrıca madencilik yatırımlarının uzun süreli ve büyük finansmanlar istiyor olması, geri dönüş sürecinin çoğu projede uzun sürmesi ve emtia fiyatlarına bağlı olarak projelerin karlılıklarının sürekli değişmesi, yatırımcıları madenciliğe daha mesafeli durmaya zorlamakta ve öz kaynaklarına etki etmeyecek farklı finans arayışlarına girmektedirler.

Sektörün bu tür piyasa koşullarından etkilenmesini en aza indirmek ve ilk yatırım aşamasında sektörü desteklemek için dünyada farklı ülkelerde farklı destek yöntemleri uygulanmaktadır. Ülkemizde de bu tür uygulamalara geçilmesi gerekmekte olup, gerekli mevzuatın tamamlanarak hayata geçirilmesi sektör için son derece önemlidir.

Bir maden projesini destekleme aşamasında kullanılacak olan yatırım finansı da iyi irdelenmeli, doğru, net, kabul edilebilir ve öngörülen projeyi tamamlayacak tüm etmenler göz önüne alınarak hazırlanmış olmalıdır. Bunun yanı sıra, kullanılacak olan finansman da aktarılacağı işin çeşidine ve alınan riske göre madencilikte 2 ana gruba ayrılmaktadır. Bunlar :

 • Arama ve Rezerv Geliştirme Aşamaları için Yüksek Riskli Finansman
 • İşletmeye Geçiş ve Üretim Aşamaları için ise Düşük Riskli Finansman

olarak  adlandırılabilir.

Yüksek riskli ve düşük riskli finansman için bulunacak fon ve finans kaynaklarının yapısında önemli farklılıklar bulunmaktadır. Madencilik projelerinde yüksek riskli finansman için kıt olan finansman kaynaklarının sağlanıp, arama çalışmalarının tamamlanmasından sonra, eğer proje ekonomik ise işletmeye geçiş ve üretim aşamaları için gerekli olan finansman daha kolay olarak çözülebilmektedir.

Arama, Rezerv  Geliştirme Aşamalarında Riskli Finansman

Bu aşamada ana finans kaynakları genellikle çalışmanın yapıldığı yerin bulunduğu yurt içi kaynaklarından oluşur. Bunlar; kamu fonları ve özel sermaye olarak 2’e ayrılabilir. Bazı durumlarda ise yabancı fonlardan küçük yardımlarda sağlanabilir. Türkiye’de en güçlü  kamu fonlarını maden arama için kullanabilen kamu kuruluşu, Maden Tetkik ve Arama Enstitüsüdür. (MTA) Ancak ülkemizde tüzel kuruluşlara ve şahıslara verilen ruhsatlar üzerindeki arama faaliyetlerin de MTA’nın veya diğer hiçbir kamu katkısı bulunmamaktadır. Kamu kuruluşları sadece kendi girişimleri olarak faaliyet gösterdikleri faaliyetlerde kendi kaynaklarını kullanmaktadır. (Eti Maden, TKİ vb.)

Dünyada çoğu ülkede, özel sektör madencilerinden maden aramada kullanılan kamu fonlarına öz kaynak katkısı veya kamu maden arama kuruluşlarına bir miktar fon-finans aktarılması zorunludur. Hatta bu oran madencilikte gelişmiş olan ülkelerde toplam arama finansmanının %80’ine kadar çıkmakta, madencilikte en büyük ülke olan Amerika,Kanada ve Avusturalya’da kamu fonlarının arama çalışmalarına yaptığı finans desteği ortalaması da %69 seviyelerindedir.

Dünyada böyle olmasına rağmen, ülkemizde toplanan ruhsat harçları ve ruhsatlara ilişkin alınan hiç bir nakit girdi, şu ana kadar sektörün gelişmesine yönelik hiç bir alanda kullanılmamakta, direkt olarak hazine hesaplarına aktarılmaktadır. Buna paralel olarak ülkemizde arama çalışmalarında yapılacak faaliyetlerin tamamı ruhsat ve sahibinin teknik altyapısına ve finansal gücünden beklenmektedir.

Türkiye’de 2016 yılında hali hazırdaki işletme ruhsatlarından tahsil edilecek olan ruhsat sayısı ve alan büyüklüğüne göre alınacak olan minimum tutarlar üzerinden MİGEM aracılığı ile tahsil edilen ruhsatların harçları büyüklüğü aşağıdaki tabloda görülmektedir.

Tablo1

Bu tabloda anlaşılacağı üzere sadece işletme ruhsat harçlarının büyüklüğü 414,5 milyonTL’dir. Sadece bu harçlar üzerinden diğer  arama çalışmalarında kullanılmak üzere %20’lik bir fon MTA’a aktarılsa, 82,9 milyon TL civarında bir kaynak oluşturulmuş olur. Bu rakamlar ile Türkiye şartlarında yaklaşık 331.000 metre karotlu sondaj,  250 metre derinliğinde  1325 sondaj kuyusu yapılabilir.

Türkiye’de MTA’nın 2012,2013 ve 2014 yıllarında yaptığı sondaj metraj miktarı yıllık 150.000-175.000 metre arasında arasında olduğu bilinmektedir. Bu fon ile sadece MTA’nın sondaj yapabilme kapasitesi 3,2 kat artmaktadır.

Veya benzer şekilde ayrılacak olan bir yıllık bu fon ile, yaklaşık 1500 saha üzerinde 1/1000 ölçekli detay jeoloji ve jeofizik çalışması yapılabilir.

Arama süreci, hem teknik bir yük olarak, hemde finansal yük olarak sadece özel sektör olarak faaliyet gösteren firmaların üzerine bırakılmaktadır. Bu nedenle  Türkiye’de verilmiş olan arama ruhsatlarının üzerinde yeterli büyüklükte, yeterli detayda yani sahayı aydınlatacak yeterli arama çalışmaları yapılamamakta, bunun neticesinde de ya ruhsatın atıl durumda beklemesine yada yanlış ve yetersiz arama çalışmaları neticesinde kötü ve verimsiz maden projelerine dönüşmektedir.

Yukarıda bahsi geçen noktada ülkemizde MTA bu noktada aktif olarak görev alabilir. MTA’nın arama ruhsatlarında arama çalışmalarına dahil edilmesi  sayılamayacak birçok avantaj sağlayacaktır. Bunlardan en önemlileri:

 • Sahadaki aramalar yeterli teknik altyapı ile desteklenebilir.
 • Aramalar bir kamu kurumunda olması sebebi ile daha objektif değerlendirilebilir
 • Gruplandırılacak ve paylaşılacak iş terminleri ile daha çabuk ve etkili neticeler alınabilir.
 • Arama safhasında, sık sık karşılaşılan ruhsat sahibi girişimci kuruluşun arama sürecinden çeşitli nedenlerden ötürü vazgeçmesi durumunda ruhsat MTA’nın denetiminde çalışmalarına devam edilerek saha kamuya veya başka özel sektöre gerçekleşebilecek bir yatırım için devredilebilir.
 •  Arama çalışmalarından çıkan neticelere göre, MTA vasıtası ile manüpüle edilmemiş, şeffaf, kamu onayından geçmiş bir rezerv tesbiti sonucu alınacağından ileri aşama finansman sorunun üzerindeki güvenilirlik baskısıda büyük ölçüde azaltılmış olacaktır.
 • Arama çalışmaları aşamasında özel yatırımcının karşılaştığı kamuoyu baskısı ve çevresel yanlış anlaşılmalar da MTA gibi bir kamu kurumunun da işin içinde olması sebebi ile azalmış olacaktır.
 • Alınacak olan izin, veya arama aşamasında bazı yatırımcıların yaptığı izinsiz arama çalışmaları gibi faaliyetler MTA’dan ötürü kolaylıkla engellenmiş olacaktır.
 • Arama faaliyetleri sonrası, ruhsatın ve sahanın detay bilgileri kamu arşivinde kalmış olacak, özel yatırımcının sahadan çekilmesi durumunda dahi bu değerli veriler bir sonraki yatırımcı için sayısız avantajlar sağlayacaktır.

Bu yazımda üzerinde durduğum ve geliştirilmesi  gereken konu olan, Migem’e (Maden İşleri Genel Müdürlüğü) verilen ruhsat harçları, teminatları ve diğer ödenen tutarların bir kısmının MTA’a aktarılmasıdır. Bu konuda MTA’nın yaklaşımı da önemli olup, gerekli görülmesi durumunda farklı bir kamu kurumu da bu alanda aktive edilebilir.

alıntı: mehmet saatçi maden mühendisi

ARAMA DÖNEMİNDE SEVK FİŞİ

İşletme ruhsatı ve izin ruhsatının düzenlenmesine müteakip, üretilen maden  sevk fişi olmadan nakledilemez. Kullanılması zorunludur. Bu suretle talebiniz üzere  Maden İşleri Genel Müdürlüğüne bedellerini yatırarak alınacak fişlerinin tarafınıza gönderilmesi hizmetidir.

5177 Sayılı Kanun İle Değişik 3213 Maden Kanunu;
Madde 12.- Üretilen madenin sevk fişi ile sevkiyatı zorunludur. Konveyör ve boru hattı ile sevkiyat, ocak ve tesis mesafesi, nakil güzergahının durumu, cevherin tüvanan, konsantre, yarı mamul ve mamul olarak taşınması göz önüne alınarak sevk fişi kullanımı ile altın, gümüş, platin gibi kıymetli metallerin entegre tesislerinde ve zenginleştirme tesisleri ile bu tesislerden elde edilen ürünlerin sevk fişi kullanımı ve denetimi ile ilgili hususlar yönetmelikle belirlenir.

Ruhsat sahibi tarafından sevk fişi olmaksızın maden sevk edildiğinin mülkî idare amirliklerince tespit edilmesi halinde, söz konusu madenin ocak başı satış bedelinin üç katı tutarında idarî para cezası verilir.

Denetim ve inceleme sonucunda, yaptığı üretim ve sevkiyatı bildirmediği tespit edilen ruhsat sahiplerine, ödenmesi gereken Devlet hakkına ilaveten bildirilmeyen miktar için hesaplanacak Devlet hakkının on katı tutarında idarî para cezası verilir.

Ruhsat veya işletme izni olmadan üretim faaliyetinde bulunulduğunun tespiti halinde, üretilen madene mülkî idare amirliklerince el konulur. Bu kişilere, bu fıkra kapsamında üretilmiş olup el konulan ve el konulma imkânı ortadan kalkmış olan tüm madenin, ocak başı satış bedelinin beş katı tutarında idarî para cezası uygulanır. Bu şekilde maden çıkartılması ve/veya sevk edilmesi Devlet malına karşı işlenmiş fiil sayılır. Bu fiili işleyenler adlî takibat yapılmak üzere ilgili makamlara bildirilir. El konulan madenler, mülkî idare amirliklerince satılarak bedeli özel idareye aktarılır.

Ticarî amaç taşımayan ve köylülerin kendi zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere köy muhtarının yazılı izni ile üretilip sevk edilen yapı hammaddeleri için bu madde hükmü uygulanmaz. Harç ve Devlet hakkı alınmaz.

MERA VASIFLARININ KALDIRILMASI

Üretim faaliyeti gerçekleştirilen  alanın mülkiyeti mera arazisi olarak planlara işlenmiş ise  bu alanının madencilik faaliyetinde süreli kullanılması için mera vasfının kaldırılması hizmetidir.

Maden Yasasında Ruhsat ve İzin

Maden Yasası’nın tanımlar başlıklı 3. maddesinde; İşletme Ruhsatı: İşletme faaliyetlerinin yürütülebilmesi için verilen yetki belgesi. İşletme İzni: Bir madenin işletmeye alınabilmesi için izin” olarak tanımlanmaktadır.

Uygulama Yönetmeliğinin 4. maddesinde;
Maden İşletme Faaliyetleri: Üretime yönelik hazırlık çalışmaları ve üretim yapılması için gerekli faaliyetler, olarak tanımlanmıştır.

Yukarıda aktarılan tanımların İşletme Ruhsatı ve İşletme İzninin ne olduğunu tam olarak karşılamamaktadır. Ruhsat ve izin sözcüklerine, Maden Yasası ve uygulamalarında farklı anlamlar yüklenmiştir. Ruhsat; maden sahasını çevreleyen sınırları gösteren ve bu sınırlar içerisine aynı grup ruhsatların başkalarına verilmesini engelleyen bir bütün olarak kabul edilirken, İzin; fiili olarak ruhsat sınırları içerisinde maden işletme faaliyetlerinin yapıldığı ya da yapılacağı yer olarak kabul edilmiştir. Ruhsat sahibi; ruhsat sahası sınırları içinde kalmak kaydıyla ve görünür rezervi belirlemek suretiyle işletme izin alanı oluşturabilir. İzin alanı işletme ruhsatı verilmesi aşamasında idare tarafından yerinde görülerek kesinleştirilir. Ancak, Yasa’nın 7. maddesinin zorunlu kıldığı izinlerin (ÇED, Mülkiyet, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı) alınmasından sonra bu alana işletme izni verilir. İşletme izni olmadan çalışılması halinde ise faaliyet durdurulur, teminat irad kaydedilir ve faaliyetin devam ettirilmesinin, itiyat haline getirilmesi durumunda da ruhsat iptal edilir.

İşletme ruhsatı, işletme projesinin uyumluluğu sonucu ruhsat alanında görünür+muhtemel rezervin belirlenmesi üzerine verilen bir belge, işletme izni ise işletme ruhsatının alınmasından sonra Yasa’nın zorunlu kıldığı izinlerin alınarak üretim faaliyetlerinin yapılabileceği yer olarak tanımlanabilir.

Migem İş Takibi, Maden İşleri Genel Müdürlüğü

MİGEM'e İlk Müracaat Nasıl Yapılır ?

İlk Müracaat ruhsat taban bedeli yatırılarak Maden İşleri Genel Müdürlüğüne (MİGEM) e yapılmaktadır.
 • Öncelikle müracaat yapılan alanın 6 derecelik koordinatları ve pafta adı belirlenmelidir.
 • Müracaat yapılacak alanın Yasada belirtilen alanı aşmadığına dikkat edilmelidir.
 • Müracaat yapılacak alanın MİGEM den boş olup olmadığı kontrol edilmelidir.
 • Müracaatın hak sağlayıp sağlamadığı MİGEM tarafından aynı gün bildirilir.
 • Müracaatların hak sağlaması halinde iki ay içinde ruhsat bedeli ve müracaat formunda
 • belirtilen evraklar ile ön inceleme raporu, maden arama projesi, mali yeterlik belgeleri,
 • Ruhsat bedelleri tamamlanarak ruhsat alımına hak kazanılır
Gerekli bilgi ve detaylar için bize ulaşabilirsiniz;

Maden izinleri (Yetkili Tüzel Kişilik), Çev-Med Çevre olarak ÇED Raporu hazırlama (ÇED Belgesi alma), Çevre Danışmanlık ve Enerji Yatırım hizmetleri konusunda bakanlık tarafından yetkilendirilmiş bir firma olarak çözüm ortağınız olmakta olup, her türlü soru ve bilgilendirme için aşağıdaki irtibat numaramızdan bize ulaşabilirsiniz.

Mera Vasfı Değişikliği

İşletme İzin Alanı içerisinde kalan mera arazinsin Mera Kanunu kapsamında vasfının değiştirilerek madencilik yapılması için tahsis edilmek üzere bu kapsamda hazırlanan projedir.

ÇEV-MED ÇEVRE; Yetkili Tüzel Kişilik olarak Maden projesi için uygun tesis yerinin belirlenmesi aşamasından başlayarak, tesisin kurulması, faaliyete hazır hale gelmesi ve işletmeye alınmasına süreçlerinde ilgili mevzuatlar çerçevesinde gereken tüm izin ve belgelerin alınması sürecinde proje/işletme sahiplerine bilgi ve tecrübelerimizle çözüm ortaklığı sunmaktayız. Madencilik faaliyetleriniz için gerekli olan izinlerin alınması ve ileri teknoloji taramalar ve 3 Boyutllu modelleme ile rezerv ve değer tespiti çalışmaları sonucunda, yatırımızın uygulanabilirliğini en doğru şekilde ortaya koymaktadır

MADENCİLİK FAALİYETLERİ

 Alan sorgulama işlemleri

 Arama Ruhsat Alımı ve Devir İşlemi

 İşletme Ruhsat Alımı ve Devir İşlemi

 Arama Faaliyet Raporu Hazırlanması

 Arama Dönemi Üretim İzin Belgesi Alınması

 İşletme Projesi Hazırlanması (Açık / Kapalı İşletme)

 Birleştirme Talepli İşletme Projesi Hazırlanması

 İşletme İzni, Sevk Fişi Alımı ve Nezaretçi Ataması

 29. Madde Evraklarının Hazırlanması (İmalat Haritası Hariç)

 İmalat Haritası Hazırlanması (Sahanın İşletme Yönetimine ve Ölçüm Yapılacak Alana Göre Belirlenecektir.)

 Saha Mülkiyet Belirleme İşlemleri

 Patlayıcı Madde İzin Yazısı Alınması

 Mera Vasfı Değişikliği Dosyanın ve Toprak Koruma Projelernin Hazırlanması

Ön Arama Faaliyet Raporunun Hazırlanması

5995 sayılı kanunla değişik 3212 sayılı maden kanunu uygulama yönetmeliğine göre arama ruhsatının düzenlemesinden itibaren bir yıla kadar ön arama dönemidir. Bu kanuna göre bu süreç içerisinde ön arama faaliyet raporunun verilmesi zorunludur.

Maden Arama Projelerinin Hazırlanması

2b, 3, 4 ve 5.grup madenlere arama ruhsatı almak için MİGEM’ e müracaat yapılır. İlk müracaattan sonra hak sağlayan tüzel ya da gerçek kişiler 2 aylık süre içerisinde maden arama projesi ile MİGEM’e başvuruda bulunmak zorundadırlar.

Ön İnceleme Raporunun Hazırlanması

5995 sayılı kanunla değişik 3212 sayılı maden kanunu uygulama yönetmeliğine göre 1. Grup ve 2a grup madenler dışındaki gurupların ilk müracaat sonrası verilen 2 aylık süre içerisinde arama projesi ile birlikte ön inceleme raporu vermesi zorunludur.

Maden Ocağı Detay Arama Dönemi

Detay arama dönemi: Yükümlülüğünü yerine getiren ruhsat sahipleri IV. ve VI. Grup madenlerde dört yıl detay arama dönemine hak sağlar. Detay arama döneminde her yıl, görünür maden rezervine ilişkin bilgileri ve bu dönemde yapılan arama faaliyetlerine ilişkin yatırım harcamalarını gösteren detay arama faaliyet raporunun ( ek form-9) verilmesi zorunludur. Bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi ve/veya arama ruhsat süresi sonuna kadar işletme ruhsat talebinde bulunulmaması durumunda teminat irad kaydedilerek ruhsat iptal edilir.

- Diğer gruplardaki ruhsatlarda ( IV. ve VI. Grup madenler hariç) genel arama dönemi sonuna kadar rezerv bilgilerini de içeren arama faaliyet raporu ile birlikte işletme projesinin verilmesi zorunludur.

- Arama döneminde teknolojik araştırma, geliştirme, pilot çalışmalar ve pazar araştırmaları yapmak üzere arama faaliyet raporu ile birlikte müracaat eden ruhsat sahibine, Genel Müdürlükçe görünür rezervin %10'una kadar maden üretim ve satış izni verilebilir. Burada dikkat edilecek durum arama döneminde yapılacak üretimde mülkiyet izinleri ve CED izinin de alınacak olmasıdır.

Maden Ocağı Ön Arama Dönemi

n arama dönemi: Arama ruhsatının düzenlenmesinden sonraki ilk bir yıl ön arama dönemidir. Ön arama süresi sonuna kadar, maden arama projesinde belirtilen faaliyetlerin tamamlandığını ve bu faaliyetlere ilişkin yatırım harcamalarını gösteren ön arama faaliyet raporunun ( ek form-7) verilmesi zorunludur. Aksi takdirde teminat irad kaydedilerek ruhsat iptal edilir. Yükümlülüğünü yerine getiren ruhsat sahipleri IV. ve VI. Grup madenlerde iki yıl, diğer gruplarda bir yıl olmak üzere genel arama dönemine hak sağlar.

Madencilikte Muhtemel Rezerv

Madencilikte Muhtemel Rezerv

İki boyutu ile belirlenmiş olan ve devamlılığı konusunda görünür rezerve nazaran daha büyük risk taşıyan maden kütlesini belirleyen bir kavramdır.
Prospeksiyon çalışmaları, jeolojik ve jeofizik etüdleri tamamlanan, madenin muhtemel bulunduğunu gösteren jeolojik etkenler bu aşamada bilinmektedir. Kuyu, yarma, galeri gibi madencilik faaliyetlerinin veya sondajların çok geniş aralıklarla yapılmış olması nedeniyle sınırları ve devamlılığı görünür rezervde olduğu kadar gerçekçi ve etkili değildir. Dolayısıyla işletme hesaplarına ve planlama çalışmalarına esas teşkil edilebilecek belirliliğe erişmesi için ilave arama çalışmalarını gerektiren rezerv sınıfıdır. Pratikte muhtemel rezervin hata sınırı genellikle ± % 20-40 olarak kabul edilir.

I,II,III,IV,V. Grup Ruhsat Müracaatları ve Alınması

 I,II,III,IV,V. grup ruhsat müracaatı, takibi ve müracaat alanının boş olması durumunda harç ve teminatı yatırılarak ruhsatın alınması ve tarafınıza teslim edilmesidir.
 
Gerekli Belgeler
 
Gerçek Kişilik için;
 
Nufüs Cüzdanı Noter Onaylı
Vergi Numarası
 
Tüzel Kişilik için;
 
Yetki Belgesi
Oda Kaydı
İmza Sirküsü
Ticaret Sicil Gazetesi
Vergi Levhası

TEMDİT PROJELERİ HAZIRLANMASI

Maden işletme ruhsatlarının ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde süresi sonunda  temdit işlemleri için gerekli proje ve haritaların hazırlanması hizmetidir. Süresi sonuna kadar temdit projesi ile talepde bulunulmaz ise ruhsatınız iptal edilir.

5177 Sayılı Kanun İle Değişik 3213 Maden Kanunu; 
Madde 24 
Sürenin bitiminden önce yeni bir projeyle uzatma talebinde bulunulması halinde ruhsat süresi uzatılabilir. Toplam ruhsat süresi altmış yılı geçemez. Altmış yıldan sonraki sürenin uzatılmasına Bakanlar Kurulu yetkilidir.

 

Görünür rezerv ne demek?

Görünür Rezerv: Boyutları, tenörü belirlenmiş üretilebilir kesin cevher miktarı. Ekonomik Cevher: Günün teknik ve ekonomik şartlarında karlı olarak değerlendirilebilecek cevher.

Maden ürünleri nelerdir?


 • DEMİR. Demir madeni geniş kullanım alanına sahip bir madendir. ...
 • KROM. ...
 • 3. BAKIR. ...
 • BOR MİNERALLERİ ...
 • BOKSİT. ...
 • 6. KÜKÜRT. ...
 • 8. FOSFAT. ...
 • 9. KURŞUN VE ÇİNKO.
 • I b ve II (a) Grubu ruhsat müracaat nasıl yapılır?

   I b ve II (a) Grubu müracaatlarında da EK Form 1’deki müracaat evrakı diğer müracaatlardan farklı olarak doğrudan işletme ruhsatı talep edilir. 

  MADEN RUHSATI NASIL ALINIR

  Maden ruhsatları Enerji Bakanlığına Bağlı Maden işleri Genel Müdürlüğünden alınır. Bu birimdeki maden ruhsatları 6 ana grupta toplanmıştır. Bu gruplar 3213 sayılı maden kanununa göre aşağıdaki şekilde gruplandırılmıştır.MarblePort Türkiye'nin Doğal Yapı Taşları Maden Ve Mermer Portalı
   MARBLEPORT

  I. Grup madenler

  a) İnşaat ile yol yapımında kullanılan ve tabiatta doğal olarak bulunan kum ve çakıl. MarblePort Türkiye'nin Doğal Yapı Taşları Maden Ve Mermer Portalı
  b) Tuğla-kiremit kili, Çimento kili, Marn, Puzolanik kayaç (Tras) ile çimento ve seramik sanayilerinde kullanılan ve diğer gruplarda yer almayan kayaçlar.

  II. Grup madenler

  a) Kalsit, Dolomit, Kalker, Granit, Andezit, Bazalt gibi kayaçlardan Agrega, mıcır veya öğütülerek kullanılacak kayaçlar. MARBLEPORT

  b) Mermer, Traverten, Granit, Andezit, Bazalt gibi blok olarak üretilen taşlar ile dekoratif amaçla kullanılan doğal taşlar. MARBLEPORT

  III. Grup madenler

  Deniz, göl, kaynak suyundan elde edilecek eriyik halde bulunan tuzlar, karbondioksit (CO2) gazı (jeotermal, doğal gaz ve petrollü alanlar hariç). Hidrojen Sülfür (7/3/1954 tarihli ve 6326 sayılı Petrol Kanunu hükümleri mahfuz kalmak kaydıyla)

  IV. Grup madenler

  a) Kaolen, Dikit, Nakrit, Halloysit, Endellit, Anaksit, Bentonit, Montmorillonit, Baydilit, Nontronit, Saponit, Hektorit, İllit, Vermikülit, Allofan, İmalogit, Klorit, Sepiyolit, Paligorskit (Atapuljit), Loglinit ve bunların karışımı killer, Refrakter killer, Jips, Anhidrit, Alünit (Şap), Halit, Sodyum, Potasyum, Lityum, Kalsiyum, Magnezyum, Klor, Nitrat, İyot, Flor, Brom ve diğer tuzlar, Bor tuzları (Kolemanit, Uleksit, Borasit, Tinkal, Pandermit veya bünyesinde en az %10 B2O3 içeren diğer Bor mineralleri), Stronsiyum tuzları (Selestin, Stronsiyanit), Barit, Vollastonit, Talk, Steattit, Pirofillit, Diatomit, Olivin, Dunit, Sillimanit, Andaluzit, Dumortiorit, Disten (Kyanit), Fosfat, Apatit, Asbest (Amyant), Manyezit, Huntit, Tabiî Soda mineralleri (Trona, Nakolit, Davsonit), Zeolit, Pomza, Pekştayn, Perlit, Obsidyen, Grafit, Kükürt, Flüorit, Kriyolit, Zımpara Taşı, Korundum, Diyasporit, Kuvars, Kuvarsit ve bileşiminde en az %80 SiO2 ihtiva eden Kuvars kumu, Feldispat (Feldispat ve Feldispatoid grubu mineraller), Mika (Biyotit, Muskovit, Serisit, Lepidolit, Flogopit), Nefelinli Siyenit, Kalsedon (Sileks, Çört). MarblePort Türkiye'nin Doğal Yapı Taşları Maden Ve Mermer Portalı
  MARBLEPORT'tan

  b) Turba, Linyit, Taşkömürü, (ömüre bağlı metan gazı , Antrasit, Asfaltit, Bitümlü Şist, Bitümlü Şeyl, (*)Kokolit ve Sapropel (Petrol Kanunu hükümleri mahfuz kalmak kaydıyla) MARBLEPORT

  c) Altın, Gümüş, Platin, Bakır, Kurşun, Çinko, Demir, Pirit, Manganez, Krom, Civa, Antimuan, Kalay, Vanadyum, Arsenik, Molibden, Tungsten (Volframit, Şelit), Kobalt, Nikel, Kadmiyum, Bizmut, Titan (İlmenit, Rutil), Alüminyum (Boksit, Gipsit, Böhmit), Nadir toprak elementleri (Seryum Grubu, Yitriyum Grubu) ve Nadir toprak mineralleri (Bastnazit, Monazit, Ksenotim, Serit, Oyksenit, Samarskit, Fergusonit), Sezyum, Rubidyum, Berilyum, İndiyum, Galyum, Talyum, Zirkonyum, Hafniyum, Germanyum, Niobyum, Tantalyum, Selenyum, Telluryum, Renyum. MarblePort Türkiye'nin Doğal Yapı Taşları Maden Ve Mermer Portalı
  V. Grup madenler

  Elmas, Safir, Yakut, Beril, Zümrüt, Morganit, Akuvamarin, Heliodor, Aleksandirit, Agat, Oniks, Sardoniks, Jasp, Karnolin, Heliotrop, Kantaşı, Krizopras, Opal (İrize Opal, Kırmızı Opal, Siyah Opal, Ağaç Opal), Kuvars kristalleri (Ametist, Sitrin, Neceftaşı (Dağ kristali), Dumanlı Kuvars, Kedigözü, Avanturin, Venüstaşı, Gül Kuvars), Turmalin (Rubellit, Vardelit, İndigolit), Topaz, Aytaşı, Turkuaz (Firuze), Spodümen, Kehribar, Lazurit (Lapislazuli), Oltutaşı, Diopsit, Amozonit, Lületaşı, Labrodorit, Epidot (Zeosit, Tanzonit), Spinel, Jadeit, Yeşim veya Jad, Rodonit, Rodokrozit, Granat Minarelleri (Spesartin, Grosüllar Hessanit, Dermontoit, Uvarovit, Pirop, Almandin), Diaspor Kristalleri, Kemererit. MarblePort Türkiye'nin Doğal Yapı Taşları Maden Ve Mermer Portalı

  VI. Grup madenler

  Radyoaktif Mineraller ve diğer radyoaktif maddeler.

  Bu gruplarda yer alan madenlerin özellikleri ile bu maddede yer almayan bir madenin grubunun tespitine ait esas ve usuller Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. MarblePort Türkiye'nin Doğal Yapı Taşları Maden Ve Mermer Portalı
  Ruhsatlandırma işlemi gerçek kişiler ve tüzel kişiler adına yapılabilmektedir. Grubu tespit edilen maden öncelikle grubuna göre maden işleri genel müdürlüğünden, o sahanın daha önce ruhsatlı olup olmadığını öğrenmek için, sorgulatma yapılır. Eğer bu sorgulatma sonucunda alanın yada sahanın boş olması durumunda;

  Alanın mühendislik çalışması yapılarak uygun gruba, uygun koordinatlar atanarak bir alan oluşturulur. Bu alanlar;

  I.Grup madenler için 50 HA, II. Grup madenler için 100 HA, III. Grup madenler için 500 HA, IV. Grup madenler için 2000 HA, V. Grup madenler için 5000 HA geçmeyecek şekildedir. MarblePort Türkiye'nin Doğal Yapı Taşları Maden Ve Mermer Portalı
  Alan çalışması yapıldıktan ve alan koordinatlı olarak belirlendikten sonra, Maden İşleri Genel müdürlüğüne ilk başvuru yapılır. Bu işlem için

  1. Ruhsat /sertifika müracaat formu

  2. İlk müracaat taahhütnamesi

  3. Ruhsat talep harcı

  Hazırlanarak ve ruhsat talep harcı yatırılarak başvuruda bulunulur. Ma

  Işletme ruhsatı nasıl alınır?

  İşyeri açma ve çalışma ruhsatı nasıl alınır?
  1. İşyeri Sınıfının Belirlenmesi.
  2. Gerekli Belgelerin Tamamlanması
  3. Başvuru.
  4. İşyerinin Kontrol Edilmesi.
  5. Ruhsatın Kesinleşmesi.

  imalat haritası nedir?

  Ülkemizde ve birçok ülkede madenlerin kazılıp zeminden çıkarılması ile ilgili işlemler bütününe imalat adı verilmektedir. Bu nedenle imalat faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili bilgileri ve özellikleri yansıtmak için hazırlanan haritalara da imalat haritaları adı verilmektedir.

  Görünür rezerv ne demek?

  Görünür Rezerv: Boyutları, tenörü belirlenmiş üretilebilir kesin cevher miktarı. Ekonomik Cevher: Günün teknik ve ekonomik şartlarında karlı olarak değerlendirilebilecek cevher.

  Halihazır harita neden yapılır?

  Hali hazır haritalar neden yapılır? Şehir planlama işlemleri için uzmanlar hali hazır haritaları kullanırlar. Planı yapılması gereken alandaki binaların, yolların, elektrik nakil hatları gibi objelerin konumlarını gösteren haritalar üzerinde çalışmalar yürütülür.

  Halihazır harita yapım aşamaları nelerdir?

  Sayısal fotogrametrik halihazır harita yapımının en önemli aşamaları, uçuş planı, jeodezik ölçmeler, havai nirengi dengelemesi ve stereo değerlendirme aşamalarıdır ve bu alanların hepsi birbirine bağlıdır.

  Halihazır Harita nerelerde kullanılır?

  İmar uygulamaları, yol projeleri, enerji projeleri, mühendislik uygulamaları ve diğer proje çalışmalarında BOHHBUY (Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği'ne) bağlı kalınarak Sayısal Halihazır Harita kullanılır.

  29.MADDE EVRAKLARI HAZIRLANMASI

  MADEN KANUNUNUN İLGİLİ MADDESİ GEREĞİ 29. MADDE EVRAKLARININ HAZIRLANIP RESMİ MAKAMLARA SUNULMASI HİZMETİDİR.
  Madde 29. - İşletme faaliyeti, projesine ve Kanunun ilgili hükümlerine göre yürütülür.
  İşletme projeleri ve değişiklikleri uygulamaya konulmadan önce Genel Müdürlük onayının alınması zorunludur. Aksi takdirde faaliyet durdurulur.
  İşletme açısından tehlikeli durumların tespiti halinde, bu halleri gidermek için ruhsat sahibine altı aya kadar süre verilir, mücbir sebepler dışında bu süre uzatılmaz. Bu süre sonunda projeye uygun faaliyette bulunulmaması veya tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması halinde teminat irad kaydedilerek işletme faaliyeti durdurulur.
  Ruhsat sahibi, her yıl nisan ayı sonuna kadar bir önceki yıl içinde gerçekleştirdiği işletme faaliyeti ile ilgili teknik belgeleri, satış bilgi formunu, faaliyet bilgi formunu ve işletme sahasında arama yapmış ise arama ile ilgili bilgileri Genel Müdürlüğe vermekle yükümlüdür. Yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde teminat irad kaydedilir. Yükümlülük yerine getirilinceye kadar faaliyet durdurulur.
  I. Grup (a) bendi madenler için ruhsat sahibi, her yıl nisan ayı sonuna kadar bir önceki yıl içinde gerçekleştirdiği işletme faaliyeti ile ilgili satış bilgi formunu, faaliyet bilgi formunu il özel idaresine vermekle yükümlüdür. Yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde teminat il özel idaresi hesabına irad kaydedilir. Yükümlülük yerine getirilinceye kadar faaliyet durdurulur.

  SEVK FİŞİ ALINNMASI

  KANUN VE YÖNETMELİĞİN İLGİLİ MADDESİ GEREĞİ SEVK FİŞİ ALINMASI HİZMETİDİR.
  Madde 12.- Üretilen madenin sevk fişi ile sevkiyatı zorunludur.
  Konveyör ve boru hattı ile sevkiyat, ocak ve tesis mesafesi, nakil güzergahının durumu, cevherin tüvanan, konsantre, yarı mamul ve mamul olarak taşınması göz önüne alınarak sevk fişi kullanımı ile altın, gümüş, platin gibi kıymetli metallerin entegre tesislerinde ve zenginleştirme tesisleri ile bu tesislerden elde edilen ürünlerin sevk fişi kullanımı ve denetimi ile ilgili hususlar yönetmelikle belirlenir.
  Ruhsat sahibi tarafından sevk fişi olmaksızın maden sevk edildiğinin mülkî idare amirliklerince tespit edilmesi halinde, söz konusu madenin ocak başı satış bedelinin üç katı tutarında idarî para cezası verilir.
  Denetim ve inceleme sonucunda, yaptığı üretim ve sevkiyatı bildirmediği tespit edilen ruhsat sahiplerine, ödenmesi gereken Devlet hakkına ilaveten bildirilmeyen miktar için hesaplanacak Devlet hakkının on katı tutarında idarî para cezası verilir.
  Ruhsat veya işletme izni olmadan üretim faaliyetinde bulunulduğunun tespiti halinde, üretilen madene mülkî idare amirliklerince el konulur. Bu kişilere, bu fıkra kapsamında üretilmiş olup el konulan ve el konulma imkânı ortadan kalkmış olan tüm madenin, ocak başı satış bedelinin beş katı tutarında idarî para cezası uygulanır. Bu şekilde maden çıkartılması ve/veya sevk edilmesi Devlet malına karşı işlenmiş fiil sayılır. Bu fiili işleyenler adlî takibat yapılmak üzere ilgili makamlara bildirilir. El konulan madenler, mülkî idare amirliklerince satılarak bedeli özel idareye aktarılır.
  Ticarî amaç taşımayan ve köylülerin kendi zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere köy muhtarının yazılı izni ile üretilip sevk edilen yapı hammaddeleri için bu madde hükmü uygulanmaz. Harç ve Devlet hakkı alınmaz.

  RUHSAT DEVİR İŞLEMLERİ

  Ruhsat devri için gerekli evrakların hazırlanması, Maden İşleri Genel Müdürlüğüne sunulması ve sonuçlandırılması hizmetidir.

  Maden Kanunun Uygulama Yönetmeliği;
  Madde 70 - Maden ruhsatları ve sertifikaları talep halinde, hukuki bir sakınca bulunmadığı taktirde, Kanunun 6’ncı maddesindeki maden haklarını kullanma ile ilgili şartları taşıyan gerçek veya tüzel kişilere Genel Müdürlükçe devir edilebilir. Buluculuk hakkı sahibi, bu hakkını ruhsat ile birlikte devir edebilir.
      Devir işlemleri yapılacak ruhsatların yıllık harçları ile Devlet hakkının eksiksiz ödenmiş olması ve devredildiği tarihe kadar geçen süre için satış bilgi formu ile işletme faaliyeti bilgi formunun verilmesi zorunludur. 
      Ruhsatı veya sertifikayı devir alacak kişinin; devir alacağı ruhsata ait Kanundan doğan bütün hak ve vecibelerini, ruhsata uygulanmış yaptırımlar ile yükümlülükleri kabul ettiğini; ruhsat sahibinin de ruhsatını bütün hak ve vecibeleri ile devir etmek isteğini belirten Ek Form-15'deki örnek dilekçe ile Genel Müdürlüğe müracaat etmeleri gerekir.
      Devir alan kişinin, ruhsat ile ilgili uygulanmış teminat iratları esas alınarak hesaplanacak güncel teminat üzerinden ruhsat teminatını ve ruhsatın yıllık harcı kadar devir harcını yatırması zorunludur. Devir sonrası devredenin teminatı iade edilir.

  RUHSAT TERK İŞLEMLERİ

  Ruhsatlı saha madencilik faaliyetleri açısından ekonomik değerini yitirdi ise ruhsat sahibinin isteği doğrultusunda ruhsat sicilinin iptali için gerekli proje ve belgelerin hazırlanıp sonuçlandırılması hizmetidir.

  5177 Sayılı Kanun İle Değişik 3213 Maden Kanunu; 
  Madde 32 - Ruhsat sahibi sahasında gerekli emniyet tedbirlerini almak ve sahanın son durumunu gösterir imalât haritası ve maden jeoloji haritasını Genel Müdürlüğe vermek suretiyle terk talebinde bulunabilir.

  ELEKTRİK NAKİL HATTI İZNİ ALINMASI

  Maden kanununun 7 maddesi gereği alınması gerekli izinler kapsamında değerlendirilen ve orman sayılan arazilerde maden faaliyetinde kullanılacak elektrik nakil hattı  için yapılan ölçümler doğrultusunda hazırlanan proje ve ekleridir.

  REHABİLİTASYON PROJELERİNİN HAZIRLANMASI

  Kanunun ilgili maddesi gereği orman sayılan alanlarda, rehabilitasyon projesi ve haritalarının hazırlanması hizmetidir.


  MADEN ARAMA VE RAPORLAMALARINDA ULUSLARARASI STANDARTLAR

  Maden arama sonuçlarının rapor edilmesinde bazı standart ve kurallar getirme çalışmaları, geçmişte birkaç yaşanan sorun sonucunda gündeme gelmiştir. Özellikle, hisseleri borsada işlem gören madencilik şirketlerinin yaygın olduğu Avustralya’da (Poseidon, 1969) ve Kanada’da (Bre-X, 1997) yaşanan iki önemli skandal bunda etkili olmuştur.

  Poseidon skandalında, ilgili firma, 29 Eylül 1969 tarihinde borsaya gönderdiği yazıda, “kendisine ait ruhsat sahasında yaptığı bir sondajda yüksek tenörlü (%3.5 Ni, %0.5 Cu) nikel-bakır cevheri kestiğini, cevher zonunun 1000 ft uzunluğunda ve minimum 65 ft kalınlığında olduğunu” belirtmiştir. Bu bilginin borsa tarafından yayınlanması üzerine, 1 Ekim 1969 tarihinde 1.15 Dolar seviyesinde seyreden hisse senetleri hızlı bir yükselişe geçerek 11 Mart 1970’de 280 Dolar’a ulaşmıştır. Daha sonra bu haberin uydurma olduğu anlaşılmış, şirket batmış ve hisse senedi alanlar büyük zararlara uğramıştır.

  Yaşanan bu skandal üzerine, 1971 yılında Avustralya hükümeti çözüm arayışına girmiş ve borsaya müdahil olan tüm taraf temsilcilerinin içinde yeraldığı bir komite kurarak, 1989 yılında maden arama sonuçlarının rapor edilmesi standartlarını içeren bir yönetmelik yayınlamıştır.

  Madencilik faaliyetlerinin yoğun olduğu diğer ülkeler de benzer çözüm arayışlarına girmiş ve yasal düzenlemeler yapmışlardır. Bunlar :

  • Avustralya ve komşu ülkeler: JORC-Code, Joint Ore Reserves Committee,
  • Kanada: NI 43-101, National Instrument 43-101, Standarts of Disclosure for Mineral Projects,
  • Amerika Birleşik Devletleri: SME-Guide, The Sme Guide for Reportıng Exploration Results, Mineral Resources, and Mineral Reserves,
  • Avrupa Birliği ülkeleri: PERC, Pan-European Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Reserves,
  • Güney Afrika: SAMREC, The South African Code for The Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Mineral Reserves.

   Değişik ülkelerdeki rapor etme düzenlemelerinden yararlanarak, tüm dünyada uygulanabilir ortak standartçalışmaları başlatılmış ve oluşturulan taslaklar üye ülkelerin görüşüne sunulmuştur. Bunlar:

  • CRIRSCO, Combined Reserves International Reporting Standarts Committee,
  • UNFC, United Nations Framework Classification For Fosil Energy and Mineral Resources.

   JORC” benzeri düzenlemelerin üç temel özelliği vardır:

  • saydamlık,
  • somutluk,
  • uzmanlık.

   Rapor için gerekli olan tüm bilgiler somut olmalı, açık-seçik ve anlaşılır bir şekilde sunulmalı ve uzmanlar tarafından yapılmış çalışmalara dayanmalıdır.

   “JORC” Benzeri Düzenlemeler:

  • a) uluslararası maden kaynak/rezerv tanımlarını esas alır,
  • b) Maden arama sonuçları, maden kaynakları ve maden rezervlerini rapor etmek için gerekli asgari standartları (kalite kontrol / kalite güvence sistemi) saptar, ‘en iyi uygulama kılavuzlarını’ tavsiye eder,
  • c) projede izlenecek yolu yordamı saptamaz, projeye uygun yol ve yöntemin seçimi ve uygulanması uzmanın takdir ve sorumluluğundadır,
  • d) kamuya açık raporları düzenler, kurum içi rapor etme sistemlerini düzenlemez,
  • e) yönetmeliğe uymayanlarla ilgili yaptırım uygulamaz. Raporu yayınlayan şirketleri piyasayı düzenleyen resmi kurumlar denetler. Uzmanlar ise üye oldukları meslek örgütlerinin etik/disiplin yönetmeliğine bağlıdır,
  • f) JORC ilkelere dayanan bir düzenlemedir, katı bir reçete değildir.

   “JORC” benzeri düzenlemelerin amacı, kamunun, uluslararası standartlara uygun olarak hazırlanmış rapora ve dolayısıyla rapor içeriğindeki güvenilir bilgiye kolay ulaşmasını sağlamaktır.

   “JORC” benzeri düzenlemelerde maden arama süreci başlıca dört evreye ayrılmaktadır; ön inceleme, ön arama, genel arama ve detay arama. Maden arama sonuçlarının rapor edilmesinde, maden arama sürecinin her aşamasında elde edilen verilerin güvenilirlik düzeyi ve kalite kontrolü önemlidir.

   “JORC” benzeri düzenlemelerde, rapor edilen ‘Mineral Kaynakları’ ile ‘Maden Rezervleri’ kavramları arasında durağan olmayan bir ilişki sözkonusudur. Bu ilişki aşağıdaki şekilde gösterilmektedir.Jorc.jpg

  Maden arama sonuçları, mineral kaynakları ve maden rezervlerinin rapor edilmesinde veriler başlıca iki eksendeki belirlilik, güvenilirlilik ve yapılabilirlik durumlarına göre değerlendirilmektedir. Birinci eksen, ‘jeolojik bilgi’yi esas almakta, jeolojik verilerin artan yoğunluğu ve güvenilirliğine dayanmaktadır. ‘Dönüştürücü faktörler’ olarak tanımlanan ikinci eksen ise gerçekçi olarak öngörülen madencilik, metalurjik, ekonomik, pazarlama, yasal, çevresel ve sosyal faktörlerin dönüştürücü etkisini hesaba katmaktadır.

  ‘Maden Kaynağı’, yer kabuğunun içinde veya üzerinde ekonomik açıdan ilgi duyulan bir malzemenin, son tahlilde ekonomik üretim için makul ümit veren nitelik ve nicelikteki zenginleşmesi veya zuhurudur. Bir ‘Maden Kaynağının’ yeri, niceliği, tenörü, devamlılığı ve diğer jeolojik özellikleri, özgül jeolojik kanıtlarla ortaya konulmuş, tahmin edilmiş veya yorumlanmıştır. Maden Kaynakları, artan jeolojik güvenilirlik sırasına göre, ‘Çıkarsanmış’, ‘Gösterilmiş’ ve ‘Ölçülmüş’ diye alt sınıflara ayrılır.

  ‘Maden Rezervi’, ‘Ölçülmüş’ veya ‘Gösterilmiş’ Maden Kaynaklarının ekonomik olarak işletilebilir- çıkarılabilir bölümüdür. Cevher çıkarılması sırasında oluşabilecek seyrelme ve kayıpları kapsar. Gerekli değerlendirmeler ve çalışmalar yapılmış, gerçekçi olarak öngörülen madencilik, metalurjik, ekonomik, pazarlama, yasal, çevresel ve sosyal faktörlerin dönüştürücü etkisi hesaba katılmıştır. Bu değerlendirmeler sonucu, raporlama tarihinde cevher çıkarmanın onaylanabilir (ekonomik) olduğu kanıtlanmıştır. Maden Rezervleri, artan güvenirliğe göre, ‘Muhtemel’ ve ‘Görünür’ Maden Rezervleri diye alt sınıflara ayrılır.

  Ülkemizde 10 haziran 2010 tarih ve 5177 sayılı yasayla değiştirilen 3213 sayılı Maden Kanunu ile 6 Kasım 2010 tarihinde yayınlanan Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliği madencilik alanında yeni düzenlemeler getirmiştir. Bu düzenlemeler, uluslararası rapor etme standartlarını kısmen içermekle birlikte, geçmiş mevzuattan kalan eksik ve yanlış bazı maddeleri de hala taşımaktadır.

  Maden mevzuatında yapılan son değişikliklerle getirilen yenilikler; proje kavramı, aşamalı maden arama süreci, rezerv-kaynak tanımları ve raporlardaki imza yetkisidir.

  Sonuç olarak, madencilik alanında dünyada son 30 yılda yaşanan gelişmelere ve yapılan yasal düzenlemelere bakıldığında, uluslararası kavram ve tanımlar ile ülkemizde kullanılanlar örtüşmemektedir. Kavram birliğini sağlamak üzere, acilen bir ‘Ulusal Komite’ kurulmalı ve ulusal mevzuat uluslararası standartlara uyumlu hale getirilmelidir.

  ARAZİ ETÜD ÇALIŞMALARI

  Uzman teknik personel tarafından maden sahasının incelenmesi hizmetidir.
  *Saha  genelinde incelemelerin yapılarak maden cinsinin tespiti
  *Saha genelinde incelemelerin yapılarak rezerv tespitinin yapılması.
  *Saha genelinde incelemelerin yapılarak maden oluşum ve yataklanma tiplerinin tespiti.
  *Saha genelinde incelemelerin yapılarak cevherli zonun hangi açı ve kalınlıkta olduğunun tespiti
  *Cevherin üretimi aşamasında yapılacak dekapaj hesapları
  *Sondaj noktalarının tespiti
  *Mermer sahalarında blok verimliliği tespiti
  *Maden ve mermer sahalarında üretim için doğru ocak ağzının tespiti
  *Yol ve elektrik hattının güzergahının tespiti
  ve daha bir çok konuda maden, jeoloji, jeofizik mühendisliği hizmetlerini içeren arazi etüd çalışmalarıdır.

  ARAZİ JEOFİZİK ETÜDLERİ

  Jeofizik mühendisi tarafından yapılan ölçüm ve değerlendirme hizmetidir.

  Rüzgar Enerjisi Orman İzni

  Yenilenebilir enerji kaynaklarında arasında yer almakta olan rüzgâr enerjisi, son yıllarda dünya üzerinde daha çok tercih edilmeye başlamıştır. Bunun başlıca sebebi ise; rüzgâr enerjisinin kaynağının, rüzgâr gibi sonsuz sayılabilecek bir kaynak olmasından doğacak olan süreklilik ve maliyet düşüklüğüdür. Aynı zamanda hidroelektrik santrallerin ve güneş enerjisi santrallerinin yaygınlaşmaya başlaması, yenilenebilir kaynaklara olan ilginin bir göstergesidir. Son dönemde, bir kuzey ülkesi olan Danimarka, elektriğin %40 gibi yüksek bir bölümünü rüzgâr enerjisinden sağlamıştır. Türkiye’de bu oran giderek yükselmektedir. 2014 yılı itibari ile %3’lerde seyreden rüzgâr enerjisinden elde edilen elektriğin oranı, 2016 yılında %5 civarındadır. Dünya geneline bakıldığında, rüzgâr enerjisinin elektriğe dönüşüm oranı %5’tir. Rüzgar Enerjisi Orman İzni alınarak, ülkemizde bu alanda faaliyet gösterebilecek rüzgar tarlaları ve rüzgar enerjisi santralleri oluşturulabilir.

  Rüzgâr enerjisinden yeterli miktarda elektrik elde edilebilmesi için, öncelikle rüzgâr enerjisi santrali kurulacak olan bölgenin rüzgâr oranı tespit edilmelidir. Bu santraller hemen hemen her bölgeye kurulabilmektedir, fakat daha fazla miktarda rüzgâr alan bölgeler tercih edilmektedir. Bölge tespiti yapıldıktan sonra, rüzgârın bir enerjiye dönüşmesini sağlayacak olan pervaneler ile birlikte rüzgâr türbinleri temin edilir. Bu türbinler üç parçadan oluşmaktadır: Pervane kanatları, şaft ve jeneratör. Rüzgâr enerjisi mekanik enerjiye, mekanik enerji de kinetik enerjiye dönüşür. En sonunda jeneratörler sayesinde ortaya elektrik enerji çıkar. Rüzgar enerjisinin doğaya karşı herhangi bir tahribatının olmaması, bu projelerin desteklenmesini sağlamaktadır. Tabiata karşı verebilecekleri tek zarar olarak, kuşların göç yolunda yer alabilmeleri durumu gösterilmektedir. Bunun dışında; atmosfere karşı zarar verebilecek bir gaz salınımı yapmazlar, temiz bir enerji seçeneğidir. Şehir merkezlerinden uzak yerlere kurulabilirler, çünkü rüzgârı daha iyi alabilecekleri açık alanlara ve tepe bölgelerine ihtiyaçları vardır. Bütün sebeplere dayanarak, Rüzgar Enerjisi Orman İzni almış olan rüzgar enerjisi santrallerinin sayısı giderek çoğalmaktadır.

  Rüzgâr enerjisi santrali kurmak isteyen şirketlerin izin konusunda ilgili bakanlıklarla görüşmeleri gerekmektedir. Rüzgâr Enerjisi Orman İzni bu izinlerden biridir. Yapılacak olan başvuru ile birlikte, santral kurulması düşünülen bölgedeki arazinin bu işe uygun olup olmadığı, bakanlık tarafından kurulacak olan heyetlerle incelenmektedir. Heyetlerin herhangi bir sorun görmeyerek, olur raporunu vermeleri ile beraber, bölgede rüzgâr santrali kurulum faaliyetlerine başlanabilmektedir. Orman izni alınırken, Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın şart koştuğu bazı ilaveler bulunabilmektedir. Bu izni almak için belirtilen teminat, taahhüt ve bedellerin ödenmesi gerekmektedir. Bu bedellerin ödenmesi için genellikle 3 ay gibi bir süre tanınmaktadır. Bakanlık tarafından bazı bedeller (ağaçlandırma bedeli, köylü kalkındırma bedeli) senelik olarak temin edilmektedir. Bu koşullar dışında, kurulacak olan santralin faaliyetlerinde ek olarak bir değişiklik yapılacaksa (yakındaki bir su kaynağını kuyu olarak inşa etme gibi), bakanlık bu durum hakkında hazırlanacak rapor doğrultusunda şirketlerden ruhsat isteyebilmektedir.


  kaynak: https://ormanizinleri.com/ruzgar-enerjisi-orman-izni/

  Güneş Enerjisi Orman İzni

  Güneş enerjisi, yenilenebilir kaynaklar arasında tercih edilen elektrik üretim yollarından biridir. Güneş enerjisi santrallerinde, enerjinin tek kaynağı güneştir. Güneşin verdiği ısı, belli bir açı ile merkezi noktaya doğru iletilirse güneşten kinetik enerji üretilebilir. Bu kinetik enerji çeşitli teçhizatlar ile elektrik enerjisine dönüştürülür. İki ana yöntem üzerinden elektrik üretimi sağlanmaktadır. Termal sistemde, özel üretilmiş aynalar ile güneş ışınları bir noktaya iletilir. Bu noktada bulunmakta olan sıvılar ısındığı zaman, buhar basıncı teknolojisi ile kinetik enerji üretimi yapılmış olur. Fotovoltaik sistemde ise, güneş üzerinden alınan radyasyon ışınları panellere iletilir. Bu panellerden çıkan enerji işlenerek kinetik enerji çıkarılır. En temiz yenilenebilir kaynak olan güneş enerjisine, 1970’li yıllardan sonra teknolojinin gelişimi ile beraber daha çok yönelim sağlanmıştır. Ancak hava kirliliğinden dolayı oluşan sorunlar, güneş ışınlarının dünyaya ulaşımında %4’lük bir azalma yaşanmasına neden olmuştur. Almanya, Çin, ABD, İtalya ve İspanya gibi ülkeler, güneş enerjisini en fazla kullanan ülkeler arasındadır. Ülkemizde ise 450 civarı güneş enerjisi santrali bulunmaktadır. Güneşten elde enerjinin elektrik tüketimine oranı hesaplanıldığında; 2014 yılında 0.007 gibi bir oran karşımıza çıkarken, 2016 yılında bu oran büyük bir değişim ile 0,33 seviyelerine kadar yükselmiştir. Güneş Enerjisi Orman İzni alarak güneş enerjisi santrali kuran şirketlerin sayısı giderek artmaktadır. Güneş Enerjisi Orman İzni alabilmek için, Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın gerekli yönetmelikleri çerçevesinde bu izin alınabilmektedir. Güneş enerjisi santralleri şu bölgelere kurulamamaktadır:

  • Akarsu, göl ve sulak alanlara
  • Havaalanları ve 3 km. kadar yakınındaki alanlara
  • Karayolları ve demiryolları içeren alanlara
  • Arazinin eğimi 3 dereceden daha büyük alanlara
  • Milli parklar ve Doğa parkları ile ilgili alanlara
  • Ağaçlandırma bölgeleri, koru ormanları, özel ormanlar, fidanlıklar gibi alanlara

  Bu alanlar haricinde, projenin düşünüldüğü alanda sit bölgesi, boru hattı, maden gibi ocaklar ve bölgeler olamaz. Ormanın doğrudan içine inşa edilmesi planlanan güneş enerjisi santrallerine de Bakanlık tarafından izin çıkarılmamaktadır. Bunun nedeni olarak ise, ormandaki ağaçların kesilerek orman türlerinin zarar görmesini engelleme çabası gösterilmektedir. Güneş Enerjisi Orman İzni sonrasında şirketler, istenilen koşullara uygun olan bölgeler için başvurularını yapabilmektedir.

  Ön izin veya kesin izin kararı çıkarıldığında, talep sahibi şirketler belirtilen bedelleri ödemek durumundadır. Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın Güneş Enerjisi Orman İzni vermesinden sonra irtibat halinde olunacak olan kurum Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’dur. EPDK, ilgili firmalardan kurulacak olan santral ile ilgili belgeler, dokümanlar ve ruhsatlar isteyebilmektedir. Bu evrakların eksik olmaması durumunda, lisans talebi değerlendirmeye alınarak güneş enerjisi santrali lisansı çıkartılır. Lisansın çıkarılması ile birlikte santral projesi EPDK’ya iletilir, EPDK’nın onayı vermesinden sonra güneş enerjisi santrali inşası başlatılabilir.

  kaynak: https://ormanizinleri.com/gunes-enerjisi-orman-izni/

  JES Orman İzinleri

  Bünyemizde bulundurulan yenilebilir enerji kaynakları insan nüfusunun artışı ile hızla tükenmektedir. Jeotermal enerji, yenilebilir enerji kaynakları içerisinde çok önemli bir yer tutmaktadır. Jeotermal enerji yer kabuğu içerisinde hazne kayalarda bulunan basınç altında aşırı derecede ısınmış suların içerdiği bir enerjidir. Bu önemli enerji 3000 metreye kadar olan derinliklerdeki geçirimsiz kayalar altında yer alan, geçirimli hazne kayalar içinde bulunmaktadır. Önceki yaşantılarda ucuz enerji çağından pahalı enerji çağına geçilirken hızla tükewnen enerji kaynaklarının tamamen tükenmesi düşüncesi ortaya çıktığı için jeotermal enerji kaynakları araştırılmaya başlanmıştır. Bu yüzden jes orman izinleri kuruluna başvurulup tesislerin kurulması için uğraşılmaktadır. Jes in açılımı jeotermal enerji santralidir. Orman izinleri ile enerji üretim santralleri, jeotermal kaynak, enerji nakil hatları için alınan izinlerdir. Santral alanlarının oluşturulmasında santral tesisleri için santral binalarında alınan izin için de başvurulması gerekmektedir. Yenilebilir enerji kaynaklarını aynı oranda yerine koymak ve kullanmak ciddi işler gerektirmektedir.

  Orman izinlerinin bu konudaki işleyişi başvuran kişilerin dosyalarını hazırladıktan sonra takibi yapılıp daha sonra da sonuçlandırma aşamasına geçilmiştir. Uygunluğu söz konusuysa yani diğer bölgelere herhangi bir zararı yoksa ve çevreye uygun koşullardaysa kabul edilmektedir. Dosya hazırlama aşamasında herhangi bir eksik evrak ile karşılaşıldığı zaman bir süre verilip o evrağın tamamlanması beklenmektedir. Orman izninin verilmesiyle müracaat eden kişilere tebliğ edilir. Jes orman izinleri kurulu her jeotermal enerji kaynaklarını bir araştırma yaptıktan sonra kabul edilebilirliği tebliğ edilir. Orman izinlerinden izin alınmasının sebepleri arasında muvafakat, izin haklarının tatbikat, yöntem ve esasları ile bunlardan alınacak bedellere ait işlemlerin düzenlemesi sonucunda verilen izinler arasındadır. Jeotermal enerji santralleri yüksek derecede elektrik üretmektedir. Şimdiye kadar ki aktif santral sayısı 31 dir. Üretimin tüketime oranı yüksektir. Günümüz nüfusunun artmasıyla beraber jeotermal enerji kaynağı yüksek derecede tüketilmeye başlanmıştır.

  Günümüzde kullanılan jeotermal enerji kaynaklarının santralleri farklı isimlerde olup çeşitleri fazladır. Her birinin enerji üretme kapasitesi değişmektedir. Orman izinleri bu konuda çeşitli araştırmalardan geçirerek kabul etmiştir. Jes orman izinleri kurulu kurulan bütün santrallerin uygunluğunu ölçmüştür. Kamu yararına olmasını ölçüp mecburi kullanılan enerji kaynaklarının olup olmadığını araştırmaktadır. Bu santrallerin kurulmasında orman izinlerinde orman mühendisleri odasına kayıtlı müracaat dosyası eksiksiz bir şekilde hazırlanmaktadır. Gerekli planların ve ölçümlerin onaylı olması gerekmektedir. Jeotermal enerji santralleri gizlenmiş sıcak su ve gazlardan oluştuğu için dolaylı yönden kullanılmaya çalışılacağı için izin alıp kurulması gerekmektedir. Çeşitli kimyasallar olduğu için ise kullanımı izinler takdirinde ve zarar vermeyen santraller haline dönüştürülmeye çalışılmıştır. Bu yenilebilir enerji kaynağının kullanım alanı çok geniştir. Evlerimizde ve ya iş yerlerinde merkezi ısıtma ve ya merkezi soğutma olarak, sera ısıtması gibi çeşitli ısıtma soğutma sistemlerinde kullanılmaktadır. Bu yüzdern artan nüfus ile enerjileri dikkatli kullanmalıyız.


  kaynak: https://ormanizinleri.com/jes-orman-izinleri/

  Maden Alt Yapı İzni

  Madencilik sektöründe aktif bir şekilde faaliyet göstermek isteyen kişiler ya da firmalar olabilir. Ancak maden aramak maksadı ile ve madenleri işletmek amacı ile ilk olarak başta Maden İşleri Genel Müdürlüğünden ve bunun yanında maden yönetmeliğinde ortaya konulmuş kurallar çerçevesinde bazı kurumlardan izin alma zorunluluğu bulunmaktadır. Bu izinler ise maden alt yapı izni şeklinde geçmektedir. Ve Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği’nin yetkililer tarafından yürürlüğe geçirilmesi; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 17.2.2005 tarihinde ve 28112 sayılı yazısına göre, 3213 sayılı Maden Kanunu’nun yedinci maddesi nazarında, Bakanlar Kurulu tarafından 24.5.2005 tarihinde yürürlüğe konulmuştur. Bu işi yapmak isteyen firmalar, şirketler ya da yatırımcılar adı geçen bölgelerde madencilik arama işlemleri için hangi kurallar çerçevesinde uygulanacağı ve bu kurallar ile alakalı olarak ilgili bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlardan alınacak izinleri ve bu konuda yer alan usul ve esasları anlatmaktadır.

  Maden alt yapı izni gerektirecek tüm orman yerine geçen bölgeler (ağaçlandırma alanları, milli parklar, özel çevre koruma bölgeleri, tabiat parkları gibi alanlar) madencilik faaliyetlerinin çevresel etki adına incelenmesi, gayrisıhhi müesseseler ile alakalı olan konular da dâhil olmak üzere hangi durumlara göre yapılabileceği belirtilmiştir. Bu süreçte Ruhsat devir işlemleri, arama dönemi üretim projesi, işletme projesi, GSM ruhsatı başvurusu, orman izin işlemleri, maden hukuku gereğince arama raporlarının hazırlanması, maden saha etütleri ve projelendirilmesi, mera vasfı değişikliği, maden saha haritalandırma işlemleri olarak pek çok yapılması gereken şey bulunmaktadır. İzin için müracaat yapıldığında, istenilen şartlar yerine getirilmediğinde bu süreç beklenenden daha uzun bir zaman dilimine yayılabilir. Yönetmeliğe uygun olan ve istenilen şartlar yerine getirildiği takdirde, hiçbir kurum ya da kuruluş bu sürecin önüne hiçbir şekilde geçememektedir.

  Genel Müdürlük tarafından, maden arama ruhsat döneminde, görünür rezervin yüzde onu gibi bir orandaki maden üretimi ve satış için izin alınabilir. Maden arama ve maden işletme ruhsatı süresince üretimin gerçekleşmesi amacı ile yönetmeliğin esasları çerçevesinde maden alt yapı izni mutlaka verilmiş olması gerekmektedir. Fakat bilinmesi gereken bir diğer konu da yatırımcılara ya da firmalara verilen iznin süresi sadece maden ruhsatlarının süresi kadar verilebilmektedir. Maden ruhsat sahibi, işletme ruhsatı ya da sertifikasını gereken yerlerden aldıktan sonra izin için valilik, Genel Müdürlük ya da ilgili kurumdan herhangi birine üç ay kadar bir sürede başvuruda bulunmak mecburiyetindedir. Maden arama faaliyetlerinin çeşitli alanlara göre uygulanması gereken esasları ve işlemleri bulunmaktadır. Örnek verilecek olunursa, tabiat alanlarında, meralarda, ormanlık alanlarda gibi pek çok farklı yerlerde, izinlerin ve uygulanması gereken süreçler farklılık oluşturabilmektedir. Bundan dolayı bu konuda daha ayrıntılı bilgi sahibi olmak için yürürlüğe konulan yönetmeliği en ince ayrıntısına kadar değerlendirmek gerekmektedir.

  ORMAN İZİNLERİ HARİTALARI ÇİZİLMESİ

  Orman alanlarında izin işlemleri sırasında talep edilen haritaların hazırlanması hizmetidir.

  Maden Rehabilitasyon İzni

  Maden rehabilitasyon izninde orman kanunları projeleri değerlendirmek amacıyla birçok proje mühendisi, görev alır. Madencilik faaliyetlerinde Maden rehabilitasyon izni kapsamında sorumlu olan birçok hizmet görevlisinin çalışmaları değerlendirilir. İzin alınmadan önce işlem yapılacak olan alan sınırlandırılması belirlenir. Yapılacak olan tüm faaliyetlerde yasal zorunluluk kurallarının dışına çıkılmaması gerekir.

  Maden arama ve maden işletmeciliğinde idari izinler gereklidir. Birçok teknik rapor ve proje kapsamında gerekli olan etüt projeleri belirlendikten sonra süreç başlatılır. Orman alanlarında enerji nakil ve maden tetkik araştırmalarında Maden rehabilitasyon izni gerekir. Maden tesislerinin alt yapısına uygun olup olmadığı kontrol edilmelidir. Ham madde için kullanılan rehber hazırlık aşamalarında bile mutlaka yasal izin alınmalıdır. Orman mühendisleri tarafından rehabilitasyon hazır olan yerler için geniş çaplı araştırmalar yapılır. Genel bütçeler belirlenir. Bu izin için gerçek ve tüzel olan kişiler başvuru yapabilirler. Evrakların tamamının asıl kişilerce onaylanması gerekir. Doğal ham maddenin sağlanmasında alt yapı, işletme ve alan belirlemek çalışmaları çok hassas şekilde gerçekleşir. Ülkemizde olan maden kömürleri demir gibi gelişim sunacak fırsatların değerlendirilmesinde daima olumlu izin belgeleri de kullanılmaktadır Tüm suretlerin aslına uygun olması gereklidir. Türk piyasasında ki kükürt, cıva gibi elementlerin artışından dolayı ilgi izne çok gerek duyuldu. Maden ve doğalgaz aramasında mülk ve yol durumları çok önemlidir. Maden kaynaklarının araştırılması izni cüzi rakamlarla yapılabilir. Ekonomik maliyetleri yüksek değildir. Orman içinde kadastro alanlarının belirlenmesi ve mutlaka doğru ölçümlerin yapılması şarttır. İlgili işlerde yol durumlarının yanı sıra işletmenin alt yapılarında çok önemlidir. Yani detaylı araştırmalar gerekir. Endüstride ilgili ilanların uygulamaları ve rasyonel şekilde değişimi için izin gerekçelidir. Maden yataklarının zenginleştirilmesi ve araştırılması için uzman kişiler görev alır. Maddenin yer yüzeyine çıkartılmasında gerekli olan işçilikler düzenli yapılır. Doğal ham maddenin gün yüzüne çıkartılması zordur. Karmaşık ve jeolojik yerleşkelerde olan maden iyileştirme süreçlerinde maden türü önemlidir. Maden çeşitliliğine bağlı olarak jeolojik yerleşkenin sınırlarını çok iyi belirlemek gerekir. Düzenleme yapılacak olan meralarda arazilerin gereksiz kullanımlarına izin verilmez. Aynı zamanda tarım il müdürlüklerinden de maden iyileştirmesi için bazı onay evrakları gerekebilir. MTA verilerine göre jeotermal potansiyel açısından ülke olarak çok zengin konumdayız. Maden üretim değerleri olarak ülkemiz toprakları ve yapısı çok verimlidir. Ayrıca metalik maden iyileştirmesinde de jeotermal denge ve izin çok gereklidir. Maden için gerekli olan bor minareli deposunun yeterli olması gerekir. Bu izin belki de ülkenin dış ihraç pazarının gelişmesine yardımcı olabilir.

  Türk madencilik süreçlerinde alınacak izinler, ruhsatlar, ön atık depolama izinler ve işletme ruhsatları maden işleri genel müdürlüğünce verilir. Genel müdürlükten Maden rehabilitasyon izni için arazı kullanım izinleri de birlikte alınması gerekir. Sürüm ve işletme izinlerinin atık yöntemi planlarına uygun alınması gerekmektedir.

  18. Madde Yönetmeliği neleri kapsamaktadır?

  6831 sayılı Orman kanunun 18. maddesine göre verilecek izinler;

  Ormanlık vasıflı arazilerde içinde; odun kömürü gibi işletilmesinde ağaç kullanılan ocaklar ile hızar ve şerit tesisi kurulmasına, mesafeye bağlı kalmaksızın orman sınırları dışında orman ürünlerini işleyip mamul yada yarı mamul hale getirilecek fabrika tesislerini, define aramasına, arkeolojik kazı ve restorasyon, balık üretim tesisi yapılması gibi izinleri kapsamaktadır.

  Not; Kalıntı kazısı ve restorasyonları için sadece Kültür ve Turizm Bakanlığına izin verilir.

  Balık üretim tesisi izinlerinde;

  Orman sınırları içinde kuluçkalık, su biriktirme gibi balık üretimine yönelik tesislerle birlikte kurulması zorunlu idari büro, bekçi evi, depo, yatakhane gibi geçici tesislere de izin verilir.

  Bu izinlere kamu kurum ve kuruluşları yanı sıra gerçek veya tüzel kişilerde başvuruda yapabilmektedir. Serbest orman mühendisi ile anlaşma yapılarak orman izin dosyası başvurusu yapılır.

  Erozyon Kontrolü

  Organik yapısını yapılan kazılar sonucunda kaybetmiş yamaç yüzeylerinde bitki örtüsünün yok edildiği alanlarda görülmektedir. Yapılacak erozyon kontrol çalışmaları çoğu durumunda çok önemli olmaktadır. Yapılacak işlemlerin yanlış olması durumunda verim alınması pek mümkün olmamaktadır. Bu nedenle öncelikle iyi bir planlama yapılması lazımdır. Erozyon kontrolü yapılması istenen bölgenin iklimi, bakısı, toprak yapısı, yağmur durumu belirlenmelidir. Bu özelliklere göre uygun tohum türlerinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu sebeple bilhassa geniş proje alanları için doğru bir program yapılmasına özen gösterilmelidir. Sahip olduğu iklime uygun olarak yağan yağmurların etkisiyle çimlenmesi gerekmektedir. Bu şekilde doğal bir yol ile oluşturulan bitki örtüsünün oldukça iyi olduğu bilinmelidir. Tohum karışımında uygun unsurların yapılması sonucunda kalıcı ekim yapılması mümkün olmaktadır. Bunun için çok yıllık ya da tek yıllık seçim bilinmelidir. Kökleri taban suyuna inme eğiliminde olan tohumların yanı sıra çiçeklenme dönemlerinde olan tohumlar ayırt edilmelidir. Doğal bitki örtüsüne uygun özelliklere sahip ekim yapılması durumunda erozyon kontrolü çok daha faydalı olacaktır.

  Erozyon kontrolü yapılmasının temel hedefi ise mevcut bölgenin ekosisteme kazandırılmasıdır. Bu bölgelerin kazandırılması bazı durumlarda çok uzun yıllar almaktadır. Bitki örtüsünü kazanamayan sahaların ise erozyon tehdidine her zaman açık olacağı bilinmelidir. Bu durumda kurtulmak içinde ileri teknolojiye sahip ürünlerin kullanıldığı görülmektedir. Hydroseeding Teknolojisi kullanılarak önemli bir oranda başarılı olunması mümkündür. Bu teknoloji sayesinde çok dik yamaçlarda ekim yapılması oldukça kolay olmaktadır. ayrıca toprak stabilize çalışmalarında da oldukça fazla kullanılmaktadır. Yüksek uygulama hızına sahip olması kısa sürede ekim yapılamasını da sağlamaktadır. Hydroseeding Teknoloji ile erozyon iki şekilde önlenmektedir.

  Geçici çözüm istenmesi durumunda fiziksel bir uygulama alanında bir süreliğine kullanılmaktadır. Ancak kalıcı bir bitki örtüsünün ortaya çıkmasının amaçlanması istenirse uzun bir süre çalışma yapılması gerekir. Erozyon kontrolü yapılan topraklarda bitki örtüsünün çok daha hızlı bir şekilde çıkması da mümkündür. Bunu sağlamak için toprağın kimyasal yollara güçlendirilmesini sağlayan unsurlarda kullanılabilir. ProGanics Biotic Soil Media bu alanda oldukça çok kullanılmaktadır. Makul bir fiyata alınmasının yanı sıra oldukça verimli olduğu görülmektedir. Yaklaşık 36 kamyon toprak kullanılarak yapılması sağlanan bitki örtüsü 2 tank ProGranics ile de çok daha hızlı sağlanabilir. Bilhassa erozyon ihtimalinin çok yüksek olduğu yerlerde zamanın önemli olmasından dolayı bu seçenek kullanılmaktadır. Kolay ve basit bir şekilde yapılan işlem sonucunda hızlı bir karışıma sahip olmasından dolayı erozyon kontrolü için tavsiye edilmektedir. Bir başka ürün olan ProMatrix de erozyon kontrolünde önemli bir yere sahiptir. Özellikle dik ve orta eğimli yamaçlarda kullanılmaktadır. Flexterra ise esnek büyümeye sahip yamaçlarda kullanılır. Erozyon kontrol Örtülerine göre çok daha iyi bir koruma sağlamasının yanında toprağa hemen yapışan bir teknolojiden de yardım almaktadır. Ayrıca oluşturulan tohumda yüksek nem tutma kapasitesi de çok daha iyidir.

  Piknik ve Mesire Yeri İzni

  Özellikle büyük şehirlerde piknik ve benzer etkinliklerin yapılabilmesi için özel alanlar düzenlenmektedir. Bu alanların işletmesi bazen belediyelerde, bazen de özel kişilerde olabilmektedir. Bu tür alanların düzenlenmesi ve Piknik ve Mesire Yeri İzni alınabilmesi için yapılması gereken bazı şartlar bulunmaktadır. Bu tür izinlere uzun zmaandır Orman ve Su İşleri Bakanlığı bakmaktaydı. Ancak, yeni hazırlanan bir düzenleme ile başvuru ve müracatlar Odun Dışı Ürün ve Hiznetler Dairesi Başkanlığı’na yapılmaktadır. İlgili daire altında Mesire Yerleri Şube Müdürlüğü bulunmaktadır. Yapılacak olan tüm müracatlar bu birime yapılmalıdır. İnceleme, onay ve ruhsat işlemleri Mesire Yeri Şube Müdürlüğü tarafından karşılanmaktadır.

  Orman içinde yapılan bu alanların belli bir planlama doğrultusunda gerçekleşmesi şarttır. Doğayı koruma ve uygun bir şekilde dizayn etmek için gerekli olan incelemeler bu birim tarafından yapılmaktadır. Bu tür alanlar, halkın ormanlardan daha fazla faydalanması için düzenlenmektedir. Sosyal, sportif, kültürel ve benzer etkinlikler piknik ve mesire yerlerinde yapılabilmektedir. Bu tür yerleri yapmak isteyen ve bunun için Piknik ve Mesire Yeri İzni almak isteyenlerin başvuru adresi yukarıda belirttiğimiz gibidir. Orman içi dinlenme tesisi olarakta isimlendirilir. İlgili alanın ormandan ayrılmış olması şarttır. Bakanlık düzeyinde yetkilendirilen kurumlar bu çalışmaları yapmaktadır. İnsanların eğlenme, dinlenme, güzel zaman geçirme ve piknik yapma gibi ihtiyaçlarını karşılamak için yapılan düzenlemelerdir. Başvuru işlemleri için Rekreasyon değerlendirme tablosu gerekmektedir. Bu belge orman genel müdürlüğüne gönderilmektedir. İlk etapta mesire yeri teklif raporu düzenlenmektedir. Teklif edilecek alanın belli şartlara uygun olması istenen şartlardan biridir. Bu şartlar için yönetmeliği inceleyebilirsiniz. İlgili sahanın kullanım amacı net olarak belirtilmelidir. Bu noktada dinlenme, piknik, eğlenme, spor veya kültürel etkinlik durumu net olarak planlanmalıdır. İlgili saha için alt yapı raporları çıkarılmalıdır. Yine aynı şekilde üst yapı bilgileri tespit edilmelidir. Ada, parsel ve pafta bilgileri net olarak bildirilmesi zorunludur. Bu bilgilere göre ilgili kurum gerekli incelemeyi yapacaktır.

  Son aşamada kanaat ve sonuç ilgili birim tarafından belirtilecektir. Prosüdür ve yönetmeliklere uygun olan alanlara ruhsat izni verilecektir. Kişisel veya kurumsal olarak Piknik ve Mesire Yeri İzni alınabilmektedir. Ancak, defalarca belirttiğimiz gibi pek çok ön şartın uygun olması gerekmektedir. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde çok sayıda insan yaşamaktadır. Haftasonu tatillerinde ve diğer boş zamanlarda nefes alabilecek, oksijen depolayabilecek ve farklı bir hava koklanabilecek yerlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu anlamda ortaya çıkan ihtiyacı piknik ve mesire yerleri karşılamaktadır. İlgili alanlar için gerekli olan izin ve ruhsat işlemleri için başvuru süreçleri belli yönetmeliklerle düzenlenmiştir. Tüm detaylarını belirttiğimiz yazımızın daha fazlası için bakanlık üzerinden bilgi talep edebilirsiniz. Toplumsal olarak fayda sağlayacak olan her türlü proje için devlet desteği ve teşviği mevcuttur.

  MADEN İŞLETME PROJELERİ, (İŞLETME PROJELERİ)

  Kurumumuzun verdiği hizmetler açık ocak işletmeciliği ve yeraltı maden ocağı işletmeciliği için detaylı bir made tasarımı ve maden yerleşim planlaması, üretim zamanlaması ve ekipman seçimini de içeren iş tanımlanm ası/fizibilite ve ekonomik değerlendirme çalışmalarını da kapsar.

  I (b) ve II (a) grubu madenlerin işletme ruhsatı müracaatı MADDE 22 - (1) I (b) ve II (a) G rubu madenlere işletme ruhsat müracaatı için talep harcı yatırılıp Ek Form-1'de örneği verilen dilekçe ile maden ismi belirtilerek işletme r uhsat müracaatı yapılır. Uygun olan alanlar müracaat tarihi itibarıyla iki ay süre ile rezer ve edilir. Bu sürede müracaat sahibi, işletme ruhsat talep harcını, işletme ruhsatı harcı ve teminatını, Ek Form-2'de istenen belgeleri, görünür rezerv bilgilerini, çevre ile uyum planını da içeren E k Form-10'a uygun olarak hazırlanmış ve imzalanmış işletme projesini Genel Müdürlüğe vermesi halinde işletme ruhsat hakkı doğar. Aksi halde bu alanlar 2 ay sonunda müracaatlara açık hale gelir. Bu durumda talep harcı hariç ruhsat harç ve teminatı iade edilir.

  II (b), III., IV. ve VI. grup madenlere işletme ruhsatı düzenlenmesi ve işletilmesi ile ilgili genel ilkeler MADDE 26 - (1) Arama faaliyeti sonrası görünür , muhtemel ve mümkün rezerv sınırlarının ve büyüklüğünün tespit edilebilm esi için madenin ortalama tenörü, kalitesi veya madenin cinsine göre cevher damar kalınlıkları, kömür için kalori değeri, mermer için üretim kapasitesi, su ve gazların konsantrasyonu, debisi, kapasitesi belirlenir. İşletme projesinin hazırlanmasında kullanılacak verilerin belirlenebilmesi için gerekli aramaların yapılmış olması ve bu faaliyetlerin rezerv bilgilerini içeren II ( b) ve III . Gruplar için hazırlanmış genel arama faaliyet raporu, IV. ve VI. Gruplar için ise detay arama faaliyet raporu ile belgelenm esi zorunludur.

  Yetkilendirilmiş tüzel kişilik (ytk) nedir, ne iş yapar?

  YTK; Maden İşleri Genel Müdürlüğü (MİGEM) tarafından yetkilendirilerek, Maden Kanunu kapsamında MİGEM’e verilmesi gereken rapor, proje ve her türlü teknik belgeyi hazırlamaya yetkili kılınmış, ilgili yönetmelik kapsamında faaliyetlerini yürütecek tüzel bir kurumdur. Bireysel anlamda hizmet veren maden müşavirlerinin ve 2016 öncesinde hizmet veren teknik nezaretçi hizmetlerinin birlikte kurumsal bir kimlik ile verilmesi hedeflenmiştir. MADENCİTY; bu amaçla almış olduğu YTK yetkisi ile, MİGEM tarafından yasal muhatap ve yetkili bir kurum haline gelmiştir.
  Arama ve işletme ruhsat sahipleri, yapacakları sözleşme ile 01.01.2017 tarihinden sonra rapor, proje ve her türlü teknik belgelerini kurumumuz aracılığı ile hazırlayarak MİGEM’e sunabileceklerdir. Firmamız; sektörde öncü olma hede doğrultusunda, güçlü alt yapısı ve alanında uzmanlaşmış profesyonel kadrosu ile sektördeki yerini almıştır. Aldığı sorumluluğun farkında olan; deneyimli, güvenilir ve yenilikleri takip eden kurumsal kimliğimiz ile kanunlara, yönetmeliklere, ticari ve etik kurallara uygun bir şirket politikası izleyerek ruhsat sahiplerinin yanında ve daimi danışmanı olacaktır.

  ADEN MÜŞAVİRLİK ( YETKİLİ TÜZEL KİŞİLİK )

  ÇEVMED; Maden İzinlerinin Alınması konusunda hizmet vermesi amacıyla "ÇEVMED MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK A.Ş." firmasını hayata geçirmiş olup bu firmamız Maden İzinleri Alınması konusunda kaliteli hizmet anlayışıyla T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Yetkili Tüzel Kişilik olarak yetkilendirilmiştir.

  ÇEV-MED; Maden projesi için uygun tesis yerinin belirlenmesi aşamasından başlayarak, tesisin kurulması, faaliyete hazır hale gelmesi ve işletmeye alınmasına süreçlerinde ilgili mevzuatlar çerçevesinde gereken tüm izin ve belgelerin alınması sürecinde işletme sahiplerine bilgi ve tecrübelerimizle çözüm ortaklığı sunmaktayız.

  ÇEVMED MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK A.Ş hizmet konuları aşağıda verilmiştir.

  • Alan sorgulama, İlk Müracaat işlemleri
  • Arama Faaliyet Raporu Hazırlanması
  • Arama Ruhsat Alımı ve Devir İşlemi
  • Arama Dönemi Üretim İzin Belgesi Alınması
  • İşletme Ruhsat Alımı ve Devir İşlemi
  • İşletme Projesi Hazırlanması (Açık / Kapalı İşletme)
  • Birleştirme Talepli İşletme Projesi Hazırlanması
  • İşletme İzni, Sevk Fişi Alımı ve Nezaretçi Ataması
  • 29. Madde Evraklarının Hazırlanması (İmalat Haritası Hariç)
  • İmalat Haritası Hazırlanması (Sahanın İşletme Yönetimine ve Ölçüm Yapılacak Alana Göre Belirlenecektir.)
  • Saha Mülkiyet Belirleme İşlemleri
  • Patlayıcı Madde İzin Yazısı Alınması
  • Mera Vasfı Değişikliği Dosyanın ve Toprak Koruma Projelerinin Hazırlanması


  İlk Müracaat İşlemleri

  3213 sayılı maden kanunu değişik 6592 maden kanunu madde 16 gereğince, II. Grup (b) bende ve IV. Grup madenler dışındaki ruhsatlar ihale ile verilir. I. Grup, II. Grup (a) ve (c) bendi madenler için doğrudan işletme ruhsatı verilir. II. Grup (b) bendi III. Grup ve IV. Grup madenler arama ruhsatı, V. Grup madenler arama sertifikası ile aranır. II. Grup (b) bende ve IV. Grup madenler için yapılan müracaatların işletme ruhsat taban bedeli ödenerek yapılması zorunlu olup müracaatlarda öncelik hakkı esastır.

  Maden Alanı İlk müracaat yapılarak hak sahibine tanınan iki aylık sürede maden arama ruhsat bedeli yatırılarak, ön inceleme raporu, maden arama projesi ve mali yeterliliği (2B. ve 4. Grup) içeren yönetmelikte belirtilen hususlara uygun bir şekilde ÇEVMED MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK A.Ş tarafımızca hazırlanır, müracaat evrak ekleri tamamlanarak arama ruhsatı almak üzere Maden İşleri Genel Müdürlüğüne başvuruda bulunulur.

  Maden Arama Projesi, Arama Faaliyet Raporları Hazırlanması

  Maden Arama Projesinde; projenin amacı açık bir şekilde ifade edilerek müracaat sahibinin beklentisi ortaya konulur. Arama yapılacak sahanın seçiminden başlayıp, kaynak ve rezervinin belirlenmesi, değerlendirilip sınıflandırılması, raporlama aşamasının sonuna kadar geçen tüm maden arama süreci (ön arama, genel arama, detay arama) bir termin planı kapsamında belirtilir. Bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesine yönelik yatırım ve mali yeterlilik bilgileri belgelenir.

  Hazırlanan ön inceleme raporu, mali yeterliliği içeren maden arama projesi gerekli ve diğer evraklarla beraber Maden İşleri Genel Müdürlüğüne verilerek ruhsat müracaatı tamamlanır. Ruhsat müracaatının yapılması ve ruhsata hak sağlanması halinde sahada yapılan her çalışma dönemi sonunda ilgili raporlar tarafımızdan hazırlanarak Maden İşleri Genel Müdürlüğüne sunulur. Ilgili üç dönem sırasıyla;

  a) Ön Arama Dönemi Faaliyet Raporu
  b) Genel Arama Dönemi Faaliyet Raporu
  c) Detay Arama Dönemi Faaliyet Raporu

  Arama Dönemi Üretim İzin Belgesi Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliğinin 21. Maddesinde belirtildiği üzere gerekli izinlerin alınması ve Maden İşleri Genel Müdürlüğüne ibraz edilip Üretim İzin Belgesinin alınması hizmetidir.

  Madde 21- Arama ruhsatı döneminde teknolojik araştırma, geliştirme, pilot çalışmalar ve pazar araştırmaları yapmak üzere genel/detay arama faaliyet raporu ile birlikte müracaat eden ruhsat sahibine, görünür rezervi ortaya çıkarılan ve Genel Müdürlükçe uygun bulunan II (b), III. ve V. Grup madenlerde genel arama döneminde, IV. ve VI. Grup madenlerde ise genel veya detay arama döneminde görünür rezervin %10'una kadar Ek Form-23'te yer alan maden üretim izin belgesi verilebilir.

  MADEN İŞLETME PROJELERİ, (İŞLETME PROJELERİ)

  Kurumumuzun verdiği hizmetler açık ocak işletmeciliği ve yeraltı maden ocağı işletmeciliği için detaylı bir made tasarımı ve maden yerleşim planlaması, üretim zamanlaması ve ekipman seçimini de içeren iş tanımlanm ası/fizibilite ve ekonomik değerlendirme çalışmalarını da kapsar.

  I (b) ve II (a) grubu madenlerin işletme ruhsatı müracaatı MADDE 22 - (1) I (b) ve II (a) G rubu madenlere işletme ruhsat müracaatı için talep harcı yatırılıp Ek Form-1'de örneği verilen dilekçe ile maden ismi belirtilerek işletme r uhsat müracaatı yapılır. Uygun olan alanlar müracaat tarihi itibarıyla iki ay süre ile rezer ve edilir. Bu sürede müracaat sahibi, işletme ruhsat talep harcını, işletme ruhsatı harcı ve teminatını, Ek Form-2'de istenen belgeleri, görünür rezerv bilgilerini, çevre ile uyum planını da içeren E k Form-10'a uygun olarak hazırlanmış ve imzalanmış işletme projesini Genel Müdürlüğe vermesi halinde işletme ruhsat hakkı doğar. Aksi halde bu alanlar 2 ay sonunda müracaatlara açık hale gelir. Bu durumda talep harcı hariç ruhsat harç ve teminatı iade edilir.

  II (b), III., IV. ve VI. grup madenlere işletme ruhsatı düzenlenmesi ve işletilmesi ile ilgili genel ilkeler MADDE 26 - (1) Arama faaliyeti sonrası görünür , muhtemel ve mümkün rezerv sınırlarının ve büyüklüğünün tespit edilebilm esi için madenin ortalama tenörü, kalitesi veya madenin cinsine göre cevher damar kalınlıkları, kömür için kalori değeri, mermer için üretim kapasitesi, su ve gazların konsantrasyonu, debisi, kapasitesi belirlenir. İşletme projesinin hazırlanmasında kullanılacak verilerin belirlenebilmesi için gerekli aramaların yapılmış olması ve bu faaliyetlerin rezerv bilgilerini içeren II ( b) ve III . Gruplar için hazırlanmış genel arama faaliyet raporu, IV. ve VI. Gruplar için ise detay arama faaliyet raporu ile belgelenm esi zorunludur.

  3 BOYUTLU MODELLEME VE OCAK TASARIMI

  Fizibilite edilecek maden yatağında bazı aramalar yapılarak miktar ve kalitenin yani rezerv ve tenör miktarı hakkında bilgi toplamak gerekir. Tespit edilen maden rezervi ve tenörüne göre ocağın üretim yöntemi, üretim planı, üretim miktarı, maden yatağının ömrü gibi birçok parametrede planlamalara gidilmektedir. Bu nedenle yüksek miktarlarda yapılacak yatırım öncesi bu süreç çok önem arz etmektedir. Maden yatağının 3 boyutlu olarak ortaya çıkarılarak haritalanması, "6592 sayılı kanunla değişik 3212 sayılı Maden Kanunu" ile getirilen arama dönemi sırasında yapılması mecbur olan çalışmalar arasında bulunmaktadır.

  ÇEV-MED olarak, deneyimli mühendis kadrosu, uygun teknik altyapı ve lisanslı yazılımlarımız ile cevher modelleme, maden üretim metodu seçimi gibi ön fizibilite çalışmalarıyla projelerinizin karlılık durumlarının ortaya çıkarılmasında çözüm ortağınız olmaktayız.

  Maden Ruhsatları İçin İhale Dosyalarının Hazırlanması

  -B ve II-A Grup Maden ruhsatları ihale yoluyla verilmekte olup; Genel Müdürlük tarafından ihalesi yapılan diğer grup ruhsatlar için gerekli evrakları içeren ihale dosyalarının hazırlanması.
  ÇEV-MED ÇEVRE tarafından yapılmaktadır.

  ÇEV-MED ÇEVRE; Yetkili Tüzel Kişilik olarak Maden projesi için uygun tesis yerinin belirlenmesi aşamasından başlayarak, tesisin kurulması, faaliyete hazır hale gelmesi ve işletmeye alınmasına süreçlerinde ilgili mevzuatlar çerçevesinde gereken tüm izin ve belgelerin alınması sürecinde proje/işletme sahiplerine bilgi ve tecrübelerimizle çözüm ortaklığı sunmaktayız. Madencilik faaliyetleriniz için gerekli olan izinlerin alınması ve ileri teknoloji taramalar ve 3 Boyutllu modelleme ile rezerv ve değer tespiti çalışmaları sonucunda, yatırımızın uygulanabilirliğini en doğru şekilde ortaya koymaktadır

  Madencilik Detay Arama Faaliyet Raporu

  Detay Arama Dönemi Faaliyet Raporu ; Genel Arama Faaliyet Raporu kabul edilen ruhsatlar için IV ve VI grup da 4 yıl detay arama ruhsatına geçiş sağlanırken II(b),III ve V. grup işletme ruhsatı hakkı kazanılır. IV ve VI grup da 4 yıllık sürede her yıl Detay Arama Dönemi Faaliyet Raporu Form-9 deki yeterlilik şartlarına göre tarafımızdan hazırlanır;

  - Maden yatağının sistemi, tipi, şekli ve modeli gibi nitelikleri ile boyutları dikkate alınarak, 1/2000 veya daha büyük ölçekli topografik harita yapılır ve bu harita üzerine ayrıntılı bir maden jeolojisi işlenerek, jeoloji kesitleri hazırlanır.

  - Litoloji birimleri ile maden yatağının jeolojik konumları ve ilişkileri dikkate alınarak, maden yatağının uzanımı, dalımı ve devamlılığı, tavan ve taban kayaçları, ana kaya, yan kaya tanımlamaları ve bunlarıncevherleşme ile ilişkileri ortaya çıkarılır.

  - Yeraltı jeolojisi verilerinin elde edilmesine ve maden yatağının üç boyutuyla yüksek güvenilirlikte ortaya konulmasına yönelik yarma, kuyu, sondaj ya da galeri gibi çalışmaların lokasyon sıklığı ve aralıkları ile yerleri belirlenir.

  - Alınan örneklerin jeokimyasal analiz sonuçları, jeoistatistik yöntemler kullanılarak değerlendirilir, 1/2000 veya daha büyük ölçekte jeokimya haritaları hazırlanır.

  - Sondajlama sistematiği ve lokasyon haritası, sondaj kod ve koordinat tabloları, derinlik, sondaj yöntemi, eğim ölçümleri, cevher ve yan kayaçta karot yüzdeleri, karotlardan örnek alma tekniğine ilişkin bilgiler açıklanır.

  - Tesis ve altyapı çalışmaları için yer seçimi yapılır ve bu alanların jeolojik-jeoteknik özellikleri belirlenir, dekapaj ve atık sahası olarak kullanılabilecek alanlar saptanır

  - Rezerv sınıflama sistemi ve rezerv hesabında kullanılacak yöntem ve yöntemin esasları ile bu yöntemin seçilme nedenleri açıklanır.

  - Maden yatağının ve jeolojik ortamının üç boyutuyla modellenmesi yapılır.

  - Detay arama dönemi faaliyetlerine ilişkin yatırım harcamaları belgelenir.

  Detay Arama Dönemi Faaliyet Raporları her yıl firmamız jeoloji mühendisi tarafından gerekli düzende hazırlanarak Maden İşleri Genel Müdürlüğüne sunulmaktadır.

  Maden Genel Arama Faaliyet Raporu

  Genel Arama Dönemi Faaliyet Raporu ;Ön Arama Dönemi Faaliyet Raporu kabul edilen ruhsatlar için IV ve VI grup da 2 yıl, II(b),III ve V. grup için1 yıllık Genel Arama Dönemine hak sağlanır. Bu süreler sonunda ruhsat sahasında yapılan çalışmalar Genel Arama Dönemi Faaliyet Raporu Form-8 deki yeterlilik şartlarına göre tarafımızdan hazırlanır;

  - Bu dönem, madenin genel özellikleriyle belirlenmesine yönelik arama dönemidir. Amaç, bir cevherleşme ya da maden yatağının temel jeolojik özelliklerini belirlemek, boyut, biçim, yapı, tenör/kalite ve rezervin kabul edilebilir bir güvenilirlik düzeyinde tahmin edilebilmesini sağlamaktır.

  - Ruhsat sahasında gözlenen litolojik birimler uygun ölçekli olarak hazırlanan maden jeolojisi haritasında gerekli tüm detaylarıyla yer alır.

  - Cevherleşme/maden yatağının jeolojik ortamı, litoloji birimleriyle alt-üst, yanal ilişki ve geçişleri mostra gözlemleri, yarma, sondaj, kuyu, galeri gibi yöntemlerle yeraltı jeolojisine yönelik ve yüzeye ait veriler toplanarak belirlenir ve maden jeolojisi haritasına işlenir.

  - Yeraltı jeolojisi verilerinin elde edilmesine yönelik olarak uygulanacak sondaj, galeri, kuyu ve/veya yarmalar belirli bir sistematik dahilinde, cevherleşme/maden yatağının, yayılımı, uzanımı, eğimi doğrultusu ve benzeri gibi konumu ve boyutları hakkında yeterli bilgi elde edilebilmesine yönelik olarak planlanır.

  - Sondajlardan alınan numuneler, uygun görülen aralıklarda ve yeterli sayıda mineralojik-petrografik, jeokimyasal analizlerinin yapılması için örneklenir.

  - Genel arama dönemi faaliyetlerine ilişkin yatırım harcamaları belgelenir ve bir sonraki dönemde yapılması öngörülen yatırımlar belirtilir. Genel Arama Dönemi Faaliyet Raporları firmamız jeoloji mühendisi tarafından istenen düzende hazırlanarak Maden İşleri Genel Müdürlüğüne sunulmaktadır.

  Maden Ön Arama Dönemi Faaliyet Raporu

  Ön Arama Dönemi Faaliyet Raporu; Ara Ruhsatının düzenlenmesinden sonraki 1 (bir) yıllık süreç sonunda Ön Arama Dönemi Faal Rap. Form-7 deki yeterlilik şartlarına gore; o Uygun ölçekli olarak yapılacak olan maden jeolojisi haritası kapsamında; ruhsat sahasının litolojik, litostratigrafik, mineralojik-petrografik, tektonik ve benzeri özelliklerinin belirlenmesine yönelik saha çalışması yapılarak, yüzey verileri toplanır, örnekleme ve ölçümler ile bunların sonuçları jeoloji haritası ve kesitler üzerine işlenir. o Ruhsat sahasındaki mineralizasyon/cevherleşme zonunun yan kayaçla alt- üst, yanal ilişki ve geçişleri belirlenir, cevherleşmenin olası sınırları tespit edilir, tüm bu veriler jeoloji haritası ve kesitler üzerine işlenir. o Ön arama faaliyetlerine ilişkin yatırım harcamaları belgelenir ve bir sonraki dönemde yapılması öngörülen yatırımlar belirtilir.

  Ön Arama Dönemi Faaliyet Raporları firmamız jeoloji mühendisi tarafından istenen bir düzende hazırlanarak Maden İşleri Genel Müdürlüğüne sunulmaktadır.

  MADEN ARAMA PROJESİ

  MÜRACAAT/RUHSAT SAHİBİNİN: Ruhsat Sahibinin Adı ve Soyadı/ Unvanı: RUHSAT BİLGİLERİ: Ruhsatın Grubu ve Numarası: Ruhsat Sahibinin Adresi: Ruhsat Sahibinin Vergi Dairesi ve Vergi Numarası: Ruhsat Sahibinin Tel, Faks, e-posta: PROJENİN ADI: ……… PROJENİN: Başlama Tarihi: Bitiş Tarihi : PROJENİN YERİ: İli : İlçesi : Köyü : Pafta No : (1/25.000) Koordinatları ve Alanı: 1.Başlık: Arama projesinin başlığını belirleyen ve projeye konu edilen olası mineralin/madenin adı, genel konumu, projenin kim/kimler tarafından hazırlandığı başlık sayfası olarak verilecektir. 2. İçindekiler Dizini: Harita, şekil ve tablolar dâhil proje içeriğinin listelenmesi yapılacaktır. 3.Projenin Tanımı: Kısaca yerleşim, mülkiyet durumu, jeoloji ve mineralizasyonu, arama ve geliştirme ile ilgili öneriler, projede yararlanılan her türlü bilgi ve belge üzerine kısa bir özet yapılacaktır. 4.Mülkiyet Durumu: a) Yüzey hakları dâhil olmak üzere mal, mülk ve varsa diğer lisans, ruhsat veya diğer mülkiyet hakları (tesis vs.) ve bunları korumak için önerilen yükümlülükler, b) Tüm çevre yükümlülükleri için mülkiyet durumu ve varsa çalışma yerinin mevcut atık havuzları, atık malzeme alanları ile önemli doğal ve kültürel özellikleri, c) Sahadaki olası cevherin zenginleştirilmesi ile ilgili kırıcı, değirmen, flotasyon, kontrol sistemleri gibi tesis konularında yer seçimi yapılacak alanların mülkiyetlerinin araştırılması, ç) Çalışma özelliklerine göre alınması gereken izinler için öneriler ve çalışma yapmak için alınmış izinler varsa belirtilmesi. 5. Erişilebilirlik, İklim, Yerel Kaynaklar, Altyapı ve Fiziki Coğrafya: a) Topografya, yükseklik ve bitki örtüsü, b) Bir nüfus merkezine ruhsatın yakınlığı ve ulaşımı, ruhsat sahasına erişim, c) İklim ve çalışma sezonu, ç) Proje ile ilgili madencilik işlemlerinde kullanılabilir enerji, su, madencilik personel kaynakları, vs. açıklanacaktır. 6. Sahanın Geçmişi: Varsa, bilinen ölçüde proje üzerinde tanımlamak için her geçmiş ruhsat açısından; a) Önceki ruhsat sahipleri, b) Önceki ruhsat sahiplerinin ya da işletmecilerinin varsa arama ve geliştirme çalışmalarının genel sonuçları, c) Önceki tahminlerinin güvenilirliği ve bu tahminlere göre kategoriler (mineral kaynakları ve uygun mineral rezervi tahmini), ç) Önceki ruhsatlarda varsa üretim bilgileri, d) Varsa kaynak/rezerv bilgisi; araştırılacak ya da keşfedilecek kaynak, mineral, maden türü veya türleri 7.Projenin Gerekçesi: Saha araştırmaları ve varsa test verileri, analiz ve diğer ilgili bilgilerin yorumları, eldeki verilerin yeterliliği, yoğunluğu ve mevcut veri güvenilirliğinin yanı sıra herhangi bir yerdeki belirsizliklerin araştırılması belirtilir. Ayrıca, projenin amacı ve beklentiler açıklanır. 8.Arama Faaliyetleri : Bu Yönetmeliğin; ön arama, genel arama ve detay arama ile ilgili maddelerinde yer alan hususlar,yeterlilik şartı olan EK-1’de yer alan asgari faaliyetlerden az olmamak şartı ile hazırlanır. İnceleme ve araştırmada uygulanması planlanan yöntemler, jeolojik model veya kavramlar ve programlarının, önerilen çalışma programlarının ve ayrıntılarının, ayrıca termin planında gösterilen her aşamanın harcamalar açısından gözden geçirilmesi gerekir. 9.Uygulanacak Yöntemler ve Yapılacak İşler: Araştırma konuları ve araştırma yöntemleri tablo olarak verilecektir. 10.Proje Yürütme Grubu ya da Eleman Yapısı: Projenin uygulanması, bilimsel ve teknik açıdan en iyi bir şekilde desteklenmesi için projenin hazırlık, uygulama ve sonuçlandırma aşamalarında görev alacak yürütme grubu ya da eleman yapısı belirtilir. 11.Proje Termin Planı: Uygulanacak yöntem ve yapılacak işlerin yıllara göre dağılımı tablo şeklinde verilir. 12.Proje İçin Gerekli Donanım ve İşçilik: Kullanılacak araç, donanım ve malzemeler ile işçilik hizmetleri belirtilir. 13.Proje Maliyeti: Proje giderlerinin yıllara göre dağılımı verilir. 14.Referanslar/Kaynaklar: Projede kullanılan her türlü bilgi ve belge, kaynaklar dizininde yer alır. 15.Tarih ve İmza Sayfası; projenin sonunda hazırlayan mühendis/mühendisler ve ruhsat sahibi için imza sayfası. NOT: İmza sahiplerinin projenin tamamının ve/veya bir bölümünün hazırlanmasında kullanılan fikirler ile ilgili yasal yükümlülükleri belirtilmelidir. Proje ile ilgili yetkili kişiler raporunu hangi rapor, görüş veya beyan üzerine kurduğu belirtilmelidir. Bu görüş veya beyan daha sonraları sorumluluk reddi içerebilir. Tüm sayfaların imzalayanlar tarafından paraflanması zorunludur. Açıklama: Atıfta bulunulan bilgilerdeki güven kapsamının, teknik raporun hangi bölümlerinin ve/veya hangi kısımlarının reddi için geçerli olduğu belirtilmelidir. 16.Ekler: a) Projenin ilgili bölümünde harita, plan ve kesitlerin olması gerekir, haritaların tüm önemli özelliklerini gösteren bir indeks ve detaylı yazılı bilgi bulunmalıdır. Bilinen tüm mineralizasyon, anomaliler, yataklar, ocak sınırları, bitki türleri, atıkların depolama alanları, atık alanları ve tüm diğer önemli özelliklerin özel mülkiyet sınırlarına göre gösterilmesi gerekir. Haritalar, çizimler veya diyagramların hazırlanmasında kaynak bilgi kullanılırsa, gelen bilgilerin kaynağı belirtilmelidir. b) Eğer komşu veya mücavir sahalar varsa, kendi konumundaki ve mücavirindeki mineralize yapıların ortak haritalar üzerinde gösterilmesi gerekir. c) Varsa jeokimyasal sonuçlar, jeofizik araştırmalarının sonuçları gösteren haritalar ve onların yorumları dâhil edilmelidir. ç) Çizimler büyük boy olmamalı uygun ölçekte, yeterince özetlenmiş ve basitleştirilmiş ve elektronik dosyalama için uygun olmalıdır. d) Mali yeterlilik belgeleri. AÇIKLAMALAR (1)Projenin amacı; mineral/maden arama, geliştirme ve üretim faaliyetlerine ilişkin bilimsel ve teknik bilgilerin bir özetini ve projenin özel gereksinimlerinin açıklanmasını ortaya koyar. (2)Sektörde kullanılan terimler açısından genel bir tanımlama amacıyla, ulusal olarak kullanılan bazı terimlerin tanımlanması gözden geçirilmelidir. (3)Projede kullanılan teknik terimler için gerekli olan özlü açıklamalar rapora dâhil edilmelidir. (4)Hiçbir açıklama ihtiyacı duyulmaz ve tanımlamalar açısından olumsuz cevaplar gerekmedikçe, tanımlama bilgilendirmeleri ihmal edilebilir. Bu bilgilendirmenin bir başlık altında toplanması yeterlidir. Raporda başka bir başlık altında yeniden tekrarlanması gerekli değildir.

  Maden Sahası Fiyat Değer ve Maliyet Tespiti

  • Maden sahasının değeri; rezerv miktarı, tenör/kalite düzeyi, istenmeyen mineral veya minerallerin analizi yapılarak buna bağlı zenginleştirme kriterlerinin bulunmasının ardından; gerekli ilk yatırım, işletme giderleri, amortismanlar vb. tüm maliyetlerin detaylı olarak analiz edilmesi sonucunda tespit edilir.
  • Çevmed Madencilik, geniş müşteri ve çözüm ortağı yelpazesi sayesinde maden sahanıza ya da ürünüze yeni müşteriler bulur.
  • Madeninizin yerli ve yabancı pazardaki durumunu size rapor ile sunarken aynı zamanda ithalat ve ihracat olanaklarını da araştırır.
  • Liman Teslimi (CIF) Fiyat Hesaplamaları ve Gemi üstü (FOB) Teslimi Fiyat Hesaplamaları ikinci hizmetimizdir. 

  Web ortamında interaktif ruhsat/sertifika müracaatında bulunabilir miyim?

  Bununla ilgili çalışmalar devam etmekte olup henüz hizmete girmemiştir. Çalışmalar tamamlandığında ilan edilecektir.


  Maden Danışmanlığı

  Çevmed madencilik sektöründe mühendislik ve danışmanlık alanında konusunda uzman kadrosu ile hizmet vermektedir. İlkeli ve kaliteli bir çalışma anlayışını benimseyen firmamız, madencilik faaliyetlerinizin tüm aşamalarında karşınıza çıkabilecek teknik ve hukuki sorunları, en iyi şekilde çözmeyi amaç edinmiştir. Müşterilerimize yeni maden yatırımlarında ya da mevcut madenlerinde en iyi verimliliği, planlamayı ve karı sağlamayı hedefliyoruz.

  ARAMA RUHSATI ALIMI VE RAPORLARIN HAZIRLANMASI

  Arama Dönemleri Ve Faaliyet Raporları
  Arama faaliyetleri II(b), III, IV. ve VI. grup madenler için arama ruhsatı, V. Grup madenler için arama sertifikası alınarak yapılır. I. Ve II(a) grup madenler için doğrudan işletme ruhsatı verilir.

  Arama Ruhsat Müracaatı
  Müracaat sahibi ön inceleme raporu ve maden arama projesi ile mali yeterlilik belgelerinin Genel Müdürlüğe eksiksiz olarak teslim etmesine müteakip ruhsat/sertifika düzenlenir.

  Ön Arama Dönemi Ve Faaliyet Raporu
  Arama ruhsatının düzenlenmesinden 1 yıla kadar ön arama dönemidir. Ön arama dönemi sonuna kadar maden arama projesi ekinde verilen termin planında belirtilen faaliyetlerin tamamlandığını ve bu faaliyetlere ilişkin yatırım harcamalarını gösteren ön arama faaliyet raporunun verilmesi zorunludur. Yükümlülüğün yerine getirilmesi durumunda IV. ve VI. Grup madenlerde iki yıl, II(b), III. ve V. grup madenlerde bir yıl olmak üzere genel arama dönemine hak sağlanır.

  Genel Arama Dönemi Ve Faaliyet Raporu
  Genel arama dönemi sonuna kadar maden arama projesi ekinde verilen termin planında belirtilen kaynak/rezerv raporuna ait bilgiler ve bu dönemde yapılan arama faaliyetlerine ilişkin yatırım harcamalarını da gösteren genel arama faaliyet raporunun verilmesi zorunludur. II(b), III. Ve V. gurup ruhsatlı sahalar için faaliyet raporu ile birlikte işletme projesi verilerek işletme ruhsat talebinde bulunulur. Genel arama dönemine ilişkin yükümlülüğünü yerine getiren ruhsat sahipleri IV. ve VI. Grup madenlerde dört yıl detay arama dönemine hak sağlar.

  Detay Arama Dönemi Ve Faaliyet Raporu
  Genel arama döneminde her yıl görünür maden rezervine ilişkin bilgileri ve bu dönemde yapılan arama faaliyetlerine ilişkin yatırım harcamalarını gösterir detay arama faaliyet raporunun verilmesi zorunludur. Arama ruhsat süresi sonunda işletme ruhsat talebi faaliyet raporu ile birlikte işletme projesi verilerek yapılır.

  Madencilik Projelerinin Hazırlanması

  • Yer Altı ve Yer Üstü (Açık İşletme) maden ocakları için ÇED, GSM, Proje Tanıtım Dosyası hazırlanması ve gerekli tüm izinlerin alınması
  • Cevher Zenginleştirme Tesisi Fizibilite Raporlarının hazırlanması, Uygulama Projelerinin Hazırlanması, Kontrolorluk Hizmetlerinin verilmesi, ÇED, GSM, PTD hazırlanması ve gerekli tüm izinlerin alınması
  • Her yıl Nisan ayında sunulan raporların  (Satış Bilgi ve Faaliyet Bilgi Formu) hazırlanması
  • Üretim haritalarının hazırlanması  (Yer altı üretim haritası, Açık ocak üretim haritası)
  • Rezerv Geliştirme çalışmalarına yönelik olarak arazi etüd çalışmalarının yapılması, Ön jelolojik prospeksiyon ile detay jeolojik çalışmaların yapılarak ilgili ölçekte jeolojik haritaların hazırlanması ile rezerv tespitlerine yönelik sondaj lokasyonlarının belirlenmesi
  • Madencilik yapılacak alanda gerekli olan Orman İzin Dosyalarının hazırlanması

  maden Müracaatı eden şahıs ya da şirket olursa aralarında herhangi bir fark var mı?

  Şahıs, diğer bir ifadeyle gerçek kişilerin yapacağı müracaat ile şirket yani tüzel kişiler arasında hak sağlama önceliği yönüyle bir fark yoktur. Sadece müracaat sonrası hak sağladığında verilmesi gereken belgeler de farklar vardır.

  GSM Ruhsat Değişikliği Gerektiren Haller (Gayrı Sıhhi Müessese)

  Gayrisıhhî müesseselerde işletmenin faaliyet alanının değişmesi durumunda yeniden ruhsat alınması zorunludur. Gayrisıhhî müesseselerin sahibinin değişmesi durumunda, dosyadaki mevcut bilgi ve belgeler esas alınmak suretiyle yeni malik adına ruhsat düzenlenir.

  maden Müracaat sonucu hak kazandıktan sonra ruhsatın/sertifikanın düzenlenebilmesi için vermem gereken belgeler nelerdir ?

  Müracaat gününden itibaren altmış günlük süre içerisinde aşağıdaki bilgi ve belgelerin Genel Müdürlüğümüze verilmesi gerekmektedir.

  1. Eğer müracaatı şahıs olarak yaptıysanız ; T.C. kimlik numarasını içeren onaylı nüfus cüzdanı  örneğini, Şirket/tüzel kişilik  olarak yaptıysanız ; Şirketin kuruluş statüsünü ve son yönetimini gösterir Ticaret Sicil Gazetesini, ( şirketin amaç ve konusunda madencilik yapabilir ibaresinin bulunması gerekmektedir.)
  2. b) Eğer müracaatı şahıs olarak yaptıysanız ; Bağlı olduğunuz vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir belgeyi, Şirket/tüzel kişilik olarak yaptıysanız ; Şirketin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir belgeyi,

  c) Eğer müracaatı şahıs olarak yaptıysanız ; Onaylı imza sirkülerinizi, Şirket/tüzel kişilik olarak yaptıysanız ; Yönetimin onaylı imza sirkülerini,
  d) Her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenen (2011yılı için 586,10 TL) yıllık arama ruhsat/sertifika harcının yatırıldığına dair makbuzu 
  e-Ruhsat teminatını yatırdığınıza dair banka dekontunu,(müracaatınızın sonucu ile birlikte miktarı bildirilecektir)
              f)-Ön inceleme raporu,
              g)-Maden arama projesi, 
        h)-Mali yeterlilik belgeleri
  Teminatın ilgili hesaba başka bankalardan EFT ile yatırılması durumunda, yatırılan teminatın ilgili hesaba geçtiğinin Mali İşler Şube Müdürlüğüne teyit ettirilip onaylanması gerekmektedir.

  Ruhsat teminatının Banka Teminat Mektubu, Devlet Tahvili veya Devlet Bonosu olması durumunda, ilgili belge Mali İşler Şube Müdürlüğünde onaylattırılacak ve Şubece onaylanan sureti verilecektir.

  Müracaat sırasında verilecek Ruhsat Harcı nereye yatırılır?

  ilk Müracaat sırasında yatırılması gereken harçlar Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler şubesine, ruhsat düzenlendikten sonraki yıllık ruhsat harçları ise  bağlı olunan  vergi dairesine yatırılacaktır.

  Madencilik Projeleri Hazırlanması

  Bu projeler kapsamında aşağıdaki hizmetler ayrı ayrı veya bütün halinde paket olarak da verilmektedir.
  1. Uzaktan Algılama ve CBS (LANDSAT TM Uydusu) kullanarak, deneyimli danışman kadrosu, akademisyenler ve üniversiteler ile gerçekleştirilen işbirliği sayesinde potansiyel rezerv alanları belirlenmektedir.
  2. Potansiyel rezerv alanlarının belirlenmesinin ardından sahada GPS cihazları ile uygun çalışma alanlarının koordinatları alınmaktadır. 
  3. Koordinatları alınan sahalar için Maden İşleri Genel Müdürlüğü veritabanında ruhsat sorgulaması yapılmaktadır. 
  4. Sorgulama sonucu belirlenen uygun sahalar için Maden Arama Ruhsatı alınmaktadır. 
  5. Sahada sondaj ve detaylı rezerv tespit çalışmaları yapılmaktadır. 
  6. Uygun sahalar için Maden İşletme Projesi hazırlanmaktadır. 
  7. Madencilik Projeleri için ÇED Raporu hazırlanmaktadır. ÇED Raporu kapsamında Toz Dağılım Modellemesi ve Patlatma Vibrasyon Modellemesi yapılmakta, açık alanda çalışan iş makineleri ile ekipmanların çevresel gürültü etkilerini görebilmek amacı ile Akustik Rapor hazırlanmaktadır.   
  8. Tarım arazileri üzerinde gerçekleştirilmesi planlanan madencilik projeleri için Toprak Koruma Projesihazırlanmaktadır.
  9. Orman alanları üzerinde gerçekleştirilmesi planlanan madencilik projeleri için Rehabilitasyon Projesihazırlanmaktadır.
  10. Madencilik faaliyetleri için çalışmalara başlanmadan önce, bozulacak doğal yapının yeniden düzenlenmesi, doğal dengenin kurulması, alanın yeniden insanların ya da diğer canlıların güvenle yararlanabileceği hâle getirilmesini sağlayacak biçimde Doğaya Yeniden Kazandırma Planı hazırlanmaktadır. 
  11. Madencilik işletmesi için İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı (Gayrisıhhi Müessese Ruhsatı) alınmaktadır.
  12. İşletme ruhsat sahası içerisinde belirlenen alan için İşletme İzni alınmaktadır. 
  13. Faaliyete yeni başlayacak veya faaliyetine devam etmekte olan madencilik işletmeleri için Teknik Nezaretçilik Hizmeti verilmektedir. 
  14. Faaliyete yeni başlayacak veya faaliyetine devam etmekte olan madencilik işletmeleri için Çevre Görevlisi Hizmeti verilmektedir.
  15. Madencilik işletmeleri için Çevre İzni alınması çalışmaları yürütülmektedir.

  Ön inceleme raporu uygun bulunmazsa telafisi mümkün mü?

  eğer iki aylık rezervasyon süresi dolmuş ise ön inceleme raporu uygun bulunmadığı takdirde müracaat kabul edilmez.

  Harita Mühendislik Hizmetleri

  • Topoğrafik harita yapımı,

   

   

   

  • Mera tahsis değişikliği talep dosyası hazırlanması,

   

  • Saha sınır aplikasyonu,      

   

  • Hafriyat kübaj (kazı-dolgu) ölçü ve hesabı,

   

  • Topoğrafik arazi modeli oluşturulması,

   

  • Vaziyet planı hazırlanması,

   

  • Restorasyon planı hazırlanması,

   

  • Maden sahaları mülkiyet bilgileri

  Ülkemizde madencilik ne zaman başlamıştır?

  Osmanlı'da 1815'te Bandırma'da bor, 1829'da Zonguldak'ta taş kömürü, 1848'de Bursa- Harmancık'ta krom bulunmuştur. Cumhuriyetin ilanından sonra, 1935'te kurulan Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü (MTA), madenciliğimizi ciddi biçimde ele alınmasına yönelik olan bir kuruluştur.

  Maden payı nereye ödenir?

  Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde faali- yet gösteren maden işletmelerince, devlet hakkı ve ruhsat bedellerine ilaveten yıllık satış tutarı üzerinden ayrıca belediye payı ayrılmakta ve bu pay devlet hakkının hazineye ödenmesi sırasında ruhsat sahibi tarafından ilgili belediye- ye ödenmektedir.

  Maden Arama Aşamaları

  Maden yatakları, jeolojik süreç sonucunda oluşmuş, olağanüstü element içeren kayaçlardır. Metalik Madenler, Endüstriyel Hammaddeler ve Enerji Hammaddeleri şeklinde gruplandırılabilirler. 
  Maden aramanın planlanmasında  yan kayacın özellikleri dikkate alınmalıdır. Magmatizma, yüzeysel alterasyon veya bozuşma, tortullaşma, metamorfizma cevherleşmeye sebep olabilir. Oluşumun yan kayaçla eşzamanlı olup olmaması, oluşan yatağın tipi ve şekli, ilgili elementler ve alterasyonlar, oluşum yaşı gibi parametreler aranacak madene göre arama programını dolayısı ile maliyetleri etkiler (Bakınız; Yan  Kayaca Göre Maden Yatakları Sınıflaması).
  Herhangi bir madenin aranması, o bölgede gerçekleşmiş jeolojik olayların, etkili oldukları alanların, kayaç türlerinin ve geometrisinin çözümlenmesini gerektirmektedir. Arama süreci, önceden üretilmiş verilerin yorumlanmasıyla başlar, madenin üretilmesi sırasında devam eder ve madenin tüketilmesine rağmen bir süre daha devam eder. Aranan madenin oluşum özelliğine göre,

  1. Öncelikle; paleocoğrafya, jeoloji, uzaktan algılama, jeokimya, jeofizik, metallojeni haritaları ve maden/zuhur bilgileri gibi temel bölgesel veriler büro çalışması ile değerlendirilir.
  2. Önemli bulunan bölgelerde (provens) ön aramalar (prospeksiyon) şeklinde arazi çalışmalarına başlanır. Jeoloji, jeokimya ve jeofizik haritaları (küçük ölçekli) tamamlanır ve gerektiğinde stratigrafi sondajı yapılır.
  3. Ön arama sahalarından derlenen verilerin değerlendirilmesi sonucunda, belirlenen hedef sahalarda detay aramalar (explorasyon) aşamasına geçilir. Maden jeolojisi, jeokimya anomali, jeofizik haritaları (büyük ölçekli) tamamlanır. Açınsama (istikşaf) ve rezerv sondajları yapılır. Gerektiğinde yarma/galeri gibi yöntemlere başvurulur ve teknolojik test örneği alınır.
  Rezerv, tenör, parajenez, mineralojik özellikler ve teknolojik test olumlu ise madenin üretimi için gerekli diğer parametreleri de değerlendiren fizibilite raporu yazılır. Maden işletmeye hazır hale gelmiştir. 
  4. Güncelleştirilmiş maden jeoloji haritaları ve diğer bilgiler ışığında üretim sürecinde karşılaşılan problemler ile üretim tamamlandıktan sonra çevrede veya daha derinde madenin devamının veya buna bağlı oluşmuş başka bir madenin bulunup bulunmadığı araştırılır.

  kaynak: mta

  RUHSAT ALANLARI SORGULAMASI

  Talep edilen alanın 1/25.000 ölçekli harita üzerinde tespiti ve istenilen alanın ruhsat varlığının olup olmadığına dair Maden İşleri Genel Müdürlüğünden alınan bilgi dökümü hizmetidir.

  5177 Sayılı Kanun İle Değişik 3213 Maden Kanunu;
  Madde 2 – Yer kabuğunda ve su kaynaklarında tabii olarak bulunan, ekonomik ve ticarî değeri olan petrol, doğal gaz, jeotermal ve su kaynakları dışında kalan her türlü madde bu Kanuna göre madendir.

  Madenler aşağıda sıralanan gruplara göre ruhsatlandırılır:

  I. Grup madenler
  a) İnşaat ile yol yapımında kullanılan ve tabiatta doğal olarak bulunan kum ve çakıl.
  b) Tuğla-kiremit kili, Çimento kili, Marn, Puzolanik kayaç (Tras) ile çimento ve seramik sanayilerinde kullanılan ve diğer gruplarda yer almayan kayaçlar.

  II. Grup madenler
  Mermer, Dekoratif taşlar, Traverten, Kalker, Dolomit, Kalsit, Granit, Siyenit, Andezit, Bazalt ve benzeri taşlar.

  III. Grup madenler
  Deniz, göl, kaynak suyundan elde edilecek eriyik halde bulunan tuzlar, karbondioksit (CO2) gazı (jeotermal, doğal gaz ve petrollü alanlar hariç).

  IV. Grup madenler
  a) Kaolen, Dikit, Nakrit, Halloysit, Endellit, Anaksit, Bentonit, Montmorillonit, Baydilit, Nontronit, Saponit, Hektorit, İllit, Vermikülit, Allofan, İmalogit, Klorit, Sepiyolit, Paligorskit (Atapuljit), Loglinit ve bunların karışımı killer, Refrakter killer, Jips, Anhidrit, Alünit (Şap), Halit, Sodyum, Potasyum, Lityum, Kalsiyum, Magnezyum, Klor, Nitrat, İyot, Flor, Brom ve diğer tuzlar, Bor tuzları (Kolemanit, Uleksit, Borasit, Tinkal, Pandermit veya bünyesinde en az %10 B2O3 içeren diğer Bor mineralleri), Stronsiyum tuzları (Selestin, Stronsiyanit), Barit, Vollastonit, Talk, Steattit, Pirofillit, Diatomit, Olivin, Dunit, Sillimanit, Andaluzit, Dumortiorit, Disten (Kyanit), Fosfat, Apatit, Asbest (Amyant), Manyezit, Huntit, Tabiî Soda mineralleri (Trona, Nakolit, Davsonit), Zeolit, Pomza, Pekştayn, Perlit, Obsidyen, Grafit, Kükürt, Flüorit, Kriyolit, Zımpara Taşı, Korundum, Diyasporit, Kuvars, Kuvarsit ve bileşiminde en az %80 SiO2 ihtiva eden Kuvars kumu, Feldispat (Feldispat ve Feldispatoid grubu mineraller), Mika (Biyotit, Muskovit, Serisit, Lepidolit, Flogopit), Nefelinli Siyenit, Kalsedon (Sileks, Çört).

  b) Turba, Linyit, Taşkömürü, Antrasit, Asfaltit, Bitümlü Şist, Bitümlü Şeyl, Radyoaktif Mineraller (Uranyum, Toryum, Radyum).

  c) Altın, Gümüş, Platin, Bakır, Kurşun, Çinko, Demir, Pirit, Manganez, Krom, Civa, Antimuan, Kalay, Vanadyum, Arsenik, Molibden, Tungsten (Volframit, Şelit), Kobalt, Nikel, Kadmiyum, Bizmut, Titan (İlmenit, Rutil), Alüminyum (Boksit, Gipsit, Böhmit), Nadir toprak elementleri (Seryum Grubu, Yitriyum Grubu) ve Nadir toprak mineralleri (Bastnazit, Monazit, Ksenotim, Serit, Oyksenit, Samarskit, Fergusonit), Sezyum, Rubidyum, Berilyum, İndiyum, Galyum, Talyum, Zirkonyum, Hafniyum, Germanyum, Niobyum, Tantalyum, Selenyum, Telluryum, Renyum.

  V. Grup madenler
  Elmas, Safir, Yakut, Beril, Zümrüt, Morganit, Akuvamarin, Heliodor, Aleksandirit, Agat, Oniks, Sardoniks, Jasp, Karnolin, Heliotrop, Kantaşı, Krizopras, Opal (İrize Opal, Kırmızı Opal, Siyah Opal, Ağaç Opal), Kuvars kristalleri (Ametist, Sitrin, Neceftaşı (Dağ kristali), Dumanlı Kuvars, Kedigözü, Avanturin, Venüstaşı, Gül Kuvars), Turmalin (Rubellit, Vardelit, İndigolit), Topaz, Aytaşı, Turkuaz (Firuze), Spodümen, Kehribar, Lazurit (Lapislazuli), Oltutaşı, Diopsit, Amozonit, Lületaşı, Labrodorit, Epidot (Zeosit, Tanzonit), Spinel, Jadeit, Yeşim veya Jad, Rodonit, Rodokrozit, Granat Minarelleri (Spesartin, Grosüllar Hessanit, Dermontoit, Uvarovit, Pirop, Almandin), Diaspor Kristalleri, Kemererit.

  Bu gruplarda yer alan madenlerin özellikleri ile bu maddede yer almayan bir madenin grubunun tespitine ait esas ve usuller Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. Bu Kanuna göre verilen ruhsatlar başka amaçla kullanılmaz.

  FLOTASYON NEDİR ?

  Flotasyon veya yüzdürme yöntemi, üretilecek cevherin su sevme (hidrofilik) ve su sevmeme (hidrofobik) özelliklerini kullanarak sıvı içerisinde kabarcık oluşturarak suda yüzmesi veya batması ile diğer malzemelerden ayrılmasını sağlayan bir zenginleştirme yöntemidir.

  Flotasyon Hücresi

  Genelde sülfürlü cevherlerin ayrıştırılmasında kullanılır. Dünyada flotasyon özelliklebakır, kurşun, çinko, nikel gibi cevherlerinin zenginleştirme yöntemlerinden biridir. Örnek: porfirik bakır cevherlerinde (hem oksitli hem sülfürlü) flotasyon ile sülfürlü ve oksitli olarak ayırmak mümkündür.

  Yüzdürme işlemi sadece suyla yapılamadığından flotasyon için malzeme içine reaktifler eklenir. Bunlar sırası ile pH ayarlayıcı, bastırıcı, canlandırıcı, toplayıcı (kollektör), köpürtücüdür. Bu zenginleştirme yöntemi gravite ile yapılamayan zenginleştirme için uygulanır. Madencilik sektöründe önemli bir zenginleştirme yöntemidir.

  Flotasyon ile zenginleştirmede verimli bir proses için, tane iriliğinin en fazla 45 mesh olması gerekmektedir. Flotasyonun uygulanabilmesi için aşağıdaki şartların aynı anda oluşması gerekmektedir:

  • Cevherdeki minerallerden birisi havaya karşı yüzey gerilime sahip olmalıdır.
  • Hidrofob mineraller hava kabarcıklarıyla taşınabilmelidirler.
  • Flotasyon sıvısı, yüzey gerilimini aktif yapan maddeler içermelidir.
  • Hidrofob ve Hidrofil

  Hidrofob ve hidrofil tanımları, flotasyon için en önemli özelliklerdir. Flotasyonda kolay yüzen taneciklere hidrofob (su sevmeyen) denir. Eğer mineral taneciği hidrofob değilse ve yine de yüzdürülmek isteniyorsa, yüzey kimyasının reaktiflerle değiştirilmesi gerekir. Bu taneciklerinin yüzmesinin sebebi; yüzey kimyasının doğal özelliği sayesinde, hava kabarcıklarına kolayca tutunması ve yüzeye çıkmasıdır.

  Buda,tanecik ile kabarcık arasındaki adhezyon kuvvetinden kaynaklanır. Hidrofil özellikteki minerallerde ise, hava ile tanecik arasında adhezyon kuvveti çok düşük olduğundan veya hiç olmadığından, tanecik kabarcığa tutunamamakta ve sonuç olarak batmaktadır.

  Flotasyon Reaktifleri

  1.  Toplayıcılar (Kollektörler)
  2. Düzenleyiciler
  3. pH Düzenleyiciler
  4. Aktifleştiriciler
  5. Bastırıcılar
  6. Koruyucular
  7. Kuvvetlendiriciler
  8. Köpürtücüler

  Toplayıcılar (Kollektörler)

  Kollektörlerin esas görevi, minerali hidrofob yapmaktır. İki grupta toplanabilirler:

   • Anyon Aktif Grubu
   • Katyon Aktif Grubu

  Temel olarak; anyon aktif grubu sülfür flotasyonunda, katyon aktif grubu ise oksit flotasyonunda kullanılır.

  Ksantat (Xanthates)

  Ksantat

  Ksantatlar genelde sülfürlü minerallerin flotasyonunda kullanılır. Ksantatlar asidik ortamda hidrolize olurlar ve bu nedenle alkali ortamda etkili olurlar. Ticari isimlerinden bazıları: KEX, NaEX, NaIPX, KAX.

  Ditiofosfatlar (Dithiophosphates)

  Ditiofosfat

  Ksantatların kullanıldığı cevher tiplerinde tercih edilir. Bu toplayıcı ksantatlarla beraber kullanılırsa, flotasyon veriminde artış sağlanabilir. Ksantatların aksine, asidik ortamda kullanılabilirler. Sıvı halde satılırlar.

   

  Yağ Asitleri

  Yağ Asidi

  Endüstriyel hammaddelerin (metalik olmayan) flotasyonunda tercih edilir.

  Düzenleyiciler

  pH Düzenleyiciler

  Flotasyonun ortamının pH’ını değiştirmek amacıyla kullanılırlar. Minerallerin yüzdürülüp batırılmasında pH önemli bir değişken olduğundan, flotasyon işlemi boyunca kontrol edilmeli ve düzenlenmelidir. pH’ı düşürmek için genelde sülfürik asit, yükseltmede ise sodyum hidroksit tercih edilir.

  Aktifleştiriciler

  Bazı durumlarda, kollektörler mineral taneciklerinin yüzeyini değiştirmek için yeterli olmaz. Bu gibi durumlarda, mineral kazanım verimini arttırmak için aktifleştiriciler kullanılır.

  Bastırıcılar (Pasifleştiricler)

  Bu tür reaktifler, belli minerallerin yüzey kimyasını değiştirmek için kullanılır. En önemli pasifleştiricilerden biri siyanürdür.

  Canlandırıcılar

  Belirli bir süre için pasifleştirilmiş mineralleri yeniden kazanmada kullanılır. Aktifleştiricilere göre daha zayıftır.

  Köpürtücüler

  Flotasyonda temel olan köpük, sadece su ile elde edilememektedir. Köpük için köpürtücülerin kullanılması şarttır. Esas görevleri yüzey gerilimini azaltmaktır. Bu şekilde, oluşan kabarcıklar bozulmadan, istenilen tanecikleri yukarı taşıyacak ve birikecektir. En önemli köpürtücülerden birisi çam yağıdır.

  Kolon Flotasyonu

  Flotasyon teknolojisindeki en önemli gelişme, şüphesiz ki kolon flotasyonudur. Bu kolonların verimliliği, klasik flotasyondan hücresine göre çok daha yüksektir ve bu sebeple, endüstride kullanım alanı bulmuştur. Kolonlar temel olarak iki bölümden oluşmaktadırlar. Kabarcıklar üretilip kolonun altından beslenir. Malzeme ise, genelde kolonun yüksekliğinin 2/3′nden kolona beslenir. Malzeme ile taneciklerin karşılaştığı bölge, toplama bölgesidir. Kolonun altından gelen kabarcıklar orta bir bölgede bu taneciklerle buluşurlar. Bu noktada yüzey kimyası uygun olan tanecikler, kabarcıklarla yüzeye taşınırken, kabarcıklara tutunamayan tanecikler, kolonun altına çöker. İkinci bölge ise; kolonun üstünde, köpüğün biriktiği köpük bölgesidir. Köpük bölgesi sürekli olarak, ters akımlı olarak yıkanır. Bu şekilde, köpüklerle ile beraber yükselmiş gang mineralleri yıkanarak uzaklaştırılır.Flotasyon kolonlarını, klasik flotasyon hücrelerinden ayıran en önemli özellikler:

   • Köpük bölgesindeki yıkama suyu
   • Mekanik karıştırmanın olmaması
   • Kabarcık üretici bir sistemin varlığı

  Avantajları ise şu şekildedir:

   • Klasik flotasyon hücrelerine göre verimi daha yüksektir.
   • Düşük yatırım maliyeti
   • Düşük işletme maliyeti
   • Basit tasarım sayesinde kararlı çalışma
   • Tesiste az yer işgal etmesi

  Dezavantajları:

   • Yüksekliğinin tesislerde sorun çıkarması
   • Kabarcık üreticinin bakımı
   • Yıkama suyu maliyet
  kaynak:https://mehmetsaatci.wordpress.com/2012/12/11/flotasyon-nedir/

  İŞLETME YÖNTEMİ TESPİTLERİ

  Maden sahasında en yüksek verim ve üretim kapasitesi için uygun olan en az maliyetli üretim yönteminin tayini hizmetidir.

  Bu işlem sırasında sadece teknik personel değil aynı zamanda bölgede daha önce çalışma yapmış kurumlarında görüşleri alınır ve değerlendirilir. Ruhsat sahibinin en az maliyet ile en yüksek karı elde etmesi çalışmanın asıl gayesidir.

  18. Madde Yönetmeliği Gerekli evraklar;

  Talep sahibin dilekçesi

  1/25.000 Ölçekli Memleket Haritası

  1/25.000 Ölçekli Amenajman Haritası

  Uygun Ölçekli Orman Kadastro Haritası

  Uygun Ölçekli Vaziyet Planı

  Koordinat Özet Çizelgesi

  JEOLOJİK HARİTA ÇİZİMİ

  Ruhsatlı maden sahasının jeolojik haritasının hazırlanması hizmetidir.

  Enerji Nakil Hattı Orman İzni

  Orman hatlarına enerji çekilirken ekonomik verimliği göz ardı etmemek oldukça önemlidir.  Mevcut planlamanın dışına çıkmadan ve yerleşime zarar vermeden enerji nakilleri yapılabilir. Orman içerisine çekilen enerji nakil hattında bölge müdürlüklerinden onay almak gerekir. Ormanlarda yapılan yenileme çalışmalarına paralel olarak Enerji Nakil Hattı Orman İzni onay ve aşamaları uzun sürebilir. Nakil hat çekimlerinde izin süreçleri ormanın doğal ve kültürel yapısına göre değişir. Hatıra ormanları gibi ormanlarda nakil enerji hat süreçleri çok hızlı ilerler.

  Ülke ekonomisine katkı sağlayan ormanların enerji alma süreçleri uzun sürmektedir. Sulak alanlı olan ormanlarda bu süreçler uzun olabilir. Ormanlarda belirli alanlar üzerinden ancak nakil hattı çekilebilir. Ülkemizde ormanları turistik açıdan değerlendirmek isteyen proje mühendisleri Enerji Nakil Hattı Orman İzni alınıp alınmadığını kontrol ederler. Bu kontrol için belirledikleri uzman personellerden haber alırlar. Orman içerisinde oluşacak olan işletme veya doğal ortam tesislerde enerji nakil hat izni kısa sürede de çıkabilir. Doğa ve çevre bilincini göz ardı etmeden ve zarar vermeden enerji hattı çekmek sağlıklı olmaktadır. Bunun için uygulanan yasaların dışında işlem yapmayın. Gerekli olan mevcudatlarında dışına çıkmak mantıklı değildir. Enerji hattı su ve mecra yollarını kapatacak yapıda bütünleşmiş edilmemesi sağlanabilir.  Ormanlarda nakil yaparak aslında o ortamı insanların kullanımına sunabiliriz. Ekosistemin ve doğal yaşamında gücünden faydalanarak orman içerisinde hoş vakit geçirebiliriz. Bu sayede bol oksijen deposu alarak mevcut biyolojik yapıyı daha sağlıklı hale koyabiliriz. Orman enerji hatlarında karışık süreçler olmamalıdır. Orman sahasının yapısını bozmadan ve mülkiyet sorununa zarar vermeden kısa sürede hizmet verilir. İl çevre orman müdürlüklerinden özel mülk alanı olup olmamasını kontrol ettirmek son derece önem arz eden durumdur. Ormana çekilecek enerji hattında alınan izinde genellikle gelişeme açık ve uygun olan yerler tercih edilir. Ormanların gelişen dinamik yapısına paralel çalışmalarda elektrik ihtiyaç haline gelir. Nakil yapılırken toprağın jeopolitik konumu, toprak yapısı, iklimi, bitki örtüsü gibi özellikleri kontrol etmek avantajlıdır. Toprağın yamaç durumu, doğal yapıdan dolayı oluşacak olan denge problemleri gibi her türlü problemleri göz ardı etmeden izin alınır. Dünyada enerji her zaman kullanılan bir ihtiyaçtır. Bu aşamada yapıcı unsurları göz önünde bulundurarak başvuru yapmak daha sağlıklıdır. Enerji hattı verilirken bitli örtüsünün durumunu da kontrol ederek süreçleri başlatmanız önerilmektedir.

  Enerji nakil orman hat izinlerinde büyükşehir belediyelerinde, beldelerden ve ilçe birimlerinden izin almak gereklidir. Proje kapsamında yapılan onay süreçlerinden sonra Enerji Nakil Hattı Orman İzni yasaların belirlediği iş günü içerisinde devreye alınır. Eğer ticaret amacıyla faaliyete geçecek olan alanlar olursa hukuki açıdan da değerlendirme gerekebilir. Enerji hattı çekilirken muhit şartlarına uygunluk durumları kontrol edilmelidir. Ekonomik ve sosyal yapıyı bozacak herhangi aksi bir durum yaşanmaması gerekir.

  Bozuk Orman Rehabilitasyonu

  Ormanlık alanlar için yapılacak ağaçlandırma sistemi ile iyileştirme süreleri yapılabilir. Ülkemiz orman varlığı açısından yetersizdir. Ülkemizin ekonomik ve sosyolojik açıdan gelişimine katkı sağlayan Bozuk Orman Rehabilitasyonu çalışmaları orman mevkiine yakın olan köylülerin iş bulmasına olanak sağlar. ormanların yenilenmesi için birçok aranjman kullanılır. Bozuk ormanları düzenlerken veya insanların kullanımına sunarken dikkatli olmak gerekir. Ayrıca ormanları yapılandırırken yerleşim muhite yakınlığı kontrol edilmedir. Toprağı işlerken ve ormanları düzenlemeye başlarken mutlaka işi bilen kişilerden destek almak gereklidir.

  Rehabilitasyona başlamadan önce muhakkak iyi bir planlama yapmak gerekir. Fidanları ve ağaçlandırma seferberliğini yaparken her zaman işe yarayacak olan süreçleri kullanmak gerekir. Orman yapısına uygun olarak yapılan bu özelliklerle eko sistemden verim alabiliriz. Bozuk olan ormanları düzenlemek için ağaçlandırma ve fidan yerleşimleri yapılabilir. Orman alanlarında ağaçlandırmalardan da önce olan erozyonu ortadan kaldırmak gerekir. Ormanlara fide ekerek ve erozyonu engelleyerek bu işe başlayabiliriz. Bu işlemlere başlamadan önce tarım il orman müdürlüğünden gerekli yazılı izinleri almamız gereklidir. Biyolojik yapıya uygun olan ormanlar için yenileme yapmak kaçınılmazdır. Ormanlarda olan diri gübreleri yok ederek Bozuk Orman Rehabilitasyonu aşamalarını başlatabiliriz. Aynı zamanda uygun sahalar ve kullanışlı topraklı alanlardan faydalanmak gerekir. Mutlaka erozyon kontrolü yapmak gerekir. Ormanlara uygulanan düzenli bakımlarla toprak ve ağaç açısından yetersiz olan ülkemizi zenginleştirebiliriz. Ormanlarda olan diri örtüyü ortadan kaldırmak verilir. Bu işlemi başlatan dernek ve sivil toplum kuruluşlarında hizmet değerlendirmesi hakkında bilgi almak sağlıklı olacaktır. Doğa ve yaşanılabilir çevre bilincini yaşatmak adına aslında çok fazla imkân vardır. Ormanların iklim ve teras yapısına uygun olan tohumlarla fideleri kullanarak bakım yapmak oldukça önemlidir. Ormanlık alanlara çok fazla karışık yapraklı olan ağaç fideleri dikmemek gerekir. Orman yapısına ve iklim örtüsüne uygun olan flora ve hayvan varlığı ürünlerini kullanmak gerekir. Ormanda suyollarını muhakkak açık bırakmak gerekir. Ayrıca etkili ve verimli bir iyileştirme için genetik çalışmaları kontrollü ve titiz yapmalıyız. Rehabilitasyon çalışmalarında gerekli olan yasa ve maddeleri çiğnememek gereklidir. Orman içerisinden olan yol durumunu ve kadastro ölçümleri iyi yapmak gerekir. Bu işlemlere başlamadan önce mutlaka kalemlerle ve gözle iyi derecede planlama yapmak gerekir. Köy işleri bakanlıklarınca usta kişilerden yardım alabiliriz. Toprak yapısına uygun olan çimlenme sistemi devreye alınır.

  Rehabilitasyon alanlarında şerit belirleyerek işe başlamak en sağlıklı olan durumdur. Proje kapsamına giren alanlarda yapılacak olan çalışmaları küçük taneli tohum yardımıyla başlatabildik. Orman bozukluğunu gidermek için ruhsatsız ve onaysız asla işlem yapmayın. Orman sahası içerisinde daha kullanışlı bir alan yaratmak adına Bozuk Orman Rehabilitasyonu yaparak doğal yaşamımızı kontrol altında tutabiliriz. Ekim ve dikim süreçlerinde aşırı ürün kullanmak yanlıştır. Her zaman doğru ürün ve doğru tohumları kullanarak projeye başlamakta fayda vardır.

   kaynak:https://ormanizinleri.com/bozuk-orman-rehabilitasyonu/

  Açık Ocak Tasarımı

  Açık ocak tasarımı yapımının her aşamasında bilgisayar tabanlı programlardan yararlanılmaktadır. Öncelikle ocaktan çıkarılacak olan ekonomik değer taşıyan malzeme ve ekonomik değeri olmayan malzeme jeolojik etütlerin yardımıyla belirlenir. Üretilecek bloklar planlanır, kullanılacak ekipmanlar belirlenir. Ocağın yönelim doğruları oluşturulur. Blok elde etme yöntemleri ocak özelliklerine göre optimize edilir. Bu optimizasyonla minimum enerji tüketimiyle ( petrol yakıtları, elektrik, su vb. ) maksimum blok kazancı hedeflenmektedir. Blok çıkarılması sırasında oluşabilecek blok kaybının minimize edilmesi için üretim planları oluşturulur.

  Madencilik Faaliyetlerine Yönelik Proje ve Harita Hizmetlerimiz


 • Uygun Ölçekli Topoğrafik Haritaların hazırlanması,
 • Vaziyet Planlarının hazırlanması,
 • Restorasyon Haritalarının hazırlanması,
 • Termin planlarının hazırlanması,
 • Ölçekli maden prospeksiyonu zuhurların örneklenmesi ve haritaya işlenmesi,
 •  Jeolojik haritalama (yarı-detay harita yapımı, zuhurların örneklenmesi ve haritaya işlenmesi)
 • Detay jeolojik haritalama (mineralizasyon, alterasyon, eklem-kırık sistemi, tabakalanma vb. özelliklerin haritalanması)
 • Topoğrafik haritaların hazırlanması,
 • İmalat haritaları hazırlanması,
 • Hâlihazır haritalar hazırlanması,
 • Kamulaştırma haritaları hazırlanması,
 • Maden ruhsat sınır aplikasyonu,
 • Orman müracaat sınır aplikasyonu,
 • Orman müracaat haritaları,
 • Orman rehabilitasyon haritaları,
 • 3B Arazi modeli oluşturulması,
 • Plankote,
 • Şeritvari- yol haritaları,
 • Hacim-kübaj-hakediş-metraja yönelik ölçü ve hesaplar,
 • Hammadde stok ölçüm ve  hesapları,
 • Gps ölçümleri (hassas ve/veya el gps)
 • Harita sayısallaştırma,
 • Faaliyete yönelik harita çizimleri ve sahada uygulama çalışmaları yapmaktayız.
 • Maden Arama Ruhsatı Alımı Ve Raporların Hazırlanması

  Arama Dönemleri Ve Faaliyet Raporları

  Arama faaliyetleri II(b), III, IV. ve VI. grup madenler için arama ruhsatı, V. Grup madenler için arama sertifikası alınarak yapılır. I. Ve II(a) grup madenler için doğrudan işletme ruhsatı verilir.

  Arama Ruhsat Müracaatı

  Müracaat sahibi ön inceleme raporu ve maden arama projesi ile mali yeterlilik belgelerinin Genel Müdürlüğe eksiksiz olarak teslim etmesine müteakip ruhsat/sertifika düzenlenir.

  Ön Arama Dönemi Ve Faaliyet Raporu

  Arama ruhsatının düzenlenmesinden 1 yıla kadar ön arama dönemidir. Ön arama dönemi sonuna kadar maden arama projesi ekinde verilen termin planında belirtilen faaliyetlerin tamamlandığını ve bu faaliyetlere ilişkin yatırım harcamalarını gösteren ön arama faaliyet raporunun verilmesi zorunludur. Yükümlülüğün yerine getirilmesi durumunda IV. ve VI. Grup madenlerde iki yıl, II(b), III. ve V. grup madenlerde bir yıl olmak üzere genel arama dönemine hak sağlanır.

  Genel Arama Dönemi Ve Faaliyet Raporu

  Genel arama dönemi sonuna kadar maden arama projesi ekinde verilen termin planında belirtilen kaynak/rezerv raporuna ait bilgiler ve bu dönemde yapılan arama faaliyetlerine ilişkin yatırım
  harcamalarını da gösteren genel arama faaliyet raporunun verilmesi zorunludur. II(b), III. Ve V. gurup ruhsatlı sahalar için faaliyet raporu ile birlikte işletme projesi verilerek işletme ruhsat talebinde bulunulur. Genel arama dönemine ilişkin yükümlülüğünü yerine getiren ruhsat sahipleri IV. ve VI. Grup madenlerde dört yıl detay arama dönemine hak sağlar.

  Detay Arama Dönemi Ve Faaliyet Raporu

  Genel arama döneminde her yıl görünür maden rezervine ilişkin bilgileri ve bu dönemde yapılan arama faaliyetlerine ilişkin yatırım harcamalarını gösterir detay arama faaliyet raporunun verilmesi zorunludur. Arama ruhsat süresi sonunda işletme ruhsat talebi faaliyet raporu ile birlikte işletme projesi verilerek yapılır.

  Gerekli bilgi ve detaylar için bize ulaşabilirsiniz;

  Çev-Med Çevre olarak ÇED Raporu hazırlama (ÇED Belgesi alma), Maden izinleri (Yetkili Tüzel Kişilik), Çevre Danışmanlık ve Enerji Yatırım hizmetleri konusunda bakanlık tarafından yetkilendirilmiş bir firma olarak çözüm ortağınız olmakta olup, her türlü soru ve bilgilendirme için aşağıdaki irtibat numaramızdan bize ulaşabilirsiniz.

  Maden Danışmanlığı Hizmetleri

  Madencilik sektöründe mühendislik ve danışmanlık alanında konusunda uzman kadrosu ile hizmet vermektedir. İlkeli ve kaliteli bir çalışma anlayışını benimseyen firmamız, madencilik faaliyetlerinizin tüm aşamalarında karşınıza çıkabilecek teknik ve hukuki sorunları, en iyi şekilde çözmeyi amaç edinmiştir. Müşterilerimize yeni maden yatırımlarında ya da mevcut madenlerinde en iyi verimliliği, planlamayı ve karı sağlamayı hedefliyoruz.

  ÇEV-MED ÇEVRE; Yetkili Tüzel Kişilik olarak Maden projesi için uygun tesis yerinin belirlenmesi aşamasından başlayarak, tesisin kurulması, faaliyete hazır hale gelmesi ve işletmeye alınmasına süreçlerinde ilgili mevzuatlar çerçevesinde gereken tüm izin ve belgelerin alınması sürecinde proje/işletme sahiplerine bilgi ve tecrübelerimizle çözüm ortaklığı sunmaktayız. Madencilik faaliyetleriniz için gerekli olan izinlerin alınması ve ileri teknoloji taramalar ve 3 Boyutllu modelleme ile rezerv ve değer tespiti çalışmaları sonucunda, yatırımızın uygulanabilirliğini en doğru şekilde ortaya koymaktadır

  MADENCİLİK FAALİYETLERİ

   Alan sorgulama işlemleri

   Arama Ruhsat Alımı ve Devir İşlemi

   İşletme Ruhsat Alımı ve Devir İşlemi

   Arama Faaliyet Raporu Hazırlanması

   Arama Dönemi Üretim İzin Belgesi Alınması

   İşletme Projesi Hazırlanması (Açık / Kapalı İşletme)

   Birleştirme Talepli İşletme Projesi Hazırlanması

   İşletme İzni, Sevk Fişi Alımı ve Nezaretçi Ataması

   29. Madde Evraklarının Hazırlanması (İmalat Haritası Hariç)

   İmalat Haritası Hazırlanması (Sahanın İşletme Yönetimine ve Ölçüm Yapılacak Alana Göre Belirlenecektir.)

   Saha Mülkiyet Belirleme İşlemleri

   Patlayıcı Madde İzin Yazısı Alınması

   Mera Vasfı Değişikliği Dosyanın ve Toprak Koruma Projelernin Hazırlanması


  Gerekli bilgi ve detaylar için bize ulaşabilirsiniz;

  Çev-Med Çevre olarak ÇED Raporu hazırlama (ÇED Belgesi alma), Maden izinleri (Yetkili Tüzel Kişilik), Çevre Danışmanlık ve Enerji Yatırım hizmetleri konusunda bakanlık tarafından yetkilendirilmiş bir firma olarak çözüm ortağınız olmakta olup, her türlü soru ve bilgilendirme için aşağıdaki irtibat numaramızdan bize ulaşabilirsiniz.

  ÇEV-MED ÇEVRE

  İletişim Bilgileri;

  Adres:Çayhane Sokak 27/10 Gaziosmanpaşa
  Çankaya / ANKARA
  Telefon:0312 448 25 22 / 0312 448 25 18
  Faks:0312 448 25 23
  Eposta:info@cevmed.com.tr

  Ön İnceleme Raporu ve Maden Arama Projesi

  Müracaat edilerek hak kazanılan alan ya da ihale yoluyla alınan maden ruhsatları için arama dönemlerinde yapılacak olan çalışmaların beyan edildiği rapordur.

  ÇEV-MED ÇEVRE; Yetkili Tüzel Kişilik olarak Maden projesi için uygun tesis yerinin belirlenmesi aşamasından başlayarak, tesisin kurulması, faaliyete hazır hale gelmesi ve işletmeye alınmasına süreçlerinde ilgili mevzuatlar çerçevesinde gereken tüm izin ve belgelerin alınması sürecinde proje/işletme sahiplerine bilgi ve tecrübelerimizle çözüm ortaklığı sunmaktayız. Madencilik faaliyetleriniz için gerekli olan izinlerin alınması ve ileri teknoloji taramalar ve 3 Boyutllu modelleme ile rezerv ve değer tespiti çalışmaları sonucunda, yatırımızın uygulanabilirliğini en doğru şekilde ortaya koymaktadır

  Genel Arama Faaliyet Raporunun Hazırlanması

  5995 sayılı kanunla değişik 3212 sayılı maden kanunu 17. maddesinde belirtildiği üzere bir yıllık ön arama süresinden sonra 4. ve 6. Grup madenlerde iki yıl, diğer gruplarda bir yıl olmak üzere genel arama dönemi başlamaktadır. Genel arama süresi bitimine kadar maden arama projelerinde belirtilen maden kaynağına ilişkin bilgiler ve bu dönemde yapılan arama faaliyetlerine ilişkin yatırım harcamalarını da içeren genel arama faaliyet raporu verilir.

  Maden Ruhsatı Alım Süreci

  ARAMA RUHSATI ALIM SÜRECİ:

  Arama ruhsatı talepleri Migem ( Maden İşleri Genel Müdürlüğüne) arama projesi ile yapılmaktadır. Arama dönemindeki en önemli kıstaslardan biri mali yeterliliğin getirilmiş olmasıdır. Bu kavram arama dönemlerinde yapılacak işlerin alt limitini maddi olarak belirtmesidir. Bu harcama tutarları Ek form-2 de belirtilmekte ve her sene Migem tarafından güncellenmektedir. Arama ruhsat talebi 2B, 3, 4, 5, 6 cı grup madenler için yapılmaktadır. Yeni kanuna göre; I. Grup ve II. Grup (a) bendi madenler için doğrudan işletme ruhsatı verilir. II. Grup (b), III. Grup, IV. Grup ve VI. Grup madenler arama ruhsatı, V. Grup madenler arama sertifikası ile aranır.MarblePort Türkiye'nin Doğal Yapı Taşları Maden Ve Mermer Portalı
  Yeni kanuna göre arama dönemleri Ön arama, Genel arama ve Detay arama dönemi olarak sınıflandırılmıştır. Bu dönemler;

  Ön arama dönemi: 
  Arama ruhsatının düzenlenmesinden sonraki ilk bir yıl ön arama dönemidir. Ön arama süresi sonuna kadar, maden arama projesinde belirtilen faaliyetlerin tamamlandığını ve bu faaliyetlere ilişkin yatırım harcamalarını gösteren ön arama faaliyet raporunun ( ek form-7) verilmesi zorunludur. Aksi takdirde teminat irad kaydedilerek ruhsat iptal edilir. Yükümlülüğünü yerine getiren ruhsat sahipleri IV. ve VI. Grup madenlerde iki yıl, diğer gruplarda bir yıl olmak üzere genel arama dönemine hak sağlar. MarblePort Türkiye'nin Doğal Yapı Taşları Maden Ve Mermer Portalı

  Genel arama dönemi:
  Genel arama dönemi süresi sonuna kadar maden arama projesinde belirtilen maden kaynağına ilişkin bilgiler ve bu dönemde yapılan arama faaliyetlerine ilişkin yatırım harcamalarını da gösteren genel arama faaliyet raporunun ( ek form-8) verilmesi zorunludur. Aksi takdirde teminat irad kaydedilerek ruhsat iptal edilir. MarblePort Türkiye'nin Doğal Yapı Taşları Maden Ve Mermer Portalı

  Detay arama dönemi:
  Yükümlülüğünü yerine getiren ruhsat sahipleri IV. ve VI. Grup madenlerde dört yıl detay arama dönemine hak sağlar. Detay arama döneminde her yıl, görünür maden rezervine ilişkin bilgileri ve bu dönemde yapılan arama faaliyetlerine ilişkin yatırım harcamalarını gösteren detay arama faaliyet raporunun ( ek form-9) verilmesi zorunludur. Bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi ve/veya arama ruhsat süresi sonuna kadar işletme ruhsat talebinde bulunulmaması durumunda teminat irad kaydedilerek ruhsat iptal edilir.MarblePort Türkiye'nin Doğal Yapı Taşları Maden Ve Mermer Portalı

  ****Diğer gruplardaki ruhsatlarda ( IV. ve VI. Grup madenler hariç) genel arama dönemi sonuna kadar rezerv bilgilerini de içeren arama faaliyet raporu ile birlikte işletme projesinin verilmesi zorunludur.

  ****Arama döneminde teknolojik araştırma, geliştirme, pilot çalışmalar ve pazar araştırmaları yapmak üzere arama faaliyet raporu ile birlikte müracaat eden ruhsat sahibine, Genel Müdürlükçe görünür rezervin %10'una kadar maden üretim ve satış izni verilebilir. Burada dikkat edilecek durum arama döneminde yapılacak üretimde mülkiyet izinleri ve CED izinin de alınacak olmasıdır. 

  Sondaj - Sondaj Nedir ?

  Yapılış Amaçlarına Göre Sondajlar:

  a) Arama Sondajları

  - Aranması öngörülen mineral veya minerallerin, yeraltında var olup olmadıklarını saptamak için yapılan arama sondajlardır. 

  b) Geliştirme Sondajları

  - Cevher ihtiva ettiği belirlenen bir yatağın, büyüklüğünü ve içerdiği minerallerin dağılım alanını saptamak için yapılan sondajlardır.

  c) Üretim Sondajları

  - Maden yatağı sondajlarla açılacak kuyular ile işletilecek ise, belirli bir plana ve üretim yöntemine uygun işletme kuyuları açılır. (Örn. Petrol, doğal gaz, kükürt, su, tuz) 

  d) Yardımcı Sondajlar

  - Maden yatağının işletilmesine yardımcı olmak amacı ile yapılan sondajlardır.

  Maden Sahalarının Değer Tespiti

  Ruhsatta mevcut olan tüm ekonomik değerlerin belirlenerek, işletilebilirlik durumu için gerekli tüm bilgilerin toplanıp değerlendirilmesidir. Maden sahasının değeri; rezerv miktarı, tenör/kalite düzeyi, istenmeyen mineral veya minerallerin analizi yapılarak buna bağlı zenginleştirme kriterlerinin bulunmasının ardından, gerekli ilk yatırım, işletme giderleri, amortismanlar vb. tüm
  maliyetlerin detaylı olarak analiz edilmesi sonucunda tespit edilir.

  29. Madde Evrakları

  Her yılın nisan ayı sonuna kadar bir önceki yıl içinde gerçekleştirdiği işletme faaliyeti ile ilgili teknik belgeleri, satış bilgi formunu, faaliyet bilgi formunu ve işletme sahasında arama yapmış ise arama ile ilgili bilgilerin Genel Müdürlüğe teslim edilmesi.

  Maden İşletme İzin İşlemleri

  İşletme ruhsatı yürürlük tarihinden itibaren gerekli izinler alınarak genel müdürlüğe teslim edilmesi.

  - Çevresel Etki Değerlendirilmesi Kararı

  - Mülkiyet İzni

  - İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

  - Genel Müdürlüğün Kayıtlarına İşlenmiş Alanlar İle İlgili Diğer İzinler

  Taş Ocağı Ruhsatını Kim Verir

  ÇEV-MED ÇEVRE; Maden projesi için uygun tesis yerinin belirlenmesi aşamasından başlayarak, tesisin kurulması, faaliyete hazır hale gelmesi ve işletmeye alınmasına süreçlerinde ilgili mevzuatlar çerçevesinde gereken tüm izin ve belgelerin alınması sürecinde proje/işletme sahiplerine bilgi ve tecrübelerimizle çözüm ortaklığı sunmaktayız.

  MADENCİLİK FAALİYETLERİ

  o Alan sorgulama işlemleri

  o Arama Ruhsat Alımı ve Devir İşlemi

  o İşletme Ruhsat Alımı ve Devir İşlemi

  o Arama Faaliyet Raporu Hazırlanması

  o Arama Dönemi Üretim İzin Belgesi Alınması

  o İşletme Projesi Hazırlanması (Açık / Kapalı İşletme)

  o Birleştirme Talepli İşletme Projesi Hazırlanması

  o İşletme İzni, Sevk Fişi Alımı ve Nezaretçi Ataması

  o 29. Madde Evraklarının Hazırlanması (İmalat Haritası Hariç)

  o İmalat Haritası Hazırlanması (Sahanın İşletme Yönetimine ve Ölçüm Yapılacak Alana Göre Belirlenecektir.)

  o Saha Mülkiyet Belirleme İşlemleri

  o Patlayıcı Madde İzin Yazısı Alınması

  o Mera Vasfı Değişikliği Dosyanın ve Toprak Koruma Projelernin Hazırlanması

  Gerekli bilgi ve detaylar için bize ulaşabilirsiniz;


  Çev-Med Çevre olarak ÇED Raporu hazırlama (ÇED Belgesi alma), Maden izinleri (Yetkili Tüzel Kişilik), Çevre Danışmanlık ve Enerji Yatırım hizmetleri konusunda bakanlık tarafından yetkilendirilmiş bir firma olarak çözüm ortağınız olmakta olup, her türlü soru ve bilgilendirme için aşağıdaki irtibat numaramızdan bize ulaşabilirsiniz.

  ÇEV-MED ÇEVRE

  İletişim Bilgileri;

  Adres:Çayhane Sokak 27/10 Gaziosmanpaşa
  Çankaya / ANKARA
  Telefon:0312 448 25 22 / 0312 448 25 18
  Faks:0312 448 25 23
  Eposta:info@cevmed.com.tr

  İŞLETME RUHSATLARI İÇİN YAPILAN RÖDÖVANS MÜRACAATLARINDA VERİLMESİ GEREKEN BELGELER

  Rödövans Sözleşmelerine Göre Ruhsat Sahasında Faaliyette Bulunulabilmesi İçin Genel Müdürlüğün İzni Gerekmektedir: Maden Kanunu İle Bazı Kanunlarda Ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 7164 sayılı Kanunla Değişik 3213 sayılı Maden Kanununun EK 7.inci maddesinin birinci fıkrasında; “Ruhsat sahipleri ile üçüncü kişiler arasında rödövans sözleşmeleri Genel Müdürlüğün iznine tabidir. İzin alınmaksızın yapılan rödövans sözleşmesi ile yürütülen madencilik faaliyetleri durdurulur. Genel Müdürlük rödövans sözleşmelerinin tarafı değildir.” hükmü yer almaktadır. Rödövans Taleplerinde Verilmesi Gereken Belgeler ve Taleplerde Tam Olması Gereken Kriterler: Maden Kanunu İle Bazı Kanunlarda Ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 7164 sayılı Kanunla Değişik 3213 sayılı Maden Kanununun 13. maddesinin dördüncü fıkrasında; “…, rödövans … taleplerinde işletme ruhsat taban bedelinin Genel Müdürlüğün bütçesine gelir kaydedilmek üzere Genel Müdürlüğün muhasebe birimi hesabına yatırılması ve 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi kapsamında vadesi geçmiş borcun bulunmaması hâlinde müracaat edilir. … Aksi takdirde bu fıkra kapsamındaki müracaatlar ruhsat taban bedelleri iade edilmeksizin reddedilir.” hükmü ile, Aynı maddenin beşinci fıkrasında; “… rödövans sözleşmesi, … talepleri; aktif edilmiş tebligata esas kayıtlı elektronik posta adresinin (KEP) veya kurumsal elektronik tebligat sistemi (e-Tebligat) adresinin bulunması, 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi kapsamında borcunun bulunmaması, ruhsat harcı, ruhsat bedeli, çevre ile uyum teminatı ve Devlet hakkı borcu olmaması, işletme izni olan işletme ruhsatlarında daimi nezaretçi atamasının yapılmış olması, yetkilendirilmiş tüzel kişi sözleşmesinin bulunması ve mevzuatın ilgili hükümleri kapsamında ibraz edilmesi gereken belgelerin tamamının eksiksiz bir şekilde ibraz edilmesi şartıyla değerlendirmeye alınır, aksi takdirde talep reddedilir. Ruhsat devir taleplerinde tahakkuk etmiş/edecek, diğer taleplerde ise tahakkuk etmiş ve son ödeme tarihi geçmiş Devlet hakkı borcu olmaması aranır.” hükmü bulunmaktadır. Söz konusu Maden Kanunu hükümleri ile Maden Yönetmeliğinin 101. maddesi hükümleri gereğince yapılacak rödövans talebinin değerlendirmeye alınabilmesi için; - Talebe konu işletme ruhsatının tüm işletme ruhsat harçlarının, çevre ile uyum teminatlarının, ruhsat bedellerinin tam olarak yatırılmış olması, - İşletme izinli olan ruhsatlarda, tahakkuk etmiş ve son ödeme tarihi geçmiş Devlet hakkı borcu bulunmaması, - İşletme izni olan ruhsatlarda talep tarihi itibariyle daimi nezaretçi atamasının yapılmış olması, - Ruhsat sahibine ait yetkilendirilmiş tüzel kişi sözleşmesinin bulunması ve Genel Müdürlüğümüz sistem kayıtlarında yürürlükte olması, - Ruhsat sahibi ve Rödövansçı şirketlere ait aktif edilmiş tebligata esas kayıtlı elektronik posta adresinin (KEP) verilmesi, - Ruhsat sahibi ve Rödövansçı şirketlerin 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi kapsamında borcunun bulunmadığına dair G.İ.B. “İnternet vergi dairesi” sistemi üzerinden alınan, dilekçe talep tarihi ve dilekçe numarası okunur şekilde olan belgelerin verilmesi, (Söz konusu belgenin Genel Müdürlüğümüze veriliş tarihi itibariyle son 15 gün içinde alınmış olması gerekmektedir.) - Talebe konu yıl için belirlenen “işletme ruhsatı taban bedeli” kadar “rödövans talep bedeli”nin Genel Müdürlüğümüz muhasebe birimi hesabına yatırılması, (İşletme ruhsatları için 2019 yılı rödövans talep bedeli 15.526,00 TL’dir.) - Başlangıç ve bitiş tarihi gün/ay/yıl olarak belirtilen rödövans sözleşmesi aslı veya ıslak imzalı noter onaylı örneğinin verilmesi, - Rödövans sözleşmesine imza atan ruhsat sahibi ve rödövansçı şirket yetkililerine ait imza sirküleri asılları veya ıslak imzalı noter onaylı örneği, rödövans sözleşmesine konu tarafların şahıs olması halinde imza atan şahıslara ait imza beyannameleri aslı veya noter onaylı örneği verilmesi, - Rödövans sözleşmesine imza atan kişi vekil ise, söz konusu kişinin vekil olarak tayin edildiğine dair vekaletname aslı veya ıslak imzalı noter onaylı örneği ile vekilin imza beyannamesi aslı veya ıslak imzalı noter onaylı verilmesi, - Rödövansçı ve ruhsat sahibinin ortaklarını (Limited şirketler için), güncel yönetim kurulu üyelerini (Anonim Şirketler için), T.C. kimlik numaralarını veya yabancılar için pasaport numaralarını gösterir ilgili Ticaret Sicil Müdürlüğünden veriliş tarihi itibariyle son 15 gün içerisinde alınacak olan “Firma Durum Belgesi”nin (şirket tecil bilgileri, vergi dairesi ve vergi kimlik numarası, sermaye, son adres, ortaklık yapısı, payları ve kimlik bilgileri, yönetim kurulu yapısı ve kimlik bilgileri, yetkilileri bilgilerini içeren) verilmesi, - Maden Yönetmeliğinin 101. maddesinde yer alan hükümlerde belirlenen rödövansçı şirketin mali yeterlilik şartlarını sağladığına dair ilgili finans kurumlarından alınan belge aslı veya ıslak imzalı noter onaylı örneği, belgeyi imzalayan kurum yetkililerine ait imza sirküleri fotokopilerinin verilmesi gerekmektedir. (Rödövansçı şirket için mali yeterlilik; Yönetmeliğin Ek-2’sinde yer alan mali yeterlilik tablosunda ruhsat gruplarına göre belirtilen ve 2019 yılı yeniden değerleme oranına göre güncellenmiş hali adresinde mali duyurular kısmında yer alan mali yeterlilik tablosunda belirtilen tutarın; %30’unun şirket sermayesi, %70’inin de banka referans mektubuyla (vadeli / vadesiz mevduat veya “kullanılmamış nakdi kredi limitini belirten) sağlanması, rödövansçı şahıs için mali yeterlilik tutarının %100’ünün banka referans mektubuyla sağlanması ve söz konusu referans mektubunun Genel Müdürlüğümüze veriliş tarihi itibariyle son 15 gün içinde alınmış olması gerekmektedir. Banka referans mektubunda mevduat hesabında bulunan tutarın yazılması halinde şirkete veya şahsa ait İBAN numarasının yer alması zorunludur. Ayrıca mevduat veya kullanılmamış nakdi kredi limitinin yabancı para birimi üzerinden beyan edilmesi durumunda, TCMB güncel kuru üzerinden hesaplanan “TL” tutarının da yazılması zorunludur.)

  MADEN ARAMA VE İŞLETME RUHSATI ALIMI SÜREÇLERİ

  MADEN HAKKI, RUHSAT MÜRACAATLARI Maden ruhsatları Enerji Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilmektedir. Maden ruhsatları 3213 sayılı maden kanununa göre 6 ana grupta aşağıdaki şekilde gruplandırılmıştır. I. Grup madenler a) İnşaat ile yol yapımında kullanılan ve tabiatta doğal olarak bulunan kum ve çakıl. b) Tuğla-kiremit kili, Çimento kili, Marn, Puzolanik kayaç (Tras) ile çimento ve seramik sanayilerinde kullanılan ve diğer gruplarda yer almayan kayaçlar. II. Grup madenler a) Kalsit, Dolomit, Kalker, Granit, Andezit, Bazalt gibi kayaçlardan Agrega, mıcır veya öğütülerek kullanılacak kayaçlar. b) Mermer, Traverten, Granit, Andezit, Bazalt gibi blok olarak üretilen taşlar ile dekoratif amaçla kullanılan doğal taşlar. III. Grup madenler Deniz, göl, kaynak suyundan elde edilecek eriyik halde bulunan tuzlar, karbondioksit (CO2) gazı (jeotermal, doğal gaz ve petrollü alanlar hariç). Hidrojen Sülfür (Petrol Kanunu hükümleri mahfuz kalmak kaydıyla) IV. Grup madenler a) Kaolen, Dikit, Nakrit, Halloysit, Endellit, Anaksit, Bentonit, Montmorillonit, Baydilit, Nontronit, Saponit, Hektorit, İllit, Vermikülit, Allofan, İmalogit, Klorit, Sepiyolit, Paligorskit (Atapuljit), Loglinit ve bunların karışımı killer, Refrakter killer, Jips, Anhidrit, Alünit (Şap), Halit, Sodyum, Potasyum, Lityum, Kalsiyum, Magnezyum, Klor, Nitrat, İyot, Flor, Brom ve

  I a grubu ruhsat müracaatı nereye yapılır? Müracaat nasıl ruhsatlandırılır?

  Ruhsat alınmak istenen alanın bağlı olduğu İl Özel İdarelerine müracaat edilir. İl Özel İdarelerince Genel Müdürlüğümüzün uygun görüşü alınır. Genel Müdürlüğümüzce, talep edilen alanın niteliği, talep alanında diğer grup ruhsatların bulunup bulunmadığı, ruhsat bulunması halinde yapılan nazari ve/veya mahalli inceleme sonucu dikkate alınarak görüşünü bildirir. Diğer kamu kurum ve kuruluşların da olumlu görüşlerinin alınmasından sonra İl Özel İdaresince ihale yolu ile işletme ruhsatı verilir.

  GSM (Gayri Sıhhi Müessese) Unvan Değişikliği

  İşyerinin faaliyet konusu, yeri ve kapasitesi aynı kalmış ancak unvanı değişmişse, Ticari Sicil Gazetesi, yapı kullanma izin belgeleri ve güncel vaziyet planı ile bir dilekçe ekinde Büyükşehir Belediyesine başvuru yapılır.

  Unvan değişikliği Büyükşehir Belediyesi Gelir Tarifesi doğrultusunda gerekli ücretlendirme yapılır ve gerçekleştirilir. Ancak, yapılan incelemede, işyerinde fiziki büyüme ve/veya yapı kullanma izin belgesi değişimi gerektirecek tadilat yapılmış olduğu tespit edilirse ayrıca ücretlendirme yapılarak yeni unvana göre ruhsat düzenlenir.

  Unvan değişikliği işleminin akabinde işyeri mevcut belgeleri yeni unvanagöre güncellemeli ve 1 yıl içinde Büyükşehir Belediyesine iletmelidir.

  Mali Yeterlilik belgeleri ne kadar süre ile ve hangi şartlarda geçerlidir?

  Mali yeterlilik belgesi, belgenin düzenlediği tarihten itibaren zaman olarak altı (6) ay süreyle,  mali yeterlilikte bildirilen mali tutarın yeni müracaatlara için de  yeterli olduğu sürece geçerlidir.

  Madenlerden devlet hakkı ne zaman ödenir?

  3213 Sayılı Maden Kanunu'nun 14. maddesinde Devlet hakkı ve özel idare payının, her yıl Haziran ayının son günü mesai bitimine kadar ruhsat sahibi tarafından yatırılacağı hüküm altına alınmıştır.

  4 grup madenler nelerdir?

  4Grup madenler arasında sodyum, potasyum, lityum, iyot, bor tuzları gibi 100'e yakın endüstriyel hammadde; linyit, taşkömürü, uranyum, toryum, radyum gibi enerji hammaddeleri ve altın, gümüş, platin, bakır, demir, krom, titan ve alüminyum gibi metalik madenler yer alıyor

  BOR ELEMENTİ NEDİR?

  Bor, periyodik tabloda B simgesi ile gösterilen, atom numarası 5, atom ağırlığı 10,81 olan metalle ametal arası yarı iletken özelliğe sahip bir elementtir. Bor tabiatta hiçbir zaman saf halde bulunmaz. Doğada yaklaşık 230 çeşit bor minerali olduğu bilinmektedir.

   

  Çeşitli metal veya ametal elementlerle yaptığı bileşiklerin gösterdiği farklı özellikler, endüstride birçok bor bileşiğinin kullanılmasına olanak sağlamaktadır. Bor, bileşiklerinde metal dışı bileşikler gibi davranır, ancak, farklı olarak saf bor, karbon gibi elektrik iletkenidir. Kristalize bor görünüm ve optik özellikleri açısından elmasa benzer ve neredeyse elmas kadar serttir.

   

  Borun saf elementi ilk defa 1808 yılında Fransız kimyager J. L. Gay – Lussac ve Baron  L. J. Thenard ile İngiliz kimyager H. Davy tarafından bor oksidin potasyum ile ısıtılmasıyla elde edilmiştir.

  BOR’UN BULUNDUĞU BÖLGELER

  ABD, Şili, Arjantin, Peru, Bolivya, İtalya, Rusya ve Türkiye’de yüksek miktarda bor maden rezervleri bulunmaktadır. Türkiye’deki bor madenleri, ki bunlar dünya rezervlerinin % 63’ü, dünyanın en büyük bor bileşiği tedarikçisi olarak bilinen Eti Maden tarafından işletilmektedir. Dünyanın yerkabuğundaki bor yüzdesinin 0,001-0,0003 civarında olduğu varsayılmaktadır.

  ARAMA FAALİYET RAPORLARI HAZIRLANMASI

  5177 SAYILI KANUN İLE DEĞİŞİK 3213 MADEN KANUNUN 17. MADDESİ KAPSAMINDA UZMAN MADEN MÜHENDİSİ VE JEOLOJİ MÜHENDİSİ TARAFINDAN ARAMA FAALİYET RAPORU HAZIRLANMASI HİZMETİ Arama faaliyeti
  Madde 17. - Arama ruhsatı ve sertifika süresi üç yıldır. Bu süre, IV. Grup madenler için arama faaliyet raporları ile müracaat edilmesi halinde iki yıl uzatılabilir.
  Ruhsat sahibi ikinci yılın sonuna kadar arama faaliyet raporu vermek zorundadır. Uzatma talebinde bulunulan IV. Grup ruhsatlar için taleple birlikte üçüncü yılın sonunda ikinci arama faaliyet raporu verilmesi gereklidir. Arama faaliyet raporlarının süresinde verilmemesi halinde teminat irad kaydedilir.
  Arama faaliyet raporları, yapılan çalışmaların niteliği dikkate alınarak jeoloji, maden, jeofizik mühendisi veya mühendislerince hazırlanır.
  Arama ruhsat süresi sonunda işletme ruhsatı talebinde bulunulmayan arama ruhsatları iptal edilerek teminatı ruhsat sahibine iade edilir.
  Arama döneminde teknolojik araştırma, geliştirme, pilot çalışmalar ve pazar araştırmaları yapmak üzere arama faaliyet raporu ile birlikte müracaat eden ruhsat sahibine, Genel Müdürlükçe görünür rezervin %10'una kadar maden üretim ve satış izni verilebilir. Bu fıkraya aykırı üretim ve satış yapanlar hakkında 10 uncu maddeye göre işlem yapılır.
  Arama döneminde üretim yapılması durumunda satış bilgi formunun 29 uncu maddede belirtilen sürede verilmesi zorunludur.

  ARAMA DÖNEMİ ÜRETİM İZİN BELGESİ

  Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliğinin 8. Maddesinde belirtildiği üzere gerekli izinlerin alınması ve Maden İşleri Genel Müdürlüğüne ibraz edilip Üretim İzin Belgesinin alınması hizmetidir.

  Madde 8 - Genel Müdürlükçe, maden arama ruhsat döneminde, görünür rezervin %10'una kadar maden üretim ve satış izni verilebilir. Arama ve işletme ruhsatı döneminde üretim yapılabilmesi için bu Yönetmeliğin gerektirdiği izinlerin ayrıca alınması zorunludur.

  İŞLETME PROJESİ HAZIRLANMASI

   Maden kanununun 24. maddesi ve uygulama yönetmeliğinin 18. Maddesinde belirtildiği üzere  arama ruhsat süresi sonuna kadar, tespit edilen madenin rezerv bilgilerini de içeren, faaliyet sonrası işletme alanının çevre ile uyumlu hale getirilmesini de içeren en az bir maden mühendisi tarafından imzalanan Ek Form-6'ya uygun olarak hazırlanmış işletme projesi hizmetidir.

  5177 Sayılı Kanun İle Değişik 3213 Maden Kanunu;

  Madde 24 -  Arama ruhsat süresi sonuna kadar, tespit edilen madenin rezerv bilgilerini de içeren arama faaliyet raporu, en az bir maden mühendisi tarafından hazırlanan faaliyet sonrası işletme alanının çevre ile uyumlu hale getirilmesini de içeren, işletme projesi ve talep harcının ödendiğine dair belge ile müracaatta bulunulması halinde işletme ruhsatı hakkı doğar.

  Projelerdeki eksiklikler, yapılan bildirimden itibaren üç ay içinde tamamlanır. Eksikliklerini verilen sürede tamamlamayanların teminatları iki katına çıkarılır ve süre üç ay daha uzatılır. Bu süre sonunda eksikliklerini tamamlamayanların talepleri kabul edilmez ve teminatları irad kaydedilir.
  I. Grup (a) bendi madenlerin ruhsat süresi en az beş yıldır. Diğer grup madenlerin işletme ruhsat süresi, on yıldan az olmamak üzere projesine göre belirlenir. Sürenin bitiminden önce yeni bir projeyle uzatma talebinde bulunulması halinde ruhsat süresi uzatılabilir. Toplam ruhsat süresi altmış yılı geçemez. Altmış yıldan sonraki sürenin uzatılmasına Bakanlar Kurulu yetkilidir.
  Arama ruhsatlı sahalara, arama süresince belirlenen görünür, muhtemel ve mümkün rezerv alanı üzerinden işletme ruhsatı, görünür rezerv alanına da işletme izni verilir. Arama ruhsatının diğer kısımları taksir edilir. Mümkün rezerv alanlarının IV. Grup ruhsat sahalarında beş yıl, diğer grup ruhsat sahalarında üç yıl içinde görünür ve muhtemel rezerv haline getirilmesi zorunludur. Görünür ve muhtemel rezerv haline getirilmeyen alanlar da taksir edilir.
  III. Grup madenlerde, projede üretilmesi öngörülen madenler için gerekli su miktarı ve gaz debisi esas alınır. Bu grup madenler, rezervuar, beslenme alanı ve havzanın tabiî dengesini bozmayacak, kapasitesini aşmayacak ve işletme tesislerini kapsayacak şekilde ruhsatlandırılır.
  V. Grup madenlerin üretimi işletme sertifikası ile yapılır. Arama sertifikası süresi sonuna kadar yapılan çalışmaları içeren arama faaliyet raporu ve talep harcının ödendiğine dair belge ile müracaatta bulunulması halinde işletme sertifikası hakkı doğar.
  İşletme sertifikası süresi beş yıl olup bu süre uzatılabilir.
  V. Grup madenlerin üretimi arazi yüzeyinden toplanarak yapılır. Bu madenlerin işletilmesi için yarma, galeri gibi faaliyette bulunulmasının gerekmesi durumunda, en az bir maden mühendisi tarafından işletme projesi hazırlanarak Genel Müdürlükten izin alınması zorunludur.
  Görünür rezervi belirlenen alanlar üzerine, maden işletmeciliğine engel olacak şekilde başka grup işletme ruhsatı verilemez. Ancak farklı gruptaki ruhsat taleplerinin aynı kişiye ait olması veya talep sahiplerinin aralarında mutabakat sağladıklarını belgelemeleri halinde bu şart aranmaz.
  Aynı alanda ayrı veya aynı gruplara ait ruhsat faaliyetlerinin çakışmasından dolayı, ruhsat sahipleri arasında uyuşmazlık çıkması veya kendi aralarında mutabakat sağlayamamaları halinde, Bakanlık, projeler üzerinde ve/veya yerinde inceleme yapar. İnceleme sonucunda bu alanda, ayrı ayrı çalışma imkânının tespiti halinde, çalışma esasları Bakanlıkça belirlenir. Bu mümkün değilse öncelik hakkı esas alınarak faaliyete izin verilir.
  Kanunun 7 nci maddesine göre alınması gerekli izinler için ruhsat tarihinden itibaren üç ay içinde müracaat edilmesi zorunludur. Aksi taktirde teminat irad kaydedilir. İzinlerin alınmasından itibaren işletme izni verilir. Bu iznin verildiği tarihten itibaren bir yıllık süre içinde ruhsat sahibi madeni işletmeye almak zorundadır. Bu sürede işletmeye alınmayan ruhsat sahalarında, çalışılmayan her yıl için, projede belirtilen üretim miktarının % 10'u üzerinden Devlet hakkı alınır. Ancak kamu kurumlarınca işletilen bor tuzu ve Ereğli Kömür Havzasındaki taşkömürü ruhsatları için bu hüküm uygulanmaz.
  Beş yıllık sürede mücbir sebepler ve beklenmeyen haller dışında üç yıldan fazla üretim yapılmayan ruhsatlar, teminatları irad kaydedilerek iptal edilir.
  Ereğli Kömür Havzasındaki taşkömürü ve 2840 sayılı Bor Tuzları, Trona ve Asfaltit Madenleri ile Nükleer Enerji Hammaddelerinin İşletilmesini, Linyit ve Demir Sahalarının Bazılarının İadesini Düzenleyen Kanunda sayılan bor tuzu, toryum ve uranyum madenleri için bu maddede yazılı süreler uygulanmaz.

   

  Maden kanununun uygulama yönetmeliği;
   Madde 18 - Arama ruhsat süresi sonuna kadar, tespit edilen madenin rezerv bilgilerini de içeren arama faaliyet raporu, faaliyet sonrası işletme alanının çevre ile uyumlu hale getirilmesini de içeren en az bir maden mühendisi tarafından imzalanan Ek Form-6'ya uygun olarak hazırlanmış işletme projesi ve talep harcının eksiksiz ödendiğine dair belge ile müracaatta bulunulması halinde işletme ruhsatı hakkı doğar. İşletme projesinin, ruhsat sahibi veya kanuni vekilince de imzalanması zorunludur.

  Arama faaliyeti sonrası görünür, muhtemel ve mümkün rezerv sınırlarının ve büyüklüğünün tespit edilebilmesi için cevherin ortalama tenörü, kalitesi veya madenin cinsine göre cevher damar kalınlıkları, kömür için kalori değeri, mermer için üretim kapasitesi, su ve gazların konsantrasyonu, debisi, kapasitesi belirlenir. İşletme projesinin hazırlanmasında kullanılacak verilerin belirlenebilmesi için gerekli aramaların yapılmış olması ve bu faaliyetlerin rezerv bilgilerini içeren arama faaliyet raporu ile belgelenmesi zorunludur.

  Yukarıdaki kriterler göz önünde bulundurularak yapılan incelemeler ve değerlendirmeler sonucunda uygun bulunan projeler için işletme ruhsatı verilir.

  III. Grup madenlerde, Ek Form-6'ya uygun hazırlanmış projede, üretilmesi öngörülen madenler için debi, kapasite ve konsantrasyon esas alınır. Bu Grup madenler; havzanın, gölün veya kaynağın rezervuarının, beslenme alanının tabii dengesini bozmayacak şekilde ruhsatlandırılır.

  ARAZİ JEOLOJİSİ TESPİTİ

  Uzman teknik personel tarafından gerekli çalışmalar ve ölçümler sonucunda arazinin jeolojik yapısının tespiti hizmetidir.Tespiti sonrası  uygun ölçekli sahanın detay jeolojik haritasının ve raporunun düzenlenmesi hizmetidir.  

  MADENLERİN PAZAR DURUM TESPİTLERİ

  Yurt içi ve yurt dışı piyasaların araştırılması ve talepler doğrultusunda firmaların sorunsuz çalışabilecekleri yurt içi yurt dışı partnerler bulunması ,üretilen maden cevherinin günlük,aylık,yıllık pazar durumunun tespiti danışmalık  hizmetidir.

  Bu işlem sonucunda yatırım kararının zamanı konusunda uygun değerlendirmeler yapılabilir ve en karlı yatırım dönemi saptanabilir.

  Ağaç Röleve Planı Hazırlanması

  Arazide veya bir orman içinde korunması gereken ağçların tespiti işlemine verilen isimdir. Mühendislik bilgisi gerektiren profesyonel bir iştir. Bu anlamda gerekli olan Ağaç Röleve Planı hazırlanması işlemi için bu firmaları tercih edebilirsiniz. Kolay gibi görülen bir iş olabilir. Ancak, aksine çok zor ve kapsamlı bir inceleme gerektiren bir süreçtir. Yapılacak olan roleve için ilk olarak arazinin detaylı bir analizi şarttır. İlgili alanda bulunan her türlü ağacın boyları, ebatları, türleri ve yaşları tespit edilmelidir. Bu işlemlerde belli mühendislik metodlarına göre yapılabilmektedir. Yapılan tespit işleminde ağaçların numaralandırılması şarttır. Gerekli hallerde ağaç taşıma işlemi yapılabilmektedir. Ağaç taşıma işlemi belli bilimsel yöntemler ve teknolojik araç gereçlerle yapılmaktadır. Kök ve gövde yapısına zarar vermeden ağaçlar eski yerinden sökülür ve daha sağlıklı bir yere yeniden dikilir. Bu sayede hem sökülen ağaç kurtulmuş, hem de komşu ağaçlara zarar verilmemiş olur. Yapılan veya yapılacak olan Ağaç roleve planlarının önemi çok fazla olacaktır.

  Yazımızın başında da belirtmiştik. Kapsamlı ve mühendislik bilgisi gerektiren ve de iyi bir ekip tarafından yapılması gereken bir iştir. Orman mühendislik firmaları bu konuda gerekli ihtiyaçları karşılamaktadır. Aynı zamanda gerekli hallerde Ağaç Röleve Planı hazırlanması gibi işlemlerin tamamını yapmaktadırlar. Belli bir çalışma çerçevesi içinde bazen Orman Bakanlığı bunu isteyebilmektedir. İlk olarak ağaçların kordinatlarıbelirlenir. Daha sonra ağaç rolevesi yapılır. İlgili bölgenin altlıkları ortaya koyulur. İdarecilerle görüşmeler yapılır ve izin işlemleri için gerekli olan belgeler hazırlanır. Roleve işlemleri kapsamında arazi içinde tespit, inceleme, fotoğraf çekimi süreçler yer almaktadır. Son olarak ağaç revizyon planları çizilmelidir. Yapılan tüm çalışmalar orman mühendisleri odasına onaylatılmalıdır. Bu aşamdan sonra Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Tabiaat Varlıkla Komisyonundan onay istenmelidir. Yapılan başvuru ilgili birim tarafından incelenerek onayı yapılır. Yapılan tüm bu çalışmalar ormanı, tabiatı ve doğayı korumak içindir. İlgili alanlarda olası problemleri tespit etmek ve gidermek amacıyla yapılmaktadır. Yapılabilecek iyileştirme çalışmaları bu süreçte belirlenmektedir. Bunun dışında aşırı yaşlanmış, kurumuş ve hastalıklı olan ağaçlar kesilmelidir. Roleve çalışmaları kapsamında tüm bu detaylar net olarak ortaya koyulmalıdır. Yapılması gereken çalışmalar planlı bir şekilde belirlenmelidir.

  Çevreyi korumak ve geleceğimizi daha fazla güvence altına almak hepimizin görevleri arasında yer almaktadır. Bunu hiçbir zaman unutmamız gerekiyor. Çölleşme ve buna benzer olumsuz doğa olaylarını önlemek için Ağaç Röleve Planı hazırlanması gibi çalışmaların kesinlikle yapılması gerekmektedir. En büyük ve çok sağlam gibi görünen ormanlık alanlar bile zamanla kuruyup yok olabilmektedir. Gerekli olan bilimsel metodlara dayalı çalışmaların yapılması büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda yapılan çalışmalarla ormanları koruyabilir ve ömürlerini uzatabiliriz. Temizleme işlemleri ile çok daha görsel hale getirerek kullanışlı bir hale getirebiliriz.

   kaynak: https://ormanizinleri.com/agac-roleve-plani-hazirlanmasi/

  Ağaç Röleve Planı Hazırlanması

  Arazide veya bir orman içinde korunması gereken ağçların tespiti işlemine verilen isimdir. Mühendislik bilgisi gerektiren profesyonel bir iştir. Bu anlamda gerekli olan Ağaç Röleve Planı hazırlanması işlemi için bu firmaları tercih edebilirsiniz. Kolay gibi görülen bir iş olabilir. Ancak, aksine çok zor ve kapsamlı bir inceleme gerektiren bir süreçtir. Yapılacak olan roleve için ilk olarak arazinin detaylı bir analizi şarttır. İlgili alanda bulunan her türlü ağacın boyları, ebatları, türleri ve yaşları tespit edilmelidir. Bu işlemlerde belli mühendislik metodlarına göre yapılabilmektedir. Yapılan tespit işleminde ağaçların numaralandırılması şarttır. Gerekli hallerde ağaç taşıma işlemi yapılabilmektedir. Ağaç taşıma işlemi belli bilimsel yöntemler ve teknolojik araç gereçlerle yapılmaktadır. Kök ve gövde yapısına zarar vermeden ağaçlar eski yerinden sökülür ve daha sağlıklı bir yere yeniden dikilir. Bu sayede hem sökülen ağaç kurtulmuş, hem de komşu ağaçlara zarar verilmemiş olur. Yapılan veya yapılacak olan Ağaç roleve planlarının önemi çok fazla olacaktır.

  Yazımızın başında da belirtmiştik. Kapsamlı ve mühendislik bilgisi gerektiren ve de iyi bir ekip tarafından yapılması gereken bir iştir. Orman mühendislik firmaları bu konuda gerekli ihtiyaçları karşılamaktadır. Aynı zamanda gerekli hallerde Ağaç Röleve Planı hazırlanması gibi işlemlerin tamamını yapmaktadırlar. Belli bir çalışma çerçevesi içinde bazen Orman Bakanlığı bunu isteyebilmektedir. İlk olarak ağaçların kordinatlarıbelirlenir. Daha sonra ağaç rolevesi yapılır. İlgili bölgenin altlıkları ortaya koyulur. İdarecilerle görüşmeler yapılır ve izin işlemleri için gerekli olan belgeler hazırlanır. Roleve işlemleri kapsamında arazi içinde tespit, inceleme, fotoğraf çekimi süreçler yer almaktadır. Son olarak ağaç revizyon planları çizilmelidir. Yapılan tüm çalışmalar orman mühendisleri odasına onaylatılmalıdır. Bu aşamdan sonra Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Tabiaat Varlıkla Komisyonundan onay istenmelidir. Yapılan başvuru ilgili birim tarafından incelenerek onayı yapılır. Yapılan tüm bu çalışmalar ormanı, tabiatı ve doğayı korumak içindir. İlgili alanlarda olası problemleri tespit etmek ve gidermek amacıyla yapılmaktadır. Yapılabilecek iyileştirme çalışmaları bu süreçte belirlenmektedir. Bunun dışında aşırı yaşlanmış, kurumuş ve hastalıklı olan ağaçlar kesilmelidir. Roleve çalışmaları kapsamında tüm bu detaylar net olarak ortaya koyulmalıdır. Yapılması gereken çalışmalar planlı bir şekilde belirlenmelidir.

  Çevreyi korumak ve geleceğimizi daha fazla güvence altına almak hepimizin görevleri arasında yer almaktadır. Bunu hiçbir zaman unutmamız gerekiyor. Çölleşme ve buna benzer olumsuz doğa olaylarını önlemek için Ağaç Röleve Planı hazırlanması gibi çalışmaların kesinlikle yapılması gerekmektedir. En büyük ve çok sağlam gibi görünen ormanlık alanlar bile zamanla kuruyup yok olabilmektedir. Gerekli olan bilimsel metodlara dayalı çalışmaların yapılması büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda yapılan çalışmalarla ormanları koruyabilir ve ömürlerini uzatabiliriz. Temizleme işlemleri ile çok daha görsel hale getirerek kullanışlı bir hale getirebiliriz.

   kaynak: https://ormanizinleri.com/agac-roleve-plani-hazirlanmasi/

  Madencilik Projeleri

  Maden proje hazırlama hususunda 3213 sayılı Maden Kanunu başta olmak üzere çevre ile ilgili tüm yönetmelikler incelenerek en kapsamlı ve geçerli çalışmalarla hedefinize ulaştırıyoruz. Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş olarak yapılacak madencilik çalışmalarından gerekli olan izinlerinizi alıyoruz.

  Madencilik alanında deneyimli personellerimiz projenizi hazırlarken aşamalar konusunda eğitimler vererek sizlerin de bu alanda yetkin olmanıza yardımcı olmaktadır. Sadece projenin hazırlanma evresinde değil sürdürülmesi aşamasında da rehberlik ediyor, değişen mevzuatı inceliyor ve danışmanlığımızı devam ettiriyoruz

  Arama Faaliyet Raporları

  Arama ruhsatının alındığı tarihten başlayarak 3 yıl devam eden süreç olup, 2. yılın sonuna kadar 1, 3. yılın sonunda da 1 tane olmak üzere 2 tane arama faaliyet raporu verilmesi gerekmektedir.

  ARAMA FAALİYETİ:

  Madde 17 - (Değişik madde: 26/05/2004 - 5177 S.K./11.mad) Arama ruhsatı ve sertifika süresi üç yıldır. Bu süre, IV. Grup madenler için arama faaliyet raporları ile müracaat edilmesi halinde iki yıl uzatılabilir. Ruhsat sahibi ikinci yılın sonuna kadar arama faaliyet raporu vermek zorundadır. Uzatma talebinde bulunulan IV. Grup ruhsatlar için taleple birlikte üçüncü yılın sonunda ikinci arama faaliyet raporu verilmesi gereklidir. Arama faaliyet raporlarının süresinde verilmemesi halinde teminat irad kaydedilir. Arama faaliyet raporları, yapılan çalışmaların niteliği dikkate alınarak jeoloji, maden, jeofizik mühendisi veya mühendislerince hazırlanır. Arama ruhsat süresi sonunda işletme ruhsatı talebinde bulunulmayan arama ruhsatları iptal edilerek teminatı ruhsat sahibine iade edilir. Arama döneminde teknolojik araştırma, geliştirme, pilot çalışmalar ve pazar araştırmaları yapmak üzere arama faaliyet raporu ile birlikte müracaat eden ruhsat sahibine, Genel Müdürlükçe görünür rezervin %10'una kadar maden üretim ve satış izni verilebilir. Bu fıkraya aykırı üretim ve satış yapanlar hakkında 10 uncu maddeye göre işlem yapılır. Arama döneminde üretim yapılması durumunda satış bilgi formunun 29 uncu maddede belirtilen sürede verilmesi zorunludur.

  Çevresel Etki Değerlendirme Çalışmaları

  » Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporunun hazırlanması,

  » Proje Tanıtım Dosyası (PTD) Hazırlanması,

  » Sosyal Etki Değerlendirme Çalışmaları,

  » Mevcut Arazi Durum Tespitleri,

  » Saha Çalışmaları,

  » Doğaya Yeniden Kazandırma Planları,

  » Çevre Yönetim Planları,

  » Ek VI Arama Faaliyeti Eleme-Kontrol Formlarının Hazırlanması,

  » İzleme Çalışmaları


  Arama Döneminde Asgari Faaliyet Yeterlilikleri

  ÖN ARAMA DÖNEMİ:

  1-Yüzey/mostradan örnek(numune) alınarak test/analiz yapılması/yaptırılması ve sonuçların teslim edilmesi,

  2-Çalışma alanı/alanlarının yüzey jeoloji haritasının hazırlanması, görülen/tespit edilen mineral/maden kaynaklarının harita üzerinde gösterilmesi,

  3-Maden jeolojisi öngörüleri veya maden jeolojisi haritasının hazırlanması ve jeolojik kesitlerinin yapılması,

  4-Kaynak/rezerv raporu hazırlanması.


  GENEL ARAMA DÖNEMİ:

  A) II (b), III. ve V. GRUP;

  1-Çalışma alanının detay topografik haritasının hazırlanması ve yarma, kuyu, galeri, sondaj yerleri ile örnek(numune) alınan yerler ve benzeri noktaların gösterilmesi,

  2-Yapılan yarma, galeri, kuyu, sondaj veya benzeri çalışmaların sonuçlarının verilmesi,

  3-Ruhsat sahasının detay jeoloji haritasının hazırlanması ve kesitlerinin yapılması,

  4-Çalışma alanını temsil edecek sayıda örnek(numune) alınarak test/analiz yapılması/yaptırılması ve sonuçlarının verilmesi,

  5-Detay maden jeolojisi haritasının hazırlanması ve jeolojik kesitlerinin yapılması,

  6-Kaynağın/rezervin üç boyutlu olarak modellenmesi,

  7-Kaynak/rezerv raporu hazırlanması.

  B) IV. ve VI. GRUP;

  1-Ruhsat sahasının genel topografik haritasının hazırlanması ve yarma, kuyu, galeri sondaj yerleri ile örnek(numune) alınan yerler ve benzeri noktaların gösterilmesi,

  2-Mostra haricinde ayrıca yarma ve/veya galeri, kuyu, sondaj ve benzeri çalışma yapılması ve sonuçlarının verilmesi,

  3-Örnek(numune)/örnekler alınarak test/analiz yapılması/yaptırılması ve sonuçlarının verilmesi,

  4-Ruhsat sahasının detay jeoloji haritasının hazırlanması ve kesitlerinin yapılması,

  5-Maden jeolojisi haritasının hazırlanması ve jeolojik kesitlerinin yapılması,

  6-Kaynağın/rezervin iki boyutlu olarak modellenmesi,

  7-Kaynak/rezerv raporu hazırlanması.


  DETAY ARAMA DÖNEMİ:

  1-Çalışma alanının detay topografik haritasının hazırlanması ve yarma, kuyu, galeri, sondaj yerleri ile örnek(numune) alınan yerler ve benzeri gibi noktaların gösterilmesi,

  2-Yarma, galeri, kuyu, sondaj veya benzeri çalışmaların yapılması ve sonuçlarının verilmesi,

  3-Çalışma alanını temsil edecek sayıda örnek(numune) alınarak test/analiz yapılması/yaptırılması ve sonuçlarının verilmesi,

  4-Yapılan detay jeokimya haritaları ve/veya jeofizik haritalarının verilmesi,

  5-Detay maden jeolojisi haritasının hazırlanması ve jeolojik kesitlerinin yapılması,

  6-Yeraltı işletmeleri için detay yeraltı jeoloji haritasının hazırlanması ve kesitlerinin yapılması,

  7-Kaynağın/rezervin üç boyutlu olarak modellenmesi,

  8-Kaynak/rezerv raporu hazırlanması.

  GSM (Gayri Sıhhi Müessese) Ruhsat İşlemleri Yeni Başvuru

  Firmalar başvuru formları doldurup evraklarıyla başvurur. Başvuru dosyaları incelenir. Alındı Belgesi düzenlenerek varsa eksik hususlar bir üst yazı ile kendilerine iletilir.

  Gerekli evrak listesindeki evraklar tamamlandığında GSM Kurulu ile inceleme aşamasına geçilir. İşletmeler öncelikle Büyükşehir Belediyesi Gelir Tarifesine göre Yer Görme Ücreti ve Rapor Muayene Harcı yatırdıktan sonra GSM Kurulu işyerinde incelemeler yapar.

  İncelemeler neticesinde eğer sonuç uygunsa Olumlu Kurul Raporu düzenlenir ve imzaya sunulur. Gelir Tarifesi doğrultusunda hesaplanan tahakkuk tablosu hazırlanır ve işletme tutarı ödedikten sonra Başkanlık Oluru ve Ruhsatı imzaya sunulur. Ancak inceleme sonucu uygunsuz ise Olumsuz Kurul Raporu düzenlenir. Olumsuz rapordaki durumların çözümlenmesi durumunda rapor olumluya çevrilir ve ruhsat düzenlenir.

  Gayri Sıhhi Müessesseler İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları İş ve İşlemleri

  Faaliyeti sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ya da doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek işyerleri Gayri Sıhhi Müessese olarak tanımlanmaktadır.

  Gayri Sıhhi Müesseseler, faaliyetleri ve kapasiteleri açısından 1. Sınıf, 2. Sınıf ve 3. Sınıf olarak ayrılmıştır.

  10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik Gayri Sıhhi Müesseselerin kurulmasınave açılmasına yönelik esaslar ile, işyerlerinin sınıflarını liste halinde belirlemektedir.

  1. Sınıf Gayri Sıhhi Müesseseler “Meskenlerden mutlaka uzak bulundurulmaları gereken işyerleri” olarak tanımlanmaktadır. 1.Sınıf Gayri Sıhhi Müessesenin kurulması için işyerleri kurulmadan önce Yer Seçimi ve Tesis Kurma İzin Belgesi, faaliyete geçme aşamasında 1.Sınıf Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatı almak zorundadır.

  Maden Ocağı Genel Arama Dönemi

  Genel arama dönemi: Genel arama dönemi süresi sonuna kadar maden arama projesinde belirtilen maden kaynağına ilişkin bilgiler ve bu dönemde yapılan arama faaliyetlerine ilişkin yatırım harcamalarını da gösteren genel arama faaliyet raporunun ( ek form-8)verilmesi zorunludur. Aksi takdirde teminat irad kaydedilerek ruhsat iptal edilir. 

  Maden Sondajların Amaçları

   Rezerv tespiti ve rezerv genişletme işleri,

   Madenlerin doğrultusunu, yatımını, derinlik ve miktarını saptamak,

   Jeolojik tabakaları saptamak,

   Kayaçlar ve formasyon ile ilgili bilgi almak,

   Karot veya sediman numune alma işleri

   Bozulmamış veya bozulmuş numune alma işleri,

   Havalandırma bacası inşaatı,

   Yeraltı su seviyelerinin ölçülmesi,

   Basınçlı su deneyi yapılması,

   Sızma deneyi (permeabilite deneyi )yapılması,

   Standart penetrasyon deneyi,

   Koni penetrasyon deneyi,

   Kuyu sapmalarının ölçülmesi,

   Kuyu saptırma kamalarının kullanılması,

   Kuyuların borulanması.

  Sevk Fişi Talebi

  Sahada yapılacak sevkiyata ilişkin sevk fişi temini.

  Gerekli bilgi ve detaylar için bize ulaşabilirsiniz;

  Çev-Med Çevre olarak ÇED Raporu hazırlama (ÇED Belgesi alma), Maden izinleri (Yetkili Tüzel Kişilik), Çevre Danışmanlık ve Enerji Yatırım hizmetleri konusunda bakanlık tarafından yetkilendirilmiş bir firma olarak çözüm ortağınız olmakta olup, her türlü soru ve bilgilendirme için aşağıdaki irtibat numaramızdan bize ulaşabilirsiniz.

  madenler nasıl bulunur

  Maden; iç ya da dış etkenlerin etkisiyle kendiliğinden oluşan, yeraltından çıkarılan minerallerdir. Madenler doğada tabakalar arasında damar ya da yataklar halinde bulunurlar.

  İşletme ruhsatı nedir?

  İşyeri açma ve çalışma ruhsatı, konuda yetkilendirilmiş idari birimler tarafından, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik kapsamında bulunan işyerlerinin açılarak, çalışma yapması için verilen izindir. Bir işyeri, yetkili idarelerden, usulünce alınan ruhsat olmadan açılamaz ve çalıştırılamaz.

  Mali Yeterlilik nedir? Hangi belgeler mali yeterlilik için kabul edilmektedir?

  Mali yeterlilikruhsat müracaatında bulunulabilmesi için gerekli olan ve Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliğinin Ek-2’deki tabloda belirtilen miktardaki menkul ve/veya gayrimenkuldür. Gerçek ve tüzel kişiler EK-2’de belirtilen mali yeterlilik tutarındaki varlıklarına dair gayrimenkulleri ve menkullerini;  banka mevduat bilgisi, hisse senedi, ortaklık payı, sermaye piyasası araçları, iş makineleri ve taşıt araçları gibi değerleri ile belgelemek zorundadır.
   Gerçek ve tüzel kişiler gayrimenkullerini belediye emlak vergi değerleri, iş makineleri ve taşıt araçlarının kasko değerleri, hisse senedi ve sermaye piyasası araçları ile özkaynak veya özkaynaktaki ortaklık payını ise yeminli mali müşavir onayı ile ortaklık payına karşılık gelen değeri belgelemek durumundadır.

  Mali yeterlilik belgelerinde belirtilen miktar EK-2’deki asgari miktarı karşılamıyorsa müracaat kabul edilir mi?

  Mali yeterlilik belgeleri ilgili maden grubu için belirtilen asgari miktarları karşılamak zorundadır. Belirtilen asgari miktarın karşılanmaması durumunda müracaat iptal edilir.


  V grup müracaat üzerine III. Grup müracaat yapılabilir mi?

  III. ve IV. Grup ruhsatlara üst üste müracaat yapılabilir. Müracaat işletme izni dışında kalan alana hak sağlar.

  MADEN İŞLETME RUHSATI ALIMI

  İşletme ruhsat aşaması

  Arama ruhsatı süresi sonunda, işletme ruhsatı istenmesi ve I (b) ve II (a) Grubu ruhsatlandırma işlemleri sonucunda işletme ruhsatı için talep edilmesi durumunda,

  İşletme projesi, genel arama faaliyet raporu hazırlanarak ve talep harçları yatırılarak işletme aşaması başlatılır.MarblePort Türkiye'nin Doğal Yapı Taşları Maden Ve Mermer Portalı
   MARBLEPORT

  İşletme projesi, haritalar ve belgeler Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirilerek, dosyanın eksiği varsa tamamlatılır. Bu işlemden sonra Genel Müdürlük saha denetimi için Heyet oluşturur ve heyet sahayı tektik eder. Sahanın ve sahadaki madenin istenilen gruba uygun olması ve heyetin olumlu görüş vermesi durumunda işletme ruhsatı kesilmesi için süreç başlar. İşletme ruhsat teminatı ve işletme ruhsat harcının yatırılması itibari ile hak sahibine işletme ruhsatı verilir. MarblePort Türkiye'nin Doğal Yapı Taşları Maden Ve Mermer Portalı
   MARBLEPORT

  İşletme ruhsatı verilmesinden sonra hak sahibi 7. Madde izinleri diye tabir edilen sahaya ait mülkiyet izinlerini alır. Bunlar CED (çevresel etki değerlendirme raporu), saha orman arazisi ise orman izinleri, saha mera arazisi ise mera tahsis işlemi, GSM ( gayri sıhhı müsesse izni) vb.. işlemleri yapılarak bu izinler alınır. İzinler alındıktan sonra Maden İşleri Genel Müdürlüğüne dilekçe ekinde bir örneği verilerek İşletme İzni talebinde bulunulur. MarblePort Türkiye'nin Doğal Yapı Taşları Maden Ve Mermer Portalı
   

  **Maden işletme izin alanı maden projesinde belirtilmiş alnadır bu alan; I (b) ve II (a) grubu madenlerde 10 HA geçmeyecek şekilde, diğer grup ruhsatlarda maden projesine göre alan seçilmektedir. MARBLEPORT

  Maden İşletme İzin talebinin Genel Müdürlükçe uygun görülmesi sonucunda işletme izni çevre uyum teminatının yatırılması ile düzenlenerek Hak sahibine verilir. Buna istinaden bu maden sahasına maden işleri genel müdürlüğünden sevk fişi alınması ve bu sahaya Teknik nezaretçi ( maden mühendisi ) atanmasından sonra işletme ruhsatı işlemleri bitmiş olur. Sahada çalışmak için gerekli işlemler bitmiş olur. 

  Madende devlet hakkı nedir?

  Madenlerin milli menfaatlere uygun olarak aranması, işletilmesi, üzerinde hak sahibi olunması ve terk edilmesi ile ilgili esas ve usulleri düzenleyen 3213 Sayılı Maden Kanunu'nda Devlet hakkıMaden istihracı ile sağlanacak gelirden Devlet payına düşen ve ödeme yükümlülüğü ruhsat sahibine ait olan kısım olarak 

  Temdit Projesi Hazırlanması

  İşletme ruhsat süresinin bitiminden önce yeni bir projeyle (Temdit İşletme Projesi) süre uzatma talebinde bulunabilmek amacıyla hazırlanan projedir. Maden üretimi sonlandıktan sonra sahanın topografyasının doğal ortamına, ekolojiye uygun hale getirerek düzenlenmesi hususunu içeren projedir.

  Temdit talebi nedir?

  Temdit, ticari faaliyetlerde bir borcun ifası veya bir işlemin yerine getirilebilmesi için önceden belirlenmiş olan sürenin (vadenin) yeni bir zaman dilimi eklenmek yoluyla uzatılması işlemi.

  Metalik Maden Arama Aşamalarında Bölgesel Veriler

  Paleocoğrafya Haritaları

  Jeolojik geçmişte, belli bir zamanda yeniden tasarlanmış fiziksel coğrafyayı sergileyen haritalardır. Karaların ve denizlerin dağılımı, karaların jeomorfolojisi, denizin derinliği, hava ve deniz akıntılarının yönü, sedimentlerin dağılımı ve iklim kuşakları gibi bilgiler içerir.

  Jeoloji Haritası

  "Türkiye 1/25.000 Ölçekli Jeoloji Haritası Spesifikasyonu-MTA, 1963" isimli yayında konumuzla ilgili olarak "Maden Yatakları ve İhtimalleri" başlığı altında;  
  1. Daha araziye çıkmadan, jeolojik lövesi yapılacak saha içindeki madenler ve maden zuhurları tespit edilerek, paftalar üzerine konulan aydınger kağıdına işlenecek ve koordinatlarıyla tespit edilecektir. Bu madenler, aydınger üzerinde işletilen, metruk vs. gibi durumları göz önüne alınarak, özel işaretlerle işaretlenecektir.
  2. Tespit edilen maden ve zuhurlar harita lövesi esnasında birer birer gözden geçirilerek hakiki durumları tespit olunacaktır. Bu mekanda büyük olan zuhurlar haritaya işlenecek, küçükler ise bir çarpı işareti, özel bir harf veya sembol ile belirtilecektir.
  3. Petrografik, mineralojik etütler için ve ayrıca yatak hakkında daha etraflı bilgi edinmek üzere, tahlil için numuneler alınacaktır.
  4. Mevcut maden ve zuhurların gerek harita üzerinde teorik olarak, gerekse pratik yönden arazi üzerindeki uzantıları aranacaktır. Bu maksatla, maden yatağı ve zuhurun jeolojik ve stratigrafik durumu, mineralizasyonun gidişi, cevher mineralleri, primer, sekonder mineralleri ve parajenez durumu, içindeki gang, tavan ve tabanda alterasyon olup olmadığı, cevherin konsantrasyonuna imkan veren şart ve hadiseler, magmatizma, metamorfizma veya sedimantasyon vs. cevherin tipi (sade, kompleks, masif, dissemine vs.), cevher ve steril münasebeti ve orantısı, kalınlık, dağılış, yatağın muhtemel menşei, tipi vs. tespit edilmeye çalışılacaktır. Haritaya işaret edilemeyen hususların hepsi deftere şema, kroki ve kesitlerle kaydedilecektir. İmkan varsa, muhtemel derinlik uzantıları hakkında da imkan nispetinde fikir verilecektir.
  5. Maden yataklarının sınıflandırılması Lindgren (1933)’e göre yapılacaktır. Bu etüt ve sınıflandırmadan maksat, daha ileri ve detay etüt yapacak olan maden jeologlarına problemi ana hatlarıyla halletmek ve halledilecek tarafları da ortaya koymaktan ibaret olacaktır.
  6. Maden yatakları ve zuhurların bir provens teşkil edip etmedikleri belirtilecektir. Bir metalojenik provens bahis konusu ise, asli karakterleri ve tip yatakları belirtilecek  ve ayrıca bunlar arasında  mühim olan bir iki yatak daha önemle  ele alınarak misaller verilecektir. İşletilen madenlerle, maden zuhurlarının durum ve jeolojik imkanları hakkında toplu bilgi verilecektir.
  7. "Gerekirse yukarıdaki hususları ihtiva eden bir metalojenik harita yapılacaktır" şeklindeki ifadelerle maden aramacılığında jeolojik haritalarda beklenen detayların neler olması gerektiği görüşleri günümüz maden aramacılarınca da benimsenmektedir.

  Metalojeni  Haritası / Maden / Mineralizasyon  Bilgileri

  Maden yataklarının dağılımını, bunların bölgesel tektonik (jeolojik yapı ve kaya toplulukları) ile ilişkisini gösteren küçük ölçekli haritalardır. Metalojeni, maden yataklarının kökenini inceler. Özellikle maden yataklarının oluştukları zaman ve bulundukları yerin bölgesel jeoloji özellikleriyle olan ilgisini ortaya koymaya çalışır. Cevherleşmeye elverişli bölgelerin saptanmasında yararlanılabilir. 
  Metalojeni haritası bulunmuyorsa, bilinen madenler ve mineralizasyonlara ait detay veya envanter bilgilerden yararlanılabilir.

  Uzaktan Algılama

  Ön arama aşamasında LANDSAT TM uydu sayısal görütülerinin analizi ile elde edilen verilerin COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ yazılımı kullanılarak diğer yer bilimleri disiplinlerince üretilen verilerle birlikte değerlendirilmesi yapılmalıdır.

  Uygulama aşamaları;

  1. Kuzeyleme ve ölçek düzeltmeleri,
   2. Gerektiğinde uydu sayısal görüntü mozayiğinin oluşturulması,
   3. Görüntü analiz program paketleri kullanılarak uydu sayısal görüntüsünde alansal, spektral ve radyometrik belirginleştirmelerin yapılması,
   4. Renkli kompozitler ve tek bantlı görüntülerde renk, doku, drenaj, topografya, morfoloji, litoloji gibi kriterler kullanılarak,  alterasyon alanları, kırık hatları, antiklinal-senklinal eksenleri ve domsal yapılar gibi unsurların saptanması,
   5. Bilinen madenler ve zuhurların, görüntü üzerindeki lokasyonlarına yerleştirilmesi,
   6. Jeofizik haritalarının amaç doğrultusunda sadeleştirilerek sayısallaştırılması,
   7. Jeoloji haritasının sayısallaştırılması,
   8. Jeokimya haritalarının amaç doğrultusunda sadeleştirilerek sayısallaştırılması,
   9. Temel harita üzerine tüm verilerin projeksiyonu ve yorumlanması,
  10. Önem sırasına göre hedef sahaların sıralanması ve harita basımından oluşur.


  kaynak :mta

  Metalik Maden Arama Aşamalarında Ayrıntılı Veriler

  Maden Jeolojisi Haritası

  İşletme yapılan veya işletme yapılacak sahanın 1/5.000 veya daha büyük ölçekli yüzey topografya haritaları ile 1/1 000 veya daha büyük ölçekli yeraltı kat planları üzerinde madenin jeoloji özelliklerini gösteren haritalardır.

  Jeokimya Anomali Haritaları

  Detay arama aşamasında üretilen haritalardır. Toprak ve kayaç örneklerinden yararlanılır. Bazı ülkelerde  bitki örnekleri de kullanılmaktadır. Haritanın kalitesini belirten kenar bilgilerinin yanı sıra referans bilgileri de bulunmalıdır. Örneklerin türlerinden daha önemlisi alındıkları yöreyi temsil edici (kanal, yongalama, karot vb.) olması önem taşır. Örnekleme yoğunluğu aranan madenin anomali boyutlarıyla uyumlu olmalıdır. Damar tipindeki bir maden yatağının detay etüdünde, özellikle toprak örneklemesinde, aranan damara dik profil boyunca aynı damara en az iki örnek isabet edecek şekilde örnek sıklığı (yoğunluğu) planlanmalıdır. Detay arama aşamasında kayaç jeokimyası uygulaması, örnekleme yoğunluğu ve yol gösterici elementler

  ÖlçekHedefCevher OlmayanCevherÖrnek Yoğunluğu
  LokalPorfiriK, Ca, Rb, Sr, Mn, (Mg)Cu, Zn, Mo, S2-30 adet/km2
  MasifsülfitlerFe, Mn, K, Ca, Mg, (H2O), (Rb), (Sr)Cu, Pb, Zn, (S)150-200 m aralık
  Damar ve omatma-Cu, Pb, Zn, Au, Ag5-10 m aralık

  ( ) bazı çalışmalarda yararlı bulunmuş, *  Yararlı olması beklenen elementler.

  Detay Jeofizik Haritaları

  Jeolojik özellikleri tanımlanmış detay arama sahalarında, muhtemel yatağın araştırılması veya bilinen madenin devamının araştırılması amacıyla yapılan jeofizik çalışmaları sonucunda hazırlanan haritalardır. Yan kayaç ve cevherin özellikleri jeofizik metodu seçimini belirler. Ölçü yoğunluğu; yatağın boyutları, yatağın yer yüzüne olan mesafesi, yan kayaç türü ve diğer parametrelere göre değişir.
  Eldeki mevcut verilerden yararlanarak dar sahalarda ön değerlendirmeler yapılması gerektiğinde, ilgili saha içine daha çok ölçüm düşmesi istenir bu nedenle saha sınırları daha geniş tutulur. Detay arama konuları ve jeofizik yöntemler

  KonuDoğrudan Algılama  YöntemleriDolaylı Algılama Yöntemleri
  Saçanımlı
  Sülfitler
  IP
  Rezistivite
  SP
  EM
  Manyetik
  Radyometrik (alterasyon çalışmaları) Gravite
  Masif SülfitlerIP 
  Rezistivite
  Manyetik
  Gravite
  SP
  AMT
  Manyetik Gravite
  UranyumRadyometrik
  Radon
  Radyometrik
  Radon
  VLF
  IP ve Rezistivite
  Gaz Çalışmaları (helyum ve radon)
  Manyetik
  SuRezistivite 
  EM 
  Sismik 
  AMT
  Sismik (akifer lokasyonları) 
  Gravite (temel kaya araştırmaları)
  AsbestIP ve Rezistivite 
  Sismik 
  Manyetik
  EM
  PlaserManyetik (siyah kum)
  IP ve Rezistivite (siyah kum)
  LateritikSismik Sondajları Rezistivite Sondajları Gravite
  Manyetik
  Jeotermal (Sıcak Su)Rezistivite 
  Pasif Sismik, 
  Jeotermal Gradiyent 
  AMT 
  SP
  Radyometrik
  Misisipi
  Vadi Tipi
  IP ve Rezistivite 
  EM 
  AMT 
  Gravite
  Manyetik
  Sismik
  Örtü Kaya KalınlığıSismik 
  Rezistivite 
  Gravite
  -
  Gömülü Cisimler ve BoşlukManyetik 
  EM 
  GPR (jeoradar) 
  Gravite 
  Rezistivite
  -

  Türkiye’de Altın Üretimi:

  rkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez bir Türk şirketi 2002 yılında altın üretimini gerçekleştirdi.[kaynak belirtilmeli] 6 bin 500 ton yeraltında rezerv olduğu düşünülmektedir.[1] Bu üretimden önce 16 senede 120 milyar dolarlık altın ithalatı yapıldı. Üretim ilk defa İzmir-Bergama-Ovacık Altın Madeni'nde yapılmıştır. Türkiye, 17 ton üretimle AB ülkeleri arasında en fazla altın üreten ülkedir. İşletilen diğer madenler;

  (Bergama)-Ovacık

  Balıkesir (Havran)-Küçükdere

  Gümüşhane-Mastra

  Erzincan

  İzmir

  Gümüşhane

  Eskişehir

  Balıkesir

  Çanakkale

  Konya

  Sivas

  İŞLETME İZİNLERİNİN ALINMASI

  Madencilik faaliyetleri İzin Yönetmeliğinin 9. Maddesinde belirtildiği gibi işletme ruhsatının düzenlenmesine müteakip üretime başlanılması için 3 ay içerisinde         (Çevre İl Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü, İl Özel İdaresi) resmi kurumlara izin başvurularının yapılması ve sonuçlandırılması hizmetidir.

  İzinler için müracaat
  Madde 9 - (Değişik fıkra: 21/03/2007 - 2007/11932 S.Yön./3. md.) Maden ruhsat sahibi, işletme ruhsatı veya sertifikasını aldıktan sonra, izin için ilgili bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına üç ay içinde müracaat etmek zorundadır. Maden ruhsat sahibinin izin için ilgili bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına üç ay içinde müracaat etmemesi halinde yatırılan teminat irat kaydedilerek Kanunun 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında işlemler devam ettirilir.
  Maden ruhsat sahibi, çevresel etki değerlendirmesi uygulanacak projelere tabi olması durumunda ruhsatın yürürlük tarihinden itibaren üç ay içinde Çevre ve Orman Bakanlığına müracaat ederek format almak zorundadır. Maden ruhsat sahibi formatın alınış tarihinden itibaren çevresel etki değerlendirmesi raporunu Çevre ve Orman Bakanlığına bir yıl içinde sunmakla yükümlüdür.
  Maden ruhsat sahibinin seçme, eleme kriterleri uygulanacak projelere tabi olması durumunda ise, Proje Tanıtım Dosyasını hazırlayarak ruhsatın yürürlük tarihinden itibaren üç ay içinde Çevre ve Orman Bakanlığı ve/veya valiliğe müracaat eder.
  Bu işlemlerin başlama tarihi, maden ruhsat sahibinin çevresel etki değerlendirmesi raporunu Çevre ve Orman Bakanlığına, Proje Tanıtım Dosyasını Çevre ve Orman Bakanlığı ve/veya valiliğe verdiği tarihtir. Diğer izinlerin alınması ile ilgili işlemler bu süreç içinde yürütülür. Bu işlemlerin başlatılması için "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" veya "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararının alınması gerekmez. Çevresel etki değerlendirmesi işlemleri Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından, diğer izinlere ilişkin işlemler de ilgili bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca çevresel etki değerlendirmesi sürecinde, en geç üç ay içinde bitirilir.
  (Değişik fıkra: 21/03/2007 - 2007/11932 S.Yön./3. md.) Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" veya "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararı ve gerekli diğer izinlerin alınmasından itibaren yedi gün içinde işletme izni verilir. Bu izin ile maden ruhsat sahibi, ruhsat alanı içinde projesi kapsamında faaliyetlerini sürdürür.
  (Ek fıkra: 21/03/2007 - 2007/11932 S.Yön./3. md.) Maden ruhsat sahibi, çevresel etki değerlendirmesi prosedürü dışındaki maden projeleri için, üretim faaliyetlerine başlamadan önce, bu Yönetmelikte belirtilen izinlerin alınması için işletme ruhsatı veya sertifikasının yürürlük tarihinden itibaren üç ay içinde gerekli belgelerle birlikte ilgili bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına müracaat eder. Maden ruhsat sahibinin izin için ilgili bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarından herhangi birine üç ay içinde müracaat etmemesi halinde yatırılan teminat irat kaydedilerek Kanunun 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında işlemler devam ettirilir. 
  (Ek fıkra: 21/03/2007 - 2007/11932 S.Yön./3. md.) İşyeri açma ve çalışma ruhsatı dışındaki izinlerin alınmasını müteakip işletme izni düzenlenir. 5/6/2004 tarihinden önce alınmış işletme ruhsatlarının temdit işlemlerinde, gerekli izinler işletme izni düzenlendikten sonra alınır.

  İRTİFAK, İNTİFA HAKKI VE KAMULAŞTIRMA

  İşletme ruhsatı safhasında işletme faaliyetleri için gerekli olan özel mülkiyete konu taşınmazlarda, taraflarca anlaşma sağlanamaması ve işletme ruhsatı sahibinin talebi üzerine hazırlanan proje ve eklerinin bakanlığa sunulması ve sonuçlandırılması, arazinin madencilik faaliyetlerinde kullanılması hizmetidir.

   İrtifak, intifa hakkı ve kamulaştırma: 
  Madde 46 - Maden arama dönemi içerisinde arama sahası özel mülkiyete konu gayrimenkul üzerinde kullanma amacına münhasır olmak üzere belli süreler için madenci, Bakanlığa müracaat ile irtifak ve/veya intifa hakkı tesisi isteyebilir. İrtifak ve/veya intifa hakkı karşılığı, Kamulaştırma Kanununa uygun olarak seçilecek bilirkişiler tarafından tespit edilir. 

  (Değişik:15/6/2001-4683/4 md.) Arama süresi sonunda işletme talebi söz konusu olduğu takdirde tesis edilen irtifak ve/veya intifa hakkının süresi işletme süresini geçmemek kaydıyla uzatılabildiği gibi yeni irtifak ve/veya intifa hakkı talebinde de bulunulabilir. 
  Faaliyetler sırasında sahaya zarar verilmesi durumunda ruhsat sahibi adli merciler tarafından tespit edilecek tazminatı arazi sahibine ödemek ve sahayı kullanılabilir durumda terk etmekle yükümlüdür. 

  İşletme ruhsatı safhasında işletme faaliyetleri için gerekli olan özel mülkiyete konu taşınmaz, taraflarca anlaşma sağlanamaması ve işletme ruhsatı sahibinin talebi üzerine Bakanlıkça kamu yararı bulunduğuna karar verilmesi halinde kamulaştırılır.

  Kamulaştırma işlemleri 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre yapılır. Bu husustaki masraflar ve kamulaştırma bedeli işletme ruhsatı sahibi tarafından ödenir.
  Kamulaştırılan taşınmaz, tapuya Hazine adına tescil edilip ruhsat hukuku devam ettiği sürece madencilik faaliyetlerinde kullanılmak üzere ruhsat sahibi adına tahsis edilir.
  Kamulaştırılan taşınmazın, maden işletme faaliyetleri için lüzum kalmadığının Bakanlıkça tespiti halinde, Kamulaştırma Kanununda öngörülen usul ve esaslara göre belirlenecek rayiç bedeli ödenmek kaydıyla kamulaştırılan yerin eski sahibine iade edileceği hususu, ruhsat sahibi ve taşınmazın eski sahibine tebliğ edilir. Eski sahibinin taşınmazı altı ay içerisinde almak istememesi durumunda taşınmaz Hazineye kalır.

  Tapu siciline konulan şerhler Bakanlığın müracaatı üzerine ayrıca mahkeme kararına gerek kalmadan silinir. Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufundaki yerlerde yapılan madencilik faaliyetleri için bu Kanunun yürürlük tarihinden sonra kira, ecrimisil alınmaz.
  Önemli Not:
  I. Grup madenler ve mıcır ile kaba inşaat, baraj, gölet, liman, yol gibi yapılarda kullanılan her türlü yapı hammaddesi için kamulaştırma hükümleri uygulanmaz.

  TEKNİK NEZARETÇİLİK HİZMETLERİ

  5177 Sayılı Kanun İle Değişik 3213 Maden Kanunun 31. Maddesi gereğince maden sahalarının üretiminin denetlenmesi işçi sağlığı işçi güvenliği önlemlerinin alınması, meri mevzuata uygun üretim faaliyetinin yapılabilmesi için firmamızın maden mühendisleri tarafından sunulan  hizmettir. 

  Madde 31 - Maden üretimi, bir maden mühendisi nezaretinde yapılır. Maden mühendisinin daimî olarak istihdam edileceği işletme büyüklüğü ile istihdam usul ve esasları Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

  İşletmede istihdam edilen maden mühendisi 4857 sayılı İş Kanununun 82 nci maddesinde belirtilen iş güvenliği ile görevli mühendis veya teknik elemanların üstlendiği görev ve sorumluluğu da yerine getirir.

  Maden mühendisi istihdamı veya nezareti gerçekleşmeden üretim yapılması halinde ruhsat teminatı irad kaydedilerek faaliyet durdurulur. Maden mühendisi istihdamı/nezareti sağlanması ve teminatın yenilenmesi ile faaliyete izin verilir.

  PATLAYICI KULLANMA İZİN İŞLEMLERİ

  Patlayıcı madde kullanarak üretim faaliyetinde bulunan maden ruhsat sahiplerinin emniyet müdürlüklerinden patlayıcı ruhsatı alabilmesi için Maden İşleri Genel Müdürlüğüne patlayıcı ihtiyacına yönelik raporun hazırlanması, kuruma sunulması ve patlayıcı kullanılmasında sakınca bulunmadığını bildirir belgenin alınması, emniyet müdürlüklerine iletilmesi hizmetidir.

  RUHSAT MÜRACAATLARINDA İSTENİLEN BELGELER     :

  Patlayıcı Madde Satınalma Ve Kullanma İzin Belgesi Müracaatında İstenen Belgeler

  1-Dilekçe

  2-Depolama izin belgesi

  3-Depo tespit tutanağı (İzin Belgesinin Yenilenmesinde) (Yazı ekindeki depo tespit tutanağından yerel güvenlik makamlarınca düzenlenecek)
  4-Depo uygunluk raporu veya depo denetleme formu (İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce Teknik rapor (Depo uygunluk raporu) düzenlenecek)

  5-İhtiyaç raporu(Bünyesinde maden mühendisi bulunan kuruluşlar maden mühendisinin adı, soyadı ve diploma numarası belirtilerek onaylanmak sureti ile ihtiyaç raporu düzenleyecekler, Galeri tipi patlatmalarda ihtiyaç raporunu İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce verilecek raporla ihtiyaç raporu alacaklar)

  6-Taahhütname (Taahhütnameyi verecek şirket yetkilisi, ateşçi ve naklinde görevli şahıslar yazı ekindeki taahhütnameden noterden tasdikli olarak verecekler, Kurumlar kurum yetkilisi tarafından onaylanacak)

  7-Vekaletname (Şirket yetkilisi tarafından taşıyıcı ve ateşleyiciye verilecek)

  8-Ateşleyici yeterlilik belgesi fotokopisi

  9-İşe dair belge (Maden ruhsatı, şözleşme vs.) (Maden veya taş ocağı başkasına ait ise söz konusu maden veya taş ocağında patlayıcı madde kullanabilmesi ilişkin noterden muvafakatname,
  Saha sahibi kurum ise kurum onaylı muvafakatname,
  Saha mermer sahası ise sahada patlayıcı madde kullanımı maden işleri genel müdürlüğünün iznine tabi olduğundan mermer sahasında patlayıcı madde kullanılmasında sakınca olmadığına dair yazı,
  İhale veya sözleşme yolu ile alınmış ise işin şirket veya şahsın kendisine verildiğine dair sözleşmenin bitim tarihinin de belirtildiği resmi yazı veya sözleşmenin aslı yada noterden tasdikli sureti,
  Tapulu arazide yapılacak işler için topunun fotokopisi, tapu başkasına ait ise tapu sahibinden arazisinde patlayıcı madde kullanılmasında sakıncasının bulunmadığına dair muvafakatname getirmesi zorunludur.)

  10-Depo muvafakatnamesi (Depo başkasına ait ise)
  (Muvafakatnamede muvafakatın süresi ve miktarı belirtilecek)

  11-Tehlikeli maddeler zorunlu sorumluluk sigorta poliçesi
  Şirketin ismi tam olarak yazılacak
  Faaliyetin konusu Patlayıcı maddelerin nakli, kullanılması, muhafazası ibaresi yazılacak
  Patlatma yapılacak yerin riziko adresi tam olarak yazılacak.

  12-Eski izin belgesinin aslı (İzin belgesi yenileniyor ise)

  13-Beyanname

  14-Ticaret sicil gazetesi (İlk müracaatlar ve isim değişikliklerinde)

  15-Şirket yetkilisi taşıyıcı ve ateşleyici olarak çalışmayacak ise (sabıka kaydı, ikametgah (1774 sayılı kimlik bildirme kanununa göre mıntıka karakolundan onaylı), nüfus cüzdan fotokopisi, nüfus müdürlünden nüfus kayıt örneği)

  16-Taşıyıcı ve ateşleyiciden (sabıka kaydı, ikametgah (1774 sayılı kimlik bildirme kanununa göre mıntıka karakolundan onaylı), nüfus cüzdan fotokopisi, nüfus müdürlünden nüfus kayıt örneği, Sağlık raporu, 4 adet fotoğraf)      (YENİ alacaklar için)

  2 TONLUK GEZİCİ DEPO KURMAK İSTEYENLER İÇİN
  ( 03.05.2004 tarih ve 2004/84 sayılı genelge hükümleri)

  DEPO YAPIM İZNİ

  1- İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce onaylanmış iki tonluk gezici depolar için Ek-4/A çizelgedeki örnek projeye uygun 2 adet depo projesi. Proje üzerinde depo sahibinin adı veya ünvanı ile birlikte deponun yapılacağı yere ( il, ilçe, mevki, ada, pafta, parsel) ait bilgilerin olması gerekmektedir. Bu özelliklerden birine haiz olmayan projeler geçersiz sayılacaktır. Deponun sütreli yapılması durumunda Ek-5 çizelgeye göre sütrelerin proje üzerinde gösterilmesi gerekmektedir.

  2- Deponun yerleştirileceği alana ilişkin belge ile bu alanın depo sahibine ait olmaması halinde bu alanın kiralandığı veya muvafakatının alındığını gösterir belge.

  3- Tüzüğün Ek-1 sayılı çizelgesinin (D) beldinde gösterilen  uzaklıklar içerisende kalan alanın mülkiyetine ilişkin belge ( tapu, taş ocağı veya maden sahası ruhsatı vb.) ibraz edilmelidir. Deponun yerleştirileceği yere ilişkin bilgilerin projede belirtilen yen ( il, ilçe, mevki, ada, pafta, parsel) bilgilerine uyması gerekmektedir. Ayrıca bu alanın depo sahibine ait olmaması halinde, alana ilişkin bu belgelerle birlikte kira veya muvafakat belgelerinin de eklenmesi gerekmektedir.

  4- Deponun belirtilen yerde kurulmasında sakınca olup almadığını gösterir yerel güvenlik makamlarınca düzenlenecek rapor.

  DEPOLAMA İZNİ

   Depo yapım iznine müteakip, depolama izninin alınabilmesi için Valiliğe sunulan plan ve projelere göre depo inşaatının tamamlanarak, aşağıdaki belgelerle birlikte tekrar Valiliğe başvurulması gerekmektedir.

  1- Patlayıcı madde deposunun Tüzük hükümlerine uygun olarak yapıldığına dair İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünden alınacak rapor.

  2- Depo sütreli ise sütrenin Ek-5 sayılı çizelgeye ve bu çizelge altında belirtilen sütre özelliklerine uygun olup olmadığına dair İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce düzenlenecek sütre uygunluk raporu.

  3-Deponun Ek-1 sayılı çizelgede belirtilen çevreye ve birbirlerine ait olması gereken güvenlik uzaklıklarına uygun olarak yerleştirilip yerleştirilmediğine ilişkin güvenlik uzaklıklarını belirleyecek komisyon marifetiyle hazırlanacak kroki

  MİGEM İŞİ TAKİPLERİ

  Maden İşleri Genel Müdürlüğünde ruhsatlı sahalarınız için  meri mevzuat kapsamında yapılan iş takipleri hizmetidir.

  ARAZİ REZERV TESPİT ÇALIŞMALARI

  Maden sahasında yapılacak olan ip, sondaj, yarma ve benzeri çalışmalar sonucunda maden cevherinin toplam rezervinin tespiti hizmetidir.

  NUMUNE ALMA ÇALIŞMALARI

  Dünya piyasalarında kabul gören ölçüm, değerlendirme ve analiz hizmeti veren firmaların kalite standartları ve prosedürleri harfiyen uygulanarak numune alma hizmetidir.

  Bu işlem sonucunda alınan numuneden gelen sonuç yüksek doğruluk değeri taşıyacağı için üretici liman veya teslimat noktasında yaşayabileceği olumsuz bir durumdan bertaraf edilmiş olur.

  NUMUNE ALMA ÇALIŞMALARI NUMUNE ANALİZ İŞLEMLERİ

  Akreditasyon sertifikasını almış, laboratuarımızda en yüksek hassasiyetle numune analiz işlemleri yapılması hizmetidir.

  Laboratuarımız üreticiye en yüksek doğruluk değerlerinde sonuçlar verip, herhangi bir sürpriz veya yanıltmayla karşılaşmasının önüne geçmektedir.

  RES Orman İzinleri

  Ülkemiz, Avrupa ülkelerine göre kıyaslandığında en fazla rüzgâr alan coğrafyalardan biri olarak önemini koruyor. Bundan dolayı da rüzgârı fazla olması, ciddi bir şekilde elektrik üretim potansiyeli olduğuna da işaret etmektedir. Üstelik yenilenebilir enerji kaynağı olduğu için de diğer enerji kaynaklarına göre üretimi son derece zahmetsiz ve ekonomik olmaktadır. Bunun için harekete geçen ülkemiz, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına eskisine nazaran daha fazla ağırlık vermektedir. 2023 senesinde rüzgâr enerjisi santrali yatırımlarının yirmi bin MW’ye kadar ulaşmasını amaçlamaktadır. Yenilenebilir enerji kaynakları baz alındığında rüzgar enerjisi çok avantaj sağlayan bir üretim kaynağı olarak gözükmektedir. Ancak rüzgâr enerji santrali için izin almak gerekmektedir. Bunun için de Res orman izinleri kapsamı içerisinde bir takım süreçlerden geçmek gerekmektedir.

  2010 senesinin Aralık ayında çıkarılan yenilenebilir enerji kanunu ile beraber üreticiler artık rüzgâr enerjisi sektöründe 1MW kapasiteye kadar çıkabilen rüzgâr türbini ile elektrik enerjisi üretimini lisanssız biçimde de üretebilecekler. Ve bunun yanında da hariçten kullanılmayan enerjiyi şebekelere satma imkânına sahip olabilirler. Bu çıkarılan kanun sayesinde ülkemiz enerji alanında tasarruf yaparak, bu alanda dış ülkelere olan bağımlılığımızı en az seviyelere indirgemeyi hedeflemektedir. Bundan dolayı da bu alanda teşvikler yapılmaktadır. Orman sayılan bölgelerde faaliyet gösterecek olan şirketlere “Orman Sayılan Alanlarda Verilecek İzinler Hakkında Yönetmeliğin” 66.maddesine göre, 6831 sayılı Orman Kanununun 16.-17.-18. ve 57.maddesine göre bazı izinlerin alındıktan sonra bu konudaki çalışmaların başlatılması gerekmektedir. Bu izinlerden biri de Res orman izinleri olmaktadır. Bu süreç boyunca Orman bölge müdürlüğü ile sürekli temas halinde olunmalıdır.

  Rüzgâr yatırımları konusunda izin alma işlemleri için gereken zaman biraz uzun olmaktadır. Bunun için bu prosedürler yetkililer tarafından kısaltılarak daha basit ve zahmetsiz bir hale getirilmelidir. Bu sayede Res orman izinleri konusunda daha hızlı bir şekilde yol almak mümkün olabilir. 6831 sayılı Orman Kanununun 17/3 üncü maddesine göre orman sayılan bölgeler için kamu yararı ve zaruret olması durumlarında her türlü savunma, ulaşım, haberleşme, altyapı, enerji, su, petrol, atık su, doğal gaz, katı atık gibi alanların faaliyet göstermesi için belli esaslar gereğince orman sayılan alanlardan bedelli izin alınabilmektedir. Yapılan izin talebi ilk olarak Bölge Müdürlüğünce evrak üzerinde değerlendirilir. Belgeler eksikse, tamamlanıncaya dek müracaatlar değerlendirmeye alınmaz. Daha sonra, yetkililer tarafından arazi üzerinde gerekli olan incelemeler uygulanarak, faaliyet için Devlet ormanlarında yapılmasında kamu faydası ve zorunluluk olup olmadığı konusunu da içine alan ön ya da kesin izin raporu düzenlenir. Daha sonraki aşama ise, ön izin raporu düzenlenen firma ya da kişilerden uygun görülenlere Bakanlık tarafından yirmi dört aya kadar varan ön izin sağlanabilir. Kesin izin raporu incelenenler ise, uygun görüldüyse yine Bakanlık tarafından kırk dokuz yıla kadar varan kesin izin sağlanabilmektedir.

  kaynak:https://ormanizinleri.com/res-orman-izinleri/

  GES Orman İzinleri


  Orman müdürlüğü tarafından alınması gereken yasal süreçlerin tamamına verilen isimdir. Orman süreçlerinin yönetiminde yardımcı olan Ges orman izinleri çok önemli etkendir. Dosya hazırlamasında yardımcıdır. ülkemizde ormanların kalkınması, fosil yakıtların toplanması, ve sera gaz emisyon işlemlerinde düzenleme yapılması için ilgi izinler gereklidir. Ormanlara yapılacak olan çok amaçlı projelerde bu izin gereklidir. Aynı zamanda turistik alan oluşturulmasında ve termik enerji santrallerinin de kurulmasında yasal zorunluluk olan izinleri almak gereklidir.

  Orman izni almak için tüm yasal belgeler eksiksiz olmalıdır. Onay süreçler, gerekli olan lisans belgeleri, GES lisansları bu aşamada muhakkak olmalıdır. Birçok ihaleler için farklı ihaleler düzenlenir. Örneğin bir santral oluşumu için kullanıcıya verilen süre için genel alan arazi ölçüm ve düzenlemesi yapılır. Gerekli evraklar ve mülakatlar düzenlenir. Doğada güne enerji sistemleri oluşturmak için başvurular yapılır. Güneş enerjisi ve diğer etkinlikler için dilekçeler oluşturulur ve daha sonra Ges orman izinleri alınır. Başvuru dilekçelerinizde gerekli olan başvuru beldeleri bulunur. Devlet bünyesi altında yasal olan arazi yerlerde muhakkak olması gereken izinlerdir. Yatırımcıların bu fırsatları değerlendirmeleri adına orman bölgesinde üretim potansiyel olan yerler için kurulum yapılır. Ormanlar elektrik enerjisi kurulması için film güneş panelleri entegre edilir. Aynı zamanda paneller ve ince filmlerinde kurulum süreçlerinde orman izinleri gerekir. Orman izni alırken yüzey ölçümleri yapılır. Ormanlık alanlara, boru hatları, petrol tesisler, elektronik işletmeler, trafo binaları, radyo ve televizyon gibi tesisler kurulacaksa da mutlaka yazılı onay gerekir. Ormanda olan fidanlık, sazlık gibi eğilimli yerler için de ilgili izin şarttır. Emniyet şeritleri olan yerler içinde güneş enerjisi kurulsa muhakkak orman izinleri almak şarttır. Yerleşim bölgelerinde koru ve dar ormanlar için ülkemizde birçok alan kullanılır. Azami eğimi olan yerlerde de yerleşim bölgesine 300 metre kala alanlar için asla izin çıkmaz. Fotovolkanik olarak değerlendirilen gerek ağaçlandırma gerekse özel alan mekân tasarımlarında yasal izin muhakkak olmalıdır. Muhafaza edilecek ve devlet koruması altında olan ormanlık alanları için izin muhakkak olmalıdır. Ormanlarda göl, nehir, fidanlıklar ve sulak alanlar için mutlaka kurulması gereken her yerde özel izin gereklidir. Orman alanlarında doğru boyutlar belirlenmelidir. Ormanlar çok değerli olan yerlerdir. Sahip olduğumuz çok değerli doğal zenginliklerimizdir. Kamu alanları kurulsa da mutlaka detaylı evraklar hazırlanmalıdır. Dikili ağaç ve etüt projelerinde de belirli bedeller karşılığında işlem yapmak için mutlaka izin gerekir.

  Ormanlık alanlara demiryolu, sağlık ocağı, hastane, jeotermal enerjiler, ulaşım tesisler, teleferik hatları, havaalanı, turistik tesisler, enerji santraller, tünel gibi yerler kurulacak ise muhakkak orman izni gereklidir. Tüzel ya da bireysel Ges orman izinleri başvuru süreçleri belirli kuralları kapsamadan geçerli olma. Ayrıca kamuya zarar verecek herhangi bir süreçte de yasal zorunluluk başlatılabilir.


  kaynak: https://ormanizinleri.com/ges-orman-izinleri/

  JEOTERMAL İŞLETME RUHSATLARI

  Jeotermal ruhsatlar ile ilgili her türlü başvuru, devir, takip hizmetidir.

  GÖRÜNÜR MUHTEMEL MÜMKÜN REZERV HARİTALARI

  Teknik personel tarafından belirlenmiş olan görünür muhtemel ve mümkün rezervlerin harita üzerinde belirtilmesi esasına dayanan rezerv haritası hazırlanması hizmetidir.

  Define Arama Orman İzni

  Günümüzde herkes define arama orman izni gerekli yerden aldığı takdirde define aramaya başlayabilmektedir. Fakat bunun için yapılması gereken bazı hususlar bulunur. Aksi takdirde suç işlemiş olunmaktadır. İlk olarak kazılacak yer hakkında gerekli araştırmalar, incelemeler yapıldıktan sonra kazılacağına karar verilirse yapılacak ilk iş elbette en yakın müze müdürlüğü ve mülki amirliğine müracaat edip oradan izin almaktır. Yani kanunlar çerçevesinde bu işi yapabilmektesiniz. Define arandığında eğer kayda değer bir şey bulunursa, bunu ilk olarak ilgili yerlere götürüp inceleme, araştırma yapıldıktan sonra ilgili bakanlık ve komisyonlar tarafından değeri verilip, yine gerekli yerlere ödenmesi gereken miktara el koyulup geri kalanı ise defineyi bulan kişiye verilmektedir. Yani bulunan defineden hem defineyi bulan kişi hem de devlet payını almaktadır. Daha sonra defineciye kalan payı dilediği gibi kullanabilir. İster bir müzeciye satsın isterse de başka birine…

  Define orman arama izni, sayesinde kaçakçılık adı altınd yapılan suçlardan muaf olunmaktadır. Eğer ki böyle bir izin alınmadan bu işlere karışılırsa, bunun yaptırımları ağır olmaktadır. Eğer bu iş bir şekilde ortaya çıkar ve suçlu yakalanırsa, onu ihbar eden kişiye yüzde 7,5 oranında defineden pay verilmektedir. Bundan dolayı izinsiz definecilik yapan kişilerin yakalanması an meselesi olmaktadır. Define kapsamı içine giren şeyler altın, antika eşyalar, gümüş, heykel ya da arkeolojik açıdan değeri olan diğer eşyalar girmektedir. Arama yapmak ve define bulmak maksadıyla kazı işlemi yapmak için en yakın müze müdürlüğü ve mülki amire başvuruda bulunup izin çıktığı zaman yapılmalıdır. Zaten İlgili müdürlükler yapılan bu talepleri çok kısa bir zaman zarfında değerlendirerek bir ekip oluşturmaktadırlar. Müracaatta bulunmak için bir dilekçe ve ek olarak bazı belgelerle müze müdürlüğüne yapılmaktadır. Fakat define arayacak kişi ilk önce kazı yapmak istediği bölgeyi tespit ederek belirleme yapmalıdır. Öyleyse yapılacak şeylerin üstünden geçelim;

  Daha önce de söylediğimiz gibi define aranacak bölge ilk olarak çok titiz bir şekilde araştırılmalıdır. Söz konusu bölgenin eski uygarlıklardan günümüze kadar olan evreleri iyice incelenip daha sonra bölgesel tespit işine geçilmelidir. Hedef bölge önce gözle, sonra gerekli ekipmanlar ile test edildikten sonra kazı yapılmasına gerek duyulursa, yasal define arama orman izni için müracaatta bulunulmalıdır. Define arama yasal bir iş olduğu için bunun hakkında 2863 Sayılı Kanuna göre define arama yönetmeliği bile çıkarılmıştır. Define ruhsatını mülki amirlik yani Kaymakamlıktan alınmaktadır. Bunun fiyatı ise 1000 ya da 3000 TL arasında değişmektedir. Fakat bu fiyata memurların ücreti dâhil olmamaktadır. Memur ücretleri ise, daha sonra kazı yapılacak günün üzerinden hesaplanıp gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra peşin olarak alınmaktadır. Eğer bu konu hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız Kültür ve Turizm Bakanlığı Define arama ruhsatı adı altındaki bilgilere ulaşabilirsiniz.

  HARİTA SAYISALLAŞTIRMA

  Kağıt üzerinde basılı haritaların dijital ortama aktarılması hizmetidir.

  Fiber Optik Hattı Orman İzni

  Günlük hayatımızın vazgeçilmezi olan teknoloji artık her alanda kullanılmaya başlanmıştır. . Bunlardan biri de fiber optiktir. Fiber optik kelimesini daha çok internetle beraber duymaya alıştığımız gibi aslında birçok alanda kullanılmaya başlanmıştır. Fiber optik hattı ise uzun mesafelerde dijital bilgi taşıyan insan saçı inceliğinde optik cam akımıdır. Bu hatlar bir insan saçı çapında şeffaf çok ince tellerdir. Bu hattı ülkemizde kullanabilmek için orman kanunu uyarınca izin alınması gerekmektedir. Fiber optik hattı orman izni bu uygulamaların çalışmalarına bakarak müracaatları kabul etmektedir. Fiber optik kablo izinlerinin müracaatlarından sonra dosyaların hazırlanması, takibi ve sonuçlandırılması yapılmaktadır. İzinlerin alınmasında ki sebep çevreye zararının minimum derecede olması ve araştırılma yapılıyor olmasından kaynaklanmaktadır. Yasal yollardan yapılması gerektiği için bu izinlerin alınması ve gerekli ruhsatları başvuran kişinin temin etmesi gerekmektedir. Orman izninin verilmesiyle beraber müracaat sahibine tebliğ edilir. Tebligat tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde başvuran kişiden teminat alınmaktadır. Bedeller alınmaktadır. Ormanlık arazilerde alınması durumunda kamu yararı bulunmaktadır.

  Fiber hatlarının bu kadar ince oluşu görsellik açısından da gözleri yormamaktadır. Görünmediği için gizliymiş gibi durmakta ve gizli bir hattın varlığı kabul edilmektedir. Optik iletişim hattı çoğu yerde artık kullanılmaya başlanmıştır. Zayıflamanın az, bant genişliğinin büyük olması sebebi ile uzun mesafeli haberleşme sistemlerinde kullanılmaktadır. Santraller arası bağlantılarda kullanılmaktadır. Bu optik hattı günlük hayatımızda her yerde kullanmaktayız. Bu yüzden fiber optik hattı orman izni alınırken bütün kontrollerinin yapılması gerekmektedir. Biz fark etmesek de evlerimizin içinde bile bulunan bu hatlar düşük kayıp ve yüksek hız nedeni ile bina içlerinde iletim sistemlerinde kullanılmaktadır. Nükleer enerji santrallerin ve radyo aktif ışınların iletişimi bozduğu yerlerde kullanılmaktadır. Bu şekilde her yerde kullanılan fiber optik hatlarının ülkemizde kullanılırken izin alınmasının yeri çok önemlidir. Bu orman izinlerinin verilebilmesi için başvuran kişinin ürünlerine güvenip bütün zararlı durumlardan uzak olması gerekmiş olup bütün kontrollerinin yapılması gerekmektedir.

  Bu hatların kullanımı teknolojinin gelişimi ile beraber orman izinleri alınırken bir bedel karşılığı alınması gerekmektedir. Bu bedel ağaçlandırma bedeli olarak alınmaktadır ki bu bedel orman sayılan alanlarda izin verilmesi sonucu bu yerlerin ağaçlandırılması için yapılacak giderlerin karşılığı olarak alınan bedeldir. Ayrıca arazi izin bedeli var olmaktadır. Bu da orman sayılacak alanların her yıl verilen arazi izin bedelleridir. Fiber optik hattı orman izni yönetmelikleri çok geniştir. Bu yönetmeliklerin uygulanması gerekmekte ve bu hatların düzeni kurularak aşama aşama yapılması gerekmektedir. Taleplerin değerlendirilmesi hususunda kamu yararı olup olmadığına bakılmakta ve zaruret halinde olup olmadığına bakılmaktadır. Fiber hatlarının her alanda kullanılıyor olması gitgide diğer alanlarda da kullanılabilecek anlamındadır. Kullanım alanları çok geniştir. Bizlerde hayatımızda optik hatlarını görmediğimiz için kullanılmıyor gibi bilsek de her alanda kullanılmaktadır.

  ORMAN MÜLKİYETİ

  • Orman sınırlarının aplikasyonu,
  • Özel mülkiyete konu taşınmazların orman kadastrosuna göre konumlarının tespiti, 
  • Hukuk Bürolarına, kişi ve kuruluşlara orman mülkiyeti ile ilgili her konuda teknik danışmanlık hizmetleri,
  • 6831 Sayılı Orman Kanununun 2/B maddesi kapsamındaki yerler (2/B arazileri) ile ilgili danışmanlık hizmetleri,
  • Orman mevzuatı ile ilgili konularda mahkemelerde bilirkişilik,
  • Özel orman Amenajman Planı yapımı, 
  • Özel orman Yol Şebeke Planı yapımı,
  • Halihazır koordinatlı harita yapımı,
  • 6831 Sayılı Kanunun 52. maddesine göre özel ormanlarda yapılaşma ile ilgili ön izin ve kesin izin işlemleri,
  • Ağaç Röleve Planı yapılması,
  • Ormanın devamlılığı için gerekli olan bütün teknik müdahalelerin yapılması.

  Petrol ve Doğalgaz Arama Orman İzni

  Ormanlık alanlarda faaliyette bulunma, işletme kurma ve çalıştırma, yıl veya bina inşa etme, maden ya da hazine arama gibi tüm işlemler izne tabidir. Elbette Petrol ve Doğalgaz Arama Orman İzni de bunlardan biridir. Verilen tüm izinlerin kapsam ve şartları bu konuda hazırlanan Orman Sayılan Alanlarda Verilecek İzinler Hakkında Yönetmelik içerisinde açıkça belirtilmektedir. Buna göre faaliyetler maden ve petrol arama işlemleri, define arama ve arkeolojik kazı işlemleri, fabrika kurma işlemleri, balık üretme tesisi kurma işlemleri, yol ve bina yapım işlemleri olarak sınıflandırılmaktadır. Ayrıca verilecek olan izinlerde takip edilecek prosedürler de; faaliyette bulunan şahıs ya da kurumun çeşidine göre farklılık göstermektedir. Yani kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerin uygulaması gereken hükümler farklıdır.

  Petrol ve Doğalgaz Arama Orman İzni almak isteyen kuruluşların izlemesi gereken yol şudur: Öncelikle petrol ve doğalgaz işletme ruhsatı ya da sertifikası olanlar faaliyette bulunacakları alanların ölçeklendirilmiş haritalarını, ölçü ve hesap cetvellerini, dilekçeleri ile birlikte bölge müdürlüğüne ibraz etmelidirler. Yapılan incelemeler neticesinde faaliyet alanı ve diğer belgeler uygun bulunursa bir ay içerisinde muvafakiyet alınabilir. Sonrasında ise bölgenin kullanılacak alanları sabit bir şekilde işaretlenerek işletme sahibine tahsis edilir. Yalnız burada dikkat edilmesi gereken bir nokta vardır. Şayet sahaya ulaşım için bir yol yoksa muvafakiyet verilmez. Bu gibi hallerde ulaşımın temini için gerekli başvurular yapılmalıdır. Sonrasında işletme faaliyete geçebilir. Şayet işletme sahibinin üçüncü kişiler ile yapmış olduğu protokoller varsa sorumluluk sahayı kiralayan işletmeye aittir. Gerekli izne istinaden işletmeden sadece ağaçlandırma bedeli alınıyor olmasına karşın, aynı süre zarfında, işletmenin kullanmış olduğu ormanlık alan 5 hektarı geçerse, buradan arazi izin bedeli alınmaktadır. Müteakip yıllarda da bu bedeller, Devlet Planlama Teşkilatı’nın belirlediği şekilde alınmaya devam edilir.

  Petrol ve Doğalgaz Arama Orman İzni alan işletmeler, her beş yılda bir tahrip olan bölgeyi rehabilite ederek yola devam etmek zorundadır. Aksi halde ise işletmenin izni iptal edilir ve rehabilite işlemini Orman İdaresi yapar. Bu tür olumsuzlukların önüne geçilebilmesi için de işletmeden alınan bedellerin bir kısmı, söz konusu işlere ödenek olarak ayrılmaktadır. Ayrıca orman köylülerinin gelişimlerine yönelik bir ödenek de bulunur. Bu sayede işletme faaliyetleri sırasında hem milli ekonomiye katkı sağlarken hem de daha küçük çaplı fonksiyonel katkılar sağlayabilmektedirler. Ödenmesi gereken bedeller ise Orman Kanunu ile Turizm Teşvik Kanunu hükümleri doğrultusunda belirlenir. Burada kamu karı gözetilmez. Orman köylülerini kalkındırma amacı güdülerek hareket edilir. Belirlenen miktar ise izin alındıktan en geç bir ay sonrasına kadar Ziraat Bankası’nın ilgili hesabına defaten yatırılmalıdır. Faaliyeti süren işletmelerin ihtiyaç duyarak başvuruda bulundukları sahanın mülküyeti ile ilgili pürüz varsa, bu pürüzler mahkeme tarafından giderilmediği sürece işletmelere muvafakat name verilemez.

  ORMAN SAYILAN ALANLARDA VERİLECEK İZİNLER

  6831 Sayılı Orman Kanununun 16.maddesine göre verilen;

  • Maden arama ve işletme izin dosyalarının tanzimi ve takibi, 
  • Maden altyapı ve tesis izin dosyalarının tanzimi ve takibi,
  • Orman alanlarındaki maden sahalarının rehabilitasyon projesi yapımı,
  • Rehabilitasyon Projesi teknik raporlarının hazırlanması
  • Madencilik şirketlerine danışmanlık hizmeti verilmesi. 

   6831 Sayılı Orman Kanununun 17.maddesine göre verilen;

  • Rüzgar,termik,HES elektrik üretim tesisleri ile baraj ve katı atık bertaraf tesislerine ait ön izin ve kesin izin dosyalarının tanzimi ve takibi ile gerekiyorsa Ağaç Röleve Planının yapılması, 
  • Enerji Nakil Hattı,  telefon hattı, su isala hattı, su dolum tesisi, atıksu, petrol ve doğalgaz hatları, yol, arkeolojik kazı,define arama, balık üretme tesisi izinlerine ait izin dosyalarının tanzimi ve takibi,
  • Hertürlü danışmanlık hizmetleri.

  AĞAÇLANDIRMA 

  • Fidan Temini
  • Özel ağaçlandırma izin dosyası tanzimi ve takibi,
  • Ağaçlandırma Projesi yapımı ve projenin anahtar teslimi uygulanması,
  • Ağaçlandırma sahasının bakım hizmetleri,
  • Ağaçlandırma teknik danışmanlık ve denetim hizmetleri.
  • Orman Amenajman Planı yapılması,
  • Bozuk orman alanlarının Rehabilitasyon Projesinin yapılması,
  • Orman Yol Şebeke Planı yapılması

  Su İsale Hattı Orman İzni

  İsale hattı suyun temininde kaynaktaki suyu şehir şebekesine ya da su depolarına taşıyan ana hattır. Su isale hattının orman izni diye adlandırılan bölgelerde yer alması için ormandan izin alması gerekmektedir. Ormanın devamlılığı için su vb. yapıların belli zaman için izin alınması gerekir. Bunun için de bazı bedeller ödenir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan alınan orman izni diğer bakanlık ve kuruluşlarca da yeri geldiğinde onay gerektirebilir. Bu izne sahip olmak için bazı bedellerin ödenmesi gerektiğini söylemiştik. Bu bedelleri şöyle örnekleyebiliriz;

  1. Ağaçlandırma bedeli, orman sayılan yerlerde izin verilmesi sonucu bu yerlerin yeniden ağaçlandırılması için yapılacak giderlerin karşılanması istenir. Öyle ki ormanın herhangi bir bölümünü herhangi bir sebeple kullanan, ormanın geri dönüşümünü sağlama garantisi de vermelidir.
  2. Ağaçlandırma ve erozyon kontrolü geliri.
  3. Arazi izin bedeli vs.

  Çevresel etki değerlendirmesi belgesi alarak yapının orman ve çevresine yansımasının nasıl olacağını göz önünde bulundurmalıyız. Altyapı tesisi ruhsat süresi ile sınırlı kalmaktadır. Tesise ihtiyaç dikkate alınarak rapor düzenlenir. Yönetmeliğe uyulmayan durumlarda izin iptal edilir. Devlet idarelerine, kamu kurum ve kuruluşlarına kamu yararı ve zaruret olması halinde su isale hattı orman izni verilebilir. Devlet idareleri izin talep edilen yerin ilini, ilçesini, köyünü mevkiini ve yüzölçümünü belirten yazılarına talep sahasını gösterir. Tesisin planı dört takım halinde eklenerek orman idaresine müracaat ederler. Birim amirince onaylı taahhüt senedi almaları gerekmektedir.

  İznin alınması için şartlar bellidir, ihtiyaç durumunda karşılığı ödenmesi durumunda izin verilir. Bunun haricinde ormanın önemine dair bir bilgi vermeyi de yersiz buluruz. Çocuk yaştan yetişkinliğe ormanın değeri anlatılır. Bu yüzden ormanın işleyişinin düzen altında olması gerekmektedir. Şu ana dek böyle bir yönetmelik uygulanmasaydı belki de ormanları az dediğimiz kadar bile bulamayacaktık. Su isale hattının elbette şehir yaşamının işleyişinde bir yeri vardır bu yüzden suyun iletimi açısından buna gerek duyulabilir. Yine de bunun belli bir kontrol altında olmadan süregelmesi durumunda ormanların yok olması durumuyla karşı karşıya kalabiliriz. Devlet idaresi, kamu, kuruluş, özel tesis, maden ve petrol aramacılığı vb. birçok durum için orman sayılan yerlerin kullanımı söz konusudur. Bununla birlikte bu da orman için işlenmesi gereken bir düzeni ortaya koymaktadır. Maddi açıdan geri dönüşümünün sağlanabileceği şekilde ve süreli olarak izin alınır. Yönetmeliğe uyum sağlanır. Böylece hem ormanın hem diğer tesislerin işleyişinin kesilmesine engel olmuş oluruz. Doğaya saygı göstermek ve şehir yaşamına dönerken onun uyum sağlaması konusunda ondan izin almak bizim de yararımıza olacaktır. Aksi takdirde doğaya gösterilmeyen saygı bizim geleceğimizin de kötü etkilenmesine sebep olacaktır. Bu yüzden orman izni olmadan su isale hattı vb. yapıların hayata geçirilmesinde duyarlı olalım.

  16. Madde Yönetmeliği hangi izinleri kapsamaktadır?

  6831 sayılı Orman kanunun 16. maddesine göre verilecek izinleri, rehabilite işlemlerini kapsamaktadır. Bu izinler Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünce verilen Maden arama ve Maden Ruhsatına dayalı izinleridir.

  16. Madde Yönetmeliği ;

  Maden ruhsatına dayalı olarak Maden Açık İşletme İzni alınır.

  Maden açık işletme faaliyetleri için zorunlu enerji nakil hattı, trafo binası, yol, su, telekomünikasyon,  havalandırma bacası, şantiye alanı, stok alanı, pasa alanı, verimli toprak depolama alanı, patlayıcı alanı ve deposu vb. tesisleri kapsayacak Maden Altyapı Tesisleri İzni alınabilir.

  Maden açık işletme faaliyeti içinde her türlü kırma eleme, kesme, öğütme ve sayalama tesisleri ile işleme tesisleri kapsamında jig, sallantılı masa, flotasyon, konsantratör, liç, bioksidasyon, kalsinasyon gibi cevher hazırlama ve zenginleştime tesisleri, depolama, karıştırma, atık kazanma ve bertaraf tesisleri için Maden Tesis İzni alınabilir.

  Maden Altyapı tesislerinden Pasa Döküm alanı izni alınması durumunda Kademeli Kapatma Planı İzni alınması şarttır.

  Maden ruhsatına göre alınan Maden açık işletme faaliyeti yapılan sahada bozulacak doğal yapının yeniden onarılıp düzenlenmesi, doğal yaşamın eski haline getirilmesini sağlayacak biçimde yapılan rehabilite çalışması amacıyla yapılan Rehabilitasyon İzni alınması şarttır.

  16. madde yönetmeliği içeriğine göre verilecek izinler için müracaat dosyasında bulunması gereken evraklar;

  Talep sahibin dilekçesi

  Noter Onaylı Ruhsat

  1/25.000 Ölçekli Memleket Haritası

  1/25.000 Ölçekli Amenajman Haritası

  Uygun Ölçekli Orman Kadastro Haritası

  Uygun Ölçekli Vaziyet Planı

  Koordinat Özet Çizelgesi

  ÇED Raporu

  Kamu Kurum ve Kuruluşlarından sakınca yoktur görüşleri

  Eklenerek Orman Bölge Müdürlüğüne başvuru yapılır. Orman Bölge Müdürlüğüne başvuru yapılan dosya eksiksiz olması durumunda kurulan heyet tarafından arazi çalışması yapılarak kesin izin raporu yapılır ve imzalanarak Bölge Müdürlüğüne gönderilir. Bölge Müdürlüğü tarafından rapor kontrolü yapılarak imzalanır ve 1 Takım dosya Orman Genel Müdürlüğüne gönderilir. Buradaki mühendis arkadaşlar tarafından uygun bulunması durumunda Başbakanlık sürecine gönderilir. Başbakanlıktan olumlu gelmesi durumunda Bakan OLUR’ u ile verilmiş olur.

  OLUR çıktıktan sonra müracaat sahibine tebliğ edilir. Tebligat tarihinden en geç 3 ay içerisinde izin sahibi bedeller ve teminat dekontunu ayrıca onaylı taahhütname senedini orman işletme şefliğine ulaştırması gerekmektedir. İşletme şefi evrakları kontrol ettikten sonra saha teslim tutanağı yaparak sahayı müracaat sahibine teslim eder.  • Çayhane Sokak 27/10 Gaziosmanpaşa
   Çankaya / ANKARA
  • Tel  : 0 312 448 25 22 / 0 312 448 25 18
  • Fax : 0 312 448 25 23
  • Web : www.cevmed.com.tr
  • E-posta : info@cevmed.com.tr

  Çev-Med, Yetkili Danışman Firmadır.